Gemeente gaat tarieven gasverbruik verhogen „Gideon en Samson" een nietszeggend spektakel Scliiedams Chr. Mannenkoor jubileerde hoog-muzikaal Weggebruiker neemt per see. 1 tot 3 beslissingen AGENDA Westlandse nu m nieuwe Uniedag stijl Nadelig saldo ten dele wegwerken Morgen nieuwe trams op 4a „Operation Crossbow" boeiend oorlogsepos van Andel Hp* tt Gasverwarming kan bedrijf selfsupporting maken Interessante lezing bij politie Coaster verloor roer en schroef Meisje, verward in elastiektwist, door auto gewond T.N.O. verricht nu medisch onderzoek in Vlaardingen ARNOLD SNEEP Niemand ontkomt zijn noodlot AGENDA Burgerlijke stand Open Deurdienst in Grote Kerk 3 rjlötteriïamnm: €<OEUB£L EN ■it. BONTMANTELS G. OORD-KALKMAN I -t y? de Heer DR. B. RIETVELD OVER „MEUWE MORAAL" Oude man gewond op bordes postkantoor favoriet in de i§ kleine klasse Garaae Van Daien N.V. -uit- uropj 'Ipwil Bij Ezpo; rijzen 5B en 'zoek, aijjS TE HUUR SCHIEDAM De tarieven voor bet verbruik van gas voor huis houdelijk gebruik zullen waar schijnlijk met ingang van 1 januari 1966 als volgt worden vastgesteld: a. eerste 80 Meal, per maand 5,3 cent per Mcal; b. boven 80 Mcal. 4 cent per Mcal. en met ingang van 1 november 1965 voor het verbruik van 5.000 Mcal. of meer per jaar op aanvraag een vastrecht van 7,25 per maand en een Mcal.» prijs van 2,5 cent, HUIS TE HUUR II m w sten zal tiW sua as- Sta- (Van een onzer verslaggevers) TIJDELIJK Een verlovingsring van Constant. Vandaag1 PERSIANER PATTES v.a. 395.- NERTZSTUKKEN v.a. 695.- Anton Geesink mag dan een wereldkampioen Judo-er zijn, een film acteur is hij zeker niet, doch als attractie voor zijn bewonderaars is hij in de film als de „kracht patser" Samsoa allicht een sensatie. Het is ove rigens het enige wat de film „Gideon en Samson" van de Italiaanse regis seur Visc0 heeft te bie den. "eri dagelijks demonstreert deze week Reprises - v.a. 4650,- vmsFisoari WO?. w up of u net ook al ontdekt? Een kS Lis te huur in Schiedam! Voor n 1955 ir lege ramen van het pand Fiem 'esin. Vlagt 25o schreeuwen de letters K de voorbijganger toe: „TE die WStint» Het doet denken aanvoor- aved. meer a It. plas. rond •lopig WW- vat seas arlen [ends -Van over ste. ross saum km- ver- ïkeie MM- ■hou- Qie dfiïïP" H€t aoei \*vn>n>*cii> u-u-zo vvvi- Ee toestanden, toen de huiseige- rt een behangetje of nieuw verfje deed aan nieuwe bewoners. foitertIeek in die (3?edf) oude Smeer op boompje wisselen. Huis m>" huis stonden soms in het (nu) ito Se «*stm de borderl fan de 9eVf dde plakkaten op het raam: „Te L te bevr..." Wilde een trouwe J,,.rijer de sleutel bewaren en een tiniirfon An*i L-rflün 05)8 in het zeil houden, dan kreeg een kwartje per week huurafslag roorztjn moeite. )fu dan dat plakkaat; gek gezicht m ij{5 tentlij! er no9 duizenden wo- mozo ekenden zijn m Schiedam. Goed gek" beaamde de heer J. W. Amman aan de Wm. Buytewegstraat m ,n Rotterdam ons. „De telefoon mt niet sitl. Ik denk dat ik het snier er maar weer afhaal..." Op m vraag maar waarom?.... mter- mpeeide hij heel snel„Ja het xs m'u'oning met tioee etages. Nog een lardtge stand ook. De eervrdic- tag heeft een voor- en achterkamer «t keuken, de tweede voor- en ■ckterkamer met doucheruimte en mmelhokje. Toen het bejaarde echtpaar Rtkkers twee maanden gele- sSje Iden naar het nieuwe bejaardencen- bet 1 intro gmg, belde ik Huisvesting op. Heit u een formulier om dat te tter" welden?" Hebben we niet, uias het mtwoord. Kan ik de chef bellen? j en ^e, dat kon niet. We hebben toen een énftelijk gemeld, dat en wanneer Delft ie woning ieeg kwam. Er kwam end- §»n(ier meer een berichtje wan huis- nsting met opgave van drie mogelij- le gegadigden, die gezien de urgentie m de samenstelling van het gezin m uitmerkmg kwamen. In de begroting voor 1965 werd voor dat jaar geraamd, dat het Gasbedrijf-een klein verlies zou opleveren. In het voor uitzicht, dat binnenkort het tarief wegens de komst van het aardgas toch ingrijpend gewijzigd zou moeten worden, achtten B. en W. het toen. met aan te bevelen de tarieven met het oog op dit kleine tekort nog een verhoging. De begroting voor 1966 toont echter een geraamd tekort op de exploitatie van het Gasbedrijf van 272.500. Deze raming zal nader Jkunnen worden vastgesteld op 172 500. B. en W. vinden het niet verantwoord om, ten behoeve van een openbaar nusts- bedrijf, voor een dergelijk bedrag een itu- jaar van isto- 3eu- r er over der- t de en 30U- BE huiseigenaar moet zelf op de aspirant-huurders afgaan. Huur- ier a vond het huis te klein, huurder wilde een nieuwe woning, huurder m kort te gaan, de urgentie bleek net zo davered groot. We kregen 'ter een nieuwe opgave. Er meldde xh, een bedrijfsleider van een kapsa- 'n Akkoord maar hij mochtniet iden m de huisvesting, want de man had uar W economische binding met Schie- nen- tol Hij woonde namelijk in Den and, big. Alles ging keurig, hij voldeed *1® Ie huur, de goedkeuring kwam toch ïdse root Int ree tan- ij m mijn medewerking" aldus' nog ilttjd Koopman. „Maar de kapper een salon iniDen- Haag. Nu weer k lijdensweg gaan en Fop'huurders tf ft' ben het bett" zegt de eigenaar Mgrtmdig. Sinds dinsdag 19 oktober teb ik „Te huur" op het raam ge- ilakt. De telefoon staat niet stil Hebt ii a! nieiwoe huurders? -woe ien tee. „Ik heb nog geen beslissing Wines" zegt de heer Koopman la- ffliiefc. Trouwens, alles moet eerst Wedgékeurd worden door Huisves- toj. De huur vraagt u? 90 per WMitd niet duurwat u? „Ja, het wet -uiet opgeknapt worden. Er moet gezin van wel vier personen, in, Mc ik. Want daar is het voor iischikt." u soms langs dat gekke plak- wt loopt, op weg naar de GGD of de ra!ing of het postkantoor, dan weet 1 het su. „t Is echt waar: huis te ikt, anno 1965. Misschien kunt u ook !fn gooi doentel. 252351. Een nieuw "Jngetja of verfje is er niet meer en we weten wel zeker dat de wen geen kwartje sleutelgeld per ®eek opstrijken. Dat was in die goede 'ade tijd, u weet wel.' Ulef. (01898)-3697 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Met mgang van morgen (zaterdag) zullen op lijn 4a (Schiedam Middellandstraat CS Blaak Scmedami zeven nieuwe dubbelgelede trams v, orden ingezet. De eindhalte op het Koc-marktplem is daarvoor in enkele weken gereed ge maakt. Zeven trams kunnen, de dienst onderhouden. Slechts in de spitsuren zullen de oude trams er bij komen. Lijn 4b (Schiedam Nieuwe Binnen weg Blaak CS Schiedam) zal door omstandigheden (de nieuwe trams hebben slechts aan een zijde deuren) het met de oude moeten blijven doen. De dubbelgelede trams die nu op Schiedam gaan rijden komen van lijn 10 die ervoor de enkel gelode Schïndler- trams die in 1957 intrede in Rotterdam deden in de plaats krijgen. De Allan-trams die vrijkomen zullen reserve- en spitsuurdiensten gaan doen. beroep te doen op de algemene dienst. Zij willen dan ook de raad in overwe ging geven de huidige tarieven met ingang van 1 januari 1966 in geringe mate te verhogen, om daarmee dit nadelig verschil grotendeels weg te werken. Thans betaalt een afnemer volgens het tarief voor huishoudelijk verbruik per maand voor de eerste 80 Mcal. 5 cent en voor elke volgende 3,8 cent per Mcal. Zouden deze bedragen worden ver hoogd tot resp. 5,3 en 4 cent per Mcal, dan kan een meeropbrengst worden ver wacht van rond 150.000 Hierdoor wordt het geraamde verlies tot aan vaardbare proporties teruggebracht. In verband met het feit, dat het m de bedoeling ligt de aardgastarieven met ingang van 1 oktober 1966 in te voeren, zal deze verhoging slechts gelden voor de eerste negen maanden van 1966. De verhoging beloopt gemiddeld nog geen 6 pet Zij drukt gemiddeld op alle huis houdelijke verbruikers naar verhouding ongeveer even zwaar, omdat ook degenen die meer verbruiken dan 80 Mcal. per maand toch ook de verhoging van 0,3 et. voor de eerste 80 Mcal. zullen betalen Een verhoging van het tarief voor de grootverbruikers is voor deze korte periode niet door te voeren, aangezien de met deze fnemers gesloten contrac ten niet tussentijds eenzijdig kunnen worden gewijzigd. De lopende contrac- I ten kunnen eerst tegen 1 januari 1967 worden opgezegd. Daar elke tariefsverhoging ook al is deze gering indruist tegen het streven om het gasverbruik te propagaren, m het bijzonder voor ruimteverwarming, is nog gezocht naar een mogelijkheid om reeds in het stookseizoen 1965/1966 het ver bruik voor dit doel te stimuleren Hiermee wordt beoogd; le) de pene tratie in de verwarmmgssector zo snel mogelijk te activeren en 2e) de werk zaamheden zowel voor de installateurs als voor het gasbedrijf, die verbonde zijn aan het plaatsen van verwarmings apparatuur, over een zo groot mogelij ke periode voor de aanvang van de werkelijke uitbouw uit te smeren, het geen de zorgen van beiden in de omboirwperiode ten zeerste zal verlich ten In dit verband menen B. en W. dat het verantwoord zou zijn om met handha ving van het huidige tarief tot 1 januari 1966 en het nieuwe tarief van 1 januari 1966 tot 1 oktober 1966 de afnemers de gelegenheid te bieden om een aanvraag in te dienen voor de toepassing vafi een ander tarief, namelijk een vastrecht van ƒ7,25 per maand en een Mcal-prijs van 2,5 cent Dit zal slechts zin hebben voor dege nen, die een jaarverbruik hebben van meer dan 5.000 Mcal. Bij de toepassing van gas voor ruimteverwarming komt men in het algemeen ruim boven dit verbruik. Uiteraard zullen ook degenen, die nu reeds een verbruik hebben van meer dan 5.0D0 McaL, deze aanvraag kun nen indienen. Hun aantal is echter zeer beperkt. Bij de invoering van deze faciliteit met ingang van 1 november 1965 zou het bedrijf van deze groep verbruikers over de periode tot 1 oktober 1966 naar ra ming m totaal ƒ60.000,- minder ontvan gen. Daartegenover staat, dat mdien circa 400 verbruikers overgaan op gasver warming dit verlies van ƒ60.000,- zal worden gecompenseerd. Aangezien 400 af nemers nog geen 1.7 procent van het totale aantal vormen, kan erop worden gerrekend, dat dit aantal zeker zal wor den bereikt. op basis van de huidige omzet zou de invoering van de S. R. O. G. -tarieven bij de komst van het aardgas voor het bedrijf een aanzienlijk verlies betekenen. Slechts bij een intensieve penetratie in de verwarmïngs-sektor zal het bedrijf met deze tarieven weer self-supporting worden. Daarom zal deze worden bevor derd. 'vt 4 TV De acteurs en actrices in de film „Operation Crossbow" t,w. Sophia Boren, George Peppard, Trevor Howard, John Mills, Tom Courtenay, Richard Johnson, Richard Todd, LUU Palmer e.a. onder regie van Michael Anderson, SCHIEDAM Met een jubileum concert heeft Schiedam's Chr. Man nenkoor donderdag zijn vijfendertig jarig bestaan herdacht in de overvolle Magnalia-Deïkerk. Behalve het koor verleenden medewerking de alt Caro line Kaart en de organist-pianist Koos Brons, zodat een programma vol af wisseling kon worden geboden. Na een kort en kernachtig openings woord van de voorzitter, de heer J. Poot, zong het koor met orgelbegeleiding drie goede komen Caroline Kaart heeft met haar warme altstem liederen gezongen van Hugo Wolf, Reger, Cath. van Rennes (kleenge- dichtjes). De belangrijke solo in Brahms' Rhapsodie werd wel het hoogtepunt van haar zang. Een enkele maal klonk de stem in de hoge tonen niet helemaal vrij. Behalve in de orgel- en klavierbegelei dingen heeft Koos Bons zich in orgel zowel als pianosoli doen horen. In zijn muzikale voordracht van Chopins Etude m as (op. 25 nol) wist Koos Bons sterk te boeien. Jammer dat de vleugel nogal ontstemd was. Na de pauze volgden nog Franse liede ren van Fr. Poulenc en Lucie nDeiss en Engelse liederen waaronder enkele negro spirituals. Met Edward Elgars populaire „Land of hope and glory" werd dit zeer geslaagde feestconcert besloten. W. H. W. CLAUDIA een moderne ring. In breedten van 4 tot en wet 10 mm. Een Constant ring! <P JUWELIER HOOGSTRAAT 164 HOOGSTRAAT 152 BEIJERIANQSELAAN 176 ROTTERDAM cSü? een onzer verslaggevers) bGBlEDAM Voor het negende startte onderdagavond in de kan- 'J*0 hoofdbureau van Politie «e Lange Nieuwstraat de cursus bromfietsers. De 21 cursisten, Jeugdhuis, Chr. Leesbibliotheek, ■«mag, 1517. b»!®?» Sehied. Jazz Sociëteit» „Gaull- bijeenkomst, 20.30. Ver., i* UIT EIGEN ATELIERS ZEER LAGE PRIJZEN. 3!JV.:LANGE MANTELS: MAATWBRK ZONDER PRIJSVERHOGING! MEER DAN 50 JAAR GEVESTIGD GRAAF FLORiSSTRAAT 10-12-TEL 237945 NIEUWE BINNENWEG 309 - TEL 237900 I ROTTERDAM iiulliuiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiMiiiMiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiliiiü ROTTERDAM De 380 ton metende Deense kustvaarder Ulla Rask, die van morgen van de Waalhaven noordzijde met bestemming Dagenham vertrok, is op de Nieuwe Waterweg niet ver van Poortershaven aan de grond gelopen. Het schip verloor daarbij roer en schroef. De sleepboot Middelbank heeft de kustvaarder, later geassisteerd door de sleepboot Argus, terug naar Rotterdam gesleept, waar voorlopig aan de Park kade werd afgemeerd. Hij laat ons achtereenvol gens een vertekend beeld van de Bijbelse figuren Gideon en Simson zien. Dat gebeurt in brave gekleurde plaatjes van een mooi prentenboek met medewerking van acteurs die zich al even onbeholpen en amateuristisch gedragen als onze debuterende wereld- kamoioen, die vooral in de mollige armen van de listige Delila, nogal staat te schut teren. Wie het verhaal van Gideon heeft kunnen verteren wordt dan uiteindelijk met de ver schijning van onze Anton- Samson geconfronteerd. Hij verslaat plichtsgetrouw duizend Filistijnen met een ezelskinnebakken en werpt zijn tegenstanders een niet- Bijbelse gevechtswagen naar het hoofd. Dan wandelt hij weg met een hele stadspoort op zim rug en neemt ten slot te de Filistijnse afgod Dagon en diens tempel in de ver nietigende houdgreep. Zo heeft onze judo-kam pioen dan zijn debuut ge maakt voor de Italiamse stuntelende producent Een door en door slordig verfilmd Bijbels verhaal ge transponeerd tot een slecht Italiaans spektakelstuk waar van geen meter deugt. Het is een vervelende en dus onver koopbare film geworden, die voor Nederland juist nog goed genoeg bleek. Wat ons aangaat hadden de Italianen dit produkt mogen houden. Misschien dat de liefhebbers van het spektakelgenre nog kans zien zich er mee te ver maken. Arena, 14 jaar. wekten niet ten onrechte ho ge verwachtingen, die echter niet worden ingelost, althans niet geheel. Een aantal docn- mentaire-achtige scènes wij zen er op dat Anderson mar een zekere authenticiteit heeft gestreefd, wat voorat mag blijken uit het suggestie ve slot. Echter de twee-di mensionale karaktertekening en de vele cliché-verwikke lingen hebben er een ietwat ouderwetse film van gemaakt. Het komt ons voor dat bet Anderson ontbrak aan de no dige inspiratie voor dit on derwerp, een spannend oor logsgebeuren, want de vorm geving verraadt onmisken baar het inzicht van de vak man. In het voorjaar van 1944 bereiken Engeland berichten over proeven met vliegende bommen, de V 1. Dit gevaar moet, koste wat het kost, be zworen worden. In Peene- xniinde aan de Oostzee wordt de aanval op Londen voorbe reid, doch de V 1-installaties worden bijtijds gebombar deerd. Doch dat komt men in En geland te weten, dat in Duits land bezig is met het maken van. een raket De Britse In lichtingendienst stuurt er nu enkele specialisten op af, om gegevens te verzamelen over dit nieuwe wapen, dat intus sen al angstwekkende gaten Mislukte Duitse thriller SCHIEDAM De achtjarige M. v. d. Ligt die- donderdag in de Westpolder straat in voormalig Kethel met enige kin deren op de rijbaan het spelletje elastiek- twist aan het spelen was en met enkele andere kinderen wilde weglopen voor een personenauto, bestuurd door L. M. v. d. raakte met haar bener-véi ward in het elastiek en kwam te vallen. De auto reed over de Techter voet van het meisje, dat er overigens met enkele schaafwonden nog vrij goed afkwam. w-nvonri, 20. Sacrum, 'Md, 20. Pers. Onder Ons", Ver., „Vegla", d Sin!?'*'? "®e Rotterdammer", Sehie- S'Sr,i Ctle Lange Kerkstraat 28, tel K.'V-S- 115588, toestel 52, bg.g. na 1 fcX een voor redactionele aangele- 01898-6619). S J V Gogh. Dr. Zamenhof- li 10,3 tel- 152400. t few, 71 bez°rging: Agentschap (adr. van 18.30—19.30 uur. telefoonnummers: Alarm ll® 254666, alarm brandweer 269123, t waCï: G-D 269280. I^*etk: Evers, L. Haven 81, tel. onder wie een aantal jongeren, krij- gén gedurende vier donderdagavon den van 8 tot 10 uur les van brigadier C. J. van Luyk. Daarna kunnen ze een schriftelijk examen doen. Als ze sla gen krijgen ze een officieel diploma. Hoofdinspecteur H. Willems van Beva ren sprak namens de commissaris en het Verbond van Veilig Verkeer een wel komstwoord en hield een korte inleiding Hij citeerde daarbij enkele frappante uitspraken van een geleerde: De gemotoriseerde weggebruiker neemt één tot drie beslissingen per seconde. Hij maakt 30 tot 120 bewegin gen per minuut en vergist zich min stens eenmaal elke twee minuten. Een maal in de twee uur verkeert hij in een gevaarlijke situatie _en een oi tweemaal per maand heeft hu bijna een aanrijding, terwijl hij elke zes _D3-r een botsing of aanrijding heeft. Een maal is de veertig jaar raakt hij gewond en eenmaal in de zestienhon derd jaar wordt hij het slachtoffer van een dodelijk ongevaL Hoewel dit allemaal theoretische cij fers zijn, die deze professor heeft bere kend, stemmen ze niettemin tot ernstig nadenken. De heer Wiücms van Beveren legde er de nadruk op. dat de gemotori seerde weggebruiker, in casu de brom fietser, zich voor 100 procent moet con centreren op het wegverkeerd. Psychi sche moeilijkbeden kunnen een gevaar op de weg opleveren. Tenslotte behandelde hij het jacht- en vluchtinstinct, potentieel aanwezig bij eike weggebruiker en dikwals de oorzaak van een verkeersongeval (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De gezondheidsor ganisatie van het T.N.O. te Delft gaat van 1 tot 5 november vijftienhonderd Vlaardingers onderzoeken naar aandoe ningen van lucht- en ademhalingsorga nen. Het onderzoek geschiedt steek proefsgewijs uit de categorie van 40- tot 65-Jarigen. Reeds eerder werden dergelijke onder zoeken verricht in Meppel, Vlagtwedde en Groningen, Vlaardingen is gekozen omdat het in een geïndustrialiseerd en verstedelijkt gebied ligt. De bedoeling is in de eerste plaats de wetenschappelijke waarde omdat de me dische wetenschap in feite nog weinig weet van de oorzaken van ziekten ais asthma, bronchitis enz. De op te roepen personen krijgen een lijst toegezongen die zij persoonlijk moe ten invullen. Er zullen o.a. bloedproeven worden ge nomen. Enkele van de onder zochte personen zullen aan een uitge breider longonderzoek worden onder worpen. De leiding berust bij prof. dr. N. G. M. Orie van de rijksuniversiteit te Gronin gen en prof. dr. H. Deenstra van de rijksuniversiteit te Utrecht. SCHIEDAM De opkomst bij het debuut van dit seizoen van -de Techni sche Kappersclub voor Schiedam- en Vlaardingen was heel wat beter dan het vorig jaar. Voor de tweede maal kwamen donderdagavond tussen in het gebouw Irene de leden bij elkaar onder leiding van de trainers, de heren Biesbrouck en Boudelir.g. werden zoweldames als heren gekapt. Deze trainmgsavonden dienen om bij te blijven in de ontwikkeling van het kappersvak. De leden van de Technische Club leren de verschillende facetten van hun vak, zodat ze aan alle wensen van hun klanten kunnen voldoen, aldus de nieuwe voorzitter, de heer G. Haack. De voorzitter van de afdeling Schie dam van de Alg. Kappersbond, de heer H. van Druten, was met het voltallige bestuur aanwezig en toonde op deze wijze zijn belangstelling voor de pogin gen van de Technische Club om het kappersvak op een hoger plan te brengen en de leden meer artistieke creativiteit bij de brengen. de beroemde elec- tronische orgels Conn - Hammond - Philicordaen Ri-Ha nuTBP£ indetoonzalenvanig. 42,,, Joh.de Heer. ft VAN 10-18 UUR! Oostzeedijk 330 Rotterdam Te). (010)115255 „Nieuive aanvoer voor Cairo" is een echt commer ciële loktitel, want er ko men geen mooie meisjes in nood aan te pas. Die „aan voer" is voor regisseur Al fred Vohrer aanleiding ge weest om er een nogal span nende thriller op te bou wen. Als de gewurgde Gwenda Milton, secretaresse van de geachte aduocaat Messer, slaat in het Londese stads- beeld. Het gelukt uiteindelijk twee agenten in Duitsland '^-i door te dringen tot de fa briek waar öe V 2's gemaakt worden. Londen besluit tot een luchtaanval. Door de Britse agenten, die hun léven aan deze zaak offeren, wor de de naderende bommen werpers in staat gesteld het doel te vinden en te vernieti gen. Een boeiend oorlogsverhaal op zichzelf, dat om een meer originele en geïnspireerde aanpak vroeg, doch niet kreeg. Niettemin zullen de bioscoopbezoekers er de no dige spanning toch wel aan beleven. Lumiere. 14 j'aar- Eddie Pedak is, of liever gezegd was, een Italiaanse bankrover, want hij had zeer goede voornemens en wilde weer met normale arbeid in zijn dagelijks bestaan voorzien. Maar zijn onuitwis baar verleden maakt dat in specteur Vido hem Pedak niet vertrouwd. Daar komt nog bij dat hij een misdadige broer heeft, Walter, die er de schuld van is, dat Eddie-Pe dak valselijk van moord wordt beschuldigd. Zijn po gingen om zich van schuld te ontdoen brengt hem in talrij ke dramatische verwikkelin gen en het meer dan trieste einde is, dat Eddie het leven er bij inschiet. Nu kan men regisseur Ralph Nelson zijn goede be doelingen niet ontzeggen, doch zijn film mist toch pijn lijk de psychologische moti vering en de rake milieute kening. Hij maakt zich schul dig aan sentimentatiteiten en heeft er een ongeloofwaardig en veel te geforceerd verhaal van gemaakt. Geen toeschou wer die het aanvaardt De vormgeving is navenant. Allicht dat liefhebbers van gangsterverhalen er nog wat spanning aan beleven, doch overigens mist de film elk element dat een aardige ont- spanningsfüra toch moet be zitten, spanning en amuse ment. Jammer voor Ralph Nelson. uit de Theems wordt opge vist, moet de nog jonge in specteur Higgins op onder zo ek uit en ontdekt dat Gwenda een zuster is van ene Arthur Milton, eens uit geweken naar Australië en bekend in de onderwereld scho0nzuster te begraven als,,de wreker, dieop zijn,, is Higgins er zeker van dat tijd beruchte misdadigers li quideerde. Als Arthur's vrouw in Londen verschijnt om haar Premiprps PASSAGE: „De heuvel der verschrik- a-iïtma king", knappe film over een militair ARENA: „Gideon en Samson", een film strafkamp in Afrika. Is de aandacht zeer vrij naar het bijbelse verhaal met waard. 2 en 8.15 en zat. 2, 4.15, 7 en 9.15 Anton Geesink in de hoofdrol. Spektakel- uur. Woensdagavond geen voorstelling. 18 film die nauwelijks boven de middelmaat jaar. uitkomt. 2. 7 en 9.30 en zat. ook 4.30 uur. STUDIO '62: 2e week „De vrouw die ,t tweemaal leefde", een thriller van Hitch- CENTRAAL: „Nieuwe aanvoer voor cock. Minder geschikt voor te jonge ogen. Cairo harde en realistische film over de 2.15, 7.15, 9.30 en zat. 2.15, 4.45, 7.15 en 9,30 blanke slavinnenhandel. TeveeLgericht op uur. 18 jaar. de sensatie en de commercie-^Als waar- tttat.ta.».., 4e week „tpcress. streng/ schuwing van weinig nut.' 2; T en 9.15 en geheim", spannend spionageverhaal. Min-, zaL ??-£.t-30 uur. 18 jaar. der geschikt voor jongeren. 2.15, 7 en 9Ab CINEAC .N.R.Cc, Naast - de- prolongatie'ien zatTS;" 4.30 e.v.v.TS j"aar.JÏ "m de koninklijke reis naar de Antiileh t> COLOSSEUM: „Tarzan, de geweldige", een film vol bruut geweld. Voor de liefhebbers van de spektakelfilm, opper vlakkig amusement Tot vvoensd. v, 7 er de aanvulling van de thuiskomst en Prin ses Beatrix bij de première van de ölympiadefilm. Tenslotte een amusante tekenfilm. Doorl. voorst A1. CINEAC AD.: „Niemand ontkomt zijn noodlot". Gangsterfilm, ongeloofwaardig 9.15 uur. 14 jaar, Zaterd. 2 uur: Siors van en geforceerd verhaal. Matige ontspanning de rebellenclub. A.1 voor de 'liefhebbers van het genre. Doorl. HARMONIE: „Meisjes, Mambo's en voorst, van 9.30—9.30 uur. 18 jaar. whisky", een Eddie Constantinefilm naar LUMleRE: „Operation Crossbow", een het gebruikelijke recept. Wel vlot, maar niet geheel geslaagde oorlogsfilm maar weinig belangrijk. T/m zaterdag 2. 7 en met een zeer suggestief slot. Met vakman- 9.15 uur. 18 jaar. Tot woensdag „Tumult schap gemaakt doch met te weinig inspi- op Thaiti". Vlotte comedie. Geen meester- ratie. Voor de liefhebbers van het genre werk, doch vlotte ontspanningsfilm. John aanvaardbaar. 2.15, 7 en 9.30 en zat. 2, 4.30 Wayne speelt de hoofdrol 14 jaar, e.v.v. 14 jaar. PRINSES: T/m dinsdag „Het meisje dat teveel wist", thriller-parodie. Nogal cliché- Prolonsaties matig. Blijft beneden de middelmaat. Voor jeugdige toeschouwers ongeschikt. 2.15, 7 CINERAMA: 19e week „The best of en 9J30 uur. 14 jaar. Woensdag „Wildernis cinerama", onderhoudend kijkspel. 2 en 8 der samenleving", wantoestanden in de uur. A.l. Amerikaanse confectie-industrie. Beheerst CORSO: 3e week „Porgy and Bess", een en boeiend vakwerk, 18 jaar. briljante musical. 2 en 8 uur. 14 jaar. REX: „De man met het rode masker". GRAND: 2e week „Help", Richard Les- Romantisch avontuur. Onnozel en onwaar- ter's nieuwste Beatiéfilm. Voor de fans schijnlijk verhaal. Slecht van vorm en inhoud. Primitief amusement Tot woensd. 2, 7 en 9.15 en dat ook 4.30 uur. 14 jaar. 't VENSTER: „Lord Jlm", boeiend film- kostelijk amusement. 2, 7 en 9.15 uur en t. ook 4.30 uur. AA KRITERION: 5e week „Lieve, lieve John'. Liefdesdrama. Vraagt ook ta.v. werk. waarin een man op de vlucht if: volwassenen om ernstig voorbehoud. 2.30, voor zijn. eigen geweten. 2 en 8 uur. 14 7 en 9.30 uur. 18 jaar. jaar. LUXOR: 4e week „Zorba de Griek", VICTORIA: „Eddie in volle vaart", dramatische comedie, knappe karakterte- Eddie Constantine lost weer vele moei- kening. Verdient aandacht 2 en 8 uur. lljkheden op zijn wijze op. Vlot amuse- Zat. 1.30, 4.45 en 8 uur. 18 jaar. METRO: lie week „Irma la Douce", charmante comedie, doch inhoud en mi lieu vragen een gerijpt onderscheidings vermogen, 2 en 8 uur. 18 jaar. ment Tot woensdag 2 en 8 uur en woensdag 8 uur. Zat. 7 en 9.30 uur. Zat. en woensd. 2 uur „Abott Costello". AA Donderdag 2 en 8 uur: De Prinses en de Amerikaan. Vlot amusement A.L ook Arthur zelf onder een ,f of andere vermomming in - Londen zit- - j Intussen verschijnt ook een zekere Wesby in Lorr-' den die zichzelf uitgeeft - -• voor schrijver. Daarbij ■wordt nog de gepensioneer de inspecteur Warren van huis gehaald, aangezien hij de enige is die „de wreker" van aangezicht tot aange zicht heeft gezien.. Uit het onderzoek blijkt, dat Messen geestelijk leider is vaït een vereniging ter bescherming van meisjes en in voortdu- rend contact staat met ené Hopkins. De vereniging is "Ji maar een dekmantel voor A ,éen handel in blanke- sla- i< f vinnen. - De verwarring wordt' nu i't groot.,Dé.toésdioüwèr wééK-i-VL' - 'nauwelijks tneer wife „wie3" is. De handlangers van Mes-: "v- ser worden stuk voor stuk gedood en. de laatste is -J' Messer die een aankopdi- gïne krijgt Van de wreker. Ondanks politiebewaking, de aanwezigheid van War ren en Higgins, wordt Mes ser met zjjn eigen, degen ge dood. i i „De wreker", die zich, als 1 dubbelgangervan Warren i vermomd heeft wordt wel 2 door de nseudo-schrijver, - 4 in werkelijkheid inspecteur Wesby uit 'Australië, ont maskerd. maar op zeer lis tige wijze weet' hij weer te ontt-omen. Alfred Vohrer heeft wel erg ziin best gedaan' maar h»eft fouten niet vermeden; Waarom dit Duitse verhaal in Londen moest spelen" en de acteurs prompt antwoor den met „yes" or „no Sir" wordt nergens duidelijk. Inspecteur Higgins had al zesmaal dood kunnen zijn als hij niet door-Warren èn Wesby gered was en de psy chologie van het hele geval is volkomen zoek. Niette min zullen de liefhebbers van het genre er zich wel mee kunnen amuseren. Cen traal 18 jaar. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS. de afdeling West- land van de Unie „Een School met de Bijbel" heeft donderdag haar 63ste „Westlandse Uniedag in nieuwe stijl gehouden. Niet alleen was de opzet der vergadering anders dan vorige ja ren, maar ook het tijdstip viel enkele maanden eerder, wat zeker aan de opkomst© ten goede gekomen is: bijna tweehonderd Unievrienden hebben de samenkomsten bijgewoond. In de middagvergadering, die gehouden werd in de (gerei.) Maranathakerk, refe reerde dr. B. Rietveld (Den Haag), voor zitter van de Unie, over „Nieuwe mo raal". Hij gaf een kritische benadering van de denkbeelden die oa. naar voren komen in de boeken van Williams (Cam bridge College) en Robinson. De door psycho-analyse bevrijde mens komt volgens deze gedachtengang tot een charitas die niet de ander ex ploiteert, maar die het mogelijk maakt dat de mens zichzelf intuitieï ten volle aan de ander geeft. Hoewel de referent tot voorzichtigheid maande met het veroordelen van deze „new morality", stelde hij anderzijds met nadruk dat de bijbels-christelijke moraal toch van andere oorsprong is: zij is geen vrucht van de menselijke geest, maar een geschenk van God en komt voort uit het geloofscontact met Hem. Het nieuwe le ven vindt de mens niet in zichzelf, maar daar waar hij de verzoening beleeft met God. In de discussie die op het referaat volgde behandelde men in groepen voor al de hedendaagse opvoedkundige vragen in het licht van de met belangstelling gevolgde inleiding. Voorzitter van de middagvergadering was de plaatselijke predikant ds. IL F. Meijer (herv.). De avondvergadering in de Grote Kerk had een liturgisch karakter. Liturg was de gereformeerde ds. K. W. Derckesen (Maassluis) en de Rotterdamse predikant ds. P. H. Quartel (herv.) sprak naar aan leiding van de bede „Uw koninkrijk ko- me" de Unicrede uit met als thema „Het koninkrijk Gods. de ouders en de school". Anders dan vroeger is er tegenwoordig mets meer dot ons dwingt om te geloven. Wij moeten een vrijwillige keuze doen of we aan de kant van Here Jezus willen staan o£ niet. Kiezen wij voor Hem, dan moeten wij dat aan onze kinderen laten merken en is er geen andere keus dan hen naar de christelijke school te sturen, aldus ds. Quartel, die in zijn toespraak het accent legde op de eschatologische strekking van de tweede bede van het Onze Vader. De Maassluise organisten Koos Bons en Feike Asma hebben op deze Uniedag de respectieve kerkorgels bespeeld. SCHIEDAM Donderdagavond om tien over zeven werd de politie gewaar schuwd dat op het bordes van het post kantoor aan de Tuinïaan een man lag. Men vond er de 74-jarige F. Klndermans, wonend aan de Rotterdamsedijk, die ko mend uit het postkantoor was gevallen en een heupfractuur had 'opgelopen. De GGD bracht de man naar het Ge meenteziekenhuis. SCHIEDAM Ondertrouwds J van Beek 23 en C M Krowinkeï 22: J A Govaart 23 en W T Veringmeljer 20: J M Herkelman 28 en M J Hofman 19; J D Klapwijk 24 en C 3 van den Bos 22; J C Krowinkeï 28 en A M Dijkstra 21; M van Leeuwaarden 18 en D T Snijders 18: A Meerburg 19 en M H Scheep maker 18: P J Messemaker 23 en E Buijten- dljk 19: M van "Oudheusden 20 en J M Koogje 10: D G L Reidsma 28 en J P J van der Kul) 22: W Rozema 22 en M A T Botermans 20: W F SchrBder 21 en S Cohen 25: s Solomons 35 en G van der Most 23; G van Stijn 21 en Y V van der Valk 17: G M F Tuns 22 en B W van Slobbe 21; W A M Verwaijen 25 en E C G M Wanders 24: H C van Waalwijk van Doorn 24 en U E Poot 24: H K H van Wijk 20 «n L Feelders IT; J A Zwep 22 en S Meijer 18. Getrouwd: K h Vermeer 21 en W G Aan raad 20; A A L van der Endt 26 en C P Baartmans 25: H G A Berkel 24 en A M Lek 21: G H Putter 23 en J E M Vermeulen 21: N S Slavenburg 21 en Y P Janssen 19; W J Soomera 22 en A C M Nieuwer,huijsen 19; H Ommering 30 en M Korpel 31; C F Egberts 23 en H C Blommesteljn 20. F H van Bree 19 en J C M Vorstenbos 18: P A J van der Ree 22 en P A C W Kramer gezegd Freher 18: L M J Boeghelm 38 en J van der Mast 27: T J Reijgersberg 26 en A Rademaker 21: J van Rijn 38 en G van Toorn 23 Geboren: Willem zv P Vijfwinkel en E Dijkman; Annette dv C B Meljboom en C W van Glessen: Maria A J dv H Boes en A M J Vogelezang. Overleden: A D Sprong, 87, PU Buys Bailotlaan 4 - Vlaardingen Telefoon 01898 8709 (Vsn een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De commissie voor het Open Deurwerk (het evangelisatiewerk van de Hervormde Gemeente) houdt zondag een open deurdienst in de Grote Kerk. aan de Lange Kerkstraat Aanvang 17 uur. In deze dienst zal voorgaan Wlka L. A. C. van Ginkel, directeur van het reerea- tiewerk van de Bijbel kiosk vereniging voor. Spandoek of wegwijzer is het onder werp van de preek naar aanleiding van het bijbelgedeelte 1 Corintbe 13 4—13, dat in deze dienst zal worden gelezen. VRIJDAG 22 OCTOBER 1915 Verdachte dikte. De béUïtingbejaabte» te Aalten hielden een persoon aan, die er dik en bezweet uitzag. Daar dit erg verdacht leek, werd de man gefouilleerd en toen bleek hij op z(jn lichaam een dikke zij'de spek te hebben. Een begeerd haantje. Voor de betrekking van concierge aan de- school voor Mid delbaar Onderwijs voor Meisjes te Leeuwarden, hebben zich niet minder dan 135 sollicitanten aangemeld. Een arend geschoten. Door den arbeider v. d. Spek to Vlaardingen werd dezer dagen een arend geschoten. Het dier had een vlucht van lüS M. j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1