ÜÜI Harde werkers in de sport (14) voor GKB en CSFS voor Man negeert sto verkeers-brigadiertj e en AGENDA s arti m_.-ar ,artid« mm «eSCHIE J. ÖE JONG N.V. 1 Dertig gulden boete Voortvaar delijke ontzegging rijbevoegdheid Dit is dè jas! GRONINGEN, „De Amstelbron" geheel vernieuwd iö IheetmanA Tractor tegen trein: zestig gulden boete J. H00GERWERF HTFEf -uïf- kraan herhaling (Van een medewerker) SCHIEDAM Wanneer iemand propagandist is van de.Chr. Korf. balbon-d, voorzitter van een christ. korfbalvereniging' en voorzitter voor een christelijke sportfedera tie, alsmede adviserend lid van een vorige week opgerichte christ. basketbalvereniging, zeg dan maar eens dat zo iemand geen harde werker in de sport is. De persoon waarover we het hebben is de 34- jarige Henk Roozenbeek en hem willen we in onze harde-werkers- in-de-sport-rubriek gaan belichten. Weliswaar woont Henk Roozen beek met zijn vrouw, Aafke Roo zenbeek-Siegers en de kinderen Pe ter (6) en Tineke (4) reeds enkele jaren in Oversehie, maar het zijn toch de Schiedamse verenigingen ODI en de CSFS waarvan hij mo menteel nog voorzitter is. Drie jongens (17) pleegden inbraak Vandaan- •—eri vrijdag aaue.Lijks De meest ideale jas voor elke dag, elk seizoen, elke gelegen heid. Een jas met grote allure. DE JAS Te veel O. en O. Demonstratie: Nieuwe Daffodil Automobielbedrijf BOERGOENSESTR. 140 TEL. 272747 Afwijkend. van biês -- Btvoild, v.uw passepartout-ring! v CONCENTRATIE? OMZETTEN Fa. Bosman opende meubel toonzalen KANTOORiNSTAUATIES WE ZIJN het al weer vergeten, de val van de Washingtonkraan bij Wilton Fijenoord, maandagmorgen eve M half acht. Het leven gaat door, «nt men dan. Kraandrijver L. H. mijn, 53 jaar en reeds vele iaren kraanmachinist, is er heelhuids afge komen en mocht thuis van de schrik Mikomen. Hij ziet er zelfs niet tegen a.l._ ...aam ImAn 4M e-J s% te kruipen. Inderdaad: het leven gaat door! Evenwel mag het een wonder renoemd worden, dat er geen onge- hkken bij de val van de. twee kranen rijn gebeurd. Voor hetzelfde geld had dit kraanongeluk enkele doden en tientallen gewonden kunnen tellen. Het is eigenlijk nog niet te geloven en wist daarom wekt het wel eens be vreemding, dat men zo gemakkelijk ovtr deze dingen heenstapt. Er niet meer aan denkt. Zonder dit wonder Schiedam deze week in het teken van rouw kunnen staan. Zoals bij de ontploffing in 1936 bij Wilton Fijen oord, toen er veel doden waren te betreuren. Nu liep het goed af en men is al met de opruimingswerkzaamhe den begonnen. Mogelijk- dat over een meek niets meer van de oude kraan te tien is en dat de nieuwe al wee nt te komen. HET kraanongeluk van maandag was min of meer een herhaling «sn bet ongeluk op 27 december 3959. Dat. was op een zondag. De oorzaak 1uas toen wel bekend. Een harde windstoot had de grote kraan bij Dok Vil doen rijden en deze was omgeval len, net zo als de kraan van maandag morgen. Direct- na dat ongeluk z waarbij ook al geen mensenlevens te betreuren waren werd een pro gramma opgesteld om de kraan zo spoedig mogelijk weer in dienst te krijgen. Op 20 april werd het rijwerk gemonteerd nadat eerst de bruikba re onderdelen uit de ruïne waren afgevoerd en in de afdeling Scheeps bouw NB en Machinefabriek Rep. zoveel mogelijk in bruikbare staat werden afgewerkt en naar de firma Hensen getransporteerd), op 21 april werd'het portaal met koning door de VIF-b'ok geplaatst, op 12 en 13 mei volgde: de montage van de staander met arm en op 27 mei werd de geheel herstelde kraan getoetst. De nodige vernieuwingen werden aangebracht en ie kraan is nu al weer ruim vijf jaar in gebruik. Hopelijk wordt het met de kraanongelukken geen drie maal is scheepsrecht, want men mag er zeker niet op rekenen dat er dan wel weer een wonder zal gebeuren. straks weer hoog in de kraan GEBOUW "ATRIUM" KAREL OOORMANSTR. 143 Om maar bij ODI te beginnen, daarvan werd Henk Roozenbeek op zijn 15e jaar lid. les van Keulen en Joop van Baarde- wijk maakten hem lid van ODI en op zijn 17e jaar was hij alwedstrijdsekreta- ris van ODI. Henk maakte veel propa ganda voor ODI en wilde vooral een juniorteam in het leven roepen, waarin ODI later ook slaagde. Hij voerde de weekbrief bij ODI in (clubblad dat wekelijks verschijnt) en reeds 11 jaar draait dat best. Hij was.zelf' speler van (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De drie zeventienjarige jongens, die een dezer dagen midden in de nacht werden aangetroffen in een tuin aan het Oude Kerkhof, blijken in gebroken te hebben in een grossierderij van de lirma Jansen. In de zaak deden zij zich i te goed aan een aantal fris dranken. (Van een medewerker) SCHIEDAM Woensdagmorgen werd de zaak voortgezet tegen de Vlaardinger C, S-, die enige weken geleden^ had moeten terechtstaan om- dat hij geen gevolg gaf aan het stopteken van twee verkeersbriga- diertjès. De vorige zitting li/t S. zich verte genwoordigen door zijn broer, maar Bti was hij zelf aanwezig. S; zou de brigadiertjes met grote snelpeid zijn genaderd en pas gestopt nebben '.oen een van de jongens, die voor de wagen opzij moest springen éem iets nariep. Getuigen verklaarden vervolgens dat Ult mn wagen was gestapt, naar de jongen toe ging en zei: „Hou je grote ■mond, anders zal ik eventjes naai jullie •meester gaan". verdedigde zich hardnekkig en noem- fle^ net verhaal van de vier getuigen volkomen onjuist. Volgens zijn verkla ring had hij zich als een heer in het verkeer en zelfs als een zorgzaam burger gedragen. „Die jongens speelden ?P de rijbaan en ik stopte, omdat ik P k uen gevaarlijke situatie vond. Ik oeb hen eerst gewaarschuwd en toen de politie gezegd dat de jongens het verkeer hinderden. Zoiets doe je toch niet als je schuldig bent". !n rijn rekwisitoor zei hij af te willen gaan op <'e verklaringen van de vier getuigen. Hij achtte het gedrag van S zeer gevaarlijk. Nadrukkelijk wees hij op de coulance' die weggebruikers met bri gadiertjes moeten hebben. Hij eiste een boste van dertig gulden of zes dagen. Gezien de ernst van de .situatie voegde mr. Van Vloten daar nog aan toe een voorwaardelijke ontzegging:van de rijbe voegdheid voor 'drie maanden. „Dit komt vaker voor", merkte de offi cier van justitie op. VLAARDINGEN De 49-jarige bouwvakarbeider H. de R. uit Scheve- ningen maakte woensdagmorgen een valpartij van een stèigerplank op een bouwwerk aan de Wielewaalstraat. Hij viel anderhalve-meter. en is met een gebroken enkel naar een ziekenhuis in Scheveningen vervoerd. Magnalis Dei-kerk: Ned. Christen vrouwenbond, afd. Nieuwland, leden vergadering, 20. Arcade: Schiedamse Muziekschool, con cert, 20. Technische Kappersclub, verga- Galerie Punt Vier: Expositie Evert «auangkay, opening, 20.30. .Dagblad „De Rotterdammer", Schie- -S?|,e redactie Lange Kerkstraat 23, tel. 483954 <b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. na w uur alleen voor redactionele aangele- ttnneden 195885 en 28037). ..•jfrcnbfchap; J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- str«t 139, tel. 352400. r;*v "ten bezorging: Agentschap (adr. boven) dag- van 18.30-19.30 uur. „/r?. P'jke telefoonnummers: Alarm ?£jïjie 264666, alarm brandweer 26923, «arm G.G, en G D PfiJWsn ^26753*2^** Wii3autplein 17, "5 ODI 4 en werkte zich op tot liet tweede team van deze oudste christ. korfbalclub van ons land. Van de CKB werd hij bestuurslid van de afd. Zuidholland-Zuid en wel als propagandist. In de redaktie van het clubblad van ODI had Roozenbeek even eens zitting en. van zijn hand verscheen menig artikel van propagandistische waarde. Ongeveer twee jaar geleden stopte hij met spelen omdat de tijd hem ontbrak om de training trouw te blijven volgen. Henk Roozenbeek is ook voorzitter van de Christelijke Sportfederatie Schiedam, die in 1961 werd opgericht. Roozenbeek was zelf in het Stadhuis aanwezig, toen de heer Ph. van Oordt als leider en organisator van de Koningin-Wilhelmina- mars de oprichting van de CSFS aan burgemeester mr. J W. Peek en de veie genodigden bekendmaakte. Sedertdien is Roozenbeek voorzitter van de CSFS, werk dat hij nog niet los kan laten omdat men toch al naar enkele nieuwe bestuursleden zoekt. Op onze vraag of het niet wat te veel van het goede wordt, volgde een bevesti gend antwoord. De weekindeling getuigt ook al daarvan: Maandags worden, natuurlijk eerst de sportpagina's van „De Rotterdammer" uitgepluisd, waarbij geen enkele tak van sport hem onberoerd laat. Daarna moet er tijd gemaakt worden voor administra tieve werkzaamheden. Op dinsdag wór den gewoonlijk de CKB-vergaderingen gehouden, al is dat niet elke week. De bestuursvergaderingen van ODI worden op de woensdagavond gehouden, donder dags probeert hij zijn vrije avond te houden, vrij dags een vergadering van hét bedrijf waar hij vertegenwoordiger is (v.d.Bergh en Jurgens) en de zaterdag is natuurlijk voor de korfbalsport. Ondanks dit overbezette programma doet Hénk Roozenbeek zijn werk wat graag en -zal het moeilijk kunnen loslaten, tenzij er anderen klaar staan, |p|§||gg die een deel ervan willen overnemen. Zo denkt Aafke Roozenbeek-Siegers er ook over. Zelf beeft Aafke aan volleybal gedaan (ze is een echt Arnhems meisje, zoals ze zelf zegt) en in 1958 trad ze in het huwelijk met Henk. Roozenbeek, met wie ze nu reeds enkele jaren in Over sehie woont. Dat Oversehie heeft Roozenbeek al gauw in de gaten gehad want juist vorige week werd een christ. basfcetbalvereni- ging opgericht, luisterend naar de naam „Oversehie en Omstreken", afgekort O. en O. Henk Roozenbeek was weer de grote animator en initiatiefnemer daar van, bijgestaan door een drietal anderen en men heeft reeds 34 leden. Zodra die vereniging goed floreert hoopt hij haar weer te kunnen loslaten. KERKEWERK Ook op kerkelijk terrein is Roozenbeek aktief, want van het N.V. Verenigingsge bouw in Oversehie is hij adminsitrateur. In dat gebouw vindt ondermeer de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) on derdak, alsmede vele verenigingen. Ook ODI heeft er al menige vergadering en feestavond gehouden. Of het werk niet te veel is voor Henk Roozenbeek hebben we ook aan zijn vrouw gevraagd: „Och, inderdaad is het veel werk wat Henk doet, maar toch sta ik voor honderd procent achter hem. Vooral omdat we zo dikwijls vruchten zien van het propaganda- en andere werk vind ik het fijn, dat hij zich daarvoor zo inspant. Ik heb plezier in zijn werk en ik zal hem er niet van tegenhouden". Welnu, wanneer dat de woorden zijn van mevrouw Roozenbeek, dan zien we er wel van komen dat Henk Roozenbeek voorlopig nog blijft doorgaan met zijn aktiviteiten in en rond het christelijk verenigingsleven. Het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan SCHIEDAM Grote offervaardigheid legde de Rotterdammer E. J. M. W. aan de dag toen hij woensdag voor de kantonrechter moest verschijnen, omdat hij zonder rijbewijs zijn scooter had bereden. „Hebt u er nu al één", vroeg mr. Van Vlotenjaan W. „Nee,", kreeg hij ten antwoord, „ik ben er maar niet verder mee doorgegaan". „Dan wordt het ónder die omstandigheid moeilijk terug gave te vragen van de inbeslaggenomen scooter", zei de officier van justitie. „Nee, nee", weerde W. haastig af, „ik wil er niet mee doorgaan. U mag hem rustig houden". „Is het een nieuwe", vroeg de officier belangstellend. W. knik te ontkennend. „Een tweedehanse", ze hij op een toon waarin duidelijk klonk, dat het niet veel zaaks was. De officier knikte. „75 gulden of 5 dagen", zei hij, „en teruggevae van de scooter, dan kan W. hem verkopen en daarvan de boete betalen". Het vnnis was conform. SCHIEDAM Een bromfiets, bestuurd door J. Z. uit Den Haag, met als mede- passagiere zijn 38-jarige echtgenote mevr. J. Z.—W., botste woensdag op de Harre- weg in voormalig Kethel tegen een aan hangwagen van een passerende vracht auto, bestuurd door H. J. M. De duopassagiere kwam te vallen en moest met een hersenschudding, een breuk aan de rechterenkel en schaaf wonden door de GGD naar de Dr. Nolet- stichting worden gebracht. De 13-jarige wielrijdster J, van Dor sen uit Rotterdam, die woensdag op de kruising EdisonstraatVan Swinden- straat remde om voorrang te verlenen aan een auto, werd van achteren aan gereden door een 13-jarige wielrijdster, waardoor zij kwam te vallen. Met een gekneusde rechtervoet bracht men haar naar de Dr. Noletstichting. van de., Hoofddealer voor Rotterdam-Zuid,'; Hoogvliet en Pemïs SHOWROOM; DONDERDAG 16-9 VRIJDAG 17-9 avonds geopend) ~lRPHEUS~voorzitter P. Smit over- handigt del scheidende dirigent Jos. Vranken een aansteker als afscheids- - cadeau. Jos Vranken stijlvol uitgeluid bij Orpheus (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Koninklijk Schiedams Mannenkoor „Oorpheus" nam woensdagavond in de foyer- van het gebouw Arcade op stijlvolle wijze afscheid va nde dirigent Jos. Vranken. De voorzitter van „Orpheus", de heer P. Smit hield daarbij een afscheidsre de. De heer Smit. zei hij onder meer: In de ruim drie jaar, dat we u als dirigent hadden, hebben we geleerd, hoe we zonder begeleiding kunnen zingen en op toon kunnen blijven. U hebt ons geleerd, dat we bij het. zingen onze adem een beetje moeten verdelen. Op de repetitie-avonden heerste geen dro ge sfeer en geen spanning, want Vran ken wilde, dat men voor zijn gnoegen naar deze avonden ging. De heer Smit releveerde, de contacten, die de scheidende directeur ha dheeft gelégd, zoals in Bergén-op-Zoöm én: in Esslingen, Op zijn advies heeft het be stuur thans als dirigent van „Orpheus" benoemd de heer Chrsi Verhoog. Als blijvend aandenken ontving de heer Vranken een tafel- en een zakaansteker. De secretaris van Orpheus, de heer J. de Koster zei in zijn toespraak: „Het is een rijke tijd geweest, die wc;, met u hebben gehad. We hebben kennisge-' maakt met uw'vaak van andere metho den afwijkende wijze van dirïgenlen. We zijn elkaar met gans andere ogen gaan bekijken, dank zij uw medewerking. In liet leven liggen komen en gesn niet (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vandaag is het bekende cafe-restaurant ,,De Amstelbron" aan de Broersvest heropend. De nieuwe eige naar is de heer Rinus van der Most. die reeds het gebouw Musis Sacrum en het café van Bad Groenoord exploiteert. De „Amstelbron" is geheel vernieuwd. De muur tussen het café en de zaal er achter is weggebroken. Op deze wijae heeft men een veel grotere ruimte ge kregen. Het gedeelte, waar voorheen de zaal lag,,ligt lager dan het eigenlijke café en leent rich bijzonder om apart als' restaurant te worden ingericht. Het in terieur is in lichte teinten gehouden. De verlichting bestaat uit kristallen troslam- pen. De binnenardhitecttuur. is modern, doch draagt tevens een warm, gezellig karakter Dé bedrijfsleider is de heer Jï Halberstadt, die sedert vele jaren zijn sporen in het vak heeft verdiend. In verschillende functies was hij heeds eer der in dienst van de heer Van der, Most werkzaam in Musis Sacrum. Vandaag ontmoeten de bestuursleden van het ge hele Schiedamse verenigingsleven: el kander op de beide recepties. „De Amstelbron" is -een brok stedelijke historie van de laatste veertig jaar. De bouwvergunning werd op 11 januari 1926 gegeven. De eigenaar van het nieuwe pand werd de heer H. van Houweliirgen, die aan de Hoogstraat een banketeaak had. Deze is er zelf evenwel nooit in gekomen, want op de eerste mei 1927 kwam de heer C. Dorsman in „De Amstelbron". Enige ja ren later begon men de Broersvest op te hogen, wat niets minder betekende dan een ramp voor de aldaar gevestigde zaken, die letterlijk in een put kwamen te zitten. Als uitvoerder van de Ned. Aanne- mings Mij. Boorsma vijzelde de heer W. Aleman, vader van de aannemer C. Ale utian uit de Warande, het gehele pand op. Het was een moeilijk karwei, waarover zelfs de buitenlandse bladen schreven. De heer Aleman was evenwel een soort expert in het opvijzelen van gebouwen. Hij had onder meer ook het oude station in Schiedam zesentwintig centimeter op gevijzeld. zo ver uit elkaar. Onze maatstok is niet lang. Wéliswaar is ons tijdsbegrip Diet dat van een eendagsvlieg. Maar in het vergaan der eeuwen is dat tocii minder da n een zucht. Zelfs, zoals we in de „Messiah" kunnen: beluisteren, minder dan „the twinkle of an eye". Op de oceaan der muziek zijn we samenge- spoeld. Een korte wijle samengedreven. Nu hebben de golven ons weer geschei den, En gaan we verder met andere gezellen, een andere weg, rijker dan voorheen, al dus de heer Koster. Namens de leden sprak nog de heer B. Stouthandel. Daarna was er een gezellig samenzijn. BETKAMEBSTOEt,, UITVOERING WENGB nOUT «UG EN ZITTING Een blijvend modieuze creatie dié pastbij'elk toiletje, bij iederegelegenheid.bijal uwstem- rtiingen. In een oogwenkverwisseltu een ion- kelende granaat vooreen dromerige opaal of stralende saflier.-Geïntrigeerd? Beschouwt u deze advertentie gerust als een invitatie! passepartout-ring vanaf 67.- .bijpassende stenen vanaf 24.50 edelsteenkundige f.g.a. diamantexpért g.i.a. LIJNBAAN 92 tel. 116670 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotterdam (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Verschenen is het verslag over het jaar 1964 van het Produktschap voor Gedistilleerde Dranken. De cijfers, die in het verslag vermeld staan, tonen een duidelijk beeld van de belangrijkheid van deze bedrijfssektor voor het economische leven in ons land. De totale binnenlandse afzet van gedis tilleerde dranken steeg in 1964 met 3,2 procent ten opzichte van 1963. In hoe veelheid bedroeg de afzet 178.000 hl omgerekend ad 100 procent tegenover 172.550 hl in 1963. De invoer bedroeg 15.289 b! ad 100 procent tegenover 14.S08 hl in 1963. De' invoer van uit wijn gestookt gedistilleerd, in hoofdzaak uit Frankrijk, is iets toegenomen. Daar te genover staat een vermindering van de invoer van wisky en rum. De voorkeur die zich de laatste jaren manifesteert voor zogenaamde longdrinks is ook van invloed op de afzet van die gedistilleerde dranken, die in deze pro- dukten worden gebruikt Dit zou dan kunnen verklaren de voortdurende toe neming van de afzet van vieux en jonge jenever en de relatieve teruggang van een artikel als oude genever. Het verslag vestigt tevens de aandacht op enkele ontwikkelingen, die thans aan de gang zijn. Wellicht zijn deze mede het gevolg van het inzicht, dat de komende Europese integratie met vrije uitwisse ling van goederen voor het behoud van eigen positie een samenbundeling yan krachten noodzakelijk maakt. Reeds enkele jaren bestaat een tendens tot concentratie bij de industrie. Doch ook in de groothandel streeft men ernaar tot bepaalde vormen van samenwerking t komen. Deze tendens zal wellicht nog worden gestimuleerd door de vestiging hier in Nederland van buitenlandse groothan delshuizen, waarvan thans reeds een enkel geval bekend is. Dat de mogelijkheid van vrije uit wisseling van invloed zal kunnen zijn op de structuur van de bedrijfstak, die uiteraard gevormd is, op grond van jarenlange vrijwel ongewijzigde natio nale verhoudingen, ligt voor de hand. Eenzelfde tendens valt waar te nemen bij de detailhandel, waar wellicht in het vooruitzicht van wijzigingen op nationaal terrein ten gevolge van de nieuwe Dran- en Horecawet men door samenwerking zijn positie tracht te verstevigen. Rekening houdend met de vermoede lijke afzet van buitenlands gedistilleerd (import verminderd met re-expprt) valt de hier te lande te becijferen geprodu ceerde hoeveelheid gedistilleerde dran ken te becijferen op ca. 165.400 hl ad 100 pet. in 1964 tegenover 160.600 hl ad 100 pet. in 1963. Een stijging derhalve van ca. 3 pet. De produktie geschiedde in 223 bedrijven tegenover 227 bedrijven in 1963. Een vermindering van vier bedrij ven, die gedeeltelijk gefusioneerd zijn met andere ondernemingen, dan wel hun produktie hebben gestaakt. Voor vele bedrijven vormt het vraag stuk van de steeds stijgende kosten een groot probleem. Men kan zich afvragen of men het niet meer nog In bepaalde samenwerkingsvormen zal moeten zoeken om dientengevolge door verhoogde pro- duktlvitelt en kostenbesparingen aan de ze kostenstijgingen het hoofd te kunnen bieden. Uit de maandomzetcijfers van de jaren 1952 tot en met 1964 betreffende de groothandel in de verschillende soorten alcoholhoudende en alcohovrije dranken blijkt, dat de geldomzetten in de gros- sierderijen in gedistilleerd en likeuren in 1963 gemiddeld znet 25 procent vooruit zijn gegaan vergeleken met de situatie in 1962. In 1964 was de omzetstijging gerin ger, namelijk 12 procent De omzetten in geld in de slijterijen in 1964 zijn gemiddeld met 13 procent toegenomen vergeleken met de situatié in 1963. Deze procentuele omzetstijging is iets groter dan die van 1963 ten opzichte van 1962, welke toen ruim 12 procent groot was, In 1962 en in 1961 bedroegen deze gemiddelde omzetvermeerderingen in de slijterijen (middenstandszaken respec tievelijk 12 en 18 pet. Het is duidelijk, dat deze omzetgege- vens geen zuivere aanwijzing vormen wat het verloop van de afzet van gedis tilleerd betreft. Er worden immers in de distilleerderijen vele andere al dan niet alcoholhoudende dranken verkocht Ook moet men er bij een analyse van deze cijfers steeds op bedacht zijn. dat deze ook beïnvloed kunnen worden door prijsverhogingen, zodat ze geen zuiver beeld kunnen geven van de kwantitatieve omzetten in de verschillende soorten drank. In de laatste decennia is het aandeel van de slijtverkoop in de tottale afzet van gedistilleerd relatief vooruit gegaan ten koste van de Horeca-sector. Ondanks de steeds toenemende betekenis van het huisverbruik ziet men in de kringen van de detailhandel toch niet zonder zorg de toekomst tegemoet. Ener zijds hebben de steeds stijgende kosten de rentabiliteit in ongunstige zin beïn vloed, anderzijds vreest men. in deze kringen, dat na de invoeringvan de nieuwe Drank- en Horecawet het aantal vestigingen zal toenemen. De omzetontwikkelingin de Horeca- bedrijfstak was in 1964 niet onbevredi gend. De totale geldomzet van de grote Horeca-bedrïjven nam in 1964 ten opzich te van die van 1963 toe met 11 procent tegen een stijging van ruim 7 proeent ten opzichte van het vorige jaar. De geldomzet van gedistilleerd in de grote logies-verstrekkende bedrijven voornamelijk hotel-café-restaurants nam in het verslagjaar toe met 9 procent tegenover een omzetstijging van ca. 6,5 procent in 1963, biede uiteraard ten opzichte van het vooraf gaande jaar. De geldomzetten van gedistilleerd in de grote dranken- en maaltijd en ver strekkende bedrijven stegen niet monder dan 27 procent tegen een stijgingvan 6,3 procent in 1963. In de verschillende categorieën van het middel- en klein horecabedrijf varieerden de omzetstijgin gen in 1964 van 14 tot 17 procent tegenover die in 1963 variërend van 6 tot 11 procent., In decafetariabedrijven was de omzetstijging 10 procent. In 1963 bedroeg het stljglngspercentage 6 pet. en in 1962 slechts 1 pet. Mede als gevolg van de gestegen onkosten moesten In 1964 een vrij groot aantal horecabe drijven hun deuren sluiten. De export van gedistilleerd was In 1964 stellig niet ongunstig. Ze bracht namelijk 52 miljoen gulden of wel 29 procent meer op dan in 1963. Concreet gesteld ls de waarde van de export gestegen van 26,5 miljoen gulden in 1963 tot 31,7 miljoen gulden in KORTE LIJNBAAN 21 TEL.010/112955 ROTTERDAM QBOTg MAfiKTSTfL 5 TEL. 070/t 13611 DEN KMO MARIAPLAATSa- 1EU03C/I$a00 UTRECHT (Van een medewerker) SCHIEDAM t— „Ik kan u alleen maar; feliciteren'',zei de kantonrechter;, tégen de Schiedammer A. H. de J.. toen deze voor het hekje verscheen omdat hij met zijn traetor met aanhanger door onvoor zichtig oversteken' eén botsing had ver- oorzaakt met een personentrein. J. had, wonder boven wonder,: bij 'déa»$ aanrijding vrijwel geen letsel opgelopen. Door de klap, waarmee detrein de combinatie opzij sloeg, was J..van zijn ■open zitplaats afgeslingcrd en terecht ge-, komen in het gras langs de spoorbaan. „Ik rij de spoorweg een paar keer. per: dag gedurende jaren over", veróntséhul- digde J. zich hadat> de kantonrechter de' dagvaarding had voorgelezen. „Misschien is het wel gekomen omdat ik de laatste tijd niet meer zo goed zie'', opperde hij voorzichtig Mr, Van Vloten dacht er echter anders over. Vólgens hem lag de oorzaak bij de waarschijnlijke onoplettendheid; van J; „Daar hebben we het weer".zei hij „datgene wat men dagelijks doet" wordt eén sleur, men let niét: meer op. S9 van de 100 keer gaat het goed, maar één keer loopt dat verkeerd af'. De officier van justitie ze! in zijn rekwisitoor dat het wel eens moeilijk was met de logge iandbouwcombinaties de smalle overpaden te passéren. „Maar", zei hij tegen J. „zet de wagen dan stil en wacht totdat alles veilig is". Hij eiste 60 gulden of 12 dagen. Mr. van Vloten deed er tien gulden vanaf. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Woninginrichting Bos man te Rijswijk opende woensdag aan de Strickledeweg 105-107 haar. 100 vier kante meter grote Intermeubeltoonzalen, met meer dan honderddertig modelka mers in klassiek en modern. Over twee jaar viert de firma Bosman haar gouden bestaansfeest. Ze kan-der halve bogen op veel ervaring. Za is aan gesloten bij de Intermeubel Inkoopcom binatie, een selecte groep van veertig van de grootste woninginrichters in Ne derland met een gezamenlijke omzet van tweeënzestig miljoen gulden per jaar, terwijl de landelijke organisatie van vier honderd woninginrichters, de Ceniko, waaruit ze is voortgekomen, in totaal honderdvijftig miljoen gulden per jaar omzet. Eenmaal per maand komen de directeu ren van Intermeubel bij elkaar en bespre ken de de hangende bedrijfsproblemen Door deze samenbundeling van krachten, van in- en verkoop, van reklame enz. die zich heden ten dage uiteraard in ve lerlei bedrijfstakken voltrekt, kan men op efficiënte wijze aan het moderne dis tributieproces deelnemen. UMntdk 41 - T<U1MUM3TWtar. 50 JAAR CELEDEN DONDERDAG 16 SEPTEMBER 1915 Ook al verderfelijk! Dc „Daily Mail" verleent plaatsruimte aan een stuk van Charles Vidal Diehl. die het verderfe lijk karakter van de Duitsche muziek („Himnenmuziek noemt hij ze) tracht aan te toouen, en met veel pathos beweert, dat de verlagende invloed ervan moet worden uitgeroeid,... Muviek in de treinen. Door de di rectie der S.S. is het personeel met nadruk herinnerd aan het destijds uit gevaardigde verbod met betrekking tót het maken van muziek in dc treinen. Nogmaals wordt aan liet personeel opgedragen nauwkeurig toe te zien, dat het beroep van spoorwegmuzikant niet worde uitgcoefd. Overtreders van dit verbod moeten op het eerstvolgend station uit den trein worden verwijderd en zoo zij voorzien zijn van een nbouuementskaart moet deze ingetrok ken worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1