Protestants Schiedam' hield e forumavond 1 Binnen uw bereik f Chr. partijen zijn op elkaar ingespeeld JUDOKA'S STRIJDEN IN SHEIX-SPORTPARK VAN STELLING GESLINGERD 1 bokdam r aankomend TEKENAAR A O leren pélen Kinil met lucifers onder dekzeil BAKKER REDT KLEUTER J UIT PERNISSER SINGEL Na leegdrinken van twee flessen hier 5CHIE TEKENAAR of Niets te doen aan lawaai van zandauto's VDV won ruim van Schiedam BEHang Tweede lustrum Soroptlmist Club Beneden-Maas 495. Redder: „Jk heh mijn plicht gedaanT J Zelfs eigen vrouw niet ingelicht Veertig gulden geëist tegen „achteroprij der" D.O.K. besprak winterprogram P.I.T. tevreden met opbrengst Burgerlijke stand Dit is dè jas! ~jefctenkd% VAN haarenlaan I KAMPIOENSSTRIJD IN „DE VIJFSLUIZEN" Nu jongen- straks man GEMEENTE SCHIEDAM CHAUFFEURS WERKKRACHTEN WILTON-FUENOORD Koop in een speciaalzaak! t i DeiemiUe «dbade1 «r Bij spelen gewond Verkeersfont kost boete van 40,- Hengelconeours CVP voor kampioen 1965 -Se/rcr sna- H00GERWERF Jeugdige dief op heterdaad betrapt GRONINGEN, Beetje harder üit- i i DONDERDAG 21 OKTOBER1965 2 liggen de prijzen bQ "ABC" 2 Uw vertrouwde bontzaak] VAN HAARENLAAN II VAN HAARENLAAN III HUISVESTING V°0r f3.90 Wie Dl ROTTERDAMMER leest, J II leest een krant die bij de tijd is 5CHIIDAM I Nieuws Binnenweg *7tï Rotterdam I/O 1 (bij's-Grovendijkwol)Tei,234577 STENCILMACHINE 3 De meest ideale jas voor elke dag, elk seizoen, elke gelegen heid. Een jas met grote allure. DE JAS «aarfeoayuus; ojmmmh pg wnTTERDAMMER Pagina J- rrOALS men weet is de Burg. van L Haarenlaan wegens een flinke op- jcnspbeurt afgesloten voor het ver- \r l £)eze verkeersader, die al zo lek- Zr in" was, heeft men derhalve tij- Sjb moeten vervangen door een an- Ire de beste die men in dit geval Li 'vinden. U weet het waarschijnlijk ■?eAs- Vlaardingerdijk-Burg. Honner- Le Grete Laan, 's-Gravelandseweg, Broersrvest-Huis ter Riviere Weg VWWtffvwvfvvtvfvwvvtvf Kom eens rustig kijken en passen .Al koopt u niets,u bent hartelijkweikom! LuStationsplein-Overschieseweg. Dit Jordt dan de tijdelijke route Vlaar- dmgen-RoileT&am, vice versa. De Schiedamse politie heeft het ge- hele traject zo duidelijk mogelijk ge markeerd, Met borden en verwijspij- men kent dat wel. En nog steeds is ie druk doende haar werk in ver- Iceerstechnische zin te verbeteren. Het aiiemaal niet zo makkelijk. Integen- ieel het is uiterst moeilijk deze nieu- we tijdelijke verkeersader op een zo danige efficiënte wijze aan de steeds tn tijdnood verkerende weggebruiker te verkopen", opdat iaatstgenaemdle mei' verkeerd rijdt. Dit „verkopen" h'iikt niet altijd helemaal te lukken, <Mnt er verdwalen nog al eens auto mobilisten. Er zijn er bij, die werke lijk helemaal van de rechte weg af raken- Vooral als ze vreemdeling in Jeruzalem" zijn, komen ze soms be land op de gekste plaatsen. Wat denkt van zo'n wildvreemde autobestuur- izr. die helemaal bij het Oude Sluisje, vlakbij het overigens pittoreske Zak- hndragershuisje terecht komt en dan Memaal niet weet, hoe hij wenden of keren moet om uit dit labyrint van kronkelende steegjes te komen ten einde het juiste pad te hervinden? \/ELEN vinden hun „Waterloo" er- gens diep in het Thurlede-park, totdat ze niet meer verder kunnen. Zo tuas er een van deze „dolende ridders", ite met de voorkant van zijn auto bij lui de paal raakte, die juist een van de mannen van de verkeerspolitie bezig «as aan te brenqen op de hoek van de Parkweg en de Burg. Honnerlaqe Gretelaan. Notabene met een duidelijk bird eraan bevestigd: richting Vlaar- iingen. Als een haas maakte de be trokken automobilist rechtomkeert en wrdteeett in de richting Thurledepark, waar hij al gauw zo vast als een muur zat. Hij kwam terug naar dezelfde paal er. dezelfde politieman, met een ver wijtende blik in zijn ogen. Zoiets ven hui je me dat nu niet kunnen zeggen? Indertijd maakte het boek: Myste- rietee krachten in de sport" een ge weldige opgang. Het laatste kwam waarschijnlijk vanwege dat „myste rieuze", want daar houden de mensen wc eenmaal van. Gezien de .wonder—, de Ruïne van Mathenesse), Sin- hnnen schrijven over de mysterieuze krachten van de weggebruiker. Hij tornt een onuitputtelijke bron van verrassingen en anekdotes. Je raakt tooit op hem uitgekeken. ALS je denkt, dat je hem begrijpt, dan weet je het net niet. Hij ont glipt ten enemale met zijn ingewik kelde her serikronkels aan je nuchter verstand. En men kan gerust stellen, dat driekwart (als het niet meer is) vande gehele problematiek op het noeHijk-begaaribare en ondaorzichte- jtjke terrein van het moderne wegver keer ^berust op de wetenschappelijke kennis van de praktische psychologie, nmmage overigens aan de verkeers politie, die rustig haar plannen verder uitstippelt om het tijdelijke ongemak Wit een niet te gebruiken Burg. van haarenlaan zo veel mogelijk te ver helpen en bijv. thans al weer behoed zaam de mogelijkheden aftast om het verkeer, komend van de Overschiese- wg, door de Overschiesestraat te lei- urn, die net iets te nauw is en juist wat "e veel geparkeerde auto's heeft staan om er erg enthousiast over te zijn. Het verkeer naar de Overschiesestraat zou fes over de Singel worden geleid. SCHIEDAM Het Comité „Protestants Schiedam" hield woensdagavond in. het gebouw Irene een, druk bezochte en zeer geanimeerde gecombineerde leden vergadering. Het openingswoord sprak, de afd.-voorzitter van de Staatkundig-Gereformeerde Partij, de heer L. H. Knipscheer. De voor zitter van de Prot. Chr. raads fractie, de heer S. Kuiper, hield de dagsluiting. Er kwamen velerlei belangrijke onderwerpen ter sprake. Uiteraard konden ze slechts op fragmentari sche wijze worden behandeld. De aanwezigen konden vragen stellen aan een forum bestaande uit de heren: W. van Schooneveld, wet houder van gemeentewerken en grondbedrijf. M. Eykenaar, S. Kni- per, A. Sonneveld en G. Westerveld, raadsleden. De raadsleden ir. K. 3. 3, Dominicus en P. Brouwer waren verhinderd. Ook de voorzitter en secretaris van de on vrijdag opgerichte Arjosafdeling R, I. Spriensma en F. Troost waren aanwezig. Eerstgenoemde stelde enige vragen over het eventueel gebruik van de raadszaal door het Politiek Jongeren Kontakt. De heer S. Kuiper gaf een kort overzicht van het werk van de raadsfrac tie van „P.S.". Hij legde er de nadruk op, dat het meeste werk in feiten in de commissies wordt gedaan. „We staan op het standpunt, dat als we wat willen zeggen in de raad, daar reden voor moet zijn, aldus de fractie-voorzit ter, van „P.S." Over de samenwerking van de drie partijen in het „P.S."-verband, ze! hij: •We zijn nu bijna drie jaar met elkaar op stap. Het is vrij behoorlijk gegaan. Tezamen als fractie zijn we een eenheid geworden. Belangrijke meningsverschil len hebben zich tot nog toe niet voorge daan, We zijn geheel op elkaar inge speeld." (Van een onzer verslaggevers) In hoever men in de toekomst zal samengaan met een ander ziekenhuis, als het nieuwe gereedgekomen gemeentezie kenhuis zal moeten ondergaan tot de aanschaffing en het gebruik van de zeer kostbare medische apparatuur zal te zijn- der tijd door het gemeente-bestuur nader bestudeerd worden. De heer Eijkenaar meende, dat er in dit geval eventueel met een ander zie kenhuis samenspel moet komen, als dit voordeliger ligt. We moeten zuinig om gaan met -de belastinggelden van de burgers, zei hij. Overigens betekende deze onkosten post slechts een fraktïe van de gehele investering van dit grote projekt, aldus wethouder "Van Schooneveld. Natuur lijk zal men zich de beste en meest moderne apparatuur aanschaffen Deze is niet weg te denken bij de totstand* koming van een nieuw ziekenhuis- Dat het Politiek Jongeren Kontakt per se de raadzaal moet gebruiken oordeelde het forumlid Eykenaar beslist niet nood zakelijk: Een gewone zaal „doet" het hem ook goed. vond hij. Het creëfen van meer woonruimte voor zogenaamde „aÜeenlopenden" heeft sinds jaar en dag de aandacht van de raad. Er zijn zelfs raadsleden, die zich ontpopt hebben als ware specialisten in deze materie. Overigens dient men er ernstjg rekening mee te houden, dat deze „alleen lopen-den", als ze eenmaal een huis hebben, dikwijls heel gauw „twee-lopen- den" worden", zei de heer Sonneveld. (Hilariteit). Inwoners van de Willem de Zwijger rekwest aan B, en W. gezonden over het ïawaai en de overlast, die de voorbijrij dende zware zandanto's veroorzaken. De rekwestranten hebben inmiddels „nul op hun rekwest" ontvangen. Er is niets tegen te doen: „De openbare weg is nu eenmaal vrij", zei wethouder Van Schoo neveld. Daarna behandelde het forum onder voorzitterschap van de plaatselijke CHU- voorzitter, K. de Baat, een aantal actuele onderwerpen: Ten aanzien van het huis vestingsbeleid werd gesteld, dat het be leid ervan bij B. en W. ligt. Het bureau Huisvesting is het uitvoerend orgaan. De huisvesting-commissie doet goed werk. Binnengekomen klachten neemt ze nauwkeurig onder de loep. De in het leven geroepen puntenbehandeling beantwoordt aan haar .verwachtingen. Er zijn natuurlijk vaste normen aange legd. Vanzelfsprekend moet de burgerij weten, dat ze ergens met haar klachten terecht kan en dat is bij deze commis sie. 'Toen' de Tweede "Kamer ,er eenmaal van doordrongen wgs, aat.hij.de burgerij meer belangstelling en waardering ge kweekt moest worden voor de arbeid in het-bestuurlijke vlak van de gemeente, kwam de wijziging tot stand in de gemeentewet van 9 juli 1964, betreffende benoeming van commissies voor functio nele en terrioriale decentralisatie. Hier door wordt de mogelijkheid geopend burgers aan het commissiewerk te doen deelnemen. De fractie van „Protestant Schiedam" bleek vanaf, het begin zeer geporteerd te zijn voor deze deelneming van de zijde der bevolking. Er werd inmiddels een commissie ad hoe benoemd om deze nieuwe gang van zaken op haar mérites te onderzoeken. Op een vraag of het Kunstcentrum Schiedam self-supporting is, was het antwoord ontkennend. Het krijgt —-voor lopig gemeentesubsidie 4240). (Van een onzer verslaggevers) nlseert de R.Ö.V. Shell in de sporthal van het Sportpark „De Vijslnizen" de Judokam} i zwarte band van Zuid-Holland. De strijd gaat om de titels in vijf gewichtskiassenn ame- Iijk lichtgewicht, half middengewicht, middengewicht, half zwaargewicht en zwaargewicht. Aan de wedstrijden nemen 53 judo ka's van zestien judoclubs uit tien plaatsen deel Ook de Vlaardingse ju doclub Van Gorsel is van de partij. (Van een medewerker) VLAARDINGEN In de hoofdklasse van de Rotterdamse dambond heeft het eerste tiental van VDV haar ongeslagen positie weten te handhaven. Tegen Schiedam toonden de VDV-ers zich op permachtig, want met 164 bleven beide punten in Vlaardingen. Wel boden de bezoekers' geduchte te genstand, maar VDV heeft er alles op gezet om ook ditojaar de titel'voor zich op.te eisen en "daar ziet hef'nog1 wel naar Uit. Het tweede tiental van VDV kreeg een flinke aframmeling van Het Oosten 2. De Rotterdammers toonden zich bijzonder sterk en wonnen de ene partij na de andere. De VDV-ers wisten niet hoe zij het hadden toen tegen een 16—0 achter stand werd aangekeken. Opgelucht werd adem gehaald toen X. Poot aan bord 10 remise behaalde en toen om half twaalf A. Tamboer in het eindspel geen fout maakte, won hij zijn partij, waarmee de eindstand werd bepaald op 17—3 voor de Oosterlingen. D. v. d. KerWioff, C. Biel, W. K. Niestadt, W. Verburg, N. Voogt, J. Lucassen en J. Vermeulen ga-ren geen krimp en. wonnen allen. H, A. lansbergen en C. v. Veelen namen met remise genoegen en M. v. Spluater verloor. De enige Schiedamse over winning kwam op naam te staan van A. Risseeuw. A. v. OtterJoo en C. V/. Sleeuwen* hoek veroverden, teder een puntje. SCHIEDAM De 40-jarige A. A. v. Leeuwen uit V1 a a r d i n g e n viel woensdag van 2.70 meter hoogte van een stelling bij een in aanbouw zijnd flatgebouw in Groenoord-Noord in voormalig Kethel. Hij stond op een uit stekend gedeelte van de betonnen bekisting. De trechter die aan eeni kraan hing, bracht beton aan. Toen de man de trechter opzij wilde duwen, kwam deze terug en slingerde de man de stelling af. Met een lichte hersen schudding bracht de GGD hem naar het Holyzieketihuis in VI aar dingen. ,'*c. y 'P winiw»aai.Vb "C-t« pita a«n'. .Tfi". DR.TR8ÖVET Seksuele voorlichting voor jongens van veer- tien tot achttien jaar Vertaald door A. Verkuyi, arts Vvrkrffbaar It A IffftEH. A KEUR1RQ - WABStmetH Bij de Gemeentelijke Vervoer-, Reiniging?- en Ontsmet- ungsdienst kunnen geplaatst worden enige Vereist: rijbewijzen BCE en rijervaring. Leeftijd tot circa 45 jaar. In algemene dienst (vuilnisophaaldienst, veegdienst, baggerwerk enz.) Leeftijd eventueel ook boven 45 jaar. Salaris volgens gemeentelijke regeling. Tariefregeling met een premie tot 17 boven het salaris. Premie A.O.W. voor rekening van de gemeente. Kinderbijslag maandelijks: vakantietoeslag 4 45-urige werkweek: gepremieerde spaarregeling; verstrekking van dienstkleding. Voor personeel in vaste dienst geldt vanaf X januari ISSS de 1.2.A. ziektekostenregeling. Aanmeldingen, mondeling of schriftelijk, bij voornoemde dienst. Buitenhavenweg 154. Op zaterdag, 23 oktober a.s., zal de Soroptimist Club Beneden-Maas haar 2e lustrum te dezer stede vieren. In verband daarmede zal het gemeentebestuur de leden en haar gasten die dag officieel ontvangen ia de Aula van het Stedelijk Museum, des na 17,30 uur. vraag! voor hoor afdeling ELECTROTECHNIEK met enige ervaring in hel opnemen en het uitwerken van revïsïetekenïngenen schema's van fabrieksinstallaties. Een iheoretïsch-technische opleiding wordt voor het vervullen van deze func tie noodzakelijk geacht, Zij, die momenteel een opleiding in bovengenoemde zin volgen, worden eveneens uitgenodigd te solliciteren. In de lichtgewichtklasse valt er weinig voorspellen. In de half middengewicht- klasse is de Leidenaar Leo de Vries favoriet, maar de Vlaardingers Tino Hoogendijk en Frans Ivasko, respectieve lijk tweede en. eerste bij de Europese jeugdkampioenschappen zullen hier wei een woordje mee spreken nu ze voor het eerst bij de senioren meedoen. Ook de Schiedammer Jan .van line ndoet in deze klasse mee. In de middengewiehtklasse maakt de kampioen van vorig jaar W. Tap ook nu weer een mooie kans. De Schiedammer Jan Valk, die kampioen van Vlaardingen is zal hier ook goede gooi doen naar de titel. De half zwaargewicht klasse levert als kanshebber J, de Wolf uit Leiden op! Vlaardingen is hier vertegenwoordigt door de viervoudige Vlaardingse kam pioen Henk van Oosten en Goof Hand stede uit Schiedam die eveneens vier maal kampioen van Vlaardingen is ge weest De zwaargewichten. Joop Gouwe leeuw en F. van Antwerpen zuilen in hun klasse de dienst wel uitmaken. Het zal zeker een spannende strijd worden. De toegang is gratis. In de hal i door de ROVS een tribune gebouwd zodat een goed uitzicht op de mat zeker is. De wedstrijden beginnen om 18 uur. 7/8 Kldskin Betrouwbare service e Vol» ledige garantie Credtehervlca mogelijk Eigen atelier, ook voor veranderingen en reparaties Prijzen die binnen uw bereik lig gen Gespecialiseerd In grote en kleine maten e Deskundig advies Bonmantels In elke prijsklasse. Grote sortering bontstola's tegen zeer aantrekkelijke prijzen. 'W- VLAARDINGEN In de Meerkoet- straat ontstond woensdagmiddag brand bij een opslag van kisten glas. Kinderen hadden met lucifers gespeeld onder een dekzeil dat over een aantal kisten lag. Vijf kisten en het dekzeil werden door de brand vernield. De schade bedraagt ongeveer 3.550. De brand weer bluste het vuur met de nevel spuit. Het glas was eigendom van de firma Ostade uit Rotterdam en was bestemd voor de in aanbouw zijnde woning aan de Sperwerlaan. Woensdagavond om tien uur moest de brandweer opnieuw naar deze uitrukken omdat dezelfde kisten weer vlam hadden gevat. De nevelspuit is er nogmaals aan te pas gekomen. In de Van der Werfstraat ontstond woensdagmiddag brand In een autobus van de RET. Oververhitting van de motor Is vermodeüjk de "oorzaak. Een gedeelte van de vloer in de bus moest worden opengebroken om het vuur te kunnen blussen. Toen de 36-jarige chauffeur DE, de brandlucht waarnam, stopte hij de bus en liet hij de passagiers uitstappen. De brandweer was spoedig ter plaatse. De RET heeft de bus weggesleept. VLAARDINGEH Bij het spelen in het Hof struikelde woensdagmorgen de 14-jarige W. M. over een boomstronk. Hij viel en moest met een vermoedelijke linker enkelbreuk door de GGD naar het Holyziekenhuis worden gebracht. SCHIEDAM Uit Hoek van Holland stond woensdag G. K. voor de kanton rechter omdat hij zonder voldoende uit te kijken, naar rechts was afgeslagen waarbij een bijna naast hem rijdende motorfiets m moeilijkheden was geraakt. K. was het daarmee, zoals velen voor de kantonrechter, niet mee eens. Hij zat er een heel eind achter, vertelde hij nr. Van Vloten, en ik weet niet waarom hij ineens begon te slinge ren. Ik heb het idee dat de officier van justitie daar anders over zal denken, was het enige antwoord van de 'kantonrech ter. En inderdaad bleek ook hij van K.'s verkeersfout overtuigd waaruit hij, even als de kantonrechter het ook door de verdachte opgemerkte, slingeren afleidde. Het kwam de laatste te staan op een boete van 40 gulden of 8 dagen, (Van een medewerker) VLAARDINGEN" In verband met een groot hengelconeours, georganiseerd door de Combinatie van Vlaardingse Personeelsverenigingen verzoekt het be stuur van de Vlaardingse Hengelaarsbond haar leden om zaterdag 23 oktober geen gebruik te maken van de tweede en derde vijver vanaf de spoorlijn ovanaf de Kethelweg (er zijn vier vijvers). Voor de deelnemers staat als persoon lijke prijs een beker op het spel alsmede de titel C.V.P.-kampioen 1965. Verder 3s een verenigingspiijs beschikbaar-gesteld. (Van een onzer verslaggevers) PERNIS De 27-jarige Schiedam se broodbezorger J. oubrug Rit de J. A. Alb. Thijmsfraai 86b heeft gister morgen een kind gerd. Het was de driejarige Arnold Bos uit de Van Bijemonisingel, die spelenderwijs in het water van de singel was geraakt. „De hoorde een vrouw giiien, toen ik bij een klant koffie aan het drinken was. Ik rende naar buiten, zag het kind op zijn huik in het water liggen, ik trok m'n trui en een schoen uh en sprong in het water. Ik trok het kind, dat bewusteloos was, op de kant. Volgens mij was er niets meer aan te doen", aldus de redder. "Vervolgens paste de heer Ouhur kunrtmaiige ademhaling toe. „Ik legde het jongetje op de buik, zegt hij, en heb zomaar wat gedaan wat ik weieens gezien heb. Plotseling in." Onmiddellijk daarna kwam de 26-jarige expeditiearbeider F. van Dijk uit de Verheulstraat ,52b te Pemis. Hij paste mondop-mond-beademing toe, waarna het kind plotseling begon te huilen. Daarna werd het jongetje naar het Zul- derziekenhuis gebracht. De heer Ouburg van de bakkerij Vlug, die enigszins door het gebeuren van streek was geraakt, werd door bewoners van het huis aan de Van P. N. G. Zijle de Jongstraat 37 van droge kleren voor zien, Bovendien kon hij zich douchen. Op de vraag, waarom hij niet de zaak had gebeld en naar huis was gegaan (zijn vrouw wist nog niets van wat er was gebeurd) antwoordde de broodbezorger: „Ik heb mijn plicht gedaan, alteen was ik bang dat de jongen al dood was. Geluk kig maakt hij het nu goed.'" KANTOOR! NSTALLATIES YlAAXOtMKN CMlZ?mAOS7RMT4lTntroON!B#»«-f0«ï SCHIEDAM Een „er-achter-op-rij der" was H. M. S. uit Schiedam die met zijn vrachtauto niet voldoende afstand had bewaard, welke fout hij woensdag op de zitting van het kantongerecht verklaarde uit het feit dat zijn remmen op dat moment niet hadden gewerkt Veel geloof werd echter hieraan noch door de kantonrechter, noch. door de officier gehecht, vooral niet toen mr. Van Vloten een passage uit het proces verbaal voorlas waaruit bleek dat een onderzoek had uitgewezen dat de rem men van de wagen prima functioneerden. S. bleef echter bij zijn verweer. Er zit een groefje in de cylinder, zei hij de kantonrechter, en honderd maal gaat het goed, maar één keer is het fout •Dan mag n van geluk spreken dat we u voor die ene foute rnaal niet hier hebben laten komen, was het antwoord, In zijn rekwisitoor zei de officier van justitie dat het trouwens weinig verschil maakt of de remmen al of niet hadden gewerkt want, zo zei hij, gebreken aan een wagen zijn geen overmacht Hij eiste 40 gulden of acht dagen, waartoe S. conform werd veroordeeld. (Van een medewerker) SCHIEDAM Op de woensdagavond in de grote zaal van Christ-Soc. Belan gen - gehouden najaars-ledenvergadefing van DOK is het -winterpragramma be-1 sproken. Het eerste deel Van de avond was bestemd voor de opening door - voorzitter B. van Dam, 'de notulen van' de voorj aars -ledenvergaderingen de" be- stuursverkiezing. De .aftredende heren J", van Noortwijk, J. Apoiren J. F. Veraart v werden herkozen en als nieuw bestunrs- lid werd mej. E. de Mos toegevoegd, r Het winterprogramma, omvat de jaar- lijkse uitvoeringenin het'Passage Thea- ter, die in 1966 op de-woensdagen 2 en 9 maart zullen vallen. Maar eerst worden. zaterdag 30 oktober de Vaardigheidsproet 7, ven afgelegd. De 'meisjes -van *10-13 jaar in het lokaal Frans -Halsplein en de jongens in de Tulnlaan-lokaliteit. Op 20 november de onderlinge wedstrijden "-1 voor dames en heren in hèt lokaal aan de Tuinlaan waar weer een Vijfkamp 1,1 wordt gehouden en de wisselbeker wordt verdedigd. Op 27 november volgen voor de adspiranten van 5-9 jaar? een"1 Sint Nicolaasmiddag en onderlinge wedstrij den. voor jongens en meisjesvan •14-16 jaar aan de Tuinlaan. Verder is er op A3 december een kerstavond en. op 22 januari 1966 een filmavond voor leden van 10-13 jaar. f SCHIEDAM De dezer dagen gehou den collecte ten bate van het Protestants Interkerkelijk Thuisfront heeft opge bracht f 6125,41. Dit prachtige bedrag was ruim duizend gulden hoger dan het vorige jaar. Het is waarschijnlijk te danken aan het gunstige weer tijdens de collecte-periode. Behalve aan de offervaardigheid der Schiedammers is dit mooie en bevredi gende resultaat ook te danken aan de medewerking van de collectanten(trices) Het P.I.T.-eomité dankt allen hartelijk voor deze spontane medewerking in de moeilijke collecte-week, die doorkruist werd door de kinderpostzegel-aktie. SCHIEDAM De politie heeft de 14- jarige A. v. O. aangehouden die woens dagavond op heterdaad werd betrapt toen hij uit de keuken van een pand aan de Sondervanckstraat een portemonnale met 15 wegnam, 's Middags had hij reeds in een pand aan de Graaf Fioris- straat een portemonnale met 20 ont vreemd. SCHIEDAM Geboren: Maria CFdvA C Houtsma en M L Koevermans; Maehteld dv A Soeteman. en A C G Nuis; Georgette E J dv "ft Haak en G E Boos: Elizabeth A chr J P van Dijk en L A van Leeuwen; Hendrina B M dv A G Baartmans en C A M van Kleef, <•40. vV JM? Slapend achter het stuur.... SCHIEDAM Het Schiedamse kantongerecht' behandelde woensdag de zaak tegen G. M, uit Maasland die onvoldoende aandacht had besteed aan de besturing van zijn voertuig, waardoor dit op eigen houtje was gekeerd en aan de andere kant van de weg in hotsing was gekomen met een betonnen bennpaaltje en een lichtmast. U tarnt dat onmogelijk ontkennen, zei mr. Van Vloten waartoe RL dan ook geen enkele poging deed. Zwijgend, blijkbaar zelf niet wetend hoe alles precies in zijn werk was gegaan, luis terde hij zonder ook maar eenmaal een opmerking te maken naar hetgeen zo wel de kantonrechter als de officier hem hierover te zeggen hadden. En dat was heel wat! Een geval met een kwalijk luchtje, zei mr. Van Vloten, doelend op de passage in het proces-verbaal betreffende de twee flessen bier die M. even voor het onge luk had genuttigd. Hoogst merkwaardig, vond de officier van justitie. M. zelf had de politie verklaard dat hij achter het stuur ia slaap was gevallen, al slapend de wagen had gekeerd, waar na hij door de lantarenpaal ruw weer gewekt werd. Ol de consumptie van het geestrijk vocht hiermee in causaal ver band stond meende M. te kunnen ont kennen, hetgeen toch niet verhinderen mocht dat de heren in het zwart zich er uitgebreid mee bezighielden, Het feit dat 60 gulden of twaalf dagen plus vier maanden onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid het vonnis was. doet vermoeden dat de kantonrechter het met M.'s veronderstel ling niet eens was. F. A, P. uit Maassluis behoorde tot de categorie hardrijders, hetgeen hij vcront- schulde door te zeggen dat hij per jaar meer daxt 60DÖ0 kilometer rijdt meest in het buitenland en dat je daardoor dan wel eens een beetje harder gaat dan behoort. Eén en ander verhinderde toch niet dat do officier van justitie in het „beetje harder rijden" van P. toch voldoende aanleiding zag een boete te eisen van 65 gulden ©f dertien dagen met een voor waardelijke ontzegging voor de tijd van drie maasden, temeer daar het reeds de derde maal was dat P. de maximumsnel heid had overtreden. Die boete vind Ik tot daarsantoe, zei P. maar zo'n ontzegging, gaat die Iemand niet op zijn gemoed werken? Dat is de bedoeling dan ook, was het lakonieke antwoord van de kantonrechter. Het werd-voor P. 50 gulden of tien dagen plus de gemsgde ontzegging. DONDERDAG 21 OCTOBER 1915 la vollen bloei. Hit Colijnsplaat wordt als groot© bijzonderheid gemeld, dat een kastanjeboom achter de kerk op bet aegeublik in vollen bloei staat. Sinds een viertal weken vertoonden zieh jon ge bladeren en bloemen tan den boom en op bet oogenblilc prijkt hg met een honderdtal witte bloesems. Een goede vangst. Vijftien beeren uit Veendam, Wildervank e.o„ die'Maandag gezamenlijk ter jacht getogen waren op het eiland Schiermonnikoog, hebben op één dag 565 basen, 23 konijnen en ]44 fazanten geschoten. 1 "i J- l> N J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1