In Goedkeuring voor Elementumbouw Groenoord ko Leer nog Muwi-woningen OK maakte geslaagde propaga nda-mars HUNTER j echt een lekkere Amerikaan Sunlight werd winnaar jaarlijkse driekamp Hulde voor Maaslands eerste zilveren paar AGENDA JONGE INBREKERS GEPAKT Tweehonderd invaliden maakten boottocht 1 Provinciale weg wordt Churcliillweg V olgende week in Zuid M. B. ten Have dir. slachthuis Shell stond wisselzuil af Fles als wapen: man bewerkt Jongens meldden uit wraak brand bejaardenflat Man overleed in trein Bromfietser greep overstekend Mnd Qiauf f eur ramde verkeerszuiltjes Gasten van Bouwend Rotterdam - Veertig padvinders Prins Hendrikgroep jubileerden Uitslagen van padvindersrally K.N.N.V. houdt kontaktavond 3r3l0ttcriïmnmrr l M£ .v, tuien ,vin8t Churchilhveg Groenoord ODI begon seizoen met 4-1 nederlaag X I I i i I i i i i i Vergoedingen yoor de schoolbesturen -uit MAANDAG 20 SEPTEMBER: J06%ff i V.f^''Sc!l0'p' K<n (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De verdeling van het restant van het woning- bouwcontingent 1965 heeft voor Schiedam nog een meevaller van 138 woningen opgeleverd. Dit aan tal wordt gevoegd bij het complex van 385 MUWI-woningen dat in Groenoord reeds in gevorderde staat van uitvoering is. Voor de bouw van de 351 Larsen-Nielsen- woningen in Kethel, die eveneens hun voltooiing naderen, is intussen de goedkeuring van de minister van volkshuisvesting en ruimte lijke ordeningen ontvangen. Voordracht B. en W. I i i i i i U proeft het bij elk trekje: dit Is pure, Amerikaanse tabak van opperbeste kwaliteit Steek eens op! Hunter is een koninklijk genoegen in een koninklijk formaat *-• en morgen I' i t' 1 jüjk km een vol- en niet' erkt voor M iPC'ï 1 de -esultaten ed aren Over de Jcm - -int HBSS tot ien aangezien r" -S altijd moL.il zijn voor *- seis mag de t lig als een resultaat „'i-nutterd wor- was de strijd niet dtijd even ende zichn.lt uie, en mode treSers van 1 iet -'an Veen /O?' me; S—O Y->„r Oude Wete- „rutfa°s!i!i.nd O e mo Ïb deze nedstnjil r c (JS5 l'-ed op en.en nederlaag tegen Or 3 Srfgtchenhcck me I' Wonuit steki ÖFB. maar tof bead? enkele kar' -B, OFB ras goeo u l nrt kCv-ptr v n Voor runt ver 1 ri»«den aa de trni jju'- L,. nist was ie Static, bij BVCB— r-Kjidubbelbi >nk, al mi den midvoor 'nor^'fen en i<nksbinn~n S.ints diver- GTB een v oorsprong te «ft de tweede lieKt we-i een vrije - ial B'vCB de Sen»» cammers een jijtf - oor het einde <~oo Uottig On- dtaar i erdwecn de h. 1 achter doel- - -i Rixoort en by c'e o 1O stand d ook. gebleven le versla sportoagi- rram een ,TB kreeg klop van u. wedstrijd ic Schiedamse mi benut liet, ei. werd het onder vuur rat tweemaal 'rgrootte OFB o-Jonks goed ,v is een spor- gen worden gestort in een te vormen reservefonds. B. en W. stellen de raad voor de uitvoering op te dragen aan Muijs en De Winter Bouw- en Aanne mingsbedrijf N.V. te Rotterdam Een andere zaak die volgende week Larsen-Nielsengysteemwo- maandag bij de gemeenteraad op tafel komt is de naamgeving van een gedeelte {Van een medewerker) SCHIEDAM De gymnastiekvereniging DOK is aan het nieuwe turn- Kizoen begonnen en hoopt in de komende maanden weer veel activiteiten te ontplooien. Kon onlangs de geplande spelmiddag voor adspiranten en je daaraan verbonden mars niet doorgaan door het regenachtige weer, afgelopen zaterdag kon de mars door Kethel wel doorgaan, ook al dreigde let weer mis te lopen door de storm en regen. Doze mars maakte deel uit van een ,/opaganda-aktie in de wyk Groenoord. In deze wijk en in Kethel zijn huis-aan- Us-folders verstrekt, hoewel men ons La DOK-zijde wijst op een onjuistheid Lj bedoelde folders. Er staat op ver- eeid, dat dames vanaf 17 jaar terecht tanen op woensdagavond van 20.30 1*30 uur in de Chr. school in Kethel. blussen is evenwel gebleken, dat de school op dat tijdstip bezet is Het DOK-bestuur zoekt naar een oplossing hiervoor. Voorlopig kunnen belaag- 'liefleade dames nu gymnastiek be oefenen op vrijdagavond van 19.30—21.00 ear eveneens in de Ohr, school in Xetbel Alle overige in de folder ge noemde lestijden blijven onveranderd. Met het oog op de uitvoeringen in februari 1966 in het Passage Theater wordt in de komende wéken en maanden druk geoefend tijdens alles lesuren. Van daar ook de propagandamars van afge lopen zaterdag, waaraan 150 DOK'ers deelnamen; werd voorafgegaan door de Tamboers en Pijpers van DOK verge zeld van de kleurige vaandel- en vlagge- groep Marsleider was de heer A. van Til- borg. Het Tamboers- en Pijperkorps werd geleid door mej. A. van Bommel. Zaterdag volgt een dergelijke propa gandamars door Schiedam-Zuid, want ook daar voert DOK propaganda. Voor de ningen verstrekte de raad In november 1964 een krediet van een miljoen gul den. Een half jaar later besloot de raad voor de bouw van deze woningen, samen net de gemeenten Vlaardl:;-—i Maassluis e nSpljkenlsse een overeen komst met de N.V. Elementnm te Maassluis aan te gaan. Het complex bestaat uit vijf blokken van 63 woningen en een blok van 36 woningen. Ieder blok van 63 woningen bevat zeven woningen in de onderbouw (twee driekamerwoningen en vijf vier- kamerwoningen, alsmede vier woonlagen 48 vierkamerwoningen en 8 driekamer woningen). Het blok van 36 woningen bavat m de onderbouw driekamerwonin gen en fep de vier verdiepingen 24 vierkamerwoningen en acht driekamer woningen. Alle woningen zijn van het galerij-type De huurprijs bedraagt ƒ111,75 per wo ning per maand, incl. ƒ1,05 per maand voor eventuele risico-berekening en ƒ15,65 wegens vaste lasten eentrale ver warming. Deze huurprijs is berekend naar de bouwprijs per 18 oktober 1962. De variabele lasten van de centrale verwarming zullen gemiddeld ƒ15 per woning bedragen. Gezien de belangrijke prijsstijgingen, die na 18 oktober 1962 zijn opgetreden zal huurverhoging wei noodzakelijk zijn. Nadat de raad op 24 mei besloten had om over *e gaan tot de bouw van 385 woningen en 85 garages in Groenoord, welke woningen deel uit maken van het plan voor de bouw van 861 woningwet woningen is de minister er nu mee akkoord gegaan, dat het plan wordt uitgebreid met 138 woningen tot een plan van 523 woningen. Deze 138 woningen vormen net restant van het contingent voor 1965. De huurprijzen van de 385 woningen gelden ook voor de 138 wonin gen. Voor de financiering van deze 138 ƒ4.937.014. De aanvullende voorschotten bedragen ƒ4 937.014 uit 's Rijks kas, op de voet van de woningwet te aanvaar den. Jaarlijks zeven procent van de wonin- van de provinciale weg nr. 15. Van deze weg die vanaf het verkeersplein even ten zuiden van Rijksweg 20 noordwaarts in de richting van Delft en 's-Gravenhage zal lopen, is reeds het gedeelte ter hoogte van Bad Groenenoord verwezen lijkt. Tegelijk met de verdere uitvoering van het uitbreidingsplan Groenoord zal ook de aanleg van deze weg voortgang moe ten vinden. B. en W. achtten het wense lijk, dat deze weg thans een naam krijgt In afwijking van het voorstel van zowel de Adviescommissie Straatnamen als de Commissie voor Stadsontwikkeling en Stadsuitbreiding, die beiden de naam van president Kennedy aan deze weg willen verbinden, geeft het college van B. en W. de voorkeur aan de naaam Churchill, als herinnering aan de man, die in de Tweede Wereldoorlog een van de meest op de voorgrond tredende personen is geweest. Het ligt evenwel in de bedoe ling van B. en W. om te gelegener tijd de naam van president Kennedy aan een andere stdaat of laan te verbinden. (Van een medewerker) SCHIEDAM Het eerste team van ODI is het nieuwe korfbalseizoen begon nen met een 4I nederlaag tegen THOR. Het begin van ODI was in deze wed strijd goed, want na een serie Schiedam se aanvallen kon Jan Versteeg in de 10de minuut ODI op 10 brengen. Hierna miste THOR een strafworp en nadat Jan Versteeg door het missen van een straf worp 20 voorsprong had laten glippen, kwam THOR in de 20ste minuut met een prachtige doorloopbal ip 11 en voor de rust nog op 21, Na rust scoorde THOR nog 3—1 en 41, hoewel deze cijfers een geflatteerde uitslag weergaven. ODI heeft diverse kansen gemist en er was weinig krachts verschil in deze sportieve ontmoeting. ODI 2 tegen KOAG 2 werd 1—2. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Na selectie, ingewonnen inlichtingen en persoonlijke kennisma king heeft het college van B. en W. voorgedragen als opvolger van de heer D. van den Akker tot directeur van de keuringsdienst van slachtdieren en van vlees „Keuringskring Schiedam", tevens directeur van het Openbaar Slachthuis, de heer M B. ten Have te lósse, zulks met ingang van een nader door B. en W. te bepalen datum. BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM Geboren: Eric z. v. A. Ver steeg en J. C. Daalmeijer; Hendrik J. z. v H. A. van der Linden en J. van Vliet; Mar- cellinus z. v. W. Bakker en P. M. de Bra bander; Bonny z. v. H. J, Ootjendljfc en C M. A. Koorenneef; Fauius H. J. z. v. F H. J. T. Vertinden en E. E. M. Becker; Mau rice A. J. z, v. J. A. Gerrets en C. H. S. Herben; Jofthannes B. z. v. A. Reltsma en G. T. Padding; Adrlanus S. z. v. A. S. Mos- tert en M. B. Waardenburg. Overleden: W. C. Alberts, 82 j. (Van onze correspondent) 5IAASLAND Zaterdag heeft het Maaslandse_ bedrijfs- en verenigings leven het zilveren, burgemeesterspaar Arcade, Ned. Bond van Vogelliefheb- cers> Kontaktavond 20 nur Kontaktavond, 20 uur. 1 t.s een receptie aangeboden in het Tref punt. Bij het binnentreden van de geheel met bloemen versierde zaal, boden Janny van Trigt en Korina de Gier mevrouw Groot Enzerink-van der Tag bloemen aan en liet de pianist op voortreffelijke wijze het Lohengrin horen. De heer A. Korpel, voerde namens het bedrijfs- en verenigingsleven, als eerste spreker het woord. Hy zei, dat een zo belangrijke gebeurtenis in het gezin van Maaslands eerste burger, de aandacht van de gehele gemeente verdiende. Wij zijn ons goed bewust, aldus de heer Korpel dat U, burgemeester m Maasland, tot heden geen gemakkelijke taak heeft ge had. De voortdurende strijd die steeds gevoerd moet worden tegen aanvallen op onze gemeente, waarvan wij vaak het juiste niet weten, maar toch ook weer niet geheel onkundig zijn, doet ons met een aan zekerheid grenzende waarschijn lijkheid vermoeden, dat dit alles met buiten uw gezin is omgegaan". De heer Korpel wist goed hoe me vrouw Groot Enzerink met de gemeente meeleeft. In dit verband gebruikte hij het woord „Soosmoeder". Namens de gemeente bood spreek rnet bruidspaar een cassette met tafelzilver aan. Namens de gemeenteraad sprak de heer J. B. v.d. Wel (an). Hij constateer de dat Maasland 15 jaar geleden ver zuimd heeft mevrouw Groot Enzerink „in te halen", „maar U heeft Uw plaats m deze samenleving verstaan en wij zijn u daar dankbaar voor". Het cadeau van de raad was een cassette met lepeltjes. Burgemeester F. J. Groot Enzerms sprak woorden van oprechte dank. Hij zet zich één met Maasland te voelen en zijn gemeente als één groot gezin te beschouwen. Ook mevrouw Groot Enze rink uitte haar dankbaarheid. In een onafgebroken stroom van niee- levenden kwamen o.a. de Westlandse burgemeesters en een deputatie van het Groen van Prinstererlyceum te VJaardin- gen hun geluk wensen aanbieden. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zondagmiddag werd brand gemeld in de bejaardenflat De Valkenhof aan de Dirk de Derdelaan. De persoon, die de melding deed zei tegen de wachtcommandant dat hij sprak met mejuffrouw Prins, direktrice van de flat. Aangezien de politieman een en ander niet vertrouwde, belde hij mejuffrow Prins zelf op, die van de „prins geen kwaad bleek te weten". Gelukkig waren er nog geen maat regelen genomen, zodat de ouden van dagen de schrik van loeiende sirenes voor de deur bespaard bleef. Uit het ingestelde onderzoek bleek dat twee elfjarige jongens deze streek had den uitgehaald. Het betroef hier, aldus de jongens, een wraak, tegen de direc trice van de bejaardenflat. Mej. Prins had de jongens al meerdere malen ver wijderd uit de lift van het gebouw. (Van onze corespondent) HOEK VAN HOLLAND De 66- jarige Duitser H. O. J. Techen is donderdagmorgen in een train in de Hoek plotseling overleden aan een hartverlamming. De man, die in gezelschap van zijn echtgenote reisde, kwam van de nachtboot uit Dover. SCHIEDAM Door onbekende oor zaak ontstond zaterdagmiddag brand in de machinekamer van de wasserij Noordhoek aan de Warande. Enkele kle dingstukken van werknemers, een trui, twee pantalons en een overal werden verschroeid. De brandweer onder leiding van de heer De Jager kon het brandje spoedig blussen. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De penning meester van de personeelsvereniging E.N.C.K. behoeft zich de eerste twee jaar geen zorgen te maken betreft de aanschaffing van een nieuwe prijs als inzet van de jaarlijks te honden drie kamp tussen de personeelsverenigin gen R.O.V.S., Sunlight en E.N.C.K. De wisselzuil is drie jaar in het bezit geweest van de EJi.CX en twee jaar van de R.O.V. Shell. Voor het eerst kwam de fraaie zuil in het bezit van de p.v. Sunlight, die met 79 punten de driekamp beëindigde. Overigens was er spanning volop in de laatste ron den want want de voorsprong van de Sunüghters werd steeds geringer. De p.v. E.N.C.K. kwam tot 74 punten en de p.v. Shell sloot de driekamp af met 57 punten. Sunlight behaalde 56 pet. van het maximum te behalen aantal punteji E.N.CEC. 53 pet. en Shell 41 pet. - De dfiekamp is wel op tijd geëindigd, maar helaas moesten enkele programma punten gewijzigd worden, hetgeen voor komen had kunnen worden als men alle evenementen op de aangegeven data had kunnen houden. Dat er van afgeweken moest worden was te wijten aan het BESTUUR VAN DE R.O.V. Shell, dat tijde de voorbesprekingen verstek had laten gaan. De voorzitter van de p.v. E.N.C.K, de heer C. de Jong, deed zaterdagavond in de recreatiezaal van de E.N.C.K. aan de Westlandseweg een beroep op de R.O.V.S. in het vervolg medewerking te verlenen bij de voorbereiding van het uitgebreide programma dat telkens aan de orde komt. De grote zuil was verhoudingsgewijs even grooi als de voorzitter van de p.v. Sunlight, de heer J. Ranshuysen, die wat graag de zuil in ontvangst nam. In zijn woorden van dank liet hij duidelijk naar voren komen,dat de driekamp niet uitsluitend bedoeld was om de prijs te winnen, maar dta het sportieve element van groter belang is. Halverwege de feestavond, die aanslui tend op de prijsuitreiking volgde, klonk een spontaan applaus op omdat de heer Ranshuysen mededeelde, dat het bestuur van Sunlight besloot om alle aanwezigen een consumptie naar keuze aan te bieden, In alle voorgaande jaren kwamen de onkosten van de sluitingsavonden uitslui tend voor rekening van de E.N.CJC., met welke traditie dus (gelukkig) gebroken is. Het feestelijke gedeelte van het pro gramma werd op voortreffelijke wijze verzorgd door Nico Schoolenberg, die veel succes oogstte met zijn „One Man Show", De band „De Marotta's" verleen de muzikale medewerking. 14424 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De schoolbesturen heb ben de gemeenteraad verzocht om voor de onder hun beheer staande scholen voor gewoon-, voortgezet gewoon- en uitgebreid lager onderwijs over het jaar 1964 de gemeentelijke vergoeding bedoeld in artikel 101 van de Lager-Gnderwïjswet 1920 te mogen ontvangen. Naar aanleiding hiervan heeft het col lege van B. en W. de gevraagde vergoe ding bepaald op .ƒ81539,65 voor de Ver eniging voor Geref. Schoolonderwijs, op 195.855,45 voor de Vereniging tot bevor dering van Chr. Onderwijs en op 24.963,45 voor de Vereniging van Chr. Volksonderwijs. De St Wilübrordus Stichting ontvangt als vergoeding ƒ333.580,40 SCHIEDAM De vijfjarige Jantje Suttorp uit Vlaardingen stak zaterdag middag onverhoeds de rijbaan over op de Rotterdamseaijk ter hoogte van pand 405. Hy liep daardoor tegen een passe rende bromfiets aan bestuurd door A. P. ,R. eveneens uit Vlaardingen. Het kind kwam te vallen en werd met een hersenschudding door de GGD naar het Holyziekenhuis te Vlaardingen ge bracht. SCHIEDAM Doordat de heer Mi O. tijdens het rijden de beslagen binnen rolt van zijn personenauto zaterdagnacht m de Burgemeester Knappertlaan ter hoogte van de Sonderdanckstraat wilde schoonmaken, raakte hij de macht over het stuur kwijt en reed met zijn wagen twee verkeerszuiltjes op een vluchtheu vel omver. De voorzijde van de auto werd bescha digd. VLAARDINGEN Woensdagavond om 20 00 uur houdt de plaatselijke afde ling van de Staatkundig Gereformeerde Partij „Pro Patria" een ledenvergadering. Op deze avond zal de heer A. C. Ph, Hardonk spreken over „Uit de gemeente raad". De heer Hardonk is lid van de protestants christelijke fractie in de ge meenteraad. De avond wordt gehouden in het Roode Kruisgebouw, Emmastraat 38. „De Rotterdammer", Schie- redactie-Lange Kerkstraat 28, tel. 18 m,* H5588, toestel 52, b g.g, na rLu aüce:l voor redactionele aangele- Ifflfceden 01898-6619. J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- "raat 139, tel. 152400. «Jachten bezorging; Agentschap (adr. t°?ven). dag. van 1830—19.30 uur. JSj^Srijke telefoonnummers: Alarm fP~ie 264666, alarm brandweer 26923, en G.D 269280. Rembrandt, Rembrandtlaan tel 268855. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De 27-jarige B. M K uit Didam wilde zondagmiddag m de Tweede Van Leijden Gaelstraat zijn kin deren gaan opzoeken die zijn gewezen vrouw bij de 34-jarige B. G. S. m huis waren. K. die agressief optrad, werd de toegang tot het pand geweigerd. Bij de verwijdering uit de woning ont stond er een handgemeen. S. gebruikte een fles als wapen, waarmee hij K. zo danig verwondde dat deze in het Holy ziekenhuis moest worden opgenomen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De inbraak van zondag S augustus bij de handel In plasticverpakking en etalage-decoratie Etama aan de Emmastraat is opgelost. De politie heeft zaterdag twee broertjes van dertien, en acht jaar aangebonden die deze kraak op hun geweten hebben. In hun ouderlijke woning trof de politie onder andere een schijfmachine, een scheerapparaat en een perforator aan. Het aantal onopgeloste inbraken is dit weekeinde echter nog niet ver minderd, want in de nacht van zaterdag op zondag sloegen inbrekers hun slag in twee cafés. Door het inslaan van een ruit verschaften zij zich toegang tot het paviljoen van het Prinses Beatrixpark waar een bedrag van vijftien gnlden en een aantal flessen drank werden ontvreemd. Git een glazen laars die in het café van de heer S. Timmermans aan de Buitenhavenweg stond namen Inbrekers een bedrag van zeshonderd gulden aan klein geld mee. Zij waren door een keukenraam naar binnen geklommen. (Van een onzer verslaggevers) t) OTTERDAM Van de kop van it cie i Parkhaven vertrok vanmor gen de Fieter Caland van de Haven dienst Spido met aan boord tweehon derd jeugdige en volwassen lichame lijk gehandicapten voor een boottocht, aangeboden door de Stichting Boa- wend Rotterdam. Deze stichting is, ozals men weet, ont staan uit de actie „Dan een wed denschap van een aantal Rotterdamse bouwondernemers tijdens de bouw van de Euromast Het eerste resultaat van de actie „Dan -" was het tweede paviljoen „De Ark" voor poliopatïëntjes, dat hij het Zui derziekenhuis kwam. eHt tweede resul taat werd het Prinses Beatrix Poliobad bij het Oosterzwembad. Bij de opening van. dat poliobad kreeg de actie „Dan een permanente status in de vorm van „Bouwend Rotterdam". De boottocht vandaag werd begunstigd door stralende weersomstandigheden. De route ging van Rotterdam naar Hoek van Holland en het Europoortcomplex en vervolgens rond het eiland ÏJssel- monde. Vanmiddag tegen half vjjf werd de Pleter Calland aan de Parkhaven te rugverwacht. (Van onze correspodnent) HOEK VAN HOLLAND Hoewel de weersomstandigheden de padvinders van de Prins -Hendrikgroep dwongen om de geplande openlucht fancy-fair binnen de veiüge muren van het troephuis te houden, is djt onderdeel van de jubi leumviering toch een succes geworden. De Hoekse padvinders organiseerden deze fancy-fair ter gelegenheid van het twintig-jarig bestaan, van de groep. De jongens hadden alle stands voor de fancy- fair ter gelegenheid van het twintig-jarig bestaan van de groep. De jongens hadden alle stands voor de fancy-fair geheel zelf verzorgd en de teleurstelling was groot toen bleek, dat het festijn niet in de openlucht zou kunnen doorgaan. Men had dan ook geen grote verwachtingen van het noodgedwongen binnenhuisfeest Ouders en belangstellenden hebben de padvinders echter niet in de steek gela ten. Het troephuis gonsde gedurende de gehele middag van aktiviteit. Het rad van avontuur, de schiettent en de grab belton, worden druk bezocht en het geld rinkelde in de kas. Toen de fancy-fair om vijf uur werd gesloten, waren de verwachtingen overtroffen. De opbrengst van de fancy-fair was dan ook belangrijk, want hij diende om de kosten te betalen van het diner dat de veertig padvinders zaterdagavond in het troephuis kregen aangeboden. %Ve mogen wel zeggen dat de knapen dit diner alle eer hebben aangedaan. Er is op een stevige manier „gebunkerd". De soep, het slaatje en de hoofdschotel, bestaande uit patat, vlees en groenten, verdween tot het laatste stukje in de grage magen. Al met al een jubileumviering waar de padvinders met genoegen op kunnen terugzien. Aan boord werden de gasten toever trouwd aan de goede zorgen van het Rode-Kruis, het Comité-Auto- en Boot tochten voor Invaliden verleende mede werking met het naar boord brengen van de gasten. Er was ook gezorgd voor amusement aan boord. Dat was toevertrouwd aan de Pico's en de pianist Georg Amelung. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De uitslagen' van de padvinders-rally van de Burg. van Haa- rengroep werden zaterdagavond na af loop van de sterrit in de kantine van .de Schiedamse Cartonnagefabriek .aan; de- Burg. Honnerlage Gretelaaa bekend ge- v maakt en luiden ais volgt: j De wïsselprijs voor de hoogst gekias- seerde groep kreeg de NJP.V.-groep.l3 uit Rotterdam. De drie hoofdprijzen voor" de beste koppels werden ais volgt verdeeld: le prijs, (wisselbeker, beschikbaar ge steld door grote ry wielfabriek) koppel 18 met W. Hagen en Wina van der Merwe. Elk van beiden kreeg bovendien, een waardebon van 10,te besteden ia de rijwielbranche. 2e prij's;-koppel. 39'met J H. Kortland en Wim Diepstraten; 3e prijs- koppel *53 met Robert Ponsen én- Hiesri Monnickendam De snelste koppels, die het parkoers in 114 minuten reden van de start aan de Heemraadssingel te Rotterdam naar de finish aan de Bur. Honnerlage Gretelaaa te Schiedam, waren het N.R.G.- padvind- sterskoppel met Willy Hendriks en. EUy van Tilburg en het NPV-padvinderskop- pel met Joop Adriaanse en Hans Streu- ding. rpWEEHONDERB lichamelijk gehan- dicapten hadden vandaag een feest: als gast van „Bouwend Rotter dam" gingen zij een dag varen met- de Pieter Caland., Hier-het-aan boord gaan van de passagiersdie-met auto's van het Comité Auto- 'en Boottochten voor Invaliden .naar -dé. Parkhaven werden gebracht. - - re VLAARDINGEN De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische vereniging afdeling Vlaardingen gaat een drukke tijd tegemoet Buiten de vele lezingen die men m het winterseizoen gaat organise ren is er m de natuur ook in de herfst en wmter nog genoeg te beleven. Veel mensen voelen zich in deze tijd aange trokken tot het leven in de natuur. De K..N.N.V. merkt deze belangstelling dan ook m de toeloop van nieuwe leden. Om al deze nieuwelingen gelegen heid te geven kennis te maken met het werk van de vereniging heeft men een kontaktavond georganiseerd. Op deze avond zullen de vogel-, planten en strandwerkgroep vertellen over hun werkzaamheden en in de miniatuur- stands ook iets laten zien van de fa cetten hiervan. De avond wordt gehouden in het R K.- verenigingsgebouw aan de Markgraaf laan, dinsdag om 20006 uur. Na de pauze zal de heer Kortland dia's vertonen van een tocht langs de vogel- en planten wereld to de omgeving van Vlaardingen. Op de Mr. L. A. Kesperweg- hoek Van Hozendorplaan verleende zaterdagmid dag de 57-jarige W. J. A uit Schiedam geen voorrang aan een auto, A liep bij de botsing een enkelfractuur op. Op de hoek van de Parallelweg-Die- penbrockstraait verleende zaterdandddag de 4D-jaxige J. J. B. met zijn auto geen voorrang aan een personenauto, bestuurd door de 47-jarige J. W, N. Een botsing volgde, waarbij de 46-jarige mevrouw C. F. E., die als passagier meereed in de auto van N„ vermoedelijk een hersen schudding opliep. Zij is in het Holyzie kenhuis opgenomen. MAANDAG 20 SEPTEMBER 1915 Zoekgeraakt op de post. Het „Hbt." deelt mede, dat een pakket met 41 sollicitatiestukken van onderwijzeressen, 28 Augustus door het gemeentebestuur van Tiel naar den arrondissements- schoolopziener te Nijmegen gezonden, zijn bestemming niet heeft bereikt. Daar zich onder de akte van bekwaamheid verscheiden oorspronkelijke bevinden, kan dit verloren gaan van het pakket vele onderwijzeressen voor geruïtnen tijd het solliciteren onmogelijk maken. Een kranig stukje. De heer B, J, C. Trunz te Vlissingen heeft Zaterdag in 1 nor 55 min, naar Breskens gezwom men. Dit is zeker een kranig stokje, de Westerscheide is ter plaatse ongeveer 4 K.M. breed en er staat een sterke stroom. - t M r V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1