m i Harde werkers in de sport (19) Rien voor Kort lid maar zeer hard werker acties Loeiende brommer liad f 125 (teveel) gekost Bernhard-kleuterschool luidt mej. De Vries uit Veel activiteiten bij 1820 op de Wereldspaardag AGENDA ROTTERDAM VIP Et®»® BENDER Heethoofden in verkeer met elkaar slaags S Dit is dè jas! GRONINGEN „Harpe Davids" gaf goed concert Veertig gulden voor snelheidsmaniak Burgerlijke stand Met verrekijker en broodrooster Tèhienkd% Bijkantoor komt in Kethel Overstekend kind veroorzaakt schade Bloemen en fruit bij ziekenhuis Chauvinistische koopman bij kantonrechter Schoolverzuim beboet met f60 Ir. Koomans geeft koers Vlaardingse haven aan Na botsingen en parkeerproblemen MejRietveld 40 jaar bij kleuters De3ToUm>amnxfr lU-g ;of Speldj es Acties Dame - geen rijbewijs man in ziekenhuis „Onbekende" vrouw nog niet overleden deskundig in klank Huldiging bij het pupillenvoetbal ROTTERDAMMER vmnai Mn 4 t meer Pagina 3 DONDERDAG- 28 OKTOBER ,1965 dé «ae, den [GRIPPEN en AK rfa- (Van een medewerker) SCHIEDAM Nog geen vijf jaren is Rien Klink lid van HBSS, maar in die periode heeft hij zich doen kennen als een zeer 'narde werker in de sport. Wan neer men hem op de vergaderin gen van de jubileumcommissie van HBSS aan het woord laat, dan blijkt dat hij vol met acties zit. En dat allemaal om HBSS in - maart 1966 op waardige wijze het 40-jarig bestaan te doen vieren. De meest ideale jas voor elke dag, elk seizoen, elke gelegen heid. Een jas met grote allure. DE JAS en dagelijks Niets gezien Gatsometer op hol? PÏANO PER CENTIMETER Muzikale fiatbewoner of concertpia nist. Wij streven naar maatwerk in onze adviezen. Daarom nemen wij da tijd ons in 5Jw problemen te ver diepen. En daarom hanteren vrij naast de stemvork ook de duimstok. Uw vroonruimte, budget of extreme eisen prikkelen ons tot het vinden van een passende oplossing. Neem bij Bender de tijd om dit zelf te ervaren. uat «BE&BXSmr Promo, rsiteitt staat MISSCHIEN kunnen de volgen regels een aanleiding zijn om Ler aandacht te gaan wijden hoee begrippen, die tot heden tn matschappelijke leven in onze j weinig of zo goed als met in Hiik worden gebracht. Daardoor „J/onnoemelijk veel schade aange- tiijJS llnm een goed en gezond functio- veri~h «fi van de intermenselijke verhou- hutS Z-i Hei gevolg is meestal een anfc. Znsuchologische kortsluiting en Seneras; Z r;Lek aan doorstroming in het Schappelijke, verkeer. Wat we fr!*5 r Lhrijven zijn doodeenvoudig er- fLrefeiten. Wij bedoelen, dat wij kSai verantwoorde reputatie beharti. S ia de L public relations" zoals de Angel- ■vuiit Sche term luidt, en propaganda !«esj ;iM no0it tegen komen. Teveel be- Lt men deze twee belangrijke za- J, te hooi en te gras. De resultaten iiner dan ook naar. VERENIGINGEN en politieke organisaties over gebrek aan be- aqsteiling, maar ze blijken de weg iet te kennen, die erheen voert, ui \trris opnieuw staat men verwonderd „sof waarop allerlei officiële Jrne wingsbijeenkomsten. - enz wtiopen, omdat de congressen, ■««KW1 en ea eerste palen o hna 'jistc regie ontbreekt. Men vergeet een Lw notabene officiële ambtsdragers Dlw* it verwelkomen, even zo vele malen ^■ocb- t mcn hen zelfs uit te nodigen, nfïï' wn vergeet hen in het begin van een ,-J?" tde toe te spreken en laat hen dood- lini 4 mk zoeken naar de garderode, terwijl f voa- ie netten zelf maar een plaats moeten -inden. Bij het weggaan vergeet men 11*« jKC gasten opnieuw. Niets is volgens loopt van het kastje naar eleidei tèn kudde schapen op een hoopje. De randt journalisten worden in het voorbijgaan die it ink totaal vergeten als zij inlichtingen atile» rillen hebben; ach ja, dan zijn er IMM- ms U'e! enige goedwillende en mis- ar™|e_ ejuen ook medelijdende lieden, die de ftzraagde informaties verschaffen. DEZE informatieve diensten van goede wil die er dan ook tear zijn, hebben dan tot gevolgdat n niets t'an klopt en dat men de vol gende dag een bericht in zijn krant fiat, dat nu niet bepaald in overeen- itemming met de feiten is. Het is bij na onbegrijpelijk dat zakenlieden, die met bang zijn veel geld uit te geven mie een of andere officiële gelegcn- heid te doen slagen, op dit ene het belangrijke punt falen; .een ontbreken jellied van reputatiebehartiging aan. de daarvoor gestelde eisen voldoet. >!m kan een geslaagde zakenman zijn of een succesvol bestuurslid van een andere organisatie, maar daarom is men nog geen public relations-expert. Dat is een vak apart. De grote bedrij- ren, de machtige concerns, de cap- tóns of industry", die weten wel be ter. Ze trekken een deskundige op het jellied van reputatie behartiging aan. Metals gevolg altijd succesvol vlagver toon! Met het bedrijven van vereni- fings- of stichtingspropaganda is het ei even treurig gesteld. Ook propagan da voeren is een speciaal vak. Hierbij sorteert men eveneens geen effekt als deskundigheid zoek is. Weggegooid is ie tijd en het geld, dat daaraan wordt ksteed, We leven nu eenmaal in een ingewikkelde tijdsbestek waarbij men "iet langer ontkomt aan specialisering, ffioar dan ook in. Niet het laatst in reputatiebehartiging en propagandabe- leid. ink moe-I togen, i baf- Bus'ea Hbo- tstes i dra voor TO- otter-j aam lOtfit bin-1 mi ndai- tfaas- r htl i bet alten eboa- (met HBSS-embleem), zakagenda's, ka lenders en ballpoints, maar dit bleek niet attractief en winstgevend genoeg, gezien de moeite die er yoor gedaan moet worden. Zulke leden zijn tegenwoordig maar weinig te vinden bij een sport vereniging, maar Rien Klink is er zo één. Behalve aan HBSS heeft deze sportman zich ook aan TSF gegeven, waar hij actief de tafeltennissport beoefent. Ook bij TSF kent men na tuurlijk zijn organisatorische capaci teiten, hoewel hij die momenteel ge heel aan HBSS geeft. Maar dat neemt niet weg, dat hij zo'n zes Jaren bij TSF tafeltennist en boven dien iedere woensdagavond bij de Sport- school Bishoff aan indoortraintng doet. Hij doet dat om fit te blijven en de nodige werklust op te doen, want sedert hij zijn dagelijkse werkzaamheden voor een groot deel per auto doet, komt er van lichaamsbeweging niet veel. Vandaar die indoortraining. Toen secretaris G. K A. de Geus hem enkele maanden geleden vroeg zitting te nemen in de jubileumcommissie,- heeft Bien Klink daarop zonder meer bevesti gend geantwoord. Na de eerste informele bijeenkomst werd hij meteen maar tot voorzitter gebombardeerd. Eerst kwam hij met de doelpuntenactie voor de dag. Dit houdt in dat alle tien HBSS-elftallen dit voetbalseizoen een dubbeltje per speler per door HBSS ge scoorde doelpunt bijdragen. Geschat was, dat men hierdoor een mooi bedrag bij een zou krijgen, dat op een prettige ma nier bij elkaar geschopt zou zijn. zowel letterlijk als figuurlijk. Die veronderstelling overtreft de ver- wachtingen verre want op de dinsdaga vond gehouden vergadering kon wor den vastgesteld dat de HBSS-elftallen in de tot op dit moment gespeelde wedstrijden (61 in totaal) liefst j 304.02 ophaalden door deze doelpun tenactie. die tot aan het eind van het seizoen zal duren. Maar dat is nog maar het begin van de acties. Intussen loopt er al enkele weken een sleutelrtngactie, die ook een paar honderd gulden in het laatje zal brengen, terwijl het clubblad van woensdag te kennen geeft, dat voor het Sinterklaas feest boterletters besteld kunnen worden. En met de Kerstdagen komen er weer kerstkransen, allemaal voor hetzeliae doel. Intussen is ook al gesproken over de verkoop van stroopwafels, handdoeken Maar dat neemt niet weg, dat Bien Klink toch mei iets actueels voor de dag wilde komen en wel speldjes. Een goed 'id van HBSS (de heer F. K. C. v.d. Zee) ontwierp enkele modellen i de commis sie zocht er daarvan drie uit, die nu in serie gemaakt zullen worden. Men hoopt over enkele weken deze speldjes in om loop te kunnen brengen. Er schijnt grote belangstelling' voor te bestaan, want dit plan lekte bij diverse leden uit en intussen zijn al tientallen series van drie (prijs 1 totaal) besteld. Men hoopt de junioren straks hiervoor in te schakelen, want heel Schiedam zal in de gelegenheid worden gesteld deze zeldzame HBSS- jubileumspeldjes te kopen. Gegarandeerd, dat Rien Klink daarna weer met nieuwe acties komt, Er wordt momenteel al weer een puzzelrit op het jubileumprogramma geplaatst en t.z.t. zal ook die wel weer „rond" komen. Zodra de kantine geopend wordt (vrijwel zeker binnen enkele wekén) gaan Rien en zijn verloofde Nel Stout- handel deze beheren en staan zij voor iedere HBSS'er én belangstellende klaar om hen van dienst te zijn. Wel licht dat sommigen zich afvragen wat dit HBSS-stel daarvan financieel wij zer wordt. Het getal is met drie cijfers te schrijven, namelijk 0,00!!! (Nul, nul-nul). (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Ohr. Harmoniever eniging „Harpe Davids" gaf woensdag avond in het Passage-Theater een con cert o.l.v. de dirigent A. L. Giotzbach. De zaal was goed bezet. De voorzitter, de heer J. van Keulen herdacht in zijn wel komstwoord de, overleden dirigent, de heer J. K. G. Karsseboom. Daarna werd Psalm 84 gespeeld, inder tijd door de heer Karsseboom op muziek gezet. Dit geschiedde op verzoek van hot oudste lid, de heer W. van Bommel, voor wie dit de eerste koraal was ge weest. die hij gespeeld had. Met de mars In the Lime Tree Avenue van Adr. Bosch Sr. begon (het concert. Na dit martiaal-klinkend nummer volgde een meditatie: All in the April Evening van Roberton-Rriek. Sonate Nr. 8 van Gottfried Reidhe, instr. R. van Yperen, werd met bijzon der veel evocatie gespeeld, evenals de eerste Wals-Selectie een arrangement van Alb. Meijns. Top-prestaties van dit concert waren ongetwijfeld het werk Cephale et Pro- cris van Grety-Moerenhout en de gran dioze vertolking van Mondo An+ico van G. Orsomando. Beide nummers zullen de volgende maand door Harpe Davids op het concours in Lommerrijk worden ge speeld. Het concert eindigde met een pakken de finale met medewerking van het tam- boerskoips o.l.v. M. v. d. Ree, waarbij de volgende nummers werden uitgevoerd: Lex Miliaan, Komdsdhe Mars No. 2 van S. Egberts, Tjibodasdrums van S. Eg berts. de wals Spielerei van. S. Egberts en Garde Fuseliers Pr. Irene van J. van Wakeren. Na afloop hield de voorzitter van de Chr. Federatie van Muziekbonden, de heer IJ. Woudstra een propagamlatoe- spraak. Het moet het volgende jaar in deze zaal zó vol zijn, dat ik er niet meer bij kan, besloot hij. Tot slot weiti de be kende film Fanfare vertoond. SCHIEDAM G. H. nït Vlaardingen verscheen woensdag voor de kantonrech ter omdat hij de envele moed had opge bracht een brommer te berijden waarvan noch de remmen, noch het stuur in orde waren terwijl bovendien de bel ontbrak en de uitlaat kapot was. Een abnormaal knetterend en loeiend geval was het waarop u reed, zei mr. Van Vloten. H. knikte bedachtzaam, alsof hij zeg- wilde: Het viel allemaal best mee. Hoe veel hebt u ervoor betaald, wilde de kan tonrechter verder weten. Honderdvijfentwintig gulden. Dat wkas dan honderdvijfentwintig gulden teveel, repliceerde mr. Van Vlo ten en. hij vervolgde: Tegen de politie hebt u indertijd verklaard dat u net op weg was naar de vuilnisbelt om het ve hikel daar achter te laten, nietwaar? H. knikte bevestigend. O, zei de officier, die weg wil ik wel afmaken en de brommer naar de sloper brengen. Hij eiste tegen H. boetes van 25 gulden of vijf dagen voor het stuur, 40 gulden of acht dagen voor de remmen, vijf gulden of een dag voor de bel en ze ven en een halve gulden of twee dagen voor de uitlaat plus onttrekking aan het verkeer van het inbeslaggenomen voer tuig. De kantonrechter deed van de boetes in totaal twaalf en een halve gulden af. SCHIEDAM Geboren: André zv M A Foist en H J Glimmerveen: Marcus JWzv J A J Mertens en M H D van Druenen: Erik A W zv J A J Mertens en M H D van Druenen.: Casper T AzvM Hofman en A M van der Leek. "5 ba-; ge- ,0P ecb' I es va. sad- Si t De nfll naar leed zii« Bi es eef taai (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op de Wereldspaardag, hijdag 29 oktober, ontplooit de Spaar- rank anno 1820 de gebruikelijk aktivitei- tea Elke bezoeker van een van de zes «antoren ontvangt op deze dag de spaar- wikkalender, die ditmaal prachtige kin derportretten toont. Deze zijn geschilderd door mensen, die het kind werkelijk als kind laten zien, want het waren hun égen kinderen en de schilders ervan be koorden tot de groten van hun tijd. op Wt toppunt van hun kunstenaarscarrière: wmeïis de Vos, Rubens. Rembrandt en Gainsborough. Aan de reproductie van de kleurrijke portretten is zeer veel zorg Meed. Op de achterzijde van elke plaat Viodt men een populaire toelichting. Het hoofdkantoor van de spaarbank is 'P de Wereldspaardag de gehele dag door- 'epead geopend van half negen 's mor- Jens tot half negen 's avonds ten einde de Jrote toeloop op 29 oktober te kunnen venverken. Verleden jaar werden op deze jhj circa 3000 posten geboekt. De bijkan- wen zijn op de gewone uren opengesteld. Op de lagere scholen, die deelnemen 'in het schoolsparen van de Spaarbank Hf- morfffii Stedelijk Museum: Ver. Vrienden v. h. (stedelijk Museum, pianorecital, 20.15. 'ytoli: Pers,ver. Hoek's Mach.- en Zuur- «offabriek, Contactavond, 20. ®4gblad „De Rotterdammer", Schie- smse redactie Lange Kerkstraat 28, tel. 0954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. na uur alleen voor redactionele aangele- Jrnheden 01898-6619). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- 'uaat 139, tel. 152400. .machten bezorging: Agentschap (adr. «e boven) dag.' van 18.3019.30 uur. „„i.^angrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264666, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269280. opotheek: Evers, L, Haven 81, tel. anno 1820 en dat zijn bijna alle wordt ter gelegenheid van de Wereld spaardag dezer dagen voor de kinderen van de klassen een tot drie een boekje bezorgd „Honing voor prins Konstatijn", met bijbehorende plaatjes. De hogere klassen ontvangen per kind een serie van vierentwintig plaatjes, te gebruiken bij het aardrijkskunde-onderwijs. De Spaarbank anno 1820 heeft tegen woordig vele taken. Alle spoorwegpensi oenen in Schiedam lopen bijv. over deze spaarbank, die voor veie oudere stadge noten ook het AQW-geld verzorgt. Inha kend op de dynamische administratieve ontwikkeling in onze dagen zal de Spaar bank anno 1820 binnenkort in bezit zijn van een computer, die veel besparing van tijd zal opleveren. Ook de stadsontwikkeling houdt de Spaarbank anno 1820 terdege tn de gaten, vooral wat de uitbreidingsplannen in v.m. Kethel betreft. Ze heeft bij de gemeente optie op grond gevraagd om in de toe komst in het centrum aldaar, de Brink, er een bijkantoor te kunnen vestigen Ze heeft thans reeds een filiaal aan de Po pulierenlaan. SCHIEDAM Op de Vlaardingerdijk, ter hoogte van de ingang van Wilton-Fij- enoord stak een onbekenr tienjarig jon getje, woensdagavond om zes uur de rij baan over met het gevolg dat een vrach tauto bestuurd door M. van O. uit Vlaar dingen, die met een gang van ongeveer 45 km reed, plotseling sterk moest rem men en daardoor de achterop komende personenauto, bestuurd door D. T. uit Maassluis, op de vrachtauto inreed. De personenauto werd zwaar en de vrachtauto licht beschadigd. SCHIEDAM In de Geert Reinder- straat ontstond woensdagavond brand toen mevr. L. de Wolf de oliekachel ging opstoken. De verf in de kamer werd beschadigd en ruiten sprongen kapot. De brandweer, onder leiding van de heer J. C. Petter, waarnemend comman dant, behoefde geen dienst te doen- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 25-jarige Rotterdam se mevrouw L. G.-V.. die geen rijbewijs heeft, reed vannacht in een niet-verzeker- de personenauto op de Burg. Knappert- laan tegen eènlantaarnpaal en een ver- keerspaal. Zij was in paniek gekomen en vervolgens de macht over haar /stuur kwijt geraakt toen een. andere auto dicht achter de hare reed. Mevrouw S. vervoerde haar man en drie andere passagiers. Allen werden naar de Dr. Noletstichting gebracht, waar de heer G. ter verpleging werd opgenomen. De anderen konden na be handeld te zijn huiswaarts keren.) De auto van mevrouw G. werd zwaar be schadigd en de verkeerspalen sterk ver bogen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN —De bezoekers van het Holyziekenhuis zullen in de toekomst bloemen en fruit kunnen kopen vlak bij het ziekenhuis. Tenminste als de raad het voorstel van het college aanneemt om de gelegenheid daartoe te openen. Die gelegenheid zou er moeten zijn tij dens de bezoekuren.' ook 's avonds en op zondag. Bovendien stellen B. en W. voor de winkelsluitingsverordening zo te verande ren dat ook bij de beide begraafplaatsen gelegenheid tot bloemen kopen komt bui ten de normale verkoopuren. ROTTERDAM In ons bericht van gisteren, waarbij de naam van de vrouw bekend gemaakt werd, die dinsdag in een wagen van lijn 14 onwel werd (me vrouw A. Meyer-Kaat) hebben wij ver meld, dat de vrouw overleden was. Dit is niet juist, wel is haar toestand levens gevaarlijk. Voor dit misverstand bieden wij onze excuses aan. leert niet waaneer meerdere voertuigen zich tussen .de kabels bevinden of wan neer ook maar enigszins de mogelijkheid bestaat dat de gatsometer onzuiver zal registreren. Hij eiste tegen H. een boete van 40 gulden of 8 dagen waartoe deze conform werd veroordeeld. We hebben niets gezien, we hebben helemaal niets gezien, zei telkens de Vlaardinger H. M. die terechtstond om dat zijn hond op andermans (jacht)ter- rein achter het zich daar bevindende wild aan ging. Wel gaf h(j toe dat hij de hond los had laten lopen en dat het dier niet altijd in de buurt van zijn baas was ge bleven. U vertelte dat u niets hebt gezien, zei de officier van justitie in zijn re kwisitoor, maar hét tegenbewijs kunt u alleen maar leveren door te zeggen dat u voortdurend hebt gezien dat uw hond niet op de fazanten en patrijzen heeft gejaagd. Hij eiste tegen M. een boete van 25 gul den of vijf dagen. Mr: Van Vloten maakte er vijftien gulden of drie dagen van. Ik weet niet waar meneer heen wil, zei de officier van justitie in de zaak tegen de Schiedammer L. M. H., die moest terechtstaan omdat hij met zijn bromfiets de maximumsnelheid had overschreden. H. excuseerde zich door te zeggen dat hij op het moment dat de politie zijn snelheid met de gatsometer con troleerde juist drie fietsers passeerden, waardoor volgens hem de meter nooit zuiver kon uitslaan. Dat kan niet, zei de officier in zijn re kwisitoor, dat isnonsens. -Wanneer het was zoals u vertelt zou de hele appara tuur op hol zijn geslagen. Bovendien, voegde hij er aan toe, de politie contro- Rotterdam. W. de Wittistraat 32 - tet. 1381 - Araiterdem» Arnhem-Bied»" (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De afscheidsavond woensdag in gebouw Irene van de hoofdleidster van de Prins Bernhard- kleuterschool, mej. H. de Vries, die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, trok veel belangstelling: voor al van de zijde van haar collega's, Ook het bestuur van de Vereniging tot Be vordering van Christelijk Onderwijs te Schiedam was aanwezig. De voorzitter, mr. H. Snoep, sprak de scheidende hoofdleidster toe. Hij zei, dat er op deze avond geen weemoed was, maar dat een feestelijke stemming over heerste. Hij wierp een terugblik op de lange loopbaan van mej. De Vries van niet minder dan 564 maanden bij het kleuteronderwijs, want 47 jaar geleden, in het jaar 1918 had ze haar acte voor kinderverzorgster gehaald. Ze was be gonnen als helpster op een bewaarschool aan de Broersvest. In 1946 behaalde ze haar laatste diploma kleutergymnastiek. Het meest voelde ze altijd voor het vak handenarbeid. Op verscheidene kleuterscholen in de stad heeft ze les gegeven, zodat men kan zeggen, dat ze Schiedam in alle richtingen heeft door kruist. In den brede bestudeerde ze het kleuteronderwijs. Ook nadat ze haar acte had behaald. Ze heeft daad werkelijk getoond, dat persoonlijkheid het voornaamste is, ondanks alle systemen.. De laatste jaren kampte mej. De Vries nogal met ziekte, doch mr. Snoep hoopte, dat zij thans nog vele jaren van een welverdiende rust zou mogen genieten. Namens het bestuur van de vereniging overhandigde hij haar een fraaie verre kijker. Namens de collega's gaf mevr. S. E. van der Touw, hoofdleidster van de Koningin Wilhelminakleuterschool, met een geestig toespraakje, een elektrisch broodrooster. Haar opvolgster, mej. E. Woensdrecht schonk een prachtige plant waarbij het niet bleef, want ook een kleurige en fleurige boemhulde ontbrak niet. Na het officiële gedeelte vertoonde mej. A. Krabbendam, hoofdleidster van de Mastenbroek-kleuterschool fraaie kleurendia's over Israël. (Van een medewerker) SCHIEDAM Zaterdag zal de in 'net vooruitzicht gestelde huldiging van de heer W. A. v. d. Mcsst, bekend als de ■grondlegger van het Schiedamse pupil lenvoetbal, geschieden. Deze huldiging gebeurt in het SW-clubhuis na afloop van een voetbalwedstrijd, waaraan pu pillen van alle Schiedamse verenigingen zullen meedoen. De wedstrijd begint om half elf waarna direct de huldiging volgt. Aan de wedstrijd nemen spelers deel van o?J£lffnd?/vereni^nSen: Demos, DHS, SVDPW, Ursus. WF, DRZ, Martinit, 20' ™ss' Schiedam, SFC, PPSC, Hennes DVS en SVV, Jl/TR. H. SNOEP, voorzitter van de 1 Vereniging tot bevordering van het christelijk kleuteronderwijs te Schiedam laat mejuffrouw H. de Vries de werking van de verre kijker demonstreren. (Van een medewerker) SCHIEDAM De bekerwedstrijden van het vorige voetbalseizoen waren er de oorzaak van dat de Rotterdammer H. L. v. D. woensdagmorgen voor het kan tongerecht moest verschijnen. D. had, toen de Rotterdamss clubs moesten spe- ien om de zilvere ntrofee, het Schiedam se Hargasportpark opgezocht om daar. zonder vergunning een bak chocola derepen uit te venten a raison van zes stuks voor een gulden. Het mooie is, zei mr. IV. E. van Vioten, dat het u om half één werd verboden, maar dat u toch rustig doorging. U dacht zeker; ik verdien toch genoeg. - D. knikte ontkennend. Het was een slechte dag, zei met echte handelaars geest en vervolgde, in Rotterdam doen ze zoiets nooit. In Rotterdam vragen ze je nooit naar je vergunning, daar kun je tenminste rustig venten. U moet ophou den met dat vervelende chauvinisme, on derbrak hem de officier van justitie mr. G. G. Abeln, hoe mooi en hoe dynamisch Rotterdam ook is. u was in Schiedam en had I dus te houden aan de Schiedamse regels. Hij eiste een boete van 30.gulden of zes dagen, waartoe de kantonrechter D. conform veroordeelde. - (Van een medewerker) SCHIEDAM- - Mevrouw E. L. B. van O. uit Schiedam stond woensdag voor de kantonrechter omdat zij haar dochter wat al te vaak van school liet verzuimen. Om een beetje voor het huishouden te zorgen, zoals ze tegen de kantonrechter vertelde, of omdat haar moeder nogal eens ziek was en. dan verzorging nodig had. Maar het gaat hier om de toekomst van uw kind, wierp de kantonrechter tegen en hij voegde'er aan toe, vaak werd ze overigens ook zonder enige reden thuis gehouden. De officier van justitie mr. G. G. Abeln zei in zijn rekwisitoor dat zowel in deze als in een aantal andere zaken de straffen voor schoolverzuim aan de lichte kant waren. Voordat, zei hij, de zaak door het Schoolbestuur is aan gegeven, proces-verbaal is opgemaakt en de zaak in behandeling komt bij het kan tongerecht, verstrijken er soms enkele maanden waarin meestal het verzuim on verminderd doorgaat, waardoor de straf vaak niet meer in verhouding is tot het gepleegde feit. Hij eiste tegen B. een boete van 50 gul den of tien dagen, waarbij hij meedeelde dat hij in'vervolg zwaardere straffen zou gaan vragen. Br. Van Vloten maakte er 80 gulden of zestien dagen van, waarvan 60 gulden of twaalf dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Ir. N. Th. Koomans. oud-directeur van het gemeentelijk Ha venbedrijf gaat op verzoek van B. en. W. van Vlaardingen een studie maken over de Vlaardingse havens. B. en "W. van de Haringstad houden zich at enige tijd bezig met de vraag „welke koers zij met de havens moeten gaan varen", gezien de ontwikkeling van het Waterweggebied. Men denkt aan het rendabel maken voor de scheepvaart van een oeverfront langs de Nieuwg Water weg dat door aankopen ter beschikking is gekomen tussen de oude Havenmond en de Koningin Wilhelminahaven. De Vlaardingse gemeenteraad zal vol gende week donderdag beslissen over de opdracht aan de heer Koomans. ROTTERDAM In. het westelijk ge deelte van het Hartelkanaal worden bag- gerwerkzaamhedeu uitgevoerd. Het scheepvaartverkeer dient de baggermo len met matige vaart, voorbij te varen, daarbij lettend op de seinen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een aantal weggebruikers is woensdag op de vuist gegaan na enkele aanrijdingen en parkeermoeilijkheden. Een 29-jarige scheepvaart-in specteur en een 39-jarige scheepvaart-inspecteur en een 39-jarige wijnhandelaar kwamen bij de recherche aangifte doen van mishandeling. Zij zouden, nadat zij met een derde automobilist ruzie hadden gekregen over het parkeren in de Kie vitslaan, van die man stompen hebben gekregen. De twee mannen kregen diverse verwondingen in het gezicht Even na middernacht zijn een 43-jarige caféhouder en. een 33-jarige aannemer op het Hofplein op de vuist gegaan nadat hun wagens in botsing waren gekomen. Beiden zijn naar het hoofdbureau' gebracht waar zij besloten geen aangifte te doen. Wensdagavond kwam aanhet bureau De Slinge. een achttienjarige timmerman aangifte doen van mishandeling door een .automobilist.-De jongen was met zijn brommer in botsing gekomen met de auto. De politie wist de dader, een 25-jarige gasfitter, op sporen. Hij werd in bewaring gesteld. T)E laatste weken zijn er in Rotterdam weer diverse gevallen van kolendamp vergiftiging geweest. Veel mensen schij nen nogal onvoorzichtig met htm kachels om te spriugen of ze na hel stookseizoen nog niet in orde te hebben gebracht. Gis teravond kreeg de politie weer met drie gevallen te maken. In zijn woniug aan de Groene Ililledyk raakte de 61-jarige ploeg baas W. Borendrecht onwel. Hij raakte tot tweemaal toe bniten bewustzijn, vermoede lijk als gevolg van kolendamp, ontstaan door het te hard temperen van- de haard. Zijn vrouwy de 57-jarige M. M. C. Baren- drecht-van Hal, had- aanvankelijk geen klachten, maar toen haar man reeds naar liet Zuiderziekenhuis was gebracht voor onderzoek, klaagde ook zij over hevige hoofdpijn. Ze werd eveneens-naar dit zie. kenhuis vervoerd. Terwijl zij «aar de tele visie zaten tc kijken, werden gisteravond de 52-jarige buitenhaas L. J. de Heer en zijn 66-jarige zuster II. G. de Heer in bun woning aan de Borchsatelaan door kolen dampvergiftiging onwel. Dc man had dc regelschuif van de haard helemaal dicht geschoven, zodat mede door de weersom-, standigheden kolendamp de kamer kon binnenkomen. Toen de politie kwam,-had de man alle ramen en deuren reeds ge opend. Voor onderzoek zjjn beiden naar het Bergwegziekenhuis gebracht. De ander- halfjarige Antonius Velvaart, die in zijn ouderlijke woning aan de Noorderstraat in een alkoof lag te slapen, werd gisteravond onwel en braakte. Daar de schoorsteen, jdie in slechte staat verkeerde en door de weers omstandigheden slecht trok, ontstond rook. en kolendamp in de woonkamer en de al koof. De vader bracht het jongetje naar beneden. De geneeskundige dienst achtte opneming in een ziekenhuis otiet noodzake lijk. TN november meer dan 100 jaar worden is niets bijzonders meer. Op de lijst staan vier Rotterdammers die bij leven en welzijn in die maand ieder ouder dan een eeuw worden. Het zijn in chrono logische volgorde: Op 6 november me vrouw M. J. Klijn-Drechsler, die 101 jaar wordt. Zij is 6 november 1864 ,te Aken ge boren. -Na het overlijden van haar eerste mari. is zij op 21 juni 1902 gehawd met die heer M. -J. 'Krijn, die óp- 2-juni 1945- te Rotterdam overleed, Mevrouw Klijn woont Maurirsstraat 119 a, 2e verdieping achter. Op 20 november wordt de heer N. J. Ad- dicks 102 jaar. Hij is op 20november 1863 te Rotterdam geboren. Sinds 1933 is de heer Add icks weduwnaar." Hij heeft altijd het gebied van Rotterdam gewoond. Nu woont hij in, het woongebouw voor be jaarden aan de Ilainakerstraal 180, defde verdieping voor. Op 26 november wordt mej. E. Gijzen eveneens 102 jaar. Zij is 26 november 1863 te Rotterdam geboren. Mejuffrouw Gijzen was onderwijzeres bij de gemeente. Zij heeft tot 1937 in Rotterdam gewoond: daar na in Hillegersherg. Haar adres is nu Burg. Le Fèvre de Montignylaan- 45. En op 28- november tenslotte zal de heer B. Kooij- man 101 jaar worden. Hij is 28 november 1864- te Vianen geboren. Zijn vrouw over leed in 1950 te Rotterdam. De heer Kooij- mun, die hakker op do grote vaart was, vestigde zich in 1893 te Rotterdam. Sinds 1958 is iiij in liet Gemeentelijk Tehuis voor Ontlen van Dagen. Oostervantstraat 17. HOEK VAN HOLLAND Wanneer een kleuterleidster haar 40-jarig jubi leum viert, betekent dat uiteraard een kinderfeest. Zo'n kinderfeest hebben de leerlingetjes van de kleuterschool „Duin roos" woensdagmorgen gevierd. Want hun juffrouw C. A. Rietveld, hoofdleid ster van de school, herdacht het feit dat zij 40 jaar geleden als leidster in het kleuterwerk trad. Reeds voor schooltijd waren de kleu ters naar het gebouw gekomen, allemaal gewapend met een enkele bloem. Voor de deur van de school stelden de kinde ren zich aan weerszijden in een lange rij op. En toen juffrouw Rietveld arriveerde kreeg zij een ontroerend welkom. Op de receptie die 's middags volgde zagen we vertegenwoordigers van de on- derwijs-inspectie, de heer A. Lems, voor zitter van de Hoekse wijkraad, collega's van verschillende andere scholen en tal rijke ouders. Namens de kinderen werd een prachtige schemerlamp, een kaarsen houder en een vaas met bloemen aange boden. wvwvwwwwwvvwvw DONDERDAG 28 OCTOBER 1915 Griekenland contra de Entente? Berlijn, 27 Oct. Uit Boedapest -wordt gemeld: De „Vilag" verneemt uit Athene, dat in de Grieksche antwoord-nota «osde» gedeeld wordt, dat Griekenland den eisch stelt, alle troepen die le Saloniki zjjn zoo-wel als die welke op weg naar Servie zijn weder terng te sturen en in te schepen. De Grieksche regeering zou het' be treuren bü met-inwilliging van dezen eisch lot militaire maatregelen te moeten overgaan door de Entente-troepen, welke z*b op Griesch gebied bevinden, te ont wapenen en te interneeren. De Entente-vertegenwoordigers ant woordden dat de landingstroepen niel zouden worden teruggehaald en do landingen trots eventuele hindernissen, zouden worden voortgezet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1