Werf Gusto gaat weer hoogoven bouwen grote M Koinoonia breidt uit Opbrengst bijna 900.- Puüzelrit ten bate van „Kom Zing" geslaagd mama AGENDA ORGANIST FEIKE ASMA INTREE IN MAASSLUIS BURGERLIJKE STAND CHR. GER. KERK ROZENBURG ZOEKT NAAR NIEUWE WEGEN Loop der bevolking JAAR BEURS GEBOUW VREDEN- BURG UTRECHT Ingewikkeld procédé voor stalen kolos Ook betrokken bi] sluizen in Volkerakdam Plan oprichting van filmclub Oudstrijders gaan jaarfeest houden Zaterdag begint Cefa seizoen G.S.S. boekte eerste zege Meisje maakt val van vijf meter Gemeentewaar muziek in zit T ennis-toernooi bracht zege aan Schiedammers Kind werd onwel en overleed Inbraken Bromfietser (17) ernstig gewond HeJIotterömmner NOG 3 DAGEN INENTING uit jHJpg;ROTTERDAMMER Pagina 3 MAANDAG 4 OKTOBER 1965 'SCHIEDAM De welvaart var. hét Nederlandse volk hangt gro- tesdeels af van de produktiviteit tan het bedrijfsleven. Daartoe zijn ««dis handen en hersenen. Doch S minder noodzakelijk is het (Van een onzer verslaggevers) —twu»r aankweken van begrip en inzich y()0r onze nationale industriële economie bij brede lagen van de bevolking. Dit is de beste panacee te^en gevoelens van ontevreden heid en onbehagen, waarbij kennis van zaken en gezond verstand meestal verstek laten gaan. Politie hield twee joy-brommer aan Büprodukten Gewond in speeltuin bij val van schommel On td ekkingsr ei zi ger over Tellem-expeditie JUNKERRU H aardgasfornuizen NA O N 1 S wasautomaten FEMIN A stand 19 JUNKER RUH Donderdagavond II uur sluiting ¥°ndaas! - Kunstcentrum opent serie toneelavonden Drs. Roemers sprak voor NW-kader leden Ingebroken vishandel m JAARLIJKSE BEURS VOOR 'g, PARTICULIEREN dagelijks van 10-10 uur, Jandags gesloten, georganiseerd onder auspiciën van. H.H. de Kl^rk Zn., Arti Domo, Van Ommen; vestigingen te Rotterdam, Den Haag, Utrecht Vlissipgen eh De venter. Deelnamealle bekende fabrikanten op het gebied van woning- inrichting.Exclusieve bui tenlandse inzendingen. Overstekend kind veroorzaakte valpartij tegen Difterie Kinkhoest - Tetanus - Kinder verlamming en tegen Pokken KOERIERS opgegeven voor kwart voor tien hetzij telefonisch, per post of aan het loket worden dezelfde dag noa in de krant gezet OOZENBURG „Geloof maar niet dat het mij lukt hier een mannenvereniging van de grond te krijgen." Dat zegt de jonge christelij k-gereform eerde predi kant van Rozenburg, ds. J. Plan- tinga die nu een jaar in deze kleine gemeente staat en hij is er niet eens rauioig om! Want de kracht van zijn gemeente ligt op een heel ander terrein: de christelijke-gerefonneerde kerk van Rozenburg is een getuigende kerk en de manier waarop rij dat doet maakt dat Rozenburg er echt uit spring in het patroon van christe- lijk-gereformeerd Nederland. De ontsluiting van het voormalig eiland is in deze kleine kerk (250 zielen) bepaald van invloed geweest op de gang van zaken in het kerkelijk leven. Dat kwam niet door een sterke aanwas van het ledental, want die moet eigenlijk nog komen. De overgrote meerderheid van de kerkleden bestaat trouwens nog altijd uit geboren en getogen Rozenburgers. Maar het kwam wèl omdat de mensen allerlei dingen anders zijn gaan zien. EUROPOORT REDENEN '.MAsm Qsmsmmw De deuren zijn 12 meter hoog, 13 mete. eii in de bouwput in het Haringvliet. Ook bij de bouw van de sluizen "in dj volkerakdam speelt de Schiedamse wer, een belangrijke rol. De sluisdeuren 24 in totaal worden op de werf van Gusto in Slikkerveer gebouwd en doot Annr bom. id® mde- enu. toe» i en nd« d de toe- Zo gaat Gusto Staalbouw weer een hoogoven bouwen. Dit wordt Hoog oven nummer zes. Begin 1968 zal zij acroduktie gaan. De hoofdzaak is de eigenlijke oven, gebouwd van staal en aan de binnen- njde met vuurvaste stenen bekleed. De hoogoven steekt, met de boven bouw meegerekend, negentig meter boren het maaiveld uit. Rechts tegen de oven, schuin naar boven lopend, men een ^n- hellende lift. èn^wagens de grond zoals ijzererts (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Men wil in Schiedam tomen tot de oprichting van een plaatse lijke filmclub. Daartoe houdt men voensdag 6 oktober in het gebouw Irene een oprichtingsvergadering, die om acht bib begint en onder leiding zal staan van de heer J. A. M. Weijgertze, wonend Bsoonsestrsat 11b. Hij is de initiatiefne mer van deze hobbyclub-in-oprichtlng. .Door een van mijn vrienden kwam ik in het bezit van een camera. Daarna werd ik lid van een vereniging te Botterdam, maar de afstand was op den duur te ver voor mij. Bij informatie bieek er behoefte ïe bestaan aan een filmclub in Schiedam, Ik hoop, dat we een bloeiende vereniging zullen krij gen. want het verenigingsleven is geenszins dood. Het leeft integendeel aog volop bij de mensen. Als de juiste stuwkracht slechts aanwezig is", aldus de heer Weijgertze vol optimisme. (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM De studentensociëteit Loinooni» gaat uitbreiden. De Societas Siudiosorum Reformatorum Roteroda- eteosb heeft het aangrenzende pand dat voor wat betreft bouwstijl en inde- lag geheel aansluit bij het tekenwoordi- t« sociëteitsgebouw aan de Eendrachts- vreg gekocht en het is de bedoeling dat beide panden worden verbouwd tot kn sociëteit. Deze uitbreiding" is noodzakelijk omdat het aantal leden van SSRR de laatste )u*n sterk toenam. Bovendien is bij het openen van de medische faculteit in de aaaste toekomst een aanzienlijke uitbrei ding van het ledental te verwachten. Voor de aankoop is een lening aange- faa en er zijn plannen om de nodige plden voor de verbouwing te verzame- to via acties onder de oud-leden en het beonjfsleven. SCHIEDAM Twee Schiedamse jon- lens van 17 en 15 jaar die bij het gebouw van Tuberova elk een bromfiets Hadden meegenomen en ermee in de stad 'i® bet rijden waren gegaan, werden Eterdag door de politie aangehouden. en toeslagstoffen aan cokes en kalksteen, Het onderste deel van de oven waarin draagt de 'ïï<,Ukt ruwi*er araagt de naam van haard HW -»r houdaVerthaardd!>meter sn 'de o-enin bepfien capacUelt vsn hougove> ^«ödlameter van hoogoven zes n, tien meter bedragen. Daardoor behoort. ™Si°ven i 2®, mooiste tor wereld. De MM fl aanvankelijk circa wm etmaal bedragen. Later ral I door vetd" gaande verbe- toMOOO ?on "voed,nff" kannen °P">P" Het vloeibare ruwijzer zal zes tot acnt keer per etmaal beurtelings uit nvee openingen ter weerszijden van de haard. worden afgetapt en word :n op- gevangen m mengers, grote rijdend.- vaten, die over rail hun opstelp'aatsen onder de gietbruggen bereiken, Een bijprodukt is de slak, die in d- oven bovenop het ruwijzer drijft er tussentijds wordt afgetapt. De slak word, r,a snelle koeling in granulatiebassins -ater onder meer gebruikt als gr.idstoi voor ae eementfafcrieage, Een ander bij produkt is het hoogovengas. dat doo. 'tijgleidingen boven de oven stroomt Dit gas dient, na reiniging o.a. door een stefzak, voor verhittingsdoeleinden va.i eigen installaties en die van de provin ciale elektriciteitscentrale. Het gas word. o.m, gebruikt voor het verwarmen van de wlndverhitters, vier torens rechts van ie oven. die hete lucht in de hoogoven blazen. Samen met de cokes zorgt dezr lucht voor de noodzakelijke warmte. De bouwkosten van deze nieuwe oven zullen ruim 100 miljoen bedragen. Gusto montage-afdeling zo meldt „Hei. zeskant" van de Internationale Handel» Combinatie Holland verder, Is than: be lang en het gewicht bedraagt 75 ton. De eerste twaalf deuren zijn op 8, 9 en 10 september ingehangen. met behulp va,-, de bok Simson. Zodra de andere twaaif deuren te bestemder plaatse zijn en de sluizen helemaal gereed zijn, kon dj bouw van de Volkerakdam van he' Hellegatsplein naar Noord-Brabant een aanvang nemen. Verwacht wordt, dat de sluizen per jaar ongeveer honderdduizend sche pen zullen schutten. Bovendien is er rekening gehouden met de mogelijk heid nog een derde sluis naast de twee bestaande te bouwen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Zondagmiddag sprong de 16-jarige leerling-timmerman P. van Dorst uit Schiedam m de speel tuin van de diergaarde Blijdorp van een in beweging zijnde schommel en viel eronder. Hij kreeg de schommel tegen de onderkant van zijn buik. waardoor hij een grote wond opleip. Na behandeling in het gemeenteziekenhuis te Schiedam is hij naar zijn woning vervoerd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Rotterdamse arctn tect en ontdekkingsreiziger, de heer Her man Haan, houdt dinsöag 5 oktober avonds om 8.15 uur in de aula van het Stedelijk Museum een lezing met film en dia's over de Tellemexpeditie, oo zoek naar een oude Afrikaanse cultuur. In de pauze is er een kleine tentoon stelling van voorwerpen van de Tellem te bezichtigen, alsmede de eerste serie litho's „De val" van Jef Diêderen met tekst van Bert Schierbeek, gemaakt naa: aanleiding van deze onderneming^ - (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De afdeling Schiedam van de Ned. Bond van Oud-Strijders e Dragers van het Mobilisatie Kruis houd; dinsdag 5 oktober 's avonds om 8 iur m het gebouw Chr. soc. belangen haar maandelijkse contactavond. Reeds thans is bekend het programm van de grote jaarlijkse feestavond op 19 november in,Musis Sacrum, waa>rp do Schiedamse toneelvereniging „Albe'dingx Thijm" zal opvoeren het blijspel in drie bedrijven „Bokken en Geiten". De muzi kale opening en dc „entre-act" zal de bekende organist Gerard Bressers ver zorgen. De muzikale omlijsting van het gezellige samenzijn na afloop van de toneeluitvoering zal in handen zijn van het muziekgezelschap „The Melody Stars" o.l.v. R. M. J. v-n Mil. INTERNATtONAlEl COHSUMENTENBEURS1 AKOr GEBOUW tlm 7 Oct. Mnsij Sacrum: Modeshow, 20. morgen m Stedelijk Museum: Herman Haan °'-r Tellem-expeditie. 20.15. •••en dagelijks D»rblad j)e Rotterdammer". Schie- »S|f redactie Lange Kerkstraat 28, tel Ji?m 115588, toestel 52, bg.g. na !®en vo°r redactionele aangele- «rabeSen 01898-6619. .)„!f°t„schal,: J v. CJogh. Dr. Zamenhof- «traat 139, tel. 152400. u en bezorging: Agentschap (adr. n.?venl da8- van 18.30—19.30 uur „„rrj^rtijke telefoonnummers: Alarm 264666, alarm brandweer 26923, ,p.G. en G.D 26928Ü, tel 287674k: WesÈendorP> Parkweg 207, VLAARDINGEN De vierde Na- jaars Aklle Rit, georganiseerd door het Centraal Aatomobielhedrijf Eigen- raam N.V. is een enorm succes geworden, met name voor de Moe- mengroctaktie „Kom ring met ons en doe als wij". Er hadden rich 112 automobilisten voor deze rit gemeld velen van hen hadden één of meerdere passagiers in hun auto's. Dit alles leidde er toe, dat het prachtige bedrag van 882,50 aan deze aktie ten goede is gekomen. De beer J. Thurmer, propagandist van de bloemen groet-ak tie toonde zieh na afloop zeer erkentelijk voor de opbrengst en stelde namens de commissie drie grammofoonplaten beschikbaar van de onlangs uitgekomen plaat „Vlaardingen zingt". Deze platen werden uitgereikt aan de heer A. de Koning en de gebroeders Eigenraam voor hun medewerking aan een flink bedrag voor een liefdadig d°In de A-klasse kwam de wisselbeker in het bezit van de heer A. Dijkshoorn. Anth. Knottenbeltsingel 27, die 227 straf- ounten had opgelopen. Tweede werd de beer H, Reyerkerk uit De Lier. die 246 strafpunten kreeg en derde de heer P. Roest uit de Goudsbloemstraat 32c, die 289 strafpunten had. In de B-klasse werd de wisselbeker uitgereikt aan de heer S. P Dijkhuizen uit de Floreslaan 152 met 309 strafpunten. Hier ging de tweede prijs naar de heer J. M. Kip uit de Sperwerlaan 427, 334 strafpunten, terwijl de derde prijs m het bezit kwam van de heer D. J. Wiemga, Karei de Grotelaan 143, die aan de finish arriveerde met 341 strafpunten. Alle deelnemers hebben op diverse punten weer attenties gekregen, die de leveranciers beschikbaar hadden gesteld. De tocht leidde de autokaravaan door de- mooie streken van het Westlanri waar het dikwijls zoeken was naar een onente- ringspunt of naar een bepaald gegeven, zoals die in de route was vermeid. Na afloop van de rit werd .in het bedrijf aan de Dirk de Derddaan tekst en uitleg gegeven van de route waarbij wel voor de dag kwam, dat het bepaald geen gemakkelijke opgave was, om met weinig strafpunten de finish te bereiken. In ieder geval was de sfeer daar uitste kend en er wordt al weef uitgezien naar de volgende Najaars Aktie Rit, die een feestelijk tintje zal krijgén omdat dan het eerste lustrum te wachten staat. (Van een onze rverslaggevers) SCHIEDAM Met de spannende de tectivefilm „Het schot in de nacht' '(Tod bei Tisch) naar de gelijknamige roman van Peter Sander en met draaiboek en regie van Enk Balling, begint de Cefa zaterdag 9 oktober 's avonds om 8 uur, thans weer in het gebouw Irene, het veertiende seizoen. Kaartverkoop a 0,75 alleen aan de zaal. De zaal is reeds om half acht open. In dit uitermate boeiend detectivever haal brengt een kleine jongen een inge- ohaal brengt een kleine jongen een inge wikkelde moordzaak tot klaarheid en weet hij de dader te ontmaskeren. De ontknoping is een verrassing en ais iedereen ademloos van schrik zit bij te komen, is zijn laconiek commentaar: Kunnen jullie niet tegen een beetje spanning? (Van een medewerker) SCHIEDAM Op verdiende wijze heeft GSS zaterdag de eerste overwin ning van dit seizoen geboekt. Hellevoet sluis was de tegenstander op Harag en het was Snijder, die voor de rust de keeper van de gasten het eerst het Dakijken gaf (10). Natuurlijk kwam Hellevoetsluis terug, maar de defensie van de Gustomannen hield tot aan de rust stand. Na rust was het invaller Qosthoef, die de Schiedam mers op 20 bracht. Eerst daarna kon Hellevoetsluis op 21 komen en het werd toen even spannend. Snijder bracht enkele minuten voor het einde opluch ting door 31 op zijn naam te brengen, waarmede de eerste zege voor GSS een feit werd. SCHIEDAM De 15-jarige werkneem ster Anneke S. viel vrijdagmiddag in de wasserij Noordhoek aan de Nieuwe Ha ven door een geopend luik, waardoor het wasgoed in de auto's wordt geladen. Zij kwam vijf meter lager op de stenen vloer terecht en kreeg een beenfractuur en een kaakfractuur. De GGD bracht haar naar de Dr. Noletstichting. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Kunstcentrum pre senteert dit seizoen o.a. een serie van viif toneelavonden, bestaande uit vier toneel voorstellingen en een opera-uitvoering. Deze serie zal worden geopend op woensdag 6 oktober a.s. met de opvoe ring van een van de bekendste operas van Puccini: „La Bohème", Wegens ziekte van de dirigent _al dc Zuid-Nederlandse Opera niet in staat rijn dit -werk'ap te voeren, zodat men nu de wereldberoemde operette „Die F''eder- maus" van Johan Strauss zal brengen (Van onze correspondent) MAASSLUIS Ir. de Grote Kerk van de Hervormde gemeente is zon dag in de morgendienst, die als on derwerp had „Een gemeente, waar muziek in zit", dc nieuwe organist Feike Asma aan de gemeente voorge steld. Er was een enorme belangstel ling voor deze kerkdienst, die in de sfeer van de juichende Psalm 150 werd beleefd, Ds. E. H. Kalkman leidde de heer Feike Asma tot zijn werk in. Hij zei: „Wij realiseren ons, dat u de plaats inneemt van uw vriend, wijlen Willem Oranje, wiens naam wij vandaag dank baar noemen. Zijn nagedachtenis wordt het meest geëerd, omdat juist u het bent, die zijn plaats zal innemen. U mag straks plaatsnemen achter een orgel, dat u bekend is. Vele malen heeft u op gewone dagen in deze kerk geconcerteerd. Den Haag had u graag gehouden. Uw komst naar de kleine stad aan de Waterweg doet ons tegen de grote stad zeggen: uw verlies is onze winst". Ds. Kalkman zei verder: „Wij wensen en bidden, broeder Asma, dat het orgel en U instrumenten mogen zijn in dienst van Christus. Hem eren wij als de Heer, Die door zijn opstanding ook het loflied nieuw aan het licht bracht. Zó, dat het ook nooit zal sterven, maar steeds opnieuw door mensenmonden gezonden "en gesproken wordt Geve God TJ telkens nieuwe kracht en nieu we vreugde tot -Uw heerlijk werk, opdat de gemeente mede door Uw spel op de Zondagen leert God te loven In de gewone dagen van het leven. Hierna bracht de president-kerkvoogd, de heer P. v.d. Snoek, de heer Feike Asma naar het orgel, terwijl de gemeente Psalm 150 1 zong. De heer F. P. v. Westenbrugge verliet hierna het orgel, ROTTERDAM Voor een groot aantal kaderleden van het NW heeft drs. D. Roemers zaterdag in de Mauritszaal van het Rijnhotel nog eens uiteengezet, dat het NVV niet erg gelukkig is met de door de regering aangekondigde verho ging van de omzetbelasting op textiel, schoeisel, sehoenreparaties en bromfiet sen. De NW-voorritter vond deze beslis sing vooral teleurstellend omdat volgens hem nog meer lastenverhogingen voor de deur staan. Hij noemde in dit verband de komende huurverhoging, waarmee hij ook al niet gelukkig was en de volgens hem onvermijdelijke verhoging van de sociale premies. Drs. Roemers achtte het wenselijk dat de regering, in plaats van de betreffende omzetbelastingen te ver hogen, een wat groter beroep op de openbare kapitaalmarkt zal gaan doen. „Ik geloof dat deze mogelijk tot nu toe onvoldoende is onderzocht", zo zei hij. Drs. Roemers zei teleurgesteld te rijn over het feit dat in de Troonrede zo weinig aandacht is besteed aan de prïjs- beheersing van grond. „Een dergelijke prijsbeheersing is voor de ontwikkeling van ons land van het allergrootste be lang." De NW-voorritter zei niet te verwach ten dat het nieuwe loonpolitieke systeem (de loonpolitieke onderhandelingen op centraal niveau zijn inmiddels begonnen) dit najaar nog rond zal zijn. Hij pleitte in dit verband voor een overgangsfase. „Daarin zal men niet tot vaststelling van percentages moeten komen of overgaan tot gemillimeter op de contracten. Alleen zaken die de spuigaten uitlopen zullen moeten worden opgelost", aldus drs. Roemers. Hij pleitte voor een autonome positie van de vakbonden wanneer de loononderhandelingen per bedrijfstak aan de gang rijn. Kritiek uitte de heer Roemers op het werkgeversrapport over de vermogens- aanwasdebng. „De inhoud ervan toont weinig mentaliteit en zal weinig con structief bijdragen tot de discussie in de SER", aldus de NW-voorzitter. dat door hem sinds het overlijden van de heer W. Oranje werd bespeeld. Ds. Kalkman bracht de heer van Westen- brugge dank, voor hetgeen hij had ge daan, „U hebt nu ruim een half jaar in bijna alle diensten het werk van organist ge daan, geheel belangeloos en alleen ten koste van veel vrije tijd. Wij zouden wel willen dat ieder gemeente-lid zoveel tijd en energie beschikbaar stelde. Zelfs vriend van Willem Oranje hebt u nu uw plaats overgedragen aan een andere vriend van hem. U hebt de dank van de gemeente verdiend en die willen wij vanmorgen graag uitspreken. verwis selt vanmorgen de orgelbahk voor de kerkbank. Weest u overtuigd, zo eindigde ds. Kalkman, van onze grote dankbaar heid, voor wat u hebt bijgedragen aan de oproep van psalm 150. Ds Kalkman had als tekst gekozen: Colossenzen 3: 16a: „Het Woord van Christus wone rijkelijk in u...". (Van een medewerker) het park Soenda aan de Claudius Civilis- laan werd zaterdag een tennisontmoe- ting gehouden tussen personeel van de gemeentediensten uit Vlaardingen en Schiedam. Omdat de wisselbeker, waarom enkele jaren is gespeeld, het eigendom werd van de Vlaardingse ambtenaren stond een nieuwe beker op het spel, die beschikbaar werd gesteld door het college van burgemeester en wethouders van Schiedam. Zowel Vlaardings burgemeester, mr. J. Heusdens alsmede zijn Schiedamse colle ga, burgemeester H. Roelfsema, bevonden zich in de morgenuren enige tijd in het park, waar zij in de kantine kennis maakten met de deelnemers en waarbij de heer Roelfsema de beker beschikbaar stelde. Er werden in het geheel 24 wedstrijden gespeeld, waarvan er liefst zestien door de Schiedamse gasten werden gewonnen en drie ontmoetingen in een gelijkspel eindigden, zodat slechts vijf Vlaardingse overwinningen tot stand kwamen. Aan het slot van het toernooi speelden de heren Wim Dwarshuis en Rudi Stork van Vlaardingen en Harry Meyer en Erik van Woerkom van Schiedam een demonstratiepartij. Juist deze ontmoeting wonnen de Vlaardingers ruimschoots met de cijfers S0 en 62. Met schaamrood op de* kaken reikte de heer M. Goumare namens het Vlaardings gemeentebestuur de prijzen uit. Om het niet al te zuur te maken deed hij er goed aan om eerst de prijzen uit te reiken aan de „demonstranten," die voor een prettig slot van het toernooi hadden gezorgd. SCHIEDAM Bij de vishandel Gor- zeman aan de Mgr. Nolenslaan 601 dron gen zaterdagmorgen door een klapraam onbevoegden de winkel binnen en namen uit een niet afgesloten kassa 350 mee. Uit een schuurtje van J, W. R. in een volkstuintje in de polder werd zaterdag een maaimachine ontvreemd- SCHIEDAM Doordat een vierjarig kind zaterdag in de Mgr. Nolenslaan van achter een geparkeerd staande auto de rijbaan overstak, moest de scooter, be stuurd door W. B. plotseling remmen, waardoor beiden kwamen te vallen. De bestuurder van de scooter kreeg een wond boven het linker oog, die de GGD ter plaatse heeft verbonden. - duopas- sagiere mejuffrouw P. J. H- klaagde over pijn in de rug. De scooter werd ernstig beschadigd. Op DONDERDAG 7 OKTOBER 1965 van 1.30—2.— uur zal er ten huize van de Vlaardingse artsen gelegenheid worden gegeven voor kosteloze inenting tegen; Pokken voor kinderen beneden de leeftijd van twee jaar; difterie kinkhoest tetanus kinderverlamming voor kinderen geboren in 1960 of later Aan kinderen, die een half jaar geleden driemaal werden ingeënt tegen difterie - kinkhoest - tetanus - kinderver lamming. moet nog een vierde injectie worden gegeven om de verkregen immuniteit voor een aantal jaren te be stendigen. Men kan zich zonder voorafgaande aanmelding vervoegen bij de huisarts, waarbij het oranje inentingsboekje moet worden overlegd. Ouders, die hun kinderen geboren in 1960 en. 1861 volledig lieten inenten tegen difterie - kinkhoest - tetanus en te gen kinderverlamming, worden er aan herinnerd, dat deze kinderen nu voor een herinenting in aanmerking komen. Hierdoor wordt de Immuniteit weer verlengd. Deze her- inenting vindt plaats door gebruik van een gemengd vac cin tegen de genoemde ziekten. Door de huisarts zal bon o uit het oranje inentingsboekje worden ingenomen. willen uitiien voor Mcstert hoogstraat 150 vlaardingen te Ie toon 3007 SCHIEDAM Ondertrouwd: J Fonfria Daras 28 er: G Buijteithek 33: A Fonti-Jne 26 en F Langejan 26: G A Geertsma 20 en L MH Rosbergen 19: P J A van GUi 22 en W J M Houtman 19: J H A van Hees 21 en H P do l;j5 18: W X van der Helden 2S en W P Rljkuiter 27; W H Jansen 23 en A C Chabot 24: %V de Jong 27 en G Gankema 20: J M H B van der Knaap 24 en M J D L Rebers 21: X de Man 21 en X Molenaar 19: X Ottjes 46 en H X Dries 43: W Fetterson 28 en M C M Scholte 27; J H Prins 20 en C S van der Plutfm 17; J X C Fijacker 26 en A Langeveld 13; A Hoslnga 35 en B M Klaverdijk 20; J van Kijn 36 en G van Toom 26: A Sommer 26 en A P van Gogh 22; M Tintel 23 en I. C P Grims 18; P Vlasblom 22 en M X Poot 21; H Vogelezang 24 en K T Raadsen 23; B P Warmerdam 22 en P X van Netten 23. Getrouwd: X G Verheij 23 ers M M van Hulst 23: tv de Leeuw 24 en C Meijer 20: G B Groenhorst 22 en E C Blom 22; T P A Poelman 20 en X E van Oossanen 19; J C Putter 24 en J C Vellinga 23: M J Spits 25 en M Rademaker 22: T H Schil te 32 en B W M Heijstek 21; Z de Graaf 25 en W Hoogcndijk 22; H T van den Berg 23 en S Hogendijk 19; L M Korsten 22 en X X H Starmans 20. t Geboren: Thessa dr. A W van Pelt en N wohets; Anthonie z.v. K A Pegels en X B C Steffen; Simone d.v, I P Martnus en A H van de Wetering; Karin S d.v. J G P Flanderijn en A X van den Boogert: William N z v. W J G Willemse en. A C Kilpatrick; Monique L d v. P W G van Deijk en X T de jager; Hendnk z.v, L X H Pronk en A Barvoets: Clarck D G z.v. C D G Luyster- burg en M E Kooijman. Overleden: W J BIpperda makers 3B. 0; M X Schoen- VLAARDINGEN De ageni van „De Rotterdammer", de heer W. Hag j- stein is verhuisd van Emmastraat 13.i naar Oranjestraat 4. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM - Dc bevolking van Schiedam is in de maand ^st"s met 59 toegenomen dan in dcaraan voorafgaande m*and- OpJU. w»ie aantal der bevolking 81.807 personen en op 31 MP»*JMJ* J*bantel' Er werden in augustus 131 kinderen geboren, Er overleden 57 personen. Met aantal «sUgingen bedroeg 329, terwijl er 329 ™rtroktoeii' huweliiken f lvaren 69 huwelijken en twaalf echtwheidlngen. Van de zratig huweluke «®onden negen paren in eigen woning, veertien bij ouders, twee bij familielede les onderhuurders zestien elk afzonderlek en dertien Duiten de gemeeme. Binnen de gemeente verhuisden In augustus 149 gezinnen en „alleenlopenden «taaimen en 69 vrouwen. Totaal 567 personen. (Van een onzer redacteuren) Neem nu het evangelisatiewerk: De tra ditionele methoden doen het niet meer en daarom proberen we nieuwe wegen (e vinden, zegt ds. Flantinga. en hij Maar acht het een wonder va nGod dat zijn gemeente daarin zo enthousiast en intensief meewerkt. Want al krijgt ds. Plantinga dan geen mannenvereniging op gang, aan mede werkers in de evangelisatie heeft hij geen gebrek en de mensen doen het vanuit een blij geloof en een hartelijke liefde tot de Here Jezus! In het jaar dat ds. Flantinga in Rozenburg staat heeft hij ervaren dat de Geest van God hier rijs werkt! DAT LAATSTE blijkt ondermeer reeds nu uit de zegen die men ziet in het evangelisatiewerk op een aantal grote bedrijven in het Europooitgebied, het arbeidsveld van ds. S. Wijnsma, die sinds een half jaar de eerste christelijk- gereformeerde industriepredikant is In de korte periode dat ds. Wijnsma hier werkzaam is heeft hij reeds vele guns tige contacten kunnen leggen, zowel onder het personeel als bij directies van enkele industrieën. In meer dan één geval is het zelfs al voorgekomen dat het initiatief tot een bepaald contact niet van de dominee maar van een directie uitging! Voor het gewone evangelisatiewerk (bui ten de industriële sfeer) werkt de Christelijk Gereformeerde Kerk nauw, en in een zeer goede verstandhouding, samen met de Gereformeerde Kerk. Onder andere belegt men op feestdagen gezamenlijke kerkdiensten. Tijdens de afgelopen zomer deed men samen het evangelisatie-strandwerk op het kam- peercentrum De Krabbeplaat. Een concrete opgave die tot werken stimuleert is het plan voor een nieuwe kerk. Het verkeert nog in een erg prematuur stadium en het enige wat er van gezegd kan worden is dat onlangs een bouwcommissie werd geformeerd. Voor nieuwbouw zijn drie redenen: In de eerste plaats is het nog propere kerkje aan de Zanddijk met rijn 250 zitplaatsen te groot voor deze voorlopig nog kleine gemeente; in de tweede plaats is het door afbraak en uitbreiding van de burgerlijke gemeente ver tuiten het centrum komen te liggen, en ten slotte zal het in verband met de bestaande uitbreidingsplannen binnen niet al te lange tijd geheel moeten verdwijnen. Men wil nu een nieuw gebouw in het centrum van Rozenburg, een complex met een kerk, een pastorie en vooral een aantal zalen en andere ruimten, warin het met name het evangelisatie werk kan worden geconcentreerd. Voordat dit plan wat vastere vormen kan krijgen is het nodig eerst een financiële basis te leggen en tot dit doel zijn al verscheidene acties gehouden. Men heeft koffie, thee en lucifers ver kocht en de jeugd rooit zaterdags met plezier aardappelen ten bate van de toekomstige kerkbouw, Een flinke stoot in deze richting ver wacht men van een grote bazaar die, heel origineel opgezet, op 15 en 16 oktober zal worden gehouden In het verenigingsgebouw De Rank. Er is een circulaire uitgegaan naar verscheidene grote bedrijven in het Botlek- en Euro- poortgebled en de verwachting is ge rechtvaardigd dat deze financieel of in nature het hunne zullen willen bijdragen om deze bazaar ie laten slagen. Een tweede steun in de rug wordt in Ce toekomst de verkoop van de kerk aan de Zanddijk, Het gebouw is reeds getaxeerd en men wacht inspanning op het bod dat de gemeente ervoor zal doen. Voor rijkssubsidie komt men bij de kerkbouw helaas niet in aanmerking omdat het in feite gaat om verplaatsing van een kerk. en niet om uitbreiding van het aantal bestaande kerken. Overigens mag worden verwacht dat dc zustergemeenten in den lande dat Rozenburg waar alles zo heel anders gaat niet helemaal aan haar lot zullen overla ten! VLAARDINGEN De 10-jarige C. L. A. P., leerlinge van de Ericasehool voor BLO, werd vrijdagmiddag in een school- büs onwel Het meisje werd terstond naar het Holyziekenhuis gebracht, .waar het kort na aankomst overleed. VLAARDINGEN In een woning aan de Broekweg werd vrijdagavond tijdens afwezigheid van de bewoners ingebro ken. Een bedrag van 400bleek bij thuis- komst ontvreemd te rijn. In de kantibe van het tennispark In 't Hof werd zaterdagavond ingebroken. Een oude verbanddoos werd vermist (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Op de kruising van de Schelpweg en de Nieuw- landsedijk is zaterdagavond de zeventien jarige bromfietser P. v.d. L. uit Den Haag ernstig gewond, toen hij in botsing kwam met een autobus. De jongen is bewusteloos naar een ziekenhuis vervoerd met een schedelba- sisfractuur en een gebroken kaam. De Hoekse politie nam de auto van J .SM N. uit Valkenburg in beslag. De bestuurder beschikte niet over de vereis te papieren en bovendien verkeerde de wagen in een slechte toestand. Proces verbaal werd opgemaakt MAANDAG 4 OCTOBER 1915 Russisch ultimatum aan Bulgarije. St. Petersburg, 3 October, Den Rus- siscben gezant te Soiia is opgedragen zonder verwijl aan Radoslawof de nota te overhandigen. De gebeurtenissen die zich op dit oogenblik in Bulgarije afspelen, ge tuigen van het definitieve besluit van de regeering ran koning Ferdinand om het lat van het land in handen van Duitsch- land te stellen. De Russische gezant heeft mitsdien last ontvangen met het gehecle personeel van de Legatie en van de Consnlaten Bulgarije te veriaten, indien de Bulgaarsche Regeering niet binnen 24 uur openlijk breekt met de vijanden van de Slavische zaak en van Rusland en niet overgaat tot de onverwijlde ver wijdering van officieren behoorende tot de legers van Staten, die zich met de Mogendheden van de Entente in oorlog bevinden. Een unicum. Ten kantore van de ge meenteontvanger te Apeldoorn, ver voegde zich Zaterdagmorgen iemand, die vermeende, voor 200 gulden te laag in den Hoofdei ijken omslag ,te zijn aangeslagen, welk bedrag hjj met een wenschtc te storten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1