In Prinses Beatrixpark Waterscouts vierden operatie weer Grote Beer99 Oud-strijders herdenken drie ontvallen leden 'AGENDA KOOS BONS: Veelzijdig organist Slagvaardige man reed met dronken autodief mee Ds. J. E. van Veen deed intree in Rehobothkerk Promenade-Zuid: achttien zaken NIEUWE WINKELGALERIJ OPEN Eerste jeugdpredikant Herman Planken Haakkanipioen It m sc. Scheidsrechters openden seizoen Cefa weer terug Irene" m Volleybal start nieuw seizoen Samenspel van Vlaard'se en S'damse horden Woensdag schietwedstrijden Wijziging in- en uitrukroute van lijn 17 Jongen met arm tegen boor Geslaagde middag zondagsschool Auto's botsten: een gewonde Zes weken cel, twee jaar niet rijden Vernielingen in telefooncellen Vrouw gewond bij aanrijding auto's JW '65: jeugdweek van geref. kerk TWEE AUTO'S OVER DE KOP i s^» r Verdeling Brand in strandtent Verzoekprogramma in Immanuëlkerk Prijsuitreiking van rennersclub S'dam Scooterbesturder rijd sloot in US6J J öftTTERDAMMER MAANDAG 6 SEPTEMBER 1965 Programma #f§% v V lÉilsi v? Toespraken Pagina 3 v.d. n. heren C, Vrijland en F. ft'aïd boekten een record aantal par de eindstand als volgt: H. ÏÏ2*1 17 punten, J. Huizer 16, A. ^SraaX 15',C. K. Harmanny 14, N. >'^Soek 14, J. v. Baarle 13%, C. ach in ?%er, (Van een medewerker) SCHIEDAM Herman Planken is ^Swlónen seizoen 353 wedstrijden ^iZuvoor de huishoudelijke competi- dVI^«ioen van de schaakvereniging rvtSm geworden. In totaal werden in oMed»® tut .fSSi^H. den Uyl 12, J- de Bruin Sloof il, J. Kok 10Vi. W. de 1L\ 10 D Dekker 6, C. Landsbergen 5 Koster 2 punten. 2 werd F. v.d. Heuvel met 21 l?rïflM> 2 Werd F. v.d. Heuvel met 21 'n.n kampioen, in Groep 3 was het D. P®2.m die met 16 punten de erepalm ''ifS-de en F. Pauw kwam in Groep jÖI&S ffnltpunt ÓP de bovenste plaats. -1* 5® AVnoravond te houden jaai l en *>ik. or di tlha feftt' eatl M- taste- ."Zij L it '0«t ufct eek Stf Me son) TOOT den nier- ie ao» het rilde oog hou. t ie oor- tan lit bol- rkg yen kil Sta bs dat wd ste rtxa? ft* Ba de vooravond te houden jaarver- Hi'ft jal tevens de indeling voor het mom seizoen bekend worden ge saste. ecmEDAM De Schiedamse voetbal- jffihters, verenigd in de SSV, vKtSerdagavond het nieuwe voet- SSga 1965/1966 geopend met een Sag familie-avond, die gehouden «Sinde kantine van de v.v. Schiedam %£ratter L. Schotting wees in zijn «Müingswoord op de mooie dingen, maar KV teleurstellingen die elk seizoen to brengen en spoorde de SW-leden ua tr een goed seizoen van proberen te jwaa volgde een vrolijke avond, waar- en diverse gezelschapsspelen werden gedaan en waarmee de ongeveer vijftig Sanwezigen de nodige pret voorgescho teld kregen. Het was een echt „onder onsje" en daar was het de SSV op deze openingsavond juist om te doen. Don derdagavond gaat de SSV naar Maison De Klerk in Rotterdam, waar om acht uur de voorzitter van de scheidsrech- terseonunissie Dirk Nijs zal spreken voor de RSV en waar ook de SSV- ieden welkom zijn. (Vaneen onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Cefa (C'nr, Film Actie) is na twee jaar elders gedraaid te hebben teruggekeerd in het gebouw Ire ne Gedurende twee seizoenen vond de Cefa onderdak, respectievelijk in de Goede Havenkerk en in het gebouw Arcade. Zo gaat ze dus begin oktober het veertiende jaar van haar bestaan in Schiedam in op het vanouds bekende adres aan de Nieuwe Haven. Het debuut to dit seizoen wordt weer een mooie, interéssante film, zoals we dat bij de Cefa gewoon zijn. In ieder geval is de Cda in Schiedam, in het bijzonder in protestant-christelijke kringen, in de loop der jaren een begrip geworden en heeft re haar bestaansrecht ten volle bewezen. SCKIEDAM De leden van de Schie raal» Volleybal Club zijn weer begon- sea Eet de training ais voorbereiding TO het competitie-seizoen 1965-66, dat medio oktober aanvangt. .S.V.C." komt ditmaal zowel met haar «rste damesteam als met het eerste aerenteam uit in de distriets-overgaags- kasse, waarin ook sterke ploegen uit fan Haag, Delft, Rotterdam en Dor drecht uitkomen. Ee overige teams spelen in de le. 2e en !e klassen van de afd. Rotterdam. Dames heren en jongens en meisjes vanaf 12 aar met belangstelling voor volleybal Manen inlichtingen verkrijgen in de (Van een «nzer-verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Waterscouts hielden zaterdagmiddag m het Prinses Beatrixpark bij droog weer voor de tweede maal in succes sie de „Operatie Grote Beer", een buitenspel georganiseerd voor onge- ndcrd jvelpen. De nesten be- stonden uit vijf deelnemende horden, dne uit Schiedam en twee uit Vlaar- dingen, en waren ingedeeld in „vlo- ten f waarbij elke vloot onder leiding van een schout-bij-nacht (akela) stond. Om twee uur 's middags, plus het be kende Schiedamse kwartiertje, ge- schiedde rondom een hoge vlaggemast op een drassig weitje in het Prinses Bea trixpark de opening van de sportieve gebeurtenis. Stuurman Dick van der Lugt, die met bootsman El tiers de leiding van de „Operatie Grote Beer" had, sprak een kort welkomstwoord ©n legde de welpen uit, dat Grote Beer eigenlijk een sterrenbeeld betekende, zeven sterren in de vorm van een steelpan. Daarna volgde het bekende padvin ders-ritueel, onder leiding van de Vlaardingse akela, mejuffrouw Pet, waarbij de welpen even hun knieën bogen en hard riepen „Akela, wij doen ons best!" Na het hijsen van de ylag nam het spel een aanvang. De „Operatie Grote Beer 19S5" was verdeeld over vier posten, ditmaal meer in maritieme taal „havens" genoemd. De „Lange Haven" was een brede, doch ondiepe sloot, die telkens vier welpen zo vlug mogelijk heen en terug moesten overvaren. De veerman was hier de 16-jarige bootsman Frits van der Mark, van de „zeehonden-bak", met zwemdiploma. Het vlot bestond uit negen lege olievaten, samengebonden door bamboelatten en een plank erop. De leiding had eerst aan de Polder vaart gedacht, maar dit bleek toch te gevaarlijk te zijn. Deze sloot, die de grens vormt tussen het Prinses Beatrix- park en het volkstuinen-complex „Thur- lede" leverde geen ander risico op dan een nat pak. De onderlinge communicatie tussen de verschalende verspreid-liggende havens geschiedde door middel van enkele walkie-talkies, geleend van de „landrot ten", de padvinders te land. Het ging ongeveer op de navolgende manier. „Hallo Dick-over wil je even aan het toestel blijven- over - de pers neemt" een plaatje van me-over. Het is gebeurd Dick-over-sluiten!" Bij post B lagen in de „Nieuwe Haven" een aantal flessen aan touwen aan de overkant in het water. Deze moesten de welpen overtrekken. Er kon HOEK VAN HOLLAND Door tot nu toe nog onbekende oorzaak brak zaterdagavond brand uit in de strandtent van de heer G. van Weeghel. Een grote hoeveelheid souvenirs ging verloren. -jo— D® Hoekse vrijwillige brandweer, on- tóllngszaal, Thomas a Kempisstraat der leiding van brandmeester L. Knip- 'smaandags- en vrijdags tussen 1820 en scheer, bluste het vuur met twee stralen. 2239 uur, I De heer van Weeghel is verzekerd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De afdeling Schie dam'van de Nederlandse Bond van Oud-Strijders en dragers van het Mo- Msatiekruis wordt gekenmerkt door «ffl hechte vriendschapsband. De ja- tea konden deze band niet verslap pen, maar ze werd er integendeel steviger en inniger door. Uiteraard rai men bij deze organisatie geen toeloop van nieuwe leden verwachten, «el ontvalt in de loop der jaren zo la en dan-een getrouw lid door de dood. 2o meldt het orgaan van de afdeling, i •r.enneflitsen", ditmaal het overlijden *•1 twee leden, namelijk de heren 1 Alewijn de Groat en" J. M. van Pui ten. idfwam het overlijden van eerstgenoem de niet_ geheel onverwacht (zijn gezondheid liet al geruime tijd te pensen'over), van de heer van Putten Wam het heengaan ais een donderslag W) heldere hemel. Trouw bezoeker'van ae kontaktavonden als hij was, zullen nem vooral daar missen, aldus „Penflit- ten dat eveneens het overlijden van Jje verzetsman, de heer L J. Sorber herdenkt in een artikel, dat als op doft heeft de treffende woorden: Eén yanons. i leven gaat evenwel verder, zowel rewer> als in.groter, groepsverband. ^Oojudt morgenavond(dinsdag) in het 5!„ 4? .pi11"- Sociale Belangen de Bond Oud-Strijders zijn eerst ekontakt- r'a, die voorlopig gevolgd wordt door R^ïMad „BE ROTTERDAMMER". +J£feS??e redactie tinge Kerkstraat 28, 293954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. Uu,r alleen voor redactionele aange- Sleden 195885 en 28037). J. v. Gogh. Dr. Zamenhof- "Sf 139. tel 152400. »ióvi n bezorging: Agentschap (adr. "«Wven!i dag. van 1820-1920 uur. JKjaatrfjke telefoonnummers: Alarm spatie 264666, alarm brandweer 269123, <vL en GI)- 269280 Hall,dlellst: Maassluisedijk 5. ÏJ&42 e5t' Evers- L. Haven 81, telef. bijeenkomsten op 5 oktober, 2 november, 7 december en de jaarvergadering op 4 januari 1966 gevolgd door een kontakt- avond. - Vooruitlopend op de prijsuitreiking m cafe „Du Nord" te Rotterdam van de woensdag in Kralinge nte verschieten wedstrijden op de honderd-meterbanen, deelt de Schietcommissie thans reeds de volgende uitslagen van de afdeling Schiedam mee: In de reeks van korpsen werden be haald een eerste plaats met 201 punten een vierde plaats met 396 punten, een vijfde plaats met 194 punten en een zevende plaats met 174 punten. Op de personele baan kwamen voqr: K. J. van Hartingsveldt met 43 punten, E. den Brabander met 40 punten, X J. H. de Groot met 39 punten, J. Jaspers met 36 punten, W, CoUignon met 35 punten en W. Moraal met 34 punten. Op de vrije baan waren vele gunstige resultaten, die evenwel nogal uiteenlie pen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Omdat de tramspo ren in de remise Oostzeedijk van maan dag en gedurende zes weken worden vernieuwd zal lijn 17 niet in deze, maar in de remise Kootsekade worden on dergebracht Dat heeft enkele wijzigingen voor de in- en uitrukroutes tot gevolg. Het uit rukken naar de Avenue Concordia is als volgt: Straatweg - Bergweg - Bent- huizerstraat - Zaagmolenstraat - Zaag- mólenbrug - Crooswijksestraat - Pij perstraat - Boezemstraat - Boezemsin gel - Goudse Rijweg en verder de nor male route van lijn 17. Het inrukken geschiedt via dezelfde route maar m omgekeerde volgorde. Het uitrukken naar het Marconipiein gaat via de volgende route: Straatweg - Bergweg - Benthuizerstraat - Zaagmo lenstraat - Zaagmolenbrug - Innker Rottekade - Jonker Fransstraat - Goud- sesingel - Mariniersweg - Blaak en de gewone route. Het inrukken geschiedt over dezelfde route maar in tegenovergestelde rich- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Tijdens werkzaam heden in de plaatwerkerij van de NV Bronswerk-Wilton-Feijenoord kwam de arm van de zestienjarige leerling F. K. in aanraking met een electrische boor, zodat de arm van de jongen op ver scheidene plaatsen werd gebroken. De leerling was bezig met het boren van een "gat m een metalen plaat. Ver moedelijk was de plaat niet stevig ge noeg met een klem aan de werkbank bevestigd, waardoor de plaat ging draaien. Het slachtoffer werd in het Gemeenteziekenhuis opgenomen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De hervormde zondags school „Het "Westen", Dr. de Visser- school, Westfraakelandsestraat 152, gaf zaterdagmiddag in het gebouw Irene voor bijna driehonderd kinderen een aardige fdmmiddag met propagandisti sche strekking, waarbij de heer J. Scheepmaker de leiding had. Deze Vertelde in zijn openingswoord het een en ander over het zondags schoolwerk, waaraan hij reeds tal van jaren leiding geeft, zodat hij uit eigen ervaring kon spreken. Waarschijnlijk door het afwisselend orogramma is deze kinderbijeenkomst uijzonder geslaagd. De kinderen begon nen met het zingen van het oude, be kende lied „Er rust langs de wolken". Jenny Buys speelde tweemaal een pot pourri van populaire liederen op haar accordeon en het jeugdige gitaar-duo Mary van Driel en Annerika Kareis, zong en speelde vlotte liedjes als Darling go home, Harlekino en "Wienie Wienie. De heer Adriaanse vertoonde een aan tal bekende, kluchtige films, die menig maal op de lachspieren van het jonge jubliek werkten. In de pauze kregen de dnderen versnaperingen. De heer Scheepmaker sprak een slotwoord. MAASSLUIS Een organist die aankondigt een programma van ver zoeknummers te spelenmoet over een veelzijdige routine beschikken: Liefhebbers van orgelmuziek plegen nogal verschillende "interesses te heb ben: er zijn de bewonderaars van de grote componisten, er zijn liefhebbers van liefelijk romantische melodieën en er zijn belangstellenden voor dei de^uitvoermg van het^veeleisende con- soms een briefje inzitten van schipbreu kelingen, die hulp nodig hadden. Bij post C, de „Wilhelminahaven", moest een enorme denkbeeldige rots worden overgeklauterd. In de nabijheid van de Westerhaven, post D, werd er een hmdemisestafette gelopen, waaraan een geheel nest aan het werk werd gezet, met als tweede onderdeel vijftig meter hardlopen, ook voor een geheel nest. Als men hiermee klaar was, werd het nest in tweeën gesplitst. Het ene deel ging verspringen en het andere deel balgooien. Ten slotte maakte de jury op hetzelfde weitje rondom de vlaggemast, waar de „Operatie" begonnen was, de prijswin naars bekend. Dit waren de horde 2 uit Vlaardin- gen, die de eerste prijs kreeg en de wisselprijs „de Grote Beer" mocht houden tot het volgende jaar, en de Schiedamse horde 1, aan wie de tweede prijs te beurt vieL „De beer" werd -in 1964 gewonnen door de Schiedamse horde 8. Neptunus, de god van de zee, woonde de prijsuitreiking bij. (Van een medewerker) SCHIEDAM De rennersclub Schie dam zal op woensdag 15 sept. een prijs uitreikingsavond houden. Er zijn drie competities gehouden en in het club gebouw van De Pedaalrïdders in de kan tine De Ruyter in de Spaanse polder zullen de volgende renners de prijzen ontvangen: F. Valk, A. v. d. Ende, H. Hoek, H, Kersbach, J. Breur, A. en J. de Jager. T. Ooegjen B. Bals, W. den Braber, B. en H. Rietkerken. A. v. Dun en J. Straatmans. Nog steeds voert de r.c. Schiedam ac ties om de kas van het wielerbaanfonds te verstevigen. Tot nog toe werden alleen al 855.523 gebruikte postzegels ingeleverd, alsmede een groot aantal zegelkaarten t.w.v. f 43,20. Ook is er nog een psbak- actie gaande welke voor de prijs van 1,50 bij het bestuur verkrijgbaar zijn. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vrijdag botste op de kruising Burgemeester Van Haa- renlaan-Nieuwe Damlaan de perso nenauto, bestuurd door H. A. P. uit Vlaardingen. Een dochtertje van de heer J. D., de 15-jarige G„ viel door de schok uit de auto en kreeg ver schillende schaafwonden aan handen en benen, die door de GGD werden verbonden. (van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Tijdens een oriëntatie- rit van een Schiedamse scooterclub kwam de heer L. A. P. zondag op de kruising Joppelaan-Kerkweg met zijn scooter in een sloot terecht, toen hij plotseling moest remmen. Bij de manoeuvre raakte de scooter- bereider m paniek, schoot van de rij baan en reed een plank op, die over e enmoddersloot lag. De plank brak en de bestuurder van de scooter en. zijn duo-passagiere vielen in het water. Be woners van de Kerkweg ontfermden zich over het verongelukte stel. (Van onze rechtbankverslaggever) "D OTTERDAM Het zijn er niet weinig, die in Rotterdam met oren van opwinding in hun vrije tijd de radio afstemmen op de politie band. Spannender dan het spannend ste hoorspel is de werkelijkheid en zeker de grimmige werkelijkheid van een havenstad in de nacht, waar men selijk wrakhout op de golfslag van het verlangen naar warmte, naar menselijk contact, aanspoelt in de tijdelijke technicolor wereld van bars en kroegen. Een van die luisteraars hoorde op de avond van 17 april het bericht, dat een man die zo dronken was dat luj nau welijks op zijn benen kon staan, uit de garage een grote bestelwagen van Van Gent Loos had gestolen en nu door Rotterdam zwalkte, waarschijn lijk-op weg naar een café. Deze luisteraar stond op het punt met zijn vrouw naar de bioscoop te gaan en terwijl ^hij de deur uitging, bekroop hem de gedachte: „Ik moet goed opletten, wie weet kom ik hem wel tegen". Tot zijn verbazing zag hij bij een kruispunt in derdaad de bewuste wagen voor een stoplicht staan. Hij aarzelde geen mo ment, stapte op de wagen toe, opende het portier en ging ijskoud naast de be stuurder zitten. Zijn vrouw liet hij ont steld op het kruispunt achter. „Ik rij zover met je mee", had hij op rustige toon tegen de bestuurder gezegd met in zijn achterhoofd de gedachte, dat hij met rustig gedrag geen argwaan zou wekken. De bestuurder was zo dronken, dat het vreemde van de situatie niet tot hem doordrong. Integendeel, hij stelde prijs op het plotselinge gezelschap, want, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In drie telefooncel len, namelijk aan de Slaghekstraat- Beijerlandselaan, Groene Hilledijk-Hilla- vliet en aan het Slag, is dit weekeinde de hoorn van het toestel afgesneden of losgerukt. De booms zijn daarna weer aan de haak gehangen. In een van de cellen bleek bovendien het toestel geheel uit elkaar te zijn gerukt. In een cel aan de Dirk de Lijster straat—C.D. Tuinenburgstraat heeft men geprobeerd de geldbak open te breken, waardoor het toestel defekt raakte. Uit balorigheid trapte zondagavond de 18-jarige zeeman T. M. uit Zweden, opvarende van het Zweedse m.s. Antig- wa, dat in de Maashaven ligt, een -grote ruit van de dancing De Wieck aan de Westblaak in. Hij liep daarbij een grote scheurwond aan zijn rechteronderbeen op, die in het Dijkzigtziekenhuis werd behandeld. De zeeman is ter beschikking van de recherche in bewaring gesteld. stelde hij met dikke tong voor: „We nemen er nog een" en hij noemde een kroeg in de havenbuurt Toen ze daar zonder ongelukken waren aangekomen was het eerste wat de mee rijder deed de politie bellen. Vanmorgen diende deze zaak voor de politierechter, mr. A. Heljnsias, die woor den tekort kwam om zjjn bewondering uit te drukken voor het slagvaardig op treden van de luisteraar. Maar hij kwam ook woorden te kort om zijn woede te luchten over de dron ken rijder, de 27-jarige Rotterdamse chemisch reiniger A. J. van E. Het bleek dat deze zelfs niet in het bezit was van een geldig rijbewijs.' Op de, bewuste avond, was hij, zo vertelde hij de rechter, het huis uitgepest door ztjn vrouw. „En omdat u thuis uw gram niet kan halen, -doet u dat op de weg", onder brak de officier mr. J. M. van Leeuwen hem woedend. „Beseft u wel dat door uw onenigheid thuis doden en gewon den hadden kunnen vallen? Hij eiste een gevangenisstraf van twee maanden en dne jaar ontzegging. Mr. Heijnsius maakte hiervan zes weken en twee jaar ontzegging. meer virtuoos pompeuze orgellitera tuur. Deze gedifferentieerde belangstelling kwam tot uiting in het programma dat zaterdagavond in de Immanuëlkerk ten gehore werd gebracht door Koos Bons. Toch had hij uit de verzoeken een tamelijk evenwichtig programma kun nen opbouwen. Hoewel Bons over veelzijdige routine beschikt, had hij het zich met dit programma, dat bijna twee uur duurde, niet gemakkelijk gemaakt. Dat hij de aandacht van een redelijk aantal toe hoorders voortdurend wist te boeien, pleit dubbel voor hem. Voor de pauze klonken Bach en Handel. Van eerstgenoemde Praeludium in Es» beheerst en stijlvol naar een geïnspi reerde monumentaliteit geleid; het met een strakke stemvoering vertolkte ko raal An WasserfKissen Babyion en de bekende Toccata en Fuga in d, waarin de organist een opmerkelijke voortva rendheid aan de dag legde. Van Handel kreeg men tweemaal een Adagio en Allegro te horen: uit het 10de concert en uit het Koekoek- en nachtegaalcon cert, waarin de organist een dankbaar gebruik maakte van de fraaie registra tiemogelijkheden van zijn instrument en niet schroomde een persoonlijke, in een verzoekprogramma wel te plaatsen, noot toe te voegen aan die gedeelten waarin hij de orkestpartij moest invul len, Twee delen uit de Watermusic vormden een aardige toegift. Het programma na de pauze was gevuld met de Cantilène van Rheinberger, de Marche Triomphale van Jan Nieland, Pastorale uit de eerste sonate van Alexandre Guilmant, Carillon de "Westminster van Vieme en twee fea- rakterstukjes van Jean Langlais. Qua compositie dwong het werk van Louis Vieme de meeste bewondering af. Deze leerling van César Franck en Widor en organist van de Notre-Dame te Parijs, mag in zijn composities een symfonische -orgelstijl hebben aange hangen, zijn Carillon de Westminster is zo voortreffelijk uit het eenvoudige Big-Benmotief opgebouwd, dat men ook voor een effectvol geschreven werk als dit grote bewondering kan hebben. Overigens weet ook Langlais, de tegenwoordige organiste van de Sainte Clotilde in Parijs, de imitatie- mogelijkheden van het orgel te benut ten. Het karakter van zijn „Cloches" krijgt nog een nieuwe dimensie mee. Door een goed afgewogen registratie heeft Bons de sfeer van deze werken uitstekend weten te suggereren. Zowel technisch als muzikaal was er m eert veel te bewonderen. Koos Bons besloot met een koraalimprovisatie over de fraaie melodie van Adriaan C. Schuurman bij „d'Almachtig is mijn herder en geleide". VLAARDINGEN Op het kruispunt Tweede van Leijden Gaelstraat-Jacob van Lennepstraat gebeurde zaterdagmor gen een aanrijding tussen een personen auto en. een'bestelauto. De personenauto werd bestuurd door de 23-jarige L. B. uit Rotterdam. De 34-jarige bestuurster van de bestelauto liep een hoofdwond op. Beide auto's werden zwaar beschadigd. Op het kruispunt Westlandseweg - Korte dijk - Emous verleende zaterdag middag de 22-jarige A. H. S. uit Maas sluis ais bestuurster van een personen auto, komend uit het Emous, geen voor rang aan een personenauto, die over de Westlandseweg reed. De daarop volgende aanrijding bracht ernstige materiële schade te zien. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Houdt u mij aan het Evangelie, dan houd ik u eraan", met deze woorden besloot ds, J. E. van Veen zijn intreepreek als eerste jeugdpredikant voor de her vormde gemeente zondagavond in de Rehobothkerk. Tevoren had ds. J. Bouterse hem in zijn ambt beves tigd. In zijn bevestigingspreek over Hande lingen 16 vers 9 „Kom over en help ons", steide ds. Bouterse dat het dikwijls moeilijk is te zeggen of een beroep dat men aanneemt nu ook altijd een roepisg van God is. „Wij hebben tot u gezegd kom over, en u bent gekomen. Daarbij hebben natuurlijk verstandelijke overwe gingen een rol gespeeld. „Faulus evenwel was een uiterst effi ciënt man, die alvorens zijn tochten te beginnen de te volgen route geheel uitstippelde. Toch verstond hij direct Gods roepstem in de droom waarin hem gezegd werd dat hij moest oversteken naar Macedonië. Zo heeft ook n, op wat voor wijze dan ook, de „ware roepelng" een hoofdrol gespeeld bij uw komst". Ds. Van Veen preekte over Johannes 14 vers 6a „Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven. Hij benadrukte formeerde Jeugdraad. dat er maar één weg is en dat is die ten leven door Jezus. De heer H. K. van Minnen, wethouder van onderwijs- en jeugdzaken, verwel komde de nieuwe predikant namens het gemeentebestuur. Hij legde even uit dat het jeugdwerk een veelomvattend werk is: in de stad zijn alleen al 17.000 scholieren. Maar, zo zei hij, het is ook een mooie taak. Hij hoopte dat ds. Van Veen geen spijt van. het -aannemen yan het beroep zou krijgen. De hele hervormde kerk van Vlaar dingen is natuurlijk blij met de komst van de nieuwe dominee. Dat bleek ook wel uit de vriendelijke woorden die ds. W. J. Kolkert sprak namens de centrale kerkeraad. Hij was blij dat hij een collega kreeg die evenals hijzelf een meer gespecialiseerde functie krijgt, zo dat ds. Kolkert wat dit betreft geen eenling meer is. Ds. Van Veen dankte alle sprekers hartelijk. Hij hoopte waar temaken wat van hen» verwacht werd, met de hulp van anderen en voortbouwend op het werk dat vóór hem reeds door wika Kandel was begonnen. Bij de intrede waren aanwezig fami lieleden van ds. Van Veen, gemeentele den uit Stompetoren vertegenwoordigers van classis en ring. Kapelaan J. N. van Rossum vertegenwoordigde de Rooms Katholieke kerk, terwijl er eveneens een afvaardiging was van de Centrale Gere- ROTTERDAM De Gereformeerde Kerk van Rotterdam-centrum houdt in de week van 12 tot en" met 18 september een jeugdweek, de JW '65. Gedurende deze week heeft het Gereformeerd Jeugd- verband een sociëteit geënsceneerd, die van 12 tot en met 18 september iedere avond, behalve zaterdagavond, geopend zal zijn De „soos" wordt op 13 september om half acht (plaats: Nieuwe Oosterkerk, Boezemplein 4) geopend. De hele overige week is gevuld met tal van activiteiten. Zo is» er zondag om zeven uur 's avonds een jeugddienst in de Zuiderkerk. Ds. Boerma gaat voor en het Rotterdams Jongenskoor verleent mu zikale medewerking. Na afloop wordt er een broodmaaltijd gehouden. Om half negen die avond kan men in Atrium een - lekespel van Henk Stolk bekijken, en onder leiding van Ad Booven zingen." Maandag vermeldt Ihet programma, be halve de opening van de soos, het „op diverse manieren reproduceren van klas sieke muziek". Dinsdag voert de (heer "Willem van der Locs (in de soos) het toneelstuk Sunny Clark op, een spel over het rassenpro bleem. De volgende avqnd, woensdag, treedt de toneelgroep Novum '62 voor het vogtlieht, met het door Martin Jans ge regisseerde „De Knop" van Harry Mu- liseh. Na afloop discussie in de sociëteit Donderdagavond kan men de benen strékken en gaan volksdansen in de ker- keraadszaai van de Nieuwe Oosterkerk. Vrijdag wordt er in de soos jazz gedraaid (dansen toegestaan). Tevens wordt de Jeugdweek besloten. Zaterdag is gereser veerd voor het meer sportieve gedeelte: Van twee tot zes uur s middags zijn er volleybalwedstrijden voor de verenigin gen van Rotterdam-centrum in de gym nastiekzalen van het Marnix-gymnasimn. De JW '65 zal worden besloten met een „hooteaanny" in Atrium. Medewerken den: Martin Lodewijk, An van Duuren, Jeanine en Nico Knappert en anderen. (Van een onzer verslaggevers» ROTTERDAM Met enige schaaf- wondjes aan armen en benen is de 20- v jarige mejuffrouw C. Pesselse van de" Bergse Linker Rottekade zondagavond door een passerende automobilist naar zÜ op de noordelijke afrit van de Van Brienenoordbrug over de kop was ge slagen. 2e verloor de maeht over het stuur toen de bestuurder van en personen auto met caravan plotseling naar links uitweek. Nadat zij met deze auto in botsing was gekomen, sloeg haar auto om en bleef op z'n kop op de weg lig gen. De zwaar beschadigde auto moest met een takelwagen worden wegge haald. Op de Vlaardingerweg slipte zon dagmiddag de 20-jarige etaleur J. M. uit Rotterdam en schoof naar de lin kerzijde van de rijbaan. Omdat uit de andere richting een paar fietsers na derden, stuurde de automobilist naar rechts. Daar raakte hij de vei'' oogde rijbaankant en kantelde. De au£v sloeg vervolgens door de omheining van het weiland en sloeg driemaal over de kop. De wagen werd vernield. De bestuur der en zijn medepassagier bleven on gedeerd. De automobilist was niet in het bezit van een rijbewijs. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Enorm druk was het zaterdag aan de Dr. Wiardi Beckmansingel, waar de winkelgalerij Promenade-Zuid officieel werd ge opend.'Een zeer actieve feestcommis sie had het mogelijk gemaakt dat zo wel voor jong als voor oud een groot feest op touw kon worden gezet, waar voor de belangstelling zeker niets te wensen over liet. Wel dreigde het in de middaguren te gaan regenen, maar het viel allemaal reuze mee en toen men aan het eind de balans ging opmaken, bleek dat men zeer tevre den was met de opzet van het ope ningsfestijn. De achttien winkeliers aan de Prome nade-Zuid hebben niet op elkaar ge wacht alvorens hun winkels te openen, want dat zou een te kostbare geschie denis zijn geworden. Slechts één van hen, namelijk „De Instuif", een spe ciaalzaak in geschenken, werd zaterdag geopend. Het is een fraai ingerichte winkel met een zeer ruime oppervlak te. Het mag dan geen zelfbedienings zaak zijn. toch wordt iedereen er in de gelegenheid gesteld rustig naar binnen te gaan om wat rond te neuzen. De huisvrouwen konden zaterdag profi teren van diverse speciale aanbiedingen en daarvan is een gretig gebruik ge maakt, gepaard gaande met de nodige gezelligheid van het winkelen aan deze promenade. In de morgenuren hebben 140 kinderen enthousiast deelgenomen aan de te kenwedstrijd waarvoor liefst honderd prijzen door de winkeliers beschikbaar waren gesteld. In de afdeling in de leeftijd van 5, 6 en 7 jaar kwam de eerste prijs, een prachtige poppenwagen in het bezit van Marja Vons, uit de Dirk de Derdelaan 69. Wilma Smit, Joh. Mul dersstraat 12, kreeg een pakket met diverse geschenken. Tanja Baxman, Prof. Rutgersstraat 15, was de geluk kigste bij de deelnemers van 8, 9 en 10 jaar. Zij ontving een mooi uitgevoerd schooletui en een doos met grote kleurpotloden. De tweede prijs, een geschenkenpakket ging hier naar Alice Balink uit de Drs. S tij keistraat 14. Een Barby-pop met een aankleed-set werd het eigendom van Dita Borsboom en Wam Micola kreeg de tweede prijs in de afdelijg 11 en 12-jarigen. Op het parkeerterrein voor de Prome nade gaven De Jonge Pijpers na de tekenwedstrijd een goede demonstratie ten beste. In de middaguren werd een SHV-mars gehouden, gevolgd door een show, eveneens op het parkeerterrein. Mede dank zij de medewerking van een bedrijf, door het beschikbaar stellen van een toneelwagen, alsme de met de medewerking van het bedrijf gemeentewerken, werd de jeugd vermaakt met een variété programma van Al Preston en Vale rie, die een goochelshow ten beste gaven en een poppentheater brach ten. John de Vries bespeelde zijn elektrische accordeon en André Gil bert toonde zich een vermakelijke muzikale clown. Het geheel stond onder leiding van conferencier Rinus van Evelingen. MAASSLUIS Op zaterdag II sep tember te 20.00 uur zal de organist Wixn van der Panne in de Grote Kerk te Maassluis een concert geven. Zijn pro gramma vermeldt werken van Merkel, Dienel, Vivaldi-Bach, Langlais, Vieme en Franck. reductie betera NOVEMBER DAGELIJKS VERKRIJGBAAR DE ROTTERDAMSE SCHOUWBURQH inlichtingen un de ma of teL IJ 4 7.66 Kassa dage&jfcs geopend van 10*7 nee. MAANDAG 6 SEPTEMBER 1915 VUNS (uit een hoofdartikel) Met het tooneel loopt het ergerlijk. Zeden bedervende stukken zijn aan de orde van den dag. Sommige burgemeesters ver staan althans hun plicht en weren wat al te godslasterlijk en ontuchtig ia. Maar anderen betoonen zich verstokte aanhan gers van het laat-maar-waaien-stelsel. Zoo schijnt er in Amsterdam vrijwel alles door te kunnen. Een nieuw tooneelstuk Prinsenschool werd deze week in de Fraseati-achomvburg opge voerd. Vuns en nogmaals vuns schijnt de eenige passende betiteling. Althans de recensent van De Telegraaf anders voor geen klein geruchtje vervaard, schrijft! „Het peil van ,het uitgaand Amsterdam is zoo gezonken, dat je een meter of drie in den modder moet kruipén voor dat je op een Amsterdam mer stuit, en wat je1 dan nog vindt. Als je 25 jaar geleden in de ,3tad Ham burg" op den Zeedijk gezegd had, wat ze nn hier zeggen, hadden ze je wegens het uiten van onzedelijke taal daar "de deur uitgezet," Mag dat zoo doorgaan? Moet hier de Amsterdamsche magistraat niet ingrijpen?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1