Plan voor oecumenisch centrum in Schiedam v5 NOAD opent seizoen tafeltennis actief agenda W.F. - bedrijf ssehool startte met honderd nieuwelingen ROTTERDAM H sus GLAS W GEHEIM VIS HET kOSISMIJK Die wagen ruikt naar parfum Oliekar voor andermans woning o°i i|iiiiii«imi;n; Evangelisatie gezamenlijk aanpakken pieterntan f 12.50 z°d VOORSTEL AAN DE KERKEN Dit is dè jas! GRONINGEN ~l&denkd'% D^ottérDhmmer Spelmiddag voor DOK-adspiranten Keuzevrijheid is aantrekkelijk HOLY-ZIEKENHUIS mannelijke hulp NCVB-Zuid start met 80 leden Burgerlijke stand eerste klas llillliM.'lilililil Steenstorter Pieter te water gelaten uit KENNISMAKING Bosman opent nieuwe meubeltoonzalen H.B.S.S. weer met Henny Korporaal Ar ie liet ijzeren liond rijden INOPLAN mH00GERWERF VLAARDINGEN C.V. GLASTECHNIEK Ds. D. Deddens intree Géref. Kerk Vrij gem. -•* -v-ii. xciA pc rotterdammer Pagina 3 DONDERDAG 9 SEPTEMBER' 1965 s ft--J-- 1 "'"'Tff CUPKOORTS TUCHT SCHIEDAM De plaatselijke Oecumenische raad van kerken heeft plannen voor een oecume nisch centrum op een vaste olaats in de stad, waar voorlichting over de oecumene zal worden ge geven. Dit is een van de drie voorstellen die de raad" gaat doen aan de kerken om tot een nauwere onderlinge samenwerking te komen. De Oecumenische raad verga derde dezer dagen met vertegen woordigers van de kerken ter be spreking van enkele plannen die zouden kunnen leiden tot nauwere samenwerking op die terreinen van het kerkelijk leven waar deze ge meenschappelijk kan worden aan (Van een onzer verslaggevers) Dc meest ideale jas voor elke dag, elk seizoen, elke gelegen heid, Een jas met grote allure. DE JAS indaag Herv' Gcm" SÜaSSSH?.®®La«6«*> ■ontektavond, 20.' "9 mnrgpn '»en dagelijks SS'P"PD* 269280. y- WAg ggfcCTgg De schoen van deze tijd voor jongens van deze tijd met 6 maanden schriftelijke garantie vanaf *f 5«90 maten 27 t/m 46 in bruin en zwart AART PONTIER 5? 9? Bier op melkkar aan de Schie lagen veel mensen woensdagavond in de s}eer van it CUV O"1* niet ts ze99en dat wc httemal de cupkoorts te pakken La jen De straten waren uitgestor- L tussen acht en tien uur, de cafe's, tarn's en snackbars waren leep en hadden net zo goed hun deuren kun Zn sluiten- Er was geen kip binnen, behoudens dan die aan het spit hingen geen afnemers vonden. Behalve al 'imnen die via de televisie of radio het ooggetuige verslag van Feijenoord Lftea! Madrid zagen en/of hoorden, 'teires er ook duizenden Schiedam- ms die zo gelukkig waren geweest rim baartje voor deze Europacupwed- Êjtnji ie bemachtigen en de N.S. had koor zo'n zeven extra treinen gezorgd, iheen sl uanuit Schiedam. nEMAK.SH.ALVE hadden we een Lr eerste klas kaaartje gekocht, want -dan kon je op zijn minst staan in Aaats mn hangen in de tweede klas. 'Helaas bleek, evenwel zowel de twee- 'de als de eerste klas propvol te zitten (en te hangen) zodat we wat blij vuren, dat de stationschef zo goed was de goederenwagon te oven en en ons daarin te latenDaar stonden we tnei ons eerste klas kaartje in de ij, eigenlijk m de veewagen. Maar góed, de ongeveer tachtig voetballief hebbers die in deze veewagen opge propt stonden op 13 m- vloer vonden het niets erg, al werd het met de dicMe deuren wel wat benauwd. Wat bii; waren we, dat de trein om zeven uur op Rotterdam-Centraal stopte, ujant dan kwam er ten minste even Ut lucht naar binnen. BEHALVE lucht kwamen er ook een P stuk of twintig toeterende en Jtnüllende jongelui naar binnen en het Geen woorden maar daden" was niet 'pan ie lucht. „Roken verboden" gaven bordjes in de veewagen aan, maar daar trofc niemand zich blijkbaar wat pan san. Enfin, de brandblusapparaten 'stelden ons enigszins gerust voor het 'geval er'brand zou uitbreken. -t Toen we om tien over-zeven bij het Stsiion Feijenoord arriveerden bleek m Stadion al zo goed als vol te zijn, ai hebben we onze zitplaats gemakke lijk kunnen vinden. Over het voetbal- 'inm zelf zwijgen we maar, want is iedereen bekend. Helaas hebben 'ie mensen, die bezwaren hadden te- 'gen sport verdwazing weer stof vol- 'ioqndetot schrijven. De 'terugreis'ging 'stukken beter. In de eerste klas tbas ïiiimte voldoende en voor onze f 1,10 'biden we wat dat betreft .voldoende reroice aan de N.S, gekregen. Geluk kig waren vele bezoekers .het er over eens: dit was geen propaganda voor jde voetbalsport, ook al liepen laat in 'k avond nog steeds tientallen jongens isid zingend over de straten met: ytatd in hand, kameraden". GEBOUW" ATRIUM" KAREL QOORMANSTR. M3 SCHIEDAM Van de plaatselijke ta feltennisverenigingen is N.O.A.D. de uige, die met haar eerste team in de landelijke competitie is vertegenwoor digd, Dit betekent'tevens, dat de eorape- |tie eerder begint dan van de afdeling botterdam. De topspelers van de ver- riiging hebben met hun bestuur en trai- fer Rem? Seelaar en in overleg met de «Ka-commissie voor het nieuwe sei- tocn een bespreking gehad. 1 j Voorheen was he t zo. dat er enige at- :;"npn in de overgangsklasse waren, Faarm men op de week-avonden kon welen. Dit is nu niet meer het geval. £15 Volstrijden voor de landelijke wmpetitie moeten op zaterdagmiddag L,f*Vw S^P^eld worden. Bovendien noest bet eerste team op twee plaatsen tü£JZI worden. - omdat Eikmans naar t..teruggegaan en Henk Aben éi'raar2$tt s'uc"e n'et regelmatig be |freek Suttorp is de enige speler van Sin, kn wordt nu bijgestaan door fePlil i nd'rr?er' 0611 speler van het l v. teami die al meerdere .seizoenen ie a!L„°Jer?anSsklasse heeft gespeeld, j. a.a® v- d. Oever uit het derde froothr^ 11 ,et Meelopen seizoen het »nphtrf, heeft gehad in hetkam- P ïVar> zijn team in de tweede Ink? e<p speler met een behoor- ilaa'ci-i5 vaardigheid, die zijn SsM ï=5 overgangsklasse ongetwij- fcdino ver?veren onder de bekwame ■S van trainer Seelaar. De insiders wijk 5, Werkende |Ctr. En^2Ö.C°rda' N-c-GO-v- ledenverga- Gaïrf.^6 Eega's, dansavond, 20. - «Honger**» Expositie David opening, 20.30. tas?1ÏÜL 'l9e Rotterdammer", Schie- S3954 t'® Lange Kerkstraat 23, teL «1S* 115588> toestel S2, b.g.g. na ^M8B|04r28M7)CUonele aange,ï" ®F^^4V00.G°gh' Dr' Zamenhrf' te'',™ rfb!zorpl"6r: Agentschap (ear. BtEimag" van 18.30-19.30 uur. ski. oSf£L telefoonnummers: Alarm srm i- rV elarm brandweer 26923, l„$* Hulpdienst: Maassluisedijk 5, S fig**8 livers, h. Haven 81, tele*. bij N.O.A.D. zijn er vast van overtuigd, dat dit team in de overgangsklasse zijn partijtje heus wel mee zal slaan en wan neer het team warm is gedraaid, zal het in staat zijn voor verrassende resultaten te zorgen. Tevens heeft N.O.A D. door het aan trekken van enige oud-tafeltennissers een. juniorcommissie gevormd, die met een trainer voor de jeugd, de bekende speler Koos Rost, uiteraard onder super visie van trainer Seelaar, meer nog dan in het verleden het geval is geweest, de grootste zorg aan de jeugd gaat besteden. (Van een onzer'redacteuren) t ROTTERDAM Op de Verolme-werf te Rozenburg is vanmiddag met goed gevolg een steenstorter te water gelaten, die in aanbouw is voor de Aannemings combinatie Grintwerken te Gorinehem. Doopster was mevrouw A. v.d. Vlies- Visser, die het schipde .naam gaf van haar overleden echtgenoot, de heer' Pie ter v.d. Vlies, commissaris van Grintwer ken. De steenstorter he.eft een totale lengte van 56 meter, een totale breedte van 12 meter en een geladen diepgang van twee meter. Het laadvermogen bedraagt 500 ton. DE UITBREKENDE INBREKER WEER GEKNIPT. Eert gevangene, ze kere W. G. A. Z-, vari beroep boeren knecht, afkomstig uit Rotterdam, met nog een ander door dc rechtbank te 's Gravenbage veroordeeldv tot 1 jaar gevangenisstraf, ter zake inbraak in een pakhuis aan de 'Regdntesselaan te S- Cravenhage wist gisteren bij »jn over- brenging van het Huis van Bewaring naar de gevangenis te Scbeveningen door bet trappen van "een gat in den bodem van den celwagen, ter hoogte van het Artilleriepark aan den Raam- weg, daaruit te ontsnappen, doch werd spoedig op aanwijzing van een majoor der jagers door militairen gegrepen. Spekdief aangehouden. Door den por tier van het terrein van Fumess is aan gehouden de los werkman W. S., die in het bezit was van een stuk epek, dat hij bekende gestolen te hebben van boord van het »an dat terrein lig gende Üehterschip „Marie". vaardj)e agenda vermeldde drie punten*. 1 oecumenische kerkdiens ten; 2 kennismakings-bijeenkomsten en stichting van een oecumenisch centrum en 3 gemeenschappelijke activiteiten. Wat de oecumenische kerkdiensten be treft, werd besloten aan de kerken wor den voor stellen oecumenische zondag middag- of avonddiensten te gaan houden met opoffering van de eigen kerkdienst op hetzelfde tijdstip. Van rooms-katho- lieke zijde werd een plan ingediend tot het houden van diensten in de vastentijd, speciaal voor jongeren, zo mogelijk met gebruikmaking van eigentijdse muziek, zulks in samenwerking met andere ker ken, Verder werd besloten tijdens de oecumenische bijeenkomsten de liturgie te gebruiken van de kerk, waar de dienst wordt gehouden. Aanvaard werd een voorstel van een der leden van de raad om ten minste eenmaal per jaar (bijv. op de oecume nische zondag, namelijk de tweede Adventszondag) in alle kerken in de prediking de oecumenische boodschap aan de orde te stellen. Ten aanzien van het tweede punt (kennismakings bijeenkomsten en stich ting van een oecumenische centrum) werd besloten, dat de raad dergelijke bijeenkomsten, waar voorgangers van kerken over hun eigen kerk komen spreken, zal stimuleren. Ook zal dan een kerkdienst van deze kerk worden bezocht en kan in een nabespreking de liturgie en het iegen van die kerk worden besproken. Voorts hebben de afgevaardigden hun goedkeuring gehecht aan het bestuurs voorstel om te trachten te komen tot de stichting van een oecumenisch centrum, een vaste plaats fn de stad, waar men voiledig over de oecumenische gedachte kan worden ingelicht, waar literatuur over de kerken is te verkrijgen, waar een bibliotheek beschikbaar is, perscon ferenties, gesprekken en ontmoetingen kunnen worden gehouden en waar men vooral Ingelicht kan worden over de liturgieën, die in de verschillende kerken worden gebruikt en waar ook wisselende of blijven de exposities kunnen worden gehouden. Wat de gemeenschappelijke aktiviteiten betreft, zal aan de kerken worden voor gesteld een begin te maken met gemen- schappelijke evangelisatie en zendmgsar- beid (verspreiding van lectuur, open- deurdiensten en kringwerk voor van-de- kerk-vervreemden)gemeenschappelijke aanpak van jeugdaktiviteiten en het or ganiseren van gemeenschappelijke zang diensten. Van de zijde van het Oecume nisch Jongeren Kontakt werd nog meegedeeld, dat er plannen bestaan om in Schiedam een eigen jeugd- blaadje uit te geven, speciaal be stemd voor catechisanten en jonge renkringen, en om te komen tot bijbelstudiekringen. SCHIEDAM Woninginrichting Bos man te Rosdijk opent woensdag 15 'sep- tember Intermeubel toonzalen aan de Striekledeweg en Hoogstraat te Schiedam in de panden waar voorheen de meubel- showrooms van Govaart en Co. geves tigd waren. Intermeubel is een. onderdeel van de meubelinkoopvereniging Cenlko, De opening van de nieuwe filialen ge schiedt om 15,00 uur in het pand aan de Striekledeweg. (Van een medewerker) SCHIEDAM IJs en weder dienende zal zaterdag de tweede eompetiedag van het seizoen 1965/1966 volgen en voor de op zaterdag spelende clubs is er weer een volledig programma samengesteld, HBSS gaat om kwart over vier op Harga de strijd aanbinden met WGZ, een stevige ploeg uit Zwijndrecht, die het de Schiedammers stellig heel moei lijk zal maken. We zouden er met vreemd van opkijken wanneer de oranje- hemden aan WGZ een puntje zouden verspelen. Gelukkig voor HBSS kan de gevaarlijke linksbuiten Henny Korporaal weer meespelen, terwijl in de plaats van Daaf Droge opgesteld is Dick Aaidijk. PPSC krijgt het zo" mogelijk nog zwaarder te verduren nu de blauwwitten naar het Haagse DUNO moeten. DUNO ging zaterdag van start met een 2—1 zege in Delft op CSVD en dat moet Teeuw c.s. voldoende zeggen. Eerlijk gezegd zou een puntenverdeling van PPSC een keu rig debuut betekenen van PPSC in de 3e kias KNVB. Voor GSS staat de uitwedstrijd tegen Den Bommel op het programma. GSS koestert geen kampioensverwachtingen, maar wil toch wel een plaats in de middenmoot bezetten. Een gelijkspel zit er o.i. wel in. Tenslotte GT'B, dat met de beste voor nemens bezield is dit seizoen. Vandaar dat we het houden op een kleine over winning voor de jubilerende geel-zwar- ten op Maluku, dat om kwart over vier naar Harga komt. SCHIEDAM Arie, een 4-jarig jon getje, haalde woensdag in de Zijistraaat bij een zogenaamde ijzeren hond een handel over. zodat het voertuig vanzelf ging rijden en een- eind verder tegen een stilstaande bakfiets aanreed, die hierdoor twee voorwielen verspeelde. (Van een medewerker) SCHIEDAM De c.g.v. DOK organi seert zaterdag de tweede spelmiddag voor adspirantjes van 5-9 jaar. Deze spelmiddag wordt gehouden op het ter rein achter de Prins Bernhardlaan. De eerste spelmiddag was in Kethel, maar ook zaterdag komen de in Kethel wonen de adspirantjes aan de beurt. Zij worden zelfs met een bus afgehaald. Eerst zal een korte mars worden gehouden, waar van de start als vanouds om kwart voor twee zal zijn op de hoek van de Warande en de Schoolstraat Ongeveer twee uur vangt de spelmiddag aan, die ondermeer zal bestaan uit koekhappen, zaklopen, was ophangen, touwtrekken en hindernisbaan bestaande uit een serie toestelturnen. SUPRA SOLID (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het nieuwe cursus jaar van de Wilton-Fijenoord Be- drijfsschool is weer begonnen. Ook dit jaar was de leerlingenwerving een groot succes. Terwijl bij andere be- drijfsseholen de toeloop van nieuwe leerlingen op zijn zachtst gezegd meestal uitermate gering was, kwa men op deze bedrijfsschool zich ruim honderd leerlingen van de lagere school, de v.g.I.o. en de mulo aanme lden. De nieuwe leerlingen kunnen hun keu ze doen uit een ware staalkaart van de meest uiteenlopende vakken. De?e keuze vrijheid is op zichzelf reeds een aantrek kelijke faktor voor de jongelui. In het Voorbereiend leerjaar wordt de basis gelegd voor de verdere twee-jarige vak opleiding in niet minder dan vijftien verschillende beroepn, zoals bankwerken, constructie- en apparatenbouw, draaien, frezen, plaat- en constructiewerken, scheepsbeschieten, modelmaken, lassen enz. Leerlingen met een L.T.S.-diploma Ï©D OVERZICHTSBORDEN komen onmiddellijk in de twee-jarige vakopleiding van hun keuze. Het veelomvattende programma, dat een enkele leerling m dat eerste jaar produceert, vormt een uitgebreid en gevarieerd menu van werkstukken, waar in men terugvindt de handenarbeid in een groot aantal materialen- steen, klein-, lino-, hout-messing-plaat, het plakken en knippen om vooral het ruimtelijke voor stellingsvermogen te ontwikkelen; het smeden, het solderen, het bankwerken, het plaatwerken en de houtbewerking. Ter gelegenheid van de overgang werd er op vrijdag 23 juli op de school feest gevierd. In de morgenuren waren er de overgang en de uitreiking van de rappor ten van de eerste- en tweede-jaars en 's middags waren de derde-jaars aan de beurt. Behalve het officiële gedeelte was er een aantrekkelijk filmprogramma, waarvan de jongens het kennelijk welbe hagen genoten. De leerlingen, die voor hun examen slaagden, werden reeds in augustus in de pioduktie-afdeiingen geplaatst. Begin ok tober heeft de officiële diploma-uitrei king plaats. Volgens het Wilton-Fijenoord Nieuws gegevens vormt, waren er deze zomer voor de examens van Bemetel A 92 kandidaten, van wie er 81 volledig slaag den. Vijf kandidaten deden herexamen (werkstuk) en zes herexamen (vakleer of tekeninglezen). Voor de volgende vakken slaagden de kandidaten voiledig: Plaat- en construc tiewerken (14), scheepsmetaalbewerken (12), sectiebouw in de scheepsbouw (14), pijpenbewerken (9), draaien (5), frezen 1, kotteren 1), machinaal bankwerken (21), scheepsbeschieten (3) en boog-las- sen (1). KB "AMTOQ*INSTAUATtE5 VtAA»MW€N CAtLDtfllMGÏTRAAUl TtlITOOH atltl IW In ons ziekenhuis kan geplaatst worden een voor de wasserij. Sollicitaties te richten aan het Hoofd Huishoudelijke Dienst, Holysingel 3, Vlaardingen. "MC, V O. WIN f STRAAT 18 MOf f( DlliftAflN t F Jfl.7 2 VOOR NAAR 3e INDUSTRIESTRAAT 11 TELEFOON 4775 Officiële bekendmaking ALGEMENE BEGRAAFPLAATS De burgemeester vaij SCHIE DAM maakt bekend, dat op de Algemene Begraafplaats te Schiedam het algemene ge deelte vak C zal worden ont ruimd. In dit vak is begraven in het tydvak van 1 maart 1939 tot en met 31 juli 1946. Belang hebbenden, die grafstenen enz. billen verwijderen, kunnen zich vóór 1 december 1965 vervoe gen bij de opzichter der Alge mene Begraafplaats. De Burgemeester voornoemd, H. Roelfsema Schiedam, fi september 1965. DR. HELMUT THIEUCKE Gelijkenissen ran Jezus Verkrijgbar in de boekhandel N.V. mm. ZOMER KEUNINQS UIT6EVERSMU - WA8ENIN9EN Alle boeken ven N.V Zomer en Keunlngs Uitge verij zijn verkrijgbaar bij* BOEKVERKOPER Smalle Havenstraat 3 Telefoon 43M Vlaardingen (Van een medewerker) VLAARDINGEN De oprichtïngsver- gadenng van de afdeling Vlaardingen- 2üad van de N.C.V.B. is een groot succes gebleken. Zoals verwacht lieten zich veertig dames overschrijven van de afde ling West, maar dank zij een propaganda- actie, meldden zich tijdens de oprich tingsvergadering, die werd gehouden in ae Ichthuskerk, eveneens veertig nieuwe leden, zodat men fn feite van start is gegaan mat tachtig leden. Al deze 'eden hebben hun instemming betuigd met de grondslag van de vereni ging. Tot presidente werd benoemd mevr. M. v. Leeuwen-Brouwer. De eerste vergadering van deze nieuwe afdeling is vastgesteld op donderdag 14 oktober in de grote zaal van de Marana- thakerk, ranvang acht uur. SCHIED.iM Geboren: Lena dv A van Bedaf en W Schotman: Maria L T W dv A J Vehsck en L E W M van Gendt; Hans A zv J A Verhoef en M JT Broedersi-Holand J G zv J G Wander en c M M de Bok. Overleden: E W Winters, S9 j echtgen van loeren; M Knoope. 74 echtgen van den Hurk. MAASSLUIS Dinsdagmiddag werd de brandweer van Maassluis gealarmeerd voor een hrand in een auto, die gepar keerd stond voor het bejaardencentrum „Zonneweelde'' De brand was ontstaan onder de motorkap en werd spoedig geblust, waardoor een algehele uitbran ding kon «vorrien voorkomen, SCHIEDAM De heer LI. U. uit de Nieuwe Sluisstraat deed woensdag bij de politie aangifte van ontvreemding van een draagbare radio. (Van onze correspondent) ROZENBURG Ds. P. Deddens, de nieuwe predikant van de Geref. Kerk (Vrijgem.) te Rozenburg zal op 1.9 sep tember zijn intrede doen, Ds." Dessens was voorheen predikant te Creil (NOP), Hij werd op 13 juni 1928 te Rijswijk geboren. (Van een medewerker) SCHIEDAM De zaak tegen de Vlaardingse koopman Van T., die terecht stond omdat hij voortdurend zijn oliewagen parkeerde voor ander mans woning, droeg woensdagmorgen een emotioneel tintje. De kantonrechter schoof de koop man een a-sociaal gedrag in de schoenen, omdat hij ook nog manipu leerde met een oude bakfiets om zijn plaatsje vrij te houden. „Dit is het afwentelen van eigen lasten op de schouders van de gemeenschap, aldus mr. Van Vloten. „Maar ik heb rechten" zei T. pathetisch. „Ik "betaal wegenbelas ting en,.." „Jawel", onderbrak mr. Van Vloten, maar die betaalt u niet om anderen te hinderen. Het is niet bepaald een ge noegen zo'n oliewagen voor de deur. Het stinkt altijd een beetje en „Die wagen stinkt niet", riep T. ver ontwaardigd, „die wagen ruikt heerlijk" en laaiend van enthousiasme over zijn naar later bleek pasgeschafte bron van inkomsten, waarvan hij zelfs foto's had meegenomen, vervolgde hij, „die wagen ruikt naar parfum, lekkere zeep en wasmiddelen". ;,Nou ja", vergoelijkte mr. Van Vloten, merkend dat de tere snaar in T. op deze wijze wel wat erg hardhandig werd beroerd, „Het feit blijft dat u hem altijd voor andermans deur zet". T.-> schudde het hoofd. „Allang niet meer. Direct na het proces-verbaal beb ik hem voor mijn eigen deur neerge zet". „Nou. nou", vond de kantonrechter, „zo bereidwillig was u anders niet voordat de buren er de politie hadden bijgehaald". De officier van justitie, mr. G. G. Abeln, was het hoewei hij graag geloofde dat T.'s wegen lekker rook geheel met de kantonrechter eens. Ook hij noemde het gedrag van T. a-sociaal. Hij eiste een boete van 25 gulden of dagen, „Ik- ga in hoger beroep", riep de koopman onmiddellijk nadat de officier zijn rekwisitoor had beëindigd. „Die wagen is geen overlast. Het is een prach tige wagen". Het werd voor hem een boete van 15 gulden of 3 dagen. emotioneel als T. zich had ge dragen, zo kalm en nonchalant was W. N. toen hij zich vöor de kanton rechter moest verantwoorden. Hy had -met zijn niet verzekerde ijzeren hond te weinig plaats vrijgelatene, zodat een botsing was ontstaan met een personen auto. „Klopt" zei N„ nadat mr. Van Vloten de dagvaarding had voorgelezen, en h ij bepaalde zich verder tot zwijgend rond- kijken. „Wat mij .niet sympathiek aandeed", vervolgde de kantonrechter, „was het feit dat u na de aanrijding bent door gereden. „Ik heb bet niet gemerkt", deed N. lakoniek. Het woord was, nadat N. door zwij gen had afgezien van zijn verdediging, aan de te het nauw gedreven auto mobilist S.. die een vordering indien de van 1100 gulden. „Hebt u hier nog iets op te zeggen"?, vroeg de kantonrechter, terwijl hij de rekeningen in de hoogte stak. „Nou, eh", begon N., „hij stond naast ma en „Nu het geld ter sprake wordt gebrachtêê, onderbrak mr. Van Vloten „komt eindelijk het verweer". De' officier van justitie wees in zijn rekwisitoor uitdrukkelijk op de mis dadige kant van het onverzekerd rijden. „De civiele partij", zo zei hij, „die bij deze aanrijding lichamelijk letsel had opgelopen, heeft wekenlang bij N, moeten aankloppen om onderhoud, ter wijl hij nu nog, na zoveel maanden (de aanrijding gebeurde in de eerste dagen van maart) nog om' zjjn geld moet vragen". Hij eiste tegen N. boetes van 35 gulden of 7 dagen, 150 gulden o! 30 dagen en de tóewijzing van de vordering. Mr. Van Vloten deed van de eis voor het onverzekerd rijden 50 gulden al DE erfenis van onze voorvaderen, die -21 eeuwen geleden per boomstam de Rijn afzakten, was er de reden van, dat de Vlaardingse melkhandelaar H. de V. woensdagmorgen voor het hekje moest verschijnen. V. had namelijk tussen de flessen melk op zijn wagen ook een aantal- kratten bier staan met het kennelijk oogmerk dit geestrijk vocht onderweg aan de man te brengen. "jVjAAR WTJ vernemen is het thans nood- zakelijk gebleken, dat één der leer lingen van de openbare Theo Thjjssen- schooi aan de Koningiime weg in IJssel- monde. bij wie rijden» een op 30 augustus gehouden medi-cb onderzoek afwijkingen zijn geconstateerd, zal moeten worden, op genomen in een sanatorium. Daarmee zal het aantal kinderen, dat als gevolg van de beruchte IXtsèlmondse mbereulose-explosïe in het sanatorium „De Klolckenberg" te Breda wordt verpleegd, zyti gestegen tot 32. Voorts is het naar wij vernemen de bedoeling, da; zowel van chriateljjk-his- torische als ,van antti-revolutionaire zijde over deze kwestie spoedig schriftelijke vra gen het college van- If. en V. zullen be reiken. Zoals wij hebben gemeld, werden op" 30 augustus .afwijkingen geconstateerd b?j vier kinderen, ,die bij de vorige, in de loop van juni, juli en augustus gehouden medische onderzoeken niet schenen te zijn aangetast. Van deze vier mochten er drie de school blijven bezoeken, hun aandoe ning, die. aldus, de direktie van de ge-, meentelijke geneeskundigs en gezondheids- dienst niet besmettelijk was, gaf geen aan leiding tot bijzondere maatregelen. Het vierde patiëntje, wiens aandoening ook niet besmettelijk was mocht thuis worden, ver- pleegd. Alle vier.zonden onder voortduren de medische controle blijven. Een dergelijk medisch onderzoek vergt ty'd en, het v.as maandag,) eer de resultaten naar het - scheen definitief bekend werden., Maar één dag nadat men over deze resultaten beschikte bleek als gevolg van een nader onderzoek, dat één van deze patiëntjes toch nog-naar „De Klolckenberg zal moeten gaan. Het totale aantal patiëntjes is 39 ge bleven en het over vjjf weken, dus-begin oktober, te houden nieuwe onderzoek zal duidelijk moeten maken of men deze tu- herculose-explosie. de, ernstigste van - da laatste, jaren, onder de- knie heeft «1 nieü. Het is niet aan te nemen, dat het ondetr*** zoek van oktober het, slot van deze ze verdrietige aangelegenheid zal zijn, af-ho-* pen de directie van GG en GD, het bestuur - van de Vereniging tot Bestrijding der Tu berculose, dc wethouder van sociale zaken en volksgezondheid en vooral de bevolking van het oostelijk deel -van UsSelmoude, waar de Theo Thijssenschool is gelegen, daar vanzelfsprekend van harfe op f r m f 'TIJDENS het» debat over een ziekenhuis aan de Asserweg, gehouden in de Rot terdamse gemeenteraad op26 "augustus," heelt het socialistische raadslid mevrouw, •- H. Rlok-Wonts onverhoeds op de wethou der van sociale zaken en volksgezondheid een vraag afgevuurd over de tbc-explosie in IJsselmonde. Dat is huilen de regels van het spel der gemeentelijke politiek. Het onderwerp was niet aan de orde en wjj hadden kunnen verwachten, dat wethon- der De Vos deze vraag onbeantwoord zou laten en mevrouw Blok tot de orde zou roepen, Dc wethouder heeft dat nagela ten, Hjj heeft „voor dc. vuist weg" ge antwoord, dat de IJsselmondse tbc-explo- - sie was ingedamd, de proefperiode achter de rug was en zïrh geen nieuwe besmetting de rug was en zith geen nieuwe besmettin gen hebben voorgedaan. Aan te netnen is dat de directie van de Rotterdamse fenees- kundige en gezondheidsdienst onaangenaam is getroffen door het antwoord van de wethouder, "Want de laatste ontwikkelingen bewezen, dat het de werkelijkheid niet dekt. Het onjuiste antwoord van de wet houder is te ernstiger, omdat er in IJssel- monde sprake is van diep menselijk leed. De proefperiode is nog lang niet achter de rug, de explosie is nog lang niet ingedamd. Met angst in het hart zullen de ouders van de kinderen der .Theo Thijssrnwiiool, de school waar deze explosie, de ernstigste van de laatste jaren, zich voordoet, de uit slag van'het komende onderzoek afwachten. Dat onderzoek zal niet de laatste zjjn. De enige manier om aan de angstige spanning en de vele vragen tegemoet te komen is een zo exact, zakelijk en vooral zo volle- dig mogelijke berichtgeving, waarbij de gebeurtenissen op de voet worden gevolgd. Daarbij zullen de betrokken medici afstand moeten doen van .hun natuurlijke en on der normale omstandigheden begrijpelijke terughoudendheid. Die zou thans kunnen worden uitgelegd als „verbloeming van de feiten". Dat zou het leed onnodig vergro ten. V. ontkende dit laatste ten. stelligste. Het bier stond tussen zijn lading ver telde hij de kantonrechter, omdat hy het die dagen nogal druk had en geen kans zag het bier zoals gewoonlijk 's avonds bij zijn klanten te bezorgen. „Br zou een paar dagen later trouwen", voegde hij-er verklarend aan toe. „Dat is nog geen excuus" zeijnr. Van Vlo ten. „Bovendien kan ik uw houding tegenover de politie niet erg waar deren. De dingen, die u tegen de'ver balisant hebt gezegd zijn bepaald minder fraai". „Ib me van niets bewust", antwoord de V. De officier van justitie gaf in zijn. rekwisitoor de mening te kennen dat de drankhandel in handen moet blijven, van personen die daar verstand van hebben en niet dient worden overge nomen door meikhandelaxen, die het bier op hun -wagens .ter verkoop gaan aanbieden.' „Dit verschijnsel, zei hij. neemt de laatste tijd hand óver hand toe en dit is de reden dat ik in het vervolg veel hogere straffen zal ga» a eisen. Handelwijzen als deze kunnen niet worden getolereerd", Hij wilde het deze (rnaalnog laten b\j een eis van tweemaal 50 gulden of 10 dagen'met de verbeurdverklaring van. het bier. Mr. W. E, van. Vloten maakte er tweemaal 35 gulden «f 7 dagen'van. t "T

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1