'4W004 Taptoe kreeg meer pbliek H.B.S.S. komt voor een zware opgave te- staan FORTEX Val uit rijdende tram Al In de tijd van Willem III JAAR BEURS GEBOUW VREDEN- BURG UTRECHT steunt op ruim 30 jaar ervaring SCHIE Tweemaal brons Orpheus huldigt twee koorleden rroots concours 37 korpsen in s-Gravenzande Biertapwedstri j d iu de Harmonie FORTEX Drie gewonden in verkeer Vlaardingse zit er warmpjes bij hij Holcon Vrouw vervalste cheques om uit schuld te komen Mannen gooiden vuur in café Burgemeester spaar bij Kunstexpositie Hengeleoneours van „Ons Allei* Doel" Uw rekening draagt: een naam bij Vlaer Sc Kol Zegelclub „Posita" opent seizoen MiiMïÊÊmM JAARLIJKSE BEURS VOOR PARTICULIEREN dagelijks van 10-10 uur, zondags gesloten. Georganiseerd onder' auspiciën van: H.H..'de Klerk Zn., Arti Domo, Van Ommen: vestigingen te Rotterdam, Den Haag,. Utrecht Vlissmgen en De venter. Deelname :.alle bekende fabrikanten op het/gebied 'van woning-, -inrichting.Exclusieve buU tenlandse inzendingen.: gtssü'ira* aw*. Pagina 3 VOENSDAG 22 SEPTEMBER 1965 kleedt u altijd een klasse beter! (1650-1702) dl Koning-Stadhouder ...deed Vlaer Kol (van 1691bankzaken. Dat is misschien wei interessant Maar onze huidige cliënten vinden het belangrijker, dat Vlaer Kol is uitgegroeid tot een eigentijds en efficiënt bankbedrijf. Een bedrijf, datook uw zaken behandelt, alsof het die van henzelf waren: direct en persoonlijk. Geen wonder dat men zegt: bankgiro, buitenlands betalingsverkeer, kredietverlening, effecten, vermogensbeheer, beleggingsadviezen, belasting -aangiften, spaarrekeningen, reisdevïezen, assurantiën, deposito, open en gesloten bewaameming, safeloketten, handetsvoorlichting. Utrecht, Oude Gracht 158, tel. 26351. Rotterdam, Coolsingeï geb. Utrecht tel. 120126, Bilthoven, Julianalaan 4, tel, 2571/72. Usselstein, Kloosterstraat 7, tel. 2195. ■s KQTTERPA^tER pi flQDS ZONDEBOK REMEDIE :n, •'>r» dadelijks (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAMDe taptoe door het Schiedamse Politie Muziekgezelschap o.l.v. dirigent J. Brilleman ter gelegnheid van Prinsjesdag om negen uur dinsdag avond op de Grote Markt trok ditmaal meer publiek dan vorige jaren. Het programma luidde o.a. Entree du Défilé, In Gorpore (mars), Them-Basses, When the Saints go marching en twee koralen, tw.: Wilt heden nu treden en Wenn ich einmal soil scheiden. Op het bordes van het Stadhuis waren aanwezig burgemeester Roelfsema, com missaris K. Rijpma en wethouder W. van Schooneveld, met hun echtgenoten, en gemeente-secretaris mr.' M. J. Blok en hoofdinspecteur C. J. v. d. Haagen. - Na afloop werden de dertig leden van het muziekgezelschap in de raadszaal van het stadhuis genodigd, waar men nog enige tijd bij elkander bleef. (Van een medewerker) SCHIEDAM Voor de zaterdag clubs is ook voor komende zaterdag weer een volledig voetbalprogramma vastgesteld. Zowel PPSC en HBSS in ■de KNVB als GSS en GIB in de afd. Rotterdam kamen aanbod en heb ben een wedstrijd op hun programma staan. PPSC gaat naar Loosduinen om daar, de club van die naam partij te geven. Loosduinen kwam in de twee tot nog toe gespeelde wedstrijden slechts via een 0—-Ö gelijkspel tot één winstpunt, zodat PPSC met vertrouwen deze strijd tege moet kan zien, zelfs al zou Loli Kalden niet present zijn door militaire dienst. HBSS krijgt het tegen Groote Lindt uit Zwijndrecht heel wat moeilijker. De Lindtenaren hebben evenals HBSS vijf punten uit drie wedstrijden en delen met HBSS, Barendreoht —en Heerjansdam de eerste vier plaatsen. De verliezer valt dus even terug en aan HBSS de taak om dat Gr. Lindt te laten worden. GSS brengt een bezoek aan de badplaats Rockanje, dat reeds met 5—2 van WOB won en 2—2 speelde tegen Bolnes. Een zware opgave dus voor de Gustomensen, die evenwel de punten nu hard nodig hebben. GTB kan eveneens wel wat winstpun ten gebruiken, willen de Schiedammers tenminste nog een rol van betekenis gaan spelen dit seizoen.Of de geel-zwar- ten daarin tegen NTW zullen slagen is nog niet bewezen, hoewel NTW twee punten behaalde uit twee wedstrijden en dus nog geen koploper is. De wedstrijden beginnen om kwart over vier. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Burgemeester H. Roelf sema en echtgenote brachten 'dinsdag avond een bezoek aan de expositie van de kunstschilder Evert Maliangkay in Galerij Punt Vier aan de Buitenhaven weg, waar zij zich geruime tijd onder hielden met de eigenaar, de heer Cees van der Geer. De heer en mevrouw Roelfsema bleken de kunst een warm hart toe te dragen en vooral ook de neo-figuratieve vormge ving van deze jonge kunstenaar te waar deren. Wellicht kunnen de nieuwe eerste- burgers van Schiedam door hun voor beeld van daadwerkelijk medeleven met de plaatselijke kunstmanifestaties.het cul tureel absenteïsme van brede lagen der bevolking zo niet onmiddellijk opheffen, dan wel minder desillusionerend maken. Het culturele.gemeenschapsleven kan an ders wel eens aan passiviteit ten onder gaan. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Werk tuigen- en machinefabriek N.V. aan de Zijlstraat had vandaag twee jubilarissen. Het waren de heren P. 3. Saas (Klaas Katerstraat 19), magazijnmeester, en P. de Kaper (Anth. Muysstraat 19a), plaat werker, die veertig jaar bij het bedrijf in dienst zijn. Zij werden onderscheiden met de eremedaille in brons behorende bij de orde van Oranje-Nassau. Vanmiddag werd in de fabriek een bijeenkomst gehouden waar de directie van het bedrijf zijn jubilarissen lof toezwaaide voor de wijze waarop zijn hun aandeel aan de ontwikkeling van het bedrijf hebben geleverd. De heer Saas (58) verzorgt het maga zijn van de handelsafdeling en de vertin- nerij. De heer De Kaper (67) is hoewel de pensioengerechtigde leeftijd reeds overschreden, nog steeds als plaatwerker werkzaam. Burgemeester H. Roelfsema reite het tweetal de bij hun onderscheiding beho rende versierselen uit. een veel te warm hart toe. Ik hoop tevens, dat vanaf deze dag als een der hoogtepunten van deze Sporthal, tot aan de dag, waarop ze wordt geopend, vele Schiedammers en Schiedamse bedrijven zullen zeggen: Ik wil ook mijn steentje bijdragen. De heer A. de Jong, voorzitter SBLÖ en. voorzitter van de Stichting Sporthal zei tot de burgemeester: In de korte tijd dat u in Schiedam bent, hebt u reeds veel belangstelling getoond voor een groot aantal zaken, ook voor deze Sport hal. De heer De Jong dankte allen, die totzover hebben meegewerkt. We zijn nog niet helemaal uit de zorg, maar we hopen dat het tempo van thans erin zal blijven, aldus de heer De Jong, die daarbij zijn vertrouwen, in de toe komst van de Sporthal onderstreepte. SCHIEDAM Tijdens de pauze van de repetities van het Koninklijk Schie dams Mannenkoor „Orpheus" (dirigent Chris Verhoog) dinsdagavond in het gebouw Arcade kregen het lid C. Kers ten en het bestuurslid P. W. van Vonde- ren het jubileumspeldje voor 35 en 30 jaren trouw lidmaatschap. Zij werden toegesproken door de heren P. Smit, voorzitter en J. de Koster, secretaris van „Orphèus",- die met èmst en luim in hun toespraken beide jubila rissen „in de bloemetjes zetten". Tot slot zongen, zoals gebruikelijk, de medekoör- leden hen spontaan toe en daarna ging men weer „gewoon" door met het zingen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Dinsdagmiddag was in*de zaal Harmonie.eeri, groot;deel van de Vlaardingse 'Horecawèreld verza meld én'ook'collega's uit Maassluii. Hoek van Holland en Rozenburg waren verte genwoordigd. Al deze mensen kwamen om,elkaar vreedzaam te bestrijden in het tappen van een goed glas bier. De wedstrijden werden gehouden In het kader van de Nationale Biertapwed- strljden, georganiseerd door de gezamen lijke Nederlandse brouwers. Er deden elf eenmanszaken mee en tien teams be staande, uit twee personen. Beide groepen konden een maximum aantal punten halen -dat evenwel door niemand werd bereikt De nummers een, twee en drie van de eenmans bedrijven waren de heer C. Zagwijn uit Vlaardingen 481. J. Dupuis uit Schiedam 469 en H. van Everdingen 451 eveneens uit Vlaardingen. Bij de tweemansploegen kwamen respectievelijk als een, twee en drie de teams, Udo en Heukels uit Maassluis 984, vader en zoon Van Beieren uit De Hoek 948 en C. Brouwer en D. van Aalst'842 uit Vlaar dingen, uit de bus. Voor de hoogstgeklasseerde Vlaardin- gers was er een wisselbeker beschikbaar jjesteld door georganiseerde Vlaardingse Horecabedrijven.De bekerwinnaars' wa ren C. Zagwijn en het team Brouwer- Van Aalst. (Van eeh onzer verslaggevers) 's-GRAVENZANDE Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van> de-Drum band Heenweg organiseert het korps zaterdag 25 september een nationaal drtunbandconcours op 'het terrein of in de hallen van de veilingvereniging Wou- tersweg. De heer M. C. v. d. Ende opent om vijf minuten voor twaalf het con cours, waaraan 37 korpsen meedoen. Een groot aantal bedrijven en midden standszaken heeft een collectie prijzen aangeboden, onder meer vier verzilverde bekers, dertig bekers van allerlei grootte, lauwerkransen en takken. Er zijn extra prijzen voor het korps, dat het hoogste aantal punten behaalt over het gehele concours en voor de tamboermaitre, die het beste zijn korps aanvoert. De burgemeester van 's-Gravenzande, de heer H, B, N. Mumsen, reikt om ongeveer half zeven de prijzen uit. De entree van. het concoursterrein is vrij. Kinderen hebben echter zonder geleide geen toegang. Korte Hoogstraat Ha Telefoon 6151 - Vlaardingen Hier hield burgemeester Roelfsema een rede, waarin hij onder meer zei, dat hoewel op deze -middag het hoogste punt van de Sporthal was bereikt, er nog meer hoge punten waren. De gebeurtenis was. evenwel symbolisch bedoeld, als hoogtepunt van het streven van het Stichtingsbestuur een Sporthal van deze allure tot stand te brengen. Als in1966 deze Sporthal wordt geopend, zal dit een belangrijke 'aan winst betekenen op het gebied van sportakkommodatie, waarbij men niet moet vergeten, dat deze hal aansluit bij de ontwikkeling van het hedendaags sportgebeuren. De burgemeester was ervan overtuigd, dat de Schiedamse sportgemeenschap ten volle zal profiteren van hetgeen deze Sporthal zal bieden. Burgemeester Roelfsema eindigde met een gloedvol slotwoord: Ik hoop, dat deze droom van een Sporthal voor onze wethouder van financiën (mr. P. van Bochove) niet zal overgaan in een nacht merrie. Daartoe draagt hij de Sporthal (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM- Bij het uit een nagenoeg stilstaande tram stappen, kwam mevrouw A. G. uit Vlaardingen dinsdag op het Koemarktplein te vallen op het trottoir. Met een gekneusde arm bracht de GGD haar voor onderzoek naar de Dr. Noletstichting. Haar kleding werd bij de val gehavend. De twintigjarige J. D. uit Vlaardingen stak dinsdag met zijn bromfiets onvoorzichtig de rijbaan op de Vlaardingerdijk over en wérd aangereden door een scooter, bestuurd door G. H. B. uit Rotterdam. Met een hersenschudding en een gebroken arm bracht men de brom fietser naar de Dr. Noletstichting. De dertienjarige scholier P. Vervoort uit Rotterdam passeerde op zijn fiets dinsdag op de kruising Nieuwe Damlaan-Burgemeester Horunerlage Gretheiaan enige stilstaande wielrijders en werd geschept door een achter op komende bestelwagen. De jongen liep een pijnlijke heup op. De auto werd beschadigd. SCHIEDAM Geboren: Peter z.v. J Rosman en P van Vuuren, Astrid L M d.v. M de Haan en Z Hoekstra: Jacqueline d.v. J van der Most en M Robberegt; Arie -'.V. M R Ouwerling en L W Tettero: Richard z.v. P Morra cn J W H Rodenberg. FEN aantal autodieven heeft gistermorgen ■*-J het Rotterdamse politieapparaat heel wa! werk bezorgd en bel uren lang in spanning gehouden. Hoewel de politie met mededelingen over hetgeen zich heeft afge speeld hijzonder terughoudend was en ons iedere mededeling onthield, konden wjj ons toch een beeld vormen van de gebeur tenissen die zo'n opschudding hebben ver oorzaakt. Naar wij vernemen trof de politie in de nabijheid van het Grootlumdehgebouw twee wagens aan een Jaguar en een Ford waarvan zij duidelijke aanwijzingen, had, dat die auto's waren gestolen. De Jaguar kon snel worden aangehouden. Er zaten twee mannen in. De Ford, een zwarte wagen, die blijkens het Zwitserse nummer bord geregistreerd zou zijn in het kanton Züricli, stond bij het Groothandelsgebouw geparkeerd. Er zat niemand in. Dc politic zette een hinderlaag uit. Patrouillewagens werden opgesteld bij het Centraal Station, het Hofplein, het Pompenbnrg en op andere- punt, waar men meende dat de Fordge makkelijk zou kunnen worden aangehouden, als de berijder zou pogen weg te rijden. Het hielp allemaal niet. Dc man do politie weet zelfs wie bij is een donker, zuidelijk type, gekleed in een donkerblauw pak, slaagde er tegen het middaguur in ongehinderd met de Ford te verdwijnen in de richting van de Henegouwerlaan. On, middellijk werd natuurlijk een intensieve speurtocht ingezet, aanvankelijk zonder resultaat. Tegen een uur of twee vond de bemanning van een politieauto de Ford bij de Leuvehaven. de contactsleuteltjes zater er nog aan.. De berijder was echter spoorloos, rechercheurs gingen de buurt uitkammen. Inmiddels zijn de rijkspolitie cn de grensposten gewaarschuwd. (Van een onzer verslaggeefsters) VLAARDINGEN Ook de Viaarding- se vrouw hoeft deze winter niet met een koude hals rond te lopen. Dat bleek nogeens duidelijk op de najaars- en wintershow, die de firma Holcon dins dagavond gaf in zaal Triangel aan de Fransenlaan. Want' bontkragen waren een zo veel voorkomend verschijnsel dat het een ieder wel warm om het. hart moet zijn geworden bij het zien van deze koude-verdrijvende mode-elementen. Bovendien waren de talrijke pakjes ook niet 'van het luehtigste soort, maar van kamgaran, wol of tweed. Veel ruitjes waren er te zien, in allerlei 'verschillende uitvoeringen. Het beige-bruine Sherlock' Holmes-ruitje, de forsere zwart-witte, en dé hele grote, zoals bijvoorbeeld - in de rose-geruite mantel, met vloeiend uitlopende lijn. Holcon heeft de nieuwste mode-ont wikkeling niet zo-erg'nauw op de voet gevolgd.' Maar het waren als altijd de klassieke modellen (een rechte rok, rech te jasjes bij de pakjes en bij'de japonnen het chemisier-model) die erg in trek waren. Alle maten kwamen aanbod, van 38 tot en met 46. En ook de kleinsten onder de mode-'minnendén waren niet'vergeten, voor hen toonde Caroline kinderkleding. Wat de kleuren; betreft: Holcon laat alles toe. Rose, cerise-rood, blauw, en natuurlijk veel zwart, vooral voor de wat gekledere modellen en de cocktail-jurk jes. (Van ean medewerker) VLAARDINGEN In verband met hét 25-jarig bestaan van de personeels vereniging „Ons, Aller Doel" van B. Sprij's hout- en meubelindustrie N.V., zal zaterdagmorgen in de vijvers van park 't Nieuwelant een groot hengeleoneours worden gehouden, waarvoor zich reeds meer dan honderd deelnemers hébben aangemeld. Het bestuur van dé Vlaardingse Henge- laarsbond, dat medewerking verleent aan dit concours, doet een beroep op haar leden, a.s. zaterdagmorgen geen gebruik te..maken van de eerste twee yijyers xankf de spoorlijn. f (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „XJw man begon voor zichzelf in oud-ijzer, maar het ijzer begon te roesten en de financiën liepen achteruit." Dit zei vanmorgen de politie rechter, mr. A. R. Jolles tegen de 26- jarige huisvrouw A, H. H.-B, die terecht stond omdat zij geknoeid had met postbe- talingsbewijzen om op die manier uit de schuldten te komen. „Tja, wat moet dat nou," vroeg mr. Jolles. „Als u een man -was kreeg u gevangenisstraf, maar u kunt uw kinde ren natuurlijk niet in de steek laten. En een hoge boete wil ik u ook niet geven, want dan wordt de put steeds diéper." Mevrouw B. bleek nog voor ongeveer j 300 aan schulden te hebben, die zij met 20 in de week afloste. Gezien ie omstandigheden veroordeel de mr. Jolles haar tot een boete van 40 en zes weken voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Twee mannen (ver moedelijk classificeerders) gooiden dins dagavond omstreeks zes uur een bran dend stuk celluloid in de gang van een café aan de Schiedamsesingel, waardoor ee briandgat in de loper ontstond. De eigenaar van het café liep de mannen (ongeveer 20 jaar oud) na, maar hij is MAASLAND Zaterdagmiddag 25 september om twee uur opent de postze gelclub „Posita" het seizoen 1965/66 in het Trefpunt. Enige prijzen voor een gratis verloting zijn beschikbaar gesteld. Verder is er een veiling met variatie eif mooie zegels. Tijd van veiling is om 15.30 uur. Vanaf 22 september zijn bij de vlce- .vóorzitter annex veilingmeester-weer de ft VLAARDINGEN De p.v. „De Lucht bode" vloog met 188 duiven in cor.cours vanuit Mons. 164 km. Om 11.30 uur werden de vogels in vrijheid gesteld met harde zuid westen wind. De eerste duit arriveerde om 13.18.32 en de laatste prijsduif (47e) om 13.51.28. Uitslag: G Rodenburg 1. PU Hoff mann 2 3 4 10 12 16 33, M de Wit 5 13 46 47. L Poldervaart 6 7 8 9 22 30. W Eikelenboom 11 23, J van Zelm 14 19 24 27 29 39. Goeöege- bure-Hofman 15 38 42, G var. Vliet Sr 17 21 43, H van Vliet 18 40 45, D Kloppenburg 20 26. B Vletter 25 £8 41, C Bakker 31 32 35 37 44. P van Gijn 34 36. Kampioenschap pen: Hok Navlucht I. Ph. Hoffmann 1348 punten, 2 J 'ran Zelm 1223, 3. M. de Wit 104S, 4. G. van Vliet Sr. 99, 5. Goedegebure- Hofman 935 punten. Duif 1. J. van Zelm 506 punten, 2. Ph. Hoffmann 490, 3. G. van-Vliet Sr. 473. 4. G. van Vliet Jr. 432. 5. J. van Zelf 402 punten. Generaal 1. Goedegebure-Hofman 12323 punten 2, Ph. Hoffmann 11697, 3. M. Broek 10991, 4. L. Poldervaart 20788. 51 J. van Zélf 10224 punten. Bankiers anno 1691 O ri f: JUIST verschenen is de Gids lopr Schiedam, een uitgave van u. mtolprezen en steeds nog te wei- siZwaardeerde Stichting De Schie- '11 Gemeenschap. Het boekje ziet verzorgd uit. Het telt 72 blad- ÏG. «071 prima, niet te dun en glan- i'w-pier. Met een artistieke om- Ef* lay-out van de Schiedamse ■dienaar Dick Bosen een goed- iSten foto van ir. G. den. Butter. %renteur Peter van den Boom deed Ja*.vriendelijk briefje bij, dat ons 'midieim frappeerde. Hij schrijft i-melöfd dat getracht w zo volledig 2fc'(c zijn.'Uiteraard is het door snélle veranderingen, die in ons t'hiedams maatschappelijk leven nu 0Mitl zijn, niet mogelijk steeds up- Ivistt te zijn- Sa oppervlakkige lezer zegt dat allicht niet zo veel. Maar wij, die be- '-tatre langs de weg timmeren en ttfiKf ie schermen ons oor te luiste rt leggen, kennen onze Pappenhei yjel zo'n beetje en weten in het ibmttn heel goed wat voor vlees we kit kuip hebben. We bewegen ons M zozeer onder het grote publiek Óór het voetlicht, dan wel achter het sa eel en achter het voetlicht; in de ihedkemers van de artiesten, waar ze xnier grime en opmaak, hun ware {«bat tonen en spreken als gewone mitsen. n(j mtdekt men hoe moeilijk en kri- l> tisch de mensen vaak voor elkaar sjn. Als men zich aan zijn medemen- m stoort, dan gaat men gelijken op reit schip zonder anker, dat bij elke golfslag 'wordt heen en weer geslin jerd. Men is of te slap, óf te dicta to- riwl, men lacht te veel of te weinig. Mc onaangename gebeurtenissen in if! ieren vinden ongetwijfeld hun tormk in een samenloop van om- «wisheden waarbij helemaal geen j ijïïüke is van enige persoonlijke Ktatd. Voor de gemiddelde mens zoet er evenwel altijd een zondebok S rjs. Natuurlijk kan een gids ais deze mt geheel volledig zijn. Er sluipen tlsjd ondeugende .jchoonheidsfövt- p' in. Mensen verhuizen wel eens een keer n mt natuurlijk een veel delicatere utk is: er kan een of ander adres in a'n gids voorkomen, waarvan de per son in kwestie inmiddels is overle- itn.Cc opstellers kunnen immers niet illü weten. Zelfs dergelijke tere za- ten ontglippen hun wel eens. Zoals wij in de loep der jaren de msen hebben leren kennenzijn er era massa personen, die ontzaglijk 'enge tenen hebben en die onmiddel lijk gloeiend aanlopen, als ze maar smn, dat hun onrecht is aangedaan. Ki ze klaarblijkelijk niet weten is ist hun kwaadmakerij in feite meestal mortspruit uit verkapte ik-zucht en icn dikwijls nog gestoken in schoon- riijnend gewaad. We maken dagelijks deze kwalijke tinkler eigenschappen mee, die ~zo «ld zijn als er .mensen waren. In de istuttrlyfce mens steekt nu eenmaal tei potentiële dictator. jj/AT maken we elkanders leven toch onnodig zuur en moeilijk dete overspannen quasi-emst, dit direct opzetten van-de ste- seli, als we maar even onraad ruiken i« opzichte.van ons zo ziekelijk-ge- wesierde „ik". «29 Zoals bij zovele kwalen, is ook hier fe remedie buitengewoon eenvoudig. De Deense professor Har aid H off ding tchreef enkele jaren geleden een diep vmerig-boek, dat hij tot titel gaf: .■Samer als levensgevoel". Door de hu- W tien toe het betrekkelijke van al- 11 aardse dingen, toadr we ons zo waad over kunnen maken. Humor tost ons van het voetstuk vallen, rairop uie onszelf geplaatst hebben m onze medemensen eens lekker te «pittelen. De lach. van de humor serlct bevrijdend, van onze bekrom- Hein-menselijke gevoelens. Echte ,l8jds gaat trouwens eveneens ge- met fijnzinnige humor. Beidé j®en ons toegevend en verdraag- !1'm tegenover onze naaste. Wi ®fen dan eerst misverstand en wan- >ignp' uit de weg te ruimen, alvorens wi «oor strenge rechter gaan spelen. Tot slot nog een zakelijke medede- ?\De S.G.-Gids gratis toegezon- fr, aan die donateurs van de Schie- wse Gemeenschap is a ƒ2, wrygbaar bij het S.G.-V.V.V.- rereati. Onder zeer ongunstige Ir^vanölRhcden hebben twintig men- I-HM.. Z deelgenomen aan de viswed- teS?J'an de v.t.m. De beste deelnemers Wam)dell 'Bakker (##S gr en J' Groen 275, rstr. >552 «75 1555 ïde aal en •li- ge- en, mt !B. zo -ed ut ile lik Theater, Kunstcentrum, con- en morgen king H Ver' Van --^u'svrouwen iS?®';.'Jeugdhuis, Ned, Chr. Vrouwen W.?.L eentrum, ledenvergadering, 20. Cor,la- Prot. Interkerkelijk '■^'Stront, 20. t-Uf15 Sacrum,- ,,De Bron". Schied. f®t ver, HBSS, ledenvergadering 20. Sfliy „rDr Rotterdammer", Schie- sjjt? redactie Lange Kerkstraat 23. tel. i3 n, fo'M- 115588, toestel 52, bg.g. na Sen v°ór redactionele aangele- «wneden 01898-6619. itra»MoSnlla?: J' v- Gogb„ Dr. Zamenhof- p9. tel. 152400. bezorginK: Agentschap (adx. jS;ia8. van 18.30—19.30 uur. ïolii-. telefoonnummers: Alarm ,^- 264866, alarm brandweer 26923, JW.i.- en GD 269280. ïb, [^eei^Rembrandt, Rembrandtlaan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1