Maar spandoeken waren favoriet Broodrel herhaalt gematigde stel in FORTEX FORTEX inbraak postkantoor Al in de tijd van Newton... V. VLAER KOL Jf Expositie van vogels in gebouw Arcade M. Mooy opvolger bij PCG D. NIEMANTSVERDRIET GAAT UIT DE RAAD *5CHIE RenniesJl Directie M. en S. gaf commentaar op broodrel Burgerlijke stand steunt opruim 30 jaar ervaring Morgen uitspraak georganiseerd overleg? A. Hoogendijk nam afscheid H.V.O. Schaakclub II.V.O. tegen Rotterdam 3 Ontploffing in olieliaarcl Vergadering vogelliefhebbers Bloedafname in Touwf abrieken Bromfietser sloeg over de kop Zeelieden kraken automaat Bromfietsdief klemgereden Ruim 600 bejaarden genoten van féést Uw rekening draagt een naam bij Vlaer Kol Wielrijdster gewond bij botsing C. Bulens 25 jaar gemeentesmid Pad Poldervaart afgesloten 1965 pnTTERPAMMER Pagina 3 WOENSDAG 13 OKTOBER I96S -■J hetS n iid e- n, m en- ar iat ie- ;r« an dë CüRSIE I EXCURSIE II EXCURSIE ra •en dagelijks kleedt u altijd een klasse beter! Fortex (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De broodrel heeft zich vandaag op de bezorg loze woensdag in gematigde stem ming herhaald. Bij wijze van pro test stonden vanmorgen voor de uitgang van bakkerij Vlug aan het Herenpad meer broodbezorgers, dan vorige week woensdag. Tot ongeregeldheden is het echter niet gekomen. Oplossing? v-r A tfltfJk. ■f-r'hct (1642-1727) Engels wis- en natuurkundige HAAMSTEDE - Twee bakkers heb ben, wegens gebrek aan personeel de broodbezorging gestaakt. Het brood wordt daardoor 2 cent per 8 ons. goedko per, maar de klanten zijn toch niét geluk kig met deze maatregel. OPVOLGING -üif- tïïA&M 9BEUUBSSB3T ee< cfcti; ran; at- alt,;' 'an er, op ng. ste :en an ae. 'an ?r- 3Ö0 en. er Ier ate Jer (er ag van 26 september na Qi. de it- !P- ur lis if- ri- e- n- ed e- 3n w e- as rd is g- 00 de n-j, er}.' k>> "s- e- to tt e? ÏD d, in d, d- se r- !n et ®M2besloot de gemeente Schie- deel te nemen aan de werk- eden van de Stichting Recrea- Qridse Maas. Het nadelig sal- t voor U procent voor reke- van Schiedam. Voor 1966 kan rekenen op ongeveer f46 000.—. W. maakten op donderdag 23 imber een excursie naar dit re- Zgebied. Na het bezoek gaf de lentesecretaris de indrukken die het college had opgedaan, 'citeren enkele zinsneden: „Dit rectiegebied zal in beperkte mate actieve watersportliefhebbers aan- i verpozing kunnen bezorgen. een grotere groep is er ruim- ,;s gelegenheid voor oeverrecrea- Be2waar is voorlopig, dat het nog enigszins geïsoleerd ligt. dit zal over enige jaren beter den en dan zal tevens de ontwik- ng van het recreatieschap zich ken voortgezet. De overgang van letterlijk omgewoelde Rozenburg I zijn nieuwe industrieën naar dit !js^aar smalle natuurgebied doet ddaiig aan. Zeker zal dit recreatie- Wnp bijdragen om het verstedelijkte etsten leefbaar te houden. Maar het is niet zo dat hiermede volstaan mag „orden. Er zal nog veel meer moeten seteren- Temeer waar dit gebied al seisr een deel bezet is door water- ipjrtliefhebbers, die van elders ver- ■rnd zijn. Het is van belang, dat dit gebied bekendheid krijgt in de deel nemende gemeenten in het recreatie- simp". Vooral op het laatste willen tci ie nadruk leggen en er alvast iets over meedelen Op 3 juli I960 werd de Brielse Maas van de zee afgesloten door een mi, Daardoor veranderde het karak- ter van het water aanzienlijk. Van out werd het zoet De getijden-be segingen kwamen tot stilstand en tmdngen van betekenis kwamen si et meer voor. De eens zo belangrij te Rijnmond, waaraan de oude ha tenstad Brielle lag, veranderde in een islij müg meer. In de toekomst zal dit gebied drie «pekten vertonen, nl: de ontwikke van de watersport, de ontwikke ling van de oeverrecreatie en de landschappelijke ontwikkeling. Een id van het recreatie-areaal zal be schikbaar worden gesteld voor de van ligstranden en kampeer terreinen, «oor aanplant uan boom straten, voor de aanleg van ietspa- den en kleine jachthavens. Hier .kan een Harmonisch geheel van grote mischappelijke schoonheid ontstaan, ten rivierlandschap dat tot de schoon ste van óns land zal kunnen worden gerekend. MT DE oeverrecreatie betreft, alle oevers, zijn vrij toegankelijk. Men keft zoveel mogelijk ruimte gemaakt m te zitten, te wandelen, te spelen, eiK. Overal mag men zwemmen. Op Me plaatsen zijn evenwel ondiep ten afgebakend met balken om voor ie niet-zwemmende jeugd. Voor verblijfsakkomodatie is er op Krabbeplaat een terrein van onge teer 12 ha, bestemd als kampeetter rein en als standplaats van caravans, tij volledige bezetting plaats biedend Mor TOO personen in tenten en „dyna- JWjfie" caravans, die slechts een va- mtieperiode hier staan en aan 40 «statische" caravans, die een heel ttizoen of jaar blijven. Aangezien de Schiedamse belas tingbetalers het volgende jaar, zoals ue .hierboven schrevenwaarschijn- h'kj 46.000, zullen bijdragen aan de werkzaamheden van de Stichting Re- treatieplan Brielse Maas, hebben ze ;r.jêc6- °P te weten, waarvoor deze ljl ^schikbaar worden gesteld. In 'ede lagen van de Schiedamse be- nusing blijkt men nog onbekend te •in met dit recreatie-oord, waarvan j* naaste toekomst ook de Schie- «rase ingezetenenen volop kunnen ril'J tfn' Onbekend maakt onbe- d. Eerst door kennis van iets kan i«i™].®W(Ienti5 komen. Daartoe dit rjAan de Schietje". SCHIEDAM Naar aanleiding van de broodrel deelde de directeur van de NV v.d. Meer en Schoep Brood- en Banketbakkerijen, de heer M. Koster ons zijn zienswijze mee. In het begin van dit jaar werd in het landelijk overleg tussen werkgevers en werknemers de beslissing genomen, dat in 1965 aan de. werknemers aehtfienmaal de vijf-daagse werkweek gegeven zal worden. Omdat het bakkersbedrijf naast producent in grote mate een dienst verle nend bedrijf is, heeft de uitvoering van het besluit bepaalde moeilijkheden. De vijf-daagse werkweek voor dë broodverkoper betekent, dat deze man een dag per week zijn klanten niet bedie nen kan. Bij het contract met de consu menten blijkt overduidelijk, dat door de huisvrouw de bezorgloze woensdag bo ven andere dagen verkozen wordt,- - We achten het echter noodzakelijk, dat in de gróte bevolkingscentra' de mogelijk heid blijft bestaan alle dagen vers brood te kopen. Maar de verkopers uitschake len van de vij f-daagsewerkweek bete kent. geen oog hebben, voor de sociale ontwikkeling. Een dergelijk standpunt leidt tot uitdunning van het verkopers korps en ten slotte tot het in gevaar brengen van deze uitstekende vorm van klantenservice. We zijn ervan overtuigd, dat na een korte aanlooptijd de klant het waardeert, dat de bezorging aan huis voor vijf da gen per week veilig gesteld wordt, om dat haar verkoper een sociaal aangepaste werkweek heeft, We moeten trachten met behulp van de klanten de verkopers in vijf dagen een zes-daagse omzet te geven. Het con tract via de broodverkoper tussen de klant en het bedrijf is altijd uitermate stevig geweest. Juist op grond van dit contact achten 'we het een kwestie van tijd, dat de vijf-daagse werkweek in de bezorging tot een volledig geaccepteerde vorm geraakt. JS,e' „Burg. van Haaren- ouderavond, 20. „X Soc- Belangen: N.C.G.O.V., p'ropa- »;aa-avond, 20. tom?"!? *-"0r^a: Tamboers- en Pijpers- p -Harmonie", vergadering, 20. „De Rotterdammer", .Schie- reaactie Lange Kerkstraat 28, tel. n imr 115588, toestel 52, bg.g. na hnïï en voor redactionele aangele- «Mhcden 01898-6619 J- v. Gogh, Dr. Zamenhof- tnï L3.9- tel- 152400. ïehftuen\Djbezorrfnc: Agentschap (adr. dag. van 18.30—19,30 uur. mS* SnJke telefoonnummers: Alarm tlamfp ®66' alaRTi brandweer 26923, 1®,en G.D 269280. Apotheek: Gouka, Groenelaan 127, tel. SCHIEDAM Geboren: Peter z.v. A. den Hartog en H. van Zuuren: Diana M. d.v. B. A. Kuiters' en M. Bruijstens; Leonna d.v. L. J. van Potten en J. H. Kassei; Johanna M. d.v. W. G. J van Slobbe en M. H. L. van der Hoeven; Aria S. d.v. M. J. de Vries en N. van Sehijndel; Paula d.v. W. Hamilton of Siivertonhll en K. A. Michels. Overleden: C. L, Poulus 74; N. de Lange 81 echtge van: den Held: C. Kuyters 71 echtge van: Rutten; N. Wiersma 91 wed van: Wietsma: A. P. M Herschelt 77: A. J. M. van Rooijen 87, KORTE HOOGSTRAAT 11a TEL. 6151 VLAARDINGEN SCHIEDAM Naar de notitie eerst vanmorgen beeft gemeld Is üt He nacht van op dinsdag ingebroken in het hulppostkantoor aan de Dieselstraat. Men k<! dch toegang verscbift door de ruit van de buitendeur te venvüderen. Daarna tnen vla de kai en de ruimte voor bet publiek de dienstruimte binnen gedron- had alle loketten e™bureaus doo„ocht en de afgesloten kasten openge- T^Iotte had men een afgifte-apparaat met 1100 aan postzegels meege- j.5,ï(rtand met deze inbraak hield de politie dinsdag Le f®! g"|e Schiedammer S. S Men trof daar het apparaat aan terwijl de postzegels nog 0 «ju jaszakken zaten. De broodbezorgers droegen span doeken met de woorden „Steunt ons recht vijf dagen te werken of vecht", „Wij willen allen de woens dag" en „Vlug en De Geer help ons met dit werk, dan staan wij tegen Van der Meer en Schoep sterk". Een van de bezorgers droeg een span doek. met als opschrift „Vlug weigert pers toe te laten". Er gaan namelijk ge- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN -- Dinsdagmorgen heeft na een dienstverband van 44 jaar de heer A. Hoogendijk afscheid genomen als bankwerker van de schroef- en a- sploeg van de afdeling fabriek van H.V.O. Ter gelegenheid daarvan werd hij gehuldigd in de kantine van het be drijf. De direkteur ir. A. van Rossen schet ste de heer Hoogendijk als een harde werker die met het bedrijf is meege groeid. Hij is 33 jaar machinist ge weest op drijfkranen maar met het verdwijnen van de stoomkranen moest de heer Hoogendijk overschakelen op een andere tak van het bedrijf. Tijdens de watersnoodramp in 1953 heeft hij op Schouwen als kraanmachi nist een tijd gewerkt bij het dichten van de dijken. De heer Hoogendijk, die in zijn vrije tijd schildert en scheepsmodel len maakt, kreeg de traditionnele enve loppe aangeboden. Hierna voerde de afdelingschef van de bankwerkerij de heer C. den Boogert het woord. Hij wees vooral op het vermogen van de scheidende geschillen op te los sen. De heren H. Visscher en H. van Vliet spraken namens de Ondernemings raad en als baas van de bankwerkerij eveneens lovende woorden over de heer Hoogendijk; De woorden werden verge zeld van enkele geschenken. Tenslotte dankte de heer Hoogendijk all aanwezigen voor de belangstelling. Een dankwoord dat uitgroeide tot een boeiend, met veel verhalen doorspekt, stuk bedrijfsgeschiedenis van H.V.O. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Het eerste tiental van de schaakvereniging HVO, dat de vorige week tegen R'dam 3 haar compe titiewedstrijd moest afbreken met een 4—1 achterstand, heeft kans gezien die achterstand gedeeltelijk in te lopen. Na de hervatting wisten A. de Jong en C. v.d. Mark hun partij op zeer snelle wijze in winst om te zetten, waardoor de stand op 4—3 voor de bezoekers kwam. Toch zal het voor de havenmensen moeilijk worden om ten hoogste een ge lijkspel uit het vuur te slepen. E. C. Heyna heeft na twee speelavonden nog geen resultaat geboekt, dat naar zijn zin was. Wel bood zijn tegenstander remise aan, maar omdat HVO daar niet mee gebaat is, werd de partij voor de tweede maal afgebroken en het ziet er naar uit, dat nog enkele uren moeten worden ge speeld eer men het over de uitslag eens zal zijn. De overige twee partijen zullen ver moedelijk in remise eindigen, waaruit dus blijkt, dat een benauwde Rotterdam se overwinning wel in het verschiet ligt. HVO 3, dat tegen Spangen 4 een 3—2 achterstand had opgelopen is in het uit spelen niet wijzer geworden. J. de Breems wist wei het volle punt te beha len maar H. de Koe verloor. P. de Goede bereikte remise, terwijl C. Vester zijn partij andermaal moest afbreken. De voorlopige stand luidt daardoor thans 4l-z314 voor de Spangenaren. ruchten dat een van de bezorgers van Bakkerij Vlug ontslag heeft genomen. Bij nadere informatie kreeg men te ho ren, dat de directeur-eigenaar M. Vlug niet te spreken was. De stemming was overigens vrij rustig. De broodbezorgers wachten vermoedelijk af, want men rekent er op dat binnen niet al te lange tijd het probleem ron dom de Schiedamse broodbezorging wordt opgelost. De directies van de bakkerijenVlug en De Geer nebben namelijk, overleg gepleegd met de voorzitter en secreta ris van Landelijk Georganiseerd Over leg in het Bakkerij bedrijf eh met de plaatselijke vertegenwoordigers van de vakbonden. Men besloot om de vijf daagse werkweek, die reeds enkele ma len was gegeven, op zeer korte termijn te verwezenlijken. Morgen zullen- vertegenwoordigers van het Landelijk Georganiseerd Overleg met de regionale bakkerijcommissie te Rotterdam, overieg plegen om' te komen tot een definitieve regeling voor Rotter dam en omstreken. Met dit overleg zal dan een einde komen aan de onderlinge afspraak die de broodrel heeft veroorzaakt. Deze af spraak; waaraan diverse bakkerijep zich ten. dele wel en gedeeltelijk- niet hielden,, zal nu' in hogere instantie bor den besproken. - Aanvankelijk stelde Van der Meer en Schoep de bezDrgloze woensdag in. De bakkerij bevoorraadde échter wel op woensdag: de filialen met vers brood.' De directie van Bakkerij Vlug was echter van mening, dat men alleen kon over gaan tot het invoeren van de vijfdaagse werkweek,indien .op de woensdagen geen brood gebakken zou worden of uit gegeven. Wel ..was toegestaan .brood van de vorige dag in de bakkerswinkels te verkopen. Daarom ging Bakkerij Vlug over tot een tweede mogelijkheid: >de invoering van een rouleersysteem, dat neerkomt op zes dagen bakken en zes dagen bezorgen. Dit veroorzaakte echter onenigheid met bakkerijen, die niet op de woensdag be zorgen. fó t&ad&O t froy "6 ...deed Vlaer Kol (van 1691bankzaken. Dat is misschien wel interessant. Maar onze huidige cliënten vinden het belangrijker, dat Vlaer Kol is uitgegroeid tot een eigentijds en efficiënt bankbedrijf. Een bedrijf, dat ook uw zaken behandelt, alsof het die van henzelf waren: direct en persoonlijk. Geen wonder dat men zegt: bankgiro, buitenlands betalingsverkeer, kredietverlening, effecten, vermogensbeheer, beleggingsadviezen, belasting-aangiften, spaarrekeningen, reisdeviezen, assurantiën, deposito, open en gesloten bewaameming, safeloketten, handelsvoorlichting. Batikiers anno 1691 Utrecht, Oude Gracht 158, tel. 26351.* Rotterdam, Coolsingel 75, tel. 120126. Bilthoven, Julianaïaan 4, tel. 2571/72. IJsselstein, Kloosterstraat 7, tel. 2195. SCHIEDAM Ten huize van de fami lie J. v.d. Hoeyen, Edisonstraat 53, plofte dinsdag een oliehaard. Er ontstond geen brand, zodat de brandweer onder leiding van de waarnemend commandant Joh. Keuzenkamp geen dienst behoefte te doen. De heer Van der Hoeven werd door glasscherven aan zijn gelaat gé- wond en moest zich in het Gemeentezie kenhuis onder- behandeling laten stellen. De kachel werd totaal vernield en in de schoorsteen ontstonden enkele scheu ren. De politie hield dinsdag een 30-jarige Spanjaard, bestuurder van een personen auto, aan, die geen rijbewijs had en niet was verzekerd. Bovendien had de auto drie gladde banden, een handrem die niet werkte en een stuurinrichting waar veel speling in zat. De heer J. W. F. deed dinsdag aangifte bij de politie dat in het clubhuis van de sportvereniging Schiedam in het sport park Harga onbevoegden zich toegang hadden verschaft door aan de achterzijde van het gebouw een ruit in te slaan. Zij hadden een aantal flessen met frisdrank meegenomen. SCHIEDAM Op de kruising Nieuwe Mathenesserstraat-Rotterdamsedijk kwa men dinsdag een bromfiets, bestuurd "door B. P. de B. en een rijwiel, bestuurd door mej. P. H. de M. met elkaar in bot sing. Laatstgenoemde kwam te vallen en (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op een vergadering van de Ned. Bond van Vogelliefhebbers, dinsdagavond in het gebouw Arcade, deelde de voorzitter H. Veerkamp mee, dat van 25 tot 28 november In de boven zalen van Arcade een vogeltentoonstel- ilng wordt gehouden. Hieraan za ver bonden zijn een keuring, waarbij het zal gaan om het kampioenschap van Schie dam. Er worden drie gouden medailles beschikbaar gesteld. Men zal exposeren met kleurkana- ries, tropische zaad- en insectenetende (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Tijdens een zeer geanimeerde bijeenkomst-in de ge meentesecretarie heelt de heer C: Bulens dinsdagmiddag het feit herdacht, dat hij 25 jaar geleden als smid in dienst' trad van de gemeente Rotterdam. Van die 25 jaar heeft de heer Bulens 20 jaar doorgebracht in Hoek van Hol land en hij heeft zich in deze periode vele vrienden gemaakt. Geen wonder dus, dat de bescheiden trouwzaal van de gemeentesecretarie veel te klein bleek en alle belangstellenden te ontvangen. Vrijwel alle collega's van de diverse gemeentelijke diensten maakten van de gelegenheid gebruik om de heer Bulens de hand te drukken. Namens de wijk raad werd het woord gevoerd door de voorzitter, de heer A. Lems, de heer F. v.d. Bergh sprak de jubilaris toe namens alle collega's en de heer A. den Hertog namens het openbaar onderwijs. Zij allen prezen „Carel" Bulens niet alleen als een uitstekend vakman, maar vooral als warm voelend bescheiden mens. Namens elle collega's werden ver schillende geschenken aangeboden, waar onder een horloge en een forse kist siga ren. MAASLAND Met ingang van a.s. zon dag zal de avonddienst in de GereL kerk komen te vervallen. Hiervoor komt een mld- dagdienst in de plaats, die om 2.30 uur zal aanvangen. 0 HOEK VAN HOLLAND Op de Slacht- huisweg reed de veertigjarige chauffeur- J. de M. met zijn vrachtauto tegen de perso nenwagen van de 42-jarige A. D. uit Rotter dam, die geparkeerd stond. De personenauto werd beschadigd. vogels. In speciaal verlichte vitrines zal men proberen zoveel mogelijk de echte natuur te benaderen. De heer Veerkamp wekte de aanwezigen op, vooral zij die op deze tentoonstelling zullen inzenden, om op 2 november in Vlaardingen de zuslterafdeling van de zelfde bond een „lezing te bezoeken, waar de heer A. Hoogewerf uit Castri- cum aan de hand van een fraaie kleu renfilm zal spreken over vogels van het voormalige Nieuw-Guinea. De heer W. Beekmann uit Rotterdam, een bekend vogelliefhebber (bondskeur- meester en lid van de technische com missie) hield daarna een lezing over bastaardkanaries, waarbij hij de ver schillende ontwikkelingsstadia vanaf de prehistorie tot heden behandelde. Tevens besprak hij de diverse facetten van de erfelijkheidsleer. Waar de natuur duizend jaar nodig heeft om nieuwe va riëteiten voort te brengen, doet de kwe ker er nauwelijks tien jaar over. Speci aal het kweken van grasparkieten kwam nog ter sprake. Hierin heeft de heer Beekmann het kampioenschap van Rot terdam behaald. MAASSLUIS Vrijdagavond is er an half acht tot kwart over negen gele genheid om bloed af te staan voor het Nederlandsche Roode Kruis in de kanti ne van de Ver. Touwfabrieken. Indien zich in een land een grote ramp voltrekt verzoekt het Int. Rode Kruis aan het Ned. Roode Kruis bloedplasma te zenden naar het rampgebied. Het Ro de Kruis heeft de plciht op zich genomen direct aan een eventueel verzoek te vol doen. Daartoe heeft men een blodbank opgericht in het vertrouwen, dat ,de do nors zullen helpen deze op het vereiste peil te houden. Ook nieuwe donors wordt dringend verzocht zich vrijdagavond tot kwart o« ver negen te melden. Op deze avond zal van hen geen bloed afgenomen wor den. Voor degenen, die verhinderd zijn, be staat nog gelegenheid om bloed te geven op dinsdagavond 19 oktober van zeven tot half negen in het Groene Kruisge- bouw te Hoek van Holland. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer D. Niemantsverdriet zal het lid maatschap van de Vlaardingse ge meenteraad binnenkort neerleg gen wegens vertrek uit de gemeen te. Hij gaat zich volgend jaar janu ari vestigen in Soest. De heer M. Mooy komt als eerstvolgende op de kandidatenlijst van de Pro testants Christelijke Groep als zijn opvolger in aanmerking. De heer Niemantsverdriet (59)' kwam op 16 november 1945 voor het eerst in de gemeenteraad. Hij bleef aan tot september 1946 en kwam in 1943 in de raad terug. Sindsdien heeft hij het raadslidmaatschap onaf gebroken vervuld. politie verkeerszaken en openbare we Het vertrekkende raadslid had o.a. zit ting in de commissies volksgezondheid, politie verkeerszaken en openbare wer ken, was voor de samensmelting der prot. chr. fracties geruime tijd voorzitter van de C.H.U.-fraktie en als zodanig lid van het seniorenconvent. Hij is.bestuurs lid van de thans opgeheven Visserij- school geweest en heeft tot dit moment zitting in de besturen van het Algemeen Ziekenhuis en van de Stichting Stadsge- tioorzaal. In de openbare raadsvergaderin gen heeft hij zijn (soms van de fractie afwijkende) standpunten met grote vast houdendheid verdeidigd. Beeds geruime tijd had de heer Nie mantsverdriet het voornemen zich in de raadsverkiezingen niet opnieuw verkies baar te stellen. Nn zijn plan om uit Vlaardlngen te vertrekken wat spoediger VLAARDINGEN In de Van Hagen- dorplaan sloeg dinsdagavond de 16-jarige bromfietser H. v .B. door onbekende oor zaak over de kop. Van B. moest met een hersenschudding naar het Holyzieken- huis worden gebracht. In de Arij Koplaan keerde dinsdag middag de bestuurder van een minitruck zijn karretje zonder voldoende op het verkeer te letten. De 34-jarige bromfiets- berijdster G. v. R.-S. reed tegen het wa gentje aan en viel Het slachtoffer is he vig overstuur door de GGD naar het Ho- lyziekenhuis gebracht. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Twee Duitse zeelie den, de 22-jarige G. K. en de achttienja rige K. R., beiden steward aan boord 'van het in de Maashaven liggende Duitse schip Göttinger, hebben vannacht een si garettenautomaat van een winkel in de Delistraat vernield. Zij namen een hoe veelheid sigaretten mee. De schade be draagt zestig gulden. De twee Duitsers zijn in bewaring gesteld. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Twee mannen, de 24- jarige olieman R, Z. en de 24-jarige trem- mer R. A. S., beiden rut Amsterdam, ver braken dinsdagavond laat het slot van een bromfiets op de Beukelsweg. Zij ver dwenen in de ricA'ïng van Den Haag. De eigenaar van de bromfiets en een vriend zagen het en achtervolgden het tweetal met een auto. Op do Bovendijk konden zij de Amsterdammers klemrij den. De olieman raakte de macht over het stuur kwijt en viel. De tremmer die op de duo zat kreeg een gescheurde knieschijf. Na behande ling inhet Dijkzigtziekenhuis werd hij in. het hoofdbureau opgesloten. De olie man is met een hersenschudding in het zelfde ziekenhuis opgenomen. dan verwacht verwezenlijkt kan worden zal hij het raadslidmaatschap eerder beëindigen. De heer Mooy heeft .zich bereid ver klaard de vakantkomende, zetel in de O.C.G.-fractie' te gaan bezetten, uiteraard na overleg met- het bestuu, van de C.H.U-kiesvereniging waarvan hij thans voorzitter is. Dit houdt in dat hij dit voorzitterschap zou moeten neerleggen, omdat de functies van gemeenteraadslid en bestuurslid van een kiesvereniging bij de C.H.U. onverenigbaar zijn. De heer Mooij (42) was reeds eerder, lid van de gemeenteraad. Hij kwam in oktober 1960 in de plaatsvan wijlen" mevrouw C. J._ Koster-vah ftoon en had- in de raad zihihg tot september,IS62.-Hij;, was in die 'tijd 'öe'BouwKühdfgfe léxpèftli van de fractie. - De heer Mooy was tot voor ;kórt'. voorzitter van de Vlaardingse Jeugd Gemeenschap en heeft veel werk ver--: zet voor de C.J.V. „Liefde en Vrede". Hij was o.a. voorzitter-van de bouw- commissie die de gereedkoming van het jeugdcentrum Triangel heeft voor bereid. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Algemene Bond van Bejaarden, afdeling Schiedam, die bijna tweeduizend leden telt, gaf dinsdag iri Musis Sacrum twee feestvoorstellingen, 's middags en's avonds. In totaal genoten ruim zeshonderd le den van een aardig, vrolijk cabaretpro gramma, verzorgd door het Kieinkunst- ensemble „Alle Zeven", onder algemene leiding van Rudi -West en met muzikale omlijsting door Justus Jesayes. Voor de pauze was 'er een non-stop programma met een dertiental gevarieer de nummers en na de pauze volgde de musical ,,'t Een of 't Ander", waarin acht personen meespeelden. De voorzitter van de afdeling, de heer P. Kersen, sprak op beide bijeenkomsten een kort welkomstwoord, waarna de tweede-bondsvoorzitter, de heer K. Ver hagen uit Willemstad, een propagandis- tisch-getinte toespraak hield. SCHIEDAM In .verband metde bouw van een nieuwe onderdoorgang zal het langs de Poldervaart gelegen voet en rijwielpad ter plaatse van Rijksweg 20, tussen de Sportparkbrug en de Sdhie- damseweg, vanaf heden tot de beëindi ging van de werkzaamheden, voor allé verkeer zijn afgesloten. helpen direct tegen brandend maagzuur WOENSDAG, 13 OCTOBER 1915 Fransch troepentransportschip met 2000 man getorpedeerd. Athene (Wolff.) De gezagvoerder van het Grieksche transatlantische stoom schip „Patris" meldt, dat hij in den nacht van eergisteren een draadloos sein oin hulp ontving van het Fransche- troepentransportschip „Samblin Haver", die door een Duitsche duikboot was ge torpedeerd op ongeveer honderd zee-' mijlen ten Oosten van Malta en met meer dan 2000 Algerijnse scherpschut ters aan boord. Het schip bevond zich in zinkenden toestand. Toen de „Patris" op de plaats van het onheil was aange komen, was de „Samblin Haver" met alle zich aan boord bevindende troepen gezonken. Aon Engelsche torpedobooten,, gelukte het slechts 90, voor hel meeren- deel gekwetsten te redden. De „Sam- biin Haver" was onderweg naar Moe- dros.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1