bMUzieK' assistenten Yeei akkers gaan over in Duitse lianden en onrustig Limburgse gronden dpijKemsserurug ook op spitsuur minder gesloten Buitenland 2jO'N Tweede-Kamerdebat over de herziening van het erf recht is voor niet-specialisten een uitstekende intelligentie test. Gelukkig maar dat de uit slag niet in i.q.'s ivordt uitge drukt, want anders zouden ver reweg de meeste Kamerleden en parlementaire journalisten nu met een minderwaardig heidscomplex rondlopen. Ze hebben aanvankelijk een eerlij ke poging gedaan de geheimen van het nieuwe Burgerlijk Wet boek deel 4 te doorgronden, maar raakten in'de doolhof van legitieme porties, benificiaire aanvaardingen, salaires différés, chicaneuze procedures, bloot gerechtigden, pauliana-acties en imputeerbare giften al gauw het spoor bijster. Even spitsten ze de oren toen de eerzame socialistische vrijge zel dr. Van den-Tempel de na tuurlijkekinderen ter sprake bracht, -maar toen van rege ringszijde werd meegedeeld, dat het fideicommis, met name het fideicommis de residuo, onder het geldend recht nog regelma tig wordt toegepast, was de aardigheid er af Hoogtijd HOOl EN STRO moetkoming in de kosten van het secretariaat van fracties, die voor dit doel niet of niet in voldoende mate over het personeel der Kamer kunnen beschikken". In gewoon Ne derlands vertaald: de fracties kun nen volgend jaar op rijkskosten we tenschappelijke en administratieve assistenten gaan aantrekken, jonge juristen, economen, politicologen of sociologen uit eigen kring, die docu mentatiemateriaal verzamelen, on derzoekingen verrichten, nota's op stellen, besprekingen notuleren, re devoeringen en amendementen ont werpen, kortom: de fracties in staat stellen hun taak als tegenspeler van de regering beter te vervul len. Dat is broodnodig. De regering beschikt over een uitgebreid ambte lijk apparaat, dat op elk gewenst moment een vloed van gegevens kan produceren. De Kamer moet het doen met een betrekkelijk klei ne griffie, die voor het grootste deel zuiver administratief werk ver richt. Geen wonder dat van een be hoorlijk parlementair tegenspel vaak niets terecht komt. Ook de specialisten in de Kamer kampen immers dagelijks met een gebrek aan documentatie, dat hun positie tegenover de zoveel beter geïnfor meerde regering verzwakt. Met CBS en CPB achter zich kan een minister van economische zaken een Kamerlid dat zijn wijsheid put uit de Economisch-Statistische Be richten, als een kleine jongen behan delen. De begrotingspost van drie ton kan dit probleem niet een-twee-drie oplos sen. Het is een heel bescheiden begin netje. De parlementen van andere lan den zijn op dit punt al veel verder. We hoeven ons natuurlijk niét te spie gelen aan Amerika, maar vermelding verdient toch wel, dat een senator uit Illinois in z'n eentje 25 personen met een totaalsalaris van 130 duizend dol lar in dienst heeft. En dat in de biblio theek van het congres in Washing ton ruim 200 wetenschappelijke onder zoekers per jaar rond 100.000 opdrach ten en vragen van congresleden ver werken. De ervaringen in het buiten land wijzen uit, dat naarmate de we tenschappelijke assistentie beter is, de behoefte aan gespecialiseerde parle mentariërs afneemt en de all-round- politicus meer kansen krijgt. Een schaduwzijde van de vorming van wetenschappelijke fractiestaiven is, dat het kwaliteitsverschil tussen grote en kleine fracties zich nog dui delijker zal gaan aftekenen. De groot ste fracties krijgen voor de uitbrei ding van hun secretariaat elk ƒ75.000, de kleinste 7500. KVP en PvdA kun nen dus een echte braintrust gaan aantrekken, de GPV-er Jongeling (die als eenling over alle onderwer pen moet praten en dus eigenlijk het meest behoefte heeft aan assistentie) hoogstens een secretaresse.' Vanaf de perstribune hebben we vol bewondering neergekeken op minister Samkalden (die zich overi- gens niet voor niets door een rege ringscommissaris liet bijstaan) en op de erfrechtexperts van de Ka mer, die knappe amendementen ver dedigden. Hadden ze die zelf ont worpen? De vraag is niet zo gek, want meer dan eens laten Kamerle den hun wijzigingsvoorstellen uit dokteren door buitenparlementaire deskundigen, die nog meer met de materie vertrouwd zijn. Dat ge beurt vooral als het om de juridi sche vormgeving van technisch-inge wikkelde, zaken gaat. Zo liet inder tijd de AR-fractie haar amendemen ten op de Mammoetwet opstellen door mr. Grosheide, toen nog ad junct-secretaris van de Schoolraad voor de scholen met de Bijbel, nu staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen. Niet ongebruikelijk was ook het verzoek van de VVD-er Joekes aan.,., het ministe rie yan verkeer,en waterstaat om een amendement op het wetsont werp Rijks wegenfonds te leveren ter vervanging van het weggeld. Zo'n vérgaand beroep op; de des kundigheid en welwillendheid van buitenstaanders bewijst één ding: namelijk dat het hoog tijd wordt de Kamerfracties met een eigen we tenschappelijke staf uit te rusten. De regering heeft dat ingezien en op de hegroting-1966 een post van ƒ320.000 uitgetrokken „ter tege- Cti -• w> w „lv- Op de stoep stonden wat mannen die schreeuwden dat de schuur brandde. Het waren arbeiders die in een werk- busje voorbijkwamen en vlammen za- Als broer F. tegen hun bestofte traktor leunend over de oorzaak praat, zegt hij: „Die eerste keer kan 't de lamp in het bietenhok zijn ge weest, De schuur lag lekker vol. Maar nu, ik weet 't niet. Er lagen twee speciaal handschoenen magazijn 'otterdam: karei doormanstraat 294 den haag 'venestraat 3 eigenaars gekomen. Ook in de buurt van Bergen penetreren Duitse boeren steeds dieper in Nederland. «?enb,ur# Rotterdam? W.' J J. Fal- Sch3??' s-Hertogenbosch; doet. H. NacrSh' X' Hasselt, Rotterdam: J. laag? Schiedam; E. Uithol, Den

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1