gSCHIE Uniek complex veel mogelijkheden SPORTHAL SCHIEDAM GAAT IN APRIL OPEN NCRV toont vanavond flitsen „Gedistilleerd" ontstelt over accijnsverhoging AGENDA Zieken krijgen fruit op Oogstzondag Coat met rijbewijs i 111 Deel komt Opleiding verpleegsters begint Zonnehuis gebruik EN KLASSE GLAS Ook spijbelarij voor kantonrechter as met a FORTEX heter. f Smalfïlmers nu in clubverband Aanbestedingen J. H00GERWERF Adres aan leden Tweede Kamer Ds. Venema sprak voor Pro Patria Personeel niet eens met chef i Kunstcentrum komt met filmavond H. Roelfsema opent bejaardenflat Padvinders gaven ouderavond tteltoUerfommfr JlOLENS n C.Y. GLASTECHNIEK ■^ttERDAMMER Pagina 3 DONDERDAG U OKTOBER J 965 llOLENS ffl SCHIEDAM Nu onlangs het hoogste punt is bereikt van de Sporthal Schiedam en dit op officiële wijze is gevierd, komt er natuurlijk steeds meer tekening in de bouw van de Sporthal. Steeds meer gaat men zich afvragen wan neer de Sporthal in gebruik kan worden genomen en de vereni gingen hun tak van sport daarin kunnen beoefenen. (Van een medewerker) «t morgen •Ptl dagelijks AFMETINGEN OPLEIDING K kleedt u altijd LET OPï GRATIS A&lfóSQ-ZEGELS bij al isw aankopen Korte Hoogstraat 11a Viaardingén Telefoon 6151 3e INDUSTRIES TRAAT 11 TELEFOON 4775. Straks alles Ondeugdelijk Schoolverzuim Kindersamenkomsten in gebouw Areade l'ropaganda-avond geheelonthouders Yrouw op trottoir aangereden yaï- .jgen tijd geweest, dat Schiedam f ,Md van de molens was. Van de /die we eens hadden, zijn er nog imer molens over: de Walvis, de EtCoambloemen, de Vrijheid en de ■Urnclen. Vanaf de laatste molen mine een keer het weidse polder- lm t0t Schipluiden en Maassluis JL ffet was een onvergetelijk pa in De echte Schiedammer heeft freak voor zijn oude molens, deze Imchters aan de rand van de it ski. Hij zou ze niet willen mis fits nt ze apellaren bij hem op be- h, gevoelens voor plaatselijke his- m Siedebouwkiindige schoonheid wor de schilder, de figuratieve iMierstaan, blijven de Schiedamse !e» dm dankbare objecten voor zijn i de «ri'? Pmseel «ZE molens, het befaamde Zakken- hen fimgershuisje, de Grote Kerk, het roe. s Weeshuis aan de Lange Achter- en" m iet Stedelijk Museum met zijn en 3prezen Aula, het statige Kanton- kit ;raj,; ejt nog wat historische gevels, •de steegjes en straten, ze vormen Uitnaai de laatste overblijfselen van ii-Sdiiedam, te veel gesloopt, te ■mig gewaardeerd. Wat overblijft is ;;s «odenie onhistorische stad, zon- jn binding met het verleden. r! ie oude Spoelïngbrug stond De fitte, op de Broersvest De Wash- ngtoi!, De Eendracht, en De Batavier, m ie Buitenhavenweg De Meyboom, ij het voormalige postkantoor aan de lemt Verboonstraat de molen van ijfemms, bij de Branüerssteeg De Hndersmolen, bij de Westmólenstraat te West, bij de voormalige Kethel- n- i0t De Star, aan de Lange Nieuio- frsnt De Zuid, etc. Al deze molens arden gebouwd in de achttiende I I iïuu), wat zijn oorzaak vond in de JwimaEse locale economie. En achter t! inmiddels afgebroken hotel Beijers- 'itrgen aan de V laar ding er straat bezat ichieism een van de 21 getijdemolens, ic Nederland vroeger rijk was. Hij •tri in 1S9B door drie burgers als pa- molen gebouwd en werkte met een verschil van 1.31 meter. Twee gro- |i! raderen dienden voor het ophalen. fess een sluisje. Tan had Se- Weliswaar schrikken sommigenn u al terug van de wellicht hoge huurprij zen, maar stellig zal t z.t. een goede en redelijke regling getroffen kunnen worden, zo mogelijk naar ieders tevre denheid. Uiteindelijk betaalt men (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Dezer dagen is m ge bouw Irene een Schiedamse smalfilmclub opgericht In onze krant van maandag 4 oktober hebben wij dit plan van de heer J. A. M Weijgertze gemald. Vijftien enthousiaste smalfïlmers besloten nu te zaaien verder te gaan in clubverband Men vormde een voorlopig bestuur onder voorzitterschap van de heer Weijgertze; de heer D. Blumenthal, Stationsstraat 53 a, zal als secretaris optreden. De eerste conctactavond wordt op november 's avonds om acht Uur in. het gebouw Irene gehouden. Men wil dan enkele camera's nader bekijken, waarna de leden zelf een aantal filmpjes zullen draaien. Door nauwe samenwerking zal men pogen met nuttige wenken tot lieter filmen te komen. Natuurlijk zijn op deze contactavond nieuwe leden van harte welkom. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor het uitvoeren van bestratingswerkzaamheden aan de Haven- dijk. met bijbehorende en bijkomende werken, hebben ingeschreven de firma Gebr. H, en G. Lagendijk, Vlaarding- weg 30, Rotterdam, voor 129392; N.V Aannemingsbedrijf „Slikkerveer", Ama- liastraat 21, Ridderkerk, voor 114.000; N.V. Kleinekoort, Poot en Baade, Boter- straat 81, Schiedam, voor 105.593. De datum van aanbesteding was 1 oktober. velden of vier volleybalvelden. Hoofdza kelijk ten behoeve van sportmanifesta ties is er een tribune beschikbaar met vierhonderd zitplaatsen. Behalve deze takken van sport zijn er sn de hal straks nog veel meer mogelijkheden. Bij de bouw wordt na melijk rekening gehouden met tentoon stellingen, ijsshows en andere grote e- hierdoor in ieder geval nooit op het tweede plan geraken. In de laatste fase van de bouw zal er een dr ingend beroep worden gedaan po thans ook vrij hoge huurprijzen, ge- de zelfwerkzaamheid van de Schiedamse KANTOORINSTALLATIES CalTrtVurrtfr* 41 Til. 01998-9043 Y!m4>*y** KANtOORMIUBHEn SCHIEDAM - Het bestuur van het [fe Schiedam gevestigde Produktschap wr Gedistilleerde Dranken heeft die Wen der Tweede Kamer in een adres tdegedeeld dat het met ontsteltenis en grate bezorgdheid kennis heeft ge nomen van het voornemen van het kabinet, de alcohoaccijs en de omzetbe- Jisting op gedistilleerde dranken ie kriiogen. Het bestuur va nhet produktschap is onaangenaam getroffen door de sum miere motivering van de wetsvoorstel len en door de onjuistheden, die er in ae toelichting voorkomen. Een verho- ütog van de gedistilleerdaccijns op grond van het gestegen verbruik acht het bestuur moeilijk te rechtvaardigen' tet hoofdelijk verbruik van gedistil leerde dranken m 1964 is gelijk aan U in 1950. Het bestuur heeft met verbazing vast- Rstela dat in het voorstel tot verhoging (Van een onzer verslaggevers) GAARDINGEN De afdeling Vlaar 5® van de S.G.P, „Pro Patria" heelt Mgivond m het Roode Kruisge- ii. j khnnen luisteren naar een referaat n.' v Venenia uit Zwijndrecht. iVenema wees zijn vrij talrijk ge dij 'P gevaren van de welvaart die Meriand op het ogenblik beleeft. Hij t-„ »en PaTaliel tussen Israel in de tijd Amos dat ook door de goede gang ,aJfen de dienst aan God maar gela- IpV wat het was. Spreker wek- "ajn gehoor op de juiste weg te bewan- te trachten Gods Woord zowel "h" kerkoijk als in het politieke en ^schappelijke leven te laten kim- „wfcsgebouw; N.Ï.V.O.N., dansensemble "Wltlonque", 20. Tn,?5am Corda; Protest. Interkerkelijk ÏÏJfhhnt, vergadering. 20. Sacrum: Schied. Accordeon Ver "*•"•0. feestavond, 20. „•J'gblad „De Rotterdammer", Sehie- "dactie Lange Kerkstraat 28. tel Z.°?;g*8- «5588, toestel 52, bgg. na »JK 8"een voor redactionele aangele- raneden 01898-6819) «„JfhtMhap: J v. Gogh, Dr. Zamenhof- Rl, iï9, tel' 152400. s'nk n bezorging: Agentschap (adr. •hoven) dag, van 18.30—19.30 uur. Dn!ui?£?ke telefoonuummers: Alarm 264666, alarm brandweer 26923, "J» G.G. «n G.D 269280. Apotheek; Gouka, Groenelaan 127, tel. van de alcoholaccijns niet wordt vermeld dat op 18 februari 1959 tussen België, Nederlan den Luxemburg een verdag tot unificatie van accijnzen en van het waar- borgrecht is gesloten. Dat verag is in 1951 door de Staten-Generaal goedge keurd Op grond van dat verdrag is de gedistilleerdaccijns m de Benelux geüni ficeerd op 193 per hl ad 100 procent, het bedrag van de huidige accijns. Het bestuur van het produktschap ves tigt voorts de aandacht van de leden der te wijze van berekening van de invloed der voorgestelde belastingmaatregelen op het prjlsniveau. De prijsstijging zal in ieder geval hoger zijn dan In de toelich ting van het wetsontwerp wordt ge noemd. Dat wordt voorgesteld, naast ds verho ging van de accijns, ook het tarief van de omzetbelasting voor gedistilleerde dranken op 38 procent te brengen acht het bestuur onbegrijpelijk en in hoge mate discriminerend. zien de reactie van enige tijd geleden, toen de huur van zalen en velden zo drastische moest worden verhoogd In ieder geval ligt het in de bedoeling de Sporthal Schiedam tn april 1966 offi cieel te openen. De staalconstructie is thans voltooid en de ruime hal die een afmeting van 79 bij 39 meter krijgt is door de spanten heen duidelijk te zien. Aan de bijgebouwen wordt ook al hard gewerkt en steeds meer stenen worden daarvan opgetrokken. De sekretaris van de Stichting Spor thal Schiedam, de heer N. Spithoven is van menmg dat de Sporthal voor de binnensporten van grote betekenis gaat worden. Om maar een voorbeeld te neo- men: van zaalhandbal is m Schiedam momenteel geen sprake om maar niet te spreken van indor- en sporttornooien. In bepaalde opzichten is de totstandko ming van de Sporthal een unicum in Nederland. Natuurlijk zijn er de laatste jaren, voornamelijk m het zuiden en oos ten van ons land, heel wat sporthallen gebouwd. Het initiatief hiertoe was ech ter steeds in handen van de betreffende gemeenten. In Schiedam komen echter zowel initiatief als exploitatie volkomen uit de particulire sektor. De uitzonderlijke afmetingen van de Schiedamse hal biedt de mogelijkheden voor drie tennisbanen, acht badminton- sportbeoefenaara. Het spreekt vanzelf, dat directeur C. 5. M. Bolmers er op vertrouwt, dat velen zich dan zullen aan melden. Wie één en ander van de huidige situatie van de Sporthal-Schiedam wil zien zal vanavond de televisie op de NCRV moeten afstemmen, want dan worden enkele flitsen te zien gegeven, die kort geleden zijn opgenomen. B. en W. hebben aan de N.V. Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek vergunning verleend tot verbouwing van de gevel aan de Spuïhaven van het perceel Haven straat 19, zulks door het aanbrengen van glaspuien. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zestienhonderd zieken en bejaarden krijgen op Oogstzondag (17 oktober) een blijk van kerkelijk meele ven van de Hervormde Gemeente. De morgendiensten van die zondag staan In het teken van de dankstond voor het gewas. Een commissie van voorbereiding zal het fruit op zaterdag 16 oktober m de Grote Kerk m bakjes opmaken en vervol gens m de kerkgebouwen plaatsen. Ge meenteleden die hieraan willen meewer ken kunnen zich opgeven aan de Vondel laan 13a, tel. 261687 en aan de Rem- brandtlaan 89, tel. 263395. De tweede col lecte zal zondag bestemd worden voor de actie. Giften kunnen ook worden gestort op gironummer 478000, ten name van de oogstdienstcommissie der hervormde ge meente, Burg. van Haarenlaan 1499, In de Grote Kerk wordt om negen uur een Kinderoogstdienst gehouden, waar al le kinderen vanaf zeven jaar welkom zijn. Voorganger is jeugdpredikant ds. A. Ie Coq. Enkele blazers van Harpe Davids verlenen medewerking. In verband met de kinderdienst begint de gewone (oogst) dienst m de Grote Kerk om 10.15 uur. In deze dienst gaat ds. A. Hoffman voor met medewerking van het muziekkorps Harpe Davids. In de Bethelkerk en de Vredeskerk gaan de eigen wijkpredikanten voor, resp. ds. R. H, Wissink en ds. C. van der Steen. Voor de nog vakante wijkgemeente 2 gaat ds. K. M. Vogel uit Maassluis voor in de Opstandingskerk. (Van een onzer verslagge vers) ROTTERDAM Vele belan grijke functionarissen hebben gistermiddag zelf hun schoenen moeten poetsen. Het gebeurde bij de excursie die de gemeente raden van Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen maakten naar de in aanbouw zijnde Beneluxtun- nel aan de zuidelijke rivieroever (zie elders). In het stoffige bouwdok was het schoeisel van de dames en heten er smerig gaan uitzien. Bij de binnenkomst van de koffie- tent lagen keurige doekjes en borstels klaar om de schoenen weer wat op te doffen. Niemajid nam echter de moeite een van de vele doosjes van een bekend merk schoensmeer te openen. Op deze plaat ziet men burge meester H. Roelfsema in aetie. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het eerste deel van het zusterhuis van het aan de Dillenburgsingel in Holy in aanbouw zijnde Zonnehuis is ge reed. Het zal binnen enkele dagen in gebruik worden genomen, waar na daar per 1 november de oplei ding van verpleegsters zal begin nen. De ingebruikneming van het gehele complex is gepland op 1 februari 1966. De bouw van het Vlaardingse te huis van de Christelijke vereniging tot verpleging van langdurig zieken „Het Zonnehuis", waarvoor burge meester mr. J. Heusdens op 20 de cember 1963 de eerste paal heeft ge slagen is tot dusver tamelijk gunstig verlopen, hoewel men bij de aanvang van het werk gehoopt had het huis eind 1966 te kunnen betrekken. De Bataafsehe Aanneming Maatschap pij te Den Haag is thans zover gevor derd dat een deel van het zusterhuis ge reed is en eerstdaags in gebruik geno men kan worden. Dit gedeelte krijgt zeventig bedden en bevat bovendien de keuken en de daaronder gebouwde kel ders. Nog deze of begin volgende week zal de voor de nieuwe inrichting benoemde directiestaf, die tot dusver zijn werk op het landelijk verenigingsbureau in Utrecht heeft verricht, rijn zetei naar Vlaardingen verplaatsen. Zolang de voor de directie bestemde ruimten in het hoofdgebouw nog niet gereed zQn zal deze in het klaargekomen deel van hei zusterhuis worden ondergebracht. Deze staf bestaat uit de heer J. de Graaf, geneesheer-directeur, zuster A. L. Soraber, adjunct-directrice en de heer J. G. van Dijk, administrateur- econoom. Op maandag 1 november verwacht de dan al gevestigde staf de eerste groep leerling-ziekenverzorgsters. Zij gaan een zogenaamde pre-Minische opleiding volgen die drie maanden zal duren. Dit houdt dus in dat deze dames per 1 fe bruari 1966 (de geplande datum van in- gebruikneming van het tehuis) klaar zul len staan om de patiënten op te vangen. In het verpleeghuis zijn tegen die datum honderd bedden beschikbaar in de westelijke vleugel van het gebouw. Dit aantal is de helft van het totale aantal bedden (204), maar voldoende voor het aantal patiënten van het Schiedamse Zonnehuis dat zoals be kend per gelijke datum wordt opgehe- 'ven. Naast deze verpleegruimte zullen op 1 februari ook de centrale ingangsbal met liften en trappen gereed zijn, even als de medische, administratieve en huis houdelijke afdelingen. Na 1 februari heeft de aannemer nog een periode van vier maanden beschik baar voor de afbouw van de zuidelijke verpleegvleugel (honderd bedden), de grote kerk- en. recreatiezaal en het twee de gedeelte (55 bedden) van het zuster huis. De officiële opening geschiedt zoals ge bruikelijk geruime tijd na de ingebruik neming:. Het bestuur verwacht dat dit eind september of begin oktober 1966 het geval zal zijn. 0 Wegens overtreding van de maxi mum snelheid kregen woensdag op de Sotterdamsedijk tien automobilisten en twee bromfietsers een proces-verbaal. U hebt 't al gezien: een auto- eoat. Niet hinderlijk lang, maar ook niet jekkerachtig kort. Super Hunza Loden, dus warm op de scooter. Voor een echte Fortex valt de prijs erg mee. ƒ139,- VOOR NAAR SCHIEDAM Het Kunstcentrum Schiedam geeft dinsdag 19 oktober in het gebouw Irene een filmavond. De heer P. van. der Ham uit Den Haag, o.a. filmcriticus bij de N.R.C., zal een inlei ding geven bij een programma van unie ke, korte films. Het onderwerp van deze filmavond zal zijn: Het ritme, de adem en de hartklop van de filmkunst. Een reeks pioniers op het terrein van de experimenterende filmkunst ontdek ten de vele mogelijkheden, die van de fEm een zelfstandig uitdrukkingsmiddel hebben gemaakt, dat zich van alle andere kunsten wezenlijk onderscheidt, zoals de close-up, de beeldwisseling, de camera instelling en de funktionele toepassing van kleur en geluid. Hierdoor ontstaat een spel met beelden en geluiden, waar van de beelden een veelvoudig ntme te weeg brengen. Vertoond zullen worden: Prijs de zee, documentaire van Herman van der Horst, Pacific 231, een geritmeerde verbeelding op muziek van de Franse componist Ho- negger door Jean Mitry, Uberfall, een korte experimentele film van de Duitse avant-garde, Trade Tattoo, een experi mentele rekiamefilm, gemaakt in opdracht van de Britse posterijen en De Generale Lijn, fragment uit een van de meester werken van de Russische filmkunst van Sergei Eisenstein. „GEMORRELD" AAN KRUIPAÜTO (Van een medewerker) SCHIEDAM ,Ik vind het hoog. Eerlijk", gaf de Schiedammer H. S. als antwoord op het rekwisitoor van de Officier van Justitie van het Schie dams kantongerecht die tegen hem een boete had geeist van 60 gulden of 12 dagen. S. had zich moeten verant woorden omdat bijonderzoek bleek dat het „twintig kilometerbordje" op zijn „krulpanto" een vlag was die de lading geheel niet dekte en dat het wagentje wanneer er maar flink aan werd gemorreld gemakkelijk een hogere snelheid kon halen. Maar dat is helemaal onze bedoeling niet", meende S. „De wagen is om mijn invalide moeder mee te kunnen vervoe ren. Niet om er hard mee te rijden .Allemaal goed en wel", vond de Offi cier van JustiUe, mr. G. G. Abeln, „maar het gaat natuurlijk toch niet aan dat er twintig kilometer wagens" rondrijden die gemakkelijk tot hoger snelheden kun nen worden opgevoerd". „Ja, maar dat was helemaal onze bedoeling niet wierp S ten overvloede nogmaels tegen, „we reden achttien toen de politie ons aanhield". Het gaat er ook niet om of u te hard gereden hebt", vervolgde de officier, het gaat erom dat U, wanneer u dit wilt harder kunt rijden". En deze kruipautos die toch al het achterdeurtje zijn waarmee men zonder rijbewijs kan gaan deelnemen aan het verkeer moeten nu eenmaal zijn voorzien van een deugdelij ke afstelling die niet één:twee-dne door een leek kan worden xerwijderd Diezelfde menmg was ook de kanton rechter Mr. W. E. van Vloten toegedaan hoewel hij overtuigd was van de goede trouw. „Maar". liet hij er direct op vol gen," de fout blijft". Swerd veroordeeld tot een boete van 20 gulden of 4 dagen. Het Kantongerecht bracht woensdag ook de behandeling van de zaak tegen een goede bekende, de autohandelaar D. die moest verschijnen omdat hij weer eens zijn handelsvoorraad op straat had geparkeerd. „Dit wordt zo langzamerhand een dra ma", zei mr. Van Vloten toen D. als laatste van do zitting voor het hekje verscheen „en we hebben D. nu eens hier laten komen om hem aan het ver stand te brengen dat het uitmoet zijn of er komt op een gegeven moment een verbeurdverklaring voor heel zijn voor raad auto's". D. schrok zichtbaar. „Ik heb de laatste tijd al niets leer ingekocht Edelachtba re", verdedigde hij zich, „alleen maar aan de man gebracht". De Officier van Justitie schonk aan dit door D. naar voren gebrachte blijk van goede wille echter weinig aandacht. „Zo vaak hebben we D. hiergehad, en zo vaak hebben we gewaarschuwd; „D. hou er mee op of we krijgen andere maatregelen", dat ik nu vind dat met deze andere maatregelen maar eens een begin moet worden gemaakt". Hij eiste tegen B. 6 dagen voorwaardelijke hechte nis met een proeftijd van twee jaar. lis heb nog maar zeven auto's'begon D. xerongeüjkt nadat de Officier zijn rekwisitoor had beëindigd. „Dat zijn er zeven teveel", onderbrak mr. Van Vlo ten, „U moet met die straathandel ophou den". D. knikte, mismoedig over zoveel ge brek aan vertrouwen m zijn evenals zijn verschijning ovoor het kantonge recht recidive belofte van beterschap. Hij werd conform veroordeeld. „De remmen werkten met", begon mr. W. E. van Vloten onheilspellend, „het stuur deugde met en of dit alles nog met genoeg was gaat hij er ook nog vijftig kilometer mee rijden. Bovendien was de carburateur met in orde en ontbrak er aan het apparaat ook nog een trap per". De onverlaat, die dit artikel met te hoge snelheid door de stad had gereden, de Schiedammer J, S. luisterde zwijgend toe. Veel had hij op het proces-verbaal zoals hem dat door de kantonrechter werd voorgelezen, niet te zeggen. De reeks euvelen aan het vervoermiddel van S. was zo groot, zo indrukwekkend dat een verdediging hiertegen moeilijk moge' lijk was. „Hoeveel heeft dit apparaat U eigen lijk gekost", wilde de officier weten. S. haalde zijn schouders op „Vijftig gulden ongeveer", schatte hij, „ik heb hem zelf m elkaar gezet" Zijn creatie kwam hem voor de kanton rechter te staan op 5 gulden of 3 dag voor de remmen, 15 gulden of 3 dagen voor het stuur en 50 gulden of 10 dagen voijr het feit dat hij het lef had opge bracht er ook nog eens te hard op te gaan rijden. Ook werden tijdens de laatste zitting een paar gevallen schoolverzuim behan deld. waarbij de verdachten fikse straf fen werden opgelegd. Voor het hekje verscheen als eerste de Schiedammer W E. van der M., wiens dochter het grootste gedeelte van het schooljaar geen zin had in de school en bovendien had kans gezien deze aversie om te zetten in een spijbelarij die tenslot te haar vader voor de kantonrechter bracht, „We hebben van alles geprobeerd", zei den het hielp allemaal niets. We heb- M. moedeloos," maar wat we ook de- ben ze weggebracht, we zijn ermee naar Pro Joventute geweest maar hoe we ook probeerden....". En hij maakte een machteloos gebaar. Anders was het met de Officier van Justitie. In zijn rekwisitoor zij hij te twijfelen aan de pogingen die M. in het werk zou hebben gesteld om zijn dochter in de schoolbanken te krijgen, „In het rapport" staat aangetekend dat u er zelf nogal onverschillig tegenover stond .U maakt er op die manier willens en we tens een analfabeet van", en tot de kan tonrechter" en bij een heel jaar school verzuim lezen we dan alleen maar dat de dochter geen zin had", Hij eiste tegen M. een boete van 75 Mr. van Vloten maakte er tenslotte 100 gulden of 15 dagen. gulden of 20 dagen van waarvan 60 gul den voorwaardelijk met een proeftijd yan twee jaar. SCHIEDAM Zaterdag 23 oktober o- pent burgemeester H. Roelfsema 's mor gens om half elf Huize Francois Ha- verschmidt aan de Prins Berahardlaan, in het oostelijk deel van het Volk spark. De Nederlandse Protestanten Bond, af deling Schiedam, houdt om tien uur ter gelegenheid van de opening een speciale kerkdienst, die wordt geleid door ds. A. D. Klaassen. Na de opening om half elf volgt een ontvangst voor genodigden in het meuwe gebouw. 's Middags wordt om twee uur een bijeenkomst gehouden van de bewoners van Huize Francois Haverschmidt met het bestuur. Van half vier tot vijf uur bestaat er voor belangstellenden gelegenheid om de bejaardenflat te bezichtingen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In aansluiting met de kindersamenkomsten, die het comité Schiediam voor Christus tijdens de tent- week in 3iini heeft gehouden, organiseert men in de komende maanden een aantal kinderfeesten. Indien mogelijk zullen deze samenkom sten elke derde zondag van de maand gehouden worden in de grote zaal van gebouw Arcade, Lange Haven 71, aan vang half vier. Alle kinderen zijn van harte welkom op de eerste samenkomst, zondag 17 oktober. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM „Ruim 80 procent van de Nederlandse bevolking gebruikt min of meer geregeld alcoholhoudende dran ken, terwijl ongeveer 70 procent van de drinkende Nederlanders uitsluitend thuis keer zoveel gedronken als op zaterdag, zondag wordt er in het algemeen twee Alcohol is een glftstof. Ze tast vooral de hersenschors aan en daarmede de ver standelijke vermogens van de mens". Dit was de verbale omlijsting van het feestprogramma op de propaganda-bijeen- komst van de afdeling Schiedam van de Ned. Christen Geheelonthouders Vereni ging woensdagavond in het gebouw voor Chr. Soc. Belangen. De voorzitter, de heer A. de Weger, sprak een kort ope- een borrel of iets dergelijks drinkt. Op ningswoord en ias een gedeelte uit de Bijbel, De districts-voorzitter voor Zuid-Hol land, de heer C. J. IJsselstijn uit Gou da, hield vervoggens een propagandare- de. Het eigen toneelgezelschap van de N.C.G.O.V. uit Gouda, O D.G., voerde twee komische toneelstukken op: Baas in eigen huis en Willem de Veroveraar, wel ke kennelijk bij de talrijke aanwezigen in de smaak vielen. VLAARDINGEN Op het kruispunt Mablerstraat-Mendelsohnplem nam woensdagavond de achttienjarige brom fietser J. de B. de bocht te klein, zodat hij tegen een personenauto opreed. Met een beenbreuk is de bromfietser door de GGD naar het Holyziekenhuis gebracht. (Van een. onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Burg. van Haaren- groep 4 hield woensdag m het gebouw Irene order leiding van de groepsleider, de heer Joh. M. N. Adnaanse een ouder avond, waarvoor veel belangstelling was. Men besloot voortaan het kampgeld, de abonnementsgelden voor het groepsblad en De Verkenner, tezamen met de con tributie m één enkel bedrag samen te brengen wat de inning ongetwijfeld zal vergemakkelijken Ook de bouw van het groepshuis, dat zal verrijzen op het terrein van de groep aan de Nieuwe Damlaan» naast Sport- parkbrug, kwam ter sprake. Het achterste gedeelte bleek inmiddels gereed gekomen te zijn en de stenen fundering voor het gehele gebouw is reeds aanwezig. De to tale oppervlakte zal ongeveer 200 m2 be dragen. Uniek in Nederland zijn de pogingen om van de Voortrekkers, leeftijd 17 tot 23 jaar, een gemengde stam, d,w z. van jon gens en meisjes, te maken. De ontwikke ling hiervan bevindt zich nog m het experimenteel stadium. Aan de onderlin ge besprekingen namen zowel de leiding van de verschillende onderdelen van de groep als de leden van het Stichtingsbe stuur deel. Ter afwisseling werd er een film van het in aanbouw zijnde groeps huis en aardige dïas van het kampleven - vertoond. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een wonderlijk ver keersongeval gebeurde woensdag bij de oversteekplaats op de Koemarkt, waar een voetgangster de 29-jange mevrouw M S V op de rand van het trottoir stond te wachten. Een onbekend egbieven wielrijder reed voorbij en raakte haar met de elleboog aan, zodat zij kwam te vallen. De vrouw klaagde over hoofdpijn en is door de GGD naar haar woning gebracht DONDERDAG, li OCTOBER 1915 Zeppelin aanval op Lande... Londen, 15 October. Vanavond is een aanval van Zeppelins gedaan op een deel van bet gebied van Londen. Een aantal brand bommen en ontplofbare bommen zijn geworpen. De matcrieele schade is ge ring. De ont«tane branden z"ün snel ge- blissclit. Er zijn geen openbare gebouwen ge troffen. Totnogtoe is bekend geworden dat 2 vrouwen en 6 mannen zijn gedood, op één soldaat na allen burgers, en dat ongeveer 31 mensen zijn gekwetst. Oud-Munster Cohjn. De oud-Minister H. Coltjit, tiians in fndië vertoevende, heeft den dalum van zijn terugkeer naar Nederland aanmerkelijk vervroegd en deze op 10 Nov. a s. gesteld. Het oor- spronkelijke plan van den beer Colijn was eerst in Februari*16 te reputrieeren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1