I begint op 8 november Straatkollekte voor geestelijk zorgenkind AGENDA i III ill DE KLERK UITGEBREID SCHEMA Man was niet doofstom Aankoopadvies nodig voor controle Winkeliers vormen een maatschap Voordelige tarieven nu aanvragen irimeur Schiedammers lIzing i lezing h ikiadé^a favoriet in de kleine klasse Garage Van Dalen N.V. gentlemen prefer Met pleisters langs deuren Burgerlijke stand ÜéTiotlcröanunfr IH00GERWERF ZIJ HEBBEN HULP NODIG nfl ROTTERDAMMER .''Si ■a voorn modern LEZING in DE TRIOMF VAN isde GABRIELE Vandaaft -Pti dagelijks 1 ISERESSHAVE LOTION® van 3.75 af eenprodukttSf^SjS mg *11111 SöiSlöIl HHH» kööy; Men neme: een 48-delig servies, vorken, messen en iepels, potjes,vaasjes^ servetten en servetjes, tafellakens en het peper- en zoutstef. Zet deze ingrediënten op de grond in uw woonkamer. Kijk goed, hoe rommelig dat staat Kies bij*Oe Klerk een bergmeubel. Kijk in uw kamer rond..Daar, naast de deur? Goéd. Deurtjes open, alle spulletjes erin, deurtjes-dicht Fruitschaal erop, die Jeuke antieke kandelaar ook. Leuk, nietwaar? Tja, een vanouds bekend De Klerk-recept Kom eens kijken naar onze .68 bergmeubelen. Uw stijl. üw prijs is erbij 5 ALLES OP WOONGEBIED ONDER EEN DAK! Pcgina 3 VRIJDAG 29 OKTOBER .1965 euü tee {ei d ue 58 W te (i M d ie De rfgS ONTWIKKELING van Schie- ULfjam in de loop der eeuwen is een terp, dat de meesten onzer blijft Dezer day en hield in besloten de1 voormalige stadsarchivaris J, T. Kuyer hierover een te- diSk waaruit we enkele belangrijke jeawns laten volgen: Ha zestienhonderd ontstond de oude t£n van Schiedamomgeven door Btp.ersvest, Noordvest en Westvest. De hcsékingstoename was niet groot, zo- 3dé poorters voorlopig nog voldoen- iëjïoOonTvimte vonden. Onze stad tel- éiielfs warmoestuinen en grote touw- fötèn binnen haar vestenBovendien tsaren er vele poorten. Een industie, <jiê naderhand grote opgang zou ma ken en Schiedam wereldberoemd zou maken vanwege haar productde drtmknijverhèid, ging in die jaren als hei-ware geruisloos van start. Toen na zestienhonderd de haringvisserij en de koopvaardij achteruit gingen, kreeg de toüwindusbie steeds minder te doen. Tenslotte verdwenen de lijnbanen gro tendeels en ging men de vrijgekomen ruimte voor de bouw van branderijen gebruiken, waar omheen men goedko pe, dicht op elkaar geplaatste arbei- ierswoninkjes bouwde. m DE TOENMALIGE Gorzen werden tussen 1870 en 1890 een aantal woningen gebouwd voor onge veer zevenhonderd gezinnen. De Plan tage is uit de eerste helft van de acht tiende eeuw. In de ïweede helft van deze eeuw bouwde men er riante patri ciërswoningen. In het begin van de twintigste eeuw volgde de uitbreiding in de richting (jan West-Frankenland, waarna de straten in oost-Schiedam volgden, die evenwel doodliepen in het polderland Mn Mathenesse. In de dertiger jaren werd het terrein tussen de Vlaardin- gerdijk en het Sterrebos volgebouwd. De Burg. Knappertlaan werd er de voornaamste verkeersweg. De uitbreiding in Nieuwland kwam pas na 1945, SCHIEDAM Met ingang van 8 november begint de zg. voor verkoop van toestellen voor aard gas. De verbruikers krijgen dan de gelegenheid nieuwe toestellen aan te schaffen met gebruikma king van de vergoedingsregeling, indien ze een oud in gebruik zijnd gastoestel inleveren. Deze inruil- vergoeding betekent een belang rijke korting bij de aanschaffing van een nieuw gastoestel. Ze wordt evenwel alleen verstrekt, in dien men zijn toesyellen netrekt van een vennoot van de maatschap, die thans onder de naam van Schiedam- se Installateurs Combinatie „Si co-Aardgas" in oprichting is en waarbij ruim twintig installateurs zijn aangesloten. Deze zijn weer ver- (Van een onzer verslaggevers) m IVlfiflRDIHGEN! (WD-SCHIEDAM bezit ongetwij- feld nog genoeg schilderachtige be zienswaardigheden: Het befaamde zak kendragershuisje, Achter de Teerstoof, ie vier oude molens, het fraaie beurs gebouw, met vlak ernaast het mooie ophaalbruggetje over de Korte Haven, het kantongerecht en het huidige Ste delijke,. Museummet t zijn sfeervolle Hjfo Vete oan 'deze^scheppingen zijn vfljAf beroemde Italiaansë obüwmèes- ier Ciudicci, wiens werk' elders in Ne derland is verdwenen. jAUijd boeiend blijft de. Lange. Ha,-, vefCfffüflankeatd dppr., monumentale Stvefs „vangudepatriciërshuizen en hoge pakhuizen. Met zijn grote bocht van wel zevenhonderd meter lengte blijft deze haven niet een groots, doch wel een altijd weer verrassend schouwspel voor de liefhebber van ste- debo uw kundige schoonheid. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ten einde de pene tratie in de verwarmingssector zoveel mogelijk te bevorderen, bestaat van maandag 1» november at de gelegen heid voor iedere verbruiker van 5.000 Meal- of meer per jaar, in afwijking van het algemeen geldende tarief, een voordeliger vastrecht tarief van 7.25 per maand en een Mcal.prijs van 2,5 cent aan te vragen. Voor hen die reeds ruimteverwarming hebben of op korte termijn hiertoe wil len overgaan, levert dit in ieder geval aanzienlijke voordelen op. De huidige gastarieven zullen niet voor 1 oktober 1966 een verandering ondergaan. Het aardgas zal beduidend 'l3ger!iBiprijs"wör- den dan het «stadigas.,'jDaze-inieuwe tarie ven zugetfiStSsaÉ UJ»%§&rtekers gelden, dus ook voofhen'die per 1 oktober 1966 nog geen aardgas zullen hebben. Bfj de Technische "Bedrijven aan de Dwarsstraat gijn, vanaf 1 nvember formu lieren vobr dit vastrcchttBffel verkrijg baar. - 9 Achttien gevangenen, die ruim twee jaar geleden bij een gevacgenisoproer de directeur en twee bewakers doodden, zijn vandaag in Singapore opgehangen. [SMBBsareTC*: sms m Triumph-een machine die z'n kwaliteit altijd schriftelijk bevestigt. koffersshryfnmehine Een machine voor moderne mensen, die eisen aan hun correspondentie stellen. Gabriele, een machine, die altijd perfekt verzorgd® brieven levert. Gabriele, een machine,'die,een glansrijk verschil vertoont met de gebruikelijke benaming „portable". Die zijn (llcht)gewicht in goud waard is. Prijzen vanaf f325 incl. keiler. KANTOORINSTAIWTIES WAMSWMEN CUiEN»UKi£TK<*T4tTZltFCO«9i*H,»M deeld in vier eategorieëen, deels met, deels zonder winkel. Tussen de ze maatschap en de gemeentelijke overheid zal het in de naaste toe komst tot een.nauw en oh elkander afgestemd samenspel moeten komen, want het betreft hier wederzijdss grote belangen. De verbruiker kan ook in de toonzaal van de gemeente Broersvest 95, zijn toes tellen uitzoeken, doch de transactie loopt in ieder geval over de particuliere onder nemer. In vele gemeenten, waar de partlkulie- re bedrijven werden uitgeschakeld, maak ten deze een bezwaar tegen een dergelij ke handelswijze. Ze wensten de bestaan de relatie met hun klantenkring ononder broken te handhaven. De gemeente Schie dam erkende de redelijkheid van deze wensen. De installateurs en winkeliers te Schiedam gaan derhalve, een overeen komst van maatschap aan. Deze .maat schap treedt op namens alle deelnemen de vennoten en kan aan de gemeente •de"prompte uitvoering van de werk zaamheden en de uniforme toepassing van de financiële regelingen garande ren. Zgwel van de zijde van de maatschap als van gemeentewege zal een volledige lijst van vennoten in de maatschap wor den hekend gemaakt. Alleen de vénnoten van de maatschap zullen bij de omscha- kelings< werkzaamheden betrokken zijn en slechts Schiedamse bedrijven zullen als leden van de maatschap worden aanv aard. Nog een kleine raadgeving voor de 'verbruiker, die straks een nieuw gas-ap- paratuur gaat kopen, bij een der leden van de Schiedamse Installateurs combina tie. Hij moet dan vooral niet vergeten een aankoop-advies te vragen. Dit wordt in drievoud uitgeschreven: een voor de koper, een houdi de installateur en een ervan gaat naar de administratie van de Technische Bedrijven. Deze maatregel vergemakkelijkt de controle. 9 SCHIEDAM De Vaardigheidswed strijden. die zaterdagavond zoivei voor DOK-meisjesleden (Frans Halsplein) als voor de jongens (Rehobothschool) gehou den zouden worden, zijn een week uitge steld. Op zaterdag 6 november zullen deze wedstrijden op dezelfde tijden en plaatsen worden gehouden. vanaf 4650, BUYS BALLOTLAAN 4 - VLAARDINGEN TEL. 01898 8700 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een bijzondér zor- gengebied in ons maatschappelijk le ven, waar velen geen weet van heb ben, terwijl het op anderen bijzonder 'zwaar drukt, is het „zorgenkind". Het ;is geheel of gedeeltelijk afhankelijk van anderen. Dit is een reden, wahrom deze kinderen in feite altijd op bijzon dere hulp of verpleging zijn aangewe zen. Een groep van deze kinderen, te- vens de grootste, wordt gevormd door Stedelijk Museum: Aula, Ver. Vrienden T. h. Sted. Museum, pianorecital, 20.15. iofo'6116 Ï>UB* Vier: Expositie, opening, Tivoli: Pers.ver. Hoek's Mach.- en Zuur- stoffabriek, Contactavtnd, 20. - Geref. Jeugdhuis: Chr. Leesbibliotheek, uitlening, 15—17. ^Marijke: Het Singelkwartier, filmmid- Arcade: NXVXN.: dansavond, 20. Schied. Jazz Sociëteit „Gu:l- laume bijeenkomst, 20.30, Dagblad „De Rotterdammer", Schie- redactie Lange Kerkstraat 28, tel; 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. na ia uur alleen voor redactionele aangele genheden 01898-6619). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- stmat 139, tel. 152400. .Klachten bezorging: Agentschap (adr. '»e boven)_ dag. van 18.30—19.30 uur. p.®langrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264666, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269280. 263242heek: Evers' L' Haven 81, tel de geestelijk gehandicapten. Ze kun nen zich in het algemeen door middel van deskundige hulp of begeleiding handhaven. Voor hen is wel een plaatsje te vin den, in deze gemechaniseerde maat schappij, waar veel arbeid tot eenvou dige handelingen is, herleid. De vereis te deskundige hulp krijgen ze van maatschappelijke werkers, specialisten op hun gebied, die werken in dienst van door het particulier initiatief in het leven geroepen inrichtingen. De sociaal-pedagogische zorg wordt ver leend vanwege de algemene bevolkings groep, alsook van rooms-katholieke en protestant-christelijke zijde. Deze drie landelijke verenigingen wer ken met tientallen stichtingen nauw samen over het gehele land en zijn verankerd in nationaal verband via de „Stichting Federatie Sociaal Pedagogi sche Zorg voor Zwakzinnigen". De ouders van deze kinderen zijn vaak lid van een der drie oudersverenlgingen Helpt Elkander (algemeen) „Philadel phia" (Prot. Chr.) en „Voor het Zorgen kind" <RJL) Met de drie verenigingen, die zich speciaal bezig houden met de sociaal-pedagogische zorg, hebben deze zes samenwerkende verenigingen onder moeilijke omstandigheden reeds veel be reikt. Er verrezen kleuterschooltjs voor im beciele kinderen, dagverblijven voor zwaar geestelijk gehandicapten, tehuizen voor gehandicapte ouderloze kinderen, in ternaten en centra voor observatie. Ten einde deze'zorgenkinderen, die onder ons leven, zoveel mogelijk te helpen wordt er op 6 november in Schiedam een straat-KoIIekte gehouden. De plaatselijke verenigingen doen een beroep op jonge lui van veertien jaar en ouder voor dit mooie doel een dag of enkele uren te kollekteren. Ze kunnen zich opgeven bij de onderstaan de adressen: D. de Bruin Prof.Kam.Onnes- laan 139 B teief. 267983: H W Feenstra Burg,van Haarenlaan 478 telef. 266281; Z Hazewlndus FroLKam.OnnesIaan 34 A telef. 154151; A J Houtsma BurgJïnappertlaan 234 A telef. 264372: Mevr. Verniers Nolenslaan telef. 265508; Hr. Van Noord-, ijk Veeniant- straat 12 A telef. 265507. (•lel. £01893)-3697 KANTOORMACHINES ROTTERDAM Met ernstige brand wonden aan bovenarm, borst en buik is donderdagmiddag de 9-jarige scholier Gerrit A. van Tuijt, wonende aan de Poelenburg, naar het Zuiderziekenhuis gebracht. In het portaal van de ouderlij ke woning stak hij een olielampje aan, waarbij zijn trui in de brand raakte. jfenwsHSSi SCHIEDAMDe heer en mevrouw F. C. J. Deppe zijn dezer dagen van Schiphol vertrokken ont een bezoek te brengen aan hun beide dochters in Nieuw -Zeeland om eindelijk ook hun twee kleinkinderen met eigen ogen te zien. Aanvankelijk kwam het er niet van, want de machinefabriek waar de heer Deppe eigenaar en directeur van is, liet hemgeen tijd over. Nu is zijn oon oud genoeg om tijdelijk de lei ding over te nemen en. werden defini tieve plannen gemaakt. De heer en mevrouw Deppe, respec tievelijk 63 en 60 jaar oud, zijn de eersten die gebruik maken van het zogenaamde Vancouver Hospitality Programme. Dit „gastvrijheidspro gramma" houdt in dat buitenlandse passagiers die met de Canadian Pacific Airlines naar Vancouver vliegen, in de Canadese stad een reductie krijgen op bepaalde uitgaven. De twee Schiedammers zullen drie dagen in Vancouver blijven om daar na door te reizen naar Nieuw Zee land. ROTTERDAM De senaat van het Rotterdams Studenten Corps heeft zich dezer dagen als volgt samengesteld: J. G. de Lint, president; R. J. Jansen, secreta ris; H. D. Plugge, penningmeester; A, v. Rossum, vice-president; P. Zevenbergen, 2e secretaris. jé- Or •«oföSgsajl n .'ftiairn ROTTERDAM/DEN HAAG/UTRECHT /VUSSINGEN/DEVENTER (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Hoe zal het straks, in het voorjaar van 1966, gaan met de ombouw van stadsgas naar aardgas in Schiedam? Daartoe is thans reeds een uitgebreid schema opgesteld, Schiedam heeft ongeveer 24.000 aan sluitingen. Het werk zal natuurlijk fase gewijs moeten geschieden. Om te begin nen wordt de stad in 55 sektoren ver deeld, elk 450 a. 500 aansluitingen. Dinsdag wordt de ombouwdag. Dan kunnen de huisvrouwen eerst *s maan dags nog hun was doen. 's Maandagsa vonds om zeven uur begint de overscha keling van stadsgas op aardgas. De gehe le sektor wordt geïsoleerd. Alle toevoer kranen worden afgesloten. Voor een aan tal aansluitingen, bijv. van doktoren en kraamvrouwen, zal men speciale schik kingen treffen. Men begint dinsdag met de ombouw van de kookoestellen. Om vijf uur 's middags zal de huisvrouw gegarandeerd weer kunnen koken. Woensdag en de volgende dagen gaat men de geysers en andere toestellen afwerken. De ombouwwerkzaamheden beginnen elke morgen om zeven uur. Dan gaat de VLAARDINGEN De politie heeft donderdagmiddag in het Van Heutz- park de 21-jarige wo onwagenbewoner J. D. aangehouden. De m^n had wel een bijzonder „stille" vorm nitgekozen om zijn waar aan de man te bren gen. Gedurende de laatste weken ventte hij langs de deur met pleisters. Wan neer men hem opendeed, toonde hij een kaart waarop stond dat hij doofstom was. Op deze manier trachtte hij medelijden op te wekken, waardoor zijn omzet evenredig groter zou worden De woonwagenbewoner bleek echter over normale hoororganen te beschik ken. Tegen J. D. werd proces-verhaal opgemaakt. ploeg van de Gascon de sektor in. Op bepaalde plaatsen in de sektor worden buizen aangelegd en wordt het stadsgas „afgefakkeld". Men zal dan een mooie, licht-gele vlam te zien krijgen. Naarmate deze dieper-geel wordt, maakt het stads gas plaats voor het nieuwe aardgas. Hoewel'Gascon de ombouw zal uitvoe ren, berust de controle bij de Technische Bedrijven. Gascon heeft zich verplicht gedurende drie maanden na de ombouw alle eventuele klachten op te vangen, de z.g. nazorg. Na de feestdagen wordt -de eerste ombouwdag van de week verzet naar woensdag. De ombouw, wordt zo uitge voerd. dat de apparaten dezelfde uit werking zullen hebben als met het ou de gas. De kwaliteit van het aardgas is iets afwijkend, maar het verschil is slechts gering. Verbruikers met oude toestellen kunnen beter een nieuw kopen. Aange zien het aardgas heter is. zal men zorgen, dat 'er minder naar binnen stroomt. Dit vraagt slechts een kleine manipulatie. Toestellen, die niet om te bouwen zijn, moeten naar de werkplaats om omge bouwd te worden. De verbruiker ont vangt dan zo lang een ander. De om bouw zelf is gratis, mits het gasaanslui- tings-punt ten hoogste 1 meter van het te plaatsen toestel verwijderd is. De verbruiker, die een nieuw toestel koopt, moet er op letten of het een keur- teken van de Givec 'draagt. Kij bezit anders geen enkele garantie. In de winter van 1966-1967 sal men in ieder geval nog druk bezig zijn met de ombouw In verschillende sektoren in de stad. De verbruikers, die dan over ruim teverwarming beschikken, behoeven e- venwel geen ogenblik bang te zijn, dat men hen In de kou zal laten zitten, want ze krijgen direct, d.w.z. nog dezelfde a- vond, aardgasverwarming. Zo hebben de bevoegde instanties reeds rekening gehouden met allerlei e- ventualiteiten en men kan gerust zeggen, dat het komende ombouwprogramma op alle punten „gasdicht" is. De bevolking van Schiedam kan met een gerust hart dit grote experiment, dat zo nauw aller sfeer van „privacy" raakt, tegemoet' zien. SCHIEDAM Ondertrouwd: J A A Cloos- terman 54 en W H Schoenmakers 52; J van Diejen 22 en C j Bökting 19: J Dirkzwager 20 en E C Bergvelt 18; J Huigen 19 en F E Zuidgeest 19: J M Jacobs 27 en P X. Rcniers 23: F Klapwijk 21 en I Kreemer 19: C Landsbergen 27 en T A C Boks 24; C H J Lund 22 en T M Govaart 23: J T van der Moezel 30 en M C A Maas 22: J J R van Raaijen 31 en A J van Kapel 27; J Schnei der 22 en C C Walter 18: S Timmerman 24 en M E L Meijer 20; E It Blanken 17 en E C Miiar 20: Getrouw:": W Pettcrson 28 en M C M Scholte 27: C R Hoffman 21 en J J Kleine- koort 22; J Fonfria Daras 28 en G Buijten- hek 25: W A Barrink 24 en A S J de Lange 22: J Hollingwordt 53 en N Marcus 50: W J J Cox 31 en E van der Most 26: J van der Vlugt 21 en J C de Vries 20: J H L van Noorrit 23 en M W H Beijaars 22; W van Vessem 22 en C J van der Gaag IS; A H M Kloos 26 en M E Visseren 22; J M Scholte 22 en A M Roctus 21: W van Belten 22 en P 3 M Meijer 23: C J M Lakwijk 60 en C M Jaspers 56: Geboren: Elizabeth dv J W H Speelmeijer en K G Mulder; Sylvester F zv J Kostensee en F Assenberg: PetroneUa C dv J M Holle- man en M C Donks: Lizzy B dv J W P Eedeker en W F den Elzen. Overleden: C van Meerendonk 45: K van scheindelen 64: ,K de Krijger 67: P de Bruin 55; M van Wouw 89 wed Langezaal; M Groenenboom 51; S Rutteman 73. 1CB VRIJDAG 29 OCTOBER 1915 E en fietsendiefI Een fietsendief, zekere B. uit Amsterdam is te Delft aangehouden. De man had te Overschie een karretje gestolen en was daarmee naar Delft gepeddeld, gevolgd door den eigenaar, die hem in handen kreeg, doordat toevallig een l»rug openstond. HÜ werd aan de politic overgeleverd. ilfeer vacanlie. Op de vier burger scholen te Gouda zal een lierfstvacantie worden ingevoerd, te beginnen dit jaar. Voor deze vacantie is gekozen de eerste volle week in November. Op deze scho len zal ook de Zaterdag vóór en de Dinsdag na Pinksteren vrjj worden ge. geven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1