Ontwerp aansluitingen goedgekeurd Mijlpaal I yv-:- -V 1 i ÏOI 3. „De Goede Hoek" 4. „Kleurklavier" Instrumentenparade bij Muziekschool Nieuwe cursus gestart CHIE i Irani 1IMM! ■MgjiBlip T\ 'Hf, VERF VAN DE VAKMAN 1. „De Kroon" 2. ,/t Verfcentrum" VLAARDINGEN ROTTERDAM Ongeluk aan boord schip m »nj524°?- vragen volgens vas gentlemen prefer Al 1200 lopers bij VPSO-toclit Stedelijk museum in het zilver IT -'t' liliil REGIONAAL Boete en intrekken yan rijbewijs vóór rijden tegen paal Jeugdteimis toernooi Nieuwe cursus yan zeekadetkörps Iv&mstmM p.* cnTTERPAMMER Pagina .3 VRIJDAG ïrSEPfEMBER 1965 BEATRIXPARK II L' ill «ai mm- s ËlSiSS 12 y- tfÉti tfiyg üllil bileven is heel wat gezonder dan veel tnsatievermaak van, onze tijd, dat op itn duur een akelige, bittere wan smaak nalaat en-met recht zenuwslo trad én zielsgevaarlijk genoemd kan Borden: r',:* BEATRIXPARK III (Van een onzer .verslaggevers) Aan. boord van het »pJ°hanna dat in de Eerste satendrechtsehaven ligt, is donder- to3ndarige botenbaas R. Hill oj een ongeluk gewond geraakt. ?>J stond ais voorman onder de S!Len,^rd getroffen'door enkele iotip vU- ,en die waren losgeraakt 6,.j n met pakken rubber- die «erd opgetakeld. is in het Havenziekenhuis opge- lïiil iiSiSSI ;<2i' ■C If: Garage Van Dalen N.V. Kantoormeubelen én saterdag Pn dagelijks (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De laatste be handeling van de begroting voor 1966 tijdens de zittingsperiode van de te genwoordige raad, zal nog gebeuren op de, manierizoals die de laatste twee •jaar gebruikelijk was. Wel is' er een wijziging aangebracht in de wijze, waarop de leden van het college van B. en W. zullen antwoorden op de gestelde vragen. Allereerst krijgt men de algemene beschouwingen, waarbij eerst de frac tievoorzitters zullenspréken en' daar na krijgen de andére raadsleden het woord. De beantwoording van vragen en vragen gesteld in tweede instantie, gebeurt per onderwerp of per groep van onderwerpen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM/VLAARDINGEN Het ontwerp van de aansluiting van de provinciale weg nr. 14 op Rijksweg 19, de zogenaamde Zoom. weg, bij de Vijfsluizen is in prin- cipe goedgekeurd door de direc teur van Rijkswaterstaat. De Beneluxtunnel, die ïn het tracé ligt van de Zoomweg. vormt zoals bekend een onderdeel van de verkeersroute Amsterdam-Ant- werpen-Parijs. De tunnel is tevens een belangrijke schakel in de zo genaamde „wegenruit" om Rotter dam en Schiedam, die, behalve door een deel van RijkswegN19, mee gevormd wordt door Rijks weg 20, Rijksweg 3 Rijksweg 16 met de van Brienenoordburg en de Randweg, zuidelijk van Rotter dam. Op deze wegenruit zullen de be langrijkste uitvalswegen -van de stad uitkomen zodat het lokale en interlokale verkeer vlot kan door. stromen. De wegaansluitingen zul len voor die doorstroming evenwel goed gespreid en bovendien krui- singvrij moeten worden. WlfBS .1 <-r SBB ijjrjffillil van3.75af een produkt 'BEHANG KUNSTSCHILDERMATERIALEN BOUWPAKKETTEN vlfftmmMWatminBBi! MfcïMHtWpeanw* bEATRIXPAKK I rrilE van een serene rust wil genie- rt ten moet op een gewone werkdag nc het Schiedamse Prinses Beatrix- rk aaan tenminste als het nazomers Knetje de aarde koestert met zijn Ta warme stralen en een feestelijke 'Tin over alle dingen werpt. Dicïit- 'Seide laantjes, groene grasgazons m groot en klein formaat en een 'Sim' aan sfeervolle waterpartijen IrLsden hier, elkander af. Aan de Zelfkant zitten de vissers te dromen, rr is aeen beter leven dan dat van de welftar, schreef reeds in 1653 de TtKlsé 'manufacturier Izaak Walton J'J ne Volledige Hengelaar" schreef ,L"onovertroffen handleiding voor tee sport- Naar zijn boek te oordelen Let hij een volleerd visser zijn ciocett; maar ook een fijnzinnig mo- kist. Rijkdom, rang, eer, ja r zelfs tezwidheid, betekenen allemaal niets tèrgeleken bij een tevreden gemoed, leerde hij- 'Elke j keer ah we een hengelaar, bij het water zien zitten, moeten- we. aan dit prototype van een cborbeeidige hengelaar denken. i/tt een verloren hoekje van dit onvolprezen park, ligt de heemtuin die blijkbaar opzettelijk is gecamoufleerd seor een groene afzetting van dicht lebdomte, terwijl elk toegangspaadje is afgezet door twee frontaal- en Ècbtnaast elkaar geplaatste houten afrasteringen, waardoormen slechts zijdelings het kleine unieke natuwrre- saiiwt kan betreden. De stilte wordt tr alleen verstoord door wilde eenden en; waterhoentjes, die elkaar in de modderige vijvers achterna zitten. WAllT dit is bij uitstek een water- li,gebied, met slingerpaadjes en rus- tieke bruggetjes van houten stamme tjes en' ruim tweehonderd 'soorten iicmkniiden. Groene bordjes geven ie-nmen ervan aan. Wat zou hierop ongeëvenaarde wijze profetische na- tmrlijke historie ondewezen kun nén. worden. Toch, feomen er bijna nooit onderwijzers met hun leerlin- sm; Deze week waren er wel enkele llaardingse schoolmeisjes, dié verrukt men over wat ze hier zagen. ■Het zijn overigens echt- Nederland tt kruidennamen, die de bordjes ver melden: Koningskaars, f Rolklaver, fitte Dovenetel, Veenwortel, Arons kelk, Struikhei (die; we juist in volle bloei zagen)Jilimop, Veldsalie, Wijf jesvaren, enz. In deze heemtuin leert ié stadsmens het „onkruid" in zijn telerlei vormen en. miskende schoon heid waarderen. Eigenlijk zou elke btmker aan de hand vaneennatura- list deze heemtuin moeten deren fcen- ten als een kleine wereld van onge dachte' verrassingen. Dit allemaal te Verkeersplein Beneluxtunnel '„f f\X - - ,T: Werf ViHox-flJmoord ««je floVs JSjaenbaar stacWSwis 'g; Wqewcnc 'pttjraatpWo Gumde* \oKsloincn 'Li-.cmr.cvJ :hlè<ler!arii tiV ■T, ^por+pork Vijf o'v zen" -Bene'owiunirvèl ÜMtrdM SCHIEDAM/VLAARDINGEN De al zo vaak genoemde datum van 1 april 1967 blijft nog steeds van kracht als streefdatum voor het gereedkomen van de Beneluxtunnel. Het mag dan ook een prestatie worden genoemd dat de uitvoering van dit mammoet- werk nog altijd volgens de opgezette planningen verloop." De vraag blijft .of de aansluitende wegen aanrie beide Wateroevers eveneèns vóór deze datum gereed zullen zijn. Zoals bekend is hierover nog al een wat verontrusting geuit. Het is vrijwel zeker dat men na het ingebruignemen van de tunnel gedeel telijk nog tijdelijk van andere wegen gebruik zal moeten maken. Een uitge maakte zaak is het dat het gehele t r a j e k t Brussel-Antwerpen-Amster- dam bij het gereedkomen van de Beneluxtunnel nog geenszins gereed zal zijn. Niettemin betekend de goedkeuring van Rijkswaterstaat op het ontwerp van de ruit op dë grens van Schiedam en Vlaardingen een belangrijke mijl paal .in het geheel van de ontwikke lingen. "i ÉÉB MEN; behoeft geen kind te, zijn om - te genieten van de kinderboerde rij mei een levende have van herten mwen, konijnen, schildpadden, bok- ten, geiten, 'eenden, duiven, schapen, ganzén, allerlei hoenders en niet te tergden de onverstoorbare ezel Ja- pfe, de veel geplaagde.. Zo tegen vier wit 's middags, als ze gevoerd wor den, is er bij het nachthok het grote tppei van een krioelende menigte W at deze dieren, terwijl de lucht wrvuld ts~ van kakafonische geluiden. artngen, pogen elkaar het voedsel af te .pakken en vormen een klein leger ui wanorde. De rust keert pas liceer ab de laatste hap naar binnen n In het Prinses Beiitrixpark komen en gaan in vaste regelmaat de seizóe- <ee. en elk van deze bezit zijn eigen MKonng. De Schiedamse burgerij kan net genoeg dankbaar voor dit bezit till i?1- van Vlaardingen is er értcht jaloers-op. v 2iSM t 'I- ■wSïmii;, IWv A'./ E - i/ Bel ons voor een demonstratleHt BUYS BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon $700 9 VLAARDINEN Mevrouw E. H. War- molts-De Bruin is per 1 september in dienst getreden sis schoolarts bij de G.G. en GX>. f VLAARDINGEN Ter gelegenheid van opening van haar nieuwe pand in Vlaardingen heeft de Algemene Confectie Industrie C A een belangrijk bedrag geschonken voor de uitbreiding van het Nederlandse Museum voor dé Zeevisserij. O De bestuurder van een personenauto moest donderdagmiddag op' de Floris de Vijfdelaan bij de Marathonweg plotseling uitwijken voor een wielrijdster, die geen richting aangaf. De wielrijdster, de 18- jarige J. A. H. werd aangereden en liep ernige lichte verwondingen op.- De Raad voor Lichamelijke Opvoe ding ih Rotterdam stelt ook dit jaar leerlingen van de Hoekse Ulo-school in de gelegenheid deel te nemen aan een tafeltenniscursus... Voor scholieren van andere scholen is er tevens gelegenheid om aan de cursus deel te nemen. Zij kunnen zich opgeven bii- dè heer A. Louw, Rietdijkstraat 134, tel. 2874, Mia^a-Ï>t,,lt Yier:„ Expositie Evert ™8ka7; opening; 20.30. Mï2QSaCnUn: The Triffids- Dans" StóllÜL Jongeren Sociëteit Contactavond, 20.30.. ^0—10 Leesbibliotheek, ';P® Rotterdammer", Schie- 3354 ïfdactje Bange Kerkstraat 28, tel mt viig"g" 11S588, toestel 52, b.g.g, na ,een voor redactionele aangeie- 185885 en 28037). J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- Agentschap (adr. van 18.30-19.30 uur. telefoonnummers: Alarm 264666 aiarm brandweer 26923, G.D. 269280. ^1283855 Rembrandt- Rembrandtlaan t.l.I. (01898)rï697 Op de opmerkingen over de algeméne politiek in eerste instantie gemaakt kan men reageren na beantwoording door de eerste spreker van het college, Voor het geheel is een schema opge steld dat er ongeveer als volgt uitziet: Wethouder Weststrate antwoordt in eer ste instantie, fractievoorzitters, xêakties algemene politiek, leden van de raad in tweede instantie, wethouder in tweede instantie. Dit gaat zo verder voo respec tievelijk wethouder G. Walstra, wethou der H, K. van Minnen, wethouder T. de Bruin en burgemeester mr. J. Heusdens. Hierna komt de behandeling per volg nummer en daarna de afsluiting. rn VLAARDINGEN Het Centraal Bureau voor de Statistiek vermeldt over 1965 de volgende gegevens over Vlaardingen: opp. in km2: 2058 (waarvan land 10.34). Bevolking per 1 januari 1065 72.905 (waarvan, 36.492 mannen), bevolkingsdichtheid per km2 land: 3770. Aantal gezinnen per 1 januari 1065: 18.690. SCHIEDAM De Cbr. Leesbibliotheek. Gerei. Jeugdhuis, Lange Haven 97 heeft deze week weer de zogenaamde wisselcoüectle boeken ontvangen ,De bibliotheek is zater dag zÉseptember niet geopend van 15.00- 17.00 uur, maar van 17J50-19.00 uur. Voor Schiedam en Vlaardingen is dt aansluiting op de Beneluxtunnel bij de Vijfsluizen uiteraard zeer belangrijk. Die aansluiting kan echter pas gerealiseerd worden als de Poldervaart wordt opge heven, wat naar verwacht over enkele jaren het geval zal zijn. Deze wegaansluiting op de tunnel is op de tekening in beeld gebracht. Deze is vooral van betekenis voor het druk- ke lokale oeververkeer tussen die ge deelten van Schiedam en Vlaardingen die ten zuiden van Rijksweg 20 liggen. Ook voor het Botlek- en Europoortge- bied,is deze aansluiting uiteraard van veel belang. - De betekenis van dit intensieve ver keer, ook in regionaal opzicht, heeft, door de opyichting van de N.V. Benelux tunnel, de uitvoering van de tunnelbouw aanmerkelijk vervroegd. Vanuit de Beneluxtunnel rèchtsafslaand naar: Schiedam krijgt men via de, ten zuiden van de hoge flats gelegen Vlaar- dingerdijk, aansluiting op de Burgemees ter van Haarenlaan, de Burgemeester Knappertlaan en de nog aan te leggen Zuidelijke Industrieweg. Vlaardingen bereikt,men rechtsafgaand en de boog verder volgend onder Rijks weg 19 door via de Schiedamsedijk, Vanuit Schiedam komend in de rich ting yan de tunnel en Vlaardingen moet men gebruik maken 'van. de r Weg die geprojekteerd. is tussen de algemene be graafplaats en het Openbaar Slachthuis. Deze weg gaat over Rijksweg 19 heen. Als men iirekt over het viaduct linksaf slaat komt men in dë tunnel. Gaat men rechtdoor dan bereikt men het kruispunt Mr. L. A. Kèsperweg-Van Hogendorplaan in Vlaardingen. Vanuit Vlaardingen volgt men linksaf- slaand dezelfde route als men vanuit Schiedam de tunnel bereikt. Het gewone lokale verkeer tussen Schiedam en "Vlaardingen gaat yia de Schïedamsedijk- Vlaar dinger dijk. Het fiets- en voetgangersverkeer van Vlaardingen naar Schiedam en omge keerd gaat over twee fietspaden, gecom bineerd met een voetpad. De paden zijn kruisingsvrij gepland en hebben' eén- rich ting verkeer. Er wordt nu al rekening gebonden met de mogelijkheid voor een tweede tunnel buis die er in de toekomst moet komen. Deze zal links van de nu in aanbouw zijnde buis (onder 8 op de tekening) komen. Deze tweede tunnelbuis zal geen verandering In de verkeersloop brengen. Zij zal in de toekomst echter noodzake lijk zijn Om de capaciteit van de Zoom weg te vergroten. tVan een medewerker) SCHIEDAM „En dat is met recht met het oog door een muur heen willen zien waarin geen gat is", zei mr. Van Vloten tegen de Vlaardinger J. v. A., die woensdagmorgen bij het kantongerecht te recht stond omdat hij met zijn auto een lichtmast' in zijn woonplaats -bag- aange reden. 5 A. haalde zijn 'schouders op. ,j£k heb hem niet gezien," zei hij. „Dat is geble ken," repliceerde de kantonrechter. De aanleiding tot deze daad was een misverstand, gerezen toen van A. zich op een T-kruising bevond waar hij, behalve de twee afslaande wegen ook nog een derde rechtdoorgaande weg meende te onderscheiden. A. gaf gas, reed het kruispunt over en belandde met een smak tegen de lantarenpaal, die daar door de gemeente is geplaatst om ook in het donker de automobilisten te kunnen wijzen op het feit, dat daar zich beslist gèèn derde weg bevindt. ;.Ik laat :n het midden," zei mr. W. E van Vloten, nadat A. zich had verdedigd door te zeggen dat het donker en nat was en dat hij daardoor slipte, „of hetgeen u gebruikt hebt van invloed is geweest op hetgebeurde, maar verstandig was het zeker niet.' „Het was maar een beetje," zei A. verontschuldigend. „Toch is het niet verstandig," herhaalde de kanton rechter. ..Bovendien kan ik drie pullen geen beetje vinden. De officier van justitie mr. - G. G. Abeln noemde het voorval een domme aanrijding. Hij eiste een boete van 60 gulden of 12 dagen met een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van drie maanden met een proeftijd van twee jaar. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN - Morgen, zaterdag 18 september, organiseert de Vlaardingse Sport- en Ontspannings Vereniging voor de vijfde maal haar tweejaarlijkse natio nale wandeltocht. Er wordt gestart tussen 14 en 15 uur. De lopars zullen uitgeleide gedaan worden door de drumbands Liberté en Tanuta. Het pijperkorps zal de finish opluisteren. Het aantal voorinschrijvers bedraagt tot nu toe ruim twaalfhonderd. Verwacht wordt dat velen zich zaterdagmiddag nog aan de start zullen melden. De commissa ris van politie, dr. C. N. Peijsetr, zal na afloop de prijzen uitreiken. HOEK VAN HOLLAND Een achttal Hoekse jongens en meisjes neemt op het ogenblik deel aan het jeugdtennïstoernooi In Naaldwijk om de fel begeerde wissel beker. Het Hoekse jeugdteam, dat onder lei ding staat van de heer A. Louw, bezet de eerste plaats met vijf gewonnen partijen uit zes wedstrijden. - Het gemengd dubbeïteam Suzy Kramer- Hans Wortelboer heeft reeds een finale plaats bereikt. De wedstrijden worden zaterdag voortgezet op: het Van Gulik tennispark in Naaldwijk. EENDRACHTSTRAAT 29 TEL. 2755 HOOGSTRAAT 43 TEL. 4155 FLORIS DE VIJFDELAAN 134 TEL. 8210 'V - V. HOGENDORPLAAN 101 TEL. 2658 (Van een medewerker) SCHIEDAM De bouw van het nieuwe clubhuis van HBSS en ODI vordert snel. Het is de bedoeling dat het over enkele weken gereed is, althans de kantine en de daarbij behorende lokalen. Eerst in de loop van het seizoen zullen de kleedkamers klaar komen, maar de kantine moest even „doorgedrukt" wor den. Velen hebben daarvoor reeds gerui me tijd al hun vrije uren ingezet. Het binnenwerk van het complex komt deze week zo goed als gereed want zaterdag moet de hele zaak geboend en geschrobd worden voordat maandagmor gen de vloerenlegger komt. Daarna wordt de kantine enkele dagen gesloten omdat de vloer hard moet worden. Als dat gébeurd is zal de bar worden ge plaatst, Deze is 4,85 m lang, 1.20 m-breed en 1,20 m hoog. Als HBSS volgende week zaterdag thuis tegen Groote Lindt speelt zal er dus niemand in de kantine mogen. Men streeft er naar de kantine zaterdag 9 oktober, als Barendrecht naar Harga komt, in gebruik te nemen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Mu ziekschool isthans aan. i 1de - laatste cursusmaand. yin "het schooljaar 1964- 1965 begonnen' ên staat dus voor een nieuw schooljaar. De leden van de oudercommissie bezochten 38 lagere scholen en lieten voor alle kinderen van de tweede en derde klas een folder van het Algemeen Vormend Muziekonderwijs achter, in totaal meer dan drieduizend folders. De Schiedamse Muziekschool hield donderdagavond ih het gebouw Arcade voor de kinderen, die twee jaar AVMO hadden gevolgd, een zogenaamde Instru mentenparade. Ook de ouders waren op deze avond aanwezig. Men kon naar zoveel mogelijk instrumenten luisteren en ze daarna van dichtbij nog bezichti gen. Bovendien was er gelegenheid met de leerkrachten over tal van zaken van gedachten te wisselen. Als nieuwe in- (Van onze correspondent) SCHIEDAM Op 5 oktober is het 25 jaar geleden, dat het Stedelijk Museum van Schiedam in het voormalige St. Jacobs Gasthuis werd gevestigd. Het is vooral aan de zorg van de toenmalige wethouder van. onderwijs en sociale zaken J. Dinkelaar, én de custos C. H. Schwagermann, te danken, dat .de verplaatsing van het museum van de St Jorisdoelen naar het St. Jacobs Gasthuis kon geschieden. Ter gelegenheid van deze herdenking zullen in dé hal en in de vitrines op de overloop enige voorwerpen, die behoren tot de voornaamste stukken yan de verzameling van het museum, worden geëxposeerd. Verder zal aan het jubileum geen aandacht worden geschonken omdat hierop volgend jaar teruggekomen wordt bij de feestelijke heropeningyan het totaal gerestaureerde museum. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Met ingang van 2 oktober begint het zeekadetkörps Maas sluis met nieuwe cursussen voor kwar tiermeester, matroos Ie, He en Hle klas se. Voor jongens van twaalf tot zeventien jaar die interesse hebben om vertrouwd te. geraken met de scheepvaart heeft het korps nog plaats yoor de cursus „Zeeka- det Hle klasse" Inschrijving is zaterdagmiddag 18 sep tember mogelijk van drie tot vijf uur bij dé commandant van het opleidingsschip .Abraham van der Huist". (Na zeven uur 's avonds telefonisch te bereiken onder nummer 3189). O ROTTERDAM De dienst van ge meentewerken heeft vanmorgen aanbe steed het ontgraven, vervoeren en ver- wereken van zanderige specie en klei voor het onder profiel brengen van de op- en afritten en voor de straatwegen enz. ten noorden van het Hartelkanaal op Rozenburg. Laagste van de elf inschrij vers was de combinatie. C. N. Wagner, C. van Rijven en N.V.WH, van Deurzen te Rhoon met ƒ106.498. Opvolger was M.N.O..Vervat te Rotterdam, ƒ124.000. TVTA meer dan tier jaar voorbereiding het plan bëhoetdc in de loop van dié tien jaar niet eens te worden gewijzigd kon dr. N. G. L. Broekstra, voorzitter van .de Vereniging tot Stichting én Instandhou ding van Christelijke ..Scholen voor zwak zinnige kinderen in Rotterdam-Zuid, gister morgen op een daartoe ook al tien jaar lang gereserveerd terrem tussen Albatros- Lam, Talingstraat en Boergoensevliet de eerste paal slaan voor de" Jacob Jdehsehool. De Jacob Juchschool is opgcricbt in 1948 en zjj is de eerste prot ehr, school voor debiele jongens en raeeisjees waarvoor de gemeente Rotterdam medewerking verleen de. Het is de bedoeling dat de school, waarvan de oostzijde grenst aan het com plex bejaardenwoningen van de Mezenhof en de westzijde aan de daar geprojecteerde groenstrook, over anderhalf jaar wordt op geleverd. Het ontwerp is van de Rotter damse architect Jac. van der Linden, het N.V. Aannemersbedrijf vb. C. Verschoep «e Peernis voert het werk uit. De aanneming» som is 1.128.700. De Jacob Juchschool iiegou baar bestaan in een ood gebouw aan de Gouwstraat en zijn i« nu verdeeld over gebouwen aan het Naehtegaalplein, de Kla verstraat en de Dorpsweg. Bovendien is er aan de Achterweg in Hoogvliet een dépen dance en deze vestiging in Hoogvliet blijft bestaan als de nieuwe school eenmaal zal zijn opgeleverd. Het wns de bedoeling dat de heer T. Wey, penningmeester der ver eniging, de paal zou slaan. De lieer Wey ia bet oudste bestuurslid en h(j heeft alle voorbereidende werk verricht. Dr. Broek stra verving hem. omdat de heer Wey ernstig ziek is. Het gebonw bevat tweé vieeugels, die te zanten in L-vorm een «peelpicats omsluiten. In liet hoge gedeelte komen negen leslokalen en een overblijf lokaal tevens filmzaal. In de lage vleugel komen de gymnastiekzaal, een hoolden- kamer, een pcrsoneelskamer, een dokters kamer en het magazijn. De leslokalen lig gen op de zonzijde. De school zal plaats bieden aan ISO kinderen. Het is in de loop der jaren gebleken, dat dit aantal constant blijft. unitutii drcUMV strumenten waren er dé kleine harp er de vedel. Directeur Kees Bak sprak een kort openingswoord- Het programma van: dezè Instrumentenparade bestond uit zestien nummers, waarvan het eerste een piano solo was van mej. E. de Nie „Knecht: Ruprecht" uit „Fantasiestucke" door Rob. Schumann en een vierhandig-pianospel door mej. B. Altera; en mej. R. S. Jansen a) Turkse Mars door Diabelli en b) twéé. deèltj ésuitKathenka's Muziekboek door i Jur. Andriessen. ft?.- .-i J i f Overigens .werden, er op deze parade een groot aantal instrumenten gedemon- streerd: Viool, cello, vedel, kleine harpj gitaar, accordeon, blokfluit, dwarsfluit, klariner, hobo, fagot, hoorn, saxofoon; trompet en trombone. Vermeldenswaard was ook het nummer solozang door mevr. G. van Schaijk-ï lïmmers, sopraan en mevr. M. Amesz-dë Wit, piano met Auf dem Wasser zit singen door Franz Schubert en Van 't Kosterken door Emil Hullebroek. ij V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1