In H. Breevoort heeft HBS actief voorzitter L.K.L.-twliiiiiiisli'iiteur 40 jaar Bij Unilever voor JAARr BEURS GEBOUW VREDEN- BÜRG UTRECHT Harde werkers in de sport (16) stortkokék biedt in Vlaardingen ÓÓK 'S-ZATERDAGS D00RSMEREN VERKOOP VAN BENZINE VERKOOP VAN ONDERDELEN EN ACCESSOIRES Hf JONGE MEDEWERKER Opknapbeurt van museumwanden steunt op ruim 30 jaar ervaring Harde werkers Nieuwe kademuur bij Pelmolen Filmkringgaf zeer goed debuut DcIJottmHxmiurr JAARLIJKSE BEURS VOOR. - PARTICULIEREN'-? da gel ij Rs varïT.0;-40jU ur,- zondags geslópen. G e o r g a n i s ée rdo n'dei auspiciën 'varv-H Jd'-de Klëfk &Zn>Arti Domo, :W;a n O m me n :v estig" jrigejij 'te Rott e rd a m;D eWR a ag !U t rec-htj VI i ssi n g eoërvDe? ',ven te r,: Qe e Ina nie ;^ïi e£|i ^bekende fabrikanten' op' het ge bied van'yiA/ópi hg- inrichtin g.-Ex clus ievé bu I- teniandsejnzendingënV ,ofTEKDAMMER WOENSDAG 29 SEPTEMBERf l§65 Pagma3 J. N. de Rooij koninklijk onderscheiden Onderbrekin, FTh. Roeters van Het nieuwe, moderne servicestation f «illlAi aan de f Dr.Wiardi Beckmansingei 11 1 is óók 's-zaterdags I al M111 lp M geopend van 8.30 tot 14 uur HUI w voor: (DESHOWROOM IS DAN GEOPEND VAN 9TOT 17.30 UUR Zoudt U daar als Pleidooi Patiënten maken een Henry Dunaiit-trip Uit willen werken? Bel dan 01898-1245 en maak een afspraak met de chef. V.D.V. won eerste match glansrijk GEMEENTE SCHIEDAM 450 INTERESSANTE STANDS van het clubhuis stond op het program ma. er moest geld komen, er werden akties gepland, kortom: er was werk genoeg aan de winkel. In nagenoeg ieder clubblad schreef hij een artikel. HBSS neemt geen deel aan de voetbal- toto, ook al was daar destijds even sprake van. Maar juist, omdat HBSS momenteel geen totogelden ontvangt, is er een des te groter activiteit vereist van de leden. Een activiteit Êie mogelijk daardoor inderdaad gevonden wordt. Wel leeft bij HBSS regelmatig de hoop, dat prot.-christelijk Schiedam de moeilijkheden van deze prot,-christelij- ke sportvereniging inziet en dat men bij akties bereid is om mee te werken. Zoals bijvoorbeeld onlangs een begunstiger zomaar 10 stortte voor het doelpuntenfonds, want dat geldt wordt straks besteed bij de viering van het 40-jarig jubileum in maart 1966. Zo hoopt HBSS ,nog meer giften te ontvangen fgiro: 640722) omdat er nog zoveel geld nodig is. Er komt 'binnen enkele maanden een clubhuis klaar, dat zo'n 80.000 zou moeten kosten. Waar moet dat geld vandaan komen? Men weet het nog niet precies, maar een feit is, dat het te stichten prot.christ. sportcentrum op Harga er met de medewerking van korfballend ODI moet en zal komen. Voorzitter Breevoort heeft een eigen taakindeling die hem nagehöeg iedere werkdag aan HBSS doet herinnéren. En over de zaterdag laten we voorzitter Breevoort zelf maar even aan het woord: ,,'s Zaterdags ga ik 's morgens circa tien uur naar Harga. waar de bouwwerk zaamheden druk aan de gang zijn. Er is altijd wel wat te doen of te regelen. En 's middags, och, met zoveel thuiswed strijden heb je je handen wel vol op zo'n dag en voor je het weet is het donker". Waarmee maar gezegd wil zijn, dat Henk Breevoort jr. eigenlijk iedere dag veel voor HBSS doet, want we hebben lang nog niet alles opgesomd van zijn werkzaamheden. Deden' we dat, dan was hij al ver over het eind van zijn Latijn heen gekomen.... en E. Mast bracht hij menig clubblad tot stand. Ook als voetballer maakte Breevoort zich verdienstelijk. Hij bracht het zelfs tot het eerste team, waar hij een stevige rechtsachter was, hoewel men hem af en toe ook als voorhoedespeler liet fungeren. Helaas moest Henk Breevoort zijn loopbaan bij HBSS driemaal onderbre ken. Ekrst stak de oorlog 1940-1945 een spaak in het wiel, in 1946 waren droevige huiselijke omstandigheden er de oorzaak van, dat hij het clubleven tijdelijk liet voor wat het was en de derde onderbre king was er één om met ere te noemen Henk Breevoort slaagde er in om in de jaren 1952-1954 door intense studie Zich op te werken tot leraar. Dat was op 34-jarig leeftijd en thans is hij leraar aan de L.T.S. in Vlaardingcn en wel bij het A.V.O. De manier waaroD Henk Breevoort zijn werk bij HBSS deed was een stimulans voor de overige bestuursleden en gewone leden van HBSS De bouw VLAARDINGEN De zalen van het Museum voor de Nederlandse rij hebben wanden, die door lekkages op een aantal plaatsen erg hebben geleden. Ook de bespanning wordt zwart door stof dat zich daarop vastzet. Om dit euvel te verhelpen heeft men een proef genomen die voorzover be kend nog nergens eerder werd, toege past. Deze proef houdt in het stof dicht maken van de wandbespanning door een verflaag, terwijl het weefsel be houden blijft., Dit blijkt in de praktijk; zeer goed te voldoen zodat het college dan ook een krediet aan de raad vraagt om alle wanden van het mnzseum een dergelijks behandeling te geven.'. De rkosten, m'er hiervoor geraamd zijn bedragen a 3.795. v v (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Staatkundig-Geref. Kiesvereniging Groen van Prinsterer hield dinsdagavond in het Geref. Jeugd huis haar eerste ledenvergadering van dit dit seizoen. In zijn openingswoord wekte voorzitter L. H. Knipscheer de aanwezi gen op trouw te blijven aan het beginsel. Daarna sprak de heer F. Th. Roeters van Lennep uit Wassenaar (ambachtsheer van 's Heer-Abtkerke) over het onderwerp „Rampspoed en Ongehoorzaamheid gaan hand in hand" Spreker had als tekst 2 Koningen 17 vers. waarbij hij de ondankbaarheid van de kinderen Israels schilderde jegens God, die hen uit Egypte land had uitgeleid. De rampspoeden, die over hen kwamen, zijn ook voor ons valk een ernstige waarschu wing. In feite zouden we het meest dank bare volk moeten zijn. Doch het tegen deel is waar. De heer Roeters trok een parallel met de Engelse geschiedenis. Onder de god vrezende lord-protector Olivier Crom- well werd Engeland overal in den vreemde gerespecteerd. Cromwell was de pleitbezorger van het protestantisme, in Europa. J. VLAARDINGEN in flatgebouwen met meer dan vier woonlagen en bij g.vlerijwoningcp geeft de hoge. •concentra tie van Vuilnisemmers dikwijls grote last. Het college van burgemeester en wet houders stelt daarom de raad voor om gebruik te maken van stortkekers waar onder containers geplaatst kunnen wor den. In de uniforme bouwverordening-is een mogelijkheid opgenomen om, in na der te bepalen situaties, dergelijke voor-' zieningen te treffen. Grote- winkelbedrij ven en vooral warenhuizen zouden even eens van dit systeem kunnen prof iter re. fV! 'V Br én lF, achten het geweöst dat' éf een systeem' wordt ingevoerd - waarbij de containers ter plaatse worden gelegd. Er kan namelijk gebrui kworden.-gemaakt van een bij de reinigingsdienst in ge bruik zijnde perswagen. Deze zal dan. aan de achterzijde een speciaal laadsysteem krijgen. Hei voordeel van déze voorzie ning is dat de wagen geschikt blijft voor de klassieke wijze van huisvuilopha' len en de investering is relatief laag te noemen moeten in de toekomst de perswagens worden vervangen, dan kan men even tueel overgaan tot aankoop van efen speciale wagen, waarin ook containers met een grotere inhoud geleegd kunnen worden. De kosten worden geraamd op totaal 15.000, Dit bedra gis te splitsen in 7.500 voor de aanschaf van 15 contai ners en 7.500 voor het aanbrengen- van een laadsysteem op een bestaande pers wagen. yÓnscHr kleedt u altijd een klasse beter! Spreker hield een vurig pleidooi voor de souvereiniteits-gedachte. Dc overheid dienj deze,gedachte te handhaven. Geen Europese.integratie..maar wel samenwer king tussen de natiën. Ook aan de huidige U.N.O, kleven grote gebreken, evenals aan de wijze van hulp aan de onderont wikkelde gebieden. De heer Roeters beklemtoonde het ge brek aan historische zin bi) de huidige machthebbers: TVe worden overgeleverd aan lieden die geen verleden en ook geen oog voor de toekomst hebben. De wel vaart en de materialistische levensopvat ting maken de moderne mens zwak. Als VLAARDINGEN (Van onze correspondent) MAASSLUIS Zestien patiënten van de afdeling Maassluis-Hoek van Holland van het Nederlandse he Roode Kruis zul len 4 oktober met het Rooöé Kruishosni- taalschip „Henry Dunant" een vakantie- toch maken. De vakantiegangers'schepen zich bij het Havenplein te Vlaardingen in. Vandaar gaat de tocht via Woudri- chem, Cuyk. Venlo, 's-Hertogenbosch eh terug naar Vlaardingen, waar zaterdag morgen 9 'okt. te acht uur dc ontschepmg begint. Ér wordt bekend gemaakt, dat op de ochtend van in-en ontscheping geen be zoek kan worden toegelaten. De bezoek uren in de aanloophavens is van 19.30— 20.30 tiur. Voor het bezoekuur op' vrij dagavond te Vlaardingen, kan aan iedere gast slechts 2 toegangsbewijzen worden verstrekt - CV an een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De kademuur van de oude Haven in de buurt van de Hollandse Pelmolen moet vernieuwd worden. Het krediet dat de raad hiervoor vorig jaar juni beschikbaar stelde blijkt niet toereikend te zijn.V Het college van b. en w. vraagt dan ook een aanvullend krediet van a 73.000 zodat het totale bedrag dat benodigd is komt op a 508.000. Na overleg met een aantal aannemers is gebleken dat de aan derden opge dragen werkzaamheden hogere kosten met zich meebrachten dan was ge raamd. Ook de voorbereidingskosten, constructiewijzigingen en andere voor zieningen noodzaken tot een nieuwe raming. In verband met het beperkte aantal aannemers dat gespecialiseerd is in dit soort werk stellen b. en w. voor om het werk onderhands aan. te besteden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Film- kring hield dinsdag onder auspiciën van de Kunstkring Schiedam in het Monopole Theater onder grote belang stelling haar eerste filmavond van het nieuwe seizoen. Dit debuut stondop hoog peil. Ver toond werd de film „Au Coeur de la Vie", met scenario, draaiboek en regie van Robert Enrico, naar de drie verhalen van de Amerikaanse auteur Ambrose Bierce uit de bun dels: „In the midst of life" en „Sto ries of the Civil War". De verhalen berusten alle drie op het thema van de oorlog. In „L'oiseau moqueur". (De Spotvogel) is de kern de herinnering van een frontsoldaat aan een gelukkige jeugd, die hij sa men met zijn tweelingbroeder door bracht, „Chicamauga, la rmere-de la mort (De rivier des doods) vertelt de avon turen van een doofstom jongetje, dat van huis afdwaalt en geconfronteerd wordt met stervende soldaten, die zich met hun laatste krachten naar de rivier slepen. Met „La riviere du hibou" (Een voorval bij de brug over de Uilen rivier) besluit het drieluik, dat een vermengeling is van droom en werke lijkheid. Een burger-saboteur die zal worden opgehangen aan een brug, be leeft gedurende enkele seconden voor zijn dood een denkbeeldige ontsnap ping. Camera- (Jean Beffety) en monta gewerk (Denise de Casablanca) spe len bij deze kunstzinnige film een be langrijke rol. Het is dan ook geen wonder dat deze unieke film is onderscheiden met vele prijzen. WOENSDAG 29 SEPTEMBER 1913 r.i'i i gevaarlijke theepot. De grote rrclaine-llicepot lier Monopol Thee- Onderneming alhier, die onze studge- nuoten door de omwandelingen in onze stralen wel bekend zal zijn, is Zaterdag middag door 5 politieagenten te Am sterdam in verzekerde bewaring gesteld. Een groote volksmenigte was getuige van dit feit en vormde een erewacht naar politiebureau. De bekende Amster- damschc humor deed zich geducht gel den, de arrestatie verwekte groote hila riteit onder de begeleidende volksstam men. INTERNATIONALE 4 CONSUMENTENBEURS VLAARDINGE N— Het eerste tiental van V.D.V. heeft dinsdagavond in ge bouw Excelsior de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen in een grote overwinning beëindigd. Charlois 2 moest er met 15—5 aan geloven. Pas nadat Van der Kcrkhoff, Van Veelen, Van Splunter, Vermeulen en Van Woerden voor de veilige 10—0 voor sprong hadden gezorgd kregen de bezoe kers de kans' om een; tegenpiint te schoren. Van Leeuwen moest daardoor wel het eerste puntje aan Charlois laten, maar datzelfde puntje betekend, tevens de overwinning- voor V.D.V. Daarna was het alleen Biel die het, tot een zege bracht.. In verband met verandering van.speel avond is de volgende wedstrijd ;vah V.D.V.'vastgesteld op dinsdag a.s. wan neer men op bezoek gaat bij Maaslandt- sluys. Oorspronkelijk was; deze ontmoe-' ting vastgesteld .op wonesdag, 6„oktober a.s., Men Vertrekt om 7.10 uuf vanaf de Oosthavenkade nabij het clubgebouw. MANIFESTATIES: Comfortabel wonen in 1965 Huizen kijken...huizen kopen, met voorlichting door het Bouwcentrum Doe-het-zelf centrum Demonslralie-apotheek Speelgoedstad met o.a. miniatuur-spoorweg en auto-racebanen Voedselvoorlichting Dagelijks 4 modeshows van wollen kleding Wie wordt Femina-huisvrouw 1965 Geopend van 10-17 en van 19-23 uur. Zondags gesloten. i Entree 11.75, kinderen f 1.- i Bij de Gemeentelijke Accountantsdienst ken worden geplaatst een Dure melk. Men meldt ons uit Bode graven Alhier wonen we in het centrum van het melk-, boter- en kaasland, maar dal geeft tijds den oorlog ook al weinig. Gedurende dc mobilisatie is de prijs van de melk gestegen vatt 9 tot 12 cents per liter, en als de uitvoer van kans naar Duitsland niet vermindert, zal de melk nog duurder worden, en staat liet te vreezen, dat er dezen winter gebrek aan melk zal komen. SCHIEDAM Geboren: Franciscus A. M. z.v. A. M. Klelnherenbrink en A. M. Vollebregt; Bernardus A. z.v. B. A. van den Berg en J. M. De Koning. Overleden: C. Voogd. 74 echtgen. Post, J. van der Horst, 52 echtgen. van Eijk. M. Grandia, 66 echtgen van der Klaauw D. Kouwenhoven, 59; P. G. Poort. 88, J. C. Lobbc. 82. het verschijnen de accountants- Sollicitaties binnen 10 dagen na van dit blad aan bet hoofd ven dienst. Stadhuis, Schiedam. AHOY' GEBOUWl t/m 7 OKTOBER!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1