M Schiedamse gemeenteraad akkoord met milieuraad STOOKDEMONSTR mm Laatste twee diensten in Herv. Westerkerk AGENDA Fritz Wunderlieli liet zieli n vertroetelen fij Anton Vos (24) er echt sin in heeft Tweedaagse conferentie over visserijproblemen Gewonde lag in berm FORTEX FORTEX 'E,a5CHIE ft Jvertentie Kuiper:Rijnmond is aangewezen lichaam Man aan balkon noemde zich „nieuwsgierig" Voor de sloop bestemd Anderhalf jaar geëist Wonderlijke zaken om lieve zusters in ziekenhuizen Sociëteit VL 65 begint seizoen m Overleg uitbreiding vissersvloot Bontkraagjes „en vogue" bij Mariene Burgerlijke stand 3e|tottci^iumtxrr n ALS LAATSTE IN DE RIJ VAN ZES Kmistenaar Brandts exposeert hij Wiegman Inbrekers bezochten bureau Bakers Ds. J. A. SMINK Gemeente Schiedam weekend-systeem CULTUREEL AMBTENAAR MAASSLUIS Plannen Judo-prestatie voor B. van Thiel Huisvesting van vreemdelingen steunt opruim 30 jaar ervaring rmsFè@&&m& ««samssr =!s nflERPAMMBR DINSDAG 28 SEPTEMBER 1965 OLKSVIJAjVD SPEELGOEDSTAD indaag 1 en morgen ACHTER SLOT Gevraagd: KANTOOR BEDIENDE BESCHERMER KERKELIJK Grondverf na 50 minuten droog. Schilder snel en goed volgens nieuwe methode. vóór zessen klaar Inventarisatie Fortèx -uif- Pagina 3 as J '«aar-fc-JsJi - bnigif dnd». IlRsWit h«t in alle eenvoud in if Jvertentie: Hy is heengegaan, iter oud. Nog met zo heel oud, «"ia tegenwoordig. Samen heb- Iffop dezelfde chr. school ge in OP dezelfde knapenverem- 1 a. bieren in dezelfde stad m toch hebben we elkaar in ia meer gezien. We waren tmi De advertentie stemt ons F2'tot ernstig nadenken. Over IZrikelijkheid van ons me rise- Th«i«an. Ineens herinneren we I M u?e de laatste tijd heel veel f ,L zeijde soort advertenties gekzen. Allemaal van man- l(«f»en de vijfenveertig en -vijfen- t war Van tijdgenoten, die [Lnag volop in het produktie- ItssiORcien- Toch is Nederland het léste land ter wereld. - Ëikurlijk moet de mens op elke teeS- md en altijd bereid zijn. maar dat eren n(et weg. dat men bij het ütporden steeds meer aan de E uordi herinnerd. Van mensen Loert kring, van mensen die we Ióadden en gekend hebben. Lj land mag dan statistisch ge- lin buitengewoon gezond zijn. Ïdajeïgks leven, vooral van de ïer teerden de man is dermate ge haat dat hij in vele gevallen on lust 'zichzelf langzaam vermoordt. Ld'sis J'U ambitieus ts, te veel eet fjnnfct, te weinig uit zijn auto ij, k veel ..de Mammon dient", iekieoad maakt op ondergeschik- superieuren en op alles en itm. De moderne man van rij- 1 eeftijd leeft nu eenmaal onder tie! spanning. Vandaar dat byv. •tel Amerikaanse vijftigers, vooral stktnkringen, het tijdelijke met eettwtge verwisselen. Wat natuur- l m aanzienlijk overschot aan i Itueeti geeft. De moderne strever ij! ais ie dwaze maagden uit de Jel die immers heen en weer lie- i en nooit tot wijsheid kwamen, ts niet alleen zondig, maar ook sus. [EZEJÏ dagen confronteerde de tele- risie ons met volksvijand nummer Hart- en bloedvaatziekten. Xtmuriijk ts er ook veel onchris- iyfcs in dit hedendaagse overtrokken rot. Kierkegaard noemde het ken- •jk tan het gezonde christelijke 'tn gewoon met je vrouw en kin- rts naar de diergaarde gaan en iit te veel ambitie en eerzucht koes- ten Onbehagen en ontevredenheid vor- 'i het Janusgezicht van onze mo- e welvaartscultuur. We kannen ar tegenwoordig zo lekker onte den maken. Heb jij nog geen tjs- geen televisie, geen autoOnze 'me beschaving schijnt langza- tand te gaan bestaan uit een schrikkelijk tegen elkaar op srtoe- Zoais toe onlangs op een tennis- bit noora'en. Het ene jonge vrouw- |t tegen het andere: „Heb jü nog htdy-car, zeg? Ik ben pas met itt man meegevlogen naar het üden-Oosten. Hij is ni. manager bij fa groot concern, weet je. Je moet mijn nieuwe, bungalow komen achügen." We zouden om zulk dom i/praat natuurlijk hartelijk kunnen pen, ais we niet wisten, dat dat dere vrouwtje groen van nijd thuis «om en haar man op onredelijke ijy verweet, dat hij maar gewoon tkhouder was. Er heeft nog nooit in menselijke geschiedenis zulk een gemene maatschappelijke piramide- 'W-menj piaats gehad, (overigens '8 onnoemelijk veel elleboogwerk getrsp naar beneden) als in onze tonden eeuw, omdat dit vroeger een- oudigf met mogelijk was. Aan dit wel kan onze maatschappij ten Djte ten gronde gaan. Ouder wordend zien we de voos- ad van dit alles en komen we tot de "twkking, dat een goede gezond- ook in geestelijke zin, in feite ten nog maar meetelt. En dat de rnnteke levensopvatting van: Kalm dan breekt het lijntje niet", de We weg is naar een gelukkige uiierdom. is de ïrs ■an te dat se, lid an IB- a-f DAGELIJKS VAN to TOT 10UUR SCHIEDAM Het voorstel van B. en W. inzake de instelling van een Raad voor de Milieuhygiëne in het Nieuwe Waterweggebied vormde de hoofdschotel van de ge meenteraadszitting van maardag avond. Zoals men weet wil men ko men tot de instelling van deze re gionale Raad en de oprichting van een meld- en regelkamer. De deel nemende gemeenten zijn Rotter dam, Scinedam, Vlaardinven, Maassluis, Spijkenisse en Roden burg. De raad van Schiedam was de laatste van de zes gemeentera den die het voorstel behandelde. De samenwerking tussen de gemeenten inzake de milieuhygiëne zal niet tot de strijd tegen de luchtverontreiniging be perkt blijven, maar zal zich ook over net terrein van de vervuiling van bodem en water, geluidshinder, enz. uitstrekken. lp de raad hebben zitting ten hoogste vijftien leden afkomstig uit de kring der (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In Galerij „Wiegman" in de Passage exposeert op het ogenblik de Rotterdamse kunstenaar Joop Brandts. u. oktober 193? in Rotterdam v;erd geboren en zijn opleiding genoot aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam. Joop Brandts toont in de expositie ruimte een serie etsen, die zijn ontstaan door oepaalde ideeen. die hij opdeed tij dens het verblijf aan de Nederlandse stranden. Hij geeft in zijn etsen de leeg te aan, die uitgaat van de liggende, in actieve mensen, de ogen bedekt met zon nebrillen, weergegeven als holie. zwarte vlekken. De kunstenaar heeft reeds tentoonstel lingen gehad bh Fenna de Vries in Delft bij de Rotterdamse Kunststichting op de Lijnbaan en in Kriterium. Ook bij de Sa- ion der Maassteden was hij met zijn werk vertegenwoordigd. Binnenkort exposeert hij m Kunstzaal-Rotterdam-Zuid. gemeentebestuurders in het Nieuwe Wa terweggebied en ten hoogste tien andere leden. Ten aanzien van de laatste cate gorie wordt gedacht aan personen uit de kringen der industrie, uit de bevol king en aan andere bij' het probleem ge- interesseerden. De voorzitter van prot. Schiedam, de heer S. Kuiper zei. dat twee zinsneden in het stuk over de instelling van de raad zijn fractie niet helemaal bevredig den. De eerste zinsnede luidde: „Tevens zal, nadat in de praktijk ervaringen met de raad zullen zijn opgedaan, een nader beraad nodig zijn met de betrekking tot de aan de raad te geven formele status, plichten en bevoegdheden, ook externe". De tweede zinsnede luidde: „We zijn bereid, indien te zijner tijd het open baar lichaam Rijnmond bereid en in staat zou zijn op het onderhavige terrein werkzaam te zijn, omtrent een overdracht der werkzaamheden overleg te voeren". De heer Kuiper besloot: „Van mij kunt u niet verwachten nu reeds Rijnmond onmondig te verklaren. Wij zijn ervan overtuigd, dat dit lichaam nu nog niet ten voile, maar dan toch wel over enige tijd, het aangewezen lichaam moet zijn om de bestrijding van de luchtverontreiniging, waterverontreiniging, enz. ter hand te nemen. Rijnmond is pas geïnstalleerd, maar het heeft straks zeker een grotere mond dan de raad voor milieuhygiëne, omdat hij 24 gemeenten moet overroe- penl" Drs. J. Houtman, voorzitter van de li berale fractie, was de mening toegedaan, dat de werkzaamheden van de raad voor milieuhygiëne m feite een doublure zou kunnen gaan vormen op die van de Rijn- mond-raad en hi) concludeerde dan ook, dat de milieuraad hoe eerder hoe beter zou moeten verdwenen. De heer B. E. Colle (comm.) was het m eerste aanleg met het liberale ge meenteraadslid eens, maar wilde er niet zo veel haast achter zetten, en liever wachten tot de Rijnmondraad capabel zou zijn, de werkzaamheden van de raad van milieuhygiëne over te nemen. In grote trekken was wethouder H. Sabel het in zijn nogal genuanceerd na woord wel eens met deze drie sprekers. Op een vraag van het socialistische raads lid Jr. C. Boerman, of er ook raadsleden in de raad voor milieuhygiëne zouden kunnen plaats nemen, antwoordde de wethouder bevestigend. De raad nam het voorstel z.h.s. aan. INTERNATIONALE CONSUMENTENBEURS MET MINIATUUR-SPOORWEG AHOY' GEBOUW tfm 7 Oct. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Zoals eerst nu is bekend geworden heeft de politie de 23- jarige A. W. aangehouden, die in de nacht van zaterdag op zondag aan het hek hing van een balkon van een woning aan het Fenacohusplem. De heer Heerema, bewoner van het huis, zag de man aan zijn balkon hangen en verzocht hem zich te verwijderen. Vervolgens belde de bewoner de politie, die een onderzoek instelde. Even later werd een man aangehouden, die voldeed aan he* opgegeven signalement Bij con- fronta, herkende de heer Heerema hem als de man van de vreemde hangpartij. W. verklaarde in de loop van de ochtend, dat hij uit nieuwsgierigheid bij de familie Heerema, waar hij nog licht zag branden, naar binnen had willen kijken. Er is tegen hem proces-verbaal opgemaakt. In de nacht van donderdag op vrij dag hebben inbrekers zich toegang ver schaft tot het winkelpand van de heer C. Dubbeldam. Een bedrag van 1.500,- wordt vermist. De politie stelt een on derzoek in. or iet lie LW a- ep k- xt (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Onbevoegden verschaf- 2!ch maandagnacht toegang tot het .•ramsch-handelsbureau Bijkers aan de löê.ioweg. Zij klommen aan de achterkant Poort over en sloegen daarna een ruit o Vervolgens drongen ze het kantoor ,waar ze een stalen schrijfbureau wibraken en alle kasten nazochten. ™r tover bekend wordt er niets ver- Jeugdhuis: Staatkundig-Geref. m ledenvergadering. 20. wond#2o Tlleitcr: Kunstcentrum, film- Sorsiini Corda: Wandelsportver. Schie- «m-Zwd, bijeenkomst, 20. Ireac: K.N.MTP.: Contactavond, 20. ».De Rotterdammer", Schie- 56mS r®dac«e Lange Kerkstraat 28, tel. 18 (u6'g' 115588' toestel 52- na „.i alleen voor redactionele aangele- {«üeden 01898-6619, straS^scilaP: J- vGogh, Dr. Zamenhof- K? B9' tel- 152400. j;fi! en bezorging: Agentschap (adr. B.?ven) daS- 18.3019.80 uur, «langrijke telefoonnummers: Alarm 264666, alarm brandweer 26923, S.?'Gr en Gxs 269280. o Jansen, Swammerdamsingel n> tel. 264917. •BOTTERDAM Wethouder mr. H, van openbare werken opent 9 oktober om 13 uur het vin nver2°rfiingscentrum „Borgsate" f,.JL de Stichting Woonhuizen Voor fcfe.HeJ_ce"trum is gevestigd aan (Van onze rechtbankverslaggever) ROTTERDAM De 35-jarige kantoorbediende G. F, O. B. had van 1955 tot 1963 verscheidene ja ren doorgebracht in allerlei ge vangenissen als gevolg van een hele serie vonnissen wegens op lichting. Vanmorgen' kwa mhij voor de zesde maal voor de recht bank, nu voor een der schilder achtigste oplichtingszaken van de laatste jaren. B. had zich zonder noodzaak laten opnemen in een ziekenhuis in Den Bosch, in Nijmegen, in Utrecht en in Gouda. Deze vier ziekenhuizen hebben samen op hem een vordering van ongeveer zesduizend gulden. B. ivas verslaafd aan marihuana. In de ziekenhuizen hoopte hij aan ver dovende middelen te komen. Op 28 december meldde hij zich in het zie kenhuis in Den Bosch. Hjj vertelde tij dens de kerstdagen in Brussel een auto-ongeiuk te hebben gehad. Hij had hoofdpijn. Dat laatste klopte, het kwam van de marhuana. Ter staving van zijn woorden toonde hij een foto van een m elkaar gereden auto. De hoofdver pleegster twijfelde niet aan dit mooie verhaal en ried hem aan zich te laten opnemen. B. verzuchtte dat hij nu niet in staat zou zijn, zijn zestienjarige dochter te bezoeken. Die dochter zat op een Zwitserse kostschool. Maar ook dat verhaal zoog B. uit zijn duim. Teleurgesteld ging B. enkele weken later het ziekenhuis weer uit: de ver dovende midelen waren voor hem te goed afgesloten geweest. VLAARDINGEN Woensdag 29 ïept. spreekt in geb. P.K., DROSSAARTSTRAAT 69 n.m. 8 uur XOEMARKTBRUG In verband met herstelwerk zaamheden zaL de Koemarktbrug afgesloten zijn voor al!e verkeer in de nacht van 28 op 29 september s.s. van 3.30 uur tot 6.00 uur v.m., of zoveel langer of kor ter als de werkzaamheden zul len duren. Schiedam, 27 september 1965. in het bezit van ulo- en schnjfmachinediploma. Soil mondeling na 18.00 uur: Adm Eur. D. B. VAN DER BEND. Johan de Wittstraat 58, Vlaardingen, Tel. 018981305. Hjj ging naar Nijmegen om het nog eens te proberen. Het lukte, B. kwam in zijn tweede ziekenhuis terecht. Bij vergissing gaf hij bij zijn opname hier zijn eigen naam op. Zijn verhaal was analoog, alleen speelde het nu zich in Duitsland af en kwamen er vliegtui gen aan te pas en een duizeling die hem zou zijn overvallen onderweg van Schiphol naar huis. Maar ook in Nijmegen bleven de verdovende middelen achter slot. Het derde ziekenhuis, in Utrecht kwam aan de beurt. In het vierde ziekenhuis, dat te Gouda, maakte B. het ten slotte al te mooi. maakte kennis met een verpleegstertje van negentien jaar, dat zeer onder zijn indruk kwam. B. ver telde nu dat hij operazanger was en deel uitmaakte van een Weense troupe onder de naam „Fritz Wunderlich". Hij beloofde het zustertje te huwen en beschreef zelfs haar bruidstoilet met kroontje met diamanten. Samen zou den zij door de zijdeur van het zieken huis verdwijnen ,.om de journalisten te ontlopen". Want publiciteit is voor een beroemd man erg vervelend. „Van die man gaat iets beschermends uit", vond het arme zustertje. Met B. was zij naar een hotel in Doorn ge gaan en ook dat feit. schaking van een minderjarige, was B. ten laste gelegd. Fritz Wunderlich had in het Goudse ziekenhuis een Luthrs kerkblad in handen gekregen. Daarin stond een ad vertentie van een radiohandelaar en Fritz belde deze man op met verzoek hem een toestel te verkopen. De brave adverteerder was ouderling van de Lu therse Gemeente en die hapte meteen toe, toen „Fritz" beloofde er voor te zorgen dat de Lutherse Gemeente m Gouda een betere lokaliteit zou kun nen kr'jgen B. vertelde van een vriend in Duits land, een fabrikant, die zeer veel in teresse had in kerkelijk werk. De radioman vertrouwde B. ten volle, leverde een toestel van driehonderd gulden en was blij met het nieuwe lo kaal at de Lutherse Gemeente zou krijgen. B. was gul met zijn imaginaire bezit tingen: verpleegsters van het Goudse ziekenhuis mochten hun vacantie door brengen in B.'s bungalows in Zwitser land. De officier van justitie, mr. A, C. van der Spek, eiste één jaar en zes maanden gevangenis en onvoorwaarde lijke terbeschikkingstelling. Het ergerlijke van deze zaak vond mr. Van der Spek dat B. zonder nood zaak beslag legde op ziekenhuisbedden, waaraan in Nederland zo heel drin gend behoefte is Uitspraak 12 oktober. (Van onze correspondent) ROZENBURG Ia de Hervormde Westerkerk aan de Staaldiepsedijk, die geruime t|jd in een onttakeld centrum van afgebroken huizen staat, zijn zon dag de laatste diensten gehouden. Ook op dit kerkgebouw wacht de slopers hamer. Een pendeldienst per auto en bus bracht velen, die herinneringen aan het kerkje bewaren, van heinde en verre naar het voor de sloop be stemde gebouw. In de morgendienst, waarin het H. Avondmaal werd gevierd, hield de ouderling van de "West-wijk J. Raven- stijn een toespraak. Hij vergeleek de situatie met die van het oud-testamen- tische voik Israël in ballingschap. 'De mensen worden uit hun vertrouwde omgeving overgebracht naar een ander dee! van de gemeente, zonder dat zij erom hebben gevraagd. Hun huizen worden verwoest: het Godshuis afge broken. In de avonddienst hield president-kerk voogd A. C. Groeneveid een toespraak. Hij memoreerde bet tot stand komen van de "Westerkerk door een evange lisatiecommissie. Destijds moesten mensen uit het westen naar de voor malige kerk in Blankenburg lopen: een afstand van ongeveer zeven kilometer. Verder gaf hij een historisch overzicht van de geschiedenis van het gemoede lijke kerkje, waar zo'n zestig jaar ge leden ds. Dijkman de openingsdienst leidde. Ds. C. A. Evelein hield een ontroeren de predikatie over Gen. 7:17B: „En de Here sloot de deur achter hem." In deze preek, waarin de sluiting van de ark deuren werd vergeleken met de sluiting van de deuren van deze kerk, bleek wel dat een en ander de predikant niet on bewogen had gelaten. De sluitmgsdienst werd opgeluisterd met orgelspel van D. Storm, trompetspel van J. Romers en-zang van het Herv. Uw FLEXA-dealer kan u alles vertellen over het nieuwe Kerkkoor onder leiding van A. A. van Buren. Aan het slot van de dienst droegen de leden van de kerkeraad het doopvont, het avondmaalsstel en de kanselbijbel weg. Hiermee kwam een eind aan de ge schiedenis van de Westerkerk. Ongeveer zestig jaar geleden werd de kerk voor ƒ6000 gebouwd. En even zoveel jaren zag men diverse generaties West-Rozen burgers binnen haar muren bijeen. De kerkvoogdij laat zo spoedig moge lijk het orgele uit de kerk halen, waar na de Rotterdamse slopershamer het laatste woord zal hebben. In het centrum kunnen de gemeenteleden nu in de Im- manuëLkerk en in De Schans zondags ter kerke gaan. GORKUM „In Maassluis ligt voor fWTT mij een enorm werkterrein. Op het gebied van cultuur, sport en creativi teit moet in deze groeiende gemeente heel wat worden gedaan. Een zicht bare achterstand moet worden inge haald. Het stichten van een cultureel centrum zal voor alles mijn bijzonde re aandacht krijgen." Anton Vos, 24 jaar. boordevol plannen en jeugdig enthousiasme, heeft bijzonder hogje verwachtingen van zijn taak als cultureel ambtenaar in Maassluis, waar toe hij per 1 oktober is benoemd. In zijn met smaak ingerichte woning achter de rookartikelenwinkel aan de Concordia- weg m Gorkum, schetste hij ons wel overwogen het beeld van de nieuwe taak zoals hij die momenteel ziet Een taak, die hem niet eenvoudig lijkt, maar die hij énthousiast en met honderd procent inzet zal beginnen. Zowel in zijn geboorteplaats Woudri- chem, waar hij werkzaam is, als in Gorkum waar hij woont, staat hij bekend als een serieuze jongeman met een rustig, prettig en optimistisch karakter. In zijn persoonlijkheid schuilen de eigenschap pen van een oprecht mens, die het leven nogal schuchter observeert Na zijn HBS- opleiding en enige jaren ambtelijke erva- ring heeft hij zijn nieuwe functie durven feg| aanvaarden. Een hartewens is daarmee smj voor hem in vervulling gegaan. Vijf jaar is Anton Vos werkzaam geweest als ambtenaar op verschillende afdelingen van de gemeentesecretarie te Woudrichem. Daarnaast heeft hij met succes de culturele en recreatieve belan gen van het vestingstadje behartigd. Hij (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De kunstenaarsso ciëteit VL 65 begint het nieuwe seizoen met een praatje over baliet door de Vlaardingse balletlerares Rita Vogel-Ver- dijseldonk. Haar leerlingen Hella Hof man, Tinne Smith en Ellen Vespa zullen kostuums tonen uit verschillende tijdper ken van de balletkunst. Iedereen die zich interesseert voor deze lezing is welkom in de bovenzaal van café Stadhouders, Koogstraat 167, op don derdag 30 september om 20 uur. werd de grondlegger voor de jaarlijkse vakantiefeesten, was een stimulerende kracht bij de bevordering van de recrea tie en wierp zich op als initiatiefnemer voor een midget-golfbaan, die in Woudri chem in een behoefte heeft voorzien. Ook in Gorkum kon hij tot de aktieve burgers worden gerekend. Acht jaar is hij de leider geweest van de Basin Street Jazz Band, waarin hij de schuiftrombone blies. Voorzitter werd hij van het comité Jazz, dat jaarlijks diverse concerten in de Arkelstad organiseert. Hoewel hij eind november naar een flat in Maassluis gaat verhuizen, zal hij de komende winter de belangen van het Jazzcomité nog blijven behartigen. ryp de Meruiedebrug in Gorkum ontwaart Anton Vos al iets van de culturele toekomst van Maas sluis. Over Maassluis weet hij honderd uit te vertellen, hij heeft reeds een uitgebreio dossier met gegevens en diverse malen heeft in zijn toekomstige woonplaats vergaderingen en bijeenkomsten bijge woond. Hij wordt secretaris van de Stichting Maassluise Gemeenschap en ad viseur van de zes secties van deze stichting. Aan het jeugdwerk wil hij zeer bijzondere aandacht wijden, zo ook aan de sport, waarbij vooral op het gebied van de akkomodaties nogal wat verbe terd dient te worden. Een ander aspect van ssinj nieuwe taak Is het gemeentelijk kunstbezit. „Dat moet helemaal geïnventariseerd worden," zegt hij. De huidige museumruimte bevindt zièh onder het raadhuis in de kelders, maar er komt een apart museum en daarover zal hij zo'n beetje de conserva tor spelen. Jaarlijks krijgt hij een met (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG In Seheveningen is vanmorgen de tweedaagse vergade ring geopend van de West-Europese Visserijconferentie, het samenwer kingsorgaan van het visserij-bedrijfs leven in de West-Europese landen. Aan deze besloten conferentie nemen 46 afgevaardigden deel uit Noorwe gen, Zweden, Denemarken, "West- Duitsland, Nederland, België. De leiding van de conferentie is In handen van mr. J. H. Kiewiet de Jonge, voorzitter van de stichting van de Nederlandse Visserij, die als ont vangende organisatie optreedt. Als belangrijkste onderwerp staat op de agenda een bespreking van de plan nen, die men in de verschillende landen heeft voor het bouwen van visserschepen in de komende jaren. SCHIEDAM Zaterdag heeft de Fe deratie van Nederlandse Jiu-Jitsu en Ju do Bonden te Overveen het competitie- examen gehouden -.oor zwarte band. On der de kandidaten voor eerste dan be vond zich de Schiedammer B. van Thiel van sportschool Bishoff. Hij slaagde er in als enige achter elkaar vier partijen, alle binnen de minuut, te winnen. Na het winnen van vier wedstrijden ui- eens krijgt men bij het komende tech niekexamen vrijstelling van het staande- en grondwerk, er behoeft dan alleen het Nage no Kata uitgevoerd te worden. De heren H. C de Jong en P. Utens, beiden eerste dan, bereiden zich voor op het competitieexamen voor tweede dan, dat volgende maand wordt gehouden. t> MAASLAND De burgemeester van Maasland is verhinderd woensdag 29 septem ber zijn gebruikelijk spreekuur te houden. 0 MAASLAND Nu de winter in 't zicht is, zal weer elke laatste dinsdag van de maand vanuit de Gerei, kerk een uitzending per kerktelefoon worden gehouden, voor beiaarden, zieken en jarigen. Heden dins dagavond om half acht is de eerste uitzen ding van dit seizoen. Er is zang, muziek en orgelspel, declamatie en een meditatie. SCHIEDAM De Commissaris van Politie vestigt de aandacht op artikel 27 van het Vreemdelingenreglement, waar in is bepaald, dat ieder, die aan een vreemdeling nachtverblijf verleend, ver plicht is daarvan binnen 24 uur kennis te geven aan de afdeling Vreemdelingen dienst van de plaatselijke politie, Lange Nieuwstraat 55. In het bijzonder wordt er de aandacht op gevestigd, dat de gastheer m alle ge vallen verplicht is van het verblijf van een vreemdeling in zijn woning kennis te geven, dus óók wanneer de vreemde ling zich bovendien persoonlijk moet melden. Dit geldt mei name voor pesion- houders, die buitenlandse arbeiders huis- vesien. Het niet nakomen van deze verplich ting kan worden gestraft met hechtenis (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Maandagmorgen vond men op de kruising Willem de Zwijger- laan-We.stfrankelandsedijk de achttien jarige L. van D„ die in de berm lag De jongeman had een slippartij ge maakt en was met zijn hoofd tegen een ijzeren paaltje geslagen. Met een hersen schudding en buikklachten bracht men hem naar het Gemeenteziekenhuis. De vijfjarige Beatrix Holmer stak maandagmiddag in de St. Liduinastraat plotseling tussen een rij geparkeerde auto's de rijbaan over. Een juist passe rende personenauto kon een botsing niet vermijden en schepte het meisje. De autobestuurder bracht het kmd, dat of een geldboete van vijfhonderd gulden, enige wonden aan het gezicht had opge lopen, zelf naar het Gemeenteziekenhuis A Doordat A. H. S. zich maandagmorgen in zijn auto bukte om een fles op te rapen, raakte hij op de Nieuwpoortweg de macht over het stuur kwijt De wagen botste tegen een geparkeer de personenauto, die op zijn beurt een andere wagen ramde. Alle drie de auto's liepen schade op. VLAARDINGEN De Vereniging Oe cumenische Jeugd gaat maandag 4 ok tober voor de derde maal in haar zes jarig bestaan van zaalruimte veranderen. De heer P. Boschman, ambtenaar van Jeugdzaken, zal dan het nieuwe club lokaal openen in één der zalen van het voormalig Weeshuis aan het Weeshuis plein. onaanzienlijk budget voor de aankoop van kunstwerken. Eén ding vindt hij- jammer. Er is in Maassluis geen behoorlijke iikkomodaiie voor het geven van uitvoeringen, concer ten e.d. „Er is grote behoefte aan 'n cultureel centrum. Bovendien zal de gemeente zich in de komende jaren sterk gaan uitbreiden en daarmee moet toch reke ning worden gehouden. Ik zal me dan ook bijzonder inzetten voor een nieuwe schouwburg. Maassluis beeft een leven dige bevolking en nogal wat industrie en daarom moet een goede akkomoda- tie te verwezenlijken zijn," aldus een energieke Anton Vos, in wie de ge meente Maassluis zonder twijfel een harde werker en een ideeënrijk ambte naar heeft gevonden. De visinvoer uit Japan en mogelijk ook de activiteiten van Oosteuropese landen op visserijgebied ziet men ais redenen om in West-Europa voorzichtig te zijn met vlootuitbreiding. De conferentie wil nu, als een eerste stap op de weg naar een gecoördineerd West-Europees beleid op dit punt, een soort inventarisatie opmaken van wat er in de aangesloten landen aan plannen bestaat. Zij heeft iedere delegatie, verzocht over haar land rapport uit te brengen. Nog slechts enkele delegaties hebben zo'n rapport reeds ingestuurd. Het evenwicht tussen vraag en aanbod zal hierbij een belangrijk gespreksthema zijn. Het gaat er o.ra. om hoe men de aanvoer van vis beter over het jaar <kan spreiden. Er zal gesproken worden over de activiteiten van EEG en EVA. De conferentie krijgt verder te horen welke ideeën „Europeche" koestert over een EEG-marktordening voor vis. Zij wil een marktverordening beper ken tot zes vissoorten: haring, makreel, schol, kabeljauw, koolvis en baars. Vissers en handelaren uit de EEG- landen moeten op iedere afslag binnen de gemeenschap kunnen aanvoeren, resp. kopen. Tot slot een kleurig detail: de Schotten stellen voor aan dek werkende vissers terwlüe van hun veiligheid een oranje kledingstuk te geven. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Modehuis Mariène, Bro-ers-vest 76, hield maandag in Musis Sacrum een show met 91 van de nieuwste modéllen uit de wintercollectie, die dit maal vooral wollen stoffen toonde. De kleuren die thans domineren zijd bruin en camel. Ook bontkraagjes zijn deze winter nogal „en vogue". We zagen vele mantels met afneembare bontkraag. De show bracht ©en groot aantal da mesjurken in een rijke variatie van kleu ren. Gedistingeerd was een camel jurk van jersey met platte col. Kennelijk in de smaak bij het damespubliek vielen de zwarte cocktail jurken. Tevens passeer den de revue een keur van aardige, vlot te mantelpakjes. Mariène bleek in het bijzonder haar aandacht te wijden aan costuums voor oudere dames, die dit ongetwijfeld wel zullen hebben geapprecieerd. Wat de da mes dragen, moet ten volle afgestemd zijn op de persoonlijkheid van de draag ster, zei mevr. E. Verstraten-Bleecke, die als lady-speaker optrad en die tevens de eigenares van het „showende" mode huis is. Dat de sportkleding niet werd verge ten, ligt voor de hand. Tot slot werden de toiletjes getoond van dames, die in een bruidsstoet meelopen en van twee snoezige bruidjes in. een lang en kort toilet De hoeden waren van de firma Scham- le. Hoogstraat, de kapsels van kapsalon Lilian, Broersvest en de bruidstoiletten van Het Bruidsbuis. Rubensplein. "De pianist Jan de Klerk zorgde voor een sfeervolle muzikale omlijsting van de show. De zaal was 's avonds geheel uit verkocht kleedt u altijd een klasse beter! KORTE HOOGSTRAAT Ha TEL. 6151 VLAARDINGEN SCHIEDAM Geboren: Helena C dv E P Poe In: ar,.!-, en Verbaan: Helene A dv J P Kazenboort en J T van der Logt: Jeroen zv B van der Heijden en A B van Lieburg; Hermanus C zv A F Verhagen en A M Brouwers; Johannes A F zv A F Teuthot en L C A M de Graaff; Rendert R zv W Schriemer en M J A T Palmen: Hugo F zv F H van der Linde en N Z Puik: Jeroen zv G de Jong en C J H Zondag: Monica dv K G Witberg en A van Grootveld; Véronique dv A J Broekmeijer en P A Dorsman: Ingrid M A dv J C J Ham en J M T Jacobs: Frank zv JKok en C T Christen: Marga- retha M dv M C M Straver en J W M Schepen; Jantina P dv W Korpershoek en J van 't Oor; Overleden: M A Grims. 57: C A Scheffers. 85 wed Verhoev: A C van Straaten, 74 wed de Mam C T Bouma, 80: J H A Feelders, 53 echtg Vis: DINSDAG 28 SEPTEMBER 19IS Water-ellende. Men schrijft uit Ooster- liout (N.Br.: Een treuriger toestand dan in onze gemeente heeft zich wellicht nog nooit in ons land voorgedaan. Er is hier n.l. absoluut aan geen water meer te komen. Het is zoo erg, dat de directie der"N.V. "Verschure's Margarinefabrieken op een half pond boter van haar fabricaat twee emmers water cadeau geeft. Het ge meentebestuur schijnt ten einde raad te zijn, althans er worden van die zijde tot hiertoe geen maatregelen genomen oin in den nijpenden nood te voorzien. Alle stadspompen zijn leeg of gesloten, Tal van gezinnen moeten van den nood een deugd makend, vuil slootwater ge bruiken en men vreest dat epidemische ziekten niet zullen uitblijven. Met angst zien de bewoners de mogelijkheid tege moet van een brand, waartegen men absoluut machteloos zou staan. Van alle kanten roept men om uit komst in deze ellende, doch tot hiertoe zonder resultaat. Thans lieeft zich een particulier, de heer Linser, over het lot van zijn buurt ontfermd, door het slaan van een Northonpomp. PERNIS Hedenavond (dinsdag) wordt om half acht een godsdienstoefening gehou den in de Chr. Gerei. Kerk. f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1