ypjfl Twee varende vliegenMiddenstand Belangrijke aanwinsten voor museum mms B. en W. wil meer armslag bij onderhoud huizen AGENDA nog tapijt oho u: 25 tot 30 pr beneden de prijs ill DE klerk; HBSS heeft voor 1966 veel grote plannen Mevr. Roelis ema werd erepresidente NVvH op nieuwe basis f lil Lezing over Goudse glazen VERF VAN K VAKMAN 1. „De Kroon" 2. ,,'t Verfcentrum" 3. „De Goede Hoek" 4. „Kleurklavier" VLAARDINGEN Voorlopig krediet van f 25.000 Inbraak gebouw hoek Langehaven Burgerlijke stand Dit is dè jas! T&Llenkd% Vier werknemers Wilton koninklijk onderscheiden Weekmarkt viert derde lustrum op Broersveld Op jaarvergadering blijkt Chr. Mannenkoor geeft concert lie de France bij Gusto te water Jaarvergadering van Filmkring Schiedam Eerste vergadering SGP in Jeugdhuis GRONINGEN Oplossing inbraak HBSS-kantine ÏR Pagina 3 VRIJDAG 24 SEPTEMBER 1965 ■JuïU-_' JEUGD II 450 INTERESSANTE STANDS] Pn dagelijks ttrfechaP: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- waat 139, tel. 152400. Onze fotograaf knipte gister middag twee varende vliegen in één klap: op de voorgrond het juist te water gelaten booreiland „Zie de France" en daarachter de feestelijk gepavoiseerde Arcadia met 1400 passagiers, voornamelijk ouders van emigranten, op weg naar Australië. Dit nieuwe schip van de, Peninsular and Oriental Steam Navigation Company had zijn eerste afvaart uit Rotterdam,- zoals wij gisteren nog konden melden. Op de foto passeert 'het de werf Gusto in Schiedam. Garage Van Dalen N.V. De meest ideale jas voor elke dag, elk seizoen, elke gelegen heid. Een jas met grote allure. DE JAS Natuurlijk komt u on middellijk kiezen en kopen. Zó komt u toch nog onverwachts aan 'n nieuwe vloerbedekking van allure....voor een prijs-met-een-glimlach! U boft. Uit onze speciale Tapijten-Verkoop hielden wij een stel prachtige "coupons" over. Het zijn: Voor 20 kamers Desso gefigureerd moqu ette. 380 cm breed; Voor 15 kamers Bergoss wol-frisé, 370 cm breed; Voor 10 kamers Richelieu wol-frisé (tweede keus), 366 cm breed; Voor 25 kamers zuiver kamgaren bouclé, 130 cm breed. Dat maakt samen 70 kamers "in het hieuw"* ...oh, nee, die kamer van u kunnen we er vast aftrekken... Die is verkócht De andere zullen ook wel wegvliegen. Want wij verko pen deze uitlopende collecties... Installatie BEHANG KUNSTSCHILDERMATERIALEN BOUWPAKKETTEN I ''iterk -de - fjfl '"vit avond aan f '-j feite alleen o - .;j feestdagen houdt men <?i en voor de f 'aar gen,me l.Ut'us een funcluwa; de kr.rk in een V,'anrsch'.iii!i]k -v indruk var» ,7*'v hel laatste prw.;- ,n hei afgelopen Ai beef. Hell m Lop*'» met hadden hei -. auawpri op de televisie h'dvitend F.uffel c ioi «r rof enthousiasme pet •i ran Let Lmi« of H r.iet fe vergeten h-n .-sent, de et;.!.- dirigc •«t een geestig i'outt'cns £n--e!cmdn meegefferm. K r> -i jtitreerd t.ts een r. j s. dis v-iert-.jd riüj «J: -(• m-eryctcffd en utf vnjert. "re •iTir 1 ,,<e Kerk- i.iond leeg zon- en gebruikt. - iet eens iroeiende lijk kan ■s ran de roiuuelij-» hij nog ■ist of the ■iade-con- ■en in de i. Hij en troerende ■zien, van .•lui, die gen heb- nd Glory :slied. En zeeft hen voor was ifscheids- was hij zijn voor- rigeerstok borst had alt of the der aar orden ge- jv r«;n d» oo rrt,talige St. ~z-kvr>.'cn Je .Albert Hall twee ,-tr i>? itfewde begrippen. Maar in -• .ter. ..V opgroeiende jeugd de geest,.-: ir te halen, ■:»-t;n ufe elke suggestie en ieder ■..hc tomen op kcialhiw.rjitid. In een i'-ipgititida stmüc. eetiryid. De cultu- :r'c industrie (i.'esprit f'u temps) usjd: tic franse u'.tawrjiir.-ao/ Edpnr Morin, een afzonderlijk hoofdstuk aan, de hedendaagse jeugd en hij schrijft er ontdekkende woorden over. We behoeven ze niet te onderschrijven, maar we moeten er toch wel even over nadenken. Immers als we wat meer over de dingen nadachten, zou er heel wat narigheid voorkomen tanen worden. Iff DE oudheid beschikte de cuder- dom over het gezag der wijsheid. Het type dat de historische maatschap pij beheerste was de volwassen man. Thans is dit radicaal veranderd. De enrning der ouderen wordt .ouder wets gezanik, een anachronisme ge roemd. De „wijsheid des ouderdoms" verandert in kletspraat. Er bestaat geen wijsheid meer. De hele maat schappij wordt meegesleept in een beweging om de ouderdom haar macht te ontnemen. De „verjonging der kaders" weerspiegelt een algeme ne, gang van zaken, met haar jonge academici, jonge ministers, ea jonge technici V De ouderdom is de wereld die ineenstort. Vroeger lijipoogde de ouderdom de jeugd. Nu zorgt de jeugd nor hel ouderdomspensioen. De wij ze grijsaard is het oudje met pensioen en de gerijpte man een sukkel. De kinderen van deze nieuwe tijd ter wend door hun otiders als nog nooit kinderen zijn verwend, vinden in itun ouders toch niet het beeld van ie moeder als het beschermende en tan de vader als het regelend gezag. Ja de groepen nozems, blousons npirs, beatniks e.d. uit zich een ver nielzuchtige nihilisme, liet verzetde hiisprijzing, de asocialiteit van de njpere jeugd", aldus deze Franse auteur. Bet probleem van de opgroeiende jeugd vraagt om de juiste aanpak; mei andere methoden dan voorheen en langs nieuwe toegen. De jeugd zoekt naar wat hen aanspreekt, zoals de community-singing de samenzang 'n Albert Hall. Wijlen president Kennedy bijvoorbeeld sprak een groot ceel van de jeugd wel degelijk aan. 'j. -ie' geheim bezit de jeugd te pekken, bezit haar ook en met haar m alle bescheidenheid de toe komst. Men zegt wel eens, dat de lt"gd „bezig gehouden" moet worden Men kan haar geen groter belediging aandoen. Bezig houden? Dat is goed «oor kleuters in de bo.r, vinden onze jongeren. Neen, ze willen door iets Ingrepen worden. Niets meer of niets winder. Al zullen ze zelf dit nooit bekennen! (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN ïlet „.Museum voor de Nederlandse Zeevisserij" is weer enkele belangrijke" aanwinsten rijker. Onlangs is een schaalmodel aange kocht van de motorlogger „Bets en de heer J. Kal. Diverse schenkingen zijn de laatste tijd gedaan. Zo verkreeg men de be schikking over een schilderijlijst van gevlochten touw en hout van de heer A. Verboon Jzn. De heer F. R. Egberts gaf een oude gesp. een nautische kaart en een serie prenten. Verder kwamen INTERNATIONALE j CONSUMENTENBEURS "8 MANIFESTATIES: Comfortabel wonen in 1965 Huizen kijken... huizen kopen, met voorlichting door het Bouwcentrum Doe-het-zeii centrum Demonstratie-apotheek Speeigoedstad met o.a. miniatuur-spoorweg en auto-racebanen Voedselvoorlichting Dagelijks 4 modeshows van wollen kleding Wie wordt Femina-huisvrauw 1965 Geopend van 10-17 en van 19-23 uur. Zondags gestoten. Entree f 1.75, kinderen ft- iAHOr GEBOUWi I t/m 7 OKTOBER! (Van »en onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Film kring hield dezer dagen in zaal „De Bron" haar jaarlijkse algemene vergade ring onder leiding van voorzitter dr. L. W. Labordus. Uit het jaarverslag van de secretaris bleek, dat de Filmkring in het afgelopen seizoen zeven filmavonden heeft belegd, waarvan vijf in Monopole en twee in gebouw Irene. Deze avonden kregen helaas niet altijd de belangstelling, die ze verdiende. Vele jongeren echter maakten van de gelegen heid gebruik ora op vertoon van het Cultureel Jeugdpaspoort de voorstellin gen tegen gereduceerde prijzen bij te wonen. Door de oprichting van het nieuwe Kunstcentrum hoopt de Filmkring meer belangstelling te winnen. Bij de be stuursverkiezing werd het bestuur/herko zen. De eerste filmavond van het seizoen, onder auspiciën van het Kunstcentrum, wordt dinsdagavond 28 september gehou den in net Monopole Theater. Vertoond wordt de film „Au Coeur de la vie" van de Franse cineast Robert Enrico. Deze film is in 1962 op het Internationale Filmfestival te Cannes bekroond. Het zijn beelden ontleend uit verhalen van de 19 eeuwse Amerikaar.se auteur Ambrose Biercc. die zijn ervaringen als frontsol iaat in de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) heeft opgetekend. In het voorprogramma draait de Franse film ..Le Poulet". (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM - Bij het „oude" wo- llngbezit van de gemeente en bij de f™* bedrijfsruimten, in beheer bij Woningbedrijf, komt het regelma- voor, dat onvoorziene herstel- Ferkzaamheden nodig zijn, waarvoor tljn on^cr'10uc'sPos(en ontoereikend tan0»» 5e£ aankopen voor de uitvoering stedebouwkundige plannen worden "De Rotterdammer", Schie- tSMsi r®^actie Lange Kerkstraat 28, tel. 115588, toestel 52, bg.g. na rmita eil voor redactionele aangele- l'ubeden 01898-6619. 2ipb^'il'e,n bezorging: Agentschap (adr. i,X'en),dag. van 18.30—19.30 uur. tmliH.o»Je telefoonnummers: Alarm tlarm r. a'alTn brandweer 26923, "®m G.G. en G.D 269280. ij ?°."Ieelp Jansen, Swammerdamsingel 264917. steeds woningen en panden aan dit woningbèzit toegevoegd. Veelal bevinden zich hierbij panden, die eerst na langere tijd geamoveerd kunnen worden. ïn de tussentijd blijven ze verhuurd, voor zo ver ze daartoe geschikt zijn. Dit impl iceert, dat de gemeente gedurende die tijd voor een redelijk onderhoud moet zorgen. Anderzijds komt het voor, dat onmiddellijk na de overdracht reeds voorzieningen moeten worden getroffen. De laatste tijd is het praktijk geweest, dat wat deze laatste categorie betreft tegelijk bij het aankoop besluit een over het algemeen klein krediet werd ver leend ter bestrijding van eventuele repa ratiekosten m de periode, totdat een onderhoudspost in de begroting was op genomen. Daarvóór was het een tijd lang regel, dat periodiek een groter bedrag ter beschikking werd gesteld, zodat niet telkens incidentiele gevallen, noch bij aankopen, noch voor reeds verworven bezit een beroep op de raad behoefde te worden gedaan. De praktijk heeft ge leerd, dat een laatstgenoemde methode de voorkeur moet worden gegeven. Deze methode maakt het vooral mogelijk de uitvoering van plotseling opkomende, dringende noodzakelujke reparatiewer- ken te bespoedigen. Bovendien gaat het om zaken, die van zo geringe betekenis zijn. dat er alle aanleiding bestaat deze aan B. en W. over te laten. Thans denken B. en W. aan ten bedrag van ƒ25.000 voor dit doel, dat vrij roime tijd voldoende armslag kan gefen» schenkingen bnnen van J. van Linden. A. van Dorp uit Maassluis en een onbekende gever verrijkte het museum met enige waardevolle voorwerpen. Onder de nieuwe aanwinsten bevinden zich een boetmandje met handgesneden houten naalden, een exemplaar van de „Godvrezende zeeman, een schilderij voorstellend een Vlaardings echtpaar in klederdracht, een complete slijpsteen de gebruikt kan worden voor de kuipers- werkplaats die het museum heeft inge richt Bovendien kwamet een salinome- ter (voor het bepalen van het zoutgehal te), enkele belangrijke boekwerken, schilderijen en enkele onderdelen van specifiek Vlaardingse kleding uit vroeger tijd n het bezit van het museum. Veel schenkingen hebben, althans voor het museum, een veel hogere waarde dan men er aan de buitenkant vanaf ziet In een stad als Vlaardingen moeten nog veel belangwekkende zaken die betrekking hebben op de zeevisserij te vinden zijn, zo stelt het museumbestuur. Men is dan ook al blij met de kleinste schenking. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In de nacht van don derdag op vrijdag verschaften inbrekers zich toegang tot de NV Wijnhandel Hoogewerff, Chabot en Visser, op de hoek van de Langehaven en de Grif fioenstraat De inbrekers namen eerst twee stutbal ken weg aan de buitenkant van het gebouw. Vervolgens forceerden zij een deur. De dieven doorzochten alle vertrekken en in bet kantoor braken zij een aantal bureau-laden open. Tot op heden zijn geen vermissingen geconstateerd. SCHIEDAM De Schiedamse Mid denstands Centrale heeft besloten de huidige samenstelling der centrale te verlaten en deze op nieuwe basis te verbreden onder de naam Schiedamse Handels-en Bedrijfsraad met als afge vaardigden de christelijke Midden standsbond, de Koninklijke Neder landse middenstandsbond, de R.K, van de coöperatie Nieuwe Waterweg en de winkeliersverenigingen Hoog straat, Noienslaan en Schiedam-Zuïd. De installatie van de nieuwe raad zal geschieden op donderdag 30 sep tember 's avonds om acht uur in het gebouw voor Christelijk Sociale Be langen. Lange Haven 73. Op deze vergadering zal de voorzitter van de Schiedamse Middenstands centrale, de heer G. P. Verhulsdonk, een inleiding houden over de takk en doelstellingen van de nieuwe raad. Na de pauze volgen enkele huishoudelijke bespre kingen, o.a. over de financiering van en stemrechten in de raad; arbeids- verkorting in de detailhandel per 1 1965, stadssanering, en industrie-en handelsbeurs. restanten voor 70 kamers SCHIEDAM Geboren: Hermina M d v J Mulder en M Hamerslag; Adriana J dvTH Broeren en C B Baart: Jeannette M d v C 1ST M Langeveld en G T Laarhoven; Jacqueline A d v G M van Slobbe en J A M van Kleef; Johannes W G zv A P Veldt en J van den Heuvel; Robert J zv J Moerman en P van Oeveren; Linda L dvC A van Dorp en C M Kleinekoort; Camelia B d v B H P ven Leeuwen en P C Suttorp; Anthonia Kdv'M Lie vaart en C W van den Doel; Anna G dv J Steenbergen en G Kamphuis: Rudolphus M zvJMM Bijtenhooxn en C J Nesse; Maria C K d v H Keesen en M M I van den Hemel. Ondertrouwd: E C Boon. 23 en J A PIL 18: J J M Dalmeijer. 22 en J Paulus, 23; J F van der Hoeven., 30 en G J Klepke. 23: W T G de Jong, 24 en M J T de Hoop, 21; W Kemper. 24 en E A Kleiss, 25; G J Kloppers, 21 en J M F Munnik. 18; C G van Leeuwen, 21 en M L G Zorg, 18; W Rijsdijk, 27 en D M Vlot. 21; M Strookman, 28 en CAM Westhuis, 25; J van der Vlies» 25 en F Batz. 22; G Blauw. 30 en P Potters. 18; M van Duppen. 17 en P F VerhaaL 18; K van Ham. 22 en H M den Uijl, 20. Getrouwd: R M J Helsinger, 22 en F van der Hoeven, 21; G J Meeder, 22 en M L T Meijer. 20; G C van den Eijk, 24 en J S H Kruining, 26; J B F Oranje. 22 en H E Padberg, 19; A van Buuren, 28. en Y V van Driel, 21; J A Boer, 24 en G P Roosen, 24; W. Noordhoek, 31 en P G Bruijnjè, 22; G M L Kinnegen. 23 en M M Rutten. 19: W Scbolte, 22 en T T Groot, 20; A Romijn, 25 en W A Zegers. 19; B D Kuisen, 25 en I M Tettelaar, 26. Overleden: G N van den Bos, 55: J Weergang. 64; J M de Vette, 2 dagen; H C Wolffers, 68; PA van der Ploeg. 81. wed OJstboom; M W van der Steen, 62, echtge van der Voort. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Staatkundig-Gere formeerde Partij „Groen van Prinsterer" houdt dinsdag 28 september, 's avonds om 8 uur, in het Geref, Jeugdhuis aan de Lange Haven 97 haar eerste ledenverga dering van dit seizoen. Ook niet-leden zijn van harte welkom. De heer F. Th. Roeters van Lennep uit Wassenaar (ambachtsheer van 's Heer Abtskerke) zaL op deze vergadering spre ken over het onderwerp: „Rampspoed en Ongehoorzaamheid gaan hand in hand". Bel ons voor een demonstntlerlt BUTS BALLOTLAAN VLAARDINGEN Telefoon 8760 5 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Bij de werf van Wilton Fyenoord in Schiedamhebben vier jubilerende personeelsleden konin klijke onderscheidingen (eremedaille Oranje Nassau) gekregen. Deze vier em ploye's zijn veertig jaar in dienst van het bedrijf. Het zijn de heren J. H. van Ameijde. beambte afd. rekenkamer uit Rotterdam (zilver), H. P, Verschoor onderbaas afd. hakkerij uit Hoogvliet (zilver), H. J. Teunissen, autogeen-lasser, Rotterdam (brons) en A. P. van Veen, kantnorloper uit Rotterdam (brons). De heer J. C. Visser, ijzerwerker uit Schiedam, is 25 jaar in dienst en mejuf frouw A. Koorngevel, beambte uit Schie dam, tien jaar. Ir. A. Meyer, een van de directeuren, reikte de onderscheidingen namens de burgemeester van Rotterdam uit. Hij sprak alle jubilarissen toe en overhan digde hen de traditionele enveloppe met inhoud. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vanmorgen begon de weekmarkt op het Broersveld met een feestelijk tintje, omdat de markt vijftien jaar geleden werd geopend. De Centrale Vereniging voor dej Markt, Straat- en Rrvierhandel meende van dit derde lustrum een grandioos - feest 'te moeten maken dat ook volgende week 1 oktober zal worden gehouden. De geheimzinnige Grote Onbekende deelt niet minder dan 2500 enveloppen met waardebonnen van 2.50 uit. In het Herenpad troont een sneltekenaar, die van een aantal voorbijgangers een teke ning maakt. Deze wordt in de feestkraam geëxposeerd en degene, die zich herkent ontvangt een waardebon van ƒ10. Marktmeester M. J. Stoppel, in wie de kooplieden sedert tal van jaren een gewaardeerde steun hebben en de ad junct van de vereniging, de heer J. C. Domhof, zelf ook marktkoopman, hebben veel voor dit lustrumfeest gedaan. Eerst genoemde roemde vooral de medewer king van politie en gemeentebestuur gedurende al die jaren. Dr marktkooplieden bezitten evenwel nog één grote wens, nl. dat er op hun weekmarkt een toilet roor de damesbe zoekers zal komen. Dit zou een welkom jubileumgeschenk van de gemeente zijn. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De politie arresteerde een dezer dagen de twintigjarige A. V. en de achttienjarige M. B. Men verdenkt beide mannen van de inbraak in de kantine van de Schiedamse sportvereni ging HBSS op 27 jun. Er werden toen gereedschappen en bouwmaterialen ge stolen. II ALLES OP WOONGEBIED ONDER ÉÉN DAK! ROTTERDAM/DEN HAAG! UTRECHT(VUSSINGENfDSVENTER (Van een medewerker) SCHIEDAM Op de donderdag avond in „De Bron" gehouden jaar vergadering van HBSS is gebleken, dat deze vereniging veel grote plan nen heeft voor het jaar 1966. Niet alleen het eind maart te vieren 40- jarig bestaan, maar daarnaast ook de completering van de kantine en kleedlokalen, het voeren van vele acties en tenslotte een goed resultaat in de voetbalcompetitie. Niet alleen wil HBSS hoge ogen gooien en zo mogelijk promotie naar de 2e klas bewerkstelligen, maar daarnaast wil men een stevige basis daaronder krijgen, zo dat het nodig is dat meerdere elftallen promoveren. HBSS 2 zou dan naar de res. 2e klas moeten promoveren en HBSS 3 naar de res. 3e klas KNVB. Naast dit alles vormt de viering van het 40-jarig bestaan ook een hoogtepunt in 1956. Zo zal op donderdag 24 maart 1966 een receptie in Musis Sacrum wor den gehouden en een dag later een feestavond, eveneens in Musis Sacrum. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Schiedam hield donderdagmiddag in het gebouw Irene haar openingsmid dag van het seizoen. De voorzitster, mevr. E, de Vos-Van Harmeien ver welkomde in haar openingswoord de echtgenote van de burgemeester, me vrouw Roelfsema, die na overleg met het hoofdbestuur tot ere-voorzitster van de afdeling werd benoemd. De voorzitster overhandigde me vrouw Roelfsema een fraaie boeket, voorzien van het verenigingsembleem. Daarna hield mevr. A, Rijksen-De Ko ning uit Gouda, echtgenote van de voorzitter van de Stichting Fonds Goudse Glazen, een lezing over „De Goudse Glazen", waarbij zij een aantal fraaie kleurendia's vertoonde. De 64 grote en kleine ramen van de St. Jan kerk tbasiliek) te Gouda, vele 10 bij 5 meter, en enkele zijramen zelfs 20 bij Wz meter groot, zijn evenals de ramen van Chartres uit de 13e eeuw toppresta ties van ,<6-eeuwse glasschilderkunst. Hun gezamenlijke oppervlakte bedraagt onge veer 2000 m2. Ze zijn vooral het wexk van de broeders Dirck en Wouter Cra- beth, maar daarnaast van een aantal andere glazeniers. Deze glasschilderkunst is beïnvloed door de Italiaanse kunst, als van Michel Angelo en Rafael, maar ook is duidelijk merkbaar, dat deze glazeniers enerzijds tussen de Vlaamse primitieven als Van Eyck en anderzijds de bekende 17e eeuwse schilders staan. De glazen zijn uit de spannende tijd van 1555 tot 1603 met zijn scherpe tegenstellingen. Zo vindt men er als schenkers levensgroot afge beeld historische figuren als Philips II, koning van Spanje en Prins Willem van Oranje. Bij deze geschiedenis van onderdruk king naar zelfstandigheid behoort ook het moderne bevrijdingsglas van Charles Eyck, dat getuigt van bezetting en be vrijding in de bange jaren van 1940 tot 1945, De dia's toonden ook uitbeeldingen van gezichten uit het Boek der Openba ring van de glazenier Joep Nicolas. De details, die in de kerk zelf soms 20 en meer meter hoog zijn, waren duide lijk zichtbaar. Ontroerend van religieuze visie was de afbeelding, waarop Petrus door Jezus de voeten wordt gewassen en hij de Meester vraagt: Heer. zult Gij mii de voeten wassen? In september staan voor de huisvrou wen nog twee belangrijke gebeurtenissen op het programma: woensdag 29 septem ber om 10.15 uur eerste rondleiding door het museum Boymans-van Beuningen o.Lv. mevr. Slappendel en donderdag 30 september bij voldoende belangstelling een bezoek aan de Femina. VLAARDINGEN De recherche heeft donderdagmiddag twee vrouwen gearres teerd, die winkeldiefstallen hadden ge pleegd, in twee zelfbedieningswinkels aan de Dr. IViardi BeckmansingeL Er komen toernooien voor de senioren en junioren, een wedstrijd van oud- HBSSoud-Spijkenisse, een ere-wed- strijd van HBSS 1 (mogelijk tegen Zwart Wit '28), een reünie voor de oud-leden, een feestmiddag voor de junioren (met films) en verder staat een puzzelrit op het uitgebreide programma van de jubi leumcommissie, waarvoor een speciaal jubileumboekje zal verschijnen. SCHIEDAM Het Schiedams Christe lijk Mannenkoor verzorgt op donderdag 2.1- oktober een najaarsconcert in de Magnalia Dei-kerk aan de Albardastraat. Medewerking verlenen Caroline Kaart, alt en Koos Bons, orgel. De algehele leiding berust'bij de Tlirigent Jan den der Ree. Het concert wordt gegeven in het kader van de afsluiting van het .Jubileumjaar". Zoals bekend vierde het koor dit jaar zijn zevende lustrum. HOEK VAN HOLLAND Dinsdag 28 september zal een collecte worden gehouden ten bate van: de Nationale Reclassering. Het werk van de reclassering wordt steeds ruimer en hier is veel ge)d voor nodig. Het Hoekse comité rekent dan ook op een ruime bijdrage. Op deze zeer goed bezochte ledenver-j gadering werd de jubileumcommissie die reeds enkele vergaderingen achter de rug heeft officieel geïnstalleerd.. Zij bestaat uit de heren R. Klink (voorzit ter), H. Degree! (secretaris), W. den Held (penningmeester), G. K. A. de Geus (bestuursafgevaardigde), G. Fukkink, E. Mast, A. van Heest en J. Nauman. De bouw van het clubhuis was ook een belangrijk punt van bespreking, aange zien men binnen enkele weken de kanti ne in gebruik hoopt te stellen en in de komende maanden de daarbij behorende kleedlokalen en andere ruimten gereed wil hebben. Daarvoor is veel medewer king nodig van alle leden. De bouwcom missie is iedere week druk aan het werk, maar voorzitter H. Brèevoort stelde, dat ieders medewerking dringend nodig is. De bestuursverkiezing had tot gevolg, dat de aftredende heren G. K. A. de Geus, P. W. van Vonderen en F. van Hoek werden herkozen. De jaarverslagen van secretaris G. K. A. de Geus en penningmeester D. van Hernen konden ieders goedkeuring wegdragen. HBSS telt momenteel 329 leden en 225 dona teurs. (van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij de werf Gusto is donderdagmiddag het voor Franse reke ning gebouwde booreiland lie de France te water gelaten. Mevrouw A. Letheri- sien, echtgenote van een der directeuren van de opdrachtgevende onderneming, verrichtte de doopplechtigheid. Door de hoge waterstand geschiedde de tewaterla ting vroeger dan was gepland. Het platform van het eiland is in de vorm van een vijfhoek gebouwd, waar door een grote stabiliteit is verkregen. De vijf draagpalen zijn elk 88 m lang. Hierdoor wordt het mogelijk tot een diepte van 60 m in de kustwateren te boren. Zelfs golver. van 9.40 m en een windsnelheid van 1 '5 km per uur zijn voor dit eiland geen l eletsels. Door een hydraulisch vijzelsysteem kan het gevaarte met ,.en snelheid van 12 cm per minuut elf meter boven het oppervlak worden gebracht. De maxi mum boordiepte bedraagt ongeveer 6.000 m. Het eiland heeft een gewicht van 8.000 ton. Bij de tewaterlating werd gistermiddag bekend gemaakt dat de Franse onderne ming Foramer, die de opdracht tot de bouw gaf, een contract van twee jaar heeft gekregen om voor de kust van Senegal naar olie te boren. EENDRACHTSTRAAT 29 TEL. 2755 HOOGSTRAAT 48 TEL. 4155 FLORIS DE VIJFDELAAN 134 TEL. 8210 v, HOGENDORPLAAN 101 TEL. 2658 f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1