het wint! Laatste eer bewezen aan kroniek van Grote deelname aan geslaagd visconcours Competitie nu goed op ofansf voor GSS en GTB Rotterdamse BURGEMEESTER ROELFSEMA NAM DÉFILÉ AF Geref. Jeugdwerk goed gestart Organisatie goed belangstelling minder dan anders Rangeerder komt bij val met ai m onder wagon Intermezzo vierde lustrum met spannend toneel Eerste prijs voor Shell wedstrijden voor politiehonden 9r3!öttmïantmrr DIRECTEUR N.V. DISTILLEERDERIJEN Functies UITSLAGEN Twee dronken zeelui stalen voertuigen SHOW Slippende brommers: twee jongens gewond D.O.K.-spelmiddag werd afgelast de nieuwe wereldkampioen! (Van ean onzer verslaggeevrs) SCHIEDAM Voor het zeven de drumbandconcours zaterdag, middag in de Plantage bestond weer een grote belangstelling. Er waren niet minder dan 31 deelne mende verenigingen. De zon lie< helaas verstek gaan. Het was kil, druilerig weer met zo nu en dan een fiks regenbuitje, zoals tijdens het défilé door alle deelnemer.de korpsen tussen vier en vijf uur in de Lange Nieuwstraat. Het défilé werd afgenomen door burgemeester H Roelfsema vanaf een houten tribune. Prijzen Schiedamse korpsen goede beurt op drumbandconcours (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De startavond van het Geref. Jeugdwerk (onder auspiciën, van de Geref. Jeugd Centrale) zaterdagavond in de grote zaal van het gebouw Irene is een ongedacht groot succes geworden. De belangstelling overtrof aller verwach ting. Met een gezicht glunderend van genoe gen opende dan ook een van de zes leden van h°t werkcomité, de heer J. Apon, de avond, waarop onder meer de jeugd- ouderling, de heer Van der Steen, aan wezig was. Bijzonder in de smaak bij de jongelui viel het Amerikaanse Bingo kienspel, waaraan aardige prijzen waren verbonden. De gelukkige winnares van de eerste prijs, mejuffrouw Leni Bree- voort mag eer, vliegtocht boven de Delta werken maken. Vooral ook de medewerking van het Ama Kwartet, waarvan de leden met veel brio voor de muzikale omlijsting zorgden, droeg ertoe bij dit eerste gezellig samen zijn te doen slagen. Zoals we reeds eerder vermeld heb ben, komt het batig saldo van deze avond en van eventuele volgende bijeenkom sten ten goede aan de Aktie voor een Eigen Tehuis. De heer Apon vertelde ons na afloop, dat het grote succes van deze eerste avond aanleiding voor het comité zal zijn om nog meer van deze evene menten te organiseren. r£iV van de allerjongste deelne- mers aan het korps, nagestaard ioor burgemeester H. Roeljsema (geheel links). J?EN van de korpsen dat zaterdag middag best voor de dag kwam op het zevende drumbandconcours was het Schiedamse „Harpe Davids". VLAARDINGEN De 41-jarige voor man-rangeerder bij de spoorwegen A. H. verloor vrijdagmiddag bij het rangeren zijn evenwicht en viel van een wagon. De man kwam zo ongelukkig te vallen, dat zijn rechter arm onder een volgende wagen terecht kwam. Met zware verwon dingen moest hij naar het Holyzieken- huis gebracht worden, waar bleek dat de arm geamputeerd moest worden. De toestand van H. is redelijk. nieuwe naam N.V. Schiedamse Distil leerderijen een fusie tot stand. Eveneens was de heer Van der Gaag directeur van de N.V. Eerste Schiedamse Begrafenis Vereniging. Hij had een sterk sociaal gevoel, wat o.a. tot uiting kwam in zijn jarenlang voorzitterschap van de Stichting Kraamcsntrum Schiedam en in zijn funktie van penningmeester van de Hervormde Stichting voor Gezondheids zorg en Maatschappelijk Werk. Sedert het aftreden van de voorzitter, dr.L. J. Cazcmier (hervormd predikant), die wegens emeritaat in het begin van .dit jaar.naar elders vertrok, werd de heer Van der Gaag voorzitter. Dr. Cazemier was,zaterdag speciaal uit Brabant overgekomen om de begrafenis bij te wonen. De Schiedamse korpsen kwamen op dit zevende drumband-concours uitstekend uit de bus: Tamboers- en Pijperskorps Harmonie in de superieuren-afdeling, le prijs, 135 punten, tamboer-maitre 7%, de- filé 8V4: Tamboerskorps van de harmonie Wilton-Fijenoord in de le afdeling, le prijs, 136 punten, tamboer-maitre 7%, de- filé 7li: Drumband van Gusto's Muziek vereniging in de le afd. 3e prijs, 11014 punt, défilé 7%: Tamboerkorps Harpe Davids in de 2e afd. le prijs 12914 punt, tamboer-maitre 7. défilé 7%; Tamboers korps van de R.K, harmonie St. Ambro- sius in de 3e afd. 3c prijs, 10714 punt, tam boer-maitre 614,défilé 6%; Tamboers- en Pijperskorps Jong-Harmonie in de juniorenafd. 2e prijs, 12614 punt, tam boer-maitre 7)4 en défilé 614. Er deden ook twee korpsen uit Vlaar- dingen mede, beide in de 2e afdeling: Li berie won de tweede en Ravoband, ge deeltelijk met leden uit Schiedam, de der de prijs, respectievelijk met 119 en 105 punten, tamboer-maitre 7 en 6)4 en défilé 714'en 614. Concordia uit Boskoop kreeg in de su- periueren afdeling de le prijs met lof met 144 punten en voor défilé en maitre, elk 8 punten. De prijzen voor de superieu ren-afdeling waren le prijs verchroomde beker, 2e prijs verzilverde lauwertak en 3e prijs verzilverde medaille. Voor de andere afdelingen dezelfde prijzen, met dat verschil, dat de derde prijs uit een bronzen medaille bestond. Er. waren' één enkele tamboer-maitre1 en één enkele de- fileerprijs. .De prijzen waren beschikbaar gesteld door het gemeentebestuur van Schiedam, de Schiedamse Gemeenschap en enkele bedrijven. De uitslagen van de overige drumbands waren als volgt: Junioren Volharding (Heerlen) 2e prijs. 3e afdeling: Oranje (Overschie) 3e prijs, Dordtse Harmonie (Dordrecht) 3e prijs. Prinses Juliana (Klaaswaal 2e prijs, Wilhelmina (Numans- dorp) le prijs. 2e afd,: Juliana ('s-Gra- yendeel) 2e prijs. Victoria (Delft) 3e prijs, Amicitia (Katwijk a. Zee) le prijs, NPG- band (R'dam) 3e prijs. Volharding ^(Heer len) 2e prijs, SGV (IJmuiden) 3e prijs, Propatria (Dubbeldam) 2e prijs, Crescen do (Z.-Beijerland) 2e prijs, le afd.: Vic toria (Delft) 2e prijs, Pr. Willem I (Delft) le prijs, Kunst na Arbeid (Maassluis) 2e prijs, Crogico's. (R'dam) 3e prijs, Kon. Ju liana (R'dam) 2e' prijs, Sursum (Bloe- mendaal) 2e prijs, St. Caecilia (Vlissin- gen) le prijs. Sup. afd.: Heinekeh Cs-Her- togenbosch) le prijs. Duindorp (Scheve- ningen) 2e prijs. 70011 meer dan honderdduizend gulden schade is vrijdagavond aangericht in de juwclierszaak van Siehel aan de Coolsingel, toen door het breken van een dikke etala geruit eer buiten ontstane brand naar bin nen sloeg. Het vnur verteerde in korte tijd vele sieraden en smolt gouden en zilveren voorwerpen "om tot vormloze klompjes. Ook talloze edelstenen zijn zwaar bescha digd of worden vermist. Maar behalve aan de inventaris werd ook voor duizenden guldens schade aangericht aan het interieur. Zo is bijvoorbeeld de gehele vloerbedek king vernield, terwijl de betimmering en de stoffering schroei- en brandplekken ver tonen. Het is de tweede grote klap die de winkel van Siehel dit jaar treft. Zoals be kend werd enige maanden geleden voor ruim een ton waarde aan sieraden wegge haald door inbrekers, die binnenkwamen via het leegstaande Bcurscafé. Dat vroegere Beursrafé was in feite nu ook de oorzaak van alles. Rond het café staat een houten schutting in verband met de verbouwing van het interieur, waarin 2ich een mode magazijn zal vestigen. Tegen die schutting stond een bromfiets en deze is waarschijn lijk, zo vermoedt de brandweer, op de een of andere manier in brand gevlogen. Het hout vatte vlam en sloeg na korte tijd, door hei breken van de ruil dus, de etalage van Siehel binnen. Om even voor half ell kreeg de brandweer de melding binnen ea na ongeveer een uur was de brand volledig geblust, met twee hogedrukstralen. Uitge rukt waren de eenheid 311 en dc G 9. Dc leiding was in handen van brandmeester B. A. Ras. De juweiierszaak is gesloten voor de verkoop. Filiaalchef J. Hoekstra rekent er op dat hij over enkele dagen zijn winkeldenr voor klanten weer kan openen. Ook mevrouw Roelofsema was aan wezig. Voorts waren er onder meer de oud-burgemeester van Schiedam, mr. J. W. Peek, wethouder W. J. van Schoo- neveld. gemeentesecretaris mr. M. J. Blok. de directeur van de Schiedamse Gemeenschap P. van den Boom en de voorzitter van de sectie muziek van de S.G., G. V. Velthuizen. Ondanks het weinig aanlokkelijke weer was de belangstelling van de zijde van het publick geenszinds minder dan in andere jaren. Het défilé bood een kleurig gezicht. In vlot tempo trokken de deel nemende korpsesn voorbij de tribune. Af en toe gaven de toeschouwers door een hartelijk applaus hun waardering te ken nen voor bepaalde voorbijtrekkende korpsen, zoals bij het Heinenken's Tam boerskorps met zijn martiaal-uitziende tamboers, trompetters er. jachthoornbla zers. die hun mascotte-bok met zich mede voerden. Uiteraard trokken vooral ook de be kende Schiedamse korpsen extra de aan dacht: Tamboers- en pijperskorpsen Jong Harmonie en Harmonie, tamboerskorps van Muziekver. Harpe Davids, Tamboers korpsen van de harmonie Wilton-Fijen oord, drumband van Gusto's Muziekver eniging, tamboersborps van St. Ambro- sius en de Schiedams-Vlaardingse Ravo band. Talrijke bekenden van deze korp sen stonden namelijk langs de weg. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In alle eenvoud had zaterdag op de algemene begraaf plaats de begrafenis plaats van de heer Abr. van der Gaag, directeur van de N.V. Schiedamse Distilleerde rijen. Aan de groeve werd niet ge sproken. Wel was er veel meeleven. Onder meer waren aanwezig burge meester H. Roelfsema, gemeentesecre taris mr. M. J. Blok, oud-gemeente secretaris mr. N. J. Post, de praeses van het moderamen van de centrale kerke- raad van de hervormde gemeente en vice-voorzitter van „Het Oranje-Groe ne Kruis" ds. 'A. Hoffman, de directeur van de N.V. Schiedamse Distilleerde rijen ec. drs. J. Houtman en een be stuurslid van de Hervormde Stichting voor Gezondheidszorg en Maatschappe lijk Werk, de heer C. H. Stoute. Dinsdagmorgen werd de heer Van der Gaag op zijn kantoor plotseling onweL Hij werd onmiddellijk naar het Gemeen teziekenhuis gebracht, waar hij kort na aankomst overleed. Hij werd 61 jaar. Als jongen van dertien jaar kwam hij als jongste bediende op het distillateurs- kantoor van de firma A. vari de Eeiaart, waar hij 48 jaar lang verschillende funk- ties vervulde en opklom tot directeur. Als zodanig leidde hij dé onderhan delingen met de N.V. Schiedamse Al- coholfabriek. In 1961 kwam er onder de (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De toneelgroep „Inter mezzo" heeft haar eerste lustrum zater dagavond in Musis Sacrum op waardige en stijlvolle wijze gevierd met de op voering van de „thriller" Fatale Melodie, een spannend toneelstuk in drie bedrij ven door de Engelse auteur Franklin L. Gary. De regie had Piet de Kaper. In dit stuk vol onverwachte verwikkelingen heeft de 45-jarige Indiër Soehdy Na- rasinga (Joop TJyl), een verdorven han delaar in verdovende middelen, zijn- zin nen gezet op Mabel (Irene van 't Hof) de knappe dochter van dokter Collins (Bob van Gelder). Bij de laatste zet dat kwaad bloed en op een noodlottig ogenblik richt hij zijn revolver op de Indiër, die do delijk getroffen neervalt. De revolver van Collins heeft echter geweigerd. Dit is dan een van de duistere raadselen, die inspecteur Bradford (Rod Uyl) met zijn assistent Wade (Joop UyD moet op lossen. „Intermezzo" speelde dit niet zo ge makkelijke jubileumstuk met veel verve. Het publiek. - dat ditmaal kennelijk uit toneel liefhebbers bestond, volgde, met belangstelling de dramatische ontwikke ling der gebeurtenissen. Na afloop was er een gezellig samenzijn in' de intieme sfeer van de foyer, waarbij ..be Rhytm Aces" voor de feestelijke stemming zorg den. A7O0R liet „bedelen ora een aalmoes" beeft de politierechter, mr. A. Heyn- sius, de 37-jarige lof-werkman A. P. ver oordeeld tot een hechtenis van twaalf da gen en drie maanden Rijkswerkinrichting. P. werd op 6 september aangehouden op het Weena, waar hij een voorbijganger geld vroeg met het verhaal, dat hij in Bolnes woonde, maar toevallig geen geld genoeg had voor de hus. Bij de politie stond hij gesignaleerd ah een van de vele leeglopers die in de hnurt van het Centraal Slation rondhanaen en daar het publiek lastig vallen. Hoewel P. in het bezit was van een fors strafblad (zestien veroordelingen, meestal voor openbare dronkenschap) wilde de' politierechter hem niet zien als een hopeloos geval. „U maakt zeker geen ver lopen indruk", zei hij. Hij adviseerde hem zo gouw mogelijk een kuur te ondergaan van het consultatiebureau voor alcoholisme. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Met een afgesloten scooter liep de onder invloed verkeren de zeventienjarige Noorse zeeman A. J., opvarende van het ms. Alwy, zaterdag nacht op de Hoogstraat. De politie heeft óe jongen en de scooter mee naar het bureau genomen. De Noorse zeeman F. L., opvarende van hetzelfde schip, werd zaterdag- pacht eveneens onder invloed aange troffen in de Walvisstraat. De man stond te morrelen aan een «omfiets die daar stond geparkeerd. De eigenaar van het vervoermiddel, die pp het geluid afkwam, greep de man in kraag en leverde hem over aan de politie. deel bestaande i uit vloerbedekking kwa men (wat betreft de eerste tien aanko menden) in het bezit van M. v.d. Kreeke (Shell) met 145 cm., 2. L. L. Beyer (Shell) met 86 cm., 3. G. v.d. Zwart (Schied, Vulstoffenfabriek) 81. cm., 4. A. Westerman (Sprij) met 78 cm., 5. W. v.d. Maden (Shell) met 66 cm, 6, C. C. Proost (ENCK) met 62 cm., 7. J. Hennes (Pakhuismeesteren) met 60 cm., 8. J. Hofman (De Oude Lijnbaan) met 58 cm., 9. J. Schenk (Sprij) met 57 cm. en 10. J. Borsje van de Ned. Kabelfabrieken Delft met 55 cm. De 16 controleurs van de Vlaardingse Hengelaarsbond deelden ook in de vele prijzen, die alle in het clubgebouw van De Hollandiaan waren uitgestald. De gelukkigste was P. J. Vermeulen, die bij elkaar 342 cm. had gemeten. Daarna volgden 2. G. Henneveld (280), 3. W. Beekman (271), 4. W. L. van 't Oor (268), 5. A. v.d. Kuil (141), 6. W. v.d. Vaart (135), 7. J. C. Os (119), 8. F. v. Meggelen (100). De andere acht controleurs noteer den nog geen 100 cm. maar vielen toch in de prijzen. De leiding was in handen van de heer Jac. Vrijland, hoofdcontroleur van de V.HJ3. (Van een medewerker) VLAARDINGEN In de vijvers van park 't Nieuwland hebben!60 enthousiaste hengelllefhebbers hun uiterste best gedaan om zoveel moge lijk vis aan de kant te krijgen. Deze deelnemers aan het groot nationaal visconcours, georganiseerd door „De Oude Lijnbaan" waren afkomstig van liefst 32 relaties van de N.V., die als wapenspreuk voert ,Jfn touw sinds leilêê. Dank zij de perfecte organisatie had het concours, dat twee maal vijf kwartier duurde een uitstekend verloop. Alle deelnemers werden bij hun aankomst in de kantine van de v.v. De Hollandlaan met koffie en een versnapering onthaald en genoten in de pauze van een koffie maaltijd. Na het concours kregen allen nog een consumptie en als blijvende herinnering aan het'sportieve evenement kwamen allen in het bezit van een tas; een geschenk van de directie van De Oude Lijnbaan. Er werd zowei in clubverband als individueel om de fraaie prijzen gestre den, zodat men geen enkele kans verlo ren liet gaan een visje te verschalken, waarbij zij opgemerkt, dat de gevangen vis na meting door de controleur in het water werd teruggezet. De tien korpsprijzen, bestaande uit tien fraaie bekers, werden uitgereikt door de directeur, de heer M. Tburmer, die daarbij zijn dank betuigde aan de organi sator van het concours, de heer M, v. WHzenburg, die een werphengel kreeg aangeboden. De eerste korpsprijs werd in de wacht gesleept door het team van de Shell Raff. Pernis, Chem. afdeling, dat 258 cm. vis liet meten en deze prijs voor een groot deel dankte aan M. v.d. Kreeke, die daarvan 145 cm. voor zijn rekening nam, al moest hij daarvoor 17 maal een controleur laten komen. De tweede beker verhuisde naar -de Schiedamse Vulstoffenfabriek, waarvan het vijftal 242 cm. vis liet noteren. De N.V". Kabelfabrieken te Delft kwam tot 185 cm. en dat was voldoende om de derde prijs te bemachtigen. De Olie afdeling van de Shell Raff. Pernis werd als vierde genoteerd vanwege 146 cm. vis. Het beste Vlaardingse team was dat van B. Sprij's Meubelfabrieken. A. Wes terman droeg veel bij aan de 135 cm. in totaal, dat de vijfde prijs betekende. Daarna volgden: 6. E.N.C.K. met 134 cm,, 7. Caltex Refinery Pernis met 133 cm., 8. Visclub Oude Lijnbaan met 119 cm„ 9, Lever's Zeep Mij N.V. met 100 en tenslotte het team van Pakhuismees- teren uit Rotterdam, dat 76 cm, vis i ving. De pesroonlijke prijzen, voor een groot Na afloop van het alleszins geslaagde défilé volgde burgemeester Roelfsema met zijn gezelschap van genodigden nog vol belangstelling vanaf het overdekte podium in de Plantage een show van Heineken's Tamboerskorps. De organisatie van dit zevende drum bandconcours was zoals gewoonlijk goed in orde. Dat eerst om zeven uur 's avonds de definitieve uitslagen op een bord op het podium bekend gemaakt werden, deed niets aan dit feit af. Dit kon nu een maal niet anders. Het concours zelf speelde zich in feite af in de Tuinlaan. Op het Eendrachtsplein zat de jury bestaande uit de heren H. J. M. Freijsen uit Zwijndrecht, J. H. Jan sen uit Zaltbommel, W. J. Peters uit Den Haag en P. v. d. Zalm uit Amersfoort. Er werden twee werken uitgevoerd, nï. een loopmars en een stilstaand werk, waarbij polka, wals enz. waren toegestaan. De jury moest tenminste vier rubrieken nauwkeurig beoordelen, zoals de techni sche en ritmische uitvoering, en eventu eel de zuiverheid, klank, tempo (120 pas sen per minuut, tenzij anders was aange geven) en de marsdiscipline, waarbij de jury vooral aandacht had voor ordelijk en gericht marcheren, houding, richting, der gelederen bij het stilstaan en stijlvol optreden. Elk jurylid kon maximaal tien punten per rubriek toekennen. Het maximum te behalen punten was 160. Jeugdkorpsen en tamboer-maitre kregen een afzonder lijke beoordeling. De organisatie was in vertrouwde han den. Daar was de heer C. Landsbergen, de vroegere voorzitter sectie-muziek van de Schiedamse Gemeenschap, die enige jaren geleden naar Rotterdam verhuisde en ijlings met een taxi was afgehaald, omdat concoursleider H. Jongman plotse ling was verhinderd. Deze bekende Har monie-promotor had enkele maanden ge leden Schiedam als woonplaats verwis seld voor Leiderdorp. Vervolgens waren er de bekende Gus- to-man G. J. Friedrichs als secretaris en B. Landsbergen, H. Meijer en A. Bouw man als commissarissen. Voor het „slotvuurwerk" om zeven uur in het Plantage-openluchttheater zorgde het Tamboers- en Pijperskerps Harmonie uit Schiedam. een beter vaatje en een kwartier voor het einde leidde dat tot een doelpunt van Snijders (31). Vijf minuten later kogel de Snijders wederom de bal in het net (3—2), zodat de spanning volledig terug keerde. Ondanks een groot overwicht van GSS bleef de verdiende gelijkmaker achterwege. GTB liep tegen het sterke Maluku tot driemaal toe een achterstand op, maar slaagde er in om telkens weer gelijk te maken. Na 01 door Maluku tekende Steenbergen na een kwartier 1—1 aan en na 1—2 was het Bonte, die voor een 2—2 ruststand zorgde. Na rust was weer het woord aan Maluku (23), maar nu was het de snelle Steenbergen, die eerst voor 33 zorgde en later voor 43. In de laatste minuut maakte Sants onopzette lijk hands, maar de arbiter kende geen pardon. Van buiten het strafschopgebied kogelde de midvoor van Maluku hard 4—4 in het GTB-doel. (Van een medewerker) SCHIEDAM Na de verregende eerste competitiedag met talrijke af gelastingen, kon zaterdag nagenoeg het gehele programma worden afge werkt. Voor HBSS betekende dat de tweede overwinning in dit seizoen (zie het uitgebreide verslag op de sport pagina's) en voor PPSC de eerste wedstrijd en tevens eerste nederlaag en wel tegen DUNO (zie sportpagina). GSS kwam bij Den Bommel na een 3—0 achterstand nog wel tot 3—2, maar het verdiende gelijkspel bleef uit. GTB stond kort voor het einde met 43 voor, maar Maluku kwam met een dubieuze treffer toch naast de Schiedammers. Doelman v. Beek van GSS moest in de eerste helft tegen Den Bommel driemaal naar het net. want even zovele malen had Den Bommel met welgerichte schoten de voorsprong op 30 weten te brengen. Het spel van GSS was in die eerste helft aanzienlijk minder van klasse, zodat de voorsprong voor Den Bommel verdiend was. Na rust tapten de Schiedammers uil TN de Atjchstraot op Katendrecht heelt zich zaterdagnacht een steekpartij voor gedaan. Het slachtoffer, de achttienjarige opperman A. van Zanten, is in ernstige toestand naar het Dijkzigtziekenhuis ge bracht. Van Zanten maakte in de Atjeh- straat op een gegeven ogenblik een op merking tegen een publieke vrouw. Een andere man, de 44-jarige losse werkman uit de Atjehstraat, nam dat niet en stak de opperman onmiddellijk met een mes in de buik. De losse werkman is in het politie bureau Sandelingenplein ingesloten. m Het clubblad van de «talvereniging „Excelsior" zal weer ra zijn oude glorie verschijnen. Door SweK aan redactieleden werd de ver- vorig najaar gestaakt. Momen- st ?ia er weer leden beschikbaar, die ttt|ave verzorgen. De vroegere, maar nieuwe abonné's kunnen het club- oaa van de vereniging thuis verwaeh- 2' 'e zakenlieden hebben door roid- (ÜLVaa advertenties de financiële steun ROTTERDAM Voor de vijfde maal in successie zal de Koninklijke Neder landse Politiehond Vereniging kam pioenswedstrijden houden voor de af deling Zuid-Holland op zaterdag 18 en zondag 19 september in het Zuider park. Op de eerste dag zal de gecombi neerde drumband van de beroeps- en de reservepolitie een muzikale show geven, hiermee de samenwerking tus sen burgers en overheidsdienaren tot uitdrukking brengend, zoals deze ook bestaat binnen de vereniging. Dit jaar zal voor het eerst een nood- wachter van de BB aan de wedstrijden deelnemen. De kampioenswedstrijden bestaan uit de zgn. revier- en appèl- oefeningen, gevolgd door het over zwemmen van en apporteren van voor werpen uit een breed water. Grote belangstelling bij het publiek bestaat elk jaar voor de oefening, waarbij een vluchtende boer tot staan moet worden gebracht. VLAARDINGEN De 28-jarige C. P. de B. uit Hoogvliet kopte zaterdag bij een voetbalwedstrijd op het BPM- sportpark zo ongelukkig tegen een bal, dat hij een halswervel kneusde. Hij is in het Dykzigtziekenhuis te Rotterdam opgenomen. MAANDAG 13 SEPTEMBER 1915 Nieuwe actie tegen de Dardanellen? De „Vossische" verneemt uil Athene, dat dc bijeenbrenging van groote trocpenmassa's tegen de Dardanellen ('voortduurt. Op Moederos werden 115.000 man ontscheept, waarvan 70.000 Fransche linietroepen. Door deze ver sterkingen wordt het Ententeleger 315.000 man sterk. Ter opvulling van bressen worden nog 150.000 man ge- recdgehoitden. Met deze troepen hopen de geallieerden de Dardanellen te dwingen. 5 Coede tijden voor Harderwijk. Te Harderwijk is sedert de komst der Belgen voor een bedrag van eirca ƒ2.000.000 aan Belgisch geld gewisseld. (Van een medewerker) SCHIEDAM De spelmiddag die DOK zaterdagmiddag voor de adspirantjes van 5-10 jaar zou houden, moest helaas op het allerlaatste moment worden afgelast. In de eerste plaats was het grasveld bij het v.m. Volkspark zo nat geworden van de regen van vorige week, dat sport en spel daarop onmogelijk was. Toen men toch de mars wilde laten doorgaan kwam precies op het moment van vertrek een fikse regenhui, zodat ook de mars niet door ging. Toch was er een kleine troost voor de kinderen die waren opgekomen, want zij werden verrast op een lekkernij. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Met een lichte hersen schudding bracht men zaterdag de acht tienjarige bromfietser J. H. naar de Dr, Noletstiehting. De jongeman maakte op de Paralleweg een valpartij, toen hij werd afgeleid door een hem tegemoet komende personenauto en daardoor in een slip raakte. Eveneens werd in de Dr. Noletstieh ting opgenomen de achttienjarige bromfietser F. A. B., die op de Rotter- damsedijk op het gladde wegdek was geslipt. De jongeman liep bij de val een hersenschudding op.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1