Na tussenfase ou w m negen lagen RTEX AGENDA Recherche pakt dieven a Bejaardenflat in Gentruin ^iPTAmj;Mill! kroniek Ook minder subsidie Pro Juventute krijgt minder pupillen ssSCHIE Voor u geknipt o. besteller der PTT b.bestélferlbestelster:.::: Rotterdamse Leraar op fiets tegen auto Sunlight leidt in esde driekamp Drie jongens van 17 vannacht in tuin aangehouden Aquaristen hielden contactjsamenkomst TOT 1 SEPTEMBER 508 HUIZEN Vlaardingse politie wandelde in Rënkmn 965 Ie ROTTERDAMMER^ :rFST [VONDEN l| KUNST AANTALLEN SPOORBOEKJE SNIPPERDAG Z' Taken Teruggelopen 'Mm Pagina 5 DINSDAG 14 SEPTEMBER 1965 herfst laat dit jaar nog wat op Jh wachten. De maanden sep- •ber en oktoner kunnen trouwens loiils nog mooi en zonnig zijn. Tot Jen week zag het er echter naar j„t we ditmaal heel vroeg in ii ad rsstemming zouden Jen. Voor het zalenbezoek bete- dii ongetwijfeld een gunstige ■tof want te mooi weer heeft nogal Le zalen tot gevolg. Het ver- mngsleven vertoont thans allerwe- tekenen van ontwaken. De Schie m Sociëteit „Guillaume" gaf zo ndagavond in het gebouw Tivoli een wndioze openingsavond nog wel in 'ranse 5tijl en met medewerking van v cosy Corner Street Paraders o.l.v. It,.er Huijsmans en als gasttrompetist firn Reinen. Ozier de titel „Here You meet Jazz ij Beaf' organiseert deze Jongeren iDd'ëteit op zaterdag 9 oktober in het jbeuw Arcade een avond van groter Lr,cat dan kaar regelmatige kon- Jjiüonden. Vóór half elf staat deze Jrnd in het teken van een concert. L ino Pim Jacobs versterkt met ?an Benninfc (drums) en de favoriete Reys treden op alsmede The 'iork Dixie Kids en Les Copains. OOK de Aguaranten. de liefhebbers van' aquarium en terrarium, gaan ■eer hun kontaktavonden houden. ,'orige week maandag vergaderde .Tropica" reeds in gebouw Irene en liiaitB Jlatuurgenot in Huis" in Ar- A De Aquarium- en Terrariumver- ijjginj jLqua-Fauna" hield haar eer- x maandelijkse aquariumavond rnniag in het gebouw Irene. Aan de md van fraaiekleurendia's heeft de tier A. van der Nieuwenhuizen uit hemstede een lezing gehouden over jisersc cissen en planten, hun fzoohten en kweek. is dan niet te vergeten de start- mi van het Gereformeerde Jeugd- :irk vorige week zaterdagavond in iet gebouw Irene en de toneelavond y. dezelfde datum van Jntermezzo" jfeisSacrum, DE kunst blijft evenmin achter, tint vrijdagavond was er in Galerie ;:',v jimger" aan de Idenburgstraat 8 in fewland de opening van een ten- tasfelKng van Daniël Golden, een «i it&iMw die geruime tijd in Japan i vtlsef. Woody van Amen hield daar- ij een inleiding. Regeii .en toind hebben bij al deze adgebeurtenissen geen spaak in hei ml gestoken: maar van het zevende Immbandconcours zaterdag in de "atagemet groot defile afgenomen 'i-J: isor burgemeester Roelfsema, was t! jsmmer, dat 's middags de zon i irstek liet gaan. Vooral de regen m een lelijke spelbreker bij deze ip-iuchi festiviteit, die niettemin A uitstekend is geslaagd. MAASSLUIS MAASSLUIS In Maassluis-West verrijst een stad! In de Steen- dijkpolder waar burgemeester J. W. D, van Dijck maandagmid dag de eerste paal sloeg voor een nieuwe serie van 873 Elementum- woningen is men weliswaar teel dicht het dijkje genaderd waaract- ter grond ligt die de gemeente nog steeds niet in eigendom heeft kun nen krijgen, maar zo heel lang zal dat niet meer duren. De grootste moeilijkheden zijn overwonnen en als de rest niet goedschiks gaat, dan maar kwaadschiks, rei de maar steeds vooruit willende burge meester! N WEST (Van een onzer verslaggevers) T"hE bijna negenhonderd galerij woningen waarvan de bouw gistermiddag begon (er komen er 540 in de Steendijkpolder en 333 in de oude stadskern) zijn eigenlijk een' onverwacht buitenkansje, waar Maassluis niet op gerekent had. Waar wel plannen voor be stonden was de bouw van 324 sy steemwoningen in negen lagen. Toen de bespreking met het minis terie daarover wat langer duurden dan men gehoopt had en ondertus sen de continuïteit in de produktie verzekerd moest worden, kwam er een extra toewijzing voor een contingent van 873 woningen van het bestaande type uit de bus. En omdat Maassluis de enige gemeen, te in het Nieuwe Waterweggebied was die onmiddellijk bouwterrein beschikbaar had kon het complex alleen daar Verrijzen! Ir. F. Brouwer, directeur van de N.V, Industriële Woningbouw-maat- schapplj Elementum, zegt van het werk dat gisteren begon: „Het is een tussenfase die ons adem geeft het plan voor de hoogbouw goed voor te bereiden." Het oorspronkelijke plan moest na melijk geheel worden gewijzigd en aangepast aan nieuwe ministeriële voorschriften. Het nieuwe ontwerp is thans zover gevorderd dat het In november-bij de instanties kan worden ingediend. De heer Brouwer verwacht in april 1968 de eerste paal voor deze hoogbouw te kunnen slaan. kleedt u altijd een klasse beter! FORTEX Korte Hoogstaat 11 a tel 6151 Vlaardingen. Waar dat zal zijn is nog niet bekend omdat er op dit moment nog geen directe opdrachten binnen zijn, "Wel is Elemen tum constant in,-gesprek, met,,de'besturen van de vier gemeenten waar de, Maas- sluise woningfabriek op het ogenblik bouwt: Schiedknv Vlaardingen, Maassluis en Spijkenisse. Van de 1980 galerijwoningen die thans in aanbouw zijn is het complex van 576 iri'Vlaardingén-Holy zo goed als opgele verd en grotendeels bewoond. In Maas sluis zal dit eind van dit jaar met een complex van 621 het geval zijn. Hog voor het eind van dit jaar zullen ook-de eerste blokken in Spijkenisse (432 in aanbouw) en Schiedam (351 in aanbouw) opgele verd worden. Behalve in Vlaardingen worden al deze woningen voorzien van centrale verwarming. Voortdurend researchwerk heeft voor het complex waarvoor gisteren de eerste paal werd geslagen tot enkele belangrijke wijzigingen aanleiding gegeven. Zo zal bij deze bouw voor het eerst de zoge naamde „zwevende keuken" worden toe gepast. -Dit Houdt in dat de (roestvrij stalen) aanrecht, compleet met kastjes, aan de wand hangi, waardoor de totale Jtah Sacrum: Schiedamse Gemeen de grote Bridgedrive, 19.30. "V® Rotterdammer". Schie- S redactie Bange Kerkstraat 28, tel. (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. na ,en voor redactionele aangele gen 185885 en 28037). :*dmt? .*P: A- v- Gogh, Dr. Zamenhof- fmte 152400. g,ng: Agentschap (adr. £e"'dag. van 18.30-19.30 uur. «hl telefoonnummers: Alarm g -t 254866, alarm brandweer 26923, 7tSi? i GJD. 269280. $«532 Nieuwland. Wiboutpieln 17, 'usmarkt bodegraven IJ Pf.rty*0 Goudse kaas. Prijzen: (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Aquarium- en Ter- raruimvereniging „Aqua-Fauna" hield maandagavond in het gebouw Irene haar eerste maandelijkse kontaktavond van het seizoen onder leiding van de voorzit ter, de heer F. W. J. Schefters. In zijn openingswoord deelde deze mee dat er deze winter voor de eerste maal gedu rende het bestaan van dé vereniging een feestavond zal worden gehouden om nog meer onderling kontakt te krijgen, De heer A. van der Nieuwenhuizen hieldt aan de hand van een honderdtal fraaie kleurendia's een lezing over het onderwerp „Vis en plant", waarbij hij sprak over nieuwe waterplanten, over een nieuw soort lichtbron in het aquarium en over de kweek van vissen,, Er bestond vrij veel belangstelling voor deze eerste kontakt-avond. SCHIEDAMDoordat de 43-jarige bestuurder van een vrachtauto, E. V., maandag in de Boterstraat van de,rech terzijde van de rijbaan achteruit reed naar het midden, kwam zün voertuig in botsing met een rijwiel van de 42-jarige leraar F, de R. ook genaamd S., die daardoor met zijn hoofd tegen de ach terzijde van de auto terecht kwam. Met een hersenschudding werd het slachtoffer door de GGD naar de Dr. No- letsticbting gebracht. GRAANBEURS GRONINGEN GRONINGEN, 14 sept. Rode-witte tarwe 24.3S-35.IO, rode-witte tarwe 17 pet. 34.85- 35.85; wintersent 27.35-31.35, extra kwaliteit 31.35-31.85; zomergerst 24.35-30.35, zonvergerst 17 pet. 31.85-32.35: havar 23.35-2335, extra kwaliteit 28.B5-28.60: groene erwten 30.40- 55.40; karwljzand nieuw 80^0-133.40; karwij- zaad bewerkt 135.90-t40.70 (Van een onzer verslaggevers) «.NlARDINGEN De Vlaardingse recherche heeft de eenentwintig- A. van der H. aangehouden. Hij heeft op zondag 29 augustus Ingebro- JÏ.® «en fabriek aan de Koningin Wilhelminahaven en daar een hoevcel- toeubelbekleding gestolen. Vorig jaar stal van der H. in een In aanbouw wie woning In de Holywijk twee Bruynzeelkeukenkastjes en In Schipluiden "U con bromfiets weg. |Sjj*V0°r de officier van justitie geleid. «Mn de vUftlgjarlge huisvrouw W. M. S.-H. heelt de recherche proces- ""Bial opgemaakt omdat zij zich aan winkeldiefstal heeft schuldig gemaakt. vloeroppervlakte vrij" blijft. Deze -Inrich ting kan op het;allerlaatstc moment (na de afwerking) - -In de keuken worden geplaatst. Andera nieuwtjes zijn de van te voren compleetgemonteerde kasten- wanden, deuren en 'kozijnen. De. dou che heeft- pléato;'gemaakt voor een lavet en door een 'andere opstelling van de kastruimteh is de kleinste slaapka mer wat groter, uit de bus gekomen. Elementum heeft zoals bekend op het ogenblik een produktie van vier wonin gen per dag. Dit is mogelijk door het „haarfijn uitgekiende" lopendé-bandsy- steem, waarmee de fabricage van de elementen, het transport. de; montage en de afwerking als-' radertjes ineikaar grijpen. Dit maakt het mogelijk dat de diverse bouwobjekten niet alleen nauw keurig kunnen worden gepland, maar ook precies volgens deze planning wor den gerealiseerd. Zegt directeur Brouwer: „Het is voor ons een economische noodzaak te werken volgens het spoorboekje." En voor de serie waarvoor op 13 september 1965 de eerste paal werd geslagen, geeft dat spoorboekje aan: 1 mei 1966 beginnen met de montage; 1 oktober 1966 eersie blok opleveren en 1 septem ber 1967 alles klaar en bewoond. Het Maassluise gemeentebestuur heeft het meevallertje van bijna negenhonderd extra woningen mét een extra snipperdag gevierd. De leden van de gemeenteraad en een aantal hoofden van dienst waren met hun- dames de gehele dag de gasten van burgemeester en wethouders, die de dames en heren nu eens uitgebreid hebben laten zien wat er in de loop der jaren van al dié raadsbesluiten terecht gekomen is. meester Van Dijck een symbolisch ge schenk aan: een werkje van de Deen se beeldhouwster met de Nederlandse naam Hanneke Schnitema. Het stelt voor een man, een vrouw en kind en het symboliseert het gezin dat in het „groeiend Sluys" een stad ter wouing vindt! -Cf r- - r.F it* Men bezichtigde verscheidene wijken 'en nam een kijkje in de keuken van B. en W. waar nog vele plannen in voorbereiding bleken te zijn. "Hoogtepunt van de dag was de „mijl paal" in dé Steendijkpolder, Een diner in JDe Ridderhof" vormde het besluit. Maar voordat het gezelschap aan tafel ging bood ir. Brouwer burge- J.-W. D. VAN DIJCK goedschiks? (Van een medewerker) 'Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS In Maassluis- West verrijst een stad! Dat be tekent dat naast woningen op een zo kort mogelijke termijn daar ook scholen, kerken, bejaarden- ïuizen en sport- en recreatieve voorzieningen zullen moeten wor den gerealiseerd. In de eerste plaats zal de gemeenteraad bin-" nenkort een voorstel bereiken voor de bouw van een serie scho en volgenshet systeem Simplex. Burgemeester J.W. D. van Dijck zei maandagmiddag in „Dé Ridder- hof" dat de woningbouw in Wést de gemeente voor bijzondere conse quenties stelt. Hij kondigde aan dat de raad zeer binnenkort zal moeten beslissen over een plan dat voorziet in de bouw van zes lagere, drie kleuterscholen en een of twee gym nastieklokalen, volgens het bekende (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het bauwen van woningen gaat gestaag door. Op 31 augus tus van dit jaar waren er in vlaardingen 1104 hulzen in aanbouw. In de maand augustus kwamen er geen veranderingen in het aantal la uitvoering'zijnde wonin gen. De verdeling is dus nog dezèlfde als op de eerste van die, maand namelijk 793 hulzen in opdracht van partikulie- ren en 306 ln de woningwëtsektor voor rekening van de gemeente. De afgelopen maand werd maar één woning gesloopt namelijk het pand Schiedamseweg 32. De in de eerste acht maanden van dit jaar gereed gekomen hulzen kunnen als volgt verdeeld worden: Partlkuliere bouw met :ijkssteun 196 huizen, partiku- liere bouw zonder steun van het rijk 24 woningen en woningwetwoningen in op dracht van de gemeente 283. Het totaal aan nieuw gebouwde huizen in deze periode was 508. VLAARDINGEN Dinsdag 21 septem ber worden in de zaal Harmonie nationale biertapwedstrijden gehouden. De Nederland se brouwerijen® hebben besloten dit instituut vodtc 2865 te handhaven mede op aandrang van de horecabedrijven. De wedstrijden worden gehouden van 1430 tot 17.30 uur en beloven een spannende aangelegenheid, te worden voor de deelnemers. ontwerp van het Vlaardingse archi tectenbureau Nuyt en Heikens. Berst zal echter het tweetal bestaande noodschoten worden verdubbeld. Wat de recreatieve voorzieningen betreft verwachtte de heer Van Dijck .dat de rijksgoedkeuring voor het zwembad volgend jaar zal afkomen. Een plan voor een aantal nieuwe sportvelden en tennisbanen is in voorbereiding. Zoals men weet zal in V/est ook het cultureel, centrum verrijzen. Het sehetsplan voor het nieuwe raadhuis is gereed. De burgemeester sprak de hoop uit dat de bouw hiervan nog dit jaar zal kunnen beginnen Ook zal, volgens de nu bestaande verwachtingen, nog voor het eind van het jaar de winkel bouw in West ter hand genomen kun nen worden. In een gevorderd stadium bevindt zich verder het plan voor de bouw van een, gereformeerd rusthuis. De bouw ervan zal volgend jaar kunnen beginnen. Daarnaast !s de burgerlijke gemeente voornemens een verzorgingsflat1 vcor bejaarden te laten verrijzen. Om ook voor de categorie die financieel niet in staat Is een woning ln dit gebanw te kopen de mogelijkheid van goede huis vesting te bieden zullen daarnaast hon derd eengezlns- bejaardenwonlngen in de woningwetsektor worden opgetrok ken. Het complex zal tot stand komen in het oentrum van de stad op de hoek P. C Hooftlaau -Zuidvliet. VLAARDINGEN De zesde driekamp tussen de Shell en Sunlight heeft een gunstig verloop voor de Sunlighters, die de leding hebben met 63 punten (60 pet.), gevolgd Joor de ENCK met 55 punten (55 pet.) en tenslotte de 'Shell dat 32 punten behaalde, hetgeen neerkomt op 34 percent. Na de voetbalwedstrijden, die reeds in juni werden gespeeld begon'Sunlight de rest van de sportieve evenementen met 18 punten, terwijl ENCK acht punten en de Shell vier punten daarvan had over gehouden. Bij de .hengelaars waren het de ENCK- ers. die le meeste grammen bij elkaar visten, namelijk 2565. De Shell-vlsploeg liet precies 2400 gram wegen en die van Sunlight kwamen niet verder dan tot 1885 gram. De uitslag in punten luidde derhalve 11 voor de ENCK, 11 voor de Shell en 8 voordeSunllght. De tafeltennisontmoetingen zijn Inmid dels allen achter de rug. ENCK won met 8—2 van Shell, Sunlight won met 82 van Shell en gisteravond (maandag) speelde Sunlight gelijk (55) tegen ÉNCK. Hier is het duidelijk genoeg, dat de Shell-spelers de minste punten ver overden. Na de vrijdag te spelen laatste kegel wedstrijd worden zaterdagavond de prij zen uitgereikt, gevolgd door een feeste lijke bijeenkomst waaraan de band „De Marotta'ss"1 zullen meewerken, terwijl Nico Schoolenberg met zijn „One Man Show" een groot gedeelte van de slui-, tingsavond voor zijn rekening zal nemen. ZOEKT U EEN VRIJE EN ZELFSTANDIGE BETREKKING, WAARBIJ U VEEL IN DE BUITENLUCHT.WERKf?-^ - Op het Pose- en Telegraafkantoor te VLAARDINGEN is nog plaats voor JONGENS r in de leeftijd van 15 tot 18 Jaar die In aanmerklng.komco voor de opleiding tot - MANNEN EN VROUWEN- - -'In de'leeftijd yarf 18 tot U0 Jaar als „..Vpllcdlg Lager OhderWIjsVereist. - Geboden wordt: v goed salaris nl. op 15-jarlge leeftijd reeds f 138,-, en op 25-jarige leeftijd f 575,- (Incl. huurcompensatle). toeslag voor werk op.ongeregelde tlJden (20-40%) -. uitstekende sociale, voorzieningen o m. welvaartsvast pensioen '-f IJ 9 volledige doorbetaling zonder wachtdagen ingeval van ziekte '-■■''[■J -" AOW/AWW-premie voor rekening van'PTT. Sollkitsties kunt u richten aan de directeur van het Post en- Telegraaf kantoor te Vlaardingen Westhavenkade .42. Persoonlijk kunt u terecht dagelijks ran 9 tot 12 en van f4 tot J8 uur en eventueel 's avonds na telefonische afspraak (telefoon 7641). TVJAANDAGMORGEN heeft zich op de Nieuwe Maas een spectaculair karwei afgespeeld. Een aantal havensleepboten van P. Smit jr. zeulde namelijk vanaf Krimpen a. d. IJssel naar Schiedam met het ge* deelidjjk afgebouwde drijvende booreiland Kermac 58. Aan beide oevers heeft hét .ver keer bjj de Koningshaven, en Van Brienen- oordbrug geduld moeten hebben, want het enorme gevaarte verplaatste zich met ge ringe snelheid. Maar de wachtenden hebben daarnaast oen niet-ailedaag.se gebeurtenis kunnen aanschouwen. Het booreiland is voor een deel gebouwd en in elkaar gezet bij Van der Giecsen-De Noord N.V. in Krimpen en het zal verder worden klaar gemaakt bü Wilton-Fijenoord in Schiedam. Om ongeveer tien nur zette het transport zich in beweging en tegen vier uur arri* Veerde het booreiland' itt Schiedam. Hét booreiland is -besteld door'de Kerr McGee Oil Industries uit de Amerikaanse staat Oklahoma. /~)P de Bergsingel heeft een hond zater- dagavond nogal wat deining veroor zaakt. Op een zeker moment zag het dier aan de andere kant vau de straat een soort genoot lopen en om daarmee te kunnen kennis 'maken, stak de hond rennend de rjjbaan over. De begroeting ging echter niet door, omdat bij door een personenauto werd aangereden, waarvan de bumper en de grille werden ingedeukt. Een paar me ter verder ging de hond op de stoep staan janken. Een passagiere van de auto, de 21- jarige tandarts-ejsietente W. E. H. Oosten dorp van de Tjaskcrlaan, vond dat zielig, stapte uit en ging troostend naar de vier voeter toe. De hond stelde','daar echter kennelijk geen prijs op, want toen ze wilde sen de tanden. De vrouw moest zich in het Bergwegziekenhuis laten verbinden en ook aaien, nam hij haar rechterpols stevig tus- de hond moest naar een dokter. TN één der bijzaten van de Maranathakerk aan de Hillevliet zal het komende win terseizoen op zaterdagmorgen, weer een vormingscursus worden gegeven.'Deze door de Classlcate Vergadering Rotterdam-Zuid van de Hervormde Kerk georganiseerde cursus, omvat de iwdiandeling van de vol gends onderwerpen: apostolaat in de mo derne tijd, diaconaat, bijbelse kernbegrip pen, do eeuwwisseling, wereldgodsdiensten en rondgang door de jkerk. Als docenten zjjn aan de cursus verbonden des. J. F. van Oosten, de gereformeerde predikant ds. C. M. Bocrma en de hervormde predikanten ds. Ph, Cornelder, ds. F. Hoekstra, ds. P. Klooaterman en ds. K. "W. Slik. De cursus begint 2 oktober. Nadere bijzonderheden worden verstrekt door L. J. v. d. Bandt, Beijcrlandseloan 13?h, tel. 178462. •Dit is een deel van het produktenmagazijn vah de béschuièfairfiék' van Hooimeijer in Barendrecht, waar vanmiddag een hevige brand. woedde. F)E Maassluise raad was gisteren een dagjê uit in etgen stad. In West toonde ir. F. Brouwer, direc teur van de N.V. Elementum het gezelschap zjjn nieuwe galerijwo- ningen. Achterde heer Brouwer het gemeenteraadslid A. Hoekveen met hoed), daarachter links wethouder J. Smit en loko-secretaris H. Kramer, v (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Dezer dagen is het jaarverslag over 1964 van de Vereni ging „Pro Juventute" verschenen. De staf van- het bueran behield dezelfde samenstelling, maar er waren wel onder linge verschuivingen. Met ingang van september wérd de functie van maatschappelijk weTker van het actief preventieve werk, die de heer Van der Boor sinds 1961 had bekleed op-' geheven. Op zijn verzoek is hij benoemd tot j eugd-maartséhappelij k werker. Hij trad hiermee in de plaats van mejuf frouw Voors. die met ingang van deze datum overging naar de preventieve sec tor als maatschappelijk werkster voor het spreékuurwerk. Mejuffrouw Voors was na de reorga nisatie der voogdijraden in 1956 - als jeugd-maatschappelijk werkster bij de vereniging gekomen en heeft veel bij gedragen tot de ontwikkeling van het gezinsvoogdij- én toezichtwerk. Bij de vereniging Is het aantal gezin nen. waarvan een gezin onder toezicht staat, teruggelopen en dertialve U me juffrouw Labrie met ingang vah 1965 niet meer volledig- in functie bjj Pro Juventute in Schiedam, maar bij de ver enigingen te Schiedam en Vlaamingen gezamenlijk. Sedert haar oprichting heeft Pro Ju ventute het preventieve werk als een vaa haar hoofdtaken beschouwd. Er wer den spreekuren gehouden, waar ouders om raad en advies konden komen en in de zomer werden kampen georgani seerd voor eigen pupillen en voor kin deren over wie scholen, kinderpolitie of andere instanties bezorgd weren. Pro Juventute ging er tn 1961 bjj wfjze van experiment toe over een aparte maatschappelijke werker aan te stellen voor de opzet van de kampen en het con tact 'met de ouders en kinderen. In een groot aantal gevallen heeft dit actief pre ventieve werk tot positieve resultaten geleid. In het afgelopen jaar had Pro Juven tute via het spreekuur contact met 60 gezinnen (79 kinderen). In 12 gevallen betrof het een advisering aan derden, aan familieleden of bekenden van een gezin, of een Instelling, waarmee over legd werd lang3 welke weg de moei lijkheden het beste konden worden op-, gelost. Ook deze adviserende taak wordt als een belangrijk onderdeel van hot pre ventieve werk beschouwd. Als gezinsvoogd en gezinsvoogdes ver leenden een groot aantal vrijwillige me dewerkers ook iu het jaar 1864 de zo onmisbare bijdrage aan het kinderbe- schermirtgswerk van Pro Juventute. Sa men met de ouders droegen ze de ver antwoordelijkheid voor de kinderen, die door de kinderrechter onder toezicht waren gesteld. Het aantal kinderen over wie een vrij-patronaat was'ingesteld on derging een kleine stijging, van 21 naar 24. Allen verbleven thuis. Van de 140 gezinsvoogd ij-pupillen waren 56 kinderen of veertig procent niet in eigen gezin. Ze verhieven in een tehuis, in een pleeggezln. bf had- dea een dag-éa-nacht betrekking." Voordat het tot de maatregel van on dertoezichtstelling komt, bestaan 1de moeilijkheden oen hek kind meestal reeds lange tijd. De indruk van de laatste ja ren is, dat de gevallen waarin door «de kinderrechter een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken, gecompliceerder lig gen dan voorheen. Bovendien doet zich ook landelijk het verschijnsel voor, dat er een dalende tendens is ln het aastal ondertoezichtstellingen.. Terwijl er voor Pro Juventute ie Schie dam in 1963 gesproken koh worden van een -stilstand in de daling van het aantal gezinsvoogdijpapillen, is het aantal in bet afgelopen Jaar zelfs aanmerkelijk terug- gelopen, en wel van 179 kinderen alt 112 gezinnen einde 1963 tot 140 kinderen alt 95 gezinnen ln 1984. o Voor de vereniging heeft dit tot gevolg gehad, dat het Rijk met ingang van 1963 niet meer voor twee Jengd-maatschappe- lyke werkers subsidie kon verlenen. Het bestuur heeft ln verband hiermee contact opgenomen met het bestuur van Pro Juventute te Vlaardingen. waar men een vakature. voor een halve kracht heeft (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In de-afgelopen nacht ontdekten surveillerende "politieagenterp ln een tuin aan het Oude Kerkhof, drié'; jongen in de leeftijd van ongeveer zeven tien jaar. De verdachte manier, waarop de jongens zich midden'in. de nacht in de tuin ophielden vormde voor de agen ten aanleiding om" heté-drietal naar- bet politiebureau over te bréngen. - Gedurende het onderzoek, dat tot he denmiddag nog niet resulteerde ln een effectieve oplossing, .worden dé jongens' op het bureau vastgehouden.:ln. verband, met het onderzoek kon de politie geen. verdere mededelingen 'verstrekken. (Vaneen onzer Verslaggevers) VLAARDINGEN Een twintigtal le den van de Vlaardingse^ Politie Sport en Ontspanningsvereniging heeft zater dag deelgenomen aan de 19de Airborne wandeltocht te Renkum. Er waren geen uitvallers. Ook dé Vlaardingse reserve gemeentepolitie met een groep aan deze wandeltocht deel

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1