Ik geloof dat beiden heel goed bij elkaar passen9 I HUISEIGENAARS DUPE VAN HYPOTHEEKTRUCS Het örote Kamerdebat mum K^MjfR HARTEWENS GING IN VERVULLING J Manipulaties leidden tot faillissement Velen nu voor jarenlange zware lasten I s Vallende lift doodt man 5>5> t I naar soestdijk i rotterdammer ZATERDAG OKTOBER 1965 l CHRISTINA „IK ZAG HET. TERUGHOUDEND NERVEUS d 4 MODESHOWS yii neDDen het razend druk, de fractieleiders en finan ciële specialisten van de Twee de Kamer. Dinsdag over een week begint het grote debat over Troonrede, Miljoenennota en alle andere actuele zaken (provo's? moordmysteries?) die de Kamer te berde pleegt te brengen bij wat officieel heet: de algemene politieke en finan ciële beschouwingen over de Rijksbegroting. De redevoerin gen moeten volgende week in concept gereed zijn. Dan wor den ze ter discussie gesteld in de fracties, want die willen precies weten wat hun woord voerders gaan zeggen. RISKANT CIJFERS VERPLICHTING JUNKER+RlJll aardgasfornuizen N A O NIS wasautomaten FE IVI I N A„ stand 19/ J UN KE R R UK »6S Gastvrije ontvangst bij moeder van Claus leidt mij (Aan onze speciale verslaggever Link van Bruggen) HITZACKER Mevrouw Gosla von Amsberg, moeder van Claus von AmJienu UU| aoor het apartement, dat zy op het landgoed Dötzinger bewoont. „Hier slaapt Beatrix", zegt zij met een zachte stem. ..Het 1S de logeerkamer van mijn broer, bij wie ik al sinds jaren inwoon. Alles is wat opgeknapt. Een nieuw verfje, nieuw behang, meer orde op zaken in de badkamer. Als ze s morgens opstaat, geniet ze van een fantastisch uitzicht. Ze kijkt over de opstallen en liet park heen. waar de gazons en de bloemenperken een extra beurt hebben «ekre~en." ft t«n de eeiste Nedeilandse jour nalist die door de rijzige, doch frêle mevrouw Von Amsberg ontvangen wordt De gelegenheid is het bezoek, dat prinses Beatrix en haar verloofde dit weekeinde aan Hitzacker brengen, dat versierd is als een Nederlandse dorp op Koninginnedag De ontmoe- jachtinstinct van haar zoon in bijzonder ongunstige za heeft geschreven, ja, zelf i>ï'00 ..miserabel" heeft gebruikt ..Mijn in 1953 overleden man", zegt ze .jdcit was een jager Tn het vroegere langanjika wn.u v,e van 1929 tol 1947 gewoond hebben en ua.ir hij admimstra- teui van een lubbei- en sisaiplantage "fttJS heeft hij ontelbme leeuwen en 26 tin? was heel toevallig Midden in het olifanten neeigelegd Ze coeit me l"ns<. uetepeutenge Elbe-stadje, recht onder de vanden van haar huiskamer en eet- L grote rood-wit-blauvve en een nog kamer, waar alle mogelijke jachttiofeeen ..„tere oranjevlag, kwam ik de moe- "angen, Fotos van safari's, geweien van flotio trnn Amch^rtJ Htl Vipt KöCuOC S Cfl WatGrUokkön, grote, TUlg dat ze ooit in Nederland zal gaan wonen, „Ik heb zes dochters in Duits land en vier kleinkinderen. Een vijfde kleinkind is op komst, Nee, als groot moeder zal ik in de eerste plaats hier nodig zijn". Met een vage glimlach voegt ze er nog de aloude waarheid aan toe dat men met het huwelijk van een dochter een zoon verkrijgt, maar met het verkrijgen van een schoondochter een zoon verliest „Het zal geweldig zijn dit weekeinde," glundert de moeder van Claus. Alle kinderen zullen op Dotzingen zijn, behal ve Theda, die met Freiherr von Friesen is verloofd Ze kan met komen, als doktersassistente moet ze werken Enfin, in februari trouwen beiden m Hitzacker, er komt dus nog een gelegenheid dat we met z'n allen bij elkaar kunnen zijn. Dit is het slot Dbtzmger in Hitzacker, woning van mevrouw von Amsberg Hier brengen prinses Beatrix en haar verloof de dit weekeinde door. fl ti i Sir van Claus von Amsberg bij het doen van inkopen tegen. Ik reed haar m mijn wagen naar haar huis, waar lijn in haar voorname, doch door de tand des tijds aangetaste huiskamer nuj «n stoel en een glas sherry aan bood. „Dat is mijn jongste dochter Chris- taV, zegt ze op een binnenkomende, blanke jonge vrouw wijzend, die, te oordelen naar haar kleding, kennelijk b het huishouden bezig is geweest, te, ZO jaar, petekind van haar 19 par oadere broer, en pas een dag irrag van een kostschool bij ïïan- wvtr, verlaat ogenblikkelijk de ka mer om haar jeans voor een rok te «rwisselen. Als ze terugkomt, zet ze ach naast haar moeder op de sofa, steekt een sigaret op en schenkt zich een glas sherry in. Mevrouw Von Amsberg verklaart weer helemaal genezen te zijn van het auto- aseluk, dat haar in juni m het nabij gelegen Uelzen is overkomen ..Ik heb alleen nog wat pijn san m'n hals", voegt a eraan toe. „maar alles is wonder teen vonder heel goed terecht geko men. Ik heb vier weken in het zieken huis moeten liggen en nog eens een week of drie thuis De moedervan Claus kreeg het «Stink op de dag dat ze voor het eerst haar as. sch«. ndochter had ont- moet Dat was in Osnabruck op het laadfoed van graaf De Perponcher. tjna verzucht nu nog: „Ik zag het pleuren. Moeder had mij naar de treia gebracht en liep bij het overste- in van het stationsplein tegen een passerende auto aan. Ik wilde uit de coupé springen de trein reed name lijk al maar andere passagiers hielden mij tegen." Het is de derde keer dat mevrouw Von i insberg pnnses Beatrix ziet Vlak na de loving heeft het paar een bezoek aan let ziekenhuis van Uelzen gebracht De Nederlandse troonopvolgster is nog met terder in Hitzacker geweest dat haar. Set alle pracht en praal van een rijk aan historie zijnd Hanzenstadje, een luister- njke ontvangst heeft bereid De 63-jange mevrouw Von Amsberg spreekt over haar enige zoon met de nodige terughou dendheid. „Het is overweldigend", voert ze aan, „ik had van zo'n verbinding nooit kunnen dromen. Hij heeft altijd hard gewerkt om vooruit te komen, eerst als werk student in Hamburg, later als diplomaat. Hij heeft een wil, deze ®an, hij is, wat ze bij ons zeggen, een „Dickkopf". Beatrix is in dit opzicht trouwens van hetzelfde bout gesneden. Ik geloof dat bei den heel goed bij elkaar passen, d»t ze zich geen betere levens partner hadden kunnen vinden" Dan komt er een brief op tafel een misselijke, gemene brief van een anoni- mieus, die zich Nederlander en J. van katwijk noemt In slecht Duits scheldt hj de familie Von Amsberg voor alles lelijk is uit. .Beatrix en Juliana", zo daor hem gesteld, „lijken wel gek 'aiHitJer-helper m huis te halen Jk was perplex", verklaart mevrouw J0? Amsberg. „Gelukkig heb ik zestig *re brieven uit Nederland gekregen, PiPgenaam en plezierig waren. Duits- heeft zich oveer het algemeen ook Swt goede kant laten zien. Er waren ««Ms een paar zure „felicitaties" bij :a®m. Claus van hoogmoedswaanzin JJ™ beticht, omdat hij zich in een gèo familie zou hebben ïngedron- ,PPf. hobb>"'s van Claus zijn autorijden ,1°®°. aldus z'n moeder. Of hij een K dutter is, weet ze eigenlijk met er egen lachend merkt ze op dat er eén s blad is geweest dat over het opgeborstelde zwijnekoppen, die 'overi gens in de bossen van Bannenberg wer den buitgemaakt In de hoek, bn haar stoel, nog een olifantspoot. zorgvuldig bruikPare eD a'S PaPi®rmand in ge- „De oorlog", zegt ze gelaten, „heeft ons alles afgenomen De drie oudste kinde ren, twee dochters en Claus, bevonden fom a 00r Stiu1'? in Duitsland, toen in 1939 de moeilijkheden kwamen. We zaten lüUo 8 5 gebled en al °P 2 september 1939 werd mijn man geïnterneerd. Later is mj weer een paar maanden vrij geweest dat gebeurde met meer Duit sers, van wie men wist dat ze geen nazi waren Maar m 1940 was >die vrijheid, ook voor mij en mijn kinderen, afgelo pen We zijn bijna zeven jaar geïnter neerd geweest, maar ik kan met anders zeggen dan dat we een goede verzorgme hebben genoten. Onze grote zorg was de meisjes en Claus, die m Duitsland wa ren De berichten waren zeer spaarzaam en de enkele brieven, die ons door middel van het Rode Kruis bereikten waien gecensureerd. Mevrouw Von Amsberg: hoopt spoe dig naar Soestdijk te kannen komen. At] wil graag weten en zien hoe haar zoon in Nederland woont en werkt en wat straks zijn positie als Prins der Nederlanden zal zijn. Ze gelooft niet htlptn direct tegen brandend maagzuur Claus heeft het meubilair, dat hij in zijn flat in Bad Godesberg had staan, aan Theda gegeven. Het spaart haar een groot deel van haar inrichting uit De blauw-grijs gekapte mevrouw Von Amsberg, geboren Frenng von dem Bus- sche-Haddenhausen, laat me uit. Ze wijst me de marmeren trap naar beneden, waarvan de muren met hertegeweien behangen zijn. „Ik hoop op mooie dagen", zegt ze ten afscheid. „Ik ben natuurlijk een beetje nerveus, want per slot van rekening is Beatrix niet alleen de Nederlandse Kroonprinses maar ook mijn as. schoon- dochter, In familiekring doen v/e met anders dan we onder meer normale omstandigheden zouden doen. Een ont vangst en een lunch in mijn appartement, en 's avonds een wat feestelijke dis, die door mijn broer Julius Freiherr von dem Bussche wordt aangeboden Koks en patissiers zijn er met In de keuken staat de vrouw, die me anders ook bij het koken helpt Overigens wordt het huis wel van alle kanten bewaakt Er zijn dne Nederlandse en. nog meer Duitse rechercheurs, die alle ramen en uitgan gen dag en nacht bewaken, en die het verloofde paar buiten steeds zullen bege leiden. Leuk vind ik dat niet, maar het zal wel nodig zijn Ais ik wegrijd, zit de jongste zuster van Claus bij mij in de wagen. Ze moet naar de kapper in het stadje, terwijl ze ook haar nieuwe cocktail- jurk moet aanpassen. „Het is een korte", zegt Tina spijtig, „ik had graag een lange willen heb- ben, want die kan ik later nog heel goed gebruiken. Maar ja, iedereen is j in het kort en dan kan ik moeilijk in het lang gaan." i'P.A 3 ff Ir -,r ij, 's s '%3g^ïZ-s< De moeder van Claus, mevrouw von Amsberg, met wie onze speciale verslaggever, Link van Bruggen, een interview had. (Van "een onzer verslaggevers) DEN HAAG Tientallen hui zenbezitters (wellicht honderdtal len: het juiste aantal is nog niet bekend) zijn ernstig gedupeerd door het kortgeleden uitgespro ken faillissement van de in Den Haag gevestigde beleggingsmaat- schappij Neluconsor. Het bedrag piJ nemen van hypotheken waarvoor zy zijn benadeeld loopt door Particulieren gekochte waarschynlyk in de (vele) tonnen. Ulzen* Oorzaak van het drama: de vreem-i Regelmatig adverteerde de maai de manipulaties van de maatschap- dXhi het centraal laboratorium vmiiAÜ-,aan de Schoemakerstraat is ft iSw"1 dag de 39-jarige chef-monteur n« ~veen verongelukt, ten bezig met de reparatie irotoÜ tt, toen deze van ongeveer ïVz ™ogte neerstortte Hij raakte met ins® -6n' annen bekneld. Kort na aan- in het ziekenhuis overleed hij iMTERNATIONAlE CONSUMENTENBEURS PERDAS ^AHOY» GEGOUWJ Hm 7 Oei. Het debat duurt drie dagen, van 12 tot en met 14 oktober. De eerste termijn van de Kamer begint dins dagmiddag om 13.00 uur en eindigt woensdagmiddag omstreeks 18.00 uur. Donderdagmorgen 11.00 uur komt de regering aan het woord. Een eenvoudig rekensommetje leert, dat tussen het optreden van nummer één op de sprekerslijst van de Kamer (vermoedelijk WD- fractieleider Geertsema) en de re de van premier Cals een tijdsver schil ligt van 46 uur. Bijna twee etmalen duurt het voordat zo'n eerste spreker antwoord krijgt op vragen aan het kabinet gesteld. Dat is, op z'n zachtst gezegd, geen staaltje van prompt reageren Maar wat wil men? De Tweede Kamer herbergt tien partijen. Die krijgen bij dit soort debatten in eerste termijn een gezamenlijke spreektijd van 11 uur (KVP en PvdA elk 105 minuten, WD, ARP en CHU elk 75 minuten en de kleine fracties elk 45 minuten). De sprekerslijst telt zo'n 16 a 17 na men. De regering moet twee dagen luisteren naar idem zoveel betogen, die in vele gevallen op hetzelfde neerkomen. Daarna krijgt ze ruim schoots de tijd om een degelijk gedocumenteerd antwoord opschrift te stellen. Het is duidelijk, dat op zo'n manier van een flitsende discussie 'geen spaan terecht kan komen, zeker met in eerste termijn. De moeilijkheid zit 'm natuurlijk in de veelheid van partijen. Die sluit een ideale werking van het parlemen taire stelsel eenvoudig uit. Met tien partijen in de Kamer krijg je automatisch brokkelige, veel te langgerekte discussies die bloot staan aan tempoverlies en daar door moordend werken op het con centratievermogen. De recente (en lofwaardige) pogingen om de werkwijze van da Tweede Kamer te verbeteren, lossen dit probleem niet op. Alleen de invoeren van een twee- of drie-partijen-stelsel naar Engels, Amerikaans of Duits model kan uitkomst bieden. Maar dat is in Nederland science fiction. Niemand zal overigens willen beweren dat het dinsdag over een week geen interessant debat kan worden. Het gaat immers om de eerste échte krachtmeting tussen Kamer en kabinet-Cals, waarbij niet zozeer de premier als wel de minister van financiën voor de regering het spit moet afbijten. De drastische verhoging van de rijks uitgaven en het fiscale „dekkings plan" zullen alle andere problemen in de schaduw stellen. Kan er politieke spanning ont staan? We dachten van niet. De neuzen zijn geteld. De regerings partijen stemmen met de grote lijnen van het uitgestippelde be leid in, al zullen ook zij wel aan enkele onderdelen (belastingver hoging textiel en schoeisel, belas- tingspaarbrieven) gaan morrelen en al zal het KVP-leider Schmel- zer nog moeite kosten de Lueas- clan in de hand te houden. Eerlijk gezegd zijn we meer benieuwd naar de wijze waarop oud-minister "Wïtteveen zich bij monde van mr. Geertsema zal verdedigen tegen de beschuldiging, dat hij het uitga venbeleid veel en veel te rooskleu rig heeft beoordeeld. En verder zal het debat zich vermoedelijk vooral concentreren op de vraag of het financiële pro gram van dit kabinet al of niet socialistisch is. Niet, zegt Roolvink, wél, zegt Geertsema. De PvdA zelf heeft natuurlijk geen behoefte om te ontkennen dat zij haar stempel op het beleid heeft gedrukt. Dat laatste is trouwens evident, maar is daarmee de begroting-Vondeling een „rode" begroting? En was om even over te springen naar een ander onderwerp het een „ty pisch socialistisch" voorstel van mi- nïster Den Uyl om in de natte Mijnwet de mogelijkheid van staatsdeelneming in de oliewinning te openen? Het lijkt een onvruchtbaar woordenspelletje. Wat ons betreft mag men de PvdA-inbreng in het regeringsbeleid (dus niet dat be leid als geheel) gerust als „rood" en „socialistisch" kwalificeren, als men maar erkent dat die door compromissen ontkrachte inbreng in geen verhouding staat tot wat in de PvdA-verkïezings- en beginsel programs als ideaal wordt beleden. Naar ons gevoel doet het gebruik van die adjectieven anno 1965 ta melijk archaïsch aan. Het zijn his torisch belaste woorden, die herin neringen oproepen aan de „taaie rooie rakkers", maar niet meer passen bij de verburgerlijkte PvdA en zeker niet bij de keurige oud vrijzinnig-democraten Vondeling en Samkalden, de gewezen antire volutionair Den TTyl en de voormali ge christelijk-historische Vrolijk. Da „socialist" Van Hall klinkt ge woon niet, de „rode" Jonkman evenmin. Het is als met de loodgie ters, die op de goede gedachte kwamen om zich „sanitair mon teur" te noemen: op een gegeven moment dekt de aanduiding niet meer het begrip en komt dan voor vervanging in aanmerking. Vreselijk progressief in dit op zicht is de PvdA-'er dr. Th. Van Tijn (lid van een „bundel vaag heid", zoals hij zelf schreef in Het Parool)Aan zijn proefschrift heeft hij de stelling toegevoegd: „De Partij van de Arbeid is geen socialistische volkspartij, maar een niet -socialistische arbeiderspar tij" De échte socialisten of hoe u ze dan ook noemen wilt zitten in Koog aan de Zaan haar jaarver gadering houdt. De PSP heeft het «acifisme onverbrekelijk vastge koppeld aan het socialisme.' Toen op de vorige jaarvergadering een partijlid die twee zaken poogde te scheiden, werd hem het woord ontnomen. Toch moet de PSP het bijna uitsluitend van het pacifisme hebben. Voor niet-pacifistische, ra dicale maatschappijhervormers bleken de opvattingen van de heer Lankhorst c.s. niet onweerstaan baar. Ze bleven in de PvdA (soms met tegenzin) of in de CPN.. De PSP is een beetje oyer haar hoogtepunt heen. De uitslag van de R i jnmondverkiezingen bevestigt dat. Het partijtje heeft een aderla ting in anarchistische richting on dergaan en ook aan de CPN verlo ren. De PSP is daarom op zoek naar een nieuwe „issue" naast het pacifisme. Ze heeft die gevonden in de afschaffing van de monar chie. Op een vergadering in Am sterdam verklaarde het Tweede- Kamerlid Bruggeman vorige week, dat de Kamerfracties in de komen de parlementaire periode sterker de nadruk zullen leggen op de republikeinse beginselen van de partij. Die verklaring was geen verrassing, want sedert de verlo ving van prinses Beatrix laten de PSP-ers geen gelegenheid voorbij gaan om tegen het vorstenhuis aan te schoppen. Daarbij gaat het zo genaamd niet tegen de persoon van Claus vom Amsberg, alleen vóór de republiek, maar intussen wordt in de partijorganen om de andere regel uitgeweid over de militaire antecedenten van prinses Beatrix" verloofde Het pleidooi voor een andere staatsvorm wordt gevoed door een demagogisch appél op anti-Duitse sentimenten. Eerste-Kamervoorzitter Jonkman greep vorige* week in toen FSP- senator Van Pelt schriftelijke vra gen stelde aan de regering over het bezoek aan Maastricht" van de Westduitser C. Von Amsberg en zijn verloofde". Mr. Jonkman wei gerde die aan de betrokken minis ter door te zenden en beriep zich op het reglement van orde van de Senaat, waarin staat dat vragen worden geaccepteerd „tenzij de voorzitter daar wegens vorm of inhoud overwegende bezwaren te gen heeft". Vijftig dames, in leeftijd va riërend van 72 tot 26, hebben zich aangemeld voor de gloednieuwe functie van gastvrouw in de Twee de Kamer. Na een nauwkeurige selectie zijn 10 gegadigden overge bleven. De 40 overigen waren of te oud, of te jong, of bleken niet te weten waar het de Kamer om te doen is. Ze zoekt namelijk geen gastvrouw, maar een „huisvrouw", die kijkt of de gordijnen niet in de was moeten, geen volle asbakken zijn blijven staan, de gangen ge schrobd zijn enz. enz.. schapptmet voor adspirant-kopers zeer aanlokkelijke offertes. Honderd procents hypotheken werden daarin zelfs aangeboden tegen een rente van 0 procent. In een tijd, waarin de hoge rentevoet van 6 tot 7 procent voor vele huizenkopers een onoverkomelij ke handicap is, een unieke aanbie ding, waar vele argeloze kopers op zipi ingegaan, ondanks herhaalde waarschuwingen, o.m. van de consu mentenbond. Wat in kringen van makelaars al ge ruime tijd werd voorspeld is nu gebeurd: de maatschappij is door haar eigen systeem ten gronde gericht, evenals trou wens de moedermaatschappij Euroconsor m Luxemburg en drie Belgische zusters. Hoe groot de totale schade is, die deze maatschappij'en hebben aangericht, is nog met bij benadering te berekenen. In Den Haag is curator mr. Schaper nog druk doende, gegevens te verzamelen. Pas over een week hoopt hij een mzicht te krijgen in de omvang van het drama. Voor de buitenstaander leek het sys teem, volgens welk de beleggingsmaat schappijen werkten, ingenieus en zeer aantrekkelijk. Maar in werkelijkheid hield het een groot risico in voor de koper. Want hoe kón mers zulke op het eerste gezicht aantrekkelijke offertes doen? En wat gaat er schuil onder de naam Neluconsor? Wat het laatste betreft: de maatschap pij is een internationale, met belangen in Nederland en in Luxemburg en zij treedt op als bemiddelaar tussen hypothecaire geldgevers (banken e.d.) en consumenten- geldnemers. Die geldnemers krijgen hy pothecaire leningen en moeten interest en aflossing aan Neluconsor betalen, Ne luconsor zorgt er op haar beurt weer voor, dat de geldgevers aan hun trekken komen Maar hoe kon Neluconsor met zulke lage rentepercentages werken? De consu mentenbond heeft daar indertijd een onderzoek naar ingesteld en kwam daar bij tot de conclusie, dat de maatschappij aan geldgevers veel méér rente betaalde dan hetgeen men van zijn eigen ekënten ontving. Dit was mogelijk omdat de maatschappij van de geldgevers een gro ter bedrag betrok dan zij aan de hypo thecaire geldnemers doorgaf.. Het ver schil tussen deze bedragen ging in de vorm van persoonlijke leningen, (dus: tegen zeer hoge rentes) naar andere consumenten, vooral in het buitenland. Door de extra winst, die daarmee werd gemaakt, kon de maatschappij dan toch 6 a 7 procent aan de geldgever uitkeren, voor de hypotheken, waarvoor'zij zélf van de geldnemer maar 4 procent of minder vroeg. Een cijfervoorbeeld illustreert beter. Stel, dat men. een huis wil kopen, waarop men, normaal getaxeerd, 50.000 hypotheek kan krijgen. Men heeft echter maar 35 000 nodig. Via Neluconsor te kent men echter een hypotheekaete voor i50.000 tegen 6a 7 procent rente. Met de maatschappij komt men dan overeen, dat men van die ƒ50.000 slechts ƒ35.000 in handen zal krijgen, tegen, een rente van pakweg 4% procent Aflossing en rente moet men voldoen aan Neuconsor, die deze bedragen doorgeeft aan de geldge ver. Neemt deze laatste dan genoegen met een zo laag rentepercentage? Neen, -want Neluconsor, die van de geldgever 50.009 kreeg, zet het verschil van 15.000 uit in de vorm van persoonlijke leningen en maakt hierop wel 16 a 17 procent rente. Ook hiervan gaan aflossing en rente grotendeels naar de geldgever, zodat deze gemiddeld tóch 6 a 7 procent rente maken over hun 50.000. Dit lijkt een ingenieus systeem, waarmee de geldnemer goedkoop af is. Maar in werkelijkheid is het zeer riskant. Immers; de geldlener moet zich tegenover de geldgever verbin den tot terugbetaling van het gehele door de geldgever verstrekte bedrag (dus ƒ50,000) en niet van de zelf opgenomen 35.000. Zou er dos iets met Neluconsor, die als borg optreedt, gebeuren, dan zit de geldnemer voor enorm grote en zware verplichtingen. En dit is nu het geval: Neluconsor is door haar manipulaties in de knoop geraakt en failliet gegaan. En een groot aantal huizenkopers kijken nu aan tegen een contract, waarin veel grotere bedra gen zijn va-meld dan die. welke zij leenden. Bedragen, die zij tot de laatste cent mét rente moeten terugbetalen, want het is niet te verwachten, dat de geld gevers soepel zullen zijn. En Neluconsor zal niets kunnen doen. De directeur, de Belg R. H, T., is gearresteerd en in de kasboeken komen vrijwel alleen grote schulden voor. Van alle schone beloftes kan niets worden waargemaakt De kopers, die goedkoop uit dachten te zijn, zijn de dupe gewor den: jarenlang zullen zij voor onver wacht zware lasten blijven staan SCHIPHOL Hon derd Nederlandse oor logsinvaliden, onder wie enkele in rolstoe len) zijn vrijdagavond m een chartervliegtuig naar Barcelona vertrok ken. Aan de zonnige Spaanse kust gaan zij van de vakantie van hun leven genieten. De Stichting Moveo (Meer ontspanning voor ernstige oorlogsinvali den) en de Nederlandse In v e s teringsmaatschap- pij hebben deze vakan tie mogelijk gemaakt. De NIM stelde een aanr tal zomerhuisjes van twee tot vier personen in het bungalowpark Florimar bij Tarragona gratis ter beschikking. Organisator J. v. d. Heuvel, districtscommis saris van de Stichting Moveo, heeft door mid del van acties (oude oranten en verkoop speld jes) voldoende geld bij eengebracht om de reis- en verblijfkosten te kun nen betalen. Ook van particulieren kwamen giften binnen. Over twee weken keert het gezelschap naar Nèderland terug.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1