Algeheel saneringsplan de Gorzen B. en W. beantwoorden vragen van raadsleden Zuid wijk heeft eigen gereformeerde pastor AGENDA DISTRIBUTIE AARDGAS SCHIEDAM APRIL 1966 „Oranje Groene Kruis opende dependance Auto rijdt in water Hekken eindpunt lijn 4 STAFMUZIEKKORPS GAF UITSTEKEND CONCERT 1 m Wel alcohol op recepties Jonge wijk krijgt jonge predikant GSS speelde gelijk tegen Smitshoek A. v. d. Most gehuldigd r heetmanj^ Burgerlijke stand Fietser rijdt tegen auto Uit school werd 1200 gestolen VI 65 exposeert nieuw werk Omschakeling zal jaar duren Aandacht baby- en kleuterzorg Jaap Spigt voor sociëteit VI 65 j „BIM BAM 65" VAN START 'uit DE ROTTERDAMMER Pagina 3 MAANDAG 1 NOVEMBER 1968 TRICOT B. en W. vinden: Herdenkingsdienst Kerkhervorming (Van een or "er verslaggevers) SCHIEDAM Op een vraag van enkele raadsleden it. de me morie van antwoord bij het afdelingsonderzoek ontwerpbe groting, of het noodzakelijk is, dat er een algeheel saneringsplan voor de Gorzen komt, hebben B. en W. een bevestigend antwoord gegeven. De opdracht aan de stedebouwkundige adviseur om vat dat reeds, Ook zal met de plannen voor een zwembad in Schiedam-Zuid worden begonnen, nu de plaats van de Deltadijk nagenoeg vaststaat. Politiepost Samenwerking Speelgelegenheden Komngiiinebrug voor verkeer gesloten af W ROLEX Gnrfaaa en morgen ••en dagelijks Kruispunt Parkweg- Burg. H. Gretelaan niet gevaarlijk Man wist niet hoe scooter te stoppen Man stal sleutels uit vaartuig Plotseliug stoppeu veroorzaakt botsing C. van Meerendonk begraven Mej. J. Schellenboom 25 jaar kraam verzorgster WASYUTOlïVVT? r. -*- tV ^tonüw genj u| WODp^i. Rottei *W ÏOCT «I mapj Modal tninim en Tan 1, Om i» bereft, gezindKe u, n««U (Van onze correspondent) SCHIEDAM Ongetwijfeld uitgaan- isn» j it VSI) e€n van elementaire criteria s van de sociale ethiek van het heden daagse wegverkeer, dat mon steeds meer tot het besef komt. dat het gevaarlijk is "rit «tik Croenu g Zetten èëti "auto te besturen na gebruik van al- b im «Bult tt scram M itttr belaag^ fcwtjti :B TM dot in!) tot «r t wrt h«t< cohol", zoals enkele raadsleden, in al gemene zin natuurlijk, het op keurige •snj2e omschreven, vroegen deze be zwaarde vroede vaderen, of het niet op de weg van het gemeentebestuur ligt om bij officiële ontvangsten geen alco holhoudende dranken te laten serveren. B. en W. achten evenwel geen termen aanwezig om tijdens ontvangsten van ge meentewege het serveren van alcohol houdende dranken achterwege te laten. Zij mogen immers aannemen, dat de w afmsn gasten van het gemeentebestuur zelf de verantwoordelijkheid voor het al of niet tb® gebruiken van alcoholhoudende dranken terrein 4 kunnen dragem Trouwens, bij de ontvangsten zijn steeds alcoholvrije dranken in voldoende i itirltb imiH&If maSe beschikbaar, voegden B. i lel en Bedel l het Bscmtfii Her era mi eri pla it faa» (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ter gelegenheid van de Hm W herdenking van de Kerkhcrvorm ing was 3 trilja er zondagavond in de Grote Kerk een riOTit e interreformatorisehe dienst, waarin voor- inaiïtó 3®gen ds. J. G. Jansen (Herv. pred.) en ds. A. Steinhart (Evang Lutti. pred.). Het kerkkoor en de trompetisten de heren Zuidgeest, verleenden hun mede- boeptd d* fei werking. ^tttssa De tekst van deze herdenkingsdienst, awoerf óe zoals reeds jaren gebruikelijk is, uit- KMtti® ï®8 van de Hervormde Gemeente. Ge reformeerde Kerk en Evang. Lutherse gemeente, was Jesaja 43 9-31. Ondanks het gure herfstweer was er vrij veel belangstelling voor deze dienst cfigeveer 650 kerkgangers, waarbij men in aanmerking moet nemen, dat er 's avonds sa de andere hervormde kerken geen F*!&4 dieast werd gehouden. De collecte aan de uitgang was bestemd voor het Nederlandse Bijbelgenootschap, waarin de kerken der Reformatie samen werken. )MS 151 WWW legioen ra toni ■ode KW® Ie poSsi tolt, <n fs Dit alk (SM B abrndtt «rots gis 0 liajfcs n tot rag a imiddd «nsiiie ictnid! Bij® Ij 1 Ml IfCI tr vb had es gewsri tnjrhe it Tri [Mi tos a l rauE» - Mri ter* iSS! Bg s Cd dl a ar® Jkm aevo1 pol» or W liftl? rim® er w lirwti tt" «sari «en* en, d» I# e mg al Het Volspark, dat de raadsleden in hun vraag dienaangaande beslist on misbaar achten voor de recreatie en de volksgezondheid voor de bewoners van de Stadhouderswijk en van Schie dam-Zuid, zal zoveel mogelijk in zijn huidige vorm gehandhaafd blijven. flP 'j-o: Ten aanzien van de prioriteit van de herbestrating van de Nieuwe Maasstraat en de Lekstraat in Schie dam-Zuid, waarover eveneens door enke- ie raadsleden een vraag werd gesteld, antwoordden B. en W., dat een vervroeg de herbestrating van de Lekstraat bezwa ren ontmoet, omdat deze straat dient te worden betrokken in de plannen tot aan- leg van een nieuwe waterkering. filH-ö.p-t-;Blj een blijvende toename van het verkeer door de Nieuwe Maas straat en de Lekstraat zal een vervroeg de herbestrating van eerstgenoemde straat, welke in de plannen van 1967 is opgenomen, worden hetzien. Bij dit alles dient men na te gaan. hoe de verkeers stroom zich zal ontwikkelen na de inge bruikname van de nieuwe verkeersweg langs de spoorbaan Rotterdam-Schiedam, de Horvathweg. de vraag naar voren of samenwerking en centralisatie tot een betere voor ziening zullen leiden, zo bijv. bij de loodsdienst. Intussen blijven B en W de ontwik keling in de Rijnmond volgen. Indien zich nieuwe mogelijkheden voordoen, die slechts in groter verband kunnen worden benut, zullen zij nagaan of ge bruik daarvan ook in bestuurlijk op zicht is aan te bevelen. duidelijkheidshalve eraan toe. en W Van de zijde van de gemeenteraad is gevraagd, of het B. en W. bereid zijn te onderzoeken, welke gemeentelijke taken beter in samenwerking met een of meer buurgemeenten kunnen worden verricht en de Raad te rapporteren tot weklke conclusies men is gekomen? Wil het College daarbij In het bijzon der onder ogen zien of mogelijke coördi natie in Rijnmond verband mogelijk Is, vroegen deze raadsleden waarbij ze in het bijzonder dachten aan de mogelijkhe den tot oprichting in het Rijnmondge bied van een centraal vuilverbrandings- bedrfjf, een gemeenschappelijk ga;distri butiebedrijf, een c-mtrale havendienst, een gemeenschappelijk openbaar slach thuis, een geïntegreerd brandweerkorps en een gemeenschappelijke geneeskundi ge dienst. in het antwoord van B. en W. stelde men centraal, dat bij de uitoefening van de overheidstaak de juiste verhouding dient gevonden te worden tussen techni sche centralisatie en functionele decentra lisatie. Dit evenwicht zal bij iedere be drijfstak anders liggen. Vaaik blijkt trou wens in de praktijk, dat centralisatie in feite niet altijd voordelen biedt fipVi-ó; Op diverse punten worden, me rendeels incidenteel, onderlinge kontak ten onderhouden, waardoor men kan pro fiteren van ervaringen elders. 3ij deze kontakten komt eveneens De politiepost aan de Buitenhavenweg, schuin tegenover Galerie, „Punt Vier" wordt voorlopig géén expositieruimte. Dit blijkt uit een antwoord van B. en W. ten aanzien van een desbetreffende vraag uit de Raad, waarbij een suggestie aan de hand werd gedaan ten gunste van deze Galerie, die wel een betere behui zing waard is. Voorshands, zo luidt het antwoord vol distinctie, maar in feite afwijzend, wordt deze post nog voor politiedoeleinden ge bruikt Doch waar het niet is uitgesloten dat in het nieuwe Stadhuis een politie post zal kunnen worden gevestigd, zal de eigenaar van het aardige galerietje, de hoop geenszins behoeven op te geven, Alleen hij zal toch wel „even" geduld moeten hebben. Enkele raadsleden hebben B. en W. gevraagd, of het mogelijk is, dat er op korte termiin wat meer speelgelegen heden worden aangelegd, of gereser veerd voor de jeugd van verschillen de leeftijds groepen? In de nieuwe wijken ziet men wel kleuterspeelplaat sen, maar er is niets voor jeugdigen van b v. 1015 jaar. De raadsleden denken hierbij aan een stuk weiland met goalpalen. enz. eZ vragen zich na melijk af, of het gebrek aan speelge- legenheid mogelijk een oorzaak is van de toenemende baldadigheid en ver nielzucht. B. en W. antwoordden hierop, dat er reeds enkele terreinen voor ongeorga niseerde sport genoemde leeftijdsgroep is gereedgemaak nl. aan de Nieuwe Damlaan, hoek Burg. van Haarenlaan, Nieuwe Damlaan. langs de oprit naar de Vlaardingerdijk en de Burg. van Haa renlaan. hoek Vlaardingerdijk. Bovendien zullen B. en W. onderzoeken of er nog meer mogelijkheden zijn. Het laatste deel van de vraag kunnen zij evenwel niet beantwoorden. O O SCHIEDAM In verband met herstel werkzaamheden zal de Koninginnebrug dinsdag 2 november van zeven uur 's avonds tot de volgende dag, woensdag middag zes uur, voor alle verkeer zijn afgesloten. (Van een medewerker) SCHIEDAM Het was 2atérdag een goede dag voor het schidamse voetbal. In de eerste plaats won HBSS de moei lijke thuiswedstrijd tegen Zuïdland en dankzij de medewerking van onze sport- redaktie kwamen de spelers bij het ver kleden reeds te weten dat Heerjansdam verloren had. waardoor HBSS weer bo venaan stond op de ranglijst Daarnaast kwam er goed nieuws uit Alphen aan den Rijn, waar PPSC het presteerde om ARC op eigen veld te kloppen. Tenslotte was het 1I gelijke spel van GSS bij Smitshoek ook een resultaat dat met ere genoemd mag worden. Smits hoek heeft goede kansen op de eerste plaats, maar moest de Schiedammers toch een winstpuntje afstaan. Het is een sportieve wedstrijd geworden met wis selende kansen. Na een half uur kreeg doelman v. hij een strafschop van Smitshoek uit Beek een pluim voor de wijze waarop zijn doel hield. Na 37 minuten werd het toch 10. Een kwartier voor het einde slaagde Wessel er in om de partijen op gelijke voet te brengen. Nadien kregen beide partijen nog wel scoringskansen, maar die bleven allen onbenul SCHIEDAM Op het SW-terrein is zaterdagmorgen de grondlegger van het Schiedamse pupillenvoetbal, de heer W, A. v d. Most, officieel gehuldigd. Door afgevaardigden van alle aan het pupiilen- voetb. 1 deelnemende verenigingen werd tevens een wedstrijd gespeeld, die ge leid werd door arbiter L. C. Webers. De in grone-zwart gestoken spelertjes won nen deze wedstrijd tegen de geel-witten met 10 door een doelpunt na de rust. Het zaterdagvoetbal werd hierin verte genwoordigd door PPSC en HBSS-pu.nl- len. De heer W. A. v. d. Most verrichtte de aftrap. Daarna kwamen de huldigingen. Di verse personen voerden het woord, zoals de heer "W*. Hooghuis, jeugdvertegen- woordiger in Schiedam, van de afdeling Rotterdam van de KNVB en de heer C. v. Noortwijk. Voor de heer v. d. Most en zijn echtgenote waren er bloemen, een vishengel („ha. die heb ik net nodig"), sigaren en bonbons. (Van een onzer verslaggever-A VLAARDINGEN Zondagavond is in ren volle Maranathakerk de nieuwe gere formeerde predikant ds. L. R. Krol be- 'Mtigd, De wjjkpredikant van wijk zes it. Joh. Lever bevestigde zyn collega en opvol je r. Ds. Lever preekle over Gal. 1 tot 19: „Indien ik nog nien-en trachtte te telajeuzon ik geen dienstknecht Gods-zyn". De predikant stelde, dat Paulus hier ver- 15 £np Pd* 5 na f |2Ö I i tof JJ <5 lof JOC ito! 35": «i- :oo* Zwitsers precisiewerk op z'n best! 'Air - King' ref RL425 360.- edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 92 filiaal: oostzeedijk 155-157 rotterdam ïiyoll: Schied. H.B.S.-ver. „Onder asInstuif, 19.30. ■ehn?(*2ö "^atuur8en°t in Huis", verga- K.N.M.T.P.. bloemschikken, 20. Jr5?''5e: Het Singelkwartiev. jaarver- Ittifo, I""- Be'angcn: Ned- Bond van "f-otnjders. Contactavond. 20. lemu? Ver. v. Huisvrouwen, Brid- swuddag, 14. aiw*'8 j "De Rotterdammer", Schie- Sfl'iï y?dactie Lange Kerkstraat 28, tel. i!»„ Migg- li5588- toestel 52, b.g.g. na lmli.ii „cn voor redactionele aangele iden 01898-6619). te .;n°f,!'s„chaP-' J- v. Gogh, Dr. Zamenhof- terie v?'1®- tel. 152400. «f bezorging: Agentschap (adr. -« BiX?-..dag- 18.30—19.30 uur. Wits» fïïfe telefoonnummers: Alarm iU„ >64666. alarm hraprfwwir Ram,VTODDB' alarm brandweer 269123, G.G. en G.D. 269280. ontvaardigd de aanklacht, als zou h(j het evangelie pasklaar maken, van de liand wy-t. De geest van de ingezonden stukken- schrijvers werd vaardig over deGal a- ten omdat Paulus teveel de vrijheid predikte en de wettische gedachten- gang los liet, aldus ds. Lever. De kans is er altijd dat men spreekt om mensen te behagen maar de dominee vandaag moet zijn werk doen in de wereld. Dat moet hij doen in deze tijd en op de manier van deze tijd. Maatgevend daar bij is het evangelie van Jezus. Ds. Krol begon met te zeggen dat de kerk in Midwoida een dominerende plaats inneemt en dat is in Vlaardlngen, dacht hij, minder het geval. Hier is door de scheppingsdrift van de mens de kerk enigszins op de achtergrond geraakt. De grootheid van de mens komt dan een traal te staan. Als dit zo is dan moeten wij hieraan wat doen, aldus ds. Krol. Zijn tekst was 2 Kor. 4 vers 6. „Tri het donker van deze tijd staat het Licht en samen moeten wij naar dat Licht toe", aldus ds. Krol. Hij zag het als zijn taak om in preek en door bijbelstudie de men sen te wijzen op dat Licht en vooral ook de jeugd te brengen daar heen. Ook hij stelde, dat wij ons alleen op Jezus moe ten richten. Ds. G. Aalbersberg sprak namens de kerkeraad en de gemeente woorden van welkomt tot ds. Krol en zijn vrouw. Hij was dankbaar dat er nu een nieuwe dominee was na zo lange tijd. Na de dienst hield men in de grote zaal van de kerk nog enkele toespraken. Namens de gemeente Vlaardingen sprak wethouder M. H. L. Weststrate, woorden van welkom. Hij sprak over de jonge wijk die op zeer oude grond lag. „Er was hier ai bewoning toen Braham uit Ur dér Chaideën trok. li hebt met uw 29 jaar precies de gemid delde leeftijd van Vlaardingen. dus u bent hier wel op uw plaats", aldus de wethouder. Namens de classis sprak ds. N. Duursema van Maassluis. Ook hij wenste ds. Krol alle sterkte toe. Ds, J. W. de Jong sprak namens de centrale kerkeraad van de Hervormde Kerk en namens de wijkgemeente Ichtuskerk. Hij wenste dat er spoedig een gelegenheid zou ko men, dat men op eikaars preekstoel kon staan. De rooms-katholieke kerk werd verte genwoordigd door kapelaan J. A. van Rossum. die zei speciaal belast te zijn met het kontakt met de reformatorische kerken. Ds. Krol bedankte hierna alle sprekers op een vlotte en geestige wijze. Hij hoop te op een goede samenwerking met al len. SCHIEDAM Geboren: Wendy A. d v P. J. Winkelman en H. B. Bloemendaa!: Mario W. z v H. Moraal en A. G, Nijkerken: Monica M. d v J. H J. Vermeulen en T. J, M. Hersbach; Michelle H. d v D. Hoogerwerf en J. Bigtering. Overleden: P. Nieuwenburg, 82 j.: J. G. Peters S5 j. echtg. Winkelman: A. Doove 86 j.; G. Bogaarts, 67 j. wed. de Moor, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op het kruispunt Park- -weg-Burg. Honnerlage Gretèlaan ge beurden in de eerste negen maanden van 1965 tien aanrijdingen, waarbij in negen gevallen geen voorrang werd ver leend (vier bestuurders van bromfietsen en vijf bestuurders van motorrijtuigen). Het kruispunt is niet als gevaarlijk te beschouwen. Evenmin is momenteel de noodzaak aanwezig dit thans reeds als voorrangskruising in bet Verkeersbesluit op te nemen. De situatie blijft de aan dacht houden, aldus B. en W. in hun ant woord aan enkele raadsleden. De vraagstellers hadden namelijk ge vraagd ter plaatse een waarschuwing aan te brengen, voordat er slachtoffers vallen. Wanneer men rijdt vanaf het stadhuis in de richting Burg van Haarenlaan of omgekeerd hebben het Spinhuispad en de Parkweg voorrangskruisingen. Dit houdt op bij de Honnerlage Gretelaan, waar dus het verkeer van rechts plotse ling voorrang heeft. Er zijn daar al vele botsingen geweest. Tot nu toe zonder persoonlijke ongeval len. zo stelden deze raadsleden het in hun vraag aan B. en W. SCHIEDAM Een scooterbestuurder, die voor het eerst op zijn voertuig reed. is vrijdag op de Nieuwpoortweg tegen een vrachtauto opgereden. De scooterbestuurder, F. K. A. P, uit Maassluis, wilde stoppen, toen de vracht auto vaart minderde, maar wist niet zo gauw hoe hij de scooter tot stilstand moest brengen. Hij werd gewond aan zijn rechterzij. Zijn medepassagier kreeg geen letsel. De scooter werd beschadigd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij het overstekon van de Burgemeester Knappertlaan ter hoog te van de Penninghlaan reed vrijdag de 10-jarige T. Dekker uit Schiedam tegen een vrachtauto, bestuurd door D. ten A. uit Dordrecht. De jongen werd met een hersenschud ding en enkele schaafwonden naar de Dr. Noletstichting gebracht. De auto werd aan de rechterkant beschadigd. SCHIEDAM Uit een boodschappen tas-werd zaterdag in het kantoortje van een school aan de Schoolstraat een be drag van ongeveer 1200 ontvreemd. Men is waarschijnlijk door een met-afgesloten deur aan de achterkant van de schooi binnengekomen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdag is in de kunstwinkel VL 65 een nieuwe expositie aeopend van werk van de elf kunste naars die de zaak exploiteren. Het werk heeft dit maal in zeer veel gevallen Vlaardingen als onderwerp. De opening die zee" druk werd be- zoc.ht kreeg extra cachet door een me nuet, die leerlingen van de balletschool Rita Verdijsseldonk" dansten. (Van onze corresaondent) HOEK VAN HOLLAND De DOlitie heeft de 24-jarige J. Ch. de H. uit Vlissin- gen gearresteerd, die er van wordt ver dacht aan boord van een bergingsvaar tuig een kist met 24 dopsleutels te heb ben gestolen. De man is ingesloten en zal vandaag voor de officier van justitie worden ge leid. Van de vijftienjarige E. v. K. uit Rotterdam nam de Hoekse politie zater dag een dolkmes in beslag. Het bezit van de dolk was in strijd met de wapen wet (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het aardgas komt. De beslissing is gevallen. We schreven hierover reeds eerder. In april 1966 zal te Schiedam het eerste aardgas wor den gedistribueerd. De omschakeling zal ruim een jaar in beslag nemen. Daarop behoeft de invoering van de lage prijzen echter niet te verwachten. Per 1 oktober 1966 zullen de lage aard- gasprijzen worden ingevoerd. Voor al le verbruikers. Ook voor degenen, die dan nog stadsgas ontvangen. In de winter 1966-1967 kan iedereen al profiteren van de aardgasprijzen, want aardgas is goedkoop en het kan concurreren met alle brandstoffen, ook in Schiedam: een mud kooks is gelijk aan 43 m3 aardgas. Een mud notrciet aan 75 m3 aardgas. Een mud eierkolen aan 70 m3 aardgas. Honderd liter haardlie aan 114 m3 landgs. Honder liter huisbrandolie aan 115 m3 aardgas en één m3 stadsgas van 0,6 m3 aard gas. Als men per jaar twintig hl. kolen ver stookt, dan krijgt men met 1.500 in3 aardgas evenveel warmte voor onge veer 190. Wanneer men per jaar 1.300 liter olie verstookt, dan krijgt men met 1.500 m3 aardgas evenveel warmte voor onge veer 190. Voor gasverbruikers. die niet wkllen wachten, totdat het aardgas er is, doch nu al met gas willen verwarmen, bestaat er een nieuw tussentarief van 87 va- SCHIEDAM Doordat een persone nauto. bestuurd door A. W. J. de R. uit Tilburg, vnjdag in de Gerrit Verboon- straat plotseling voor het verkeerslicht stopte, botste een achter hem komende personenauto, bestuurd door A.P.T. uit Rotterdam, tegen hem aan. Beide voertui gen werden vrij ernstig beschadigd. strecht per jaar en 2% cent per Mcal. Elke kubieke meter stadsgas, gebruikt voor verwarming, wordt 30 pet, goedko per, en zelfs nog iets meer. Zij, die willen inhaken op dit voordel ten gunste van hun huishoudelijk bud get, behoeven slechts een briefkaart naar de Technische Bedrijven, Postbus 79, Schiedam, te schrijven en men krijgt'het stadsgas berekend tegen het nieuwe ta rief. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zaterdagmorgen had op de Algemene Begraafplaats aan de Vlaardingerdijk de begrafenis plaats van de heer C. van Meerendonk, Beierland,~e- straat 25 B, die op de leeftijd van. 45 jaar dinsdagmorgen plotseling overleed, - toen hij, als broodbezorger van de bakkerij Van der Staar aan de Schiedamseweg. bezig was met het inladen van brood in zijn bakkerswagen. MAASSLUIS Zaterdagmorgen werd in Maassluis-We-t aan de Nachtegaallaan de opening verricht van een dependance van de Vereniging „Het Oranje Groene Kruis". De voorzitter van de afdeling, de heer J, v. Hartingfcveldt, sprak een openingswoord. Hij bracht dank aan het gemeentebestuur voor de ondervonden medewerking in het pasgeboren stadsdeel. In de dependance zal allereeerst aandacht worden besteed aan de baby- en kleuterzorg. De heer Vaa Hartin gsveldt sprak over de goede samenwerking met de plaatselijke afdeling van „Het Groene Kruis". De beide besturen hebben reeds voorbereidende besprekingen gevoerd om te komen tot een definitief uitlopen de op deze plannen in deze jonge wijk met jong gehuwden reeds nu een tijde lijk gebouw te moeten stichten. Wethouder P. van der Snoek ging hierna over tot de officiële opening, door het hijsen van de Oranje Groene Kruis"- vlag. De wethouder wenste het bestuur geluk met de ingebruikname van dit tijdelijk gebouw en schetste de snelle ontwikkeling in deze nieuwe woonwijk. In begin 1964 zo zei de wethouder woonde hier nog niemand. April 1964 kwamen de eerste bewoners, vandaag wonen er 1900 mensen. Wanneer de voortekenen niet bedriegen zal de ont wikkeling nog sneller gaan. Het gemeentebestuur zal regelmatig en met soepeLheid voorzieningen treffen. De plaatselijke overheid heeft een be geleidende taak, die gesteund moet worden door het particulier initiatief De heer J. A. Oorthuis, directeur van het provinciaal bureau van „Het Oranje Groene Kruis", feliciteerde de afdeling met de opening van dit tijdelijke ge bouw, onder aanbieding van een prach tig wandklok. De heer J. v. Luipen, bracht namens het bestuur van „Het Groene Kruis" af deling Maassluis zijn felicitaties over en zeide blij te zijn met de samenwerking om te komen tot een definitief gebouw. Spreker liet zijn gelukwensen vergezeld gaan door het aanbieden van een cadeau onder couvert Dr. J. Collet bracht de felicitaties over namens de plaatselijke artsen. Na het officiële gedeelte volgde nog bezichtiging van het gebouw. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdag heeft de Amsterdamse clavenïnist Jaap Spigt voor de kunstenaarssociëteit VL 65 een con cert gegeven. Hèt zaaltje was tot de laatste plaats bezet met toehoorders, die van de gele genheid gebruik maakten om de heer Spigt te horen spelen zowel op claveeim- bel als op claviechord en spinet. Depia« niste Roos Wijker-Keller liet eveneens iets van haar kunnen horen onder andere samen met Jaap Spigt in de sonate in F voor twee klavieren van Joh. Chr. Bcch. De heer Spigt lichtte de verschillende stukken zelf toe en hij deed dit op een. prettige en duidelijke manier. Ook de principiële verschillen tussen de bespeel de instrumenten deed hij haarfijn uit de doeken. Hij bespeelde het spinet en bracht daarop onder andere „The Primerose" en „The fall of the leaves" van Martin Peer- son ten gehore. Op het clavichord speel de hij een compositie van een Italiaanse componist. t Tot slot bracht hij op clavecimbel „Les folies francaises" ten gehore van Fran cois Couperin. ndent) frouw Marislaan 23 het fei, dat zij 25 jaar gele den kraamverzorgster werd. Na het beha len van heet diploma in 1940 begon- zij direct te werken in Rotterdam, temidden van de bombardementen, met de kraam- verzorging van een Duits-Joods gezin. In totaal heeft zij naar schatting zevenhon derd baby's, waarodner drie tweelingen, verzorgd. Zij helpt nu aeer de 'baby's van moeders, die zij vroerer ook als baby heeft verzorgd. In 1940 werd de verzorging onder de moeilijkste omstandigheden gegeven. De vereiste babyartikelen ontbraken vrijwel geheel. In 1948 kwam zuster Schellenboom in. dienst bij het Groene Kruis afd. Maass luis om korte tijd later over te,gaan naar het Kraamcentrum van het Groene Kruis, Vlaardingen en Omstreken. De fi- nancieële positie can de kraamverzorg ster is belangrijk verdeterd, daar zuster Schellenboom in het begin" van haar werk niet meer dan 700 per jaar ver diende. Thans heeft zij. een behoorlijk jaarinkomen. De sodaie 'voorzieningen zijn eveneens gunstig te noemen. Maan dag 8 november houdt mejuffrouw Schel lenboom een reseptie in De Sluis, vim half acht tot negen uur 's avonds. SCHIEDAM De autobestuurder F. D. R. uit Breda kon zaterdag avond nog net uit zijn auto springen, voor die het water van de Nieuwe Haven inreed. De auto verdween, in het water. Een takelwagen heeft het voertuig eruit gehaald. De man had een feestavond in gebouw Arcade bezocht en zich bij het keren vergist in de breedte van het wegdek. Cv -Vfcyrff: (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM - Bij de eindhalte van lijn vier op het Koemarktplein worden thans nieuwe hekken geplaatst. Ook het trottoir, waar men in- en uitstapt, is aanmerkelijk verbreed. Hiermee heeft men een snelle door stroming van het reizigersvervoer bevorderd. Bovendien wordt met het plaatsen van de hekken de veiligheid van de trampassagiers aanzienlijk verbeterd. Het is te verwachten dat de vaste „klanten" van deze drlukke lijn vier zich snel aan deze nieuwe situatie zullen aanpassen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het Leger des Heils in Vlaardingen heeft tijdens het weekeinde het honderdjarig bestaan van het Leger op passende wijze ge vierd. Zaterdag was er een muziekfes tival in de Pniëikerk, waar het stafmu ziekkorps van het Leger des Heils een uitstekend concert gaf. Het korps be wees dat het niet voor niets tot een der beste muziekkorpsen van het Leger behoort in internationaal verband. Voor de aanvang van het concert heet te de plaatsvervangend leider van het korpsbrigadier J. Bosveld de aanwezigen hartelijk welkom. Hi- was blij dat bet publiek in zo'n groot aantal van zijn belangstelling blijk gaf. Hierna kreeg de kapelmeester, de ka pitein W. F. Palstrc gelegenheid zijn korps te laten toner wat het waard is. Er werd een zeer gevarieerd program ma gebracht. Klassieke arrangementen, marsen, selecties van bekende en min der bekende melodieën wisselden el kaar af. Begonnen werd met de mars Rousseau van R. Ogg waarin bet gehele korps de vaardigheid in dit genre naar voren bracht. Ook solistisch kwam men goed voor de dag. dat bewees de muzikant J. van de Woude die in „Ransomed" van G. Marshall excelleerde op eufonium. Een ander hoogtepunt was het cornet-trio in „Zilveren bazuinen." Verdere stukken waren „De laatste lente" van Grieg en de Nederlandse Rhapsodie van Stead- man Allen, waarin diverse liederen uit Valerius' Gedenck-clanck verwerkt zijn. Ter gelegenheid var de hervormings herdenking speelde men een werk waar in het Lutherlied Een vaste burcht" als hoofdthema verwerkt is. Dat het korps niet alleen instrumentaal uitstekend is bleek toen een mannenkoor enkele liede ren zong. Het concert werd afgewisseld met samenzang van de aanwezigen. De lei ding hiervan had de majoor Berrsma die als oud plaatselijk commandant van het Leger in Vlaardingen geen on bekende is. Het Leger des Heils heeft ongetwijfeld de vele muziekliefhebbers een groot plezier gedaan met dit con cert. De avond werd besloten met het zin- WELK MERK? - WELK TYPE? WELKE PRIJS? Vraag de volledige brochure van alle wasautomaten van het Con sumenten Voorlichtingsbureau- Onderstaande bon invullen en opplakken op briefkaart of in gesloten enveloppe zenden aan: Consumenten voorlichtings bureau (C.V2B.) Postbus 207 Dordrecht. naam adres plaats (blokletters s.v.p.) gen van „Dankt dankt au allen God." Voor het concert maakte het Stafmu ziekkorps en het Vlaardingse muziek korps van het Legei samen met „Voor waarts" een mars door de stad. Zon dagavond trad het Stafkorps nogmaals op in een evangelisatiebijeenkomst in, d kerk aan de Hollaar.. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zondagmorgen is in de Emmauskerk de aktie JBim Bam 65" gestart De aktie gaat uit van de jeugd van de wijk Emmauskerk. Deze jongelui hebben het initiatief genomen om een luidklok voor de toren van de Emmauskerk bij elkaar te sparen. De aktie startte zondagmorgen met het luiden van een klok. Dit keer nog nfet de echte klok, het geluid kwam van een band en werd via versterkers de lucht ingestuurd, de indruk wekkend dat er een echte klok hing. Men wil op diverse manieren het geld trachten te verzamelen. Men gaat oud papier ophalen en ook plaats men ver jaardagsbusjes. Verder ligt er een voet balwedstrijd tussen kerkeraad en jeugd in het verschiet voor het goede doeL De aktie is bedoeld voor de wijk van de Emmauskerk en geldt dus niet voor heel Vlaardingen. MAANDAG I NOVEMBER 1915 Een eigenaardige tentoonstelling. Op' een weiland nabij de boerderij „Vee- lust aan den Bezuidenboutschen weg, werd Zaterdag een tentoonstelling ge houden, georganiseerd door den Ie troep (pioniers) van de Ned. Fadvindersorga- nisatie, afd. Den Haag. Deze tentoonstelling had ten doel een beeld te geven van de Werkzaamheden en *t kampveren van de pioniers. Be halve een paar tenten voor nachtverblijf, waren opgeslagen een 8 meter hooge uitzichttoren en een reunietent; in de laatste waren tentoongesteld eenige mo dellen van bruggen en verschillende veldwerken benevens seintoestellen en andere werktuigen. Ook was gegraven een veldkeuken, waarin twee koks bezig waren niet be hulp van een paar oude bezems de vu ren aan te leggen, waarboven ze van plan waren een flinke pot erwtensoep le koken. Alle materialen bij de pio niers in gebruik "worden door hem zelf vervaardigd. De tentoonstelling werd druk bezocht. I V 3* ji r - J t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1