Kabinet houdt voet bij stuk ft Nederhorst terechtgewezen abinet betreurt Ibrief Natuurzuivere Soekarno wil Soetjipto van post ontheffen over IMUzieIO Die nuchtere Nederlanders Joris Ivensgeicone mens interessant Kind gestikt in schuur m Bredase Biesma-hbs maakt van strepen SIMULTAANLEZING PER TELEFOON Enige bevel: studeren m kt Macht van Soebandrio beknot? k. >n >r [Auto tegen boom: dode en drie gewonden V I Filmavond ter kennismaking |,De Brug" (1928) nog steeds modern m Vrijstelling van diensten Militairen volgen hbs Gaulle-finger Voor ringvergaderingen Eva Rosenstand rotterdammer Pagina ZATERDAG 30 OKTOBER' 1965* 3: TERECHTWIJZING frisse King Pepermunt, bet beste dagelijkse middel' ter opwekking en verkwikking. DJAKARTA karno zou, naar wordt vernomen, hebben besloten generaal Soetjipto te verwijderen van zijn post in het operationele opperbevel (de hoogste Indonesische instantie) omdat deze ongeveer twee weken geleden het sein gaf tot diverse verbodsbepalingen, gericht tegen de communistische partij en aan verwante organisaties. AANVAL BEHEPT SLAPELOZE NACHTEN Kringloop Havenjeesl MON TRICOT Brie jaar lilt hele land IN TOOM TE GOED KAN DAT? Vrijheid ..-.ui HUWELIJK TOCH IN HOOFDSTAD (Van onze parlementsredactie) DEN HAAG Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid Dag «orden aangenomen, dat het huwelijk van prinses Beatrix tóch n Amsterdam zal plaatsvinden, ondanks de daaraan verbonden be- jivaren. De regering schijnt niet tc willen terugkomen op haar aan hankelijk besluit. Op de vraag van journalisten waar het huwelijk zal porden voltrokken, antwoordde minister-president Cals gisteravond: fj)at was toch al beslist." I Het kabinet heeft gisteren uitvoerig Irer de kir es tie gesproken. Nadere iiefedeHrigcn ral cij doen in lie gn.'tcoord op de schriftelijke be- Eriiouwingen van de Tweede Kamer ferer de goedkeuringswet. De tekst j BERGHEVI Bij een ongeval op de gtovinclale noord -zuidverbindingsweg Kü-Veer.endaal onde- de gemeente Ber- Rijm in Brabant is gisteravond bii een Serkeersor.gelulc He 77-jarige weduwe W. ïtrsmeten-van Erp uil Berghem om bet jtven gekomen. Drie personen werden j'wond. van wie een ernstig. Een personenauto, bestuurd door de Bt-jarige mej. A. Hoefnagels uit Ber- kiem. botste legen een boom. Vermocde- |;i:e is de wagen geslipt. De bestuurster Ï5 naar vader werden licht gewond, fc'ch een !9-jarige broer van liet meisje Ie? ernstig letsel op. Het slachtoffer was Ka buurvrouw van de fam. Hoefna- Itls. van dit antwoord is gistermiddag vastgelegd en het stuk zal begin of midden volgende week bij de Kamer worden ingediend. De huwelijksdatum staat nu tvel zo ongeveer vast en daarbij is rekening gehouden, met de statenverkiezingen, (23 maart) zo verklaarde mr. Cals. De premier liet de journalisten voorts weten, dat het hele kabinet de beruchte brief van P.v.d.A.-fractieleider Neder horst „zeer betreurt". Mr. Cals noemde net „grondwettig onaanvaardbaar, dat jn de briêf evenals in sommige perscom mentaren de Prinses in de discussie wordt betrokken. „Men moet zich tot de ministers richten", aldus de premier, die eraan toevoegde dat het hele kabinet van harte met het huwelijk van de Prinses mstemt. Dcarin is geen wijziging geko men. De verklaring van de minister-pre sident over ,4e brief" is een forse terechtwijzing aan het adres van een bevriende fractieleider en een nienwe verzwakking van diens positie. Te meer daar mr. Cals zijn verklaring uitdrukkelijk namens het hele kabi net aflegde, d.w.z. inclusief de mi nisteriële partijgenoten van de heer Nederhorst. De socialistische Tweede-Kamerfractie is gisteren van elf tot een uur bijeenge weest om zich te beraden over een antwoord op de brief van de KVP-fractie waarin om opheldering over bepaalde uitlatingen van de heer Nederhorst werd gevraagd. Dit antwoord is vastgesteld, maar met de publicatie (ook van de KVP- brief) zal worden gewacht totdat de katholieke fractie er zich a.s. dinsdag over heeft gebogen. Over de inhoud yan de correspondentie tussen de heren Nederhorst en KVP- aanvoerder Schmelzer Cer zijn kennelijk meerdere stukken gewisseld) is niets bekend. Uit het feit echter dat de heer Schmelzer het niet nodi goordeelde zijn fractie eerder dan dinsdag bijeen te roepen, mag worden afgeleid dat het P.v.d.A.-antwoord geen springstof bevat. Van socialistische zijde wordt alles ge daan om de politieke spanningen, die de brief van de heer Nederhorst in het 'even heeft geroepen, weg te nemen. Maar of dat zal lukken, kan pas blijken op 10 november wanneer de Tweede Kamer over de goedkeuringswet debat teert. DJAKARTA Minister van bui'en- landse zaken, dr. Soebandrio. is als hoofd van de inlichtingendienst door een hoog geplaatst militair vervangen, aldus be trouwbare bronnen van het leger. Briga de-generaal Soegiarto zou deze sleutel positie innemen. Hij is nog ambassadeur in Birma. De Indonesische delegatie is naar de Afro-Aziatische conferentie vertrokken zonder minister Soebandrio. Dr. Soeban drio heeft in bet openbaar alle aantij gingen ontkend als zou hij betrokken zijn geweest bij de mislukte staatsgreep. Intussen duren de represaillemaatre gelen van het leger tegen de communisti sche partij in geheel Indonesië onvermin derd voort. Op alle ministeries er zijn er meer dan honderd en in aUe regio nale bestuursorganen worden de commu nistische ambtenaren weggezuiverd. Er zijn er al duizenden van hun post onthe ven. De zeven in Indonesië toegestane poli- President Soe- tieke partijen hebben gisteren een verkla ring uitgegeven waarin zij hun vertrou wen bevestigen in de wijsheid van presi dent Soekarno en hem hun steun toezeg gen voor „het regelen van de kwestie van de 30ste september in de geest van gerechtigheid en volgens de wensen van het volk". Studie van 's morgens acht tot 's middags vijf is het vaste, dag programma van de onderofficie ren. Dat het daarbij niet toegaat als op een normale h.b.s., toont deze foto: met z'n allen rond de ronde tafel. In Midden-Java hebben vorige week communistische terroristen van drie kan ten een aanval gedaan op het kamp van het 954ste regiment, zo deelt de Indonesi sche voorlichtingsdienst mee. De aanval werd afgeslagen door parachutisten. Ze ven terroristen sneuvelden, vijftig wer den gevangengenomen. Bij acties in Kla- ten en Bokpmamo vielen 350 terroristen in handen van de regeringstroepen. A HANSWEERT Vanochtend o m4 uur is ter hoogte van Hansweert de sleep boot Sloman Malaga van 960 ton uit Ham burg, die van Antwerpen op weg was naar zee, in aanvaring geweest met het Nederlandse binnentankschip Bituma-4, dat leeg van Terhèuzen naar Antwerpen voer. Het tankschip liep een groot gat op, maar zou op eigen kracht trachten Hansweert te bereiken. De Duitse sleep boot, die aan de voorsteven licht bescha digd werd, is voor anker gegaan. De stcs36n zien er bij ons proper voorstanders van het huwelijk. En uit eti we zijn een nuchter yolkje. dat is dan een vrijbrief om het ver- Met die twee „waarheden" zijn we zo stand maar zolang op stal te zetten, vertrouwd, dat het ons moeite kost te Gevoelens zijn er om geuit, niet om onderkennen hot weinig ze kloppen gerelativeerd te worden. Misschien ligt het gewoon aan het nuchter. De bewyzen van liet tegen weer De verregencie ZOmer is ons rif Ji nwr 7n tnt tn' met niet in de k°uwe kleien gaan zitten, af iï™ Ze heeft ons humeur structureel aan- do psychose rond de Kroonprinses en «at«act in iiini ippk* hpt no? wat' dp vfnf p^e^rironm^var^'emotie^hïett dag van de vorstelijke verloving was «Stlt j™T i t an! stralend en de hoop op een zonnige sedert enkele jaren in de Lan— vakantie tnen no? niet ?estorven hp»1 ppkhp'1 atdn!pma§n rt se r ieuze AIlec'n een handjevol dwarskijkers Mr ül rfnrt rfp riHknn tp ,,pr maakte zich in de „warme" maanden pogingen doet om de dijken te ver- druk over de neef van 00Tn Jujjus. mt!u wpi lonk riot lawp^i wit br^iirt Maar 111 september kwam het dépit in'on hnH^fari over de zomerraisère en doken plotse- o uoltioh-2!? ho=tr!?n ling ook de anti-Claus-comité's op. een S hebben^capes nodig 00rr^^b^rba^dv^1ket^deten tTkudnn^;Sn.a,IedaagSheid 1 andere lie verlate reae- jOTTERDAM Een klein gezel schap uitverkorenen heeft vrijdag avond in Musica in Overschie kun- jeen genieten van filmwerk van Joris Évens, ingeleid door Jan de Vaal van pet Nederlands Filmmuseum en de peer J. Bax van het bureau voorlich- en publiciteit der gemeente en toegelicht door de cineast, die, zoals inen weet. nu in Rotterdam bezig is Jnet de vervaardiging van een film pver de stad en de haven. Be voornaamste indruk, die wij van iceze avond overhielden, was de intense (belangstelling en vooral het medeleven Jan Ivens met de mens. Ook als Ivens Jetwe;d is door de techniek, door grote constructies, door industrie, voet men flat de filmer ah voornaamste factor de bens in_ die techniek ziet. Niet de inge- beur, die al die technische wonderwer- fen uitdacht, maar de gewone mens in Set dagelijkse leven, die er mee omgaat, ne er zijn brood mee verdient, zijn ge- jnsleven mee opbouwt Ivens heeft in reertig jaar tijd ongeveer zeventig films .smaakt, een productie dus van twee Jims per jaar! beeft sedert 1934 niet meer in 'and gefilmd. De allereerste film die ra®3 e;„De Brug", vervaardigd in was ook in Rotterdam opgenomen m in zekere zin sluit hij met zijn nicu- over Rotterdam dus een kring- S' Helemaal juist is deze uitdrukking dS^eiiswaar is Ivens kort geleden t!,,v f ter Sdegenheid van zijn 65-ste '«jaardag, maar hij denkt nog lang niet ophouden. Die eerste film was zwijgend, en ivens^ opende er de avond mee. „De «lig is verrassend modern en bij zonder speels. Er is maar één acteur in. de toen pas in gebruik genomen spoorweghefbrug, die Ivens alierlei fteressante dingen laat doen. De BRüINISSE De driejarige Karei i I1' Brui"isse is bij het spelen °En landbouwschuur door verstik- om het leven gekomen. Het kind, salonwagen woonde, speel- feb,( Vl3"Is in de schuur naast de ,\r.aaf. de wagen staat. Het is len b||n'jjk op een partijtje stroba- iniw mn>en en daar afgevallen en iaas» itusser^ de balen en een daar- tijfh .i Landt machine terecht geko- üeB z'ch n'e' meer kon bevrij- Uit het water van de lij], „J"? de te Amsterdam is het stoffe- li». ri?5?110! 0Pgehaald van de zevenja- lén,?rr,le Bakker. die tijdens het spe- KEBxpe/rS?s Slaakt. [KerlrS fn het ziekenhuis van 15 °yerleden de 27-jarige onge- Óeerim^azijnbedie;"»de L. Zanders uit toet v"' i?10 Vorige week vrijdagavond ®e® Personenbusle8 b°t3iüg kwam mÊt film is zó aantrekkelijk dat het ge luid niet eens wordt gemist. De tweede film werd gemaakt in de Spaanse burgeroorlog met gesproken commentaar van Hemingway. Met deze film zijn Ivens en Hemingway samen op het Witte Huis bij de Amerikaanse presi dent Ontvangen. De derde was een fragment uit «en in 1961 in Sicilië opgenomen film over olie vondsten en het grondvesten van indus trie. Zij is een semi-documentaire, er treden ook spelers in op. Zij was vervaar digd in samenwerking met een Italiaanse groep. Vervolgens werd een in 1962 op Cuba opgenomen oórlogsdocumentaire' getoond. Deze is opgenomen met een equipe jonge Cubanen. Het slot was een prachtige havenfilm over Valparaiso met een geestig in het Frans uitgesproken commentaar. In Val paraiso is Ivens getroffen geweest door het kleinste circus ter wereld met een piste waarin niet eens een paard kan staan. Daaraan was een kort filmpje van zes minuten gewijd, dat de Vaiparai- so-film inleidde. Valparaiso begint in zwart-wit, met commentaar, om tegen het slot plotse ling over te gaan in kleuren, waarna het commentaar wegvalt. Het eind werd daardoor va neen feestelijke Zuidamerikaanse kaleidoscopisehe bont heid. Wat wij hebben gezien, doet ons vol verwachting uitkijken naar het resultaat van Ivens' arbeid in Rotterdam. H. W. L. DBN HAAG Beatrix-Claus is de korte titel van een dezer dagen uitgekomen „paperbag", Waarin de journalisten Gerard van den Boomen en Han Lam- mers een journalistieke docu mentaire geven van de verlo ving van onze kroonprinses en van het verloop der gebeurtenis sen ervoor en erna. Het mate riaal verzamelden zij uit kran tenberichten en bandjes van ra dio en televisie. Het is daardoor een nuchter feitenrelaas gewor den, dat in chronologische volg orde de gebeurtenissen ia" süë roerige maanden weergeeft. Speciaie'nttentie trekt' in dit relaas het woordelijk weergege ven interview, dat BBC-verslag- gever Kenneth Harris op 28 juni de Koninklijke - familie afnam naar aanleiding van de verlo ving. Een interview, dat door zijn hardheid destijds nogal wat sensatie veroorzaakte. Het boekje, dat met foto's (onder meer de geruchtmakende serie van John de Rooij) en car toons is geïllustreerd, is uitge geven door de uitgeverij Kruse- man in Den Haag. PARIJS Aan het Elysee, het presidentiële paleis in Parijs, is een gepantserde limousine met opgevoerde motor afgeleverd. Op de Citroen-fabrieken, waar de wagen deze zomer is besteld, noemt men het vehikel „Ganlle- Finger". Sommige waarnemers leiden uit het afleveren van de wagen op dit ogenblik af, dat president De Gaulle zich her kiesbaar zal stellen voor een tweede ambtstermijn. De wagen weegt drie ton en heeft een motor van 225 pk, bij na het dubbele an een gewone Citroen. Er is een tweede wagen van dit type afgeleverd aan de lijfwacht van de president. Kolonel T. Biesma (zittend) en majoor J. P. de Feber: leiding over 43 scho lieren-militairen. PRINCETON Met de modernste middelen der techniek gaat de Indiana synode van de Verenigde Presbyteriaanse Kerk in de Verenigde Staten liet ontwerp van een nieuwe geloofsbelijdenis onderzoeken, dat in mei door de algemene vergadering van deze kerk in Columbus aanvaard werd. In verschillende plaatsen zullen tegelijkertijd ringvergaderingen worden gehouden. Via een versterkte telefoonaansluiting horen dc ambtsdragers dan een lezing, die prof. Edward Dowey, de voorzitter van de commissie, die de ontwerptekst vaststelde, in Princeton uitspreekt. Na de lezing zullen de ringen de nieuwe belijdenis bespreken en een samenvatting van de discussie aan prof. Dowey sturen, die op basis hiervan later een tweede telefoonlezing voor de ringen zal houden. BREDA Hun collega's in de Bredase Trip van Zoutlandka- zerne noemen hen schertsend de vrijgestelden. Als buiten de be velen klinken, als de hele kazerne 's morgens vroeg op appèl staat aangetreden, op oefening gaat of exerceert op het plein, zitten zij binnen. Móeten zij binnenblijven, de 43 onderofficieren van land- en luchtmacht. Want hun (zelf- gevraagd) bevel is studeren. Van 's morgens acht tot 's middags vijf buigen zij zich over de boeken. En 's avonds gaat het verder, als ze (drie avonden in de week) de Bredase avond-hbs volgen. Een unieke opleiding, zegt kolonel T. Biesma, commandant van de lucht macht officiers- en kaderschool. Doel ervan: beroepsonderofficieren kans te geven in diensttijd het hbs-diploma te halen om op die manier toegelaten te worden tot de officiersrangen. Vier jaar geleden werd de school op initia tief van defensie opgericht. Kolonel Biesma werd directeur en sindsdien staat zij in militaire kringen bekend als de Biesma-hbs. Want kolonel Bies ma was de man, die samen met de mentor en dagelijks leider majoor J. P. de Feber, de school haar levens kracht gaf. t (Van een onzer verslaggevers) HANDWERKEN van Kopenhagen Lijnbaan 43 - naast Lumièra Catalogus op aanvraag 1,- We zijn gestart met vijf kandidaten en nu hebben we er 43. Elk jaar wordt dat aantal groter, zegt kolonel Biesma. Er is een vrij grote belangstelling voor. De resultaten zijn prima. Is het percentage gezakten van avond-hbs-en doorgaans ruim vijftig, bij ons ligt dat aanzienlijk lager. Het laatste jaar is er geen één gezakt. Het is zelfs zo, dat als iemand niet cum laude slaagt, hij te horen krijgt „wat is er met jou aan de hand?". De opleiding duurt drie of vier jaar, al naar gelang de leerling de voorberei dingsklas moet doorlopen. Als hij deze opleiding met succes voltooit, gaat hij naar een van de officiersscholen. Natuur lijk is dit niet voor iedereen weggelegd. Voor de toelating is er een vrij strenge selectie, waarbij niet alleen wordt nage gaan o£ de kandidaat geschikt is voor een hbs-opleiding, maar ook of hij de eigenschappen bezit, nodig voor het ver vuilen van een officiersfunctie. Zo zijn er nog verscheidene andere eisen. Eisen, die in de loop der jaren soms uit Draktische óverwegingen moes ten worden ingenomen. Eén ervan was de voorwaarde, dat de kandidaat onge trouwd moest zijn. Dat was in de tijd, dat afgestudeerden naar de KMA gingen, waar slechts vrijgezellen worden toegela ten. Lacht kolonel Biesma: we zijn daar gauw van afgestapt nadat een van de beste leerlingen trouwde met mijn typis te. Toen moest hij de cursus verlaten - nu zou dat niet meer nodig zijn. De leerlingen komen uit alle delen van het land. De getrouwden vonden een wo ning in Breda of omgeving, de vrijgezel len zijn ingekwartierd in de kazerne, waar zij ieder een eigen kamer hebben. De meesten van hen zijn even over de twintig. Maar ouderen zijn er ook. Dat zijn de mensen, die al op eigen gelegen- Uw kamermuziekrecensent is be- Deze week bereikten de emoties hept met een kleinburgerlijk ontzag een kookpunt. En de aanstichter daar voor alles wat naar wetenschap nekt van was de vriendelijke, kale drs. en daarom zou hij graag zien dat een Gerard Nederhorst, die men zo op het sociaal-psycholoog (liefst een gepro- eerste gezicht geen slapeloze nacht moveerde) zich met het fenomeen zou gunnen. Toch moet hij de afgelo- van die telkens weer oplaaiende volks- pen honderdtwintig uur nauwelijks emoties ging bezighouden. De man ëen oog hebben dichtgedaan in zijn zou er beroemd dom- kunnen worden, riante bungalow aan de Reeuwijkse Maar de kans dat hij zich stinkende plassen. Tot maandagavond lachte het maakt is nog groter, want het bloot- leven hem- nog toe: het leven van leggen van beerputten vol verborgen succesvol politicus en gezegend huis- frustratiegevoelens is geen populaire vader. Na *de publicatie in Het Parool bezigheid in dit land. We willen niet is dat een beetje anders geworden. In weten, dat (zeals de sociaal-psycho- net Kamergebouw zag men een ande- loog ons zal vertellen) onze latente re Nederhorst -rondschuifelen, een agressiviteit niet meer voldoende schuwe, geslagen man, die tegenover wordt opgevangen door identificatie iedereen schuld wilde bekennen, zelfs met James Bond en zich daarom gaat tegenover de kranten, die hem toch richten op een Kroonprinses die het zo lelijk hadden behandeld, de kran- waagde zonder onze toestemming ver- ten die hij onlangs in het dagblad liefd te worden, en dan nog wel op „De Gelderlander" om hun eenzijdige een Duitser. Met verontwaardiging berichtgeving kritiseerde („Politiek wijzen we die betweterige theorie at nieuws is niet een goed gedegen be- Onze anti-Claus-gevoelens zijn volko- toog in de Kamer wel een incident men respectabel. Dat zeggen ook de een rare uitdrukking van een Kamer lid..."). Zijn gezicht smeekte om mede lijden, en dat werd hem in ruime mate geschonken, want Nederhorst heeft in en buiten de Kamer veel vrienden. Ook nu nog. Eerlijk gezegd maken wij ons per soonlijk veel meer zorgen over minis ter Vondeling wiens eigenzinnigheid krachtig in toom zal moeten worden gehouden, dan over Nederhorst, op wie, voorzover wij hebben kunnen nagaan, tot maandag niets aan te mer ken viel. En wat zfin eventueel aftre den betreft: we zijn het eens met „Vrij Nederland", dat een Pvd A-frac tie met aan het hoofd een Nederhorst mits goed in de hand gehouden prefereert boven een fractie met aan het hoofd een vermoeide Roemers of een Tans, want dat wordt het Goed, Nederhorst is op een ongelofe- lijke manier uitgegleden. De fout die hij gemaakt heeft, zou een Schmeizer en een Roolvink al lang dè politieke kop hebben gekost De inhoud van „de brieF' (stilistisch zonder meer voorbeeldig) is even openhartig als onredelijk. De argumentatie rammelt aan alle kanten. Maar afgezien van de onaanvaardbare inhoud: een fractielei der die in de onvoorstelbaar naïeve veronderstelling verkeert dat een uni form antwoord aan 73 verschillende briefschrijvers geheim kan blijven, is te goed voor deze wereld en te slecht voor zijn functie. In gesprekken en- tre-nous willen ook fractiegenoten van de scribent dat wel beamen. Te goed voor deze wereld. Het klinkt wat overdreven als men kennis neemt van 's mans suggestieve bewe ringen aan het adres van Koningin, Prinses en oud-premier De Quay (die destijds in zijn pogingen „het met de Duitsers en de NSB op een akkoordje te gooien" werd bijgestaan door de heer Suurhoff). Maar als u de indruk mocht hebben gekregen dat Neder horst een fanaticus is die op het einde van de monarchie aanstuurt en doel bewust het geluk van de Kroonprin ses bedreigt dan hebt u het mis. Het praatje dat hij zelf de inhoud van de brief heeft laten uitlekken, is leugen achtig. Men mag hem naïveteit en nog meer verwijten, maar geen ge brek aan integriteit Behalve (soms) naïef is Nederhorst sympathiek, intelligent correct en sportief. Deze oud-SDAP-er behoort niet tot de club van carrière-socialis ten die (zich) in dure wagens naar het Binnenhof (laten) rijden. Hij is een asceet, die na een karig maal in het Kamerrestaurant naar het station holt om de trein naar Gouda te halen. Een nachtje overblijven in Den Haag is er niet bij. Thuis, in het Reeuwrjk- ®e< lokt de roeiboot Met zijn vrouw, d Stoter van een vooroorlogse SDAP-senatrice, behoort hij tot de cracks van de Goudse Roei- en Zeil vereniging. Hij is ook een redelijk skier en een enthousiast volleyer. Maar aan schaken doet hij niet en dat is aan zijn brief wel te merken. Kan Nederhorst, mocht hij aanblij ven als fractieleider, nog met goed fatsoen aan het Hof verschijnen? We dachten van wel. Ook Troelstra over- kwarn geen ongeluk toen hij enkele maanden na de mislukte revolutiepo- ging van 1918 door koningin Wilhelmi- na werd ontboden. De vergelijking is niet helemaal toevallig. Troelstra ver giste zich en Van der Goes van Na- ters, Burger en Nederhorst vergisten zich niet minder. Nederhorst zal nog weieens spijtig kijken naar de tekst - ,aa? „de muur van rijn kantoortje m het Kamergebouw hangt: „Lord help me to keep my mouth shut untii X know what I'm talking about" (Heer, help me mijn mond te houden totdat ik weet waarover ik praat). En verder zou hij nog eens kunnen nalezen wat zijn fractiegenoot prof. Patijn onlangs schreef in het PvdA-or- gaan „Opinie": ,Als wij nu .van socia listische zijde een koningskwestie zou den helpen ontketenen, raken wij niet alleen aan de grondslagen van de samenwerking in het huidige kabinet, maar ook aan die van onze partij". heid bezig waren met de hbs-studie en die, toen de school werd opgericht, dus niet konden worden afgewezen. We hebben zelfs een adjudant van 49 gehad, zegt majoor De Feber. Hij is na afgestudeerd en officier. Maar ideaal blijft toch de leeftijd zo laag mogelijk te houden. We streven naar een maximum-leeftijd van 25 jaar. Slecht hebben de cursisten het zeker niet, vrijgesteld als ze zijn van alle mili taire diensten. Hun opdracht is studie en daarvoor krijgen ze ruimschoots de gele genheid. Meer dan een normale avond-hbs-er, die meestal overdag werkt. Dat verklaart wellicht het grote percentage geslaagden. Overigens is de hbs-stof niet het enige, wat de leerlingen wordt bijgebracht. Algemene vorming is even belangrijk, zegt majoor De Feber, Daarom wordt ook daar veel aan gedaan. Als er een goed toneelstuk in de schouwburg wordt opgevoerd gaan alle klasssn er naar toe, evenals wanneer er een goede film is. Ook worden lezingen gehouden. De leer lingen moeten all-round zijn als ze straks officier zijn,, vindt kolonel Bies ma. Hoewel zij dus ook tijdens de opleiding militair zijn, het militair uniform dragen, stram in de houding springen als de kolonel of de majoor het klaslokaal bin nenstapt, is militaire discipline er vrij wel onbekend, We laten de mensen zo veel mogelijk vrijheid, zegt de koloneL Dat kan, want het is bewust, dat zij de cursus willen. Bovendien, die discipline en militaire leefregels kennen ze al goed genoeg, want voordat zij op de school worden toegelaten moeten zij tenminste twee jaar troepenervaring hebben. De belangstelling voor de opleiding is het grootst bij landmacht-militairen. Der tig van de 43 cursisten. Maar op de school wordt, hoewel de cursus in een luchtmachtkazerne wordt gegeven, daar geen onderscheid tussen gemaakt. Alle leerlingen zijn gewoon scholier. Dat verandert pas na het eindexamen als strepen plaats ma ken voor sterren en balken.... eigen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1