TBC Explosie schijnt te luwen IN IJSSELMONDE: NU 39 Over vijf Ook prijsstop op geisers? S3 Dood Okagata met verdacht |FEUEn00RD| STOP'N TIJGER In de kuipM Avant-garde op zoek naar nieuwe stijl Vleesprijzen moeten wel hoog blijven Rijksmuseum koopt werk Rembrandt en Cuyp AFGEKNIPT: CELSTRAF EN BOETE Feijenoord op volle sterkte der PTT wonen "tubSill™ weken nieuw heetmarii Klep brug ging niet dicht Herenmode voor 1966 Rechter: maar in Hoek van VAN NÏÊVELT NEEMT „DE HOOP" OYER Maatregelen van politie, RET, NS voor wedstrijd a. besteller der b. W W GEMEENTE SCHIEDAM GRONINGEN BLs PE BOTTERDAMMER MAANDAG 6 SEPTEMBER 1953 T) OTTERDAM - de beruchte (Van een onzer redacteuren) plosie in IJsselmonde zijn thans 39 kinderen onder medische be- f\Y\fif*Yr7f\p*\c handeling. Van hen worden er 31 *JA1U' 'A /jU01V verpleegd—in^ het sanatorim „De Klokkenberg" te Breda. Van de acht overigen mogen er zeven normaal de school bezoe ken.' Hun aandoening is niet be smettelijk. Zij blijven onder voort, durende medische controle en moeten medicijnen gebruiken. Eén kind, waarvan de aandoe ning ook niet besmettelijk is, mag thuis worden verpleegd. UITBREIDING ONGELIJK RÖIjEX Belgische justitie: Diefstal uit auto UTRECHT Het Produktschap voor vee en ylees maakt zich op het ogenblik zorgen over een mogelijke daling van de hoge rundvleesprijzen. In zijn bestuurs vergadering van morgen zal het bestuur nagaan welke maatregelen genomen kunnen worden om een daling van de vleesprijzen in dit najaar tegen te gaan. Feijenoord-Real Madrid Concertgebouw PTT ZOEKT U EEN VRIJE EN ZELFSTANDIGE BETREKKING, WAARBIJ U VEEL IN DE BUITENLUCHT WERKT? Op het Post-en Telegraafkantoor te VLAARDINGEN is nog plaats voor JONGENS In de leeftijd van 15 tot 18 jaar die In aanmerking komen voor de opleiding tot MANNEN EN VROUWEN in de leeftijd van 18 tot 40 {aar als Volledig Lager Onderwijs vereist. Geboden wordt: 0 goed salaris nl. op 15-Jarlge leeftijd reeds f136,- en op 25-Jarlge leeftijd f 575,- (Incl. huurcompensatle) toeslag voor werk op ongeregelde tijden (20-40%) uitstekende sociale voorzieningen o.m. welvaartsvast pensioen S volledige doorbetaling zonder wachtdagen ingeval van ziekte 0 AOW/AWW-premie voor rekening van PTT. Sollicitaties kunt u richten aan de directeur ran het Post en-Telegraaf- kantoor te Vlazrdingen Westharenkade 42. Persoonlijk kunt u terecht dagelijks van 9 tot 12 en ran 14 tot 18 uur en eventueel 's avonds na telefonische afspraak (telefoon 7641). SPREEKUUR VAN DE BURGEMEESTER Ean kostelijk boekje over de inrichting van uw interieur Kom vrijblijvend kijken naar de nieuwe kollektie van STIJLGROEP bij Pagina 4 Al deze gevallen zijn geconstateerd in de laatste drie maanden. Men kent de voorgeschiedenis: begin juni werd naar aanleiding van een waarschijnlijk verse besmetting met tuberculose bij een kind van de open bare heo Thijssenschool aan de Ko- ninginneweg heeft de schoolarts een tuberculine-onderzoek verricht. Zo'n onderzoek betreft ec-n huidreactie en heet in de volksmond ..een schrapje". Bij dit onderzoek bleken 21 kinderen een sterk positieve huidreactie te vertonen. Inmiddels was bij een onderwijzer van. deze school op het consultatiebureau een open longtuberculosè vastgesteld. Deze onderwijzer had een geldige ver' klaring van „geen longafwijkingen", daterend van mei 1964. Een dergelijke verklaring is twee jaar geldig. Begin juni bleek dat de afwijkingen van dertien van deze kinderen, die veel al van lichte aard waren, het noodzake lijk maakten dat zij in een sanatorium werden opgenomen. De andere kinderen werden onder medische behandeling ge» eteld. Meteen begon een grootscheepse actie van de GG en GD en van het consultatie bureau van de Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose. De leerlingen van aiie scholen en ook van de kleuterscholen in IJsselmonde werden op korte termijn onderzocht. teren röntgonologisch onderzocht toen kon worden vastgesteld dat hun aandoening niet besmettelijk is. Drie hunner mogen normaal de school bezoe ken, het vierde is het kind dat thuis mag worden verpleegd. De directie van de GG en GD en de Vereniging tot Bestrijding der Tu berculose zullen over vijf weken op nieuw de leerlingen en leerkrachten van de Thèo Thijssenschool aan een onderzoek onderwerpen. Men weet, dat het communistische raadslid S. Groenendijk het college van B. en W. schriftelijke vragen heeft aan geboden over de omvang en het verloop van de IJsselmondse tbs-explosie, terwijl tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 augustus het socialistische raadslid mevrouw M. Blok-Wouts eveneens dit onderwerp aanroerde. Hetonderzoek op de Theo Thijssen school. werd een maand later herhaald en later nog eens, telkens bleek het aan tal kinderen met longafwijkingen zich uit te. breiden. Bij het. laatste onderzoek, gehouden op aO augustus, bleken vier kinderen af- wijkingèn te hebben. Deze vier zijn gis- Een antwoord op de vragen van de heer Groenendijk, is uiteraard nog niet gegeven, maar wethouder G.Z. de Vos heeft tijdens de raads vergadering van 26 augustus aan mevrouw Blok-Wouters gezegd, dat de tbc-explosie in Usselmonde vol ledig zon zijn ingedamd, dat de proefperiode achter de rug zou zijn en dat er zich geen nieuwe besmet tingen zouden hebben voorgedaan. Het .op 30 augustus .dus enkele dagen na de verklaring van wet houder De Vos gehouden onder zoek heeft de wethouder helaas niet in het gelijk gesteld, al zijn de vier toen geconstateerde gevallen niet besmettelijk en niet van zodanige aard dat zij opname in een sanato rium noodzakelijk maakten. Er is alle aanleiding om met belang stelling de resultaten af te wachten van het onderzoek, dat de GG en GD en de Vereniging tot Bestrijding der Tuber culose over vijf weken in IJsselmonde zullen houden. Voorts is het interessant, dat een po sitieve tuberculine-reactie het „op komen van het schrapje" geen aanwijzing is, dat de betrokkene aan tuberculose lijdt. Een dergelijke reac tie is slechts een aanwijzing dat er zich in het lichaam van de betrokkene afwserstoffen tegen tuberculose be vinden. Een nader röntgonologisch onderzoek kan aan het licht brengen, of deze vorming van afweerstoffen het gevolg is van een besmetting met tuberkelbacillen dan wet dat zij een geheel andere oorzaak heeft. DEN HAAG Het is .niet onwaar schijnlijk dat de minister van eco nomische zaken, drs. Den Uyl, zeer binnenkort ook een prijsstop zal afkondigen op keukengasgeisers. Zo als bekend heeft de- bewindsman tijdens zijn persconferentie op 26 au gustus jl. meegedeeld dat de handel tot 6 september de gelegenheid zou hebben de geiserprijzen, die door ambtenaren van de economische con troledienst te hoog werden bevonden, te verlagen. De besprekingen die nadien tussen het departement en de betrokken partijen zijn gehouden, hebben echter niet dat resultaat opgeleverd dat het ministerie ervan verwachtte. Volgens de importeurs en de grossiers -is een verdere prijsverlaging niet mogelijk, temeer omdat de prijzen van geisers, voor de laatste verhogingen, al sinds een zevental jaren ongewijzigd zijn gebleven. De vraag is nu of de minis ter de door de handel naar voren ge brachte argumenten alsnog als juist zal accepteren. Een woordvoerder van het ministerie verklaarde ons vanmor gen dat een beslissing nog niet Is ge nomen. Zwitsers precisiewerk opz'nbest! Air» King' refRL425 330.» edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 92 filiaal: oostzeedijk 155-157 rotterdam (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Honderden automo bilisten hebben gistermiddag vanaf tien over vier staan wachten voor een van de geopende kleppen van de Van Bnenenoordfbrug. De oostelijke klep, be stemd dus voor het verkeer uit zuidelijke richting, weigerde te zakken nadat hij was omhoog gegaan voor het doorlaten van het scheepvaartverkeer. Binnen korte tijd ontstonden op de brug, de opntten en de rijksweg lange files, ba korte tijd werd al het weg verkeer over de rijbaan van noord naar zuid geleid, hetgeen uiteraard een grote vertraging opleverde. Ook werd verkeer naar de Maasbrug en -tunnel geleid. In het geheel duurde de storing onge veer een uur, Het was de eerste tech nische storing sedert de opening in februari van dit jaar. 6 (Vervólg Van pag. 1) De Belgische justitie meent, dat de dood van de 26-jarige Japanse ver tegenwoordiger Okagata sleutel figuur in bet onderzoek naar de koffer- moord gevolg van het auto-ongeluk is. De mogelijkheid dat de man zelf moord heeft gepleegd wordt uitgeslo ten. Okagata kwam zaterdagmiddag om het leven, toen hij met zijn rode sportwagen tegen de pilaar van een viaduct reed. De snelheidsmeter in het autowrak stond op 120 km. De toegestane snelheid was 60 km/u. Op de plaats van het ongeluk zijn geen remsporen gevonden. Merkwaardig blijft,' dat Okagata eerder had laten weten, niet voor een verhoor naar het flat van Kameda te kunnen komen, omdat de accu van Zijn wagen leeg was. De leider van het onderzoek, hoofd inspecteur J. Vrijburg, heeft in een recht streekse radio-uitzending de Japanners op de hoogte gesteld van de huidige stand van zaken. De toespraak van de heer Vrijburg in het Engels werd door een Japanse hoofdinspecteur vertaald. In de twintig minuten durende uit zending betreurde de Nederlandse po litieman de dood van Okagata in Brus sel. Hij zou wellicht belangrijke inllchtin- fen hebben kunnen geven. De heer Vrij- urg liet duidelijk doorschemeren, dat hij het auto-ongeluk verdacht vond. Niet ver van Tromsö in Noord-Noor- wegen is gisteren het stoffelijk overschot gevonden van een bejaarde Japanse toe- \t dr. Ohasji Yasoeysjira. De Noorse politie brengt zijn dood niet in verband met de koffermoord in Amsterdam. ROTTERDAM Uit een -geparkeerde auto is maandagavond in het Karei Doonnanhof een transistorradio ter waarde van ƒ430 gestolen. 0 In de werkplaats van een radio- winikel aan de Bergse Dorpsstraat Is in gebroken. Er werd een geldkistje met 500 aan buitenlands geld weggenomen. De consument die ongetwijfeld ge- AMSTERDAM Het Rijksmuseum te Amsterdam- heeft - twee meesterwerken van 'de Hollandse 17e eeuwse schilder kunst Bembrandts „Heilige Familie bij avond" (de wieg) en Albert Cuyps „Groot rivierlandschap met ruiters en vee" in Engeland hunnen kopen. Dit was moge lijk dank zjj-belangrijke bijdragen van de Vereniging Rembrandt, het Prins Bern- hardfonds én de foto-commissie van het Rijksmuseum. Sinds 1933 heeft het Rijksmuseum niet een aankoop van een dergelijke impor tantie gedaan. Deze twee aanwinsten zul len van woensdag 15 september af voor het publiek te bezichtigen zijn. Over de bedragen, die mei deze aankopen zijn gemoeid, wordt, zoals bij het Rijks museum gebruikelijk is, niets' meege deeld. Met de „Heilige Familie hij avond" verwerft hét Rijksmuseum zijn veertiende schilderij van Rembrandt in eigendom, naast de acht die het van de stad Amster dam en van anderen in bruikleen heeft Het schilderij (paneel 60 bij 77 cm) moet, naar de stijl, omstreeks 1640 geschilderd 2ljn, in de tijd dat'er in Bembrandts eigen huisgezin kleine kinderen waren, In het oeuvre van Rembrandt wordt het stuk. uniek genoemd wegens het meesterlijk clair-obscur en de zeer oor spronkelijke vlakverdeling. Bijbelse voor stellingen van Rembrandt zijn juist in de Nederlandse musea uiterst zeldzaam. Vier buitenlandse musea, het Louvre te Parijs, de Hermitage te Leningrad, de National Gallery te Londen en de National Gallery te Washington zijn nog altijd rijker in het aantal werken van Rembrandt dan het Rijksmuseum Het schilderij is in ons land te zien geweest op de Kembrandttentoonstelling (Van onze rechtbankverslaggever) OTTERDAM Gistermiddag zijn •"■'•-de twee jongens berecht, die in Spanje tijdens hun vakantie een van hun vriendinnen, die hen vergezelde, de haren afknipten omdat zij naar hun zin te veel aandacht besteedde aan de Spaanse mannen. De 28-jarige meteropnemer H.J.J.Th. v.d.V. uit Rotterdam, hoofdpersoon in dit amoureus conflict, zag zich veroor deeld tot acht weken gevangenisstraf, waarvan vier weken voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De politierechter, mr. A. R. Jolles, veroor deelde V.d.Vs vriend, de 29-jarige Schiedamse sportleraar L.H., die bij de behandeling had geassisteerd, tot een boete van f 100 of tien dagen. tijdens de reis boterde het niet n V.d.V. en het slachtoffer, waarmee AI tussen hij al enige tijd een r ela f ie""onderhiêïd, die ,mr. Jolles typeerde als: een verke ring, die meer af was dan aan. En toen ze in Spanje een uitbundige belangstel ling aan de dag legde voor de mannelijke bewoners, was zijn woede pas goed opgelaaid. Op een avond waren ze naar een dancing gegaan, waar zij met kwisti ge hand haar attenties rondstrooide. Woedend had V.d-V. de dancing verla ten éh het Nederlandse consulaat gebeld «om haar- uit Spanje te krijgen. Daar had jnen hem gezegd, dat er weinig aan te doen was. Ook de Spaanse politie had hij in de arm genomen, die echter laconiek verklaarde dat Spaanse mannen nu een- maal temperamentvol zijn. „Tja," zei mr. Jolles, „dan moet je mam- niet naar Spanje gaan, maar hier In Hoek van Holland blijven, want",, voegde hij er troostend aan toe „ook daar «schijnt de zon wel eens." Het tweetal besloot tenslotte haar op de trein te zetten naar Nederland, maar niet voordat zij haar uiterlijk schoon zo hadden geschonden, dat de Spanjaarden haar niet meer moesten. Zij sleurden haar in de auto en op een eenzame plek knipten ze stukken van haar haar af. Deze hele geschiedenis werd gister middag nog eens verteld door hot slacht offer, die voor de rechter poseerde als de vleesgeworden naïveteit: rose geruite strikjes In het getoupeerde haar, waarin een enkele asymmetrische lok nog wees op de knlppartij, verlegen draaien na nogal direct gestelde vragen van mr. Jolles en met een geknepen mondje praten op de manier, die sommigen beschouwen ais bet summum van ingetogenheid. Mr. Jolles liet er geen twijfel over bestaan, dat hij de handelwijze van het tweetal bijzonder laf vond. „Jullie moes ten je schamen, met zijn tweeën tegen een" meisje van twintig." En hij gaf het meisje het volgende vermaan: „Gaat u zich bepalen tot de zorg aan degenen, die dit nodig hebben en breng de weekein den thuis door. Meer hoef ik niet te zeggen, u begrijpt wel wat ik bedoel." (Van onze sportredactie) ZEIST In het KNVB-trainings- kamp heeft oefenmeester Willy Kment vanochtend de spelers van Feijenoord gedurende anderhalf uur onderhanden genomen voor de belangrijke match van morgenavond tegen Real Madrid. Die training verliep prima en ver heugend was, dat noch Moulijn, noch Weering enige last van blessures ble ken te hebben. De stemming onder de Feijenoorders is uitstekend en ze zullen morgenavond geladen in de „Kuip" aantreden. Volgens onze in lichtingen heeft trainer Kment zijn ploeg voorlopig als volgt samenge steld: doel: Pieters Graafland, achter: Romeijn, Veldhoen, Kraaij, Fransen, midden: Kruiver en Haak, voor: Wee ring, Venneker, Bouwmeester en Moulijn. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Van Nievelt, Gou- drlaan en Co's Stoomvaart Maatschappij heeft de N.V. Electrotechnisch Installa tiebedrijf A. de Hoop overgenomen. De bekende Rotterdamse rederij is eigenaar van alle aandelen van De Hoop geworden. Van Nievelt Goudriaan breidt hierdoor zijn werkterrein belangrijk uit. De mogelijkheid tot aankoop van de aandelen is vorige maand door een statutenwijziging mogelijk geworden. 'van 1956. Het vertoont een hoog, een voudig vertrek, waar Maria bij het schijnsel van een licht voorleest aan haar moeder Anna, die. ingedommeld is bij de wieg.'Jozef is onder dë trap aan het werk. De.vLer andere voorstellingen van de Heilige Familie, die Rembrandt heeft geschilderd, -.bevinden zich in de musea van München, Parijs, Kassei en Lenin grad. - Reeds aan het begin van de 18e eeuw bevond het schilderij zich in de beroemde Parijse galerij van de neef van Lodewijk XIV de regent Philippe, hertog van Orleans. Toen een deel van de verza meling na de Franse revolutie in 1791 werd verkocht, kwam het schilderij in Engeland terecht in de verzameling Payne Knigt op Dowton Castle. Tot voor kort bleef het in de familie van deze verzamelaar. - Van. Albert Cuyp heeft Nederland in de 18e en 19e eeuw al bet belangrijke werk naar het buitenland verkocht, voor namelijk naar Engeland. De tot dusver aangewende pogingen om-een dergelijk stuk van Cuyp te bemachtigen, bleven steeds zonder resultaat, omdat de werke lijk belangrijke stukken bijna niet meer aan de markt kwamen of voor Nederland se musea onbetaalbaar waren. Dank zij de bijzondere financiële steun is het nu ge lukt het „Groot rivierlandschap met twee ruiters", afkomstig uit de Engelse Roth- schild-verzameling, in Londen te kopen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM/SCHIEDAM Om de te verwachten enorme drukte rond de voetbalwedstrijd Feyenoord— Real Madrid zoveel mogelijk in goede banen te leiden, hebben de Rotterdamse politie, de RET en de Nederlandse Spoorwegen voor woens dag een groot aantal extra maatrege len genomen. De politie raadt de stadionbezoekers aan gebruikt te maken van het openbaar ver voer. Het verkeer met bestemming Dordrecht zal, voorzover dit geen gebruik maakt van de Van Brienenoordbrug worden om geleid. Vanuit de Maastunnel wordt het verwezen vla de Dordtsestraatweg-Lom- bardijen. Vanaf de Maasbruggen via Ro- sestraat—Beijerlandselaan-Groene Hille- dijk-Dordtsestraat-Lombardijen, Omdat vertragingen te verwachten zijn wordt iedereen aangeraden tijdig van huls te gaan. De RET deelt mee dat een groot aantal extra trams is ingezet De Nederlandse Spoorwegen hebben de dienstregeling ge wijzigd. Een aantal extra treinen zal het publiek tot voor het stadton brengen. De vertrekplaatsen (met tijden) zijn als volgt: Amsterdam CS 18.03, Rotterdam CS 19.12 en 19.25 Utrecht 18,25, Den Haag HS 18.11, 18.19, 1830, Hoek van Holland 18.24, 18.48, 18.41, Tilburg 18.42. Na afloop vertrekken extra treinen van de halte stadion in de richting Amster dam, Hoek van Holland, Utrecht en Eindhoven. De vertrektijden van deze extra treinen uit Schiedam zijn als volgt: Vanaf het eerste perron vertrek om 19.13 uur een trein waarna de volgende treinen van het tweede perron vertrek ken om: 18.29; 18.40; 1851; 19.01; 19.18 en 19-22 uur. Daartussen gaan nog de treinen van de normale dienstregeling, namelijk die van 18.55 vanaf het tweede perron en die van 19.05 vanaf het eerste perron. De laatste twee treinen stoppen uiteraard niet bij het stadion Feyenoord. baat zou zijn bij wat minder hoge vleesprijzen, vooral nu groente, fruit en aardappelen het hele jaar hoge noteringen hebben gekend, ziet hier dus ook weer een kans voorbij gaan om de kosten van levensonderhoud te drukken. De wel bijzonder snelle ongerustheid van de boeren over een mogelijke daling van de rundveeprijzen hangt samen met de algemene moeilijkheden waarmee de boeren op dit moment te 'maken hebben. De grote regenval en het ongunstige weer hebben de hooioogst ten dele doen mislukken, waardoor er deze winter duur krachtvoer gekocht zal moeten worden. Op deze wijze is het niet moge lijk een normale veestapel aan te hou den, zodat er extra veel slachtvee dit najaar afgestoten dient te worden. Met de opbrengst van dit vee moet de boer zijn dure krachtvoer betalen voor de overige veestapel. Zouden de rundveeprij zen dalen dan kan er minder krachtvoer gekocht worden en moet nog meer vee afgestoten worden, wat een vicieuze cirkel betekent die voor de boer finan cieel bijzonder ongunstige gevolgen heeft. Dit alles neemt niet de indnik weg; dat het produktschap wel heel vlug om het producentenbelang denkt en blijk baar veel minder om de consument, die nu al een jaar lang hoge vleesprijzen moet betalen, omdat in Europa en bijna over de gehele wereld het rundvlees schaars is. En dreigt er thans een kleine inzinking in de prijzen waar de consu ment allang op gewacht heeft, dan moet dezeonmiddellijk teniet gedaan worden (Van onze moderedactrice) AMSTERDAM Het was giste ren de dag van de man in onze hoofdstad, dat wil zeggen, de man van-morgen. In het. Rai-gebouw werd de herenmodebeurs geopend en in het Concertgebouw toonde de avant-garde van fabrikanten en ontwerpers hoe de modelijn voor de man zich verder zal ontwik kelen. Mode-voor-de-man in het Rai-gebouw betekent een beurs voor detaillisten, die nu al met zorgen zitten over ket zomer seizoen 1966. De kleding dus die straks in alle winkels zal zijn en waaruit de gemiddelde man zijn keuze zal deen of zijn vrouw laten doen. We zagen er keurige pakken, waarbij de jas jes iets getailleerd zijn, lange rug of zijsplitten hebben en de schouders breed mogen zijn. De pantalons zijn smal op de heup en lopen naar de zoom iets uit. De wijdte kan nog vergroot worden door een „loop- split" in de buitennaad. Achter het split is een bëleg gezet, zodat een brede naar binnen gevouwen plooi ontstaat. Broekomslagen mogen er ook zijn, en de pantalonpijp is dan minder wijd. James Bond met de opgesneden re vers blijft nog op het tapijt. De kleurschakeringen waren vrijwel alle in bruin gehouden, Voor sport ruiten en ruitjes, voor gekleed effen of een smal streepje tweed, kamga- ren en flanel zijn de materialen. De „angry young men", die zich nu in lange zwarte capes hullen zullen naar iets anders uit moeten gaan zien, want de cape wordt mode. Ze zijn dikwijls van tweed gemaakt en er wordt een bolhoed in bijpassende (dus bruine) tint bij gedragen. Dan naar het Concertgebouw. Een internationaal gezelschap van fabrikan ten en modekunstenaars had hier een collectie samengesteld, die er wezen mocht. De mannenwereld was in fasen verdeeld: racing, strand en boot, land leven, trulendracht, reis, stad en na zessen. Vertellen we dan, dat Corduroy van heel breed tot uiterst lijn geribd en glan zend als zijde de mannen nu beeld schone overalls, elegante pantalons en sportieve jacks zal brengen. De ont werpers hadden allerlei listigheidjes toegepast om de kleding exclusief en aantrekkelijk te maken. Zakken, kno pen, ritsen, stiksel en naden, hoge revers en geen revers maar wel een kraag, geen kraag maar wel revers, re vers die afgehakt schenen boven de taille. Zo te zien gaan de mannen het zich moeilijker maken met de mode, nu -4' vrouwen de simpelheid van CourrèrS'ï- hebben aanvaard.... z-^fp-' Die details zijn echt wel mooi, maar w« 1 staan er wel wat onwennig tegenoverii dat de mannelijke ijdelheid nu X:'- onverbloemd te voorschijn komt die tientallen jaren van. breideling.fV Ff'» Het opvallendst waren de overjassen - - Geen stugge stukken, meer, maar soeoes.' Ie redingotes of flou jassen mefnugt? tingale bij sommigen overhemden bescheiden kant en boorduuadriP- nering. Wanneer de herenmode zich werkelijk ontwikkelt in de lijn die de Iutercaiic- nal Fashion Council zich denkt dan kunnen we nog wel eens naast de twee modeseizoen per jaar. die Parijs-over de dames doet losbarsten, een êyen felle ontwerperswoede voor de heren gaan verwachten. Overigens alle heren, die veranf woordelijk waren voor deze frisse mo- de-ideeen hadden heel gewone pakjes in het Belang van de veehouders. Afwen teling van alle bedrijfsrisico óp de con sument ls echter onbillijk, aldus het commentaar van de zijde van het Consu menten Contactorgaan. In noodgevallen zullen de boeren bij dë overheid moeten aankloppen, die overigens voor derge lijke situaties een Algemene Bijstands wet kent. Morgen zal het bestuur van het pro duktschap over de hoogte van de prijzen spreken. Verwacht mag worden dat de leden die hier het algemeen belang ver tegenwoordigen, ook om de positie van de dit jaar toch al door hoge prijzen geplaagde consument zullen denken. Het split, op de pijp van de pan talon, was het meest opvallende modenieuws bij de presentatie van de herenconfectie voor 1966. De burgemeester is verhin derd op maandag, 13 septem ber a.s. zijn wekelijks spreekuur te houden. Schiedam, 1 september 1965. KORTE HOOGSTRAAT Hz TKEEF. 6151 VLAARDINGEN WENKEN EN IDEEËN VOOR IEDEREEN DOOR EP SIMONS Ho< u ow roholo wonlftS praktisch kunt inrichttn. van goed* smuk laat u vele vermscno* mogelijkheden Tien. Een irapiref**^" boekte met 101 waardevotie advtexew» 4te reken inr houden met ieder* bewffc Hoofdstukken: Welke meubelt fö* kopen/ - Hoe moeten de meubelt stoom Wm goot het kanen/ - De uw huis De woonkamer moet het doen ¥aer i/w slaapkamer - Uw km- teren willen ook wonen Ver/tókmfO» tfeer Kiev ren doen meet dm u wj Hoe wordt uw kamer beer! ijk warm f- vrat de -dealo vloerbedekkingf Wat a wonmgtertfd moet weten De ietftsta ham Woer moet de te/evkJe staan! T«M em - tot nieuw. Met vete prachtige iSJSO Verkrijg boor m de boekhandel ZOMER Ml KEUNtNG WAGCNINGZM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 3