DE KLERK!® Harde werkers in de sport (18) Christelijke sportmensen moeten roeping verstaan Ouders jonste lyceïsten maken kennis met school Sporthal kwam vijf minuten op scherm Natuurzuivere Kind overleden na aanriidinp Kinderboekenweek" met maa innen over In aula van diet Groen En CorBolmers vertelde In de herfstvakantie 3c31öüm>«mnti>r Kind bij oversteken door auto gegrepen ROTTERDAMMER VRIJDAG 15 OKTOBER 196S ^JATn'nnC h hier een plicht om deze jeugd in Chr Koe losgebroken De Lichtboei houdt gecombineerde avond RUIME KIJK Ja, nu ook écht schommelstoel-genoegen voor Onder De Hon derd. In landhuisstijl van sterk hardhout gemaakt, afgewerkt in wit lacqué. Deze schommelstoel kan een blikvanger zijn in üw interieur' (of dat nu modern of klassiek is). Met fleurige kussens of zó: mat-wit als een silhouet tegen de kleur van een gordijn, een wand. En: ontspannen rusten in een schommel stoel is met geen ander zitcomfort té vergelijken Een De Klerk-Koopje: f 99.- Huiswerk Lustrumconcèrt van S'dams Vrouwenkoor Zaalvoetbal frisse King Pepermunt het besté dagelijkse middel ter opwekking en verkwikking Dronken chauffeur reed door na botsing Man maakte val van drie meter hoogte Politie zoekt getuigen mïït®® ir HO beoefenen. De ouders en leiders het k_/AVyAAAVFAAo lijk verenigingsverband te leiden. -j Behalve dat de Zuilense vereni, TTAOVT700 ntnv |i? SMS heel lief is bij de heer en mevr V UU L V dy.ll LVyl t&lj Siemons, staat het Schiedamse ODI '{/Mêjk. hoog genoteerd bij hen. „Bij ODI he -j- 7- n-. -| WS.* momenteel een zeer goede leiding, dit 14 l-ti-t I rj £M/ vereniging ten goede komt. Jmmer, XV.Ot X .OclLLIÜLlO. v "mÊ met meer stadgenoten toetreden tot i 'a. ftrnmonHna trnnon 1 en (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De icappersbond, afd. Schiedam vergaderde donderdagavond on-der voorzitterschap .van de heer H. van Dmten in (het g-ebouw Irene. Er kwamen vier belangrijke onder werpen ter sprake, namelijk de vrije dinsdag, die waarschijnlijk vanaf 1 ja nuari 1966 naar de maandag zal worden verplaatst, de verplichte vakantie die gehandhaafd blijft, terwijl bovendien in de naaste toekomst de kappers zullen inhaken op de huidige ontwikkeling vaa de regionale gedachtelij zodat men dan zal komen tot georganiseerd overleg in Rijnmondvèihand. (Het voorsteil, een bijdrage te leveren aan de jubileumviering van het 75-jarig bestaan van de landelijke kappersongani- satie,-werd verworpen. Er was voord"eze ledenvergadering vrij veel belangstelling. SCHIEDAM Donderdagmorgen brak op het terrein van het Slachthuis een roodbonte koe los. Het dier rende via de weg langs de Poldervaart en de Laan van Spieringshoek naar de 'Burgemeester Van Haarenlaan, waar de koe door het perso neel van het slachthuis'werd gegrepen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Geref. Jeugd Ver. „De Lichtboei" houdt zondagavond in de zaal naast de Magnalia D ei-kerk aan de Albardastraat een gecombineerde bijeen komst met de onderafdelingen A, B en C. Pastoor C. P. van den Berg van de Oud- Katholieke Kerk zal een causerie houden en na afloop hiervan bestaat er gelegen heid om vragen te stellen. Een ruime kijk heeft de heer Siemons op het christelijk verenigingsleven. Hij is bijv. van mening, dat ook niet-christe- lijken toegelaten moeten worden bij CKB-verenigingen, „Wij hebben voor de ze mensen vooral een taak meegekregen om hun ons principe voor te houden. Natuurlijk zullen zij de grondslag van de vereniging moeten onderschrijven." Omtrent een te straffen speler heeft de heer Siemons ook zijn eigen kijk op de zaak. „De straf moet geen straf zijn, maar meer een verbetering van de be treffende speler. Hier ligt een opvoe dende taak waarin bet niet moet gaan om de speler maar enkele weken of maanden te schorsen, maar meer om hem of haar bij 'te brengen wat fout was en welke kant het op moet met ons gedrag in een christelijke sportver eniging." Vanaf 1933 is de heer Siemons aan de korfbalsport verbonden toen hij lid van DVS werd in Utrecht en later de oprich ter van het in de Hoofdklasse Centrum spelende S.M.S. (Sport Maakt Sterk) in Zuilen waarvan hij voorzitter was en thans ere-voorzitter. Mevrouw J. A. Siemons-Oranje speel de ook in SMS en min oi meer mag gesproken worden van een korfbalhu welijk, waarvan man en vrouw nu nog strijders'zijn voor de'CKB. De heer Siemons heeft tijdens en na zijn aktie- ve loopbaan als korfballer oók ge scheidsrechterd bij de C.KB, hij was voorts vanaf zijn terugkeer uit Zee land (waar hij van 1953 tot 1957 hoofd van een school was) secretaris van de landelijke Technische Commissie van deCKB. Dat; impliceert, dat het telefoonnum mer 264234 nagenoeg iedere dag enkele malen vanuit het gehele land gedraaid wordt, want zijn er problemen, de heer Siemons als oude rot in het korfbalvak weet altijd wel een oplossing. Bovendien is de samenwerking in' deze uit vijf per sonen bestaande commissie van dien aard, dat een betere ondenkbaar is. Hij wees voorts op de bestaande reg lementen, die stipt nageleefd moeten worden wil alles ordelijk en netje blij ven verlopen, zoals nu het geval is. VLAARDINGEN Op bijzonder prettige en vooral ongedwongen wijze hebben de ouders van de leerlingen van klas 1 van het hoofdgebouw van het Groen van Prinstererlycerun aan de Rotterdamseweg woensdagavond kennisgemaakt met de Ieraren, met de school en met de gang van zaken op dit christelijk lyceum. Via een schrijven kregen de ouders een uitnodiging van de rector van deze school, drs. R. v. d. Bosch om woensdag avond eens een kijkje te komen nemen en zeer velen gaven gehoor aan dit verzoek. De Aula van het lyceum was dan ook om acht uur zeer góed bezet en rector Van den Bosch zette in zijn welkomst woord de bedoeling van de avond uiteen, teen. Het betrof hier geen ouderavond, waar op inlichtingen over het werk van de leerling of over de leerling zelf ingewon nen konden worden, want de school is voor de eerste klas-leerlingen nog maar enkele weken aan de gang. De bedoeling was eens kennis te maken en wederzijds vertrouwen te scheppen, waardoor de stu die van de leerlingen gestimuleerd wordt. De heer v. d. Bosch noemde een dergelijk kontakt van, groot belang, voor al omdat het bij een school met meer dan duizend leerlingen moeilijk valt iede re leerling „van top tot teen" te leren kennen, temeer omdat de meeste leraren slechts drie urn- per week de betreffende leerling onder hun hoede hebben. ALLES OP WOONGEBIED ONDER ÉÉN DAK! Hierna sprak de conrector, de heer L. F. Jansen, die vooral het accent op het huiswerkprobleem legde in zijn met eni ge humor getinte toespraak. .Het huis werkprobleem behoeft geen probleem te zijn, mits de ouders maar de nodige me dewerking (vooral belangstelling) to nen. Na dit min of meer officiële gedeelte werden de ouders in groepen van klas indeling verdeeld en door het onder wijzend personeel rondgeleid. Met veel interesse volgden de aanwezigen hun „gids" en in menig lokaal werden enke le vragen gesteld. Met verwondering namen de aanwezi gen kennis van de hypermoderne lokali teiten en er bestond vooral veel interesse voor het lokaal waar het talenpraktikum is ingericht, dat volgende week voor de leerlingen van de le klas gebruikt zal •worden. .V (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ter gelegenheid van het vierde lustrum geeft het Schiedams Vrouwenkoor op dinsdag 28 oktober 's avonds om 8 uur in het gebouw Arcade een concert onder leiding van de dirigen- te Ria Borgmeyer. Medewerking verlenen Annette de la Bije, sopraan, Harry Holtman, piano en harmonium en het West Ned. Symfonie orkest. Uitgevoerd worden werken van Handel, Purcell, Buxtehudde, Hasse en Pitfield. Het Schiedams Vrouwenkoor heeft door haar veelvuldig optreden voor de radio en in het. buitenland reeds veel bekendheid verworven. Enschede namelijk anderhalf miljoen gulden gekost en Schiedam hoopt straks (in april 1966) voor 1 .1/10 miljoen klaar te komen. Voor het eerst hebben we ook het woord „„zaalvoetbal" horen vallen bij de takken van sport, die in de Sporthal beoefend kunne worden. Daarnaast ook- volleybal, basketbal, tennis, tafeltennis en hockey. De heer Bolmers zei. desge vraagd, dat geen discriminatie zal wor den toegepast voor die verenigingen, dié niet meewerktenaan de sporthal, maar er is toch wel een lijst aangelegd van de verenigingen die zich bijzonder actief toonden. Opmde vraag vande Teporter of da Sporthal ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden, antwoordde de heer Bolmers, dat het wei dom zou zijn wanneer men de hal op een dergelijke wijze niet zo rendabel mogelijk zou maken. Wellicht dat er dus ook tentoon stellingen, vakbeurzen en misschien wel concerten in gegeven zullen worden. Leuk was het de sportmensen aan bet werk te zien, hetzij met een schilders kwast. met een brand - of lasapparaat of met het versjouwen van deuren en ramen. Een korfballer met een UTS- opleiding was aan het lassen., een dame die academie L.O. studeert hanteerde de verfkwast. Zij woont in Vlaardingen, studeert in Den Haag maar was lid van Schiedamse softbalclub. Hoewel de aanvankelijke opzet „Voor Schiedam, door Schiedam" was, vond directeur Cor Bolmers het bijzonder prettig dat zo velen ook buitenstedelin gen meewerken aan de bouw van de Sporthal. Zo ddorgaande moet april 1966 haalbaar zijn als openingsdatum. (Van een medewerker SCHIEDAM De NCRV heeft donderavond enkele flitsen over de Sporthal Schiedam uitgezonden in het nieuwe programma „Attentie voor sport" dat in totaal negentien minuten duurde. Regisseur Bruin Noordam en eindre dacteur Dick Houwaart hebben de eerste aflevering tot ietsgoeds ge maakt, ondanks de aankondiging' van de omroepster dat er enige sgoring op de kanalen' heerste. Eerst werd gespro ken over activiteiten in enkele andere plaatsen, waarna de Sporthal Schiedam aan de beurt kwam met als tweede hoogtepunt van dit programma iets over lokaliteiten in Maasland. De directeur van de Sporthal, de 29- jarige Cor Bolmers kreeg volop gelegen heid via de microfoon één en ander over onze Sporthal te vertellen. Er zijn 25 spanten bij deze acht meter hoge spor thal- die straks de trots is van de Schiedamse sportverenigingen en één der grootsten van ons land belooft te worden. Doordat de Sporthal door zelfwerk zaamheid tot stand zal komen is de Rijksgoedkeuring enkele jaren eerder af gekomen dan aanvankelijk werd ver wacht. Schiedam zou eerst In 1970 aan de beurt zijn gekomen. De zestig plaatselijke sportverenigingen hebben voor een groot deel hun medewerking of reeds verleend of toegezegd. Het geld heeft wel de nodige zorgen met zich meegebracht. Er is een lening met de gemeente Schiedam aangegaan, een rente werd gesloten met de NSF en met de KNVB, terwijl voorts het bedrijfsleven meewerkt en diverse ac ties gevoerd werden, die succesvol verliepen, zoals de bouwstenenactie en de speldjesactïe, die nog steeds voort duurt. Door deze acties heeft Schiedam volgens de heer Bolmers zo'n ƒ400.000,- uitgespaard. Een dergelijke hal heeft in SCHIEDAM Bij het wegrijden reed donderdagavond een personenauto be stuurd door de 53-jarige T. J. V. uit Wa teringen, die on'der invloed was, tegen een geparkeerde personenauto aan van mevr. J. de S. De auto werd licht be schadigd en botste tegen een andere au to, die eveneens geparkeerd stond. De autobestuurder reed door, maar werd achtervolgd door een toevallig, in de buurt zijnde politieauto. Tenslotte wist de Vlaardings politie de man aan te houden, waarna hij naar het hoofdbureau van politie aan de Lange Nieuwstraat werd gebracht. VLAARDINGEN Bij het afbreken van een bouwkeet aan de Broekweg gleed donderdagmorgen de 52-jarige ar beider H. B. uit. en viel van een drie meter hoog dak. Hij is met een vermoe delijke beenbreuk door de GGD naar het Holyziekenhuis gebracht. De jeugd acht de heer Slemons van het grootste belang. Een junior- of adspi- rantenwedstrijd acht hij van evenveel belang als een wedstrijd van de hoofd klasse-senioren. „Haal de kinderen van de straat af en laat ze sport en spel SCHIEDAM Ondertrouwd: W. A. Bar- rink, 24 en A. S. J. de Lange, 22, W. van Bellen. 22 en P. J. M. Meijer, 23, W. J. J. Cox, 31 en E. van der Most.-26, S. C. Farla, 25 en H. Roosloot, 19, E. Harreman, 23 en J. Storm, 23, A. W. H. van der Heiden, 22 en J. H. van Lienden. 19; A. H.'M. Kloos, 28 en M. E. Visseren, 22; N. 'Koppesebaar, 18 en G. Ouwens, 18. J. A. C. Kosmeijer. 22 en H. H. Stellingwerf, 19, C. J. M. Lakwïjk. 60 en C. M. Jaspers. 56, C. J. Lemson, 22 en M. M. IXsselstein, 22,: L. Mattijs, 22 en P, den Boer, 20, J. <- L. van'Noordt,23en M. W. H. Beljaans. 21; S. Pranger, 21 en B. J. de Vos, 21; I. Salm. 22 en M. Visser, 23, P. C. Schrei), 26 en I, N. M. Hitroeester, 23, S. Tettero. 22, en. L. van Bekhoven, 18, J, van der Vlugt jr. en J. C. de -Vries, 20, Ge trouwd: W. T. G. de Jong. 24 en M. J. T. de Hoop. 22, J. Ottjes. 47 en H. J. Dries. 43, K. van Ham. 22 en H. M. den UijV 20, W. Rijsdijk, 27 en D. M. Vlot, 21, H. M. A. Voiker, 25 en W. Pi L. Wols, 22, A. Eontijne. 26 en E. Langejan 26. J. H. Prins en C. S. van der Pluijm. 17. M. Tintel, 23 en L. C. P. Grims, 18, W. de Jong, 27 en G. Gankema, 20 A Rosinga, 35 en R. M. Klaverdijk, 20 P. C. Peterbroers, 26 en J. H. M. Peters, 25, Gebo ren: Johannes G. z.v. J. G. Pel en M. J. Nobel Johanna M. D. d.v. P. de Groot en C. D. van Kapel. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De vijfjarige Fabrio Mario Barbieri stak woensdag om 16.55 uur in de Overschiestraat tegenover het pand 70 'plotseling de rijbaan over van achter een rij geparkeerde auto's met een groep andere kinderen. Door onbekende oorzaak .kwam het kind te vallen en ogenschijnlijk mankeerde het niets. Don derdag is het kind, dat toch on'der dok tersbehandeling was gesteld, overleden. Er moeten minstens drie getuigen hij dit ongeval zijn geweest, namelijk de be stuurder van een nieuwe rode Renault, een fletser van middelbare leeftijd en een dame op een rijwiel. De commissaris van politie te Schiedam roept deze en eventueel andere getuigen op zich zo spoedig mogelijk te vervoegen aan het hoofdbureau van politie aan de Lange Nieuwstraat, telef, 269333, KANTOORMEUBELEN aankoop van een kinderboek a 5, een gekleurde dierenplaat van een chimpansee ten geschenke wordt gege ven. Daarnaast zullen in de boekhan dels kaarten verkrijgbaar zijn a ƒ0,50 voor een filmprogramma, dat op woens dagmorgen 3 november om half tien zal worden vertoond in Musis Sacrum aan de Lange Haven. Het is een programma zonder preten ties: tekenfilm en documentaires. Ver toond zullen worden; „In het circus", „De brandweer in actie en zeepkistenrace", „Popeye en De Muis", „Pluto en zijn jongen" en de hoofdfilm: ..De Nietsnut Daarna „Matroos in dierenland", „De bij gelovige kat" en een film van de dikke en de dunne „In het Ziekenhuis". Het programma duurt ongeveer twee uur. De activiteiten van de gemeentelijke openbare leeszaal zullen zich concen treren rond het boek van Annie M. G. Schmidt: „Spiegeltjes rondreis", zoals dat landelijk het geval is. Er komt ui teraard een voorleesmiddag, maar de schooljeugd zal daar tijdig over wor den ingelicht. Wij hoorden fluisteren over een opstel en een tekenwedstrijd. Vaststaat dat aan de Kinderboeken week 1965 in Schiedam niet zonder meer zal worden voorbijgegaan, zoals voorheen. SCHIEDAM Van 27 oktober af Wordt dit jaar tien dagen lang de Kinderboekenweek gevierd. De geza menlijke Schiedamse boekhandelaren ILA, Van Leeuwen, Nïemantsverdriet, Rebers en Roodbol, hebben gemeend ffiet beperkte mogelijkheden de Kin derboekenweek goed te vieren. Voor het eerst organiseren zjj gezamenlijk ®ige feestelijkheden rondom het Ulci. (01896) - 3697 v'.or een demonstratlertt BUYS BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon 8700 Het kinderboek staat dit jaar in het teken van het dier, vandaar dat bij De gegevens, die de RET terzake op deed met haar grote vervoersonderzoek in 1959 zijn niet langer bruikbaar, om dat zich vooral verleden jaar In het Vlaardingse lijnennet grote verande ringen hebben voorgedaan. Het inwo nertal van de stad is bovendien sinds 1959 met tien procent gestegen. Vijftig enquêteurs, allen RET-ers, zul len in de periode van 18 oktober tot en met 22 oktober enkele tienduizenden bus passagiers eenvoudige vragen stellen als: Bij welke halte bent u ingestapt? Bij wel ke halte stapt u straks uit? Stapt u over op de trein, een bus van de RET of de WSM? In welke stad woont u? Op welk plaatsbiljet reist u? Wat is het doel van uw reis: gaat u naar uw werk, naar school, maakt u een zakenreis of bezoekt u het Holy-ziekenhuis. Verwacht wordt dat het werk van de enquêteurs 25.000 tot 30.000 ingevulde vragenlijsten zal opleveren. Dit basis materiaal zal door RET's eigen Hollerith- apparatuur worden verwerkt tot een reeks totaalcijfers en andere gegevens, die voor het Bureau Planonderzoek van het vervoerbedrijf van grote waarde zijn. Het zal zelfs mogelijk zijn uit de resul taten een kaart samen te stellen met de „passagiersproduktie" van elke halte af zonderlijk. SCHIEDAM/VLAARDINGEN De RET treft voorbereidingen tot een vervoersonderzoek op de autobuslijnen 43 (Schiedam—Vlaardingen Holy), 48 (SchiedamVlaardingen West) en 56 (Vlaardingen Station—Vlaardingen Ho ly). Het is de bedoeling de vervoers stromen te analyseren in Vlaardingen zelf, maar ook die tussen Vlaardingen en Schiedam, De enquêteurs zullen met elke lijn twee dagen bezig zijn. Op 18 en 19 okto ber wordt lijn 48 onder handen genomen, op 21 en 22 oktober de lijnen 43 en 56. De RET doet een beroep op haar Vlaarding se (en Schiedamse) passagiers aan dit voor de ontwikkeling van het. openbaar vervoer in hun stad zo belangrijke on derzoek mee te werken- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In de Van der Werfstraat werd donderdagmorgen de zesjarige Gerda J. H. bij het oversteken van de straat door een personenauto aangereden. Het meisje was zonder op het verkeer te letten de rijweg opgelopen. Met een hersenschudding en schaaf wonden is hett meisje naar het Holy ziekenhuis gebracht. VRIJDAG 15 OCTOBER 1915 Oorlogsverklaring van Bulgarije aan Servië. Athene, It October. Het Bulgaar» sche gezantschap beeft officieel bericht ontvangen dat een Servische kolonne de Bul garen heeft aangevallen nabij Knus- tendil, waarbij 70 man zijn gedood en 509 gewond. De Buigaarsche gezant heeft officieel aan den Griekscben minister», president Znimis meegedeeld dat Bulga rije hedenochtend om 8 uur aan Servië den o ring heeft verklaard. Naar de Politische Korrespondenz van het Buigaarsche gezantschap verneemt,', hekben Servische troepen op 12 en 13 October hij Knnstendil, Traa en Bulo- gradsjik de Buigaarsche troepen aange vallen. Er ontstonden verwoede gevech ten, die nog voortduren. Ingevolge dezen overval heeft de Buigaarsche regeering verklaard, dat zij zich van hedenochtend 3 uur af in oorlogstoestand met Servië bevindt. VLAARDINGEN Rijksgoedkeu ring is verleend tot het aanleggen van zandbanen van het in ontwerp zijnde uitbreidingsplan in onderdelen Holy H, Ook voor het aanleggen van bouwstraten met rioleringen in het ontwerp zijnde uitbreidingsplan in onderdelen Holy I kwam de rijksgoedkeuring af.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1