GARAGES VOL: OP WACHTLIJST Inbrekers laten brandkast in lucht vlieg en m Wim Kan laat - tot zijn spijt - verstek gaan Snelle hulp van onze lezers redde Brabants laatste schaapskudde Rona Star wordt bulkcarrier Ministerie te D aag met vergunningen ;AEG Rapport oorzaken ramp Rona Star m Zevende inbraak in tien jaar op donderdag 12.500 mestkuikens verbrand m SSffil nfi BOTTERDAMMEN Pagina 5 ZATERDAG 23 SEPTEMBER 1965 Rillerig? Onprettig? - Pas dan op voor griep! Neem direct 2'ASPRO's. 'ASPRO' bevat alles om een opkomende griep snel en doeltreffend te bestrijden. (/etfoouif cf> r. Geen ruimte Geen personeel Geen werklust (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Garagehou ders zijn vrijwel unaniem van mening, dat het trage vergunnin genbeleid van de overheid bij verbouw, uitbreiding en nieuw bouw van werkplaatsen de auto bezitter rechtstreeks in moeilijk heden brengt. De fabelachtig snelle toeneming van het aantal auto's (er rijden er nu al een heel miljoen) eist meer, veel meer garageruimte. En omdat men die niet krijgt of pas na jaren moeten vele automobilisten soms wekenlang wachten voordat hun wagen op de brug kan. De KNAC schreef dat dezer dagen in haar jaarverslag en vrijwel alle gara gebedrijven die wij in Rotter dam om commentaar vroegen sluiten zich bij deze klacht graag aan, hoewel er méér oorzaken zijn van deze probleemsituatie. Brutale opzetgrote schadeweinig buit MEER SCHADE lli immm VOORAL 'S ZOMERS SPEELGOEDSTAD CM Geen conference op Oudejaarsavond GEDURFD AMBTSCOSTUUM iïïM Deskundigen FOTO'S TITELS POTTERDAM De Noorse tanker Rona Star, die in juni bij Veroime in de Botlek door een explosie ern- !tjg werd beschadigd, zal verbouwd «•orden tot bulkcarrier met een draagvermogen van 42.400 ton dvv. j)e nieuwe eigenaar van het schip, de reederij Joergen P. Jensen te Arendal in Noorv.—en, heeft de op. dracht tot de verbouwing gegeven san de Dok- en Werf- Maatschappij Wilton Fijenoord te Schiedam. DE.V HAAG De staatssecretaris van sxiale zaken cn volksgezondheid, dr. J. Meijer, heeft de leden van de Tweede teer „ter vertrouwelijke kennisne ming" een rapport gezonden over het onderzoek naar de oorzaken van de ont ploffing, die op 15 juni j.l. ontstond aan tcord van de Noorse tanker Rona Star. De staatssecretaris deelt dit mee óp schriftelijke vragen van het Tweede- Kamerlid de heer I. Baart (soc) die een diepgaand onderzoek verlangde naar de oorzaak van de ramp. waarbij zestien neasen om het leven kwamen. »,p?7 v»r!' >-i H31! Geen werklust? Maar zó hoeft het nou ook weer niet Een belangrijke nevenoorzaak van lange wachttijden in vele garages: het personeelsprobleem en de laksheid van vele monteurs. Als elke monteur maar 70 pet. deed van het werk, waarvoor hij wordt betaald, zou er tweemaal zo snel kunnen worden ge werkt. Althans in de tijd van de baas. Op de vrije zaterdagkruipen velen Garagehouder en dealer C J deal!" Z00™1 leerlinS-m,onte"« met veel meer animo onder de auto van kennissen omdat het een bijverdienste is. De resultaten zijn vaak bedroe vend. JUaar hun loon soms een extra weekloon strijken ze er wél voor op. Ouden: er is een tekort aan bedrijfs ruimte. Soms moet inderdaad twee jaar worden gewacht voor de Rijks- goedkeuring voor uitbreiding of fi- unaïstichting er is. Dat is een kwade zaak, maar veel. moeilijkheden kun nen worden ondervangen door een goede planning. Wie jaren vooruitziet en plannen ver van tevoren indient, kan problemen voorkomen. of remmen, gaan knutselen! Zelfsleute- laars? We halen ze er zo uit als we hun j auto in de garage krijgen. 1 Garagehouder en dealer J. H. Willem- se: de wachttijden zullen in de toekomst nóg langer worden als het vergunningen beleid niet wordt gewijzigd. Nu al is er i de stadscentra vrijwel geen meter g. ond te krijgen. De bedrijven worden naar randgemeenten gedrongen als zij willen uitbreiden en dat brengt de auto mobilist alleen maar ongemak. Tweede probleem: het gebrek aan ervaren tech nisch personeel. Alles wordt gedaan om leerlingen op te leiden. Wij laten ze een dag per week de VAM-cursus volgen en leiden ze zelf op in de „leerlingenhoek". Dat kost ons duizend gulden per jaar per leerling. En wat gebeurt er dan? Als ze hun diploma hebben gaan ze in dienst en 8 komen niet meer terug. Eenmaal uit de dienst, zoeken ze een kleinere baas, die doet wat een groot bedrijf niet kan doen: zwarte lonen betalen. Toch blijven v/e die studie stimuleren. We gaan nu zelfs ouderavonden organiseren om de ouders ervan te doordringen, dat het belangrijk is. dat hun zoon ook in avonduren studeert. Zij doen dat tenslotte zeker niet alléén voor de baas Garagehouder en dealer J. Kreisel: de autofabrikant treft steeds betere maatregelen om het onderhoud te beperken, maar door de enorme stij ging van het aantal auto's vooral particuliere is het effect daarvan voor de garagehouders gering: er komt steeds meer werk (niet in de laatste plaats door hef sterk stijgende aantal schadegevallen), terwijl vele garages met een tekort aan ruimte kampen. Op vergunningen moet soms drie a vier jaar worden verwacht. Vorig jaar werd zelfs voor acht mil joen gulden minder dan in 1963 aan vergunningen voor garagebedrijven afgegeven. v 1 ...V L 's 'Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Naar de po- itie pas gisteravond meedeelde is ia de nacht van donderdag op mjdag of in de vroege morgen fan vrijdag, de gegevens zijn nog vat vaag de brandkast van het arrosseriebedrijf Lith aan de Cein tuurbaan in het noorden der stad n de lucht gevlogen. Inbrekers debet aan deze calamiteit. De schade in net bedrijf is groot, de buit betrekkelijk gering: voor- Mp:g geschat op ongeveer 4000. Jet nog toe ontbreekt van de da- oers ieder spoor. Deze kraak is wel zeer brutaal opge- Volffens mededelingen der be drijfsleiding hebben de inbrekers, die de achterzijde van de fabriek te het inslaan van een ruit telendrongen, tweemaal een lading «Plosieven laten ontploffen. jk eerste keer gebeurde dit omstreeks »,ej? jUr»'n ric avond. Een personeelslid aa de N.v. Lith. die in een woonwa- t~ naast de fabriek woont, hoorde de «tal en gjng poolshoogte nemen. Bij din wandeling rond het bedrijf zag hij J verdachts. De man dacht toen dat iam i' afkomstig was van een straal- Em t ie door de geluidsbarrière ging tweede vee) heviger knal was tm? ee,n, uur later hoorbaar. Het PMoneeWid was toen al naar bed wn ,v b weet dat geluid ook aan Wn vliegtuig. knal moet echter zeer zwaar Jn geweest. Niet alleen scheurde de b™sie rie 15 mm dikke stalen brand- compleet los> maar bovendien jrmstukken van de staalplaat diepe 5,'ü de wanden of dwars door Garagehouder J. H. Broedelet: de toe neming van het aantal meters werk plaatsruimte zal gelijke tred moeten hou den met de stijging van de omvang van het wagenpark. Én daarvan is tot nu toe geen sprake: men ligt zelfs ver achter. Wanneer dit niet verandert, moeten grote moeilijkheden worden verwacht. Het probleem is enigszins op te lossen door meer efficiency in te voeren. fn vee! garages werkt men nu volgens het flowline-systeem, waarbij vijf man tegelijk (ieder ais specialist voor een bepaald onderdeel) op een wagen wor den gezet. Dat werkt aanzienlijk snelier. Lange wachttijden worden vooral *s zomers gemaakt ais de particuliere rij ders (en dat worden er steeds meer) en masse de weg willen. Het zelf sleutelen neemt dan ook juist in die periode hand over hand toe. al is geldbesparing daar voor dan het belangrijkste motief. Géén kwaad kunnen die „doe-het-zel- vers" als zij zich tot de bekleding beperken, wél als zij aan stuurinrichting VELSEN Prinses Margriet heeft gisteren het nieuwe stad huis van Velsen geopend, een schepping van architect W. M. Dudok. Zij deed dit door het doek weg te trekken van een standbeeld van wijten koningin Wilhelmina. Het bronzen beeld, van Mari Andriessen, geeft ko ningin Wilhelmina weerzoals zij was tijdens een van de meest aangrijpende ogenblikken van haar regering, bij haar terugkeer in bevrijd gebied aan het einde van de oorlog. Het standbeeld staat in de burgerzaal van het nieuwe raadhuis, dat geheel is opgetrokken uit lichtgele, gegla zuurde baksteen en uit wit-ztuart en lichtgrijs marmer. In de 46 meter hoge toren van het stad huis komt een carillon van 47 klokken, een geschenk van bur gerij, bedrijfsleven en vrienden van de gemeente Velsen. Het ca rillon werd na de officiële ope ning aangeboden. De moeilijkheden spitsen zich toe in de zomer: doordat het aantal privé-auto's zo snel toeneemt is van een gelijkmatige werkverdeling geen sprake meer. M. van der Starre (van NV Hoogen- boom): de goedkeuringen blijven jaren uit en de grondprijzen zijn boog. Zó hoog, dat men zich wel eens afvraagt of de investeringen er ooit uit zullen ko men. Ja. er zijn garages waar wachttijden van zes weken worden genoteerd. Door ruimtegebrek, maar ook door personeels tekorten. De belangstelling voor het mon teursvak verwatert omdat de lonen over het algemeen lager liggen dan in andere vakken. In de bouw verdient men soms tweemaal zoveel INTERNATIONALE CONSUMENTENBEURS MET MINIATUUR-SPOORWEG AHOT' GEBOUW tlm 7 Oct* jGflNlSTER VONDELING heeft dinsdag in de Tweede Kamer bij voorbaat de kabinetskwestie gesteld. Bij het aanbieden van de rijksbegro ting zei hij: ,JDe financiële kraan zit dicht en mag dit jaar niet meer lekken. Mijn collega's - weten dat en hebben dit standpunt aanvaard. Het leek mij goed op dit moment daar melding van te maken". Het klonk subtiel, maar tussen de regels door kon men de portefeuilles horen ram melen, De minister schoot met scherp voor de boeg van het parle mentaire schip, dat zojuist de ankers had gelicht. De betekenis van de ministeriële woorden drong niet onmiddellijk tot de Kamerleden door. In het gloednieuwe van de geldontwaarding. Voor hem is het een prestigekwestie die mythe met wortel en tak uit te roeien. Hij heeft de Kamer nu dé handschoen toegeworpen en daarmee welbewust het risico van nameneueu «uur. m «el gmeumeuwc ?en mogeHjk conflict aanvaard Wanb de restaurant van de Kamer liet niemand ^aan moge dan dicht Kanrer eden zijn en blijven per definitie dorstige AMSTERDAM Wim Kan heeft om „misverstanden vroegtijdig te voorkomen" laten weten, dat hij dit jaar (tot zijn grote spijtniet in de gelegenheid zal zijn een Oudejaars avondconference voor de radio te houden. Niet omdat er niet voldoende stof zijn (er is zoveel dat ik gemakkelijk twee uur zou kunnen vullenmaaT omdat ons ABC-cabaret nog dit hele speelseizoen avond aan avond op toemee is met het programma Wat een land, wat een land", vertelde Wim Kan. Oudejaarsavond 1966 hoopt hij „ijs en weder dienende" weer van de partij te zijn. Van welke partij hangt van de volgende troonrede af", aldus Kan. er z"n (nu nog goedkope) borrel om staan. Pas 's avonds kwamen de reacties los. „We kunnen wel weer met 'reces gaan", schertste (met een ondertoon van geprikkeldheid) de liberale oud-minister Toxopeus, die 's middags als Kamerlid was geïnstalleerd en' over enige tijd de leiding van de liberale fractie op zich zal nemen. Wat minister Vondeling bedoelde was maar al te duidelijk: dé Kamer moet niet proberen het door de regering vastgestelde peil van de rijksuitgaven op te schroeven noch het ontworpen fiscale dekkingsplan aan te tasten, want dan gooit het kabinet het bijltje er bij neer. Het wenst onder geen beding verantwoordelijkheid te dragen voor een inflatore financiering. Toelaatbaar zijn (in theorie) alleen verschuivingen binnen het begrotingstotaal. Voor de rest: slikken wat wij willen, of anders crisis. Het was een gedurfde uitspraak, want de Kamer laat zich zo maar niet onder druk zetten. Ze heeft haar eigen rech ten, haar eigen verantwoordelijkheid en wenst niet aan de leiband van welk kabinet dan ook te lopen. Ze wil een reële onderhandelingsmarge, geen „take it or leave it"-situatie, geen voldongen feiten. Waar blijft anders het befaamde „gemeen overleg", waarover in de slot passage van elke Troonrede wordt ge sproken? De waarschuwing van de minister is vanuit zijn standpunt wel te begrijpen. Hij moet vechten tegen de taaie mythe, dat socialistische bewindslieden noncha lante beheerders van de overheidsmid delen zijn, die licht tillen aan het euvel lieden. Beter gezegd: waterputters voor een dorstige achterban. Ook wij zijn dorstig. Aan een paar extra druppeltjes uit de financiële kraan hebben wij eerlijk gezegd wel behoefte. Wat denkt de minister b.v. van een toelage aan Kamerleden voor het aan schaffen van een ambtscostuum-met- steek? - Het kost krap berekend maar een half miljoen: een bedrag dat in geen verhouding staat tot het belang van de zaak. Nu moet u niet lachen. TJ bent dinsdag kennelijk niet in de Rid derzaal geweest. Dan had u ook met pijnlijke verbazing gestaard naar het handjevol gecostumeerde parlementa riërs dat daar zo zielig verspreid zat tussen de jaquetten en zondagse pakken van minder gefortuneerde collega's. Dat kan men die mensen echt niet meer aan doen. Ze vallen te veel op, ze worden spottend bekeken en achter hun rug, voor ijdeltuit uitgemaakt. Persoonlijk zijn we-allerminst verliefd op dat ambtscostuum. We kunnen-mee voelen met Menno Ter Braak, die in de jaren dertig smalend schreef over Ka merleden-die „zich buitenshuis wagen in een uniform, dat het midden houdt tussen een condueteurspak en een sup poostenjas". Maar Kamerleden, die voor geen geld van de wereld bereid zijn afstand te doen van dat kledingstuk, kan men nu eenmaal niet dwingen in jaquet of „wandelcostuum" de Ridderzaal te betreden. Hun halsstarrigheid verstoort de symmetrie en dat is in Nederland altijd een heel vervelende zaak. Het probleem kan alleen worden opgelost door óf het ambtscostuum te verbieden ja„T- wanaen or awars bfijf®u'ten sneuvelden, taan teen heen ln het hoofdkantoor om meu v-._" we/d vernield, een stuk ijzer e ï"cb «en weg door twee tussen- ï-, iicv- uuuiu&umuur uw Ttrdwijne^i'1 eC" ruit naar Duiten te talwL ^Drieksgebouw staat langs de fcte» naar Gouda, op een plaats .vri3wel geen huizen zijn. Er fo Rn.'?, 00 geen alarm gemaakt en randkastkrakers hadden alle tijd LJ® 'wachten voor zij het vrijge- lesiiD ,ge]rikïstje open braken. Het din m°et een grote teleurstelling ï»eefei/e]200 De inhoud bedroeg ün* WATERDICHTE BADKAMERKACHEL f 43.50 Duidelijk is dat de ontploffing in de Rotterdamse carrosseriefabriek de deur van de brandkast zwaar beschadigde. Bij de N.V. Lith heeft men al jaren de gewoonte om de lonen, die vrijdags worden uitbetaald pas op die ochtend van die dag bij de banlj te halen. V Merkwaardig is dat nu voor de zeven de maal in tien jaar tijd op donderdag avond (althans waarschijnlijk) m deze fabriek wordt ingebroken. Al die inbra ken hebben ertoe geleid dat men de brandkast geheel in een nis van gewa pend beton liet plaatsen, zodat alleen de deur vrij is. Het gewapend beton heelt de klap goed opgevangen. Vrijdagmorgen, direcht na de ontdek king, werd de politie gewaarschuwd. Samen met een der officieren van justitie en deskundigen op het gebied van springstoffen (uit Den Haag gekomen) heeft de recherche een uitvoerig onder zoek ingesteld. Aanvankelijk trachtte men het ge beuren geheim te houden. Pas na dat alle deskundigen hun onderzoek had den beëindigd werd een eerste mede deling gedaan. AMERICA In Horst-America is gistermiddag om half drie brand uit gebroken in de kippenhokken van H. Thielen uit America. In deze hokken waren precies een half uur van te voren 12.500 mestkuikens gezet, welke allen in de vlammen omkwamen. De Horster brandweer kon niet voorko men dat verder een groot deel van de hokken en de inventaris verloren gin gen. Waarschijnlijk is een oliekachel de oorzaak van de brand. (Van een onzer verslaggevers) OISTERWIJK Mede dank zij spontane financiële hulp van onze lezers is Brabants laatste schaapskudde gered! Herder Kees Keuninkx (57) is tv eer een gelukkig man, als hij met zijn ongeveer vijftig prachtige schapen door de bossen, heide en weilanden rondom Oisterwijk zwerftin deze nog prille herfst dagen wonderschoon van bron zen kleur. Men zal zich het tragische ver haal van Keuninkx's kudde herin neren. Op een zomermorgen in juli raasde een personentrein op een onbewaakte spoorwegovergang in op de schaapskudde, die langzaam over de rails kuierde. Achttien schapen en lammetjes werden op slag gedood, een schadepost van 2500. Vol zelfverwijt, omdat hij het vreselijke ongeluk had kunnen voorkomen, als hij beter had uit gekeken, wilde Kees Keuninkx de rest van zijn kudde van de hand doen. Maar daar kwam hij snel op terug. Het spookbeeld van een baan in een fabriekschrok hem zo af, dat hij zijn primitieve zwer versleven trouw bleef. Met zijn kudde vah een kleine dertig beesten was dat echter on mogelijk. Kees Keuninkx was zijn leven lang gewend met een karig loontje rond te komen, maar zelfs dat kon zijn gedupeerde kud de hem niet meer opbrengen... Alleen snelle hulp kon redding brengen en het voortbestaan van de schaapskudde verzekeren. Daarvoor zorgde de gepensioneer de marine-officier H. Dorré (61) i Jvxc Af T uit Oisterwijk, die al op de avond van die rampzalige dag een actie in zee had. Het resultaat was hartverwar mend. Na het verhaal in onze krant over Kees Keuninkx's ellen de stortten talrijke lezers bedragen van vijf en tien gulden op het gironummer van de Amro-bank in Tilburg. Een aantal artsen en hoog leraren schonk bedragen van hon derd gulden of nog meer. In totaal leverde de actie rond 2600 op. Kees Keuninkx heeft daarvoor twintig door en door ge zonde schapen kunnen kopen en Herder Kees Keuninkx (links) en de H. Dorré, de man, die het initiatief nam voor de sympathieke actie daarmee zijn kudde op een sterkte gebracht, die hem een (zij het zeer bescheiden) weekloon garan deert. De schapen had de herder overi gens al enige tijd in bezit. Een bevriende handelaar, die niets van de aan de gang zijnde actie had gehoord, zorgde een paar weken na het ongeluk voor een stuk of twin tig beesten. „Met het geld komt het wel in orde, dat krijg ik wel 's van je.....", stelde hij Kees Keuninkx gerust. Ook de sociëteit van het naburi ge Haaren, waarvan de leden ver plicht zijn op klompen te lopen, zorgde voor een spontaan gebaar. Kees werd op een avond naar de soos gehaald en kreeg een zwart schaap (zijn lievelingswens) ca deau. De leden van de sociëteit vonden, dat zij verplicht waren de herder uit de moeilijkheden te helpen, omdat op hun embleem drie schapen staan..... De heer Dorré, vriend en „biechtvader" van Kees, heeft veel werk met de actie verzet, maar hij heeft het niet voor niets gedaan. Op het ogenblik is er nog een paar honderd gulden over, dat zal wor den gebruikt voor de aankoop van voedsel in strenge wintermaanden of voor het afpalen van een bun der land. Hoewel de actie thans is afgeslo ten en de schapenhandelaar veel sneller dan hij had gedacht zijn geld heeft gekregen, blijven kleine gedragen binnendruppelen van de verkoop van foto's van Kees met zijn kudde. Tot nu toe hebben deze vijftig gulden opgebracht. Brabants laatste schaapskudde is gered! Alle gulle gevers hebben van Kees een bedankbrief gekre gen, Slechts één ding ontbreekt nog: dat is de beveiliging van de beruchte spoorwegovergang, die de herder een paar keer per dag pijnlijk herinnert aan het ongeluk op die julimorgen. De automatische knipperlichtinstallatie zou deze maand gaan functioneren, maar de lampen zijn nog steeds afgedekt..». óf en dat lijkt ons menselijker tegenover de „exclusieven" het voor iedereen verplicht te stellen. Dat laatste uiteraard op rijkskosten, want voor een normaal gesalarieerde parlementariër kan men niet verlangen, dat hij driedui zend gulden neertelt voor een pak dat hij nauwelijks drie uur per jaar draagt.1 De Tweede Kamer heeft donderdag een ernstige lacune ontdekt in de staats rechtelijke kennis van defensieminister De Jong. Deze bewindsman bleek niet te weten dat Kamerleden bij hun instal latie de eed (c.q. belofte) van trouw aan de koningin afleggen. „Dat kan toch niet", riep hij oprecht verbaasd uit. „want dan zou een republikein geen lid van deze Kamer kunnen zijn." - De Kamer glimlachte: ze kan veel hebben van deze kleine charmante zee rob, die al zes jaar meedraait in de politiek maar van staatsrecht nauwelijks meer weet dan een lichtmatroos. Tüj voert, naar men zegt. een goed beleid, maakt altijd leuke grapjes en heeft een duizelingwekkende virtuositeit ontwik keld in het ontwijken van lastige vra gen. In dat opzicht lijkt hij op minster Luns, maar terwijl diens grollen de Kamer zo langzamerhand gaan vervelen, doen die van .Pietje'" De Jong het nog uitstekend. „Mein' Ruh ist hin/ Mein Herz ist schwer/ Daar begint de Twee de Kamer weer". Stel u voor, dat (oud-) minister Van Aartsen die op het laatst geen goed meer kon doen bij de Kamer zo'n rijmpje zou hebben gelanceerd. Men zou het ronduit flauw hebben gevonden en op hoge toon argumenten hebben geëist. Teen minis ter De Jong het donderdag debiteerde, schudde iedereen van het lachen. Toen men uitgelachen was, was de minister verdwenen en zat de Kamer met een paar kluitjes in het riet De socialist Voogd heeft deze week in de Kamer gefulmineerd tegen het voor stel om voortaan bij verkiezingen het vermelden van academische titels op de kandidatenlijsten toe te staan. Dat wekt de indruk dat het bezit van zo'n titel in de politiek een „prae" is en dat behoort het niet te zijn. meende de heer Voogd, die zichzelf doctorandus mag noemen en dus (in tegenstelling tot uw Kamermu- ziekrecensent) boven alle verdenking verheven is. Hij vond het ook bar inconsequent, dat beroepsaanduidingen als predikaat, arts en notaris (die in de wet op het wetenschappelijk onderwijs niet als officiële academische titels wor den erkend) niet op de kandidatenlijs ten mogen worden vermeld. En dat terwijl Jan Greshoff een gedicht over Arnhem besluit met de regels: „De dominee, de dokter, de notaris./ Drie voudig beeld van al wat wijs en waar is". De academici zijn, als we ons niet vergissen, in de Kamer ver in de meerderheid en de heer Voogd ging dan ook wel op een paar gevoelige tenen staan, Maar hij had naar ons gevoel gelijk: aan het ongebreidelde titels- en gradenfetisjisme dat ln ons land hoogtij viert, zou eindelijk eens een halt moeten worden toegeroepen. We nemen niet graag wat over van de Duitsers. In dit opzicht echter hebben we hen niet alleen geïmiteerd, maar zelfs ver over troffen. Him ge-„Herr Doktor" valt in het niet bij de ziekelijke zorgvuldigheid waarmee wij titels hebben bedacht en dagelijks hanteren voor allerlei niet- gepromoveerde academici. De politiek is daar allerminst van verschoond geble ven. De minister-president „meester" Cals, de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid „doctorandus" Bo- gaers, enfin, u hoort dat gedoe elke dag over de radio. Waarom niet gewoon de heer Den Uyl, de heer Bogaers? Dat gedoctorandus hebben ze heus niet no dig: het maakt hen kleiner dan ze zijn, het geeft ze iets „onafgestudeerds", 'wat niet past bij hun formaat. We praten toch ook niet over dr. Wilson, dr. Spaak, mr. Johnson? Tekenend is het dat niemand in dit land zich gerust voelt als er eens een keer een niet-academisch-gevormde mi nister-president aan het bewind komt. Die worden dan ijlings tot eredoctor gebombardeerd (Colijn, Drees) en men verwacht van hen dat ze die titels ook gaan voeren. Het zal voor ons altijd een ondoorgrondelijk mysterie blijven waarom iemand als Churchill met z'n zestien eredoctoraten nooit die twee letters plus punt voor zijn-naam heeft gezet, die wij als het eind van alle zaligheld beschouwen. Tekenend is ook, dat de grote massa de bijbehorende titels meestal wél, maar de voornamen van onze politieke kopstukken gewoon lijk niet kent, op enkele uitzonderingen na: Willem Drees, Joseph Luns. Neder landers spreken over Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Charles de Gaulle, maar Jo Cals Is er niet bij. Distantie is het toverwoord yan de Nederlandse samenleving.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1