a fond zal omhoog moeten voorrang: 30 gulden agenda ,ar n Kantongerecht is geen markt Boete voor rijden in gammel vehikel dl l i attractieve openings- aan bieding fi 19-7S H JAAR BEURS GEBOUW VREDEN- BURG UTRECHT Veel beleid nodig om stagnaties te voorkomen piérsiiipjjërö versi weg Iloedenshoiv bij zilveren5 mevr. Reese Mej. M. Mak (naar Lisse) uitgeluid PASTORIE VOOR OS.ZIMMERMAN sTb£!L7, S Erfstuk vrijgez m .f Drie kassa's in zaak geleegd 1. H00GERWERF RIÜMPH Ambtenaren in tennisstrijd Negen boetes voor te hard rijden lil® Sfs24lrog^ Dr- Zamenhof- wS«l?tUDrd(r /de v»da^X> ha^rioüii ftSrS, EPt?Kr yuj u ï&f&R#. M-jU&i 2j565i g noirERDAMMER Pagina S en 1JFERS I IJFERS II JFERS III JAARLIJKSE BEURS VOOR PARTICULIEREN dagelijks van 10-10 uur. zondags gesloten. Georganiseerd onder auspiciën van: H.H de Klerk Zn., Arti Domo, Van Ommen: vestigingen te Rotterdam, Den Haag, Utrecht Vlissingen én De> venter. Deelnamealle bekende, fabrikanten op, het gebied van woning1 inrïchting'.Exclusieve bui tenlandse': inzendingen:. '&S"iiJrJarivd v- J- T. J. jwlilH: Bjx'lillig MffiPiPpH 4[aHi 26823 SPEELGOEDSTAD teister rafrdeaKerk i!,j Wïs Eenling Korte Lijnbaan 2t teLoioU j2sss Rotterdam Recidivist Alleen in ons nieuwe filiaal Schiedam en uifsluilendl op vrijdag 1 october W Alleen vrijdag i Alleen vrijdag - tiende filiaal HOOGSTRAAT 87 SCHIEDAM Rotterdam - Hoogvliet - Vlaardingen - Leiden - Zeist - Arnhem KANTOÓRINSTALLATIES Ph BEGR0Ï1NG IS lORMffl IN EVENWICHT heeft r-kas- 'vaa isstraf voor- drie prest, veede at de zeer geld o de draak iarige sstrif srvan eCjjd r tuin Jlnea echt- e-JJ. aden, eea artge ariee elfde ieve- straf, eea rfS de bladeren vallen is de ge- 1 meentebegroting voor het volgen- jaar in aantocht. Dat is traditie. dit jaar ontkomen we er niet Om opening van zaken te geven, bj het gemeentebestuur over tot de '•geve van drie dikke geschriften 'it grijze kaft. Deel 1 heeft als titel: Begroting van komsten en uitgaven voor de dienst 1966. Deel II krijgt het opschrift teBegroting van Bedrijven. Dien- gj'oInstellingen en Deel II is de (jtarie van Toelichting en Bijlagen. 'horend bij de begroting der inhom- t. en uitgaven. Daarbij komt nog Staat vfin verschillen behorend i de begroting van 1966 en een ge- 'Miljet. met als onderwerp de be ding va>' 1966. Drie volumineuze boeken met een f san cijfers. Voor een gewoov om erin te verdrinken. Totaal in zeshonderd bladzijden, gevuld «I 'irnar verteerbare cijferkost, die 's een indrukwekkend beeld geeft n lief ingewikkelde en kostbare lerxerk van het hedendaags ge- mitelijk bestuursapparaat. ge Gemeente Schiedam is een 5e- sgrijlce werkgeefster. De personeels- rfcte bedroeg op I juli 1965: 153S rSonen. Er xcaren per 1 oktober ;j 134 vakatxires. Gedurende het kik ven 1 oktober 1964 tot 1 juli S3 vermeerderde het aantal vakatu- door vertrek, enz. met 137 en tr reorganisatie c.q. uitbreiding 27. In dezelfde periode verminderde aantal door wetving met 128 en or reorganisatie -met 24. 8 «uren per 1 juli 1965 nog 149 reten res. Set aantal arbeidscontracten be st} per 1 juli 1965 376 personen, Tiff er op 1 juli acht gehuwde rncelijke werknemers, in roste rsst waren en 72 van deze op ar- ifseontraet werkten. Geen enkele tade crouur mos er per I juli in Idijlce dienst. Deze cijfers zijn in lotale personeelssterkte begrepen. )e ietailciifers van de personeels- rite op 1 juli tonen aan, dat op de trelcrie 87 personen hun dagelijks m verdienen, waarbij nog 18 bo ten huishoudelijke personeelsleden ntn. Op het kantoor van' de ge- M'-omanger urerken negen uen en op het kantoor van de venielijke accijnsen zeven. Het hiefüetft er drie. De politie heeft dienst 138 ombtenaren, van wie 122 iei/ormeerde personen, acht in ad- lidralieve dienst,, twee man tech- ch personeel en zes personen voor hitislmidelvke werkzaamheden. bezetting van de brandweer be staat «it 92 vrijwilligers, elf per- 'tn-met volledige dagtaak en één r huishoudelijke werkzaamheden, andienst 29, woningdienst en we gdrijf 56, bureau onderwijs zes, cierge schoolgebouwen en werk- rj 58, museum 10, technische bedrij- 255, entrepot twee, V.R.O.- wf (oemeentereiniging) 95, lees- 31, gemeentewerken 292, ge uite ziekenhuis 259 van wie 20 dir hn en specialisten en 135 verple- i personeel), sociale- zaken 35. «aar slachthuis 21,. begraafplaats liraker vijf eh G.G. en G.D 19 Jonen et totale getal van de huidige per- celtsterkte (1538) dient ter 5e- j>J van het werkelijke aantal nemers te worden verminderd ongeveer $0 personen in vérband de omstandigheiddat: verschil- ambtenaren, naast hun hoofdbe- jn7 «V de gemeente een heven- etcKing bekleden (voornamelijk vryunllige brandweer) en der- •i twee maal zijn geteld. i de topfunctieszijn er nog vier vres. namelijk twee inspecteurs politie, een adjunct-directrice ie openbare bibliotheek en een ^Stadsontwikkeling. Gemeen- SCHIEDAM De gemeentebe groting voor het jaar 1966 is slui tend voor wat de gewone dienst betreft, in inkomsten en uitgaven op 36.951.769,46. In feite toont de begroting een tekort van 930.4a7,74 Maar door een bijdrage uit de reserve-saldi van vorige dienstjaren is een slechts formeel evenwicht tussen inkomsten en uitgaven verkregen. (Van een onzer verslaggevers) Binnenkort, aldus B. en W., zal de raad enige voorstellen ontvangen tot het nemen van maatregelen ter ver hoging van d enormale gemeentelij- (Van een onzer verslaggevers) han^e,sreiziger A. uit Amersfoort had op 5 maart geen listai» t.t?u. S"1 komend uit de richting van het Emmapleln de Korte Bit rnii,scnledam was ingereden; met als gevolg een aanrijding. De rijbaan ji-ip, ,c pas gevallen sneeuw en hij had volgens zijn aanvaardbare Iterihln hard«r dan vijentwintig kilometer gereden. Ininwk» iVan kantongerecht werd woensdagmorgen op een topografische iinii h.kK naffegaan hoe dit verkeersdelict zich had toegedragen. A. zou te et ir-al-j ^•".'•uuden en zijn draai te kort hebben genomen volgens het idaar'ii.a schiep de gladheid van de weg die dag een moeilijke situatie, PallMi I?.U nvt'. sne'held naar moeten regelen, zei mr. Van Vloten. In bepaal- «arethi.i- o z. snelheid van 25 kilometer nóg te veel zijn, vond de conform de eis kreeg beklaagde een geldboete vnn 3(1.- nf zes dagen. L,J KE STAND t Krfn: Jan R- 2-v- J- A. 'v- G G '"f' 3. KonLnSI Christianus «i x ar t,, f" J' J' van Saus; 5ooiii.iv i J A- Wattimena en J. t'o'W i'J frt P' 2-v- G va" der ÏMicaii VA AalderinX; Eduarcl A. z.v. P. 'lis en r r" o de Sanrler z.v (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Negen automobilisten kregen woensdagavond op de Rotterdam- sedijk een prncès-verjiaa) wegens over- tretjjng van de mqxjinuin snelheid. De niecsteii van hen liacidcn liict ongeveer 71) km snelheid gereden. vHtuoiiïlel- ^Agentschap radf !|lllf!?iji ll'ittijjiHrtjamslngel SCfilEpAhf twee zwnro lliilrlj Ihbl J)8j|iti,j®( tiiêlil iijpjWl liaifcllstiilk b|i llll 'tl- üriivehj!lndse|)leitl vah ceH. vraclifdutp, )eslliüj'ti ijobr A. Vüii f. Eièji vari de jalell parsfje opeit, wÈlandoor de inhoud over de rijbaan verspreid raakte en feei'Uirrie tijd het verkeer versperde. Ijet hersoneej van de s fijpliali weer sclionli fapriek heeft ze|f Igemaakt. ke inkomsten door opvoering van het aantal opcenten der personele belasting, door herziening van de hondenbelasting en door wijziging van de tarieven voor water en gas.. Wanneer de Raad de desbetreffen de voorstellen zal aanvaarden, zal de bijdrage uit de reserve-saldi wel kunnen worden verhoogd, maar zal deze niet overbodig worden. B. en W. stellen dat zelfs bij de groot ste inspanning, die zij zich getroosten om '".komsten op te voeren, het onmoge lijk is tot een werkelijk evenwichtige begroting fe komen, als de algemene uitkering uit het gemeentefonds niet als nog zal worden verhoogd. De twee voornaamste faktoren. die het peil d er gemeentelijke uitgaven beïnvloe den zyn de personeelsuitgaven en de kapitaalslasten. De personeelslasten en de sociale lasten, voor zover ze niet door het rnsi S ziin verzwaard met ƒ881.426 en ƒ349.805 tezamen een bedrag van 1.231.231. Bij de kapitaalsuitgaven dient men on derscheid te maken naar de aard der investeringen, die bijv, voor het Grondbe- anjf met onmiddellijk op de algemene dienst drukken. De rente wordt gevoegd bij het geïnvesteerde bedrag met de be doeling, dat deze zal.worden doorbere kend m de verkoopsprijs of de erfpachtca non van de grond. Alleen wanneer de grond moet worden aangewend voor openbare doeleinden, bijv. scholenbouw', zal uiteindelijk de al gemene dienst de gecumuleerde rentelast dragen De rente van .en de afschrijving opf.de in, de woningbouw geïnvesteerde kapitelen komen terug in de huur. Hoe wel de hoogte daarvan wel zorg baart is deze van geheel andere aard dan die voor de gemeente-financiën. De Technische Bedrijven moeten de rente en de afschrijving verdienen. Deze bedrijven zijn evenwel uiterst kwetsbaar. De laatste jaren kost het de grootste moeite om een ontwerp-begroting voor deze bedrijven op te stellen, die in het kader van de begroting van de algemene dienst aanvaardbaar is. Voor de komende jaren moet worden gerekend op een voortgaande stijging van het bedrag der kapitaalslasten. om dat nog v eel grote en kleine werken op het programma staan. Deze brengen een evenredige verho ging van het totaal van de afschrijving mede. Het rentebedrag zal echter onevenredig stijgen, omdat niet slechts de hoofdsom van de geleende bedragen zal toenemen, maar ook het gemiddelde rentepercenta ge hoger wordt. Immers de oudste goed kope lentngen worden regelmatig afge lost maar de nieuwe kapitalen m oeten worden aangetrokken tegen een hoge ren te, die thans zes procent is. Misschien zal zij nog wel eens dalen. Maar het is n iet uitgesloten, dat In het komende jaar en de daarop volgende jaren tegen hogere percentages zal moe ten worden geleend. men rekening houdt met wat de ton Semeentefonds dienen at •f18,6''1, fldeze ontwikkeling van de kapitaalmarkt leiden tot blijvende na- delige saldi van de algemene dienst. Even- j een achterstand in de vervulling hJÜL' h gemeentelijke taak. indien dit van hogerhand niet wordt gedoogd. De bestedings-beperking blijft uoe steeds van kracht. De krachtigste rem on de uitvoering van de openbare wwerken steeds bet gebrek aan dekkingsmid delen voor de daaraan verbonden nitga- «eIdIeastellen de rSut®?.(de Staten voor elke gemeente afzonder.ijk een maximum vast, dat niet Het is duidelijk; de Nederlandse hoedenmode wordt niet langer be paald door alleen-maar hoeden en een enkele muts. Dat zagen we op de hoedenshow van mevrouw JVI. Reese die een enigszins feestelijk tintje droeg omdat haar zaak (Hoogstraat 60} 25 jaar in Schiedam gevestigd is. Voor de happy few maakte het ate lier een prachtige hoed van blonde nertz waarvan maar één exemplaar was. De breton- is nog altijd „in", ze werden vervaardigd van chiffon en haarvilt. Ook de ligne napoléon kwam» taan bod waaraan een grappige ko- I karde een speelse noot verleende. Zeer in trek was de astronauten lijn die minder bizar is dan zich den ken laat: een kap van jersey, lekker warm om het hoofd en onder de kin sluitend, daarboven "een gezellig pet je. Ook de'geklede modellen volgden de astronautenlijn in de verte, zo zagen we een prachtige klassieke cloche. De meeste modellen voor najaar en winter zijn zeer soepel, dikwijls 'afgewerkt 1 met een jersey rand. Soms" kan die rand over de oren - geslagen worden bij felle kou of windkracht acht. want de ontwer pers willen ons kennelijk wapenen voor .een koude winter. We zagen vele stoffen verwerkt: fluweel, satijn, nylon-bont, chiffon. Bovendien een schaottig Engels ve derhoedje waarvan de veertjes uit China, verwerkt in Griekenland, af komstig uit Engeland en weer ver kocht in Schiedam worden. Ook de heel jonge meisjes kunnen terecht: gezellige beat-petten, zelfs een knalrood gevalletje met ech'ta klep. Vele stoffen zijn met een silico- nenbehandeling waterafstotend be handeld. Traditioneel maar feestelijk slot: de bruid. Liz oogstte veel succes met haar prachtige bruidskap, (ontwerp mevr. Reese) die als een waterval van het donkere haar stroomde. Pa tricia showde de bruid in het (zeer) kort haar sluier was nonchalant om de kin geknoopt. internationale CONSUMENTENBEURS MET MiNIATUUR-SPOORWEG tAHOV" GEBOUW, ilm 7 Oet. i fauteuil ui voering Ihouten s ROMP IN natüreL onbewerkt £!KE(4. RUG EN ZITTING VAfi NA- TUREL OF ZWART fUIGLEDER. SCHIEDAM Mejuffrouw at m verlaat Schiedam Vn mi lfiï k vandaag namen de" kleuters^lan 'Te Gereformeerde dr. A. Kuyperschool af! derf'hun3" a"" Maa°«ta«avond had den h„n anders dat al gedaan met een bijeenkomst en een receptie In de school. Mej. Mak (Marg. voor haar vele vrien d!n irilV?»S oC,ht jaar aIs hoofdleidster aan de kleuterklas verbonden. Dat zij zeer gezien was, bleek wel uit de toespraak namens de ouders van de hcer Kalfsbeek die haar een staande schemerlamp en een' deel van een opbouwservies aanbood Namens het bestuur van de Vereniziné hür vere Schoolonderwijs sprak de heer X. van Roon. De heer EL Vélvl« teB™re eiemenapenS/V0lie?a'S d« lagere, en mej. P. v.d. Berg namens die ran de kleuterscholen in Schiedam. Het was een zeer geanimeerde bijeenkomst en na afloop drukten Hielen Mej. Mak. Mak gaat naar Lisse, waar ze hoofdleidster wordt van e4n geheel nieuwe kleuterschool. Tot 1 januari haar werk worden- waargenomen door ZeVl^tW C- khuizen-HardeÜbok en „f„i -e benoeming per 1 januari 1966 viel mejuffrouw Van Róoy ten deel. Mejuffrouw Mak Iaat een lege plaats achter op school en In de Christelijke - de z°nöagsschool, en de meisJ,C3", e" meisjesverenigingen, iSïii 2e laatste activiteit een BIJ- belkring voor oudere lidmaten oprichtte. Zij is algemeen bestuurslid van de Chr. Geref. Jongerenbond. Doordat de aankondiging van de bï»ü ie u. MS' ,n eenadvertentieblad hebben sommige ouders het af scheid helaas gemist. mag worden oi'erschreden. Voor het tijd- lófth VE5-/ november 1965 tot 31 oktober I J~? Jj"1' m™um voor Schiedam vast- °u vefrtien miljoen gulden, on langs verhoogd met bijna anderhalf mil joen voor de aansluiting op het a ardgas- Alleen met veel beleid zal het B, en W. gelukken zonder stagnatie het ein de van deze periode te bereiken. Bit betekent eyenwei geenszins een opti mistische kijk op de komende période, ■itr zal namelijk een aanzienlijk bedrag aan de bouw van het nieuwe zieken huis worden besteed, terwijl voor een aantai in aanbouw of voorbereiding zijnde bejaarden-tehuizen garanties dan wel aanvullende garanties zullen worden gevraagd; Voor de resterende kapitaalswerken zal dus slechts een bescheiden bedrag tenzU het leningsplafond voor deze gemeente wordt verhoogd. cervanhlf' d^£)Jtjt^^™s"U,5romfleteer was Bnrr' KnaPP"-tiaan was aangereden door een bestelauto woensdag- niet aanwezig; was o» dé rit- offfr rtnkan.tonf <Trecllt. Het slacht-" otfer ging dan ook niet-voor het bekende hekje, maar enigszins demonstratief ach- eeVrij Staande katheder sialn. Men kon zien. dat hij grote dingen aan ™V£0rierf c" Yas en dat h'j van plan IVmt Li 2U'n mond te roeren Want het ging' niet zozeer om een onder vonden letsel, maar om financiële schade hiJ had geleden. Hij hukte zich en orn U f6" ',oodschappentes een grote Cf verkreukelde jas te voor"him en toonde dit corpus delicti aan de kanton «chter Daarna begon hij met veel brte ^..gedetailleerde cijfers mee n" ]as-had onder de motor ge legen en was finaal naar de maan' WH kon niet meer gestoomd worden. Sléchts drL?n.ad hij dit kledingstuk ge- 4n f 5B35 ai?J1 br°mfiets bedroe- ,1 5?.35, waarvan 25.- eigen >as °n,setwüfeld van mening Ho - lt P "?e markt was in plaats van in d£ ^teaaJLmaar de kantonrechter voeg! we hh^n^ng t0?: MarchanderenXV nietetekker2iw?i: de man allemaal lvtef8 moch: vragen was 125 50 slaagdeen passende pastorie vow haar nieuw beroepen predikant, ds. J k^'pen. man uU üs«oert aan te' Zoals men weet werd het pand f31! r- v_ert.rekkende predikant, dr. D. J. Cazemter aan de Burgemeester Knapperttean 140 onlangf tót ken door - burgemeester Roelfse- e!i ««vrouw-Zirnmerman 'hopen het pand Graa, Florisstraat 34 hoek trekkentasiiaat ,fedio oktober te be- tiehtr! s voISens dé voof- n eLraming verloopt, preekt hij op 7 november a.s. afscheid in Us- gurt en zal hij de daarop volgende zondag, 14 november intrede doen én bevestjgd worden in de Opstandigs! 7imt«™ ZOnei1 ,Xan het echtpaar Zimmerman, resp. 17 en 19 jaar,, gaan reeds naar scholen in onze. nabijheid: f®, ®f,n P op _de Rotterdamse kwaèk- f!^ri andere bezoekt het lyceum m Vlaardingen. Met de.komst van deze predikant is de vakature van wijkgemeente 2 der Hervormde gemeente weer vervuld GROTE MARKTSTR. 5 7EL.tJ70'!t3Gt! DEN HAAQ kARiAP|.AAjS g "jÉL.030/(0900 UTRECHT (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zeker nog een erf stuk uit uw vrijgezellentijd, zei de kantonrechter tot v-erdachfe De H. uit Schiedameen jonge echtgenoot die zijn vrouw had meegebracht met een personenauto met vele gebreken, had de man, die zijn vrijgezellentijd nog niet zo heel lang geleden met een grandioos gebaar had vaarwel gezegd, op de Boerhaavélaan gereden. Hij had daarbij geen richting aangege ven en ook de uitlaat van zijn uiterst gammel vehikel was niet in orde ge weest, terwijl de achterlichten het even min deden. Inderdaad de hele earosserie was niet in orde, zodat de Schiedamse politie om redenen, van verkeersveilig heid de wagen bulten gebruik had ge steld. Voor al deze euvele feiten kreeg De H. twintig gutden ovier dagen. Het echt paar verliet kennelijk opgelucht en met opgeheven hoofd de récttszaal. De bromfietser P. v. d. H. uit Maas sluis had met meer dan vijftig kilometer op zijn brommei; gereden. Bovendien waren de gèliiidsdemper en de carbura teur van dit „show-insiHiment", zoals de officier van justitie het kernachtig tiitdrükte. niet in orde. De al te haastige bromfietser bleek een recidivist-ver» keerszondaar te zijn. want de kanton rechter, irtr. "W. B- van Vloten voegde aan dé dpgelegde straf van ƒ50 of 10 (tegen, de waarschuwing toe; „Nog eeri- lliilill uil ii beul uw brommer kwijt". Niet minder dan vier overtredingen wegens te hard rijden had verdachte E. uit Rotterdam reeds achter de rug en thans stond hij weer voor het hekje. Op de Maasdijk te Schiedam had hij met zijn personenauto niet het verloop van de rij baan gevolgd, doch rijdend in de richting If! +e Ni?uwe Mafhenesserstraat had hii een te ruune bocht genomen waardoor kjl tegen een lichtmast was gebotst De dat°hH mot het gevaar voor ogen, 3a onverantwoord rijdea tegenover zun medemensen veroorzaakte. .-ILL Ceg. een boete van f 50,- of tien dagen hectems en wat erger-voor herr> was, drie maanden ontzegging van rif bevoegdheid. Daar schrok beklaagde toch K™ Oud-Katholieke kerk aan de Dam. Het programma vermeldt werken van Joh Pachelbach, J. s. Bach Mi\- Reger, Flor Peeters e .a ax ,le toegang is vrij. Na afloop zal een d£ f uWorden gehouden waarvan nengst bestemd is voor het nieuw- bouwfonds van de kerk. VLAARDINGENWfigens uithrrlriintf van het aantal lokalen van de HMr J r L van der Brughensehool van d? virenteta» Pristel«k Schoolonderwijs! S.1 K aangevraagd voor meubilair voor deze lokalen. De lokalen zullen in gebruik genomen worden aan de Floreslaan I waa? ook de Prinses Wilhclminaschool huist. De kosten bedragen 7.551,75. VLAARDINGEN Het voetbalelftal van de ^Vlaardingse politie heeft dinsdagmiddag met 52 gewonnen van het politie-elftal van Heemstede-BIoemendaal. De wedstrijd werd" m Bloemendaal gespeeld. Elegante, chique jas.' met corrifortabele, H*?fijlér»rjke schouderlijn. O.a. ïh- fraaie tweeds en velours, Jj^Q^eo Schattig kleuferjasjé var» zuiver wollen velours, met capuchon. 2-8 jaar cyj-jyg- Kl.st.p.maat, ROTTERDAM In de nacht van dins dag op woensdag is ingebroken in een zelf bedieningszaak aan de Dordtseiaan. Uit drie kassa's is in totaal voor 400 aan wisselgeld gestolen, terwijl uit een geldkistje 200 verdwenen bleek. In dezelfde nacht brak men in bij een bedrijfspand van een koeltechnisch be drijf aan de Bomissestraat. Kasten en bureaus weiden doorzocht. Er wordt on geveer voor 15 aan kleingeld vermist. Ctffnkmil/. 41 T«L0 WB.90&3 VlurJingcn (Van een onzer verslaggevers) SCH1EDAM/VLAARDINGEN De tennisteams van de Schiedamse en Vlaar- dmgse gemeentediensten hebben zater dag hun jaarlijkse ontmoeting, ditmaal Perk Soenda aan de Claudius Vivilislaan te Vlaardingen. Het gebeuren heeft ditmaal een bij zonder tintje omdat B. en W. van Schie dam voor het eerst een prijs beschikbaar hebben gesteld. Burgemeester H. Roelf- sema is voornemens omstreeks tien uur het park Soenda te bezoeken en het is de bedoeling dat op dat tijdstip ook B. en W. van Vlaardingen zich laten ver tegenwoordigen. Poginger» worden aangewend om aan het slot van de middag (omstreeks 16J0 uur> een demonstratiepartij herendubbel te organiseren, waarbij de VTaardingse cracks Wim Dwarshuis en Rudi Stork en uit Schiedam Harry Meijer en Erik van Woerkom zullen demonstreren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1