scm Drukte op twee Schiedams agen viert een b opening van HBSS/ODI-kantine AGENDA Man hoog beboet voor intrappen etalageruit Kinderen geven visie op vreemde landen Haagse Comedie met Cactusbloem op dreef Stuurman item op niet op monsterrol onderbezet schip r Jlif feP m Alles voor de komende feestdagen MNP f id en Dier in Musis Sacrum Burgerlijke stand KLAPROOSDAG Nazorg B.L.O. Cafe s waren gesloten Spiegeltje Rondreis' onderwerp Belangstelling viel niet tegen Branden in auto en bouwkeet Tsang exposeert in Den Haag Fico brengt een extra film Vogel-expositie f ^geopend rzitt'r eemdelevgen II Kunstcentrum met vóórpremière van Ensemble Ringvergadering HVG: gevarieerd program Kinderfilmmiddag van Zendingscommissie VIr. Beemink spreekt voor statenkring Filmclub voorziet in een behoefte Succes Schade bij botsing ff lTrERPAMttER Pagina 5 DONDERDAG 4 NOVEMBER 1965 JJIDELINGEN I mm I»«lË 1(3 lui jogjj, fjr. Zniüelijióf 1 fid gip tl J| ld Wel vètstjllèHéh was de getuige B. adjunct waterschout, the de Itüiiion- rechtcr vertelde dat gevallen dis deze tvej vijltei' iprtHinhtétj üti dut dl» nUln timi liftrv(!{ii< ine*#» ffitdfiÜKiH'lit en vmIHitiiilot' gltidelljlt gewin wa- Openbare dronkenschap Vrijspraak ïgoncmie van ons land dwingt steeds nieuwe buitenlandse laatmj tóri-in grote getale aan te trek- tteïKtkomt voor een belangrijk deel treintg diepte-investering en G^Memfhïtte conjunctuur. Het 3f Zeden bracht deze dure manier lifterteren reeds geruime tijd ge- 7 IS praktijk. De Nederlandse ChtÊrkrter moet zich derhalve wel ftóettlandse werkkrachten voor- j het binnenlandse reservoir w f ÏL Zo werken er ook m Schie- neie vreemdelingen, waarover de mii enkele cij/ers verstrekte. In de 0» de afdeling vreemdelingendienst 'Ir» statistische opgave worden de in twee groepen ver- ■npartflij Laten toe ze A en B noemen. ia enf^er a genoemde groep van bui- "tterrÜ^r» werknemers, bestaande uit ■er hetrnjn(ier dan 272 Spanjaarden en a ietf jurken, vormt verreweg het merlidLjjjaie'bestanddeel van het to- »nrs!iilï'I.jn buitenlandse werknemers, k'fis'Schiedam woonachtig zijn. is wjs I ijft deft wier B genoemde groep van landeïjujienlandse arbeiders is vrij ge- or een (jgar onder de uermelde nationa- geeiea ï,{ri het grootste aantal zogemaam- "°vsr'luetsestigde vreemdelingen wordt elfe ljj«rof/e;t. Het aantal zogenaamde k-gtstiale vreemdelingen bij groep .4 este.MfrniiCti! te verwaarlozen. Groep B cslis-ïjj «jfenvijftig personen, bestaan- iferr feit zet?en Amerikanen, drie Belgen, Britten, één Chileen, twee Cana- één Deen, tien Duitsers, twee én. tien Grieken, zes Italianen,' Marokkanen, vier Horen, twee «peten en twee Zwitsers. irlatid r de to men schap wicht mede P- u iet msen j raai. 'h in S t P-1 Q SCHIEDAM Gezien de grote liefheb berij voor kamerplanten, die tegenwoordig bestaat, zal de leting over de behandeling van kamerplanten, die de Stichting Huishoud en Geztnsvoorlichtlng vrijdagavond om acht uur in gebouw Sursum Corda aan de Nieuwatraat houdt, belangstelling trekken. Do toegangsprijs is 75 cent (gratis koffie). 1 (Van eeo medewerker) SCHIEDAM Zaterdagmiddag om aar tal de kantine van HBSS en $1 op Har ga geopend worden. Dit I Tonder enig ceremonieel geschie- omdat men de opening pas een cieel tintje wil geven wanneer ook bijlokalen en kleedgelegenheden frijn. zijn nog enige maanden mee soeid, al wil de bouwcommissie dit zo mogelijk doordrukken. Het ligt j de bedoeling om over een maand de "akalen wat het geraamte betreft te hebben cn zo mogelijk met een 1 erboven. Daarna zal het binnenwerk i de betimmeringen nog enkele maan- |i in beslag nemen, zodat bij de viering p het 40-jarig jubileum in maart a.s. pskant er. klaar kan en moet zijn. Pt opening zal min of meer in alle |he geschieden, want HBSS I is zater- vrij. Er spelen wel enkele lagere (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Veel belangstelling be- er woensdag voor de filmochtend ,..p°ic .2aa! van Musis Sacrum, die v|Jf Schiedamse boekhandelaren ter stgenheid van de Kinderboekenweek a poot aantal leerlingen van zes tot 'zalf jaar van de lagere scholen aan looi Aangezien dit jaarde Kinderboeken- m het teken van Kind en dier ■»t> was ook het filmprogramma hierop ÏÏjcfa ^ro°' gedeelte afgestemd. De orolilm was een interessante dokumen- over het dierenleven! Daarnaast ,™en er ook enige kleinere films, in het komische genre- ver- Djt was de eerste maai, dat men Lptf gedurende de Kinderboeken- '„5 'een dergelijke filmvoorstelling Gezien het succes wil men dit ^«imeni het volgende jaar herhalen. Geboren: Albertus C J zv (tras w ve^ en A M Hoogerbrugge; Ki 2.v p M de Heij en J M Tuit; ?y J Polak en C Glerum; Frank E n "laan en M van Viaardlngen. Imv2 ^ea: K J M Govaart, 49, echtge Van ™k; G F de Jong 67; H van Kempen, ""ftrra fePShuls, Boerhavelaan i: Welfare TSRPP 18—21 NPSflfi' Leger des Hells, concert, 20. gczlnsvoor- tmimrr «4154 tbi b i 15588; vodh, t -fisinf po|i|e- nnrr—a £»■"(><.- Itslrhal 2tl, ld), lb.g.fe. 115538, toestel 52, b.Ë.g.. Hh lL^t,4lipëjVnVodri rciiactidncïê ü'£it|'k|è- 09H.fi!! gejitschap (adr. Mf!3!> uur. timers!' 1'Alarm elftallen en met opzet koos men deze dag uit voor de opening. Immers zal het kantine-personeel het dan op de eerste dag niet al te druk krijgen en kan men rustig zich inwerken. Ook volgendevweek speelt HBSS 1 nog nietthuis, zodat men twee weken In- werkperiode krijgt. De zaterdag daarna zal het personeel (voornamelijk damesle den) moeten bewijzen of het in staat is een drukbevolkte kantine te helpen, want dan speelt HBSS tegen Heerjansdam, waarbij zo'n duizend toeschouwers wor den verwacht gezien de belangrijkheid van deze strijd. De kantine zal ook gebruikt worden voor vergaderingen, kontaktmiddagen en- avonden enz. Zo zal op woensdag 1 december reeds een Sint-Nicolaasmiddag voor de kinderen van 4 tot en met 9 jaar worden gehouden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor het Kunstcentrum Schiedam speelde woensdagavond in het Passage Theater het toneelgezelschap En semble „Het Zonderlinge Dier", naar een novelle van Tsjechof. Het was een vöór- pramiére. De première zelf gaat op 5 november in Eindhoven. De karakteruitbeelding van de hoofd rolspelers Ina van Faassen en Roger Coorens was inderdaad meesterlijk. De verschillende dametjes en heertjes, die ten tonele werden gevoerd, waren prach tig uitgebeeld. Chris Baay speelde Potapotof, de rentmeester, de kleine ambtenaar» de heer, Helena van Meurs de huishoudster, Herman Vinck de vriend en de bediende en Geert Tijssens de jongeman. Ze speel den allen met veel brio. De eostuums waren uitstekend getroffen. Temeer was het te betreuren, dat Roger Coorens reeds op de elfde rij niet te verstaan was. Men vernam meesten tijds slechts onduidelijk gemompel. Was hij in het vuur van zijn technisch-goed verantwoord spel misschien vergeten, dat hij voor het publiek speelde? Hierdoor verloor deze Tsjechofavond veel van zijn glans en verve. Bovendien viel vóór de pauze ongeveer een kwartier lang het licht op het toneel uit, wat eveneens nogal storend was. Overigens zouden we graag wat meer van Tsjechofs fijnzinni ge kleinkunst op het toneel zien. Maar dan natuurlijk beter verstaanbaar. Er was Voot dezptoneelavond geen gebrek aan belangstelling. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het on:j>rak de verga dering vim ge Hervorm<je Vrouwentuig woensdagavond ju de grole zaal van Irene niet aan belangstelling. De presi dente, 1 rrieMmiWIf Spajing-Td sma, SPfSk een' .taWfiifc WfFÜ van welkom OH leiddedeze geanimeerde bijeenkomst, die werd gekenmerkt door een gevart- eerd programma» ten, dele afgestemd op 3e' literatuur, ten dele óp de mode. Er '"rizahg. i èómariS én Louis Coüpériis. Bijzonder veel bijval ondervöru! de show van eigen geliittaktb driibbshoedjes. tigji btijsjii' tjW]i!ii|(fiiv0nii SC tvas'bèél1 spontane sainen--.-^. ,l Mevrouw Kersteiis droogwerdenty,r Annie Jtl G. Sen gevHllbtiëü Uit de beide wbte dboHogeH Zdi zrihdag 71 bbi'èmbèr ,cjes mladagp om t wad ft ijlft bij het oorlogsmonument In Platitdge beii korte sobere plecht - beid worden gehouden. Tijdens .deze plechtigheid zaj bpr| mdéster Hi Roeljsenia napiensjhfei i diih t&hesumr en r f e Revo Rpig v WëijtfjwBn{t'1eeii k apt-ozéhkrans leggt (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM - In het Zonne huis, de bekende inrichting van de Christelijke Vereniging voor lang durig zieken aan de Bocrhaavelaan is het gen Jclein_ beetje feest., Gisteren ,en vandaag zijn'daar dé jaarlijkse Welfare-verkoopdagen' gehouden en wat dat inhoudt blijkt voldoende uit bovenstaandefoto, Onder" leiding 'van de "Welfare- medewerksters van het Eoode Kruis hebben veel patiënten ook dit jaar weer bijzonder aardige prestaties geleverd. Het zijn 'harlekijnen, póp pen, speelgoedbeesten, maar ook nuttige voorwerpen als wollen wan ten, sokken, shawls en stapels pan nelappen. Allemaal leuke cadeautjes voor de komende feestdagen in de cember. De verkoping kreeg gisteren zowel 's middags als 's avonds een zeer- grote belangstelling. Vanavond kan men nog van zeven tot negen uur aan de Boerhaa- velaan terecht. De opbrengst van de verkoping is als gewoonlijk bestemd voor de boottocht die de patiënten elke zomer maken. Het Schiedamse Zonnehuis heeft op het ogenblik 53 patiënten. Zoals bekend ver huizen zij volgend jaar februari naar het nieuwe Zonnehuis in Vlaardingen-Holy en daar is voor veel meer mensen ruimte. Het ziet er dus naar uit dat er volgend jaar heel wat meer klanten voor de boottocht zullen zijn. Maar als de opbrengst van de verkoping meevalt (en dat hoopt de leiding van het huis nu maar) dan is er niets in de weg! (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ruim honderd kinderen woonden woensdag in het gebouw Irene de filmmiddag bij van de Gereformeerde Zendingscommissie, die onder leiding stond van ds. J. Couvee. Deze vertelde de kinderen het een en ander over de zending. Als hoofdfilm werd vertoond een prachtige rolprent over land en volk van Pakistan. Daarnaast zagen de kinderen öok enkele aardige komische kinderfilms. Natuurlijk hebben zij ook gemeenschap pelijk gezongen. (Van onze correspondent) MAASDIJK De statenkring Delft van de Christelijke Historische Unie houdt zaterdag 6 november een jaarver gadering in gebouw De Vluchtheuvel. De bijeenkomst begint 's middags om drie uur. Mr. H. K. J. Beernink, voorzitter van de landelijke Unie zal spreken over de huidige politieke situatie. Aan deze rede gaat een bespreking van de huishoudelijke zaken vooraf. Boven dien zal worden gediscussleerct.pver,. de komende statenverkiezingen. Veel geestelijk misdeelde kin deren kunnen zich met de no dige hulp wel staande houden in de maatschappij. Maar deze hulp is kostbaar, want het werk moet steeds meer worden uit gebreid. De ouders zelf kunnen deze kosten niet alleen dragen en daarom vragen zij uw steun. Deze steun kunt u geven wan neer a.s. zaterdag de collecte Nazorg B.L.O. wordt gehouden- Deze collecte beeveel ik warm bij u aan. De burgemeester van Schiedam, H. Roefisema. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de tweede maal kwamen woensdagavond .in Irene de leden van de onlangs opgerichte Smal filmclub Schiedam bij elka-ar. Voorzitter J. Weygertze constateerde, dat de nieuwe club inderdaad in een lang gevoelde behoefte voorziet. Totnogtoe bezat Schiedam geen sameD bundeling in verenigingsverband van smalfilmers. De heer De Hartog van firma- Van de Arend demonstreerde een aantal smalfilm-toestellen en gaf hierbij de nodige deskundige explicatie. Boven dien werden films vertoond van de leden, die ook een film over Schiedam gaan maken, die in het voorjaar voor eén groter publiek wordt vertoond. Van de vereniging der Nederlandse Gelüidzoe- kers kreeg de club als opdracht een film, in het genre van „Alleman" te maken. Daarnaast staan nog een aantal andere plannen-en projekten óp de heilig. (Van een medewerker) SCHIEDAM Een ernstige zaak, noemde gisteren de kantonrechter mr. O. IV. Sipkes het gedrag van de Vlaardinger R. P. die in een dolle en dronken bui een etalageruit Ttad inge trapt. B. stond er stilletjes bij. Hij herinnerde het zich allemaal niet meer, vertelde hij de kantonrechter, behalve dan dat hij zich vreselijk boos had gemaakt toen vanwege het late nur alle café's gesloten bleken. Niet zo mooi, zei de kantonrechter. Deze mening was ook de officier van justitie, mr. G. G. Abel toegedaan. Hij vond dat voor een dergelijk op treden de maximumstraf van dertig gulden of zés dagen volkomen op zijn plaats was, waartoe P. door de kan tonrechter ook veroordeeld werd. Anders dan anders was het excuus dat de Maassluiser EL S. woensdagmor gen ter verdediging van. zijn over schrijding van de maximumsnelheid aanvoerde. S. vertelde de kantonrech ter dat hij voor de apotheek waarvoor hij werkte een spoedbestelling had- moeten bezorgen, hetgeen volgens hem voldoende aanleiding was om in plaats van de voorgeschreven yijftig kilome ter er 75 te gaan rijden. Deze vrijheid bestaat wel voor zie kenauto's en in een enkel geval voor artsen, zei de officier van justitie in zijn rekwisitoor, maar nooit bij het wegbrengen, van pillen en poeders. (Van een omér verslaggevers) VLAARDINGEN. Aan de kinder boekenweek hebben ook de jeugdbi bliotheken in het hele land aandacht geschonken. Voor de jeugdleden is een wedstrijd uitgeschreven, waarbij het verhaal vna Annie M. G. Schmidt „Spiegeltje Rondreis" als onderwerp diende. De landen die in dit boekje voorkomen zijn India, Arabië, Japan, en Eskimoland. De kinderen móchten hierover een tekening maken, een opstel schrijven iétsVan dié aard. i. rn 1 - t Voor een redelijk aantal toeschou wers heeft de Haagse he Comedie met een aantal leden van haar toneelgroep een voorstelling gegeven in de Stads gehoorzaal te Vlaardingengeorgani seerd door het Vlaardings Kunst Cen trum. Gebracht werd „Cactusbloem," een blijspel van de Fransen Barillet en Grady en te rangschikken in de categorie „boulevardstukken." Stuk ken dus, waarin op nogal nonchalant- humoristische wijze wordt omge sprongen met de huwelijkstrouw en daarmee gepaard gaande verwikke lingen.' „Cactusbloem" wijkt daar in zoverre vanaf, en kan om die reden dan ook als betrekkelijk origineel worden aange merkt, dat de hoofdpersoon in het geheel niet getrouwd is, maar dit aan zijn „vriendinnetje" heeft verteld zodat hij als vrijgezel kan blijven voortleven, want hij kan haar natuurlijk niet tróuwen. De hoofdpersoon is een tandarts, Ju- lien, die Antoinette op deze manier aan liet lijntje weet te houden. Een zelf moordpoging van Antoinette geeft echter de doorslag, Julien besluit mot haar in het huwelijk te treden. Antoinette wil met alle geweld kennis maken met Julien's vrouw, waardoor deze genoodzaakt is zijn assistente, Ste phane in vertrouwen te nemen zodat zij de rol van zijn 'echtgenote kan spelen tegenover Antoinette. Stephane is het type van de zuinig werkende cn kijkende assistente, precies het tegenovergestelde van de algemeen uitgebeelde secretaresse in dergelijke stukken. Toch blijkt ook een cactus te kunnen bloeien, tvat Julien tot zijn verrassing ervaart als hij Stepha ne nader leert kennen. "Waarmee de gehele situatie als het ware weer op zijn kop komt te staan en-er allerlei-nieuwe verwikkelingen volgen tot (natuurlijk) het gebruikelijke vrolijke slot Paul Steenbergen en Myra Ward, niet alleen op het toneel een echtpaar, was de taak van de beide hoofdrollen toevertrouwd. Wel, het is een succes geworden. Myra Ward, reeds vele suc cesrijke blijspelen achter de rug, heeft alle registers van haar komische talenten naar hartelust kunnen open trekken en voor menig lachsalvo ge zorgd. i>e inzendingen worden per biblio theek bij elkaar gedaan in een boek dat naar de afdeling Noord- en Zuid- Holland gaat. Daar worden de beste boeken uitgezocht en die doen met de plakboeken uit andere delen van het land mee om uit te maken wat .de bibliotheek van het jaar wordt. In de Gemeentebibliotheek aan de Dirk de Derdelaan is van de 180 inzendingen een tentoonstelling inge richt. •De bibliotheek looft zelf öok een prijs, Uttjivo'orvnilfe'ilèeftijdsgroepen iedere deelnemer krijgt een kleurige boekenleg ger.ncièt, eens plaatjeuit „Spiegeltje Rond- reis"'erop. V' r -- Verder is er-een aantal feestmiddagen voor de jeugdige lezers, waar het verhaal van Spiegeltje op een flanelbord wordt verteld. Voor de oudere kinderen is het verhaal van „De dappere pottenbakker" gekozen. Natuurlijk zijn er ook trakta ties. De Christelijke Jeugdbibliolheek kreeg ook een aantal inzendingen over hetzelf de onderwerp. De kinderen- hebben wel hun best gedaan er iets moois van te maken. Zowel in de openbare bibliotheek als in de christelijke vond men het bijzonder dat de kinderen in zo'n korte tijd iets dergelijks hadden kunnen ma ken. De leden van de christelijke leeszaal hebben donderdagmiddag een feestmid dag in Triangel waar ze zelf een toneel stuk opvoeren, geïnspirerd op Spiegeltje Rondreis. Verder wordt er muziek ge maakt, voorgedragen, enz. Natuurlijk ontbreken ook hier de versnaperingen niet. Mejuffrouw W. Weenink en. mevrouw R. Meyer aan de Dirk de Derdelaan en de dames J. Verboom en M. Struis van de bibliotheek aan de Kortedijk hebben het er druk mee 'om het alle kinderen naar de zin te maken. Maar dat is hun wel toevertrouwd. Paul Steenbergen speelde bekwaam de, af en toe tot wanhoop gebrachte, tandarts, waarbij ook hij menig lach salvo veroorzaakte. Do van Stek als Antoinette en Guide de Moor als de poserende schrijver Igor zorgden voor uitstekend tegenspel, maar zij konden helaas niet voorkomen dat. de enkele zwakke scenes van het stuk niet wer den weggewerkt Evenmin trouwen3 als Paul Steenber gen met zijn regie, waardoor een enkele scene wat langdradig aandeed. De kleine re rollen kwamen voor rekening van Sacco van der Made, Marijke Merckens, Annie Leenders en Wim de Haas, die een zieke Loui Borel moest vervangen. Aparte vermelding verdient zeker het knappe en snel wisselbare decor van Hep van Dellt, waarvoor terecht een open doekje werd gegeven. De vertaling van Remco Campert was speels en bevatte verschillende geslaagde woordspelingen en -grapjes. Al met al een gezellige toneelavond, die een aardige variatie betekende na de twee uitvoeringen van O'Neill in de afgelopen weken. (aVn een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Op de Maroixlaan raakte woensdagmiddag een personen auto, behorend aan de 22-jarige etaleur M. L; uit Rotterdam, in brand. De poli tie bluste het vuurtje, zodat de gealar meerde brandweer niet behoefde' op te treden. De brand ontstond toen de auto startte. De motorkap werd door het vuur beschadigd. 9 VLAARDINGEN In een bouw keet in de Meidoornstraat ontstond woensdagavond omstreeks elf uur brand. Het was een uitslaande brand, die de brandweer spoedig meester was. De keet werd aan een zijde door het vuur ver nield. Er ging werkkleding en enig ma teriaal verloren. Maar de oorzaak van deze brand wordt nog een onderzoek ingesteld. SCHIEDAM Op de woensdag gehouden zitting van |iet kantonge recht werd de zaak behandeld tegen Ie riiet versfciierién kapiieiii VV., dié lad téltareri niet ëiiji Blidêrijfezët scKtR erwlji eéii vah tie lëdën van de jèrtügb bemanning. He stuurman, niet bp de monsterrol stond verinèütl. réii. Niet vanwege het personeelsgebrek dus, vroeg mr. O. W. Sipkes. Zelcjer), antwoordde B. en vervolgde, :i spaart efen heleboel uit als je een ,an óf drie vier minder hebt dan éhoort. „Er is ongelofelijk veel verdient", zei de officier van justitie, mr. G. G. Abeln en hij somde een reeks posten op waarop W. door het „kunstmatige" personeelsgebrek had kunnen uitspa ren. Te achterhalen is het niet alle maal, zei hij, maar een voorzichtigs raming doet vermoeden dat het in de duizenden heeft gelopen. Hij eiste tegen W. een boete van 500 gulden of drie maanden (Hoewel, zoals hij zei, deze boete niet in verhouding laat tot tja verdiende bedragen) plus een nil 120 gulden of 24 dagen voor op de monsterrol vermelden van de sluurman. W. werd conform veroordeeld. i'tant tot Melis vt iet filet Een hele oude klant troffen de leden van de rechterlijke macht In de Schie dammer H. de W., die zich had schuldig gemaakt aan het in vroeger tijden bij uitstek Schiedamse misdrijf: openbare dronkenschap. Ik ben hier in jaren niet meer geweest, constateerde de nieuws gierig rondziende W. niet zonder trots. Maar w-nu is het dan weer zover, repliceerde de kantonrechter. W. beaam de schoorvoetend. Het was allemaal niet zo ernstig als de Edelachtbare dacht, zei hij, hij had op een kaartavondje wat veel glazen bier gedronken, meer niet... Dan moet u voortaan maar koffie of chocolade drin ken. vond de officier van justitie, maar geen bier meer. Of in ieder geval niet zo veel meer, liet hij er even later op volgen. Hij eiste tegen W. een boete van 30 gulden of zes dagen, waarvan de kantonrechter vijf gulden afdeed. •Vrijspraak verkreeg C. S. v. d. A. uit Usselstein die met zijn vrachtwagen geen voorrang 'zou hebben gegeven aan twee brommers, waardoor een botsing was ontstaan. De bestuurders van de brom fietsen, de Schiedammers V. en H. die als eersten werden geboord, vertelden de kantonrechter dat A. plotseling de weg was opgekomen waardoor zij stug had den moeten remmen hetgeen een slip en valpartij tengevolge had. De lezing van A. luidde. Iets anders. Hij was inderdaad, zei hij, de weg opgereden terwijl hij in de verte twee bromfietsen zag naderen.. Maar -hiermee in botsing gekomen was hij niet en evenmin was er volgens hem sprake van een door hem veroorzaakte slippartij. Wel had hij de jongens zien slingeren en vallen maar dat was op een zo grote afstand dat hij daar onmogelijk schuld aan kon hebben. De kantonrechter mr. O. W. Sipkes zag in deze lezing (die bevestigd werd door een niet verschenen getuige) voldoende aanleiding om A. vrij te spreken nadat de officier eerst 25 gulden of vijf dagen had gevraagd. Hij eiste tegen S. een boetevan vijftig gulden of tien dagen, waarvan de kantonrechter tien gulden afdeed. Heel ongelukkig trof A.C. S. uit Maas sluis het toen hij op rijksweg 20 zo onvoorzichtig passeerde, dat een hem tegemoet komende wagen de berm ln moest vluchten. Het was bijna een frontale botsing geweest, zei de kantonrechter. S. knikte „Ik had te weinig ruimte, om in te voegen", zei hij. Toevallig werd de tegenligger bestuurd dooreen dienaar van Hermandad zodat figuurlijk gesproken, het proces-verbaal al gereed was, voor dat beiden goed en wel van de schrik waren bekomen. Het werd voor S. een conforme ver oordeling voor 40 gulden of acht dagen met een voorwaardelijke 'ontzegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van drie maanden met een proeftijd van twee jaar. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Op'dé tentoonstel- ling „Soclair-prijs 1965" is de Vlaardin ger J. Tsang met drie werken vertegen woordigd. 'TAchtig inzendres met samen 165 wer ken hebben meegedongen naar de prijs van duizend gulden. Voor de tentoonstel ling kwamen in aanmerking 72 werken van 41 deelnemers. Hieronder zijn schil ders, beeldhouwers, tekenaars en grafici. Tsang heeft drie'monotypes Ingestuurd die alle drie een plaats op de expositie kregen. Het in te zenden, werk moest betrekking hebben op de toepassing en het gebruik van kunstlicht in de ruimste zin van het woord. Tsang heeft werken met dé volgende titels ingestuurd: „De lamp'V ,J)r. Fuchs en de lamp" en „Waarom hét kunstlicht noodzakelijk werd op de vierde planeet". - De tentoonstelling wordt gehouden in ïebouw .panorama Mesdag" te Den Haag tot 7 november. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vrijdagavond om. acht uur verzorgt de, Fico in Triangel^ een extra filmavond 'voor de ouderen', boven tfle 18 jaar. Deze voorstelling is - bèstenicl voor oudheden, begunstigers ek" ouders Van ledem- Evenals 'voor de Fico-. leden op zaterdag 20.45 uur wordt de Oostduitse film „Naakt onder de Wol ven" vertoond. Deze film gaat over een' driejarig jongetje dat door Poolse gevan- genen het kamp Buchenwald wordt bin-f: nengesmokkeld. Zaterdag om. 14 uur wordt voor' de' jeugd de film „Het geheim van de o Mijnschacht" vertoond. Deze voorstelling;"-; is openbaar. Zaterdag om 18.30 uur is er de film „Bad Boy" voor jongelui tussen". 12 en 18 jaar. <A," it) VLAARDINGEN Op het kruispunt- Oosthavenkade—Oosterstraat verleende; woensdagmiddag de bestuurder van een - bestelauto geen voorrang aan een per-: sonenauto. By. de botsing, die volgde,® ewrd de personenauto aan de voorzijde zwaar besdhadigd. Persoonlijke ongeval-.';- len deden zich niet voor. ;i.y (Van onze correspondent)" v. MAASSLUISWoensdagavond heeft, de Maassluise Vogelvereniging ;„De Vo-' gelvrienden" in gebouw „De Sluis" aan' de G. A. Brederodelaan "officieel haar achtste tentoonstelling geopend. De heer B. v. Onselen, voorzitter, sprak een openingswoord en heette alle genodigden en de medewerkers, i die zich hadden ingezet de tentoonstelling te hóuden, hartelijk welkom. Jammer vond de heer Van Onselen, dat samenwerking nog niet- mogelijk bleek met dé- andere plaatselij-'' ke vogelverenigingen, maar hij hoopte dat in de toekomst nog eens een fusie tot stand zou komen. Bijzonder dank bracht men aan me vrouw Mostert voor het vele werk door. haar verricht en als blijk van waardering ontving zij bloemen. De jury bestaande uit mevrouw Hobbeling-van Duren (Utrecht) de berën Mom ('s-Gravenha- ge), Hech (Amsterdam) en van Uden (Nijmegen) had een zware taak, daar op de tentoonstelling prachtige vogels aan wezig zijn, een aantal van 350 stuks. De heer J. Barendrecht wonende te Wateringen, werd kampioen van de ten toonstelling met zijn kanarie .Lizard."'In! de klasse B. werd de heer J. v.d. Akker uit Maassluis kampioen met zijn kanarie „Oranje Rood." 3n de C. klasse wees de jury de heer A. v.d. Berg (Maassluis) met zijn kanarie „Oranje Rood Isabel" aan als kampioen. De tentoonstelling is geopend tot zater dagavond, dan zal ook de uitslag van de verloting worden bekend gemaakt MAASSLUIS Maandagavond speelde het eerste herenteam van Advendo tegen Nado 2 de eerste thuiswedstrijd. Hoewel gehandicapt door het ontbreken van drié spelers, dte tot de vaste kern van dit team behoren, slaagde Advendo er tóch in een gelijkspel te behalen. De eerste set werd met 1513 door Advendo gewonnen, doch de tweede en derde set gingen met resp. 15—5 en 1510 verloren. Vooral in de tweede en het begin van de derde set werd er zeer onzuiver en rommelig gespeeld. Halverwege de derde set herstelde Advendo zich en dit herstel 2ette zich voort ln de vierde set, die de beste van de wedstrijd was. Met rustig opbouwend spel en enkele zeer goede smashes werd deze set met 157 door Advendo gewon nen. SCHIEDAM In de maand oktober slaagde een aantal leerlingen van sport school Bishoff voor het judo-examen. Jeugdjudo gele slip: Kees Henderson^ Ron Keyzer, Kees Konings, Jan Konl- nenburg. Hans Koppenhagen, Kees Schuurmans. Gele band: Jan van Dort, Jan Noomen,. Willem-Jan Nooteboom, Henk Vlootman, Dennis Verheul, Jaap Verwey., ?,j' Senioren gele band: S. Groem G. C. y.d. Harg, A. Lagerwaard.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1