Kruideniers bepleiten hun zelfstandigheid ROTTERDAM Ds. Krol zevende dominee bij Gereformeerde kerk Program van eisen voor nieuwe brandweerkazerne Bij val ernstig gewond Jöezorga over ontwiKKeimg Water weg in Rozenburg ïtejfortkröarantfr $8 Stichting M.G. beeft voorlopig bestuur FORTEX i weet raad met elke maat Bewoners van flats klagen over c.v. Vakature drMulder bezet Op den duur heroepskern nodig Derde kwartaal 1965 minder binnenschepen BABY-PIANO'S Twëe mannen bij werk gewond Bromfietser trok wielrijdster jaap öpigt voor sociëteit VL.65 Burgerlijke stand Ulltl! I Terpen bij Maasland in middeleeuwen reeds bewoond Nieuwe organisatie van middenstand Vergadering leden Hengelaarsbond INBRAKEN EN DIEFSTALLEN: YEEL SCHADE "fmÈ rotterdammer DINSDAG 26 OKTOBER 1965 op dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 oktober dagelijks vanlO-22uurinde Gouden Zaa! van het Hilton Hotel, Kruiskade, Rotterdam, 'Wij exposeren de in Frankfurt uitgebrachte Mercedes-Benz modellen, met als bijzondere attractie de geheel nieuwe types 260 S/SE. VV<7 zullen Uff bezoek zeer op prijs stellen. PLEIDOOI Tijdens de Mercedez-Benz Show zijn de BESTELWAGENS L406 en en L408 in diverse uitvoeringen eveneens te zien. SPORTMAN kleedt u altijd een klasse beter! ÏIARPE DAVIDS Vandaag ••♦en dagelijks tudor-oysterprinca het beste horloge in zijn prijsklasse mei leren band 220. r~gg~T edclsieenkundigef.g.3, «if diamantexpert gj.o. L-t"-3 UJHBAAK 82 filiaal: oostzeedijk155-157,rotterdam ziet er meer bij OOSTZEEDfJK 130, BOTTERDAM. TEL (010) 115255 geheel wordt opgedeeld tussen enkele grootbedrijven of in kleinere centra zelfs door één enkel grootbedrijf wordt bezet. Deze ontwikkeling wekt bij de zelfstan dige levensmiddelenhandel vanzelfspre kend bezorgdheid. Gelukkig is er in Schiedam deze ontwikkeling niet. Wethouder nr. M. J. M. van Kinderen beloofde in de toekomst, bijv. In com missie-verband, waarbjj alle partijen be trokken zijn, de verschillende faeetlen van bet vestigingsprobleem onder de ioep te nemen, waarbij de heer Verhulsdonk, in het voorbijgaan de aandacht van de wethouder op de zo pas opgerichte.Schie- damse Handels- en Bcdrijlsraaö vestigde. ROTTERDAM - SCHIEDAM ÏLAARDIKSEH SHOWROOM: WESTBIAAK 20-22 - ROTTERDAM TEL.-123666 zijn m geweest Sparta- Si van oot i stelde 'd met i" USA t ie ut De verhoging van de waterleidingtarie- ven bracht het communistische raadslid B. E Collé tot een vurig pleidooi voor wat hij noemde „de kleine beurzen". Hij vond het niet juist dat het huidige tarief van 28 cent per kubieke meter voor ver bruikers van 06,000 r,i3 water 31 cent werd. Dat betekende drie cent meer, het zelfde bedrag als voor de grotere verbrui kers gold. Wethouder Van Kinderen zei dat de raad op 7 oktober 1963 besloot de tarie ven per 1 januari 1964 te verhogen. Dit was noodzakelijk om tegemoet te ko men aan de gestegen lasten. De in te voeren verhogingen zouden naar schatting ongeveer twee jaar vol doende zijn om tot een sluitende exploita tie te komen, als men rekende met de regelmatige stijging van de kosten. Deze schatting kwam ongeveer uit. Aangezien de lasten nog een voortdurende stijging te zien geven werd evenwel begroot dat het jaar 1966 bij de huidige tarieven weer een verlies van 96.800 zou opleve ren. Om dit te voorkomen moesten de tarie ven met ingang van 1 januari 1966 op nieuw met drie cent per kubieke meter worden verhoogd. Dit zal rond 145.000 meer opbrengen. Deze verhoging leidtt ot de volgenden tarieven: 0—6,000 m3 031 per m3; 6.0CO—15.000 m3: 0,26; 15.000—500. m3: 0,23: 50.000en meen 0.20. Het tarief voor de bad- en zweminrichting bleef gehandhaafd op 0.10 per m3. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Het voorlopig dage lijks bestuur van de gereorganiseerde Stichting Maassluis» Gemeenschap is als volgt samengesteld: J. van Dijk (sectie sport); ir. Q. van Inzer, (sectie muziek, zang, toneel en de clamatie); T. Wilkes (sectie buurt-, speel tuin- en amateurverenigingen); E. D. van den Burger (sectie middenstand); P. C. L. Poortman (sectie ander terrein) ;'G. J, Brons, afgevaardigde N.V.V., C. van der Lely, afgevaardigde NKV; namens de werkgeversorganisaties: N. M. Gautier, F J. K. van den Eent en R. E. D. Bar men 't Loo; aangewezen door het gemeen tebestuur: A. Ouwenbroek, W. van Rumpt en J. Smit; aangewezen door de overige leden: G. K. H. Bingemans, G. van der Houwen, mevrouw D. J. Kloet-Droger, C. J. Wisse. J. C. Stam, H. A. Paalvast en de culturele ambtenaar A. Vos die niet als ambtenaar, maar als neutraal medewerker het secretariaat vervult. Als extra contact-personen zijn aange wezen: J. van der Kraan (sport), H. ïüit (jeugd) en S, Goudswaard (ander ter rein). De plaats voo- een afgevaardigde van het C.N.V. is nog vakant Het voorlopig algemeen bestuur dat één jaar zal functioneren, is samenge steld om zo spoedig mogelijk met het werk te kunnen beginnen. Van de 43 verenigingen die vertegenwoordigd wa ren op de dezer dagen gehouden startbij eenkomst hebben zich tot nu toe ruim 20 bij de Maassluise Gemeenschap aangeslo ten. Uit een archeologisch onderzoek bij Maassluis en Maasland is gebleken dat de terpen in deze omgeving in de mid deleeuwen bewoond zijn geweest. De eerste sporen werden reeds enkele ja ren geleden gevonden bij het graven van een singel in het kader van de bebouwing van de Sluispolder bij Maassluis. (Van een onzes verslaggevers) SCHIEDAM De socialistische fractie voorzitter, mr. H, B. Engelsman, heeft in een schrijven van 5 oktober aan B. en W. meegedeeld, dat hjj zich om verschillende redenen genoodzaakt ziet het lidmaat schap van deraad met ingang van 1 november op te geven. Een van de rede nen was, dat h{j lid van bet dagelijks bestuur van de Rjjnmondraad is geworden. Burgemeester Roelfsema sprak op de raadszitting van maandagavond het schei dende raadslid namens B. en W. en de raad toe. Hij releveerde het feit, dat de heer Engelsman, komend uit de illegali teit, reeds in 1945 zitting nam in de tijde- lij ke gemeenteraad. In de loop der jaren had hü deel uitgemaakt van zo-freel raads commissies. dat het niet doenlijk was, die alle op te noemen. Hij heeft het democra tisch spel met volle toewijding en volgens alle daaraan verbonden regels gespeeld, zei de heer Roelfsema. Zelfs toen hij een zetel m de Tweede Kamer kreeg, bleef hij lid van de gemeenteraad. De burgemeester sprak tot slot de hoon uit dat mr. Engelsman als lid van de raaa van bestuur van de Rijnmond een warm plekje in zijn hart voor Schiedam zal overhouden. In zijn antwoord bedankte de heer En gelsman zijn mede-raadsleden voor da bewijzen van collegialiteit, die hij steeds heeft ondervonden. I KOr- 'daime Tho- ek aan smees- t zijn neister rpOEN in het kleedlokaal bekend 1 werd. dat ds. Couvée het op hem uitgebrachte beroep naar Slikkerveer niet had aangenomen, kreeg hij van ver scheidende kerkeraadsleden een dubbele felicitatie in ontvangst te nemen: „Domi nee, gefeliciteerd: we hebben in u niet tlleen een predikant behouden, maar ook «n sportman". Leuk zo'n manier van feliciteren en zoals ds. Couvée zich voor lit jeugdwerk heeft ingespannen (hij transpireerde duidelijk na afloop) mag hst een winstpunt voor Schiedam ge noemd worden dat hij niet naar Slikker- nier gaat (Van onze correspondent) ROZENBURG Reeds tal van jaren bestaat te Rozenburg de Chr. Midden- standsvereniging. Deze vereniging organi seerde ieder jaar diverse acties, onder meer Sint Nicolaas activiteiten en etala gewedstrijden. Niet alle Rozenburgse winkeliers zijn tij deze vereniging aangesloten: niette min profiteerde de gehele middenstand <an de gevoerde acties. Teneinde nu de gehele Rozenburgse middenstand te orga- riseren is een commissie gevormd, die in een vergadering op woensdagavond een winkeliersvereniging wil oprichten. Deze vereniging zal dan voortaan de Sint Nico- laasacties gaan organiseren, zodat men deze zaken nog breder kan opzetten. Dé Chr. Middenstandsvereniging blijft daar- iê ast nog bestaan. Korte Hoogstraat IIa si. 6151 Vlaardingen, ROZENBURG De bewoners van de flats aan de Eikenlaan, Olmendaal en Meiendaai zijn verre van tevreden over de centrale verwarming Zelfs nu de bui tentemperatuur overdag vrij redelijk is, blijkt de temperatuur in de flats (vooral daar waar weinig zon komt) veel te laag. De verwarming is kennelijk te krap afgesteld. Om twaalf uur 's nachts wordt de verwarming- uitgeschakeld en wordt het akelig-koud in de flats. Men vraagt zich af hoe dat moet als in deze flats 's nachts kinderen geboren moeten worden, of ais er ernstige zieken zijn. Tevens rijst de vraag hoe de temperatuur zal zijn als het buiten tien graden vriest, nu het bij vijftien graden boven nul al onbe hagelijk is. De bewoners hopen, dat deze toestand spoedig verbetert. TAMMER, dubbel jammer was het J dat „Harpe Davids" verstek moest laten gaan, na een toezegging voor de wedstrijd en tijdens de rust te zullen musiceren, althans de drumband. Eerst was .Harmonie" gevraagd, maar dit tops moest weer naar het buitenland. Karpe Davids zou vervangen en vele toe schouwers voelden zich „beet genomen. Dat was niet zo. al hadden we het beter gevonden dat Harpe Davids desnoods voor een „noodoplossing" had gezorgd. Ds. X N. Nammensma en echtgenote wa ren ook onder de aanwezigen, evenals mevrouw Everaars. Al met al was het een bijzonder gezellige middag. De vol geed e wedstrijd moest maar voor de Si- so-bazar gehouden worden, aldus het commentaar, maar mevrouw C. P, Couvée-Van Rossen organiseert ais presi dente daarvan op 10 en 11 november een bazaar en dat levert wellicht ook wel 250 op. (Van onze correspondent) ROZENBURG Maandagmiddag om half vijf waarschuwde een geluids wagen, dat de watertoevoer zou wor den afgesloten. De verschrikte huis vrouwen, die naar de kraan renden, konden toen nog net een kopje water tappen en daar hield het dan ook mee op. Nu zijn de Rozenburgers die het vorige seizoen meemaakten, reeds ge traind in deze zaken en zij vonden de weg naar de vele waterputten, die er gelukkig nog zijn. Maar sindsdien zijn er zo'n duizend nieuwe inwoners bij gekomen (kersverse bewoners van de wijk Langeplaat), die zelfs van het bestaan van de waterputten niet af weten. Zij zaten in een lastig parket. Eten koken, kinderen wassen, koffie zetten, deze eenvoudige zaken werden problemen. Om tien uur 's avonds, toen de kin deren al ongewassen in bed lagen en het diner was vervangen door brood, kwam de tankwagen van de water leiding door het dorp rijden. De men sen die dit kostelijke vocht urenlang niet meer gezien hadden, tapten voor de zekerheid maar een emmertje. Na het middernachtelijk uur kwam het water weer door de kraan. Dikke lagen stalmest vermengd met ll-12e-eeuwse scherven kwamen aan het daglicht. Fragmenten van lederen schoei sel sterk verschillend van wat tegenwoor dig wordt gedragen behoorden tot de merkwaardige vondsten. Uit de bestudering van de profielen, die na de ,proefopgravlng mogelijk werd is gebleken dat de terpefi in het Nieuwe Waterweggebied identiek zijn met de ter pen elders ifi ons land, i.fc. Fries!and. 'ln het archeologisch orgaan „Westerheem" pleit de amateur-archeoloog C. Vermeer voor voortzetting van het onderzoek van de terpen in het Waterweggebied, omdat de kennis van de boerderijbouw in de tiende tot de dertiende eeuw dan kan worden vergroot en ook kennis van de veeteelt en de landbouw met aanverwan te bedrijfstakken uit die tijd zal toene men. De faktor van de fcedijkingsgesehie- denis/ln deze waterrijke streek is even eens van grote betekenis. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zondag 31 oktober zal om 20 nor in do Pniëlkerk dr. L. R, Krol door ds. Joh. Lever bevestigd wor den. Ds. Krol wordt daarmee de zevende gereformeerde predikant'ia Vlaardingen. Hij komt de open plaats, ontstaan door het* vertrek van dr. J. M. Mulder bezet ten. Het .korps gereformeerde predikan ten is dan nog niet voltallig want door het vertrek van ds. H. 3. Heinen is er nog één vakature. Ds. Krol woont sinds een week in Vlaar dingen aan de Hofsingel. Na zondag gaat hij zijn nieuwe gemeente pas goed ver kennen. Veel kan hij er dus nog niet over zeggen. Ds. Krol is in Den Haag geboren op 15 februari-1936. Hü heeft na het christelijk gymnasium daar te hebben gevolgd, theo logie gestudeerd, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. - In 1960 deed hij kandi daatsexamen en in juni 1961 deed hij zijn intrede in Midwolda In Groningen: „Een hele fijne gemeente is dat voor ons ge weest. Als pasbeginnend dominee voelde je daar de steur.--.van de mensen". De sa menwerking met de andere kerken, voor al met de Hervormde Gemeente was er uitstekend.. Het verschil met Vlaardingen is wel groot. Midwolda is een plattelandsge meente, met een Gereformeerde Kerk van 500 zielen. De mensen kennen eikaar nog vrijwel allemaal persoonlijk. Dat zal in de nieuwe gemeente, in de Zuidbuurt. anders liggen. Ds. Krol kan dan ook nog weinig zeggen hoe het hier zal gaan, maar het boeit hem wel dat hü in deze betrek kelijk grote plaats terecht komt. Er zal ook genoeg te doen zijn want ds. Krol komt in een vrij nieuwe wijk. Ds. Lever zal het nu wat minder druk krij gen want op het ogenblik is de hele West- wijk nog voor hem. Toch kan het vreemd gaan, vindt ds, KroL Toen hij pas begon als kandidaat heeft hij wel eens gezegd: „Ik ga nooit naar Groningen". Toch kwam hij er terecht. Precies zo ging het met Vlaardingen. Een grote stad was iets waar hü en zijn vrouw vooralsnog niet zoveel voor voel den, Dat Vlaardingen evenwel een plaats van deze afmetingen zou zijn was min of meer een verrassing. Zodoende staat hij nu toch in een vrij grote gemeente. Hij ziet dat als Goddelijke humor. Net alsof je er op wordt gewezen dat het niet gaat zo als je zelf had uitgestippeld, zegt hij. De overwegingen die hem deden beslui ten naar Vlaardingen te gaan hebben echt wel te maken met het besef daar nodig te zijn en eigen wensen op zij te niet in de Spaansepolder zetten. Ook moeten er voldoende wegen zün om met spoed uit te rukken. Deze brandweer kazerne hangt ten nauwste samen met de bouw van het stadhuis.". In overeenstemming met de gedachte van de heer Simons stelde de burge meester voor eerst in commissie-verband een basis-programma op te stellen. Daar na kunnen de raadsieden op deze zaak terugkomen. SCHIEDAM Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een programma van eisen voor de nieuwe Branweerkazerne op het terrein aan de Breedstraat te iafen uitwerken. Het K.V-P.-raadslid, de heer H. W. Metaal was het niet eens over, de smederij, die op het terrein van de brandweerkazerne moet komen. „Een woord zonder inhoud" nuoemde het raadslid deze tecbinsche werkplaats. Het socialistische raadslid, de heer urs. J, H. Simons wilde in plaats van let programma van eisen eerst een ba sis-programma en de instelling van een Bouwcommissie om alle facetten van dit project op hun merites te beoordelen. De wethouder van Gemeentewerkén en Grondbedrijf, de heer W. van Schoone- reld, legde m zijn antwoord er de nadruk °P. dat de bouw van de brandweerka zerne geen vertraging mag ondervinden, anders komt straks het tijdsschema van «e bouw van het nieuwe Stadhuis m (jee knel. Burgemeester Roelsema zei, dat B. en W. het programma van eisen roor de bouw van de brandweerkazerne Jan alle kanten had bestudeerd. Ook de iootdinspectie had het goedgekeurd. ,.TV(j prijzen ons gelukkig, dat wij een vrijwillige brandweer hebben. We moeten er evenwel'rekening mee hou den, dat er op den duur een vaste be roepskern zal nodig zijn. De bouw van de kazerne moet hierop afgestemd zün. De brandweerkazerne moet bovendien centraal gelegen zijn. Men kan haar bijv. Erikele occasions met volledige garantie. Ook huur met recht van koop. - (Van een onzer-verslaggevers) VLAARDINGEN Het zeescheep- vaartverkeer is in het derde' kwartaal van dit jaar iets intensiever geweest dan in dezelfde periode in 1964. Vorig jaar kwamen er in het derde kwartaal' 462 zeeschepen binnen tegen nu 472. Van dit aantal nam het havenbedrijf „Vlaardin gen Oost" er 208 voor zijn reketiing te gen 212 het jaar daarvoor. De gemeente lijke havens hadden eveneens een iets kleiner aantal te verwerken dan In 1964 namelijk 100 tegen 114. De Nieuwe Ma- tex en de ENCK kregen echter een be hoorlijk aantal schepen meer binnen hun havens. De totale inhoud van de schepen was dit kwartaal 4.016.405 hr.M3 en vorig jaar in hetzelfde kwartaal 3.702,530 br.M3. Het aantal binnenschepen dat Vlaardin gen aandeed was dit jaar in deze periode aanmerkelijk minder dan in 1964. Het totale aantal bedroeg nu 4799 met een gezamenlijke inhoud van 2.696.574 ton. Vorig jaar waren dit 5327 schepen met een inhoud van 3.377.462 ton. Hefc haven bedrijf „Vlaardingen Oost" liep wat de binnenschepen betreft bijna tot de helft terug, namelijk van 1203 naar 658. De gemeentelijke havens kregen iets meer schepen te verwerken namelijk 1698, Dat is 122 meer dan vorig jaar. De andere havens vertoonden minder grote verschil len. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Met brandwonden is maandagmiddag de 22-jarige vork- hef truckrjjder T. V. uit Schiedam naar hét Dijkzigtziekenhuis gebracht. Op de Westzeedijk viel een blik cyclo Aexiamide van de truck, waardoor dit operibarste en de inhoud op de rug en armen van de man terecht kwam. Met een hersenschudding en een be schadigde nier is een 49-jarige voor man van een bedrijf uit de Van Diest- straat naar het Bergwegziekenhuis vervoerd. De man was op het terrein van N.V. Dura-Coignet aan de Bun- schotenweg voor controle op de te vervoeren bouwonderdelen geklom men. Hij verloor zijn evenwicht en viel van een hoogte van 2,30 meter. Hij kwam met zijn hoofd op een op legger terecht. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De Vlaardingt,e Hengelaarsbond heeft voor vrijdagavond •en buitengewone ledenvergadering uit geschreven, die om acht, uur begint m gebouw Concordia aan de Westhavenkade (zaal open 7.30 uur). Juist na bet verzenden van de convoca ties ontving het bes uur bericht, dat me dewerking zal worden verleend door het Centraal Nederlands Hengelaars Verbond 'CNËCV) door midde van vertoning van een unieke Zweedse film over vis vangst. Deze film zal na fctt huishoudelijk ge deelte van de vergadering te zien zijn. De leden worden e- op attent gemaakt, dat zij hun lidmaatsrhapskaarten 1965 op verzoek moeten tonea. WS/V\A/\AA/\AAAAA/VwWVWV (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In de afgelopen naeht is ingebroken in een café aan het Westplem. De geldla van een juke-box werd openge broken en de Inhoud, vermoedelijk twee honderd gulden, is meegenomen. 0 Tijdens het weekeinde is ingebroken ln een fabriek van transformatoren en appara ten aan de Oostzeedijk Uit een geldkistje, staande in een kantoortje in het magazijn, werd 35 gestolen Kasten en bureauladen werden doorzocht. Uit de weitcpiaats werden twee schulfmaten ter waarde van circa 75 weggenomen. tuit een café aan de Nieuwe Binnenweg een zwart porcelelnen beeldje, voorstellen de een stier met torero, ter waarde van negentig gulden, gestolen. S) Maandagavond heeft de politie aangehou- en de 27-jarige A. V. die uit een in de Drievnendenstraat geparkeerde auto de vol gende artikelen had gestolen: drie radio's, «n haarkrultang, een koffiemolen en twee elektrische gingen. Hij is ingesloten. In een groot warenhuis in het centrum is de 48-jarige mevrouw J. E K.-M. <üe op heterdaad werd betrapt bij het stelen van levensmiddelen ter waarde van twaalf gulden. moeten zetten. De al twee jaar durende vakature en de veel te grote wijk van ds. Lever zijn voor hem de doorslaggevende faktoren geweest om te gaan waar hij zelf vond dat hij nodig was. Zo heeft de Gereformeerde Kerk dan haar jongste dominee. Een man die ook op het gebied van de zending geen onbekende is. Hij heeft van 1958 tot 1960 in Baarn aan .het zendingsseminarium gestudeerd. Hij was in Groningen dan ook betrokken bij de Soembazending. Hoe dat in Vlaardingen zal worden is nog niet bekend. Ds. Krol zelf heeft in ieder geval zijn belangstelling ervoor nog niet verloren en als er op dit gebied iets te doen is zal hij zich zeker hiervoor in zetten. DINSDAG 26 OCTOBER 1915 "Een ondenkbare gast. Door een mili tair, die voor eekiige dagen ingekwar tierd was bü den landbouwer Kloet te Eikerzee (Schouwen), is op een oogen- i blik, dat er zich niemand in de kamer 1 bevond, uit een kabinet een bedrag van ƒ1630 gestolen. Een ingesteld onderzoek deed de verdachte militair na eenige aarzeling bekennen, waarna liij geleid is i voor den commandant van Brouwers- 1 haven. Het geld was verborgen in z'n sok. Hij is vandaar overgebracht naar i z'n garnizoen. i Eikels. Een opkooper van eikels 'in Friesland verzond 60 wagonladingen naar Duitschland, vertegenwoordigende een waarde van pl.m, ƒ40.009. I Arcade: Schiedams vrouwenkoor, con- tot, 20. Irene: Staatk -Geref.-Partij, tijdrede, 20. Chr. Sociale Belangen: Ver. Nat. Feest- ta Gedenkdagen, ledenvergadering, 20. Passage Theater: Chr. Harmoniever., *aarpe Davids", 19.45. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- &se redactie Lange Kerkstraat 28, tel. «54 <b.g.g. 115588, toestel 52. bg.g. na alleen voor redactionele aangele genheden 01898-6619), Agentschap: J v. Gogh, Dr. Zamenhof- 139, tel. 152400. Wachten bezorging: Agentschap (adr. ae boven) dag. van 18.30—19.30 uur. ,?®langrijke telefoonnummers: Alarm s?Ji!Le 284666, alarm brandweer 269123, aiarm G.G. en G.D 269280. 5,™P?'heek: Evers, L. Haven 81, tel. <Van een onzer yerslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdag 30 okto ber houdt de kunstenaarssociëteit VL.65 haar tweede bijeenkomst van dit seizoen. Mevrouw Roos Wijker-Keller heeft de bekende clavicïnist Jaap Spigt uit Amsterdam bereid gevonden om samen met haar het clavecimbel, het spinet en het zeldzame clavichord te bespelen. Het programma wordt mondeling toege licht, De avond wordt gehouden in de bovenzaal van café Stadhouders, Hoog straat 167. Aanvang 20 uur. Iedereen is y.an harte welkom. SCHIEDAM Geboren: Eduard J zv J van Zetm en A Hoogendijk; Anne J dv A M van Broekhoven en M H Sijberden; Caroline M dv C Wassenaar en M A Slavenburg: Renatus G S zv G M van Ardenne en P T M G Schouw: Robert zv A van der Pluijm en J van Schte; Johannes G zv W F Weers en G van Beek. Overleden: A Klebach, 70; A HSchmoll, 62, J M Kluljtmans, 53. eehtg van Noort. ROTTERDAM De intrinsieke waarde van een aandeel N.V. Beleggings maatschappij Unitas ad 50 nominaal be droeg per 15 oktober 492 (16 september: ƒ484). Dit komt overeen met een pro forma afgiftepnjs yan 512 (ƒ504). (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 23 jarige mejuffrouw L. J. M. de B. uit Vlaardingen liep maandag een zware hersenschudding op, toen zij zich op de fiets liet trekken door een bromfiets en op de kruising Julianalaan-Bosboomlaan kwam te vallen. De sturen van beide rijwielen raakten vermoedelijk door een oneffenheid in de weg in elkaar. De GGD bracht het meisje naar het Gemeenteziekenhuis. Maandag botste op de kruising Brug. Honnerlage Grethelaan-Parkweg, na het niet verlenen van voorrang, een .taxi tegen ,een vrachtauto. De pas- sagiere, de 28-jarige mevrouw M. W. van P., liep vermoedelijk een zware hersenschudding op. De GGD bracht haar naar de Dr. Noletstlchting.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1