SCHIE I Rott. Phil. Or kest in Passag< Kunstcentrum gaf goed Amerikaans zeer debuut CAMPING KRABBEPLAAT NOG IN PRIMITIEF STADIUM agenda Nieuwe activiteiten bij St. Joris Doele Laatste nieuws Winkeldieven weer actief ROTTERDAM Agenten stonden fout parkeren toe Politie vergat het één Bouwfonds ODI ontving gift Rosita-show voor doe-het-zelvers met extraatje Fiets gestolen van invalide Drie diefstallen opgelost Bromfiets reed bijna 80 km de Heer Contributies moeten omhoog Grieks scliip in Waterweg vastgelopen Voor telefonisch 5>? WERELD MUZIEK- BEURS 1965 kamers met en zonder pension opgeven van advertenties telefoon no. 11.S5.83 t 1965'] ,,ftrr£BPAMMEB Pagina 3 DONDERDAG 23 SEPTEMBER 1965 EBWJT g hebben lEBUUT II Burgemeester opent löde zaak van Gebr. Coster POPULAIR indaag C, ajCenkomst. 20- Rembrandtlaan Kerken Ongetwijfeld gold dit vooral ook de charmante sopraan Carmen Prietto, die door haar warm en spontaan optreden aan dit concert een levendig en ongedwongen ka rakter gaf. Onder de aanwezigen bevonden zioh ook burgemeester en mevrouw Roelfsema. Voorman raakte bekneld in wals Het grote nieuws van de kunt u horen in de concertzaal van Joh. de Heer Onwel en overleden Dronken bromfietser gaf geen voorrang CINCINNATI - NEDERLAND N.V. fabriek van gereedschapswerktuigen VLAARDINGEN Zoekt op korte termijn voor enige technici, die reeds in haar dienst zijn en verder in de loop van oktober en november zullen arriveren Aanbiedingen gelieve U te richten aan de afdeling Personeelszaken, postbus 98 te Vlaardingen. OPENBAAR LICHAAM RIJNMOND W inter pro gram Dubbele botsing Onbeheerde brommer -uit- we dan woensdag in het Passage Theater het debuut van Tmee Schiedam.se Kunstcentrum tf In ieder geval wat het pro- Ina betreft, is deze eerste van de T concertavonden een grandioos L geworden. Het publiek kon tertn tiaar de kunstscheppingen twee Amerikaanse reuzen uit de J der muziek: George Gershwin j a £en Amerikaan in Parijs "I; de goed-luisterende toehoor- zich verplaatst gevoelde in het „..„m vijienenveertig jaar geleden Zet Pom and Bess, het lief en ■itm de Amerikaanse neger, ver- l w meesterlijke klanken. En dan onsterfelijke geschiedenis van Ko en Juï»"a in moderne, Amenkaan- «rsir Westside Story. Dit alles echte kunst, geen circusvcrmaak. hk was het eenvoudige, populaire Sit die tot elk menselijk hart sprak. b têssimiïten hebben danig ongelijk ,toi Niet dat het Passage Theater ie laatste plaats bezet was, maar \#kmrt vol leek het toch wel. Nu at zaten misschien wel een beetje „«Heid en zeker niet op eikaars •toot mar akelig leeg. neen. zo was ntoch ook weer niet. En in de pauze maal van die opgewekte gezichten, ets van: we krijgen vanavond ten ,-ntfe mar voor ons geld. We hebben it al eens gezeten met tien mensen in de pauze liepen die tien rond tf 2e hun laatste oortje versnoept n(Óen. zoals men vroeger zei. Na de ■sat maren er nog maar vijf toe- botiers over. Vat was nu echt een '"■cvond. VCH het moet ons van het hart- j misten ice tooensdag bepaalde adgenoten. zoals we deze trouwens i'tyd op dvt soort avonden missen. We j sfra er bijt?. niet Mina. onze werk- tor. die zo mooi kan zingen en ook srt ie mannen, die dag in dag uit op scheepswerven en in onze fa- i inekm hard ploeteren voor hun ge- na daarbij ook in belancryfce mate in steentje bijdragen tot de algcme- i! iceisaert. Deze werkers met hun atgerwten hadden we woensdaq- srond zo graag aanwezig gezien. Ze beten helaas voor de zoveelste maal mlA gaan. Hoe komt dat toch rgenhjk? Het kan niet meer zitten in pirreic aan geld. want zoals elk nor- Kal mens kan zien, is er tegenwoor- 1} zoveel discretianaire koopkracht liet geid. tiat oan ons loon overblijft, a aftrek ran de eerste leoensbehoe/- Isi) dat onze Mina deze zomer naar htt'Gardameer is gewèest èh dat de irnte gebakjes elke week bij de "mketbttkker als dichte biienzwer- ess eruit diepen, om van de ..long- et andere drinks'' en van het sigaret- lagtbniik maar niet eens te spreken, ij! zou het nog de oude drempelvrees die de kleine luyden". om met Abraham Kuyper te svreken. weer- taiden dit soort avonden van kunst- ftnot en geestelijke ontwikkeling te koeken? Overigens zijn we allemaal ixh op zijn minst middenstandrs ge- arden en nog wel risicovrije. Dit in tiMelling tot de meer zwakke hoeders, die zich risico-dragende aifsiandigen. ttoemen. In ieder geval: v. missen nog al wat stadgenoten bij we kunstzinnige manifestaties. Het ■lU ons een stevige brok voor de aemeentetijke culturele commissie om er eens op te gaan knabbelen.' (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Kunst centrum gaf woensdagavond in het Passage Theater een Ameri kaanse avond met een aantrekke lijk programma in populair- klassieke stijl. Aan dit concert werkten mee het Rotterdams Phil- harmonisch Orkest onder leiding van dirigent Franz-Paul Decker Carmen Prietto, sopraan, Hen- riette Iilautz, alt, Kurt Huemer tenor, Gert Smit, bariton en het Rotterdams Conservatoriumkoor met als directeur Kees Stolwijk. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Burgemeester II. Roelf- senu verricht donderdagmiddag 30 sep tember de officiële opening van de Schledamse vestiging van N.V. Gebrs. Coster heren- en jongenskledingbedrij ven. Het modemagazijn is verrozen op de plaats van de nu afgebroken voormalige r.k. pastorie aan de Hoogstraat 87. Bin nen de rekordperiode van twee maanden heeft het aannemersbedrijf Van Hoorn uit Capelle aan den IJsse! de bouw uitgevoerd. Het pand heeft een front van 26 meter, waarin een aluminium gevel een opmerkelijke blikvangeris. Het om werp was van de Rotterdamse architect K. Landers. Gebrs. Coster openen hun zaak in Schiedam (de tiende vestiging) oo de 3öste verjaardag van het bedrijf. Op 30 september 1930 begonnen zij namelijk hun eerste zaak aan de Jonker Frans straat in Rotterdam. Het bedrijf heeft thans vier zaken in Rotterdam. Sinds 1957 zijn achtereenvol gens filialen gesticht in Leiden, Zeist Vlaardingen, Hoogvliet en Arnhem. (Van een medewerker) SCHIEDAM De bouwcommissie van ODI is dezer dagen verrast met een gift van een oud-lid, groot 59.- met als bestemming het bouwfonds. Hoewel het bouwfonds reeds ruim 5000.- van de nodige 6000.- binnen, heeft, was deze gift bijzonder welkom en werd daarmee bewezen, dat ook zonder akties nog gelden binnenkomen. Intussen heeft het ODI-bestuur weer besloten om dit jaar een boterletteraotie te houden, die in de afgelopen jaren zo'n goed verloop had. Wanneer de zich nog onder de leden bevindende koffie ver kocht zal zijn en de boterletteractie weer een succes zal worden, dan- moet op de streefdatum januari 1966 de benodigde 6000.- te halen zijn. In het eerste gedeelte van de avond werd werk van George Gershwin ten gehore gebracht en na de pauze van Leonard Bernstein. Het eerste num mer was het bekende „An American in Paris" door George Gershwin. Een klankbeeld van het Parijs der twinti ger jaren van deze eeuw. In dezelfde periode schreef de Ame rikaanse auteur Hemingway onder de zelfde titel een roman over het toenma lige leven' in de Franse lichtstad. Als men de muziek gehoord en het boek gelezen heeft, ontdekt men het paralle- lisme tussen beide kunstvormen, die uit de ene bron van een puur artistiek vitalisme ontsprongen zijn. Hef Rotterdams Phllharmonisch Orkest wist het toenmalige Parijs bij de nauw- keurig-luisterende toehoorder te doen herleven, als vertoefde het er zelf. Daarna volgden drie nummers uit Pro- gy and Bess van dezelfde componist, waarbij de Amerikaanse negerziel zich uitstort in emotionele evocaties, als Sum- (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Voor de eerste keer heeft ook liet damesweekblad Rosita zich aan een modeshow gewaagd, en de resultaten daarvan worden vijf weken lang alom in den lande getoond tijdens een groot tournee. Woensdag waren de mannequins en hun kleding (of moet het andersom?) in Rotterdam, waar ze in het Rijnhotei hun presentatie brachten. Het waren allemaal modellen om zelf te maken, en op de show kon men dus zien hoe het uiteindelijke perfecte resultaat was. En dat was niet gering. Goed. er waren SCHIEDAM De fiets van de invali de heer F. Z. die voor zijn woning aan de Gordonstraat stond is woensdag ont vreemd, Aan deze fiets ontbreekt een pedaal omdat de berijder een prothese heeft. De eigenaar is door de ontvreemding zeer gedupeerd. (Van onze correspondent) ROZENBURG „Het Is ongerijmd; ha overheidswege schreeuwt men om fttuatie-akkommodatic en hier ligt prachtig terrein, maar de vereiste Wpmningen om de akkommodatie JW te zetten, blijven nog steeds uit!' wt is een hartekreet van de beheer- w van de Rozen burgse camping „de wbbeplaat". Zeer veel kampeerders hebben de weg e camping de afgelopen zomer «en te vinden, maar de omstandighe- ajn er nog zeer primitief. Er zijn «,™*ar, Prachtige sanitairgebouwen, tcu\vkeef1 p w*nke' wcrd gedreven in Jk heer C. A Bakker en zijn echtge- «e mevrouw W. H. Bakker-Blok heb- tani.it e 20mer hun beheer gevoerd «amt een „noodwoning" van hout en Zi] zullen daar ook deze winter Saat" vertoeven, omdat „de Krabbe- *aar AEMn .van de weinige campings is, s winters gekampeerd kan tmfrioAi. Pannen om een kantine, een een kantoor en een kamp ten- J t. a,sen z'ïn reeds lang in zee, b«wd er 2eer binnenkort ge lei WT iea "'orden. Anders zitten we «r-deheeV Bakke™ Weer te pionieren' S' 'J®uKdliuis, Ned. Chr. Vrouwen IG- Centrum, ledenvergadering, (S?-Por?a' Prot. Interkerkelijk Thuis- Ver. bbc?! "^e Bl'on", Schied. Sport. alg. ledenvergadering, 20. "".t'iitks »D« Rotterdammer", Schie- 538M £?ache Lange Kerkstraat 28. tel. «tor ,ug-g- 11558S- Voostel 52, bg.g. na {eahffi.2, af? voor redactionele aangeie- '"■neöen 01898-6819 1524Ó0G°Bb' Zamenh°f' caten bezorging: Agentschap (adr, van 18.30—19.30 uur. dag, kliKpl-'A6- telefoonnummers: Alarm liaim r' i alarm brandweer 26923. Aariwi e1CJJ 269280. kl 268855. bran^t' 3 De kampeerplaats wordt zeer veel bezocht door watertoeristen, die hun boot kwijt willen In het bij de camping behorende haventje. „Ik kan er maar veertig boten plaatsen, terwMl er vraag is naar plaats voor honderd". Ook het plan tot uitbreiding wacht nog op goedkenring en dan is er ook nog een plan voor de bouw van zeventig bungalows. Toch maakt het echtpaar Bakker niet de indruk van mensen die door de situatie verbitterd zijn. Zijn hebben een prettig seizoen achter de rug, waarin veel werk moest worden verzet, maar de sfeer op het recreatie-terrein is dit eerste jaar bijzonder goed geweest. Het was hun „vuurdoop", want bei den hadden nog nooit de scepter over een kampeerterrein gezwaaid. Het overgrote deel van de kampeerders bestond uit mensen van in en om Rotter dam. Prettig publiek, vindt de familie Bakker. Doordat de touwtjes flink strak gehouden werden, heeft men de grote- stads-mensen de rust gegeven die zij zochten. Er werd een complete anti- lawaai-pohtiek. zonder luid spelende transistors, enz. gevoerd en nozemproble men zijn niet ontstaan. De heer en mevr. Bakker steken beslist niet onder stoelen of banken dat zij veel steun hebben gehad van de gezamenlijke Rozenburgse kerken. Zonder dat inen de kampeerders trachtte te dwingen tot een bepaalde godsdienstige opvatting, heeft men door sportspel en ontspanning en s avonds een dagsluiting een bijzonder grote goodwill gekweekt. Dit alles leent zich een komend jaar beslist voor herhaling. Het feit dat de kerken hier naar de mensen toekwa men inplaats van af te wachten of zij naar de kerk zouden komen Is een gelukkige gedachte gebleken. De heer Bakker heeft zijn baan als verkoopleider bij een handelsonderne ming vaarwel gezqgd en heeft zich al pio nierend op „de Krabbeplaat geworpen. Niemand kon zeggen, hoe het zou wor den. Hij wacht nu op zijn vast aanstel ling, waarover dezer dagen de beslissing vallen zal. Over dé toeloop is hij niet ontevreden, vooral in augustus is de tijd voor eten en slapen voor de beheerder vaak zeer karig geweest, want personeel is er (nog) niet. Als nu binnenkort de vaste aanstellingen en de begeerde bouwvergunningen afko men, ziet hij de toekomst voor „de Krabbeplaat" en voor zichzelf beslist zonnig tegemoet zelfs al komt er een zonloze zomer, zoals het eerste seizoen! geen bxtra ingewikkelde coupes, en de kragen waren niet zo heel moeilijk, de rokken waren recht gerend, en de lijnen waren vrij eenvoudig. Maar wie zal anders willen, die zelf „even fijn een jurkje wil naaien"? Wat werd getoond kon rustig enige tijd de woeste modegril len doorstaan, en dat is ook de bedoeling van een dergelijk model. Trouwens, van de nieuwste mode was men heus wel op de hoogte, dat Dleek uit het pakje a la Courrèges. grijs met lichte biezen. Alles kwam aan bod; pyama's. een duster, sport kleding, positiekleding, korte en lange mantels, japonnen, rokken, trui en, tailleurs en ook de lange gastvrou- wenjurken en de meer gebruikelijke lange mode: dc avondjaponnen. Af en toe zagen we iets gedurfder modellen, zoals het pakje met kniebroek en helm kapje, uitgevoerd in een rose ruit, waar bij rose gehaakte kousen werden gedra gen, en zoals ook de gastvxouwenjurk met harembroek. Bovendien had Rosita een extraatje in petto: omdat het de eerste show was kwamen er niet één maar twe_e_ bruiden ten tonele, één in het lang en één in het kort. mertime. It ain't necessarily so en My man's gone now. HET tweede gedeelte van de avond bracht een rijk-gevarieerd menu van populaire melodieën uit het be kende „kasstuk" Westside Story door Leonard Bernstein met niet minder dan twaalf nummers, als Jet Song, Something 's coming, The dance at the gym, Maria, Balcony scene, Americ Cool, One hand, one heart, Tonight, I feel pretty (een van de meest populai re songs), Somewhere en. tot slot het dramatische A boy like than-I have a love. Als we schrijven, dat dit concert op hoog peil stond, kan dit wellicht wat clichë-achtig klinken, maar dat dit Amerikaanse debuut van het Kunstcen trum het vrij talrijke publiek (ondanks Real Madrid) die ontroerd heeft, bleek uit het vele applaus, dat op het einde zelfs een stormachtige vorm aannam. VLAARDINGEN De politie heeft in de afgelopen nacht enkele mensen aange houden, die zich vergrepen hadden aan andermans eigendommen. Tegen de 20- jarige mevr. J. v. d. B.-S. maakte de recherche proces-verbaal op wegens dief stal in een zelfbedieningszaak. Verder heeft de Haagse politie een 16- en een 18-jarige jongeman naar Vlaardin gen gebracht omdat zij in Den Haag aangehouden waren met een in Vlaardin gen gestolen bromfiets. Het derde geval van diefstal betrof de 20-jarige A. v, V. die in Rotterdam een brommer had gestolen en bovendien bij huiszoeken een boortol bleek te bezitten die in Schiedam was ontvreemd. V. is naar Rotterdam overgebracht ROTTERDAM Op de Hillelaan reed woensdagavond een zestienjarige scholier met zijn bromfiets ongeveer zestig kilo meter per uur. Toen een surveillancewa gen hem wilde inhalen voerde hij zijn snelheid op tot ongeveer tachtig kilome ter. De jongen kreeg een procesverbaal VLAARDINGEN In een fabriek aan de Industrieweg raakte woensdagmiddag de 34-jarige voorman P. J, v. 't H. mei ziun rechterarm bekneld in een amandei- wals. Met ernstige verwondingen aan hand en arm is de man naai- het Holyzieken- huis gebracht. Hohner zorgde voor een sensa tie! Een nieuw electr. orgel, dat aile eigenschap pen heett van een duur instru ment en toch slechts (1995.-of f48.-p.mnd.kost. Luister en geniet! Vrijblijvende de monstraties. Ook aénhuis.3 maan den gratis les. Vraagt folder! Costzeedijk 330 Rotterdam Tel. (010)115255 ROTTERDAM Vanmorgen om streeks acht uur is vermoedelijk doordat het machinevermogen tegen de sterke afgaande stroom tekort schoot het op eigen kracht binnen komende Griekse vrachtschip Tarpon- bay, 7564 brt., even voorbij de bocht in de Nieuwe Waterweg ter hoogte van Maassluis uit het roer gelopen. Het schip kwam in aanvaring met een boei en het liep ten slotte buiten de vaargeul aan de grond. Het zicht va rieerde ter plaatse tussen honderd en vijfhonderd meter. Omstreeks half negen maakte de sleepboot Atlas vast aan -het achter schip van de Tarponbay en na een hele ochtend hard werk slaagde de Atlas erin de Tarponbay niet de voor steven naar zee vlot te krijgen. Met assistentie van de daarna vast gemaakte sleepboot Argus slaagde de Atlas erin de Tarponbay om te zwaaien, waarna de reis kon worden voortgezet. Vanmiddag meerde de Tarponbay, die zo te zien vrijwel - geen schade had opgelopen, af in de Waalhaven (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In de hal van het Centraal Station is woensdag de 69-jarige stationsassistent A. Singels uit de Ko ningsveldestraat plotseling onwel gewor den. In het Dijkzigtziekenhuis werd de dood geconstateerd Een employé van de AMRO-bank, de 54-jarige J. Merseli,; van de 's-Graven- dijkwal, werd in zijn kantoor .aan de Coolsingel onwel. Ook hij bleek (in het Dijkzigtziekenhuis) te zijn overleden. 0 SCHIEDAM De tieren J. Weergang en C. Kalden nemen ook in het voetbalseizoen ;&65/!.%S weer de namen op van diegenen, die de uitwedstrijden van PPSC in de derde klas KNVB willen volgen. Busreizigers voor de wedstrijd van zaterdag tegen Loo3dumen kunnen zioh opgeven op de volgende adres sen: v. Hemen Goedhartstraat 4 (J. Weer gang) en West-Frankelandsestraat 69 <C. Kalden). Men vertrek om één uur vana£ het postkantoor aan de Tuinlaan (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor hef clubhuls werk St. Joris Doele staat het winter seizoen weer voor de deur. Het pro gramma vermeldt een aantal nieuwe activiteiten, maar er zijn er ook enke le vervallen. De dinsdag- en donderdagavnd worden zovele mogelijk groepsavonden. Als men enkele weken op gang is, zal men weer een biljart- en tafeltennis-competitie 'or ganiseren voor de eigen leden van het clubhuis. Meisjes en jongens en meisjes van 12 en 13 jaar kunnen zich thans reeds opgeven voor deelname. Men gaat van start zodra er acht leden zijn. De groep wordt evenwel niet groter dan vijftien leden. Men gaat ook weer koken met de jongens en meisjes: telkens vier weken achter elkaar. Dan komen er weer ande ren aan de beurt. De leden van 11 tot en met 13 jaar kunnen zich weer opgeven voor toneel, cabaret en circus. Het clubshuis heeft de beschikking gekregen over een goede judo-mat; al thans in bruikleen. Bovendien heeft men iemand bereid gevonden die aan de leden de grondbeginselen van judo en wat er al zo bijkomt, te leren. Voorlopig zal men met twee groepen starten, name lijk vrijdagavond van 7,00 tot 8.15 uur voor leden van 11, 12 en 13 jaar en van 8.30 tot 9.45 uur voor leden van 14 jaar en ouder. Voor de deelneming aan deze judo-lessen zal een ieder een kleine financiële bijdrage moeten leveren. Het ligt in de bedoeling, dat het clubhuis iudo-pakken zal aanschaffen. Lesgeld-per keer 25 cent voor leden (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Er zijn weer enkele winkeldiefstallen gepleegd. Een kapster deed aangifte van diefstal van een pakje met jurk en twee herenpantalons. 2ij had dit pakje op de toonbank van een groentewinkel aan de Hilledijk laten liggen. Toen zij twee minuten later in de winkel terug kwam, bleek het pakje ie zijn meegenomen door een ongeveer 45- jaar oude man die had gezegd dat het zijn eigendom was. 0 Een 47-jarige vrouw liet woensdag middag in een kledingmagazijn aan de Plein-weg haar boodschappentas waarin een portemonnee met dertig gld. buiten een gaskamer op de grond" staan. Toen zij uit de paskamer kwam, was de tas verdwenen. In een groot magazijn in het centrum zijn twee dames aangehouden die in Rotterdam „gratis" kwamen winselen. Het zijn een 59-jarige vrouw uit Bnelle en een 52-jarige huisvrouw uit Delft die respectievelijk voor bedragen van 6 39 en ƒ81 aan diverse artikelen hadden gesto len. SCHIEDAM Da 22-jarige bromfiet ser L. J. H. die teveel aan Bacchus had geofferd, verleende woensdagavond op de kruising Lange Kerkstraat Broersvest geen voorrang aan .een personenauto, bestuurd door G. K. die zo krachtig remde dat het hoofd van zijn medepassa gier met een flinke bons tegen de voorruit terecht kwam. De man klaagde later over hoofdpijn, maar had verder geen letsel opgelopen. De politie heeft de bromfietser ter ont nuchtering naar het hoofdburea aan de Lange Nieuwstraat gebracht. De voorzitter van het Openbaar Lichaam Rijnmond maakt bekend, dat de Raad van Rijnmond in openbare ver gadering zal bijeenkomen op dinsdag 28 september 1965, des voormiddags 10.30 uur in de grote zaal (auditorium) van het Dijkzigtziekenhuis te Rotterdam, Dr. Molewater- plein 36 (ingang rechts van de hoofdingang). Rotterdam, 16 september 1965 De Voorzitter voornoemd, Mr. V. G. M. Marijnen. van Tl tot en met 13 jaar en 40 cent voor leden van 14 jaar en- ouder. Men moet het lesgeld op -de clubavond betalen. Het winterprogramma van het club huiswerk vermeldt nog de volgende adti- viteiten: Voor 8 tot en met 10-jarigen dinsdagmiddag van 4 tot 5 uur, woens dagmiddag van 2 tot 3.15 uur en van 3.30 tot 4.45 uur en vrijdagmiddag van. 4 tot 5 uur. De kinderen kunnen zich dan bezig houden met handarbeid, uitbeeldingsspe- len, verhalen uitwerken e nsport en spel. Voor leden van 11 tot en met 13 jaar is er elke avond van 7 tot 8.15 uur gelegen heid om zich te vermaken: maandag, sporten, tafeltennissen, biljarten, koken, figuurzagen; donderdag: ritmisch dansen, toneel, circus, cabaret en handarbeid; vrijdag: biljarten, Voor leden van 11 tot en met 13 jaar is er elke avond van 7 tot 8.15 uur gelegen heid om zich te vermaken; Maandag: sporten, taefltennissen, bilj arten en draadfiguren maken. Dinsdag: koken, houtbewerking, draadfiguren maken, tienergroep en sport. Woensdag: sporten, tafeltennissen, biljarten, koken, figuurzagen. - Donderdag: ritmisch dansen, toneel, circus, cabaret en handarbeid. Vrijdag: biljarten, tafeltennissen en judo. Selehts enkele van deze activiteiten zijn vaste groepen. Het merendeel zijn dus instuifsciub. Voor leden van 14 jaar is er maandag sport, biljarten, tafeltennissen, metaalbe werking en is tevens de kantine open. Dinsdag: volleyballen, metaalbewerking en eveneens de kantine open. Woensdag: sport, biljart, tafeltennissen en danslessen. Donderdag: ritmisch dansen, toneel, klaverjassen, handarbeid en biljartcompe titie. Voor ouderen vrijdag biljarten, judo en tafeltennissen en de kantine open en zaterdag dansen met medewerking van een band. Tot mi toe waren de conlfibuties te laag. Daarom zijn ze thans" verhoogd en worden nu voor leden van 8 tot em met 10 jaar 25 cent per maand; voor leden"- vsn 11 tot en met 13 jaar" 40 cent per maand en voor leden van 14 jaar •en'- ouder 75 cent per maand. fV;D WINT STRAAT IC' 'H'OTh DIJ*i Aar (Van een medewerker) SCHIEDAM Een groot aantal kleine verkeerszaken vormden woens dagmorgen de wat verdeelde- hoofdschotel van de wekelijkse zitting van het Kantongerecht te Schiedam. Er waren nogal wat snelheidsovertre dingen, een onbeheerde bromfiets, een hotsing en een meneer die, volgens zijn zeggen, altijd aan een diener van Hermandad vroeg of hij de verkeers regels mocht overtreden. Een verzoek dat meestal wel, maar ongelukkiger wijs één keer niet werd toegestaan, hetgeen hem (verbolgen) voor het hekje bracht. W. B. uit Overschie parkeerde zijn auto iedere vrijdag op een plaats waar dat verboden wa. „Ik kan met an ders", zei hij op de zitting, „ik heb een klant op het Boers veld, waar ik altijd spullen moet brengen. „U kunt Uw wagen toch wel ergens anders kwijt", repliceerde mr. Van Vloten. B. dacht van niet. Alles stond vol in de omtrek en om met een paar honderd kilo over straat te zeulen, voelde hij weinig voor. „Ik vraag altijd aan een politieman of ik daar mag staan. Het mag altijd, alleen deze agent was het zeker vergeten'.' De zaak werd aangehouden om uit te zoeken o£ dit inderdaad de gebruikelijke gang van zaken was B. de B. uit Vlaardingen moest zich woensdagmorgen verantwoorden omdat hij zonder rijbewijs een volgeladen vrachtwagen had gereden. „Waar haalt U het lef vandaan", vroeg mr. Van Vloten, B, haalde zijn schouders op: „Het was maar een klein stukje", zei hij veront schuldigend. De kantonrechter was echter niet te vermurwen. „Het wordt al te dol, wan neer iemand zonder in het bezit te zijn van de vereiste papieren achter het stuur kruipt van een „volwassen" gelalen vrachtauto. Dezelfde mening was de officier van justitie toegedaan en hij vond een hoge boete zeker op zijn plaats. Hij eiste tegen B. een boete van 100 gulden of 20 dagen, waarvan mr. Van Vloten 150 gulden of 30 dagen maakte, waarvan 100 gulden of 20 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De Schiedammer B. J. II. stond woensdagmorgen terecht, omdat hij met zijn auto niet voldoende afstand had bewaard waardoor met een. voorganger een dnbbele botsing was ontstaan. H. schoof de schuld op de indertijd voor hem rijdende automobilist de getuige V. W. van wie hij zei, dat deze hem plotseling was gepasseerd en zich tussen hem en een andere auto had gedrongen. waardoor zijn remweg te kort was ge worden zodat, toen de allereerste wagen plotseling moest stoppen, een botsing onvermijdelijk was. Deze lezing werd bestreden door de automobilist V. W. die verklaarde vol doende tijd en ruimte te hebben gehad om te passeren, naar behoren in te voegen en tegelijkertijd met zijn voor ganger zijn wagen tot staan te breng rn, „Ik stond al lang en breed ontkoppeld", verzricerde hij met nadruk, „toen in eens die andere wagen tegen mij opreed." Zijn getuigenis werd bevestigd door de bestuurder van de eerste auto, de getuige B. die de kantonrechter vertel de dat hij net was gestopt voor een paar overstekende verkeersbrigadier- tjes en toen plotseling werd aangereden door een al enige tijd achter hem rijdende auto. Deze wagen, aldus B was onmiskenbaar die van W. geweest, die dus ruimschoots de gelegenheid moet hebben gehad de manoeuvre fout loos uit te voeren. Omdat hij reeds ontkoppeld stond, schoot de wagen bij de botsing door en ramde de auto van B. aan de achterkant. De officier van justitie, die de zaak wettig en overtuigend bewezen achtte, eiste tegen H. een boete van 40 gulden of acht dagen, waartoe, deze conform werd veroordeeld. "yOOR de politie is de „aiitokwestie" waarover wij gisteren schreven nog steeds een puzzel. De Amerikaan die de grijze Jaguar bestuurde en die in arrest |s gesteld, beeft neg niets gezegd. De bestuur der van de andere auto, de zwarte Chevr&t* let met een Zurich? kenteken, is nog steeds, spoorloos. Nog steeds .hanteert de polilis een grote mate van geheimzinnigheid-rond deze zaak. Het nog steeds- niet bekend waar de auto's zijn 'gestolen en if zij inderdaad rijn gestolen. Via Interpol worden nu in Europa vermiste auto's opgevraagd. Men hoop zo wat verder te komen. De Amerikaan, die ontkent iets 'met een autodiefstal te maken te hebben, verblijft op het ogenblik bij de vreemdelingen dienst. Het is nu wel zeker dat de man die de Zwitserse auto bestuurde en juist door het enige «pen plekje in het politie- cordon wist te ontkomen in gezelschap was van een vrouw. Hoofdinspecteur J. Blaauw vari de recherche heeft de zaak in onderzoek. V^EERTIG jaar is de heer D. K. de Wolff (60) in dienst van de Coöperatieve Tuinbouwveiling „Rotterdam en Omstre ken" en hiermee is hij de werknemer met de meeste dienstjaren. Vanmiddag tussen half vier en half zes kunnen relaties, ken nissen en vrienden hem met dit jubileum feliciteren in de kantine van het.veiling-,, gebouw aan de Veilingweg. En- dat zouden- er wel eens heel wat kunne- zijn, want - voora! in tuinderskringen is e heer De Wolff een goede bekende. In zijn veertig veilingjaren heeft boekhouder De Woiff het bedrijf zien groeien lot de grootste groenteveiling van ons land, een positie die mogelijk dit jaar wel eens kan worden overgenomen door Venlo, waar de asperges een steeds grotere rol gaan spelen. Toen aankomend bediende D'e Wolff iti 1923 op het veilingkantoor, toen nog aan de Fabriekskade (later Zwaanhalskade), zat, bedroeg de omzet één tot" anderhalf mik joen gulden. Nu varieert dat van vijftig tot zestig! Vanaf de oprichting in 1911 (aan het Stroveer) én in de jaren twintig en dertig waren het vooral groenten van de koude grond die de veiling te ver werken kreeg. Nu is praktisch alles kas- goed wat er uit deze omgeving komt. Toen vooral sla, spinazie, postelein, peen en bloemkool, tegenwoordig bijna uitslui tend tomaten, sla en komkommers. Duide lijk voor de geest staan de jnbilaris nog altijd de crisisjaren, de slechte tijd voor de tuinbouw. Een ontstellend grote aan voer bijna geen afzet. Oód de oorlog was moeilijk. De Duitsers bepaalden hoe en wat er geveild werd. Acht jaar na de be zetting, in 1953, verhuisde de veiling naar een modern complex in het noorden van de stad. De Vlaardlnger J. M. had zijn brom fiets onbeheerd op straat laten staan, hetgeen voor twee leden van de sterke arm reden was geweest het vehikel mee te nemen naar het bureau tot de recht matige eigenaar het weer zou komen afhalen. Dit laatste had nogal wat voeten in de aarde, want M,, die uit het raam de beide agenten had zien verdwijnen met zijn kostbaar bezit, bestreed dat hij zijn brommer onbeheerd op straat had gezet. Deze uitleg liet hij op het bureau vergezeld gaan van het dreigement, dat hij zich bij hogere instanties zou gaan beklagen. „Nee, da's waar", gaf M. toe, .maar ik was net even naar boven, toen de politie hem meenam en bovendien stond mijn vrouw uit het raam naar de brommer te kijken. Nou, dan staat ie toch zeker niet onbeheerd." „En als iemand anders", weerlegde de kanton rechter M.'s verweer, „met minder nobe le gevoelens uw brommer had meegeno men, dan had uw vrouw alleen maar kunnen zeggen: Kijk daar gaat ie." De officier van justitie, mr. G. G. Abeln, die evenmin als de kantonrechter het wa kend oog van mevrouw M. kon zien als een afdoende bescherming, zei in zijn rekwisitoor de zaak wettig en overtui gend bewezen te achten en eiste, reke ning houdend met het niet al te beste gedrag van M. op het politiebureau, een boete van 7,50 of twee dagen. Mr. Van Vloten deed er nog 2,50 af. DONDERDAG 23 SEPTEMBER 1915 Uit het Russische staf bericht. St. Peters burg Mededeeling van den generalen staf: In de streek ten Westen van Duna- burg nemen de hardnekkige gevechten, waarbij het op verscheiden plaatsen tot worstelen van man tegen man komt, geen einde. Op eenige gedeelten van dit front ontwikkelt de vijandelijke ar tillerie wolkbreuken van projectielen. Gedurende een aanval van onze troepen op het dorp Lebiedzef, ten Westen van Moladeczno werden de Duitschers door krachtige bajonetaanvallen achteruit ge worpen. Wij bezetten Lebiedzef en ver meesterden drie machinegeweren, een kanon en munitie en piaakten gevange nen, Nadat wij een hardnekkige tegen stand hadden overwonnen namen wij eveneens door bajonetaanvallen Doe. De Duitschers vluchtten in wanorde in de richting van den rivierovergang.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1