Geen Ds. J interessant plezierreisje F. Mantz vertrekt naar Buenos Aires H. J. Langbroek 25 jaar bij N.V. Van Neerbos mnnm mmmjk AGENDA en onteigenen oni woningen te bouwen Oud autootje had ook heel oud autonummer Een c.a.o. voor technici en kantoorpersoneel Uurlöners nu maandloners BOTFEBDAM in verband met its 5 daagse werkweek zfa seb Uw speet van dinsd Vier maanden werken onder zeelieden Drukbezochte receptie Meer R'dams nieuws op pagina 11 Auto's botsten op Europa weg jWitfUcriUimnirr Three Jacksons uitgebreid in zonnetje gezet Galerie Punt Vier met expositie van Evert Maliangkay Blokken gaan huizen vervangen Rtiimte nodig voor nieuwe verkeersweg on bij lossen van bevroren vlees KMTPJeden gaan herfsttinten bekijken Bij Caltex en SheB m Perrds Twee schilders maakten val van vier meter Burgerlijke stand g881 Padvinders houden wielrijder s-rall j OPENT VRIJDAG 24 SEPT. 12 UUR -uit Medische diensten Winkeldiefstal PE rotterdammer Pagina 3 ZATERDAG 18 SEPTEMBER ROZENBURG Laat u vooral niet denken, dat ik mijn vertrek naar Argentinië als een plezier reisje beschouw. In de eerste en voornaamste plaats gaat het om Evangelieverkondiging aan Ne derlandse zeelieden. Dit was de reactie van ds. F. J. Mantz, gereformeerd predikant, op 2jjn uitzending voor vier maanden naar Buenos Aires als koopvaar- dijpredikant. (Van onze correspondent) Improvisatie Commissie Rotterdam 5 daagse werkweek woninginrichting De deelnemende .be drijven zijn herkenbaar aan deze aankondi ging als raambiljet of kaart in hun etalages. VLAARDINGEN en maandag SCHIEDAM '"tidaae daaeffiks Evert Maliangkay (24) exposeerde veen, Utrechtse Kunstkring, Kunstzaal Rotterdani-Zuid, Stedelijk Museum te Schiedam (groepsexpositie). Volgende maand toont hij zijn werk bij Espace te Amsterdam. SR 4 De Gereformeerde Kerk kent depu (aten voor de geestelijke verzorging ■van koopvaardij en kustvaart. Via kerkcoilecten worden fondsen verkre gen, die de deputaten in staat stellen vier vaste koopvaardij predikanten in dienst te hebben. Verder reserveert men gelden om incidenteel tijdelijke koopvaardijpredikanten uit te zenden jaar verschillende wereldhavens. Ook naar Bunos Aires zendt men van tijd iot tijd predikanten uit. In 1957 en 1961 hebben daar enige maanden tijdelijke krachten gearbeid. Voor 1965 is de keus op ds. Mantz geval len, omdat de gemeente waarin hij als predikant werkzaam is, rondom voorzien is van belangrijke havens. Men achtte het nuttig, dat de predikant bekend is met het evangelisatiewerk onder zee lieden. Op 16 oktober vertrekt ds. Mantz met de „Aldabi", een schip met een Neder- lacdse bemanning van ongeveer zestig man en twaalf passagiers. Aan boord van dit schip, •dat als eindbestemming Buenos Aires heeft, zal hij zijn werk als koopvaardijpredikant beginnen. Hij zal de geestelijke verzorging van bemanning en passagiers op zich nemen en zondags kerkdiensten leiden. In Buenos Aires zal hij twee maanden Jang alle Nederlandse schepen bezoeken en evangeliseren onder de zeelieden. Ook al hij bezoeken brengen aan de leden van de Nederlandse kolonie, kerkdien sten aan boord van schepen leiden en voorgaan in. de Gereformeerde kerk te Buenos Aires. In deze plaats is geen hij dienst als koopvaardijpredikant. De Rozcnhurgse gemeente heeft wel willend gereageerd op de „beroving" van hun predikant voor vier maanden. Dit offer ten dienste van de zeevarende naaste heeft men onmiddellijk aanvaard. De twee predikanten van Maasland zullen ds. Mantz tijdens diens afwezig heid waarnemen. Ds. J. Z. Potjer zal onder meer ziekenbezoek doen en ds. F. de Jong belast zich met de catechese. Deze ervaring betekent niet alleen voor ds. Mantz, maar ook voor zijn ge meente een verrijking. Nederlands zeemanstehuis; wel een En- gels tehuis, waar de Nederlanders een eigen hoek hebben. Ds. Mantz neemt een stapel -gram mofoonplaten met geestelijke liederen •mee om kerkdiensten op te luisteren, want er zal wel niet overal een orgel zijn. De Rozeiïburgse pastor is zich ervan bewust, dat hij vaak zal moeten improviseren. Na twee maanden moei ds. Mantz af scheid nemen van Buenos Aires en keert hij waarschijnlijk met een tanker via Willemstad terug. Ook op dit schip doet (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De padvinders van de Burg. van Haarengroep hielden vandaag hun vijfde wielrijders rally, waaraan 62 koppels meededen. De Voortrekkersstam Kan Tan Key, De Man met de Grote Hoed, zoals de Zoeloes de grote padvin dersleider Sir Baden Powell noemden, heeft de rally georganiseerd. Men startte om twee uur s middags in het Districts Hoofdkwartier aan de Heemraadsingel te Rotterdam. Er waren acht posten uitgezet. De kantine van de Schiedamse Cartonnage,, fabriek aan de Burg. Honnerlage Gretelaan was de fi nish. t wrweo. vx (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vrijdagmiddag was het in „De Serre" een drukte van belang in verband met het feit, dat de heer K. J. Langbroek 25 jaar in dienst was van Van Neerbos' Industrie en Kabelmaatschappij 'N.V, Veel relaties uit de bouwmaterialenwereld kwamen de jubilaris gelukwensen tussen 16.30 en 17.30 uur. Daarna kwam tot 18.30 uur het personeel van het bedrijf aan de beurt of hun procuratiehouder te feliciteren. De heer C. G. Neerbos, voorzitter van de raad van beheer van Van Neerbos, schetste de gang van de heer Lang broek door de diverse takken van het bedrijf. Sinds tien jaar is hij procura tiehouder en speciaal belast met de commerciële belangen van de chemi sche bouwmaterialen en plastics. Deze afdeling heeft de heer Langbroek zelf INTERNATIONALE CONSUMENTENBEURS'' AHOY' GEBOUW t/m 7 Oct. (Van onze correspondent) ROZENBURG Vrijdagmiddag reed v. B. ujt Rotterdam met een perso nenauto op de Europaweg en Wilde links afslaande de Rijnweg oprijden. Hij ver wende daarbij geen voorrang aan een hem een 'erop komende vrachtwagen, bestuurd door N. JVL uit Rotterdam. Het gevolg was, dat de personenauto zn',aa" werd beschadigd, de vracht- _|®n, kreeg lichte schade. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. opgebouwd en deze is nu niet meer weg te denken uit het bedrijf. De heer Van Neerbos benadrukte de belangrijke plaats van de jubilaris in het bedrijf Hij bood hem een zilveren siga rendoos aan. De heer P. van der Wal sprak namens de Newa N.V., een zuster bedrijf van Van Neerbos. Ook hij kwam niet met lege handen. Voor 'de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel", departe ment Vlaardingen-Maassluis. kwam de heer G, B. H. Niestadt de heer Lang broek de oorkonde en de legpenning van de maatschappij overhandigen. Eveneens met een een legpenning kwam de heer K. Witte, lid van de raad van bestuur van Van Neerbos. Deze penning kwam evenwel van de Hande laren in Bouwmaterialen in Nederland (Hibin). De heer Witte sprak als afge vaardigde van deze handelaren. Verschillende personeelsleden van het bedrijf kwamen hierna nog met cadeaus voor de jubilaris aandragen welke onder een praatje werden overhandigd. Ten slotte dankte de heer Langbroek voor de belangstelling en de vele geschenken. ZATERDAG 18 SEPTEMBER 1915 Een rede van Churchill. Londen. In een rede voor de munitie-arbeiders te En- ««d zeide Churchill: Tenvyl Rusland 2IJn bewapening weer voltooit, en zyn verloren kracht herstelt, rust op ons een ?rf>ote maar onmiskenbare plicht. De toestand is ernstig. "VTe hebben de oiRcnt, om den oorlog tot een succesvol einde te brengen, maar dat kunnen we '"'een doen, indien de geheele kracht van het men«rhelyk en nationaal ver* mogen gebruikt wordt. Na een halfjaar teruggevonden. Men Meldt ons uit VFaddinxvcen: Ruim een half jaar geleden viel van een inwoner Pen gouden ring in de Gouwe. Ecnige dagen^ geleden werd die ring door hem opgevischt. Men denkt onwillekeurig aan het vrouwtje van Stavoren. VLAARDINGEN Bethelkerk: Avond gebed, 19.30; Stadsgehoorzaal: lilm Tom Jones, 20 MAASLAND De Magneet: Instuif voor de jeugd van 12 tot 17 jaar, 19. MAASSLUIS Gemeentehuis: Raads vergadering, 19.30, Bijkantoor De Rotterdammer, VJaar- dingen, Smalle Havenstraat 11, tel. 6775 (b.g.g. 010-115588). Uitsluitend redactieza ken 9493 (b.g.g. 6619.) Klachten bezorging Vlaardingen: C. Fictorie, Handelstr. 18, tel 3345, maand, t/m vrïjd. 1819.30, zaterd. 17.30—19 uur. Belangrijke telefoonnummers Vlaardin gen: Brand 444; G.G.D. 2541. Woord van de dag: Bijbellezing en overdenking, tel 140000. Centrale Hulpdienst: Maassluisedijk 5 tel 9161. Apotheek: Delta, Fl. de Vijfdelaan 112, tel. 8888. Music Sacrum: The Triffids, Dans avond, 20, Tivoli: Schied. Jongeren Sociëteit „Guillaume", contactavond, 20.30. Geref. Jeugdhuis: Chr. Leesbibliotheek, 17.30—19. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie Lange Kerkstraat 28. tel. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b g.g. na 15 uur alleen voor redactionele aangele genheden 01898-6619. Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139, teL 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 183019.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666, alarm brandweer 26923, alarm G.G. en G.D 269280. Apotheek: Rembrandt, Rembrandtlaan 5b, teL 268855. SCHIEDAM Herv Gem Grote Kerk 10 ds Jansen, 17 mej. ds Bos; Bethelkerk 10 dr Schroten, 17 ds Hemmes; Opstandingskerk 10 ds Leenmans, 19 ds Le Coq, jeugd dienst; Vredeskerk 9 en 10.45 ds Hemmes, 19 ds Van der Steen; Kethel gebouw De Rank 8.30 ds Spaling; Dorpskerk 10 ds Vans HA; De Rank 19 ds Vons. jeugd dienst. Geref Kerk Oosterkerk 10 ds Koster, 17 ds Dercksen.; Kethel De Ark 9.30 ds Van de Weg, 14.30 ds Krijger; Magnalia Dei Kerk 10 ds Everaars, 17 ds Krijger; De Goede Haven 10 ds Dercksen, 17 ds Koster; Julianakerk 10 ds Krijger, 17 ds Everaars. Chr Geref Kerk 9 ds De Bruijne, 15 ds Nieuwenhuijze. Herv Geref Evang Opstan dingskerk 10 ds Leenmans; Irene," 16 ds i Vlijm. Leger des Heils Lange Haven 27: 10 •heiligingsdienst, 12.15 zondagsschool, 18.45 openl pred Gerr Verboonstraat, 19.30 ver lossingssamenkomst. Vrije Chr Geref Gem Tuinlaan 50: 10 en 16 ds XJsselstein. Oud Geref Gem Jeugdhuis Haven 97: -10 en 17 ds Luitjes. VLAARDINGEN Herv Gem Grote Kerk, 10 ds De Jong, 17 ds Nennie; Nieuwe Kerk, 10 ds Schouten HA, 17 ds' Biesbroek; Bethelkerk dhr A van Zetten, 19 dhr Westmaas; ïmmanuëlkerk 10 ds Blei, 19 ds J E van "Veen; Rehotaothkerk 9 en 10.30 ds Romein, 19 ds Blei, bijbelstudiedienst; Ichtuskerk 10 ds Bouterse, 19 ds De Jong. bïjbestudiedienst. Holyzlekcnhnis 9 ds Blei. Geref Kerk Oosterkerk 10 ds Tiemersma, 17. ds Tiemersma; Emmauskerk 9 en 10.30 ds Lever, 17 ds Swen; Pniëlkerk 9 en 10.30 ds Swen; 17 ds Visscher: Maranathakerk 10 da Aalbersberg. evang dienst, 17 ds Lever. Chr Geref Kerk Kerk Emmastraat 116: 10.45 en 17 dhr Bos; Aula: ds H de Cockschool, Ph. de Goedestraat 162: 9 eerw heer Bos, 1430. ds H. v. d. Schaaf, Chr Geref Gem Kergebouw Dijksteeg 6: 10 en 17 dr Nijhof. Rem Geref Gem Kerk Hoflaan, 10 ds Postma, ds Beukman, gezinsdienst. MAASSLUIS Herv Gem Grote Kerk 10 ds Vogel, 19 ds Meijer; Herv Rusthuis 9 ds Heijmans: Ichtuscentrum 10.30 ds Hijmans. Geref Kerk Immanuelkerk 9.30 ds Duurse- ma, 16.30 ds. Dercksen: Maranathakerk 9.30 ds Dercksen, 16.30 ds Duursema. Geref Kerk Vrïjgem 8.30 en 14.30 ds Van Tonge ren. Chr Geref Kerk 9.30 en 16.30 dienst. Ne dProt Bond 10.15 dhr Elderkairip. Legér des Heils 10 heiligingsdienst, 18.45 Open luchtsamenkomst op de Markt, 19.30 ver- lossingssaxnenkomst o.l.v. luit. Bouman. MAASLAND Herv Gem 10 en 19 ds Keijzer. Geref Kerk 10 en 19 ds Potjer. HOEK VAN HOLLAND Herv Gem 10 en 19 ds Wassink. Geref Kerk 10 en 17 ds Rullman. Herv Evang 14.30 ds Baas. Vrljx Herv 19 ds Van Hartesveldt. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Ze waren er allemaal, de topsterren uit de Nederlandse show wereld, om de jubilerende Three Jack sons eens uitgebreid in het zonnetje te zetten. Dat zonnetje werd overigens de maan, want het grote feest in het Luxor Theater begon om twaalf uur vrijdag nacht. Maar de feeststemming was daar niet minder om. De drie Rotterdamse accor deonisten, die nu 25 jaar „in het vak" zaten, wachtte een overweldigende huldi ging. Die viel hun vlak voor de pauze ten deel, en ze werden daarbij op gran dioze wijze in de bloemen en cadeaus gezet Daarvóór had al een keur van .Neder landse artiesten nog eens. gedemonstreerd dat haar kwaliteiten in het buitenland bepaald niet ten onrechte hoog worden aangeslagen. Ria Valk opende de avond (nacht) met haar als altijd net even van het serieuze afwijkende leidjes. En daar na kwamen al de anderen, zoals Tobi en Jerry Rix, Trea Dobbs, Benny Behr en Sem Nijveen, Joe Andy, Willy en WiUeke Alberti, Conny van den Bos. André van Duin, Fred Kaps. Ronnie Tober, De Wa- ma's. Don Mercedes, Kees Kranenburg. Ger Daalhuizen, Wim Sanders, Pierre Biersma en Jos Carpay. Maai- degenen die het meeste applaus en de meeste toe juichingen kregen waren toch wel de Three Jacksons zelf. De Rotterdammers, die Luxor tot de nok toe vulden lieten er geen twijfel" aan gestaan dat het gebodene hun (luidruch tige) instemming had. En dat gold be slist niet alleen voor de ouderen, ook de jeugd klapte haar handje en stampte haar voetje mee. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vrijdagavond is de expositie gouaches collages van de kunst schilder Evert Maliangkay in Galerie Punt Vier aan de Buitenhavenweg 176-6 geopend De belangstelling was zo groot, dat het zaaltje niet alle bezoekers Kon bevatten. Enkelen moesten buiten wach ten, totdat de grootste drukte voorbij was. Cor Stolk uit Vlaardingen speelde op zijn gitaar Spaanse- en klassieke muziek. De dichter Pieter van Dijk reciteerde gedichten. Samen met Maarten Kemper, Ton van Os en Pieter Staats maakt hij deel uit van de „Kode"-groep. Dit maal hangen van Evert Maliangkay. negentien gouaches-collages in Galerie Punt Vier. Het zuiver-abstracteis bij hem in hoofdzaak vervangen door het neo-figuratieve. Hiermede sluit hij aan bij nieuwe evolutie, die zich geleidelijk in de moderne schilderkunst voltrekt. Zijn serie Het Glinsterend Pantser is ontleend aan de gelijknamige roman van Simon Vestdijk. Een van zijn werken is door Museum Boymans aangekocht. De expositie is op werkdagen geopend van 19—21 uur en zaterdag en. zondag van 1417 uur. De toegang is vrij. De j tentoonstelling duurt tot 2 oktober. i ROTTERDAM Er zijn tegen het onteigeningsplan Ommoord in de Prins Alexanderpolder zeven be zwaarschriften binnengekomen en B. en W. stellen de gemeenteraad voor, deze alle ongegrond te verklaren. Over het algemeen zijn deze bezwaar schriften afkomstig van bezitters van woningen aan de Ommoordseweg en men acht het vreemd, woningen te doen onteigenen om op het daardoor vrijkomende terrein andere woningen te doen zetten. Enkele bezwaarden zijn bereid hun bezwaren te laten vallen ais zij volledig worden schadeloos gesteld, hetzij door aanbieding van een gelijkwaardig per ceel, hetzij door uitkering van een zoda nig bedrag dat het hun mogelijk is een dergelijk vervangend pand te kopen. B. en W. stellen daartegenover dat 'zij krachtens de wettelijke bepalingen 'van een redelijke schadeloosstelling zijn ver zekerd. B. en W.: stellen ten opzichte van het probleem, dat woningen moeten worden onteigend om plaats te maken voor andere woningen, dat zowel om stede- bouwkundige als om verkeerstechnische redenen de Ommoordseweg niet kan worden gehandhaafd en dat alle wonin gen in het voor hoge woongebouwen bestemde gedeelte moeten worden afge broken. Er moet voorts worden plaats gemaakt voor de nieuwe oost-west-verbinding. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op het terrein van Corns. Swarttouw is vrijdag een dodelijk ongeluk gebeurd dat het leven heeft ge kost van de 24-jarige havenarbeider A. van Rooij uit Oisterwijk. Het ongeluk gebeurde bij het lossen van bevroren vlees uit' het Engelse schip Iberia Star dat in de Merwehaven ligt. De heer Van Roe ij stond in een bak waarmee het vlees uit het schip werd geladen. Een vorkheftruckbestuurder zag niet dat dè man ïn de-bak stond. Hij nam de bak op de vorken van zijn truck en reed weg. De bak is hierop gekanteld terwijl Van Rooij er in zat Toen de bak nogmaals kantelde kreeg het slachtoffer de ijzeren rand op hoofd en nek. In het Dijkzigtziekeahuis bleek hy te zijn overleden. "D OTTERDAM Politieagenten ston- den vrijdag raar te kijken toen zij een haast prehistorisch brandweer voertuig over de rijksweg de.Maas stad zagen binnen rollen. Het vreemde was niet slechts het voertuig zelf in de musea bevinden zich nog oudere exemplaren dan dit Fordje uit St. Maartensdijk maar wel het ken teken. Er zat namelijk het zeer oude nummer L 15B20 op. En dat kon niet. De bestuurder verklaarde dat hij naar Scheveningen onderweg was waar zijn voertuig zou worden opgeknapt. (Van een onzer verslagggevers) VLAARDINGEN De afdeling Vlaardingen van de Koninklijke Maat schappij voor Tuinbouw en Plantkun de" gaat 16 oktober een plaatselijke vriendschapsdag houden. Het hoofd bestuur van de maatschappij houdt ieder jaar een vriendschapsdag waar van elke keer een bepaalde afdeling de organisator is. Voor veel leden is deze dag dikwijls te ver weg en te kostbaar om mee te kunnen maken. Vandaar dat het Vlaardingse bestuur nu gemeend heeft zelf iets dergelijks voor de leden te moeten doen. De bedoeling is datme n naar het landgoed „Utrecht" bij Hilvarenbeek gaat. Dit bijzonder grote terrein her bergt houtvesterijen, een landbouw bedrijf, heidevelden, bossen en duinen en ontginningen in eerste aanleg. Veel ongerepte natuur is er nog aanwezig. Iedereen kan in dit gebied aan zjjn trek komen. Een van de houtvesters van het landgoed zal de tocht leiden. Men gaat met autobussen naar de plaats van bestemming en ter plaat se zal een Brabantse koffiemaaltijd gebruikt worden. Onder de naam „Herfsttintentocht" wil het Vlaardingse bestuur deze tocht organiseren. (Van een onzer verslaggevers) y ROTTERDAM Zowel bij de Shell in Pemis als bij de Caltex-raffi- naderij zijn na veel moeizame voor bereidende arbeid de tot dnsverrre geldende uurloon-collectieve arbeids overeenkomsten vervangen door een geïntegreerde collectieve arbeidsover eenkomst, een cao, die voor alle werknemers tot een bepaald niveau geldt, of zij nu laboranten, technici, typisten dan wel beambten zijn. Met deze beide is bet aantal geïnte greerde cao's in het Waterweggebied tot uier gestegen. Zoutchemie en Ket- jen Carbon zijn de twee oliemaat schappijen reeds voorgegaan. Het is de bedoeling dat maandag de geïntegreerde cao voor de Shell, die op vierduizend werknemers betrek king heeft, officieel wordt getekend. De cao voor de Caltex hierbij zijn driehonderd werknemers betrokken, er is minder personeel dan op de Shell-raffinaderij ligt thans bij de Stichting van de Arbeid. Men ver wacht dat de goedkeuring binnenkort zal afkomen. Een consequentie, is, dat in beide bedrijven allen,, die tot nu toe ,op uurloon, werkteiv voortaan maandlo- nerzjjn. - De vakbeweging is over hét alge meen zeer ingenomen met de nieu we regeling, al zou zij het niveau, tot waar deze cao geldt, gaarne hoger hebben gezien. Daartoe is 'alle moeite gedaan, maar men kon dit resultaat nog niet bereiken. In eën tweetal gecombineerde vergade ringen van de drie bij het afsluiten van deze cao's betrokken vakbonden met hun bij deze oliemaatschappijen werkende leden hebben de vertegenwoordigers van de werknemers het volle vertrouwen van de leden gekregen. Vooral voor wat betreft de Shell Is er moeizaam werk verzet. Het vervaardigen an één cao voor vierduizend mensen van allerlei vaak uiteenlopende beroepen is zeker niet gemakkelijk. De vorige cao's bij de Shell liepen In april af. Het uitgangspunt was het wegnemen van alle ongemotiveerd* - Vorschiilen. Daarin zijn zowel dè directies als de vakbondsvertegenwooruigers niet onaar dig geslaagd. Blijft nog de wens tot het hoger optrekken van het niveau. Maar dat is een werk voor de toekomst. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vrijdagmorgen raakte in de Van Blankenheimstraat 'een schildersstelling los. Als gevolg daarvan vielen de 44-jarlge schilder G. H. M. en zjjn 59-jarlge collega H. F. van der "W. van een hoogte van vier meter naar be neden. H. liep een hersenschudding en een gebroken arm op. Van der W. kreeg eveneens een hersenschudding en brak bovendien zijn pols. Beide uit Rotterdam afkomstige mannen zijn' in het Holyzie- kenhuis opgenomen. Naar de oorzaak van het ongeval wordt door recherche in samenwerking met de arbeidsinspectie een onderzoek ingesteld. Tot nu toe is er hierover nog niets be kend. Schiedam: L. H. Geerder, Veenland- straat 2, teJ. 268357; L. B. E. Hoogenhuy- ze. Nassauiaan 59, tel. 268067; D. Hout- huyscn,; Marconistraat 93, tel. 268516. Vlaardingen: H. A. v. d. Hoeven, Emma straat 115, tel. 3495; L. P. de Vries, Petuniasfraat 52a, teL 4201. Maassluis: J. Collet, Zuiddijk 88, teL 2002; verloskun dige.mej. v. d. Veen, Jac Catsstraat 24, tel. 2376 en mej. v, d. Hoeven, Willem Pijperpleïn 64, tel. 4380. Maasland: A. Noodam, Molenweg 1, tel, 01899-2035; veearts P, H. Kleinjan, Pr. Irenelaan, Maasland. tel. 01899-2467. Hoek van Hol land: H. J. Fokken®, Harwichweg 210, teL 2566. SCHIEDAM getroud:. Wüic.'n Davld Slee 24 en Willie Elisabeth Mosteit 21 Hendrik Spronkers 27 en Anna REIJGEKSBERG 22. geboren: Irma (ivTK van de Stompe en R W Vink Ar.t Duydkstraat 36 Catharin» Wüïtélmlna d v A M Mostert en C W QmSc Kievitlaan SA Bas Jaap z v J B Lubbers en E Lex Dirk de Derdelaan 22 Johannes AntonUis z v M W Kop en A Slotboom Lombokstraat 6. Rotterdam Gearresteerd is de 26-ja- rige mevrouw A. O., die er van wordt ver dacht voor 239,15 aan kledingstukken uit een warenhuis in het centrum te hebben gestolen. de spuiknker van hel hoogheemraad- vi schap Delfland, die uitmond: in de Parkhaven te Rotterdam, zal een nieuw ge* maal met een capaciteit van tien kubiekeJ)ï': meter per seconde worden aangeslopen. Dit yi poldergemaal zal het gemaal b(j Vüfduizen vervangen, dat door opheffen van de Pol- 'f dervaart moet verdwijnen. De capaciteit i - van het gemaal b(j Vyfslnizen is weliswaar: vjjftien kubieke- meter per, seoonde, maat; de drukke scheepvaart in de Parkhaven j laat een gemaal met een dergehjjke gro'e capaciteit niet toe: de scheepvaart "a< n worden gehinderd door de 'waterbeweg n- gen. Ter aanvulling van het nieuwe gëro'tal bij de Parkhaven is er dan'ook een twe ide geprojecteerd'aan dc Westerbaven in Scbie- A- dam. Datkomt echter eerst later aan. de ^i "1 beurt. Het op de Parkhavensptdkoker aan- ;y_. gesloten gemaal wordt gebouwd aan de"':..' Willem Bnvtewechstraat vólgen?' óntA1^^') van prof. v.-id. Grinten met tèeiihische ad-'lf viezen van het ingenieursbureau Dwars,J!?- Heederik en Verhey in Amersfoort. Er ko- mén bjj de bouw nogal wat problemen kjfken: de óppervlakte van het bouwterrein/i is beperkt, in het bouwterrein is een liï- i yeanverschil tussen Willem Buylewechstraat - en Coolhaven, vlak 1-" het werk loopt een fy belangrijke buisleiding van de stadsver- warming. Het heiwerk moet dan ook niet bjjzondere omzichtigheid geschieden. De - bouwtyd is anderhalf jaar. Met het.'in--V" richten van dit gemaal hoopt bet hooft-?, heemraadschap tevens met wat meer succes strijd te kurmen voeren tegen de verziltingv f De Parksluizen laten, tot groot verdriet van- het hoogheem raadschap, regelmatig zeer veel zout binnen...„iv/,, TN de nieuwe E«uhaven, .goet) een Jaar geleden een volslagen wocsieny, is wat tekening gekomen, doordat de laatste van de drie havenkranen is geplaatst. De kra- nen, die in Rotterdam zijn gebouwd (1>5 flensen N.V.) en bestemd zijn voor N.V. Burger, hadden eigenlijk '»l eerder gr- plaatst moeten worden op dé kersverse kade, maar de bok, die het vervoer zou doen, was hij dc Deltawerken nodig. Nu zijn de kranen echter geplaatst en zal.be- (tonnen worden met'het testen. Zij hebben ieder een vlucht van 40 meter en moeten - 8 ton kannen heffen. Over enkele weken komt er'nog een vierde kraan. Later ko^ men op dezelfde kade nog een tweetal zg, containerkranen, die later lasten tot 28 ton - zullen kunnen verplaatsen. De houw van de opstallen, loodsen en kantoorgebouwen die langs de 5 km lange kade verrijzen, r- schiet flink op, zodat venvacht mag worden dat vóór het eind van dit jaar de Eetn. haven en de ernaast gelegen Priuees Bea- trixhaven in heil rijf zullen zijn. TN zjjn openingstoespraak van de tentoon stelling „Zestig jaar elektrische tram in Rotterdam" in het Gemeente-Archief, heeft wethouder ÏL W. Jeöinghof zich eèn warm voorstander van openbaar railvervoer ge toond. Wel was hij van mening dat de grote voordelen van dit type openhaar vervoer pas tot zjjn recht kunnen komen als.de tram of metro een vrije, van het parlicu- liere vervoer gescheiden, baan kunnen ge- i kruiken. Hij wees er echter op dot de kos ten dermate hoog zullen zijn dat de ge meenten het zelf niet meer kunnen dragen. Volgens de heer Jettinghof zal de rijks- 'i overheid hierbij hulp moeten verlenen. HU jJ. zei ook dat. veel plaatsen in binnen- en buitenland spijt hebben het Openbaar ver- voersnet te hcblo-n stop gezet. Hij merkte H op dat de trant in staat is op grote schaal mensen te vervoeren, meer dan met bussen kan worden gedaan. De tram draagt verder bij tot een verminderde bezetting van het straatoppervlak en daardoor tot een betere f leefbaarheid van de stad en meer comfort ri voor de passagiers. Het openbaar railver voer zal pas dan .zeer belangrijk zijn als 1 het particulier vervoer zo' is gegroeid dat f het elkaar in de weg gaat rijden. De heer Jettinghof zei dar we nu in een overgang®- ;ï- fnse leven. De dichtheid van de stad ia nog i niet zo dat er al een grote vlocht is van f het particulier verroer naar de tram. Over ongeveer tien jaar zullen we echter gereed moeten zün om the vlucht op te vangen. En dat kan alleen dan wanneer we het openhaar vervoer op een onafhankelüke f baan brengen. Dat vergt hijzonder grote investeringen (de metro zal zeker 250 min. kosten). Tevoren had wethouder J.If. 'k Schilthuis enkele persoonlijke heriimerin- l gen aan de oude tranttyd opgehaald en. had ijl' de lieer J. H. Broers (voorzitter va» de f Ned." "Ver. van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwezen) gewezen op-de ver- diensten van de Maasstad voor de tra ra-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1