1 1 M H Nieuimlraten nog steeds zeer actief FORTEX mm veel meer behoeft subsidie Raad koos A. Lems tot voorzitter P OTTERDAM EErmü Harde werkers in dé sport (15) Kreeg viermaal Doorgaand verkeer over Van Haarenlaan SGHIE via naar R'dam Voor u geknipt een eremetaal is te gering Vanavond taptoe op (tföte Markt Wachten op wethouder II. Bavinck Schiedam bouwt Raad begint 19 nov. begroting Jaarvergadering HBSS in Bron Scooterberijdster gewond bij botsing Burgerlijke stand Icr9 ammer mr' M' J' Blok- de ™r Naar Maastunnel FORTEX OPENT VRIJDAG 24 SEPT- 12 UUR C.S.F.S. WENST GROTER BESTUUR Reconstructie van spoorwegovergang ioo; P der bevolking Geslipt: oliespoor „Zelfbediening" uit ROTTERDAMMER Pagina DINSDAG 21:-SËDTi^ERSi96S:: int S ORGAAN 'ONTWIKKELING (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM/VLAARDINGEN Bij de verkeerstechnische ont wikkeling binnen de gemeenten Schiedam en Vlaardingen dient men onderscheid te maken tussen het doorgaand verkeer van Vlaar dingen naar Den Haag, IJbecht en Dordrecht en omgekeerd en het plaatselijke verkeer, het laat ste tevens bedoeld-als interlokaal verkeer tussen Schiedam en Vlaar dingen en Schiedam en Rotter-' dam. Het doorgaand verkeer zal zich in de toekomst steeds meer gaan afspelen via de Burg, van Haarenlaan. ]£EN overzicht van de ge projecteerde wegenruit rond de steden Rotterdam, Schiedam en-Vlaardingen. In de inzet (links hoven) de tracees van de wegen ten noorden en .ten zuiden van het station. SCHIEDAM Voor het eerst sedert tientallen jaren is de nu 68-jarige heer W. Nieuwstraten op maandagavond tihuis. Dat was wel de eerste conclusie die we trokken, toen we deze veteraan van onze harde werkers in de sport (op maandagavond!) be zochten en toen vernamen hoeveel jaren hij jaar in jaar uit iedere maandagavond bezet was in het belang van de sportgemeenschap. (Van een medewrker) Nog actief Organisatie <#AckSl <tS&SSBSS PMN WUWJ nrnroir GEBOUW ATRIUM" K ft R Et DO O RN&A N S f B143- '"kt; ore»» Well- *v«i fttli 1 «s: ld In. 'fenl, tïoor f.V de verhouding tussen overheid 'n' en pers is in Nederland iets aan ut veranderen. Er ontstaat meer U- ferAeid tegenover elkaar; er groeit i m betere onderlinge verstandhou- .-•1 for, ie afstand wordt minder groot. Fen de kant der overheid wordt hoe k>I bfier hoe meer ingezien, dat goede isforutqfie van haar kant in het be- taf san de burgerij is. Ook in Schie- te lenen deze opvattingen en daar- heeft het college van B. en W. «d besprekingen met de plaatselijke i worffrmen getracht gestalte te geven I lfll' het nerlangen naar snelle en wde voorlichting uit de werksfeer iir gemeentelijke overheid en der ai j 'tmeenfeljjke diensten," aldus bttrge- n- wetter Roelfsema in het eerste num- str van het informatie-orgaan van - t gemeente Schiedam, dat onder de I. tel van .Jiet Stadhuis meldt", voor- s, "fig eenmaal in de veertien dagen - i d verschijnen. De burgemeester i- mjftverder in zijn „Ten Geleide", rt vee^ verwacht van de ver- n i :«t;ning ervan. Al zal men het. blad r. j ;n zekere ontwikkelingsgang moeten l mnnen. ^URALVE het heuglijke feit, dat we r>u eindelijk in Schiedam een ge- neentelijfc voorlichtingsblad bezitten. s er nog een andere afspraak ge- i Makt tussen plaatselijke overheid en m. Eenmaal per maand komen Mr™m burgemeester en wethouders verte3enwoordigers van de -rt öyeen. In deze maandelijkse b Ij - komst zullen vooraf vastgestelde verwerpen worden behandeld, ter- £Vens spontane vragen aan de «'"men worden gesteld. Zo was ■oandagmiddag in de raadzaal van itaahuts een persconferentie on- l»if.^or^tterschap van burgemeester ,,.Jema' waarbij behalve gemeente- aers en ambtenaar voor alge- ■®e zaken(pers). de heer C. Brunt, ware" de directeur van '""yewerken ir. J. c. Broeijer. rt 'jcVJlrnissaris~h00fdinspecteur BijlA' ""gen en hoofdinspecteur H. itnt r,Va,n Beveren van Verkeers- 'aatste S"f een interessante to tf f, over de ontwikkeling b, verkeer in Schiedam, terwijl aiS' v°or aanvullende expli- liertii I f', mar3e mogen we td ui dat zich nu toch <*a hJontoüren gaan aftekenen van ÜUenW felerzijds begrip tussen '«plaatselijke overheid en de pers. huTn^e- ontw^keling kan slechts Als men bijvoorbeeld van Vlaardin gen naar Oen Haag moet, kan men eerst over de Burg. Van Haarenlaan kleedt u altijd een klasse beter! rijden en zich daarna via het Plein 1940-1945,' s-Gravelandseweg, Nieuw poortweg, hulpbrug over de Schie door de Spaanse Polder naar Rotter dam begeven om vandaar utt de richting naar Den Haag, en eventueel naar Utrecht, in te slaan. De overjarige hulpbrug over de Schie betekent evenwel een „bottleneck" voor het verkeer. Vooral met het oog op het doorgaand verkeer heeft deze smalle hulpbrug veel te verwerken, speciaal op de spitsuren. Niet zelden vormt zich dan een lange file auto's aan beide zijden van de brug. Als eenmaal de Brandérbrug over de Schie gereed, kan men vanuit de Burg. Van Haarenlaan onmiddellijk aansluiting krijgen met de Horvathweg Zolang deze nog niet in de richting Rotterdam door getrokken is, moet men even over het Stationsplein terugrijden om vervolgens over de Overschieseweg naar Rotterdam te komen. Naar Den Haag rijdt men het beste eerst naar het Klein Polderplein en daarna langs de Rijksweg 13, terwijl naar Utrecht de route over het Blijdorpplein en vervolgens langs de Gordelweg, Bos dreef, Rijksweg 3, het meest aanbeve lenswaardig is. De route van Vlaardingen naar Dor drecht zal in de toekomst, als de Bran- dersbrug over de Schie en Horvathweg geheel gerealiseerd zijn, lopen via de Burg,Van Haarenlaan, Brandersbrug. Horvathweg, Aelbrechtskade, Rochussen- straat en dan zo naar de Maastunnel. Het meer plaatselijke verkeer Vlaardingen naar Rotterdam vice versa blijft over dé Burg. Knappertlaan lo pen, In Rotterdam blijven de Mathe- nesserbrug en de Lage Erfbrug elk een lastige, tijdrovende „bottle-neck" voor het verkeer, doordat ze nogal eens gesloten zijn. De vraag rijst nog of op den duur het verkeer op de Burg, Van Haarenlaan niet „vol" zal raken. Inderdaad zal deze weg voor het doorgaand verkeer vrij spoedig een volledige capaciteit bereiken. Doch dan zal Rijksweg 20 waarschijnlijk reeds jn gevordi KORTE HOOGSTR. 11a TEL. 6151 VLAARDINGEN. zover zijn gevorderd, dat deze de overbe lasting van de drukke verkeersader zal kunnen overnemen. Binnen enkele jaren zaf de infrastruc tuur van de zgn. wegenruit om Rotter dam en Schïodam ongetwijfeld een effi ciënt verkeérspatroon vertonen, waarbij zowel het locale ais interlocale verkeer op vlotte wijze zal doorstromen. In het voorjaar van 1966 hoopt men via de Horvathweg rechtstreeks te kunnen doorrijden naar Rotterdam en in 1967 rekent men op de aansluiting van de Rijksweg 20 op de Benelux-tunnel, die niet alleen het Botlekgebied met zijn machtige industrie, maar ook het verdere Zuiden zal verbinden met deze zijde van de Maas. Op de Burg. Van Haarenlaan komen op alle kruispunten verkeerslichten maar er komt geen maximum snelheid. Wat trou wens onnodig is, want als men eenmaal is gestart met de „groene golf", zal het niets uitmaken of men 50 o70 km mag rijden. FOTO BOVEN: Iedere maandagavond bezocht hij de Bondsvergadering van de afdeling Rot terdam van de KNVB waarvan hij sedert de fusie van de CNVB en de KNVB 1940 lid is. Daarvoor was -het de CNVB waarvoor veel werk deed. Reeds zo'n kleine vijfenveertig jaar is de heer Nieuwstraten aktief bezig in de sport. Eerst als voetballer van het toen malige Velocltas. Na de opheffing daar van ging hij met Martien Koóyman over naar Pro Patria, ook weer als voetballer. Na ongeveer drie jaar gevoetbald te hebben, trok de beer Nieuwstraten een oproep voor scheidsrechters zich dermate aan, dat hij zich aanmeldde als voetbal- arbiter, waarvoor destijds geen cursus nodig was. Hij werd meteen „de wei" ingestuurd en deed het best. Het ging zo goed, dat hij reeds op 21-jarlge leeftijd ,de topwedstrijden uit die tijd mocht fluiten, zoals bijvoorbeeld Pro Patria DRD. Ook districtswedstrijden tussen Rotterdam en Dordrecht kreeg de beer ,Nieuwstraten te fluiten. de heer Nieuwstraten In 1925 vroeg men hem-of hij toe wilde .treden tot de seheidsrechters-commissie IHlERNAriONAlEj CONSUMENTENBEURS"' AHOr GEBOUW tlm 7 Oct. (Van een medewerkre) SCHIEDAM Het bestuur van de Chr. Sportfed. Schiedam (CSFS) heeft voor maandag 11 oktober een vergade ring uitgeschreven, die in gebouw Jeugdhaven aan de Lange Haven gehou den zal worden, aanvang 20.15 uur. Men wil trachten het CSFS-bestuur met enke le leden uit te breiden, waarvoor alle bij de CSFS aangesloten verenigingen zijn aangeschreven. Momenteel telt het be stuur in feite nog maar drie leden (H. Roozenbeek, F. E. Koelman en H. Nagte- gaal). Intussen bestaat er een redelijke kans dat dit drietal met twee jeugdige leden zal worden gebracht op vijf, maar daar naast wil men met vertegenwoordigers uit, de verenigingen Animo, HBSS, ODL ODO en Juliana het CSFS-bestuur dus danig completeren, dat er weer vele activiteiten hiervan zullen uitgaan. Voor zitter H. Roozenbeek doet in een speciaal tot de aangesloten verenigingen gericht schrijven .een dringend beroep op de verenigingen voor enkele afgevaardigden te zorge nop de te houden vergadering. van;de Christelijke Voetbalbond (CVB) de latere CNVB en sedert 1940 gefuseerd ,met de KNVB. Vërenigingsman als de heer Nieuwstra ten intussen allang - was geworden nam hij de uitnodiging om zitting te nemen in de scheidsrechterscommissie aan en se dertdien was hij nagenoeg iedere maan dagavond „de klos". Hij deed het met plezier en denkt met veel genoegen terug aan al die jaren, dat hij werk voor de voetbalbond deed. Want het bleef echt niet' alleen bijdie maandagavonden. Wanneer de docenten dekandidaat-scheidsrechters de spelre gels bijbrachten, was er meestal ook een vertegenwoordiger van het afdelingsbe stuur aanwezig. En in vele gevallen was het: ook nu weer de heer Nieuwstraten, die zijn vrije avond er graag voor opofferde, want het bondswerk was hem lief geworden. Zo lief, dat hij eerst vorig jaar, op 67-jarige leeftijd dus, het pas los kon laten. Aanvankelijk dacht hij, dat het hem zwaar zou vallen het bondswerk te moeten latén schieten, maar veel ander Werk eiste zijn volle aandacht op, zoals het secretariaat van de Bouwvereniging „De Eendracht" en zijn lidmaatschap van de V.N.F.G. (Ver. Nat. Feest- en Gedenk dagen). oetbal in Schiedam' (de A.B.C. en S.Z.A.C.) en zorgde hij ook voor de aanstellingen van het schoolvoetbbl in Rotterdam. Een wanneer ze hem dat volgend jaar weer vragen (en gegarandeerd dat men dat ook doet) dan zaï dé heer Nieuwstra ten dat weer niet, weigeren. Daarnaast vormt hij met de heren Chr van Dijk en L. van Sijll een specials commissie, die eventuele problemen in de Alg. Bedrijfs-Competitie zal bespre ken.. Begrijpelijk, dat mevrouw P. J. Nieuwstraten-Papenhuyzen heel - wat avondjes haar man beeft moeten, afstaan in-dé afgelopen veertig .jaren,: maar.zé heeff dat offer vrijwillig gebracht' en stemde er steeds in - toe wanneer .haar man weer voor de sport op stap móest. De kinderen, kregen het sportvëreni- gingsléven als het ware met:de paplepel ingegoten. Vandaar dat de oudste zoon Arend 'ook ging: voetballen (eerst bij Pro Palaria en later bij HBSS) en zoon Wim bij-HBSS'niet alleen ging voetbal len, maar thans ook bestuurslid is. Trou wens, nog iedere, zaterdag voetbalt Wim jr. en dat geeft' pa Nieuwstraten een p gevoel van voldoening. Bovendien is de '5 dochter Tiny gehuwdmet - een., scheids- rechter eh wei 'dé heer J. A. Blom uit Den Haag. En wanneer dat: nog niet voldoende bewijs is, dat het gezin Nieuwstraten actief in de sport'bezig was'en is, moge het erelidmaatschap van DOK, dat de heer Nieuwstraten bezit, een duidelijke - weerspiegeling zijn van het feit, dat de heer Nieuwstraten een geboren en geto- gen sportman in hart en nieren is, .j. SCHIEDAM Ter' gelegenheid van Prinsjesdag gééft het 'Schiedamse politie muziekgezelschap vanavond om 9 uur op de Grote Markt onder leiding van diri gent Ji. Brilleman dey gëBruikéhjké tap-ï (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het kunstcentrum zal, naar verwacht wordt, in het seizoen 19651966 een exploitatie tekort op zij'n te geven.voorstellingen van 6.360.- hebben, terwijl daar naast de kosten voor het maken van propaganda waarschijnlijk 3.300.- zullen bedragen. De Schiedamse Ge meenschap heeft het Gemeentebe stuur gevraagd extra subsidie te wil len verlenen ten behoeve van het kunstcentrum om deze onkosten te dekken. In een voorstel aan de raad stellen B, en W. voor hiertoe over te gaan. In (Van onze correspondent) 'scrnff- i? 3°ede komen. De de- drJtt en ma6r gedijen, als morstrormng van gedachten is. (Vari onze correspondent) 'Van een onzer verslaggevers) Blijkens de bevolkings- ^ie b»rn^roeg-per 1 augustus 1965 de !!i'vin -n®,m Schiedam 81.07 per- ^nen ^ir, ön 4I'125 vrouwen en 40.682 81889 :Lrini w.a,s het bevolkings- ï'WLt iif-" eén maand tijd de fr nwulv. Personen verminderde. !®>nen kinderen geboren: 50 en er edS?" Er vestigden zich Vden sa 356 personen. Er Hden eL„Tell^cn voltrokken en er onfbéndgnV ken door eehtschei- een wond bovenb k.toe erd maandag de 58- <«f de rnSetser B- S. uit Rotterdam vis schrtïiV Vaar het Gemeentezieken- 31 l5'nw i man was geslipt over onianig oliespoor op de Prof' S unneslaan en daarna gevallen. HOEK VAN HOLLAND Tijdens de vergadering van de Hoekse wijk raad is dinsdagavond de heer A. Lems (chu) met negen stemmen en twee blanco tot voorzitter gekozen voor het laatste jaar van deze zittingsperiode. De heer H. J. Nijland (soc.) koos men als lid van het dagelijks bestuur. ïn de vakature van de heer H. Foppen als wijkraaöslis werd voorzien met de benoeming van de heer G. J. Hessels (soc.). De Rotterdamse plannen voor het bebouwen van de Brin ktegenover de Rietdijkstraat zijn rommelig van opzet. Vooral de plannen om er opslagplaat sen te bouwen zijn een doorn in het oog van de raad. Liever ziet men de 6000 vierkante meter gebruikt om er een dorpscentrum te scheppen en om de verkeerssituatie te verbeteren. De wijkraad zal voor de derde maal tegen het plan protesteren. De fa. Kleywegt zal overigens de bebouwde kom verlaten en zich vestigen aan de Prins Hendrikweg. waardoor vrachtauto's en kranen uit de Rietdijk straat zullen verdwijnen. Voor de watertoren aan de Lange weg zijn de Hoekse VW, die er een kantoor wil vestigen en de heer C. Don, die er een muziekschool wil beginnen, gegadig den. De toren is echter de gemeente Rotterdam te koop aangeboden. Het ge bouw moet 3600 kosten bij verdere exploitatie en 1 wanneer het voor de sloop is bestemd. De aanvragen werden voor nader be raad aangehouden. De Rotterdamse wethouder van open bare werken, nir. H, Bavinck, zal don derdag 28 oktober de wijkraad bezoeken. Vergezeld van zijn staf zal hij een toelichting geven op verschillende pro blemen, die in Hoek van Holland be staan. Vandaar dat op deze wijkraadsver gadering verscheidene beslissingen naar een later tijdstip zijn verschoven. HOEK VAN HOLLAND Tijdens werk zaamheden aan de Tasmanweg stuitten werklieden vrijdagmiddag op een hoeveel heid munitie. De Marine Opruimingsdienst neeft het oorlogstuig verwijderd. MAASLAND Aan de leden van de Maaslandse Vogelvereniging zijn vrijdag avond de rglementen en de inschrijfformu lieren voor de in november te houden ten toonstelling uitgereikt. De vereniging is nu in het bezit van 200 kleurkanariekooien. 25 dubbele vitrines en een aantal parkieten- kooien. De opkomst ter vergadering viel tegen. HOEK VAN HOLLAND De kwestie van de spoorwegovergang bij de Har- wiehweg zal wellicht binnenkort een nieuw stadium bereiken. De Nederlandse Spoorwegen hebben een plan in voorbe reiding tot reconstructie van de spoor wegovergang, Men vraagt de wijkraad thans advies over de beveiliging van de overweg. Rotterdamse technici zijn van mening dat een beveiliging op dit punt niet noodzakelijk zal zijn. De wijkraad is echter niet bereid om deze gedachte zonder meer over te nemen. Men wil eerst eens kennis nemen van de nieuwe plannen alvorens een oordeel uit te spreken. Een overweg zonder enige be veiliging is volgens de wijkraad zeker niet direct aanvaardbaar. Heineken Brouwerijen zijn voornemens om in de toekomst een restaurant te bouwen aan de Schelpweg. In de toe komst inderdaad, want de plannenmakers 2ijn er zich reeds van bewust dat dit plan niet op korte termijn verwezenlijkt zal kunnen worden. In feite is er geen kans op, voordat de versterking van de zeewering is voltooid en de Noorderpier is verlengd. Wanneer er dan voldoende zandaanwas zal zijn, is het Hoogheem raadschap Delfland wellicht bereid om op deze plaats te laten bouwen. SCHIEDAM Door de politie werd maanda gaangehouden een 65-jarige huis vrouw die op de supermarkt aan de 's- Gravenlandseweg zichzelf had bediend zonder evenwel te betalen. MAASSLUIS Bij de gemeentepolitie zijn benoemd: met ingang van 1 oktober 1S65 de heer J. Bakker, thans marechaussee le klas te Sas van Gent tot agent en de heer M. de Klerk te Middelburg tot adspirant. Met ingang van 1 januari ts de heer K. van Eersel, marechaussee le Was te Breda en wonende te 's-Gravenmoer agent. i afwachting van het rapport van de culturele commissie willen zij het Kunst centrum een kans geven om het cultu rele leven in Schiedam in het komende seizoen te helpen op gang te brengen. De verlening van deze subsidie voor dit seizoen zal evenwel geenszins betekenen, dat ook voor volgende seizoen op dezelfde wijze een gemeentelijke subsidie zal worden verstrekt. De thans voorgestelde subsidie-verle ning dient derhalve te worden gezien als een overbruggingsregeiing, waaraan de culturele commissie, die wenkt aan een nota betreffende het culturele beleid, op geen enkele wijze gebondenTis bij haar eindadvies. Deze extra subsidie is be doeld voor de dekking van eventuele verliezen, zodat die niet wordt uitgekeerd voor zover na afloop van het seizoen zal blijken, dat geen verlies is geleden. Het Kunstcentrum zal van elk evene ment een exploitatie-overzicht en van het gehele seizoen een eindverslag aan het college van B. en W. moeten overleggen. B. en W. zullen' de Schie' damse Gemeenschap verzoeken als ad ministratrice op te treden, de financiën te beheren en van de exploitatie-over zichten een eindverslag samen te stellen. De raad had overigens reeds op 22 oktober 1962 een krediet verleend voor ruimere subsidiëring van de passieve en actieve cultuur binnen de gemeente dan tot op dat ogenblijk het geval was geweest. In het- desbetreffende voorstel hadden B. en W. het vertrouwen uitge sproken. dat de culturele sector door deze ruimere subsidies voldoende stimu lans zou ontvangen om zich verder te ontplooien, mits de belanghebbenden er van overtuigd bleven, dat de beste mid delen om een doel te bereiken in eigen inspanning zijn gelegen. Zij zullen zich derhalve regelmatig moeten bezinnen of hun organisatievorm, hun middelen en de. manier waarop zij zich aan het publiek presenteren, nog in overeenstemming zijn met de opvattingen van onze tijd. Overigens heeft de heer Nieuwstraten - die in de loop der jaren tot viermaal toe werd onderscheiden met eremetaal het. sportleven nog, niet helemaal vaarwel kunnen- zeggen, want tijdens de afgelopen' maandgn heeft hij de scheidsreehtersaan- stellingen verzorgd van het zomeravond- .(Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Óp 1 september '1965 waren, er in Schiedam in uitvoering 1463 woningen, waarvan 648 in opdracht van partikulieren en woningbouwverenigin- gen en 815. in opdracht van de, gemeente. -In augustus kwamenVgerced 47 wonih- gebouwdin opdracht - van woning bouwverenigingen. f y anuari tot en met 31 augustus 1965 werden er gesloopt 23 woningen, zeven bedrijfspanden en '.ürie pakhuizen. - (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De openbare behande ling van de begroting 1966 door de gemeenteraad zal geschieden op 19, 22 en 23 november en eventueel nog op 24 november. De gemeentebegroting voor de dienst 1966 en de bijbehorende stukken zullen op 28 september aan de raadsleden wor den toegezonden. Voor de behandeling van de begroting door de gemeenteraad is het volgende schema vastgesteld: 1. 18, oktober behandeling in de commissies; 2. 26 oktober a.s. bespreking van het alge meen verslag door B. en W.; 3. 29 oktober toezending van het algemeen verslag aan de raadsleden. Voor wat de passieve cultuur betreft, is dit vertrouwen helaas beschaamd, want de ene kunstkring kon zijn bestaan niet meer rekken en de andere verkeert in voortdurende financiële nood wegens te weinig belangstelling van de zijde der burgerij. De Schiedamse Gemeenschap heeft tijdelijk het werk van de ene kunst kring overgenomen in de hoop, dat zij dit spoedig zou kunnen overlaten aan een organisatie, die in staat zou zijn allerlei soorten passieve cultuur op zodanige wijze te bundelen, dat de gehele sector daarmee gebaat zou zijn. Als zoning is nu voor het seizoen 1965—1966 gevormd het Kunstcentrum, waaraan zullen medewerken de Katho- ü?,ke, .Kring, Toonkunst, Schiedamse b,™, cnFilmkring en Schiedamse Gemeenschap, benoemd tot Deze samenwerking wordt als een proef beschouwd, aldus B. en W. (Van een medewerker) SCHIEDAM Op donderdag 23 sep tember zal HBSS de Jaarvergadering houden in „De Bron", naast Musis. Sa crum, aaiivang acht uur. De'uit tien punten bestaande agenda vérmeldtv ondermeer de jaarverslagen van' - ;dè7: secretaris, penningmeester, en commissi.es, een bestuursverkiezing (af tredend en herkiesbaar de heren F., van Hoek, G. K. A. de Geus en P. W. van Vonderen), benoeming van diverse com missies, installatie van de jubileumcom missie en bespreking van de bouwperike. len. - Intussen is bij HBSS ee doelpuntenac- tie gestart, waarbij iedere speler een dubbeltje betaalt voor elk doelpunt van het elftal waarin hij speelt. De eerste week bracht dat een bedrag van ruim veertig gulden op voor de tien HBSS- teams, die bij de senioren spelen en afgelopen zaterdag werd er circa 25 opgehaald. Er komen nog meer actiesj waarover op de ledenvergadering nadere mededelingen zullen worden gedaan. SCHIEDAM Doordat maandagmid dag, op de B.K.laan ter hoogte van pand 124 mevrouw C. S. met haar auto van een uitruit achteruit de rijbaan opreed, kwam zij in botsing met een scooter, bestuurd door de 19-jarige mej. J. M. V, uit Vlaardingen, die daardoor kwam te vallen. Met een hersenschudding en een gekneusde linker knie werd het meisje door de GGD naar het Holyziekenhuis in Vlaardingen gebracht. SCHIEDAM, Geboïen: Rem co z.v. J. Leur en A. j. Beukers, Franciscus z..v. J. E* Woudstra en E, Crama, Menno z.v. J. Zeeman en H. Peters. Henriette M. H. d.v J P.A. Weber en H. A. M. L. Hendriks, Alida L. d.v. J. M. Meeder en B. Hofman. Jacqueline M. d.v. J. Oieles en C. J. van der Meer, Astrid d.v, J. Roelfesema en W. J. van der Heiden. Marcellinus G. z.v. B H Foet en A. J. M. Vlug. Evert ,G. z.v.' h! Wiebrands en G. Lingbeek. Johanna d.v. J. Meijvogel en B. Brokken, Arno z.v. K. de Blois en S. van der Have. Jochem R*. z.v. J. Wagner en M. t. vn Loenen, Ronaldus C, z v L. Visser en C. C. M. Daalmeijer. Raymond J. T. z.v. T. H. van Etten en J.F. Remmers- waal. Overleden: H. Ros 1 dag. P. P. Lut, JJE KINDER POLITIE heeftdrie broertjes (J, 9'en 12 jaar oud) in bewarijig gesteld. Zondag hebben zy aan boord van het^ voor recreatiedoeleinden bestemde schip. Van het leger des Hëils, liggende In de Schie ter hoogte van de jLugt, voor 800 tot 900 gulden vernielingen aangericht. De jongens, die by? de 'kinderpoli tie bekend zijn (twee van hen staan reeds onder toe zicht) kwamen door een raambinnen, braken vijf kasten open en- strooiden de- inhoud over de vloer. - v i:. D* 'YOLKS-ÜNIYERSITEIT /gaat ieer binnenkort het nieuwe cursusjaar 1963/1966 beginnen. Zoals gebruikelyk Maan er weer talloze cursussen, excursies en voorstellingen op het gevarieerde..pro gramma. Een ervan is de speciale avond die gewyd zal zijn aan wylen dr, Albert Schweitzer. Mevrouw H. Oberman-Oberman, oud-in edewerkster van dr. Schweitzer, zal daarover 11 oktober een causerie houden, geïllustreerd met kleurendia's die vorig jaar mei werden gemaakt. De aktiviteitcn van de Volksuniversiteit zijn uitgebreid met enkele nieuwe cursussen, op het'gebied van de creatieve zelfwerkzaamheid en met cursussen in de nieuwe stadswijken Reyeroord („Tekenen, schilderen en'plas tisch vormen") en de Prins Alexandec- polder („Goed wonen"). De auto van de Koningin oengereden. Het gedeelte van den Leidsclieu Straat- teeg in het Haagsche Boschwaarop uit' komt de laan, toegang gevende tot het Huis ten Bosch, bljjkt herhaaldelijk een gevaarlijk punt te zijn doordat vreemde automobilisten niet bekend zijn met hel bestaan van die laan en deze voorbij rijden, zonder signalen te geven. ft o heeft gisteren op dat punt een aan rijding plaats gehad ttisscben de auto van H. M. de Koningin die met Prinses Juliana naar Scheveningen reed, en een Hïrechtsche auto, waarin gezeten waren Jlir. Schimmelpenninck uit Utrecht, ba ron van Heemstra, burgemeester van de Bilt, freule Repelaer uit Utrecht en een paar kinderen. .De chauffeur van de Utrechtsche auto wist niet, dat op dat punt van den Leid- schen Straatweg een laan uitkomt, kon deze door liet geboomte ook niet zien en gaf dus geen signalen. Door krachtig remmen van béide chauffeurs werd erger voorkomen; wel had er een aanrijding plaats, doch de inzittenden van beide auto's kregen geen letsel. De Koninklijke auto was zoodanig be schadigd,. dat H, M. de Koningin en Prinses Juliana moesten uitstappen; in een andere hof-auto werd het tochtje naar Scheveningen voortgezet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1