Stuwende kracht Schiedams Chr. Mannenkoor jubileerde hoog-muzikaal Ir. B. Wilton Jeugdorganisatie móét starheid doorbreken ILO- groep exposeert kunst in de Visbank Nigeriaanse Volksopera op dreef in Oba Koso AGENDA BOTTERDAM K bi opvolger Buschmann r&a Na CincinnatiDeltahotel, Europoort, Beneluxtunnel... Plakwedstrijden in kinderboekenweek Medische diensten Rijksgoedkeuring voor turnzaal Afgesloten groep die eenheid vormt Volksbond actief voor bej a arden Burgerlijke stand h'l wHatterxUtmmrr Gn vo SS""1 A. VAN MOOCK VOOR V.J.G. PIJNLIJKE START M*. MEER GEBOUWD NOOIT VERTOOND" PIANOLESSEN... Weer f1800 bijeen voor „Zonnegloren" Leerzame avond van „Helpt Elkander" ZATERDAG 23 OKTOBER. )S6S DE ROTTERDAMMER ROTTERDAM Veertien jaar geleden kreeg hij pensioen von de Eerst» Nederlandse Coöperatieve Kunstmestfabriek in Vlaardingen waar hij jarenlang eerst adjunct-directeur en daarna directeur was geweest. Hij was nl. 61. Dat was te vroeg voor een viale en energieke persoonlijkheid als de heer C. H. Buschmann. Hij had nog wel wat willen blijven maar dat kon niet. Kort tevoren had het bedrijf een nieuwe pensioenregeling gekregen. De heer Buschmann zegt.* „Ik had haar zelf vastgesteld en ik werd er het eerste slachtoffer van." EVEN beslist en voortvarend als hij sinds januari 1951 de vergaderingen van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor de Beneden-Maas heeft geleid vertelt hij het ver haal van zijn lev: Geboren in Roermond en verhuisd op twee jarige leeftijd naar Vlaardingen. Jongste bediende bij zijn vader in de toenmalige haringhandel Buschmann en Buschel. Spoedig daarna correspondent moderne talen bij de toen even eens in Vlaardingen gevestigde Magnesietfabriek Rosenboom en vervolgens procuratiehouder bij een gelijksoortig bedrijf in Rotterdam. In februari 1921 volgde een benoeming tot adjunct-directeur bij de ENCK, waar hij 31 jaar werkzaam was. tftfX SiÉÉ f feiSV pratt e VLAARDINGEN >n morsen ..en dagelijks SCHEEDA9f Vandaag ..en maandag en dagelijks J^bWn Pagina C.H. BUSGHMANN STOPT T JIT deze tijd dateert zijn entree In de U Kamer van. Koophandel en Fabrie ken voor de Beneden-Maas, het instituut dat onder het voorzitterschap van de heer Buschmann niet alleen belangrijke diensten heeft bewezen aan de handel en de industrie in het Nieuwe Waterweg gebied, maar daarnaast ook een aantal bewonderenswaardige resultaten heeft bereikt die van grote Importantie waren in de na-oorlog«e ontwikkeling van dit gebied, Be Duitse bezetter had het aantal Ka mers van Koophandel drastisch geredu ceerd. Eén per provincie was genoeg! Daardoor functioneerde de Beneden-Maas in de jarea '40-'45 als een afhankelijke onderafdeling van de Rotterdamse Ka mer. Na de oorlog werd de oude toestand hersteld. De Beneden-Maas herkreeg haar zelfstandigheid en op 1 januari 1951 "werd de heer Buschmann voorzitter. TT ET werd een wat pijnlijke start want H het nieuwe Handelsgebouw (Westha- Venkade hoek Parallelweg te Vlaardin gen), waar de Kamer zetelde, moest reeds in juli 1955 worden verlaten en vervol- wegens bouwvalligheid worden ge sloopt Be gemeente Vlaardingen bood de helpende hand en gaf de Kamer van Koophandel voor de duur van één jaar huisvesting aan de 'Schiedamseweg in een voor sloop bestemd herenhuis, dat spoe dig plaats zou. moeten maken voorbeen uitbreidimg van het Stadsgehoorraalcom- plexdit pand heeft de Kamer tot vorige maai kantoor gehouden en over de uitbreiding van de Stadsgehoorzaal spreekt in Vlaardingen niemand meer! Intussen heeft de Kamer vorige maand haar eigen gebouw (Schiedam seweg hoek Hoflaan) in gebruik geno men en de opening van dat moderne en naar de eisen des tijcis ingerichte gebouw was voor de heer Buschmann de laatste officiële daad als voorzitter van de Kamer. Als de Beneden-Maas dinsdag haar begroting voor 1966 gaat vaststellen zal hij het voorzitterschap aan rijn opvolger overdragen. De heer Buschmann: „Nee, er komt niets bij- ','T N SCSXEDAM Herr Gem Grote Kerk 10 ds Jansen, 17 wtka Van Ginkel, open deur-dienst; Betheikerk 10 Ss Hermes, 17 ds Ten Bruggeneate; Opatandingskerk 10 da Hoffman, 19 ds Le Coq, Jeugddienst: Vredeskerk 9 en 10.15 ds Klaaasen, 19 ds Jansen: Xettwsl De Sank 8J0 ds Vons: Dorpskerk 40 da Vons, 19 ds Bijl, Geref Kerk Oostericerk 10 ds Everaam, 17 ds Krijger; Kethel De Ark 9.30 ds Prins, 14.10 ds Nammensma; Magnalla del Kerk 10 ds Krijger, 17 ds Nammensma; De goede Ha ven 10 da Nammensma, 17 ds Everaars; Julianakerk 10 ds Oppedijk, 17 ds Prins. Herv Gerer Evans Gebouw Irene. Nieuwe Haven 155, 10 en 18 ds Batelaaa, Chr Geref Kerk 10 leesdierst, 15 ds Van Leeu- wen. Leger des Hells lange Haven 27, 10 heillglngsdienst, 12,15 zondagsschool, 18.45 epenluchtpred Gerrit Verboonstr, 19.39 verlosaingssameckomst. Vrije Chr Geref Gem Tuinlaan 50, 10 ea 16 ds Ussel- «teln. Oud Geref Gem Haven 98, 10 en 17 d* Luitjes. VLAARDINGEN Herv Kerk Grote Kerk 19 ds Elesbroek, 17 ds Van Veen. herden king 100-jarig bestaan zondagsschool: Nieu we Kerk 10 dhr Van Zetten, 17 ds Van Koten; Betheikerk 10 ds Van Noort, 10 ds Schouten; Immanuelkerk 10 dhr Van Lam- balgen, 19 ds Kolkert. Reho.bothkerk 9 en 10.30 dhr Westmaas, 19 dhr Hooger.dam; Ichtuskerk 10 ds De Jong, 19 ds Van Veen Harmonie, Commissie Het Woord, 1030 ds Klein. Holyziekenhui» S ds Kouwen- hov-n. Geref Kerk Oosterkerk 10 ds Xouwenhoven. 17 ds Tleroersma; Emmaus- kerk 9 en 1030 dr. Mulder, 17 ds Swen; Pntfeikerk 8 en 1030 ds Swen, 17 ds Ijvert Maranathakerk 10 ds Aalbersberg, 17 're Xouwenhoven. Chr Ger Kerk Kerk Emmajtr 38, 10.45 en 17 ds De Joode; Ds De Coekschool, Ph de Goedestr 162, 9 en 15 ds De- Joode, Ger Gem Kerk West- snleuwland 56, 10 en 17 ds Huisman. Chr Ger Gem Kerk DIJksteeg 6, 10 en 17 dhr Nljhof, Rem Ger Gem Kerk HoGaan, 1630 ds Beukman. Leger des Hells Ge bouw Baamstr, 10 heOiglngssamenkomst, 1930 evangellsatlesamenkomst. leiding ma joor en mevrouw Heijnsdljk. MAASSLUIS -- Herr Gem Grote Kerk 10 ds Kalkman. 19 ds Vogel; Herv Rusthuis 9 ds Vogel HA; ïchtuicentrum 1030 ds Vogel HA; Jeugd- en. K>.' derkerk Sursum Corda UO dhr Oenen; Cat lokaal Grote Kerk. 10 mevr Smit; Gen de Wetstr 10 dhr Slep- man Geref Kerk Immanuelkerk 930 ds Aaftink, 1630 ds Bakker: Maranathakerk 936 ds Bakker, 1830 ds Aaftink. Geref Kerk Vrijgem 830 ea 1430 ds Van Tonge- ren HA. Chr Geref Kerk 830 en lS30ds De Jong. Ned F rot Bond 1015 ds Past ure. Leger des Hells 10 heiligingssamen- komst, 18 45 openluchtsamenkomst op de Markt, 1930 verlossingssamenkomst o,lv. majoor Wip en kapitein De Junoker. ROZENBURG Herv Gem 845 ds Hlet- kamp, 1830 ds Van Teperen; De Schans 0.45 dï Evelein; Aula ulo 9.45 Jongere dienst. Geref Kerk 930 en 1830 dien Chr Geref Kerk 930 en 13 ds Plantings. Geref Kerk Yrljgean 9,45 en 1815 ds Deadens, HOEK VAN HOLLAND Herv Gem 10 ds Van de Kaaden. 19 dr Snijders. Geref Kerk 10 en 17 ds Rullmaa. Herr Evang 0430 ds Van Kooten. zonders aan te pas, het betreft alleen maar een persoonswisseling, voor de rest blijft riles zoals het was." De Beneluxtunnel? Ja, dat is eigenlijk een kindje van de Kamer» De burge meester van Vlaardingen, mr. J. Heus dens, is de „urheber" van het denkbeeld voor particuliere tunnelbouw. Het rijk zou in 1980 met de bouw beginnen en de heer Heusdens vreesde dat dit te laat zon worden gezien de ontwikkelingen van het verkeer. Om het plan te verwe zenlijken was een bedrag van honderd miljoen gulden nodig. De gemeenten Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen, de Kamers van Koophandel van Rotterdam, en van de Beneden-Maas en een aantal industrieën brachten vijf miljoen bij elkaar. De andere 95 hebben we van dertien verschillende levensverzekeringmaat schappijen geleend. Als directeur van de Inmiddels opgerichte N.V. Beneluxtunnel plaatste Ik op een goede dag de duurste handtekening die Ik ooi van mijn leven heb gezet; een schuldbekentenis van 95 miljoen. Ja, dat was een gewichtige dag! TTET was overigens niet .geheel zonder 11 ervaring dat de heer Buschmann zich in het experiment van de Benelux tunnel stortte. Hf) zegt: Samen met de burgemeester van Vlaardingen heb ik méér gebouwd- Bat begon met de fabriek van Cincinnati. Be heer Heusdens was dol op een Amerikaanse vestiging binnen zijn ge meente, maar de directie vond het alle maal wat riskant. Ia overleg met de regering heeft de gemeente Vlaardin gen toen het gebouw gezet waarvoor we de N.V. Maatschappij tot Exploitatie va nï&brieken of zo iets hébben opge richt. Mr. Heusdens werd president- commissaris en ik commissaris. Toen het klaar was kwam prins Bemhard de fabriek openen en daags na de opening vas de Amerikaanse directie zo enthou siast dat zij meteen het hele geval kocht! Toen kwamen het Deltahotel in Vlaair- dingen en het restaurant Europoort in Schiedam. Weer werden in samenwer king met de gemeenten particuliere KT.V.'s opgericht waarvan de heer Busch mann directeur werd tot de zaken kon den draaien en de N.V.'s konden worden geliquideerd. Geslaagde ondernemingen, die moed gaven voor het veel grotere experiment van de Beneluxtunnel. Overigens waren het voor de heer Buschmann en zijn directe medewerkers geen winstgevende zaken; „Het Waren allemaal pro-Deo-baantjes, we deden het alleen om de zaak op gang te helpen: trouwens in de Kamer kennen we ook geen presentiegeld. Dat is eigenlijk uit den boze want zo veel werk gerit dat lidmaatschap van de Kamer niet." TJET gereedkomen van het nieuwe Ka- ll mergebouw was voor de heer Busch mann een mooi tijdstip om het Kamer hamertje er bij neer te leggen, maar op het gereedkomen van de Beneluxtunnel heeft hij niet willen wachten. Het direc teurschap van de N.V. Beneluxtunnel heeft hij vorige week beëindigd en hij heeft dat gedaan met een gerust hart' J3{j de bouw hebben zich tot nu toe geen moeilijkheden voorgedaan, we zijn nog steeds Iet» voor op het schema en het ls de bedoeling dat de timnel in de eersle helft van 1967 open gaat We sfln tot vandaga binnen de begroting geble ven (meer dan tweederde is aanbesteed' en volgens de deskundigen zullen we die ook niet overschrijden. Dit Is bij een dergelijk groot karwei nog nooit ver toond, maar het is te danken aan de zeer ruime opzet van de begroting. Andere functies die de heer Buscfc- mann gaat neerleggen zijn het bestuurs lidmaatschap van het E.T.I. Zuid-Holland, de lidmaatschappen der industriële com missie van de Planologische Dienst van Zuid-Holland en van de Unie van Rijn- kamers en het correspondentschap van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg. Eén functie wil hij voorlopig nog aanhcuen: het voorzitterschap van de Bedrijfsvereniging voor de chemische industrie, die eenmaal per veertien dagen m Amsterdam vergadert Verder is hij onlangs voorzitter geworden van de Markhoekflat, het riante verzor gingsgebouw voor bejaarden in Ginne- ken, waar hij sinds eind 1963 met zijn vrouw geniet van de frisse lucht de sezelligf; sfeer in de stad Breda en de prachtige omgeving. Acteren is er ook niet meer biji Van z'n zeventiende tot z'n zeventigste jaar was de heer tBusehmann namelijk ook nog een enthousiast toneelspeler bij het Vlaardinger,«e Varia 5n Schiedam, waar hij dertig jaar woonde, heeft hij even eons tal van functies, o.a. op onderwijs gebied bekleed. C. H. BUSCHMANN: Veertien jaar ge leden ging hij te vroeg met pensioen. Daarom bouwde hij een Amerikaanse fa briek, twee hotels en -een tunnel onder Nederlands drukst bevaren rivier k raison van honderd miljoen .gulden. Deze bou wer van het Waterweggebied trekt zich nu terug in Breda dat hem boeit. Zijn flat steat aan de rand van het Mastbos. Hy zegt: „Be lucht is hier zuiver." "War hij van plan is na beëindiging van de reeks van drukke werkzaamheden? „Ik ga nog wat pianolessen nemen en »k lees veeL" VLAARDINGEN De viering van de kinderboekenweek staat bij de beide jeugdafdelingen van de gemeentebiblio theek te Vlaardingen in bet teken van „Spiegeltje Rondreis" van Annie M. G. Schmidt. Voor de jongste lezers zijn verteluren, waarop met behulp van een flanelbord de vertelling van Spiegeltje wordt uitge beeld. Voor de ouderen is uitgekozen „De dappere pottenbakker". Aan het boekenfeest is een wedstrijd in plakboeken-maken verbonden. Iedere deelnemer mag een blad - naareigen smaak vullen, als het maar betrekking heeft op de landen: India, Eskimoland'en Arabié. De Vlaardingse plakboeken zul len meedingen in em landelijke wed strijd. In het filiaal Dirk de Derdelaan zullen in de vertelhoek de inzendingen tentoon gesteld worden. SCHIEDAM Voor de kiesvereniging Groen van Prtasterer van de afdeling Schie dam der Staatkundig Gereformeerde Partij houdt ds. E. Venema, chr. geref. predikant In hersteld verband, een tljdrede. De bijeen komst wordt dinsdagavond 26 oktober gehou den in gebouw Irene. VLAARDINGEN Het laatste nummer van „Linoleum Nieuws" is geheel gewijd aan Vlaardingen. Het mooi verzorgde werkje geeft in woord en beeld een overzicht van de ontwikkeling van de stad na de tweede wereldoorlog. De tekst is goed gedocumen teerd en veel fraaie kleurenfoto's verluchti gen de tekst. Schiedam: C. J. M. Vlootman, Singel 151, tel 267760: F. Jungerlus, Jac. Cata laan 8, tel. 267355; "W, J. Franke, Burg Knappertlaan 30, teL 238163. Vlaardin gen: H. A. R. Nlkkels, Gansfoortstraat 4, tel. 5100; A. A. de Koning, Burg Verkade- singel 24. tel. 3573. Maaaslaic: P, L Wek ker, Adr. Brouwerstraat 2, teL 2125; ver loskundige mej. Van de Veen, Jac Cats- straat 24, tel 2376 en mej. Van de Hoe ven, Pijjserpleln 64, Ma .«Muis-West, teL 4380. Rozenburg: H, F, Ponne, Olmendaal 3, teL 2005. Hoek van Holland: H. J. Fokkens, Harwichweg 210, teL 2566. SCHIEDAM Met een jubileum concert heeft Schiedam's Chr. Man nenkoor donderdag zijn vijfendertig jarig bestaan herdacht in de overvolle Magnalia-Deïkerk. Behalve het koor verleenden medewerking de alt Caro line Kaart en de or ganist - pianist Koos Brons, zodat een programma vol af wisseling kon worden geboden. Na een kort en kernachtig openings- woord van de voorzitter, de heer J. Poot, zong het koor met orgelbegeleiding drie verzen van de 42-e psalm in de nieuwe berijming. Daarna werden uitgevoerd een fragment uit Bachs cantate „Wachet auf" met obligaatpartij voor orgel „Der Herr segne euch", twee koorwerkjes van de hedendaagse Duitse toondichter Hugo Distler en de Alt-Rhapsodia voor alt en mannenkoor van Brahms. Onder leiding van Jan van der Ree is het koor op niveau gekomen, waardoor moeilijker composities met succes kunnen worden uitgevoerd. De koorzang vertoont een grote tocnvastheid en het samengaan der verschillende stemgroepen levert een homogeen klankbeeld op. Wat deze avond ten gehore werd gebracht, maak te een verzorgde en beschaafde indruk. HE heer C. H. Buschmann en de dmir- ste handtekening, die hij ooit zette: f SS miljoen voor de Beneluxtunnel (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer C. H. Buschmann zal volgende week dinsdag middag in een openbare vergadering van de Kamér van Koophandel en Fa brieken voor de Beneden-Maas het voorzitterschap van deze Kamer neer: leggen. Ter voorziening in de vakature die hierdoor ontstaat heeft het bestuur de Kamer de heren ir. B. Wilton (Schiedam) en P. Hoogerwerf (Vlaar dingen) In nlet-alfabetische volgorde aanbevolen. Belden zijn onder-voorzit ters der Kamer. Dé namen-van dezelfde heren heeft het Kamerbestuur voorgedragen aan de aandeelhoudersvergadering van de N.V. BeneluxtunneL Nu de heer Buschmann ook als direct teur dezer N.V. is afgetreden moet In de raad van commissarissen de voor de Kamer gereserveerde plaats worden be zet Tijdens de directie van de heer Buschmann -had de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor de Bene den-Maas geen vertegenwoordiging in de raad van commissarissen der N.V. BeneluxtunneL De heer Wilton is directeur van de N.V. Dok- en Werfmaatschappij Wil- ton-Fijenoord N.V. te Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Voor de bouw van een gymnastieklokaal bij de in aanbouw zijnde 16-klassige uloschool aan de Spa- landlaan is dezer dagen de rijksgoedkeu ring afgekomen. De school, die gebouwd wordt voor de Vereniging voor Christelijk Schoolonder wijs, is er een volgens net simplexsys teem. Naar verwacht wordt zal het ge bouw september 1966 in gebruik worden genomen. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De plaatselijke af deling van het sanatorium'„Zonnegloren" (Soest) heeft 1.800 bijeengebracht welk bedrag dezer dagen is overhandigd. Bovendien werd de' bekende grammo foonplaat „Vlaardingen zingt" aangebo den, zodat alle patiënten mee kunnen genieten, van de zang uit de Grote Kerk. In het algemeen wordt het geld ge bruikt om de jaarlijkse exploitatie-tekor ten aan te vullen. Jammer genoeg geniet het sanatorium geen rijkstoelage. Iedere veronderstelling van subsidie is een hard nekkig misverstand. Het percentage tb.c.-gevallen in Neder land mag gunstig worden genoemd, al tonen explosies, zoals in IJsselmonde, aan, dat het nog geen overwonnen zaak is. Het afdelingsbestuur waarvan de her vormde predikant, ds. J. van Noort voor zitter is, heeft zich inmiddels beraden om over enkele maanden een propagan- da-avond te organiseren. Het bestuur van „Zonnegloren" woon de vanmiddag (zaterdag) de receptie bij ter gelegenheid van iet zilveren huwe lijksfeest van ds. en mevrouw Van Noort en overhandigde daar de grammofoon plaat „Vlaardingen zingt", en een platen- bon. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Vlaardingse Jeugdgemeenschap heeft vrijdagavond van de heer A. van Moock, jengdamb- tenaar te Haarlem, geen pasklaar ant woord gekregen op de vraag Wat men met het jeugdwerk, in' de toekomst moet gaan doen. Wel heeft hij punten waarop het werk vastzit aangestipt en enkele suggesties gedaan over'een an dere aanpak. i In de Burgerzaal van het stadhuis was een gezelschap jeugdleiders bij el kaar om van de visie van de heer Van Moock kennis te nemen. De voorzitter van de V.J.G, de heer K. van IJperen, meende in zijn openingswoord dat vóór men over Vlaardingse problemen gaat praten men eerst moet weten wat er in het land zoal gaande is op het] gebied van het jeugdwerk. - In tegenstelling tot de jaren dertig toen alles strak georganiseerd was, heb ben we nu de situatie dat men geen vaste programma's jnaeer accepteert, men wil vrij zijn, stelde de heer Van l^fooclc „De vrije -jeugdbeweging van tegen woordig past zich in, organisatie langza merhand wei aan, maar men blijft toch teveel aan het oude stramien van wer ken vasthouden." De jeugdleiders van nu moeten zich verantwoordelijk voe len voor de jeugd buiten de vereni- ging. „De niet georganiseerde jeugd be staat uit gewone jongens en meisjes, met allemaal nozems of provo's, die zich vervelen op een verschrikkelijke manier. De manier om hen te bereiken het organiseren van volkomen vrij blijvende aktiviteiten. Men moet kun nen komen of niet". De heer Van Moock gaf een voor beeld uit Haarlem waar men het con certgebouw had gehuurd voor een in stuif. Vlak voor de opening had men folders uitgedeeld met alleen erop „vanavond instuif'. Oft half acht «r niemand en om acht uur war,- a- duizend jongelui. r' WOefeji SC ,weer iet i beW' la ssfi Sante Volgens de heer Van Moock dit soort aktiyiteitea meer gebéur®#'? óate„ "(3 lal De jeugdleiders van nu möafe eigen clubwerk' oprij kunneïri zich eens een" avond 'met om laan a it 2- beurtenis als boven genoemd houden. 8 [gijls Net zoals ln andere landen rees. t,1°e!- geval Is moeten we toe naar iretlg Ha 1 retgu de do w (Van een medewerker) VLAARDINGENAcht kunste naars, die ieder op hun eigen wijze grafiek, beeldhouwwerken, tekeningen en schilderijen vervaardigen, expose ren tot 7 november hun werken in De Visbank, Toch zijn het enthousiaste kunstenaars, die samen éen goede een heid hebben gevormd en daarom moe ten worden gezien als een afgesloten groep mensen, die samen een eiland vormen. Vandaar dat zij deel uitma ken van de ILO-groep. Adus mr. R. Oosterhof uit Den Haag, die de tentoonstelling vrijdagavond met een. enkel woord inleidde en daar na opende. De heer Oosterhof achtte t> overigens zichzelf geheel overbodig want zo zei hij, dank zij de goede zorgen van de organisatie (die stencils had vervaardigd waarop alle gegevens van de kunstenaars zijn vermeld) valt er niet veel te vertellen. Lucie van Duyn, tekenares-graficus te Den Haag laat in De Visbank zeven teke- ROTTERDAM Er bestond een redelijk goede belangstelling voor de bijzondere voorstelling, vrijdagnacht in het Luxor-theater, van de „Yoruba Folk Opera". Twee stukken werden op gevoerd: een soort Nigeriaanse versie van ,/edermann" vóór de pauze, en Oba Koso", een op historische ge gevens berustend verhaal over een ko ning van Nigeria, die omstreeks de 14e eeuw geleefd heeft. Het stuk ,Eda" bezat weinig vaart, waardoor het geheel vaak matig kon boeien. Lange dialogen in het Yoruba ondanks deze vreemde taal was het ge heel toch wel hielden de Enkele gedeelten wel gespannen houden door de daas, die voortreffelijk door drums werd onder steund. De bezoekers, die in de pauze ziin weggegaan, hebben evenwel het beste van de avond gemist. Na de pauze kwam er n.L veel meer beweging in de voor stelling. De tragische geschiedenis van Oba Ko so werd vol overgave door het.ensémble gebracht, met als uitblinkers" de leider van de troupe, Duro Lapido (als de ko ning) en zija vrouw, als des koniags fa voriete. Ook hier waren wel enkele ge deelten, die het tempo wat ophielden, maar er was veel meer muziek met fascinerende, steeds wisselende, ritmen en ook aanzienlijk meer actie ia het spel van de acteurs en actrices, die sterk de indruk maakten volledig in dit stuk ingeleefd te zija. Belichting e'. decors (zeer een voudig maar juist daarom tref fend) waren goed verzorgd. Het publiek heeft het gezelschap na afloop met een hartelijk applaus voor het geboden schouwspel beloond, waarop nog wat zang en dans door het ensemble, dat goed in de bloemen werd gezet, volgde. p. v. Slechte zou de dirigent zich nog wat meer kunnen toeleggen op een grotere dynamische verscheidenheid, vooral in de geringere sterktegraden. Dit zou het muzikale aspect zeker nog ten goede ko men. Caroline Kaart heeft met haar warme altstem liederen gezongen van Hugo Wolf, Reger, Cath. van Hennes (kleenge- diebtjes). De belangrijke solo in Brahms' Rhapsodie werd wel het hoogtepunt van haar zang. Een enkele maal klonk de stem in de hoge tonen niet helemaal vrij. Behalve in de orgel- en klavierbegelei dingen heeft Koos Bons zich in orgel- zowel als pianosoli doen horen. In zijn muzikale voordracht van Ciiopins Etude in as (op. 25 no.l) wist Koos Bons sterk te boeien. Jammer dat de vleugel nogal ontstemd was. Na de pauze volgden nog Franse liede ren van Fr. Foulenc en Lucien Deiss en Engelse liederen waaronder enkele negro spirituals. Met Edward Elgars populaire „Land of hope and glory" werd dit zeer geslaagde feestconcert besloten. W.H.W. (Herplaatst wegens misstelling) (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het bestuur der vere niging JHelpt Elkander" (afdeling Rotter dam-Schiedam). liet gisteravond in 't ge bouw 't Centrum, aan de Van Vollehove- straat blijken, dat men weet wat nuttig improviseren is. .Helpt Eikander" ver leent steun aan geestelijk gehandicapten. Een van de lofwaardige activiteiten is, het jaarlijks organiseren van een vakan tiekamp, in „Onse Bllscap" te Ameron- gen. Duizend blijde vakantiegangers brengen daar steeds weer heerlijke da gen door. Er wordt een tweeledig doel mee gediend. De gehandicapten genieten van vakantie, terwijl hun ouders of ver- zorgers de gelegenheid krijgen hun vrije dagen gedurende een korte tijd alleen door te brengen. Gisteravond werden de opgenomen dia's vertoond waarbij vele herinneringen loskwamen. En nu wat het improviseren betreft De heer J. Wehrmeijer. directeur van de Van der Woudenstichting, zou spreken over de Algemene Bijstandwet, die ook voor de ouders van gestoorden interessan te financiële perspectieven opent. De heer Wehrmeijer werd echter ziek. De neer M. F. Ferwerda van de gemeentelij ke sociale dienst ln Rotterdam bleek on middellijk bereid de spreekbeurt over te nemen en hij deed die zeer deskundig. Xnplaats van de film „Geboren zonder armen" werd een culturele film over Ita lië vertoond Voorzitter J, Beglinger opende deze a- vond waarvoor yeel belangstelling be stond. l ftiflans VLAARDINGEN Betheikerk, avond gebed, 19.30 VLAARDINGEN Harmonie, Commis sie ,JKet Woord", ds. G. P. Klein, 10.30. Grote Kerk, Herdenkingsdienst 100 jaar zondagsschool ds J. van Veen, 17, Bijkantoor De Rotterdammer, Vlaar dingen, Smalle Havenstraat 11, teL 6775 (b.g.g. 010-115588). Uitsluitend redactieza ken 9493 (b.g.g. 6319) Klachten bezorging Vlaardingen: G. Bodenstab, Van Beethovensingel 147e, teL 7270, maand, t/m vrijd. 18—19.30, zaterd. 17.30—19 uur. Belangrijke telefoonnummers Vlaardin gen: Brand 4444; G.G.D. 2541. Apotheek: A. Bot, Billitonlaan 68, tel 4729. Centrale Hulpdienst: Maassluisedijk 5, tel. 9161. Woord van de dag: Bijbellezing en overdenking, tel 140000. Geref. Jeugdhuis: Chr. Leesbibliotheek Uitlening, 15—17. Ttvott: Schied. Jazz Sociëteit „Guil- laume", bijeenkomst, 20.39. Wijkcentrum: H.B.S. Ver. „Onder Ons" kontaktavond, 20. Mnsls Sacrum: Pers. Ver. „Vegla", leestavond, 20. Irene: K.N.M.T.P., lezing, 20. Arcade: Ned. Bond van Vogelliefheb bers, kontaktavond, 20. Dagblad ,J)e Rotterdammer", Sehie- damse redactie Lange Kerkstraat 28, tel. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, bg.g. na IS uur alleen voor redactionele aangele genheden 01898-6619). Agentschap: J v. Gogh, Dr. Zamenhof straat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18-30—1930 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666, alarm brandweer 289123, alarm G.G. en G.D 269280. Apotheek: Evers, L. Haven 81, teL 268242. Dingen en lino's zien. Georg Hadeier, graficus-schilder /te Den ,Haag heeft 5 litho's geëxposeerd. Hij is docent aan de Vrije Academie te Den Haag. Bouke TJlstra, schilder-graficus, komt goed voor de dag met een viertal gouaches, waar voor men echter wel oog dient te heb ben, In 1963 kreeg hij de prijs voor schilderkunst van de Salon der Maasste den en in 1965 die voor Erafiek. Hij woont in Dordrecht, maar werkt te Rot' terdam. Van de schilderes Ruth Salinger te Voorburg treft men in de expositiezaal vijf olieverfschilderijen aan. Sinds 1959 maakt zij wandtapijten. De schilderes-te- kenares Geertrui Charpentier te Wintel- re <N.Br.) ontving haar opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Til burg. Vier Werkem door haar vervaar digd, zijn tentoongesteld, (De Haagse teke naar-graficus Jan Kuiper heeft vier "wer ken aair -te /bieden, de beeldhouwer Aart van den IJssel te Voorburg heeft 5 werk stukken geëxposeerd en de Delftse beeld houwer Kor Bekker neemt op de exposi tie genoegen met een tweetal scheppin gen, getiteld: „Machine" 3 en „Machine" 2. Dagelijks zal de tentoonstelling van 19 tot 21 uur, 's zaterdags bovendien van 14 tot 17 uur en 's zondags van 14 tot 17 uur geopend zijn. (Van een medewerker) VLAARDINGEN In de gemodemi. seerde zaal van gebouw Excelsior aan de Oosthavenkade hebben talrijke bejaar den vrijdagavond genoten van de gezelli ge avond, hun aangeboden door de plaat selijke afdeling van de Volksbond tegen Drankmisbruik;-Der voorzitter, de héér D, v.d. Ende richtte zich in het bijzonder tot mej. Trotsenburg, de heer Tisema en de heer en mevrouw Van der Heyden, die de bijeenkomst bijwoonden namens het Centraal Bureau. Zij kwamen tevens een kijkje nemen in het gebouw, dat aanmerkelijk is verbeterd. Er is een hieuw buffet gekomen, de entree tot de zaad ii ten goede veranderd en het gebouw is geheel geschilderd, ter wijl verder de verlichting geheel is aan gepast. Nieuwe tafels en stoelen komen SF „binnenkort nog bij en dan kan de Volksbond er. yoofiopig weer tegen. Een gekost, aldusdeheerVanderEnde. en ander heeft bij eikaar rond ƒ45.000 gekost, aldus de heer Van der Ende. Het feestelijk gedeelte werd verzorgd door de accordeon-virtuoos Martin Heenlsbergen jr., de muzikale clown Andre Gilbert, de j'ongleurs die luisteren naar „Wido's" en Willy Valjo met zang. De conferences waren toevertrouwd aan Rinus Evelingen, die de stemming e goed in hield. VLAARDINGEN Getrouwd: Leendert Maat 28 en Adriana Fouaert 21; Chriatlaan F Fraterman 20 en Anna J M de Vetten 18; Willem Havestlin 23 en Komelia P Benjert 21. Geboren: Eric zv G Kentie en M N van der Kruit; Rudie zv A Korpel en M C Lueasaen.' Ilona T T dv Z F Preewozcy en N Nleuwenhuljze. OTerleden: Hüke Dijkhuis 56 ev M Tol, Maasslula. VLAARDINGEN Getrouwd: Willem van den Berg, £8 en Anna Maria Vennaat. 22; Hans Lambregtse, 27 en Carolina Cornelia Knijpers, 21; Frits Albert Peetere, 22 en Gerda Hlndrika de Willigen, 21; Maarten van Rijn, 24 en Johanna Jacoba de Bruijne, 23, Geboren: Johanna dv C Brobbe! en A Hoffman, van Hogendorplaan 123b: Annigje, DJ Kloppenburg en A Hessels, Stations straat 83; Paulus Hendrik Jan, zv P van den Heuvel en J P van Hinsum, Hoek van Hol- land. Overleden: Roeland Paul Bezemer, oud 3 maanden. Kam. Onnegstraat 87. MAAASSLUTS Geboren; Ilona dv M J van der Hout; Abraham Ch lï'r i- en C Molenaar; Benjamin Z r o °al *n ïa" Teijlingen; Esther J ?1L G Pape en G L Olie; Arte J A zv W Lievaart en L Mostert; Sophia W dv A Oosterlee en C M v d Gaag; Marten zv K de V rits en H H Koomneef. J van Strijen en A Vreug- denhü: J Koen en J Immerzee!. Overleden: Phliippua 3 Stoppel wedr v E Schouten 78. HOEK VAN HOLLAND Geboren: Geer- truida W M dv J 3 A Muller en M J de Korte; Pieter C zv P C Quak en P v d Dood. Ondertrouwd: P 3 Frederlks 29 en P L M v d Berg 26; E Dzer 23 en A A van der Vlies 21: H van Setere 22 en M Spanjereberg 22. Getrouwd: C T M van Es 29 en H 3 van Eedea 28. schapshuizen waar de jeugd haar aktiviteiten kan hebben. De leiöL het georganiseerde jengdwnrk hn4„ hun eigen werk niet o pte geven m,,, m'ën kan nuttig bezig zijn met bet 2 re werk en contacten leggen. De mentaliteit is veranderd en &„®edl moeten we. oog voor hebben. Dertig pi"! geleden was de -jeugd nergens, maar teler is alles afgestemd cp-d&telke j£5*^ Daar zal met het werkrekmfir-ïï gehouden moeten worden, of wa-hlttó vinden of met, aldus de heer Van-MowSS 5' De verstarring dient doorbroken'te wS den. We moeten nu iets- doen en r&t' VC wachten tot de excessen optredeir'-SP jeugd moet niet aan haar lot wónw overgelaten, maar wel moeten w» hZ zelf haar gang laten gaan. Naar aanleiding Van deze ontboezemd vS gen ontstond een discussie tussen de aav ÏÏtt l wezigen, onder wie jeugd we thcufev-u- S K. vnn TVTinnf»n Hl», rrtrov abw van Minnen, dier over een paariwt,™- hêt -Vlaardingse jeugdwerk in S komst voor hetzelfde gezelschap zal SS lichten. ryiSTEREN is op de Caltex Centrale. Ie r./lJlnV/l+Ari/T en ill (-2 f Het iatros Verste- BI VOO je Toi jorgen M.I l-S, t oop t Een Spmri aan be wrd tinkel omdat «rd 7 op 2—S O0I b terslap Jat Al (-6 kc ODI Laboratoria xn Pemis een sym posium gehouden over de vraag of de uitlaatgassen van dieselmotoren kan nen worden verminderd. Tdryke autobusondernemers uit diverse Eu ropese landen waren aanwezig onder voorzitterschap van ir. L. H, Muht; directeur van de Idbaratoria.rVaditff moet worden gesteld dat de roofc'torl een minimum kan worden teruggi bracht door een goed onderhoud mfA de motor, efficient gebruik ervan zorgvuldige keuze van de bra Caltex-technici hebben verder gesteld dat lichtere oliesoorten m roken, maar soms slijtage in de werken. Onderzocht wordt nu speciale lichte soorten toch .ook, goede eigenschappen kunnen hei Bovendien wordt bestudeerd het toé- voegen van rookonderdrukkende st fen aan oliën. Diverse proeven m den genomen. Dr. A. F. Mcrkts' derdirect'eur van de. Caltex labor merkte in zijn inleiding op dat' research in de plie-indvstrië van g nut kan zijn bij het probleem van- conserveren van water. Hij zei dat' grote vorderingen zijn gemaakt het ontwikkelen van olieprodt die de wanden van irrigatiekan waterdicht kunnen, maken en produkten die het water in de r uoirs kunnen bedekken om ver ping tegen te gaap. T\E Nederlandsche Oranje Ver ging heeft in de Blauwe Zaal- het Beursgebouw het hondentj bestaan gevierd. Luitenont-Kol ds.'C. M. Graafsial, voorzitter vinfS Bond voor Chr. Oranjeverer.ig.: waarbij 400 verenigingen ztin m sloten, hield een toespraak. Bij onder meer: „Wy blikken niet 'al in de historie terug, maar wij hebben' ook de toekomst in het vizier.Dt spreker verwelkomde in het bijamde: enige Rotterdamse militaire gezags dragers en de hoofdredacteur van onze krant dr. E. Diemer.De. luite nant-kolonel wees erop dat de crew- verenigingen altijd op de steunm de christelijke pers kondeni rekenen. Op zijn verzoek werd staande „het eerste en zesde couplet van het Wil helmus gezongen. Tevoren opende, voorzitter J. Bricining de avorld. Üii merkte op: „Gedurende die' honitri; jaar van ons bestaan hebben de stuif elkaar opvolgende besturen zich-be-: ijverd, om de gezindheid, 'de .danhaii* kelijkheid en de liefde voor het St- slacht der Oranjes te stimuleren e* te bevorderen. Dat moet behouden blijven. Het moet niet zo worden, zo als naar ik meen eens BUderdijk schreef: „Het volk heeft God verge ten. Wat vraagt het naar Zijn grotf daan? 't Historieboek ligt. dichtsè-l smeten In ijdle waan." En hy ver-' volgde: ,,Dat de gezindheid jegens oib ker SCHH 'belang fe Kerk gelijl ker Koninklijk Huis, in onze tijd, bij bet 'fdagmt Nederlandse volk zou zijn verzwak:, wordt wel gelogenstraft door het feit, dat maar een heel gering percentilep res der Nederlanders zijn handtekenn) heeft gezet op de aktielijsten ttg%- het huwelijk von prinses Beatrix v de heer Claus von Amsberg." De voor- «oewe! - zitfer van dit comité, prof. dr. Wien* «kerke ma verklaarde dezer dagen, niet I' geloven dat de aktie het huwelijk verhinderen. „Wij strijden voor Lie «tra ges lende k i«n, waa e< J'este s] mee, faren in verloren zaak", zei hij. 'ZATERDAG 23 OCTOBER 3515 Een pijnlijk geval. Miss Edith een Engelache verpleegster te Bnwjb heeft soldaten van de Entente-lege1*"]* haar hui» verborgen en hen TZ b$ hun pogingen om naar Engeland gaan. Voor dit feil is zij, na e®0/?, dige bekentenis te hebben afgekgd, e® llden October te 5 uur namiddags dood veroordeeld en negen oren bW gefusilleerd. De Amerikaanse -«e* nar all, ffiheden Yenisei hebben op uitstel van executie drongen, doch tevergeefs. Z(j wezen op, dat deze vrouw géén spiofl ""'Lgvagmtsc! bracht geen wijzigingen in de bay van den Duitschen krijgsraad. ZIJ den verzocht op de hoogte te gebracht van den loop van bet hierop is geen acht geslagen. CavtU was ter dood gebracht) zjj waren gewaarschuwd Taart bene: K Arcade: iff®*, kont Arcade: f91,20. >.ph bsgblad assered: f&tie 264 ia«nG.G

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 2