«6CHIE AA Harde werkers in de sport (20) Pionier L. Lips loodste D.O.K. door crisisjaren FORTEX STUDIETERREIN ARJOS IS RUIM VAN OPZET AGENDA WIJ VINDEN DE MAAS BOULEVARD- FLAT ZO MOOI... III DE klerk; College verdeeld over grenswijziging lavitamon 1( elke dag Huis brandde, bewoners keken t.v. bij buren SAUNA bij VAN GORSEL VAN GORSEL V. VIANDENSTRAAT 10 (Westwijk) m 1 I, FQRTEX j\ A weet raad met elke maat III srUKi Toogdagen waren hoogtepunten Deze tveek tweede samenkomst Wereldspaardag resultaten Auto's botsten op kruising Meerderheid wil Zoomweg houden Buurt hielp met blussen Mevr. Meijer overleden Tentoonstelling trekt veel bezoek 3r2?0fteri>amuter m keuringsdienst monsters Stedelijk Museum met expositie aardewerk Spannende Cefa-film in gebouw Irene B. en W. bestuderen nieuw raadlmisplan In Stedelijk Museum nieuwe opstelling Straatverlichting zal langer branden Stormwind richtte schade aan Intrededieiisi: van ds.J. W. Zimmerman Twee bromfietsers bij botsing gewond Onwel en overleden -uit pg rotterdammer Pagina 3 DINSDAG 2 NOVEMBER 1965 - ji) JAARVERSLAG PROCESSENVERBAAL kleedt u altijd een klasse béter! Vindaag en morgen Pn dagelijks Financiën Toogdagen Toekomst ...dat we in één der flatgebouwen verschillende typen flatwo ningen compleet hebben ingericht, zomaar, voor ons eigen plezier. Dié ruimte en dét uitzicht., dat is een uitdaging voor iedereen, die iets met woninginrichting te maken heeft Om eerlijk te zijn; we deden het niet alleen voor ons éigen plezier. Ook voor het üwe. Of u nu wei of niet van plan bent in de Maas- bouievard-ffats een woning te gaan huren. Die modelfiats móet u komen zien. Ais leidraad voor uw eigen inrichting, waar dan ook. Om u te laten bewijzen, dat moderne flats karakter kun nen krijgen door een goed-doordachte inrichting. U bent van harte welkom: onze model-fiats vindt u in het oostelijk flatge bouw aan de Oostmolenwerf/Maasboulevard (op de hoogte van het Oostplein). Openingstijden der tnodeifiats dagelijks van 10-16.30 uur (zondags gesloten). Het kantoor van de Verhuurcombinatie is geopend van maandag t/m vrijdag van 10-12 en van 13-15 uur, zaterdags van 13-16 uur. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN/SCHÏEDAM Een meerderheid van het college van B. en W. stelt de raad voor e" bij Gedeputeerde Staten op aan te dringen dat het grenswijzigings- voorstel met Schiedam wordt ge wijzigd. B, en W. stellen dat de grens ten'zuiden van, de Vijfsluizen ge handhaafd moet blijven en dat de Zoomweg tot aan de Zweth, de grens met Schipluiden, op Vlaar- dings grondgebied blijft liggen voorzover dat nu reeds niet het geval is. Zoals reeds gemeld hebben G.S. verzocht de grens tussen Schiedam en Vlaardingen zodanig te wijzigen dat hetgehele tracé van de Zoomweg op het gebied van de gemeente Schiedam komt te liggen. TE DIK SLAP VLUG MOE IN SLECHTE CONDITIE Oh, ruaar dan bent u al op SPORTLES of in de Vertelt u dan bovenstaande mensen, boe fijn het is, „in goede conditie" te zijn. 4 odat r zo olen late st te lei» aam i de teld boef ee9 ager geen des; e op gen. een das ot t of lap- Wi de Hels oö 'tef bet aard Het F£N van de overheidsdiensten, die het meest voor de algemene valks- ,iemdheid doet, is ongetwijfeld de leiiringsdtenst van Waren. Hoewel hi} toch heus wel langs de weg timmert, «riekt hii weinig tot de verbeelding fan de gemiddelde Nederlander. \echts in het voorbijgaan wordt deze lenst wel eens genoemd. Bijv. als er iraens een gebakken muis in het hrood wordt gevonden. Doch het ge Lne routinewerk vindt bitter weinig belangstelling. Toch verzet hij onnoe- „e'gic veel werk. Het kantoor is ge testigd in Rotterdam. F het jaarverslag Van de Keurings' dienst over 1964 lezen we, dat er in het afgelopen jaar alleen al in Schiedam' 4815 inspecties toerden uer- pclit, waarvan 1742 in wink.els, 114 op riarleten en kermissen, 486 op vaar- jn voertuigen, 275 in eet- en dnnk- jjiegenheden. Dit waren dan de in- secties ten aanzien van verkoop- ituttsen. Een andere categorie, die de jcunr.gsdienst van Waren moet in specteren, zijn de bewaaren bereid- pïnatsen waarvan in 1964 werden geïnspecteerd 1557 opslagplaatsen, 18 ■neikverkopersbedrijven, 4 melkuee- houdersbedrijven, 53 consumptiebe- érjven, 116 bakkerijen, 450 andere fabrieken en bereidplaatsen. NATUURLIJK moest de Ketirings- O dienst ook een aantal monsters een nauwkeurig onderzoek onder- ,iserpen. Het totaal aantal onderzochte tnmters bedroeg in 1964 854, terwijl er 38 monsters werden afgekeurd. Be te monsters waren verdeeld als volgt: Alcoholhoudende dranken 49, azijn en czjnessence 2, brood en beschuit 65, ifflcio en chocolade 1, consumptie-ijs 33, gebak, koek en suikerwerk 11, oroenten, vruchten en zaden 19, jams, limonade e.d, 7, meel en grutterswa ren 1, vleeswaren e.d. 91, water 9 en cndere eet- en drinkwaren 31. Bij aelkverkopers onderzocht men 511 tielkmonsters. BOK werden er een zevental pro- cessen-verbaal opgemaakt en wel een voor eetwaar, die niet was afge lekt. Vonnis f 15, subs. 3 dagen hech tenis. Ten aanzien van het verkopen m brood met een te laag gehalte aan 'droge slof, kreeg één betrokkene een prxes-eerbaal, dat met vijftig gulden verd geschikt. Degene, die chccolade- pcwta met een foutieve samenstelling w aanduiding verkocht, werd even- 'em bekeurd. Doch het vonnis werd rktlekend. Men constateerde bij drie 'teririjoen de verkoop van rauw ge hakt vlees met zwavelig zuur (meat- preserve). Ook zij gingen op de bon, terwijl ie firma die gehaktballen in liife met een te geringe inhoud ver kocht en deswege geverbaliseerd iserd. er met een schikking van vijftig jitlde» afkwam. (Van een medewerker) SCHIEDAM De heer L. Lips is één der oprichters van de Christelijke gymnastiekvereniging „D.O.K." en het is deze nu 73- jarige DOK-pionier, die we in deze „harde-werkers-rubriek" wil len belichten. Hij mag dan van daag de dag minder hard voor de sport werken dan vroeger, in DOK-kringen heeft men nog bij zonder veel waardering voor het werk, dat de heer L. Lips in de crisisjaren van de Christelijke gymnastiekverenigingen heeft ge daan. Uit gesprekken die we in verband met dit interview met DOK-bestuurders hadden bleek overduidelijk, dat het de heer Lips is geweest, die DOK in de moei lijke jaren niet alleen trouw ii gebleven, maar die nadien ook voor de nodige uitbreidingen van de afdelingen zorgde. Op 19 december 1913 werd BOK opgericht en de heer Lips behoorde tot één van de oprichters. Bit die beginperiode weet de heer Lips zich nog goed te herinneren dat men toen alies zelfs moest betalen. De toestel ten, zoals bruggen, paarden, enz, kon den nog niet uit de kas betaald FORTEX Korte Hoogstraat Ha Telefoon 6151 "Vlaardingen (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De onlangs opge richte Arjos Schiedam houdt vrijdag avond 5 november 's avonds om 8 uur ffi een der zalen van pand 33 aan de Lange Haven haar tweede samen- lomst, waar de heer Ten Hoeve uit Rotierdam zal spreken over het on- flmrerp „Het gezicht van de A.R.- pariij." De behandeling van de huishoudelij ke zaken op de eerste vergadering m oen der zalen van de Magnalia Dei- kerk toonde het enthousiasme, waar- Mede Arjos begonnen is. Verschillende plannen staan op de helling. Arjos is een studieclub. Deze is evenwel tevens 'j.jyntaktgrcep van AR-jongeren met Politieke interesse van groot belang, wt is trouwens ook de eis, die Arjos aan haar leden stelt. Slechts belangstel- eng voor politieke zaken is nodig om zontakt met Arjos te zoeken en lid te worden studieterrein van Arjos is ruim opgezet. Wegens de komende verkie- Mgto wilt men het aceent leggen op oe binnenlandse politiek. Voor zover e financiën het toelaten, zal men 3d teMag* ;^svrouwen Bridgeclub, bridge- 5?®e: K-N.M.TJ?., bloemschikken, 20. lirio, c> Belangen: Ned. Bond van w ~£':ders' kontaktavond, 20. l^hikc^Het Singelkwarher, jaarver- Aquarium- n Terr.ver. „Na- «genot in Huis, vergadering, 20. b'ddag Heref' Z^dingscomrmssie, iilzn- Theater: Kunstcentrum Schie- toneelavond, 20. Cr; Soc. Belangen: Werkende Jeugd, "wtaktavond, 20, ,„Jene: Hervormde Vrouwenkring, ver wering, 20. Schiedamse Filmclub, vergade- fi,3blad ,J»e Rotterdammer", Schie- (Srï ï?6act)e Lange Kerkstraat 28, tel m, ihJg- L15588, toestel 52, b.gg. na «'een voor redactionele aangele- "Uaetien 01898-6619). luyfHtschap: j. v. Gogh, Dr. Zamenhof- Rii K9' tel- 352400. wraedten bezorging: Agentschap (adr. boven)_ dag. van 18 30—1930 uur. m»: riVke telefoonnummers: Alarm ll ire 264666, alarm brandweer 269123, G.G. en G.D. 269280. pogen sprekers uit te nodigen, indien mogelijk in openbare vergaderingen. Dit betekent niet, dat de buitenlandse politiek verwaarloosd zal worden. Het bestuur heeft reeds koniakt opgenomen met de EEG-voorlichtingsdienst. Deze heeft reeds toezeggingen gedaan. Bo vendien denkt men-aan excursies naar bedrijven, Tweede Kamer en EEG. ministerraad. Leden van Arjos zijn automatisch lid van de plaatselijke AR-kiesvereniging, Tevens is Arjos vertegenwoordigd in het Politiek Jongeren Koniakt Schiedam jeugdparicment)De huidig fraktie be staat uit drie leden, maar kan tot vijf worden uitgebreid. Arjos vergadert eenmaal per maand. Indien men ter kennismaking eens een avond wil bijwonen, kan men kontakt opnemen met onderstaande adressen en men ontvangt een uitnodiging; R. I, L. Sprlensma, Burg. Knappertlaan 268C, te lefoon 263632 (voorzitter) of F. Troost, Alexander Numanstraat 14B (secretaris). (Van een onzre verslaggevers) SCHIE DAM In het Stedelijk Museum zal van 19 maart 1966 tot en met 17 april 1966 een tentoonstelling worden gehouden van Nederlands gebruiks-aardewerk uit de tijd van de 17e tot de 19e eeuw. Deze tentoomstelling, welke onder de titel „In kannen en kruiken II" een vervolg is op de in 1963 gehouden tentoonstelling in het Museum Boymans- van Beunmgen te Rotterdam, wordt ge- organineerd ter gelegenheid van het in ternationaal symposion over stadsarcheo logie, dat van 21 tot en met 23 maart 1966 zal worden gehouden. Het ligt in de bedoeling, zowel in Rotterdam, Delft als Schiedam dit symposion te houden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIE DAM De Cefa vertoont vrijdag 5 november 's avonds om 8 uur in gebouw Irene de Engelse film Ultimatum (Seven days to noon), naar het oorspronkelijke verhaal van Paul Dehn en James Ber nard. De regie is van John Eoulding. De muziek van John Adison wordt uitge- voerd door het Philharmonisch Sympho- nie Orkest 0.1.v. Dr. Huber Clifford. Het is het spannend verhaal van. een Engels geleerde, die belast is met „zeer geheime onderzoekingen voor de rege ring". Hij eist, dat de regering de proeven zal staken, omdat de resultaten de wereld zullen verwoesten. Hij geeft dé regering zeven'dagen de tijd om zich te bezinnen. De zaal van Irene is om half acht open. Kaartjes zijn alleen aan de zaal verkrijg baar. worden, want men bezat nog zo wei nig. CJMV-jongeren die DOK oprichtten en de eerste leden moesten in speciaal hiervoor neer gezette geïdbakjes weke lijks offeren, wilde speciaal hiervoor neergezette geïdbakjes wekelijks offre ren, wilde men toestellen kunnen ko pen, Ook waren intekenlijsten in om loop en zo kon men oefeningen houden in de Volksbond aan de Tuinlaan, waar DOK oefende. De eerste uitvoering vond plaats in de zaal, die toendertijd op de Broersvest was, rechts naast de Passage. De oefeningen waren toen nog stroef en hard, aldus de heer Lips, die blij is, dat daar later meer ritme in kwam, waardoor de oefeningen soepe ler werden en meer gratie kregen. De financiën lieten vroeger dus veel te wensen over. Wat wil je, wanneer de contributie een dubbeltje per week bedraagt en men daarvan ook nog de zaalhuur 32.50 PER KWARTAAL MOET BETALEN. Mevrouw E. Lips-Koudljs weet daar van mee te praten want zij is later van 1921 tot 1927 penningmeester geweest van de intussen In het leven geroepen dames-afdeling. Ze wist zich nog goed te herinneren, dat ze eens ongeveer 60 In kas had, welk bedrag In haar tijd een record betekende. „Vraag me niet waarvan Ik de zaalhuur (eens per jaar) dan betaalde, want er lang niet altijd. Maar we werden ook toen wel eens geholpen door goed gezinde personen." „De heer Lips vervolgt met de her- nnering naar voren te halen van het paard, de houten brug en een soort springplank, die men destijd „voor een prikkie" kon kopen en dat buitenkansje meteen maar waarnam. Men turnde intussen in het lokaal aan de Prins Mauritsstraat en gmg voor genoemde attributen „even" naar Zuthpen, waar een vereniging ontbonden was. De Gewestelijke toogdagen (de Bondsdagen zoals we die dit jaar met Pinksteren nog in Den Helder hadden van het KNCGV) vond de heer Lips hoogtepunten van het Christelijk vere nigingsleven. De hele DOKfamilie ging dan mee, inclusief de fluitclub, die men tater ook oprichtte. De heren J. .v. Noortwijk (vanaf 1939 voorzitter van DOK tot enkele jaren geleden toe) en L. Lips zagen op deze Bondsdagen de drumbands en fluitclubs van andere verenigingen en concludeerden prompt: „Zoiets moeten wij bij DOK ook heb ben." En natuurlijk kwam de fluitclub er. De heer Lips heeft ook moeilijke jaren bij DOK gekend. Jaren waarin de Christelijke sportgedachte ondermijnd werd en er veel tegenwerking van de „buitenwacht" kwam. De heer Lips en in hem heel DOK worstelde zich door die jaren heen en later werd de ene afdeling na de andere opgericht, zodat DOK zelfs een ledenaantal kreeg van 1500, hoewel dit enkele jaren na de tijd van de heer Lips plaatsvond (na de ooriog namelijk). Tot 1939 was de heer Lips voorzitter, waarna hij werd opgevolgd door de (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM B. en W. hebben de bestektekeningen van het nieuwe Raad huis voor het bouwkundige gedeelte ontvangen. Deze worden inmiddels be studeerd. Met het architectenbureau Kraayvam ger werd afgesproken, dat het plan voor de hoogbouw (het werkgedeelte) geheel bestekklaar met de begroting in juni 1966 zal worden ingediend. Men wil proberen begin 1967 de rijksgoedkeuring voor dit werk te verkrijgen. Er wordt inmiddels gezocht naar een tijdelijke oplossing van de Brandweerka zerne. Gelijktijdig zal men alles in hei werk stellen om medio 1966 het defini tieve plan voor de Brandweerkazerne bestekklaar te hebben, aldus B. en W. op een desbetreffende vraag uit de raad. heer J. v. Noortwijk, die nu nog bestuurslid is. Intussen kreeg de heer Lips bij zijn aftreden de titel van ere voorzitter, waarop hij met recht trots kan zijn, gezien zijn vele organisatori sche capaciteiten die hij in zijn DOK- tjd ten toon spreidde. Hij had een goede kijk op de zaak, leidde de vergaderingen correct en als de noog aan de man kwam gaf hij ook leiding op de afdelingen, waarvoor DOK nu diverse gediplomeerde leiders en leid sters heeft. De toekomst voor DOK ziet de heer Lips rooskleurig in. Wel hebben vele Christelijke verenigingen tegen, dat de C soms steeds meer naar de achtergrond geschoven wordt, maar DOK heeft een principieel bestuur en leiding dat volgens deze ere-voorzit- ter voldoende waarborg geeft voor de toekomst van het volgende maand 52- jarige „Door Oefening Kracht." (Van een onzer verslaggever») SCHIE DAM Een nieuwe opstelling van schilderijen, grafiek, tekeningen, en kunntnijverheid in de benedenzaal van het Stedelijk Museum, zal tot en met zondag 7 november voor het publiek te bezichtigen zijn. Deze opstelling, die op 23 oktober werd ingericht, betreft voornamellijk werk uit het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw. (Vim een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ter bevordering van de veiligheid van het verkeer besloten B. en W., in overleg met de commissie voor de Technische Bedrijven, in bepaalde stra ten de straatverlichting 's avonds tot een later tijdstip en 's morgens vroeg volle dig te laten branden. In het algemeen verslag van de begroting 1965 had men reeds een onderzoek beloofd naar de wenselijkheid hiervan. B. en W. delen thans de raad mee, welk resultaat dit onderzoek heeft opge leverd. Met de verkeerspolitie is nage gaan, welke straten hier voor in aanmer king komen. In principe ging men uit van de busroutes, doorgaande wegen, en straten, waarover veel auto- en njverkeer plaats vindt, In deze straten wordt voortaan de avondverlichting om 23 uur gedoofd en 's morgens om 6 uur weer ontstoken. SCHIEDAM De storm veroorzaakte dinsdag op verschillende plaatsen in de stad schade. De brandweer moest op de Rotterdamsedijk een zonnescherm dat was losgerukt, opruimen. In de Cort van der Lindestraat was een dakgoot losge raakt. Deze leverde gevaar op voor de voorbijgangers. Ook hier greep de brandweer in. In de Dirk van Wassenaar- straat was van een schoorsteen een pijp losgeraakt en op straat gevallen. De brandweer, onder leiding van de heer Mak, ruimde het obstakel op. SCHIEDAM Op de Wereldspaardag 29 oktober werd bij de Spaarbank anno 1820 ingelegd 298.117,06 in 2382 posten. Terugbetaald werd die dag 158.162,11 in 413 posten. Een inlegover- schot dus van 139.954,95. Hoewel een zeer mooi resultaat, bleef toch zowel het inlegoverschot ais het aantal posten ten achter bij de Wereld spaardag 1964 toen de inleg met 212 388,85 de terugbetaling overtrof en het totale aantal posten 3030 bedroeg. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De bevestigings- en intrededienst van Ds. J. W. Zimmerman, de nieuwe predikant van Hervormde wijkgerneente 2 zal plaats hebben op zondag 14 november om vijf uur namid dag in de Grote of St. Janskerk. Na afloop van de kerkdienst zal er om half zeven in de grote zaal van gebouw Irene earn besloten bijeenkomst worden gehouden om Ds. en mevrouw Zimmer man te begroeten. SCHIEDAM Een personenauto, be stuurd door de 20-jarige losarbeider J. W. L. B. uit Delft, die geen voorrang verleende, botste op de hoek van de Nas sau Dillenburgstraat en de Louise de Co- lignystraat tegen een personenauto, be stuurd door de 27-jarige vertegenwoor diger P. G. F. de G. uit Schiedam. Beide voertuigen werden beschadigd. Er waren geen persoonlijke ongelukken. I ALLES OP WOONGEBIED ONDER ÉÉN DAK! ROTTERDAM DEM HAAG/UTRECHTIVUSSINöEN/DEVENTEFi Als het er om gaat waar het tracé moet komen bij Schiedam of bij Vlaar dingen dan zijn er drie mogelijlcheden zo stellen B. en W. Van het midden tot aan de Vijfsluizen blijft Vlaardings grondgebied, van de Vijfsluizen tot aan de Zweth wordt Schiedam en de ooste lijk van de weg gelegen delen worden eveneens Schiedam, alles ten westen van de Zoomweg wordt vlaardingen. De twee andere mogelijkheden zijn: het hele tracé wordt Schiedam of het wordt Vlaardingen. Daar de genoemde weg rijksweg is doet het er niet toe of deze weg door een of meer gemeenten loopt Wat betreft de politiecontrole bestaat er volgens de wet een mogelijkheid om met meer gemeen ten deze zaken te regelen. Het gaat dus om het feit wie het langste deel op het ogenblik van de Zoomweg op zijn gebied heeft, en welk deel het belangrijkste is. Het college tracht aan te tonen dat de Vlaardingse delen belangrijker zijn dan de Schiedamse, mede door het op het grondgebied van Vlaardingen liggende klaverblad Zoomweg-Doehkade en het voor een vijfde op dit gebied liggende kruispunt Zoomweg-Rljksweg 30. Vlaar dingen ligt wat betreft allerlei voorzie ningen zoals politie, brandweer, GG en GD en ziekenhuis zeker niet ongunstiger en in bepaalde gevallen zelfs gunstiger dan Schiedam. Als de nieuwe grens oostelijk van de Zoomweg komt dan ontlopen de gebie den die veranderen van gemeente el kaar weinig maar als de grens weste lijk komt te liggen dan gaat er twee maal zoveel naar Schiedam als naar Vlaardingen. Vlaardingen heeft van het begin van 1947 met Rotterdam samen het verkeer over de Nieuwe Waterweg doelbewust bevorderd. Hierin is veel geld gestoken. Deze en andere faktoren geven B. en W. op als reden waarom het tracé op Vlaardings grondgebied moet komen. Een minderheid in het college ziet de aan gevoerde argumenten van de meerder heid evenwel niet als doorslaggevend. De minderheid kan dan ook niet inzien waarom men zich tegen het voorstel van G.S. zou verzetten. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Terwijl zij maan dagavond bij de buren naar de televisie zaten te kliken ontstond er in het huis van de heer en mevrouw Liedgens aan de Noorddijk 34 brand. De heer Lied gens ontdekte het vunr, toen hij toe vallig even naar huis moest. Hij rende naar boven, haalde de baby uit het bedje en waarschuwde de brandweer, die met groot materieel uitrukte. Gelukkig viel het met het blussen nogal mee: de bewoner en huren hadden met snelblussers en een tuinslang op de waterleiding het vuur kunnen beperken tot de voorkant van de woning. Uit een voorlopig onderzoek is geble ken dat de brand waarschijnlijk in het televisietoestel van de familie Liedgens is ontstaan. De beide echtgenoten zaten te kijken, maar toen het beeld wegviel vervolgden ze het programma bij de buren. De brandweer deed er ongeveer een uur over om de brand te blussen. De schade in de voorkamer, waar het televisietoestel stond, is aanzienlijk. De politie in Maassluis stelt een nader on derzoek Ün naar de oorzaak. Nee? OTI/VfiHD conditietraining JEUGD jiu jiitsu DAMES HEREN w 4 T]\ A zorg dat u goed toege- OiV KJ 11 lm. rust bent voor a.s. winter VLAARDINGEN TEL. 01898-4867-8248 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Twee bromfietsers reden maandagavond op de Rondolaan tegen elkaar, toen een van hen, de 17- jarige kantoorbediende J. A. van Nooit uit Geervliet, slipte op bladeren, die op het wegdek lagen. Belden zijn met een hersenschudding en hoofdwonden naar.. het Zuiderziekenhuis gebracht. De an dere bromfietser was de 44-jraige schip per C. N. Nelemans uhi de Dé Vlieger- straat Wegens het niet verlenen van voorrang botsten op de kruising Schoonegge-Lan- genhorst maandagmorgen een bestel- en 1 een personenauto tegen elkaar. De be stuurder van de personenauto, de 45-ja- rige A. Offerman van de Oldegaarde, raakte met zijn voet bekneld, zodat de brandweer werd gealarmeerd. Toen deze met twee auto's verscheen, had de man - zichzélf reeds.bevrijd. Hij werd voor onderzoek naar het Zuiderziekenhuis ge-' bracht. Beide auto's en het plantsoen ter plaatse werden zwaar beschadigd. ROTTERDAM Mevrouw A. Meijer- Kaat die maandag 25 oktober in een tram van lijn 14 plotseling onwel werd en in bewusteloze toestand naar het Dijkzigt- ziekenhuis werd gebracht, is zondag overleden. Zij heeft gewoond in het rust huis Henriëtte aan de Adr. v. d. Does- laan. SCHIEDAM Dinsdagmiddag werd in de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de Prins Bernhardlaan de 68-jarige schipper F. de Jong uit Schiedam plotse ling onwel. Hij werd naar het Gemeente ziekenhuis overgebracht, waar hij inmid dels bleek te zijn overleden. SCHIEDAM Prof. dr. Dirk Durrer, die in het nieuws kwam in verband met het slagen,van een poging om een mense lijk hart buiten het lichaam tot herleving te brengen en het gedurende zes uren in werking te houden, is op 19 april 1918 te Schiedam geboren. Prof. Durrer is hoog leraar in de cardiologie aan de Universi teit te Amsterdam. Hij vertrok in 1944 van Schiedam naar Rotterdam. Zijn moe der is alhier woonachtig, namelijk in het Francois Haversöhmidthuis. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het bezoek aan de tentoonstelling in het weeshuis „Wat leeft en groeit..." is zeer goed. Tot en met zaterdag was het aantal bezoekers gestegen tot 1650, waarvan 1100 scholie ren in klasseverband. Dit aantal is een rekord voor Vlaardin gen wat betreft een tentoonstelling met betalende bezoekers. De tentoonstelling is tot en met woensdagavond tien uur geopend. De aanvangstijden zijn 10-12.30 uur, 14-17 en 19.30-22 uur. De organisatoren hopen het aantal van 2000 bezoekers te halen. Ook de moge lijkheid om hoeken over de natuur te kopen in allerlei soorten wordt druk benut. De interesse in de natuur blijkt hieruit duidelijk aanwezig te zijn. VLAARDINGEN In de Nieuwe Maas bij de Shell-ïnstallatie aan de Deltaweg is zaterdag het s'oifelijk over schot aangetroffen van de 27-jarlge Schotse zeeman M. E. uit Aberdeen, die maandagavond 18 september 1965 aan de Maasboulevard te Vlaardingen in het water viel en verdronk. Voor elke gelegenheid, voor elke mode creatie hebben wij de sieraden. Juwelen voor v gekozen uit de collecties van voor aanstaande Franse en Nederlandse kun stenaars. Unieke gouden broche, handwerk f 285,- slnds 1776 adviserend juwelier Korte Lijnbaan ISaRotterdam tel. U0534 DINSDAG 2 NOVEMBER 1915 De Tsaar van het front terug. St. Pe* tersburg, 1 November. De Tsaar en de Tsarewxtsj keerden heden van bet leger te velde op Tsarkoje Selo terng. De Tsarina en haar dochters zijn eveneens van haar reis ternggekeerd. Nog geen zin'in 't huwelijk. In een dorp in de, Bommelerwaard zon een aanzienlijk paar in ondertrouw gaan. De ambtenaar van den Burgerlijken Stand waciilie op de Secretarie, doch tever geefs. He bleek dat de a.s, bruidegom nog «iet veerzin had om zich door de ketenen der liefde te laten vastleggen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1