Muziekconcours Wilton uitstekend geslaagd concert in uitverkocht Arcade 1GENOA Nieuwe federatie gaat maaltijden thuisbezorgen Zowel GSS als GTB kwamen zaterdag niet tot winst RET-HUISJE OP KOEMARKT nbrekertjes gepakt Weer verkeerstelling met liehtenmethode Jeven gewonden in het verkeer Eerste prijs Schiedamse politie Interkerkelijke samenwerking Overleden na val van trap lurgerlijke stand Jazz-sociëteit Guïllaume Harmonie was weer Meer gespaard bij Anno 1820 Grote (1-7) zege voor O.D.I. seizoen tegemoet? Lenozzedi Figaro eerste in Hippo Campus-reeks Op Blijdorp'Kleinpolderplein A. G. Putters veertig jaar bij Hasekamp Lustrumconcert van S.Chr.M. 3r3jitüenUtmmrr (foto haalde op zebra in Damclub Schiedam verloor met 11-9 Kraanwageo moest auto's wegslepen Politie arresteert bromfietsdieven Hersenschudding na val op schip -ui# Piet van Egmond met concert in Grote Kerk rotterdammer Pagina 3 MAANDAG 11 OKTOBER 1965 SCHIIEDAM De Harmonie „Wilton-Fijenoord" hield zaterdag op het terrein van de Werf Wilton- Fijenoord een nationaal federatief muziekconcours. De beschermheer van de Harmonie, ir. B. Wilton, opende deze muzikale gebeurtenis, waarachter, zoals hij het noemde, een veertigjarig jubileum schuil ging. en morgen "n da ge/likt jggargp jEAaa qbjusobw :.f '\f •rflIEDAM Het stadsverkeer heeft i trtlopen weekeinde een aantal on- jf/n opgeleverd waarbij zeven per- o «eer en minder ernstige verwon- opliepen. De 3-jarige voetgangster H. A. van ogde •dea igea dea i Burgemeester Damlaan. waar reeds een vrachtauto «stopt. De personenauto, bestuurd J A J- p. reed evenwel de over plaats op tegen het meisje aan. dat 5, te vaüen en daarbij gewond we d. «7D bracht het kind ter behamie- [|Mar de Dr. Noletstichting. een hersenschudding en de £rdirim uit de kom werd de 3-jarige r,»n-itsema uit de Pieter tie Hooph- "r 5,-erd aangereden door de GGD het Gemeenteziekenhuis gebracht. KL tussen twee geparkeerde auto's óe rijbaan overgestoken en daarbij gereden door een personenauto, be arfdoor A. J. Met een wond boven liet rechteroog A zondagmiddag de 78-jarige J. v. d. (oor de GGD naar het Gemeentezie- éuis gebracht. Hij had bij de tram- pp de Rotterdamsedijk ter hoogte ,de Grensflat ziin echtgenote in een Kaande tram willen helpen en kwam voor het vertrek van de tram te ïjjen frontale botsing tussen een wjets bestuurd door de 16-jarige A Been bromfiets, bestuurd door de 22- ;>e J J. W. met als duopassagiere de ilrige mej. M. S., gebeurde zonctag- S in een bocht van de Kerkweg in hjualig Kethel. De ene bromfietser a uit het Joppelaantje. terwijl de If er juist naartoe reed. De duopassa- V mej M. S. werd gewond aar, het iterdiibeen en de bestuurder van de srJieis J. J. W aan de rechtervoe GGD bracht beiden ter behandeling ir het gemeenteziekenhui -Doordat een bromfiets, bestuurd Met r ,je fi4.jarite C. N. uit Vlaardingen. dag op het Van 't Hofplein bij het ne- ^ea- a m een bocht niet voldoende ruim- ■°m' 'iet om een personenauto, bestuurd OP- c. P. te Rotterdam te laten pas s's, kwam eerstgenoemde met de auto 1s "botsing, waardoor de man viel. Met nrondingen aan beide benen werd hij ir het Holyziekenhuis te Vlaardingen racht. -Doordat hij omkeek reed vrijdag ie Jan Sieenstraat de bestuurder van hremfiets tegen een personenauto, iiuro door D. V. uit Rotterdam. Beide •rttigen kwamen uit tegengestelde ■ting. De GGD bracht de bromfietser s een gebroken rechterarm naar het aeenteziekerihuis. kan iten bet i'is ter- lans tTQp aar- S 13 :den ver. nu- w~ age! van 15 zijn 1 vn aart raat 3EDAM Geboren.* Randolf z,v, D. Üjk en EL Ho gen horst: Johanna P. d.v, J. en A. M. Daalmeijer; Quirina M. J. E. a. A. C. van Deurzen en L. J. F. M. trpel; Alexander C. z.v. N. G. Mulder en L X. Dekker. wieden: K. van Eijk, 73 jr, echtg. van Heiden. (Van een onzer verslaggevers) „Dat de jeugd de toekomst heeft, geldt ook voor de Harmonie, daar er weer een aantal jongeren gereed staat om de straks opengevallen plaatsen In te nemen. Het is een troostrijke ge dachte, dat in deze woelige materialis- !Yaa een onzer verslaggevers) C91EDAM Ruim vierhonderd jt'j [dip bezoekers luisterden zaterda. ®d in het uitverkochte gebouw tit ouder intense stilte naar een JfatifeJijk concert van de Stork dj ra Dixie Kids, het bekende kwar- na Pim Jacobs en Rita Reys, nog is «Europa's first lady of jazz", concert, dat werd gepresenteerd San-sociëteit „Guillaume", blonk kor gestyleerde klank-composities us por verantwoord samenspel. er- det programma werd geopend a: tt een aantal nummers in oude ijl door de Stork Town Kids onder jjiding van Hans Pohl. Het debuut Kn. uitstekende vertolking van is- sin. Street Blues. Daarna gaf Pim ©rvorst met veel evocatie op zijn ®jo: Some of these days, isestemd op een actueel onder it dat de laatste dagen de Schie- oars nogal bezig hield, was „Blu- it; unkknown Toos, een solo van ds haalde al het mogelij- io ®t zijn saxofoon en kreeg een "aar applaus. it tweede gedeelte van het pro- F"ona bracht het Trio Pirn Jacobs geheel ander genre jazz-muziek j gehore. Voor deze avond was ttrio versterkt met drummer Han ®k. Deze laatste bereikte een <w hoogte in zijn vijf r1 nuten W drumsolo, getiteld „West Co- ifilues" S,?°ï?.a: wandelsportver. „Schie- ™d bijeenkomst, 20. Aquarium- en Terr.ver. „Aqua- vergadering. 20. Sacrum; Alg. Bond an Bejaar- S"^voorstelling, 13.30 en 19.30. '«'•Ned. Bond van Vogelliefheb, «ataktavond, 20. !Wad Ned. Ver nis. 19.15. ,De Verzamelaar", »De Rotterdammer", Schie- irfhoCiie^l?ge kerkstraat 28, tel. ralioil 115588. toestel 52, bg.g. na 01898V.6619.redaCt,ODele aangele" Stei m\bo°eh- Dr'Za:nenhof" ïai?j',eZorginEr: Agentschap <adr. vau lS.SOi9.30 uu£ Mans»» ^'efoonnummers: Alarm wao66, alarm brandweer 26923, ^■en G.D 269280. Gcuka. Groenelaan 127, tel. Het hoogtepunt van de avond was echter het optreden van Rita Reys. Zij zong achtereenvolgens Whisper not, My funny Valentine en Love for Sal.e Haar stem beheersing was voortreffe lijk. Zij besloot met Old Black Maggie en I cried for you. Zij kreeg bloemen en verwierf een ovationeel applaus. Na afloop van het concert was er een groot bal met medewerking van de Stork Town Dixie Kids en later op de avond van het Schiedamse kwartet Les Copains. SCHIEDAM Vrijdagavond heeft de Damclub „Schiedam" haar derde wed strijd gespeeld tegen het tweede tiental van Charlois. De uitslag is geworden een verlies met de cijfers 11—9. Aan het eerste bord zat de heer J. G. Onink met wit. Hij speelde een goede sterke partij tegen Jac. Verveen. In een boeiend middenspel kwam tot een krach tige Rozenburg-opstelling. Na een verras sende slag, die doorbraak en winst op zou leveren, zette hij echter niet scherp genoeg voort, waardoor de partij alsnog remise werd. Aan bord 2 speelde de nog jonge C. den Boer een klassieke partij. Hierbij liet hij zijn tegenstander, de heer Joh. v. Eyck, zelfs niet aan bod komen. Hij won na zijn tegenstander geheet vastgcspeeld te hebben. Gedetailleerde uitslag: 1. J. C. Onink—Jac. Verveen 11: 2. C. den BoerJoh v. Eyck 20; 3. W. C. HeuvelmanA v. Herrewijn 0—2: 4. C. W. SleeuwenhoekJ. Slump 02: 5. H-VTirck2—0: 6. M. d. Houting—A. C. Kortman ü-2; 7. J. de Wilde-J. H. Latooy 11: 8. A. RisseeuwJ. Luhrman 20: 9. M. VeidtA. den Boer 0—2; 10. C. W. van Dam—C. Storm 1—1. Totaal 911. tische wereld er velen zijn, die samen werken en door dat werk ontelbare mensen laten genieten van hun presta ties", aldus de heer Wilton. Ook het lid van het hoofdbestuur, de heer H. F. C. Groenendaal uit Delft en de secretaris van het provinciaal bestuur, de heer P. J. v.d. Stok uit De Lier, voerden het woord. De laatste was aange wezen als prijzencommissaris. Het dage lijks bestuur van de Kon. Nederlandse Federatie van Harmonie- en Fanfarege zelschappen had als juryleden benoemd de heren G. H. Boedijn, O. van Hemel, P. van Meyer, G. Nieuwland, M. Ogier en P. Stalmeier. De mars- en tamboerwedstrijden be gonnen om ongeveer elf uur 's morgens. Er hadden zeven korpsen moeten mee doen. maar vier waren verhinderd. Om halfeen 's middags begon de cöncertwed- strijd in de kantine van het Dokkan toor-Oost. Een eerste prijs In de Sectie afdeling uitmuntendheid behaalde het Schiedamse Politie Muziekfanfare gezelschap, diri gent M. Brilleman, (30 leden). Het ver plichte werk was Plein Soleil van P. van Mever en het keuzewerk Vier Bagatellen van V. Kalkman. I Commissaris R.* Rijpma eiï hoofdin'- specteur, tevens voorzitter'van het mu ziekgezelschap, C. v.d. Haagen waren beiden aanwezig. In dezelfde sectie behaalden de Kon.erk.Ver. ,Ons genoegen", Montfoort de 2e prijs en Fanfare „Euterpe", 's Gra venmoer, le prijs. Sectie Fanfare le afde ling: Muziekver. „Nieuw Leven, Kame- rik, le prijs. Sectie Fanfare 2e afdeling: Muziekver. „U.T.D.", Maarssen, le prijs. Sectie Harmonie, afdeling uitmuntend heid: Harmoniever. „Kunst naar Kracht", Loosduinen, 2e prijs, Harmonie „Concor- SCHIEDAM Op de Bettoweg ter hoogte van de hulpbrug over de Schie verleende zondag de personenauto, be stuurd door IV. B. uit Hillegom geen voorrang aan een van rechtkomende per sonenauto, bestuurd door F. G. v.d. W. uit Amsterdam. Beide voertuigen kwa men met elkaar botsing. Ze moesten zwaar beschadigd, door een kraanwagen worden weggesleept. Persoonlijke onge lukken kwamen niet voor. /IP het nationaal muziekconcours van Wilton Fijenoord, te Schie dam viel zaterdag van alles te ge nieten dia" Heerewaarden, 2e prijs, Harmonie- ver. „Dockyard", Rotterdam le prijs, Har moniever. „Crescendo", Sliedrecht, 2e prijs. Sectie Harmonie Ere-afdeling: Kon. Zeister Harmonie Gezelschap, Zeist, le prijs. Sectie Fanfare, Vaandelafdeling, Kon.Muziekver. „Kunstliefde en Vriend schap", Leerdam, le prijs, Aalsmeers Fan farekorps, Aalsmeer, le prijs. Sectie Harmonie, Vaandelafdeling, Kon-Harmoniekapel, Delft, le prijs, 111 punten, Kon. 's-Gravenhaagse Politie Mu ziek Ver. „Onderling Kunstgenot", 's Gra- venhage, le prijs, 114 1/2 punt (kampi oen). Het concours werd begunstigd door mooi, zonnig herfstweer. Er heerste een opgewekte stemming en er was veel belangstelling. De organisatie was bijzonder goed. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Tamboers- en Pij perskorps Harmonie heeft zaterdag weer een drukke dag gemaakt Eerst maakte men een mars door het westen van de stad en vervolgens ging het korps naar het St.-Liduïnatehuis voor bejaarden. Daar vandaan werd een korte serenade gebracht voor de woning van de heer J. J. Fontijne, Stadhouderslaah. 93, die zoals gemeld, vrijdag zijn veertigjarig jubi leum ais directeur van de gelijknamige (tegenwoordig in Vlaardingen gevestig de) machinefabriek heeft'gevierd. Hierna volgde een bezoek aan Huize Francois Haverschmidt waar het korps een showprogramma verzorgde. De direc trice van het tehuis beloonde dit met koffie in de hal van het gebouw. Een mars door Zuid besloot de activi teiten van deze dag. Het bestuur doet een beroep op toeschouwers die zater dagmiddag bij het stadhuis hebben ge maakt deze te komen tonen aan het secretariaat Plein Eendragt 17a. In het ziekenhuis te Heerenveen is gistermiddag overleden de 69-jarige mevrouw A. Vis-Liemburg uit Ger- sloot. Zij wilde een dweil in de vaart uitspoelen en toen zij daartoe overstak werd zij aangereden door een auto. Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In de maand september werd bij de Spaarbank anno 1820 te Schiedam 1.911.129,55 ingelegd en 1.710.135,69 terugbetaald. Een iniegover- schot dus van 200.993,86, tegen een over schot van 76.380,87 in september 1964. Ook de afzonderlijke diensten gaven aanzienlijk betere resultaten te zien dan in september 1964; met spaarbusjes werd bijv. 30.756,64 gespaard (september 1964 27.398,52). via de bedrijven en door looninhouding 19.264,75 (september 1964/ 15.842.50). Het tegoed van inleggers bedroeg op 30 september 1965 52.554.420,57, het aantal inleggers 55.408. Op 30 september 1964 hadden 54.292 spaarders tezamen een te goed van 46.981.433,67. Ultimo september 1965 waren het obli go en de reserves voor 29.847.398,52 be legd in effecten, voor 13.926.187.97 in onderhandse leningen en voor 9.169.328,75 in hypothecaire leningen. De liquide middelen bedroegen 4.522.389,34. (Van een medewerker) SCHIEDAM Op een zwak spelend Bolnes 2 heeft ODI zaterdag een overtui gende 7—1 overwinning behaald. Eerst in de tweede helft slaagden de wit-zwarten er in om door te drukken omdat goed van het windvoordeel gebruik werd ge maakt. Met een beheerst schot opende Cock Barzilay de score na een kwartier (0—1), maar met een fraai afstandschot maakte Bolnes ai gauw gelijk (1—1). Rens Brink man zorgde nog voor de rust voor een ODI-uoorsprong door van onder de korf raak te schieten (1—2). Een kwartier na rust was de ODI-voor- rong door Jennie Houtman op 1—3 ge bracht en Costic Toussaint zorgde met twee rake schoten voor 14 en 1—5. Met een schitterende treffer maakte Jan Ver steeg het halve dozijn vol (1—6). Kort voor tijd bepaalde Cock Barzilay de eind stand op 17. ODI 2 verloor met 53 van Nieuwer- kerk. <Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM Zondagmorgen werd in de Schiedamse kerken afkondiging gedaan van het feit dat binnenkort maaltijden aan bejaarden zullen wor den verstrekt. Wat de kerkgangers niet wisten, en wij vandaag als eerste kunnen publiceren, is dat dit initiatief uitgaat van de Federatie Bejaarden- werk in Oprichting. Hierin werken de Gereformeerde Ziekenzorg, het Her vormd Maatschappelijk werk, de rooms-katholieken en Humanitas sa men. Als eerste noodzakelijkheid werd de maaltijdcnverstrekking aan bejaarden gevoeld. Driemaal per week zal een warme maaltijd worden thuisbezorgd (op een vast tijdstip) bij de deelnemers. Dit zal een uitkomst zijn voor alleenstaande mannen, voor weduwen die slecht ter been zijn, enz. In 1955 en in 1963 zijn in Schiedam reeds pogingen gedaan tot het komen van maaltijdenverstrekking. DR is des tijds op niets uitgelopen. Nu de diverse verenigingen en stichtingen voor maat schappelijk werk de handen ineen gaan slaan, zijn de kansen van slagen veel groter. Als eerste is de federatie adressen aan het verzamelen van bejaarden die hier voor in aanmerking willen komen. Er zal een vergoeding voor de maaltijden moeten worden betaald. Het gaat dus beslist niet „van de bedeling". Is dit bedrag bijvoorbeeld voor hen die alleen van hun A.O.W. leven te hoog, dan kan de Bijstandswet insprin gen. Ieder die hieraan behoefte heeft, can dit opgevpn aan de eigen diakonie, wijkverpleegster of bejaarden sociëteit. Al de adressen komen uiteindelijk bij de secretaresse van de federatie, mevrouw J. Poll-Schut, Tuiniaan 92. telef. 267856. Er zal op een vast adres worden ge kookt. Ook dieetpatiënten, zelfs met sui ker-, zoutarme en vetloze diëten kunnen een beroep op de maaltijdenverzorging doen. Er is ook behoefte aan vrijwilligsters die zo mogelijk eenmaal per week een vaste wijk krijgen. Zij brengen de ga mellen weg, halen.de (schoongemaakte) pannetjes weer op en vormen tevens een contactpunt als er moeilijkheden in het gezin zijn. Voor dit werk kan men zich eveneens bij eerder geroemde in stanties opgeven. Vanmorgen meldde zich reeds de eer ste vrijwilligster bU de hervormd maat schappelijk werkster, mej. M. H. Katz aan de Lange Haven 106. Voor de gere de ziekenzorg Van Hogendorpstraat 10 heeft de heer J. (Van een medewerker) SCHIEDAM Het gaat er naar uitzien dat zowel GSS als GTB een moeilijk seizoen tegemoet gaan, want ook zaterdag kwamen deze clubs niet tot winst. GSS kreeg bij WOB met 31 klop en GTB liet Eg. Boys met 53 de volle winst mee naar Rotter dam n«men. Ook PPSC verloor hoewel met ere. Tegen het sterke De Zwerver speelde PPSC in Kinderdijk een goede wedstrijd, uitstekend geleid door arbiter v. Merke steyn. Met 1—6 won De Zwerver. (Zie voor: het uitgebreide verslag de sportpa- HOEK VAN HOLLAND De politie in Den Haag heeft dezer dagen een jeugdbende opgerold die in de laatste maanden in het Westland talrijke brom fietsen heeft gestolen! Twee van de knapen, de zeventien jari ge A. J. v. S. en de negentien jarige E. V. bekenden in de afgelopen zomer ook in Hoek van Holland twee brommers te hebben gestolen. De jongens maakten de bromfietsen onherkenbaar door onderde len van de diverse brommers te verwisse len. Voor de derde maal in enkele weken heeft een dief geprobeerd konijnen te stelen. Deze keer is het hem echter niet gelukt. Wel heeft hij achter het huis van een Hoekse inwoner het nachthok van zijn plaats geschoven, maar daarbij is hij kennelijk gestoord. De konijnen werden later gevonden. Ze liepen los in de tuin. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De zestigjarige chauf feur L. van Dijk werd zaterdagmorgen met ernstig schdelletsel bewusteloos ge vonden in de gang van zijn huis aan de Mathcnesserdijk. In het Dijkzigtzie- kenhuis is hij in de loop van de dag overleden. Hij is vermoedelijk van de trap gevallen. VLAARDINGEN. 11 okt. 1965 Van de treilervloot kwamen vanmorgen slechts twee schepen aan de afslag. Het waren de Mlchiel Jan VL 110. schipper C. v. d. Zwan. met 21 last en 400 kisten verse haring en de Elly. VL 73 schipper K. Pronk met 28 last en 800 kisten. Het eerstgenoemde schip kwam nog van de Noordzee. De schipper rapporteerde dat de laatste dagen vrijwel niets meer gevangen werd. In de Ierse Zee kon zater dag wegens het onstuimige weer niet wor den gevist, vanmorgen betaalde men aan de afslag voor volle haring 72. ijle haring 53—60 en steurharing 55, alles per kantje. Mltfe heeft drie jongens van 10, 12 en 13 jaar aangehouden, die gewapend Ier#» verschillenjdc inbraken hebben gepleegd, djlbfa distilleerderij EdeJweis en het bureau Huisvesting Onhrngs hadden ze op ïüiaa portemonnaic van een dame ontvreemd en m net Sport- badden ze eveneens een poriemonnale meegenomen. werd een tiental eigenaars van personenauto's bekeurd die hun wagens op het parkeerterrein hier en daar in het Hargseportpark hadden (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De nachtelijke ver wijdering van het RET-wachthuisje van de Koemarkt (zie onze krant van vrijdag) heeft nogal wat verbazing van tramreizigers en passagiers ge wekt. Reeds nu is er een nieuw wach thuisje geplaatst dat passagiers en rei zigers een beschuttend onderdak geeft. Het nieuwe wachthuisje met veel glas mag dan kleiner van formaat zijn, de akkomodatie is er niet minder geriefelijk om geworden. Deze verandering gaat zo als gemeld vooraf aan de uiteraard gedeeltelijke vernieuwing van lijn vier. De lijn, die het parkoers volgt van Marconiplein, Mathenesserweg en Middel landstraat krijgt binnenkort gelede tram wagens. Deze wagens hebben evenwel slechts aan één kant in- en uitgangen, zodat men dan niet langer zoals tot heden op de koemarkt links kan uitstappen. Men moet derhalve meer tuimte scheppen. Dit kan alleen door het verleggen van de tramrails. Daarom moest het tramhuisje verdwij nen. Op de andere helft van de drukke lijn vier blijft men het oude materieel gebrui ken. Deze lijn loopt vanaf het Marconi plein over de Schiedamse weg verder Rotterdam in. Het bleek op deze lijn onmogelijk voldoende ruimte te schep pen om er de nieuwe gelede tramwagns te gebruiken. gina's). HBSS bleef ongeslagen door Ba- rendrecht met 30 huiswaarts te sturen. GSS begon goed in de wedstrijd tegen VVOR, maar noch Bonte, noch Mook- hoek en v. Strijen zagen kans de Rotter damse doelman te passeren. Toen keeper v. Beek na een half uur twijfelde kon WOR op 10 komen. In de laatste minuut van de eerste helft bracht Ouden aarden de gelijkmaker tot stand, zodat met 11 de thee werd gebruikt. Na rust zag GSS geen kans om enkele kansen te benutten en doordat WOR dat tot twee maal toe wel deed, bleven de punten met 3—1 in Rotterdam. GTB,keek in de strijd tegen Egelantier Boys na twintig minuten reeds tegen een 3—0. achterstand aan» voornamelijk door defensiefouten. Rechtsbinnen Rietveld, linksbinnen v. Dongen en linksbuiten v. d. Reyken zorgden evenwel voor een ruststand van 3—3. Na rust bleek de verdediging van GTB uit vorm te zijn, want op vrij gemakkelijke wijze kwamen de Rotterdammers op 3—4 en 35. formeerde zieki A. Bosdijk. (telef. 269051) in de Federatiezitting, voor de rooms-katholieken mej. J. Bur ger, Stadhouderslaan 99. De prijs van de maaltijden zal zo laag mogelijk worden gehouden. Keukenaan biedingen zijn al gedaan en ook voor het vervoer zijn er waarschijnlijk mogelijk heden. Als voorbeeld staat de initiatiefneem sters voor ogen het UW-werk in Den Haag, waar men met drie maaltijden is begonnen en nu driemaal vijfhonderd maaltijden per week worden verstrekt Daar gaat alles met vrijwillige krach ten, aüeen de administratie kost geld. VLAARDINGEN Dinsdagavond om 20 uur begint de eerste voorstelling in de in de reeks „Hippo Campus" in de stadsgehoorzaal De „Opera Piccola" uit Amsterdam zal dan ,,Le nozze di Figaro" opvoeren. Geheel in de.lijn van de Jlippo Campus"-voorstellingen (het meer bij de mensen brengen van de kunst) wordt deze opera in het Nederlands gesproken. Hierdoor hoopt het Amsterdamse gezel schap te bereiken dat het stuk begrijpe lijker wordt In de gesproken gedeelten is de strek king van de te zingen gedeelten ver werkt Steeds tracht men de bedoelingen van Mozart zo veel/mogelijk tot hun recht te laten komen. - (Voor de gehele JïiPPO Campus"-reeks (zes voorstellingen) kan men abonnemen ten kopen voor 15. Houders van jeugd- paspoorten 10. Kaarten en abonnemen ten zijn aan de zaal verkrijgbaar iedere dag, behalve maandag). •VLAARDINGEN Aan boord van een lichter in de Vulkaanhaven viel de 65-jarige ijkmeester J: B. zaterdagmorgen zodanig dat hij met een hersenschudding en een hoofd-,f wond in het Holyziekenhuis moest wordéii opgenomen. Op de hoek Kethelweg—Spaarlandlaan reed zaterdagmiddag een personenauto tegen een bromfietser. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. De bromfietser! de 19-jarige H. K. uit Rotterdam, is met een hersen schudding naar het Holyziekenhuis gebracht. ROTTERDAM Bij gunstig weer zal op dinsdag 12 en woensdag 13 okto ber een verkeersonderzoek worden gehouden op het Blij dorpplein en Kleinpolderplein. Doel van dit onder zoek is na te gaan hoe het verkeer uit Den Haag (rijksweg 13) en uit Rotter dam (Stadhoudersweg) zich over deze pleinen beweegt. Dit onderzoek, dat wordt verricht door de verkeerspolitie en de sub-afdeling ver keer van de dienst van stadsontwikke ling, heeft alleen dan kans van slagen wanneer de automobilisten hun volle me dewerking verlenen. Deze medewerking bestaat uit het op verzoek ontsteken van groot licht op de plaats waar dit wordt verzocht en het weer doven van het licht bij bet bord „einde telling, dank U". Met behulp van deze methode werd al eerder dank zij de medewerking van de automobilisten met goed resultaat een verkeersstromen-onderzoek te Rotterdam verricht. Ook nu rekenen de organisato ren van het onderzoek op de volle mede werking van de automobilisten. SCHIEDAM De heer A. G. Put ters (Ouddorpsestraat 19a) viert van daag zijn veertigjarig jubileum bij Drukkerij Hasekamp en Co. Hij werd onderscheiden met de ere-medaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje Nassau. De heer Putters (55) is aanvankelijk in de distilleerderij van de firma Hase kamp als flessenspoeler werkzaam ge- geweest. Later werd hij overgeplaatst naar de drukkerij. Door zelfstudie heeft hij zich de nodige bekwaamheden voor het drukkersvak verworven om thans als chef van de drukkerij te kunnen optre den. In het kantoor van het bedrijf werd de jubilaris vanmorgen door zijn directie gehuldigd. Burgemeester TL Roelfsema reikte cm bij die gelegenheid de bij zijn onderscheiding behorende versierselen uit. Het beginpunt van het ondersoek zal duidelijk worden aangegeven. Het onderzoek gebeurt van 89 nar; van 1112 uur en van 1718 uur, dinsdag voor het verkeer de stad nit vanaf de Stadshoudersweg; woensdag voor het verkeer de stad in vanaf rijksweg 13. SCHIEDAM Ter gelegenheid van zijn 35-jarig bestaan geeft het Schiedams Christelijk Mannenkoor op donderdag 21 oktober een jubileumconcert in de Mag- nalia-Deïkerk. Het bestuur heeft kans gezien de alt zangeres Caroline Kaart, voor dit concert te engageren. Na maandenlang verblijf in het buitenland komt zij deze maand weer terug in Nederland. Zij zal verschil lende liederen, waaronder de Altrhapso- die van J. Brahms, met het koor zingen en solistisch optreden met Nederlandse, Duitse en Schotse liederen. De begelei ding van koor en solisten is in handen van Koos Bons. Het koor zingt werken van J. S. Bach, Lucien Deiss, Fr. Poulenc, en enkele ne gro-spirituals. Kaarten zijn a ƒ2 verkrijgbaar: J, Poot Nassaulaan 51a. tel 266870, M. Kop- mels B. K. Laan 274b, tel. 267138, G. Huisman Mgr. Nolenslaan 189, tel. 265052 en J. de Jonge Willem Pijperstraat 52. Houders van jeugdpaspoorten krijgen 50 procent reductie. MAASSLUIS De organist Piet van Egmond zal op zaterdag 16 oktober om 20 uur in de Grote Kerk te Maassluis een concert geven. Zijn programma vermeldt werken van Bach, Handel, Loeillet, Stanley, Mendels sohn en y.an de concertgeyer een improvi satie. MAANDAG, 11 OCTOBER 1915 Belgrado door de troepen van de Duitsch-Oostenrijksche legergroep onder Vort Mackensen bezet. Het Duitsche legerberieht, dat de voornaamste ge beurtenissen weder duidelijk en beknopt uiteenzet, zegt aangaande het Servische front: „Twee legers van een nieuwe, onder Von Maekensen gevormde leger groep zjjn met bun hoofdmacht de Save en den Donan overgetrokken. Nadat de Duitsche troepen van het leger van den Oostenrjjksch-Hongaarschen generaal Von Kiivess zich van het Zigetinereiland en de hoogten ten Zuidwesten van Belgrado hadden meester gemaakt, gelukte het dit leger ook het grootste deel van Belgrado in handen der verbonden troepen te brengen. Oostenrijksch-Hongaarsche troe pen bestormden de citadel èn het Noorde lijke deel van Belgrado, Duitsche troepen de nieuwe konak. De troepen dringen door het Zuidelijke deel van dé stad." i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1