Debat over wijkorganen anti-climax werd College voert voorstel af een weinig gediplomeerden Ziekenhuizen hebben te AGENDA GAB-kantoor nu gereed Raad wil bibliotheek in Babberspolder BOTTERDA „Haven betekent behoud van Hoek van Holland" Morgen roept de klok A' Zang en declamatie Nieuwe Oosterkerk Eerst voorlichting over wijkopbouwwerh Verbetering in 1967 tot stand? Vlaardingen Zuidwijk pijnlijk getroffen Veel bezoekers bij N.C.R(eis)V. Minder behoefte aan bouwvakkers Twee auto's over de kop L. v. Marion (52) hoofd van B.B.-Kring Z.-Hoïland-C Burgerlijke stand Geen „verrassingen" voor Maasland Filiaal Holy vond geen genade Gemeenteraad heeft forse agenda B. Kleywegt op VVV-vergadering Gunstig boekjaar bij Key Kramer Del! o I en> mmnf r Resultaten gelijk bij Wilton-F.-Br ons werk Over maar zonder wijkorganen Geld uit bureaus gestolen Bijbel-expositie in Museum voor Land en Volkenkunde Medische diensten DE ROTTERDAMMER Pagina 4 ZATERDAG 6 NOVEMBER (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het met spanning tegemoetgeziene debat over de wijkorganen is vrij dagavond als een nachtkaars uit gegaan. De verschillen van inzicht leidden tot een voorstel van orde van de heer E. P. van der Veen (prot.) om eerst de raad voor te lichten over wijkwerk en stedelijk opbouwwerk en dan weer te komen met het nu ter tafel liggende voor stel. ...en maandag en dagelijks en dagelijks Maandag open SPRAAKVERWARRING Niet fair W/i red P3* (b.( ROTTERDAM Het was een mooie avond, vrijdag in de Nieuwe Oosterkerk waar woord- en toonkunst samengingen. Rotte s Chr. Gemengd Koor o.l.v. Lau rens van Wingerden zong enkele koren uit het door deze vereniging kort geleden in zijn geheel uitgevoerde oratorium „Saul" van G. F. Handel, en al verving ditmaal het orgel (dat bespeeld werd door Tini Snoek) het orkest, wat uiter aard een minder volle klank tot gevolg heeft, toch hébbeD Je aanwezigen ook nu kunnen genieten van een mooie, gave uitvoering der vier fragmenten uit dit wonderschonewerk. Tussen de delen werden enkele bijbelteksten gelezen door Adne Minaar, die dit rustig en op een duidelijke toon deed. Ook bij een aantal in wisselzang gezon gen Gezangen verleende het koor zijn medewerking, evenals de fluitist Ab Ko- nig. die bovendien een Capriccio van G. Ph. Telemann verdienstelijk weergaf. •Leerlingen van de A. W. P. Idenburg- school verzorgden op te waarderen wijze de declamatie in werken van W- A. P. Smit, Henri Bruning, J. H. de Groot (Saul en David, waarbij het eerstgezon- gen oratoriumfragment voortreffelijk aansloot) en Gerrit Waanders (Zo ik niet had geloofd). De heer J. A. van Lambalgen droeg een werk voor van Michiel v. d. Plas het bekende en indrukwekkende „The greatest show you ever saw" dat hij vooraf liet gaan door een kleine uiteen zetting van de betekenis van deze schep ping. Laurens van Wingerden liet op het orgel een eigen werk horen: een fraaie in gematigd-moderne stijl geschreven Partita over Gezang 91 in vijf delen: Pastorale - Canon in de kwart - Beci- nium - Koraalfugato en Finale, een compositie waarmee hij veel eer inlegde. De opbrengst van de avond is voor de in de toren aan te brengen lutdklok. W. P. VERHEUL ROTTERDAM Blijkens een mededeling van de raad van bestuur beantwoorden de gecombineerde resultaten van Wilton-Fijen- oord-Bronswerk N.V. aan het gematigd opti misme, waarvan in heï jaarverslag over 1964 uiting werd gegeven. Men verwacht, onvoor ziene omstandigheden, voorbehouden, dat de resultaten over 1SS5 die van het voorgaande laar zullen benaderen. Voorts Is meegedeald dat na de fusie van eind 1964 tussen Wilton-Fijenoord en Brons- werk de organisatie thans zover is gevorderd dat naast de moedermaatschappij Wilton- Fijenoord-Bronswerk N.V. de werkmaat schappijen Dok- en "Werfmaatschappij Wil. ton-Fijenoord N.V. en Bronwijk-Fijenoord N.V. zijn geformeerd. De laatste werd in juni van dit jaar uit Bronswerk N V. gevormd, waarbij de naam gewijzigd werd in Bro.nswerk-Fijenoord N.V. en o.m. het grootste deel der roerende goederen van de machinefabrieken te Schiedam erd inge bracht. De Dok- en Werfmaatschappij Wil- ton-Fijenoord N.V. werd opgericht met in gang van 25 oktober 1965. In deze maat schappij leeft dus de oorspronkelijke naam van de moedermaatschappij voort. T»e raad stond geheel achter dit voorstel. Zo werd besloten het voor stel voor subsidie aan het wijkorgaan Nieuwelant af te voeren en, binnen een redelijke termijn, na voorlichting hierop terug te komen. Voor het zover was hadden de ver schillende fraktïes het hunne gezegd over het agendapunt, want een voorstel was het niet te noemen zoals de heer S. Barendregt (soc.) opmerkte. Bijna alle sprekers waren het er over eens dat dit voorstel geen antwoord was op de motie die in mei was Ingediend en waarin werd gevraagd een standpunt bepaling van het college ten aanzien van de wijkorganen. De heer J. van der Linden (kath.) stelde dat men om een standpunt over de wijkorganen in het algemeen had gevraagd en niet alleen over het „Nieuwelant". De heren G. Dorsman (lib.) en Van der Veen vonden het voorstel eveneens niet helemaal wat zij met de motie hadden bedoeld. De heer Van der Linden vroeg of het niet beter zou zijn het rapport van de commissie ad hoc die een onderzoek naar het culturele leven in Vlaardingen heeft ingesteld bekend te maken. De heer Van der Veen stelde zonder meer dat de raad het beste voorgelicht kon worden over de hele materie omdat men nu sprak over zaken waar niemand het fijne van wist. Ook hij zou graag het rapport van de commis sie ad hoe snel willen zien. De heer Barendregt had op zichzelf geen bezwaar tegen subsidie maar hij wilde dan toch wel precies weten wat er fVan een onzer redacteuren) ROTTERDAM De gemeentelijke zie kenhuizen hebben nog te weinig gediplomeerden onder het verplegend personeel, zo blijkt uit de beleidsnota van de wethouder voor volksgezondheid. Ter 1 juli was het personeelstekort in Dijkzlgt-, Bergweg- en Zuiderziekenhuis achtereenvolgens 6, 6 en 1® pet. in de begroting is het aantal gediplomeerden op 60 pet geraamd, maar in feite beweegt het zich ai jaren rond de 50 en het is na 48. Hierbij speelt de invoering van de vijfdaagse werkweek in 1961 een be langrijke roL Toen was er al een landelijk tekort aan gediplomeerden en dat steeg mede door een reële verlen ging van de vakanties aanzienlijk. Aan gezien eerst 18 jaar na de geboortegolf van 1946 een beter aanbod van leerlin gen kon optreden kan voor 1967 geen hoger percentage gediplomeerden wor den verwacht. Het aantal aanmeldingen verloopt gunstig. Wat de medische dienst betreft, op 116 geregistreerde specialisten waren er per 1 juli zeven vakatures en voor assistent geneesheer acht op een totaal van 122. Bij het paramedische personeel bedroeg het aantal vakatures in de groep gediplo meerde analisten 34 op een totaal van 93, waartegenover staat dat het aantal in SCHIEDAM Verdring Musis Sacrum: Pers. Ver. „Vegla", feestavond, 20. Tivoli: Schied. Jaizz. Soc. „Guillaume", bijeenkomst, 20.30. Chr. Soc. Belangen: Geref. Jeugdsamen- komst, 20. Irene: Geref. Jeugdsociëteil, dansavond, 20: Rijks HBS, klasseavond, 20. Wijkcentrum: Comité Samen-w. Gere- patrieerden, contactavond, 20. Arcade: Ned. Ver. „De Verzamelaar", Ruilbeurs, 20. Irene: Aquarium- en Terr.ver. Aqua- Fauna, Contactavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- damse redactie Lange Kerkstraat 28, tel. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangele genheden 01898-6619). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.3019.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Rembrandt, Rembrandt- laan 5b. tel. 268855 Bethelkerk: Avondgebed, 19.30. er> morsen Immanuélkerk: Zangdienst, dhr. J. van Lambalgen, m.m.v. Cantate Deo, 19. Bijkantoor De Rotterdammer, Vlaar dingen, Smalle Havenstraat U> tel. 6775 (b.g.g, 010-115588), Uitsluitend redactie zaken 9493 (b.g.g. 6819). Klachten bezorging Vlaardingen: G. Bodenstab, Van Beethovensingel 147c, tel. 7270, maand, t/m vrijd. 1819,30, zaterd, 17.30—19 uur. Belangrijke telefoonnummers Vlaardin gen: Brand 4444; G.G.D. 2541. opleiding zijnde analisten 32 groter was dan. het begrote. Over de bouwplannen voor de zieken huizen meldt de nota dat binnenkort het nieuwe beddenhms van Bergweg in ge bruik zal zijn. De bedoeling is dan spoe dig het behandelhuis te gaan bouwen in het kader van het fasen project. Voor de uitbreiding van het Zuiderziekenhuis zal in het voorjaar van 1966 begonnen kun nen worden met het grondwerk voor het behandelgebouw. De rijksgoedkeuring is in vooruitzicht per 1 juli van dat jaar. Volgens de nota verdient het aanbeve ling om, rekening houdend met de op bouw der bevolking naar levensbeschou welijke richting, na te gaan In hoeverre er nadien behoefte bestaat aan uitbrei ding van het aantal bedden in de ge meenteziekenhuizen. D$ consequenties van de vestiging van een medische faculteit ten opzich te van het aantal ziekenhuisbedden zijn nog niet te overzien. B en W zullen attent moeten blijven op de vraag of de nodige voorzieningen, die ten. behoeve van het onderwijs in Dijkzigt worden getroffen mogelijk leiden tot vermindering van. het aantal in de overheidssector beschikbare bedden. Een begin is gemaakt met de uitbrei ding van het materiaal van de ambulance dienst van de GG en GD. In 1966 zullen vijf ziekenauto's aan het wagenpark wor den toegevoegd. Het plan tot reorganisa tie en uitbreiding voorziet in aanvulling met zes auto's, zodat het totaal dan 22 wordt. ROTTERDAM Het Gewestelijk Arbeidsbureau zal maandag de deuren van het nieuwe pand aan de Schie- damsevest openen. Vrijdag was het er een drukte van belang, niet van be zoekers maar van de ambtenaren die volop bezig waren hun spullen die door vele vrachtwagens naar het nieuwe gebouw waren gebracht onder te bren gen in gloednieuwe kasten en bureaus. Het GAB is namelijk verhuisd van het langzamerhand veel te klein geworden kantoorpand aan de Tweede Middelland- straat. Het nieuwe gebouw, ontworpen in opdracht van de Rijksgebouwendienst door ir, H Geistdorfer, is maandag dan wel open voor het publiek, de officiële opening zal half januari worden verricht door staatssecretaris X F. de Meijer. Dat de overgang van oud naar nieuw een bijzonder grote sprong is blijkt wel uit de woorden van ir. X A. de Wildt, GAB-directeur, die spreekt over verhui zing van een krot naar een nieuwe woning. De gehele inrichting van het zes ver diepingen hoge pand is aan de praktijk aangepast. De afdeling waar de meeste mensen komen is op de begane grond. Op de 2esde verdieping is een fraaie kantine voor het personeel die tevens dienst kan doen als voorlichtingszaal. Op de vijfde verdieping sluit de zaal voor een permanente beroepententoonstelling daarbij aan. De vierde verdieping wordt ingenomen door de beroepskeuze-advi seurs die zelfs een eigen lokaaltje hebben gekregen. Op de derde verdieping zijn de direc- tievertrekken en twee vergaderzalen, een grote en een kleine. De bemiddelaars bezetten de overige etages. Het gebouw Is sober maar stijlvol ingericht. Er zijn mooie houtsoorten gebruikt en op diverse plaatsen zijn kunstvoorwerpen aangebracht. Op de be gane grond is ook de minder-valldea afdeling. Dit gedeelte is zonder trappen of andere obstakels te bereikt», ook door wagentjes. concreet ging gebeuren. De aan een sociologisch onderzoek zoals het wijkorgaan voorstelde vonden de meeste sprekers niet erg gelukkig zolang er geen juiste interpretatie was van het wijk werk. De heer G. Wapstra (prot.) zag liever de Vlaardingse Gemeenschap ingescha keld om dit werk te doen. Hij vond ook dat er bekend moest zijn in hoeverre het wijkorgaan kon steunen op medestanders of donateurs. Subsidie wilde hij alleen geven als het wijkorgaan eerst zelf liet zien wat het wilde. Burgemeester mr. X Heusdens begon met te zeggen dat hij voor alles duide lijkheid wenste. De spraakverwarring was nu zo groot dat er allerlei misver standen optraden. Hij memoreerde de hele voorgeschiedenis van het wijk orgaan. Aan de hand van de notulen van de besprekingen met het „Nieuwelant' toonde de burgemeester aan dat er wel degelijk door het bestuur van het wijkorgaan was gesteld dat men een sociologisch onderzoek wilde. „Als er dan nu publikaties verschijnen waarin de voorzitter van het wijkorgaan zegt dat het anders is, dan is dat bezijden de waarheid", aldus de burgemeester. De heer Heusdens stelde nadrukkelijk dat er tot op de dag van de raadsverga dering geen reacties van de zijde van het wijkorgaan waren gekomen op de redak- tle van de notulen, zodat men mocht aannemen dat men ermee akkoord ging. „Er moeten geen andere dingen verteld worden dan er zijn overeengekomen." De burgemeester maakte duidelijk dat het college geen bezwaar heeft tegen subsidie. De meerderheid wil echter geen koppeling aan een onderzoek. De burge meester zelf en de heer Wapstra wilden dit wel om het orgaan een kans te geven van de grond te komen. Door dat onder zoek zou da gemeenteraad dan tegelijk een inzicht in de materie hebben. De meerderheid van het college wilde zo'n onderzoek ook wel, maar los van de (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Vrijdagavond is tij dens de bestuursvergadering van de Stichting wijkopbouw Zuidwijk opnieuw de vraag aan de orde gekomen wat de status is van de wijkopbouworganen. Uit een telefoongesprek dat secretaris W. P. van Brakel met een ambtenares had, bleek, dat zonder de voorkennis van de wijkopbouworganen een gemeentelijke werkgroep is geïnstalleerd die zich met de toekomstige status van dergelijke stichtingen gaat bezighouden. Deze me dedeling ontlokte ds. A. X Janssens de opmerking: „Er wordt zonder ons over ons beslist. We hebben niets te 2eggen!" Besloten was reeds, voordat men van het bestaan van deze werkgroep wist, een onderhoud aan te vragen met de burge meester, waarbij de verschillende stede lijke wijkopbouworganen zouden infor meren wat precies de taak van deze instellingen inhoudt. Verder werd op deze vergadering, die ditmaal hij afwe zigheid van voorzitter Duyster, door pastoor A. M. Sluijs werd geleid, mede gedeeld dat de activiteiten tijdens de kinderboekenweek als geslaagd mogen worden beschouwd. Aan de orde kwam ook de vraag hoe de ongeorganiseerde rijpere jeugd het beste in de wijk kan worden opgevangen. De stichting ziet daarbij als taak deze jeugd ruimte te bieden voor eventuele hobby's. Aan de hand van een enquêteformu lier, dat in Crooswijk wordt gebruikt, om te onderzoeken hoe daar het beste aan bejaarden de nodige diensten kunnen worden verleend, zal worden bekeken of deze vragenlijst, al dan niet aangepast ook voor Zuidwijk bruikbaar is. Uitvoe rig werd nog ingegaan op een verslag van een bespreking die heeft plaatsge vonden tussen verscheidene wijkpromi- nenten over de - verkeersveiligheid in Zuidwijk. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Bij een inbraak in een fabriekspand aan de "Westzeedijk is in de nacht van donderdag op vrijdag uit een opengebroken bureaulade ongeveer honderd gulden gestolen. Vermoedelijk is men binnengekomen door inklimming. Op dezelfde manier kwam' men in dezelfde nacht binnen bij een carrosse- riefabriek aan de Bomissestraat. Bureau laden en kasten werdend oorzocht, waar bij 40 gulden aan kleingeld en 1367 Belgische francs werden weggenomen. ROTTERDAM In de loop van de cember komt in het Museum voor Land en Volkenkunde de tentoonstelling „De wereld van de Bijbel". Het is een expositie die werd georgani seerd naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van het Nederlands Bijbelgenoot schap en die reeds in diverse plaatsen in Nederland te bezichtigen is geweest Behalve uit christelijk oogpunt is zij ook van belang voor geïnteresseerden in de Joodse historie, de archeologie en de cultuurhistorie. De expositie trok in andere -steden tienduizenden bezoekers. Rotterdam be sluit de rij. ROTTERDAM De collecte voor de kinderuitzending van zaterdag 30 okto ber, georganiseerd door de Rotterdamse Raad voor Kinderuitzending, heeft 16.179.51 opgebracht. subsidie. Ook dan zou de raad toch zij" informatie hebben. De burgemeester wees er op 'dat aan vaarding van het minderheidsvoorstel in ieder geval een beeld zou verschaffen van de bedoelingen van het wijkorgaan. Hij stelde nog eens duidelijk dat wat de minderheid wilde, voortgekomen was uit de voorstellen van het wijkorgaan, on danks wat er van die zijde daarna over de zaak weer was gezegd. Het komen met een voorstel over wijkwerk in het algemeen is gebeurd, want er zijn niet meer van die organen dan alleen „Nieuwelaht", aldus mr. Heusdens. Bij aanvaarding van het meer- derheldsvoorstel achtte de burgemeester de subsidie eigenlijk overbodig, want in dat geval zou het wijkorgaan- zijn aktivi- teiten staken. Utelndelljk kwam het voorstel hele maal niet in stemming. De raad sprak zich uit voor afvoering van het voorstel. De heer Van der Veen, en daarmee de hele raad, kreeg de toezegging dat er een voorlichting zal komen, maar dat het college vrij moet zijn in de keuze van de voorlichtende persoon. De heer Van der Linden wees er nog op dat het voorstel binnen redelijke termijn weer in behandeling moest komen. Ook dit werd toegezegd. (Van een medewerker) VLAARDINGEN - Dat het nemen van skilessen een prettige en tevens zeer vermakelijke bezigheid is, zagen de zeer vele belangstellenden vrijdag in dè Stadsgehoorzaal op een filmavond van de N.C.R,(eis)V. Deze film speelde zich af in de omgeving van Chamonix in Frank rijk, dat een waar lustoord is voor de wintersport. Tijdens de volgende film maakten allen enkele wandelingen in Zwitserland, in de omgeving van Spiez, Adelboden en Kan- dersteg (Berner Oberland). Na de pauze maakten de bezoekers een goed gepiabde rondreis door de graaf schappen Cornwall en Devonshire in Engeland, een filmproduct met fraaie landschappen, lokkende kusten, wilde paarden en andere accenten. De NCRV heeft ook dit jaar weer een reis naar Israël op haar programma staan en iets daarvan werd getoond op de laatste film die handelde over het ont staan van en het leven in een Kibboets nabij de Dode Zee. Er zijn speciale reizen georganiseerd voor jeugdleden van 16 tot 21 jaar en voor leden van 21 tot 35 jaar. De heer J. Kennedy gaf de jeugdige aanwezigen advies deel te nemen aan de Kerstreizen. Namens de plaatselijke afdeling van d NCRV hield de heer D. de Bruijn een inleidend praatje waarin hij de aandacht vestigde op de plaatselijke aktiviteiten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAMAXAARDINGEN De maand september heeft geen noemens waardige wijzigingen gebracht in ket beeld van de arbeidsmarkt in het gebied van bet Gewestelijk Arbeidsbureau Nieuwe "Waterweg-Noord. De geregi streerde arbeidsreserve steeg iets in de sectoren bouwnijverheid en horeca en in de metaalbewerking viel een geringe teruggang te constateren. Het aantal openstaande aanvragen ver minderde van 4.975 tot 4.769. Deze daling betrof vooral de bouwnijverheid, waar de vraag met 103 terugliep. In alle beroepsgroepen verminderen de aanvra gen voor jeugdige arbeiders. Bij de laatste kwartaal-enquête op de personeelsvoorziening in het bouwbe drijf viel voor de woningbouw een zekere „honger" naar werk te constate ren met het gevolg dat het aanvragenbe- stand hier wat terugliep. De personeels tekorten zijn in deze sector dan ook gering. In de chemische sector neemt de vraag naar personeel nog toe als gevolg van de vestiging van nieuwe ondernemingen en uitbreiding van bestaande bedrijven. De in het Botlek- en Europoortgebied inko mende pendel van de Zuid-Hollandse eilanden en Noord-Brabant is dan ook h°f groot. Ook naar metaalbewerkers blijft onvermindecd een grote vraag be staan. De buitenlanders die zich nog regelma tig bij het GAB. laten inschrijven kunnen in het algemeen nog steeds op korte termijn worden geplaatst. Niette min heeft een aantal ondernemingen thans gameid hun bestand aan buiten landse arbeidskrachten niet verder te willen opvoeren. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Vermoedelijk door slippen op rails sloeg vrijdagmorgen op de Petroleum weg de 26-jarige groepslei der L. Schakel uit de Burg. Van Esstraat met zijn auto over de kop. De man had pijn in het rechterbeen en liet zich bij zijn huisarts behandelen. De auto werd zwaar beschadigd. Op de kruising Dreef-Groene Hilledijk sloeg de 25-jarige chauffeur A. Blad uit de Rosestraat, met zijn auto over de kop toen hij plotseling moest remmen voor een van rechts komende auto. Zijn lin kervoorwiel blokkeerde. De motor van de auto begon te roken, waarna de politie met een schuimblusser dit begin van brand doofde. De man liep geen letsel op, de auto werd ernstig bescha digd. ROTTERDAM Als opvolger van de heer A. L. Nouwens, die eind februari volgend jaar zal worden gepensioneerd, heeft het bestuur van de B.B.-Kring-Zuid- Holland C (Rotterdam en zestien omrin gende gemeenten) tot hoofd bescherming bevolking benoemd de heer L. van Marion (52) uit Rotterdam. De heer Van Marion was vóór zijn indiensttreding bij genoemde kring op 1 januari 1962 kolonel bij de staf van het Iste Legerkorps der Koninklijke Land macht. Na zijn ontslag uit de krijgsmacht aanvankelijk belast met de leiding van de B.B. in het distrikt Linker Maasoever, is hij -de laatste drie jaren reeds als plaatsvervangend hoofd voor het gehele gebied van de kring opgetreden. De funktie van plv. hoofd BB. zal van 1 maar 1966 af worden vervuld door de heer H. P. Arends uit Delft, sedert 1 april 1963 bij de kringnoodwacht werk zaam als hoofd operatién en mobilisatie. VLAARDINGEN Getrouwd. Petrus Stigter ZZen Bastiaantje Kerkhoven 20. Geboren; Johannes Elisabeth Willem Pieter zv P den Holtan- d®r en N Bruin Beukenstraat 12; Jenny dv u Roodenburg en G Verschoor Van Wesem- oekestraat 71; Herman Anton z v B van Doom en P van der Kraan Kom Spelman- str 6: Marcel Eduard zv H J van der Moer en F T Smit Stationsstraat 131; Yvonne Gerarda dv T J M van der Meer en C H Klinkenberg Dr Wiardi Beekmansingel '125. MAASLAND De commissie tot on derzoek der gemeenterekening en be- drljfsrekenhigeii 1963 heeft in haar aan de gemeenteraad uitgebracht rapport op nieuw op kredietbeperking aangedrongen. B. en "iV. stemmen daarmee ten volle in en schrijven in hun toelichting dat door het tijdig aan de orde stellen van de nodige begrotingswijzigingen en dooreen intensief contact tussen de afdeling fi nanciën en met name de dienst gemeente werken inderdaad kan worden voorko men dat, zoals in het recente verleden het geval was, zich onaangename ver rassingen zuilen voordoen. Het rapport komt in behandeling in de dinsdagavond te houden vergadering van de gemeenteraad. De agenda voor deze vergadering omvat verder een aantal for mele zaken die vermoedelijk weinig tijd zullen vergen. O.a. betreft dit een wijzi ging van de bezoldigingsregeling voor gemeentesecretarissen. Verder zal een aantal verhuringen moe ten worden verlengd, waaronder die van het sportterrein Kerklaan aan de Maas- Iandse Voetbal Vereniging. B. en W. stel len zich voor hierover met een nieuw voorstel te komen zodra het tweede sportterrein gereed zal zijn. Over de drinkwatertarieven zal de raad opnieuw een beslissing moeten nemen. Het raadsbesluit waarbij de huidige ta rieven werden vastgesteld is door Gede puteerde Staten goedgekeurd tot 1 ja nuari 1966. B. en W. zijn echter van me ning dat de tarieven voorlopig nog ge handhaafd kunnen blijven, zodat zij de raad voorstellen thans geen wijzigingen in de tariefstelling aan te brengen. e VLAA.R.DrNGFN Vrijdagavond Is de eerste openbare les gegeven van een cursus Hatha Yoga. In het vervolg zullen iedere week lessen worden gegeven op vrijdag in het Groene Kraisgebouw aan de Floreslaan door de heer E. WendmuUcr vc® Elge en zijn assistenten. Vrijdag 12 november er nogmaals een openbare les. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Ondanks een uitstekende verdediging van wethou der H. K. van Minnen heeft de raad vrijdagavond het voorstel tot stich ting van een bibliotheekfiliaal in Holy met 26 tegen vier stemmen verwor pen. Vóór stemden de vier wethou ders. Met dezelfde stemmenverhou ding, maar nu de raad voor en de wethouders tegen, werd een motie van de heer F. de Graaf (soc.) aange nomen waarin werd gevraagd het voorstel in te trekken en te komen met de oorspronkelijke plannen voor de stichting van een filiaal in de Babberspolder, De commissie voor de bibliotheek had een dergelijk filiaal geadviseerd maar het college stelde dat men nu kon komen, met weinig kosten, tot een filiaal in Holy, dat ook voor de Bab berspolder binnen bereik ligt en waar mee de nieuwe wijk ook geholpen is. Dé raad ging bij monde van de heren H. M. J. Halkes (kath.) tegen dit voorstel In. Men betreurde het dat het college een advies van de commissie zo maar naast zich neerlegde- Er was al lang een filiaal (Van onze correspondent) ROZENBURG Dinsdagavond komt de gemeenteraad om half acht bijeen voor het afwerken, van een vrij lange en gevarieerde agenda. Punten van behandeling zijn onder meer de installatie van de heer A. J. van Schaick Csoc.); grond verkopen; vaststel ling van de vergoedingen van het bijzon der kleuter en lager onderwijs; vaststel ling van de vergoeding van het vakon derwijs van de bijzondere lagere scholen; voorstel tot benoeming van mevr. M. J. Riga-Balylé tot hoofdleidster van de te stichten 2e opbare kleuterschool; een delegatiebesluit inzake de benoeming van kleuterleidsters; medewerking bij aan schaf leermiddelen van de Chr. nationale ulo-school; wijziging van de Algemene Politie Verordening tn.b.t. te koop aan bieden van eet- en/of drinkwaren: ver hoging van de vergoedingen van het brandweerpersoneel; vaststellen van een nieuwe verordening op de hondenbelas ting: wijziging van de plaatselijke veror dening op de Winkelsluitingswet; voor stel tot aanwijzing van voetgangersover steekplaatsen; wijziging van de rechtspo sitieregelingen van het gemeenteperso neel; intrekking compensatieregeling AOW voor het gemeentepersoneel; be schikbaarstelling van een krediet voor de restauratie van de windkorenmolen „De Hoop"; beschikbaarstellen van een kre diet voor het ontwerpen van een plan voor een zwembad. SCB rd Is rouw mis» (}a Vsa in de Babberspolder gewenst had dit duidelijk ultgesprok schillende gelegenheden, zo werd Jtr De heer Van Minnen stelde dat hij de raad helemaal niet piS Het was volgens hem bekende een plannen voor de Babberspolder jtctó bestedingsbeperking waren doaïï mé Ook de rijksgoedkeuringen 'rijn r-i, lief maar te krijgen. Hij verweet dek® niet fair te zijn want met het san» dit len van de urgentielijst was er nS ts komen opdagen met een bibliotheek! de Babberspolder. „Maar nu komt- 11 daar weer mee aan als er een ma)V f is waarmee twee wijken gediend kJ worden." De heer Van Minnen betreurde het l'Ofl zeerste dat de raad niet wilde mea met een plan dat, zoals de lakes liggen, een redelijke oplossing biedt Voor de suggestie van de heer ffii rü om het voorstel in te trekken voel* ftIS niets. „Waarom," zo zei hij. S college worden verweten voet bij stol houden uit zelfrespekt. Hetzelfde 8 Tijde De gegronde verdediging, kon raad echter niet van zijn standi brengen, dat zijn advies een, beter n®, had verdiend dan terzijde te won sllffl gelegd. Unaniem ging men dan*; ah'e mee met het voorstel van de heer Graaf. s al pui (Van ome correspondent) HOEK VAN HOLLAND „Een haven aan de noordkant van de Noorderpler zal op de duur veel voor het behoud en de economische toe komst van Hoek van Holland beteke nen." Deze woorden sprak de vroege re voorzitter van de Hoekse wijkraad, de heer B. Kleywegt, vorige week op de vergadering" van de" VW. De heer Kleywegt is er de man niet naar om losse frasen te poneren en zijn uitspraak geeft op z'n minst te denken. Temeer omdat de heer Kley wegt zijn bewering staafde met enke le argumenten. Een eventuele haven of zelfs een werkhaven aan de Hoekse zijde van de Nieuwe Waterweg wordt als regel fel bestreden. Van vele zijden werden argumenten aangevoerd tegen het ontstaan van een dergelijke haven. Zo is al vele malen gesteld dat Hoek van Holland als recreatieoord ten on der zou gaan bij het ontstaan van een haven. „Dat is bepaald onjuist", zo stelt de heer Kleywegt Weliswaar zou aan een haven een bepaalde concessie moeten worden gedaan, maar die concessie zou zeker niet zodanig zijn dat de badplaats Hoek van Holland daardoor verloren zou gaan. In feite gaat het hier om een stuk strand bezijden de Noorderpier, dat maar enkele honderden meters beslaat Ve der naar het noorden zou het meest intensief bezochte strandgedeelte be houden kunnen blijven. Daarbij komt nog dat men niet weet welke gevolgen de verlenging van de Noorderpier zal hebben voor de aanwas van het strand. Het nadeel in de recreatieve sector zal echter bepaald wel meevallen, zo meent de heer Kleywegt. De voormalige wijkraadsvoorzitier voert echter sterke argumenten aan die plei ten voor het ontstaan van een haven bij de Noorderpier. Als die haven er niet komt, dan zal Hoek van Holland economisch een plaats van de laagste orde worden. De veranderingen die in de Waterweg hebben plaats gevonden SCHIEDAM If err Gem Grote Kerk JO ds Hoffman 17 ds Diepereloot Bethelkerk 10 ds Hemmes JT ds Wlssinic Opstandingskerk 10 ds Koïkert 29 ds Van -de Heuvel Vredeskerk 9 en 10.45 ds "Wissink 19 ds Van der teen Keühel De Rank 6.30 ds Vons Dorpskerk 10 ds V-ons Dorpskerk 19 ds Brummelkamp, jeugddienst. - Gerei Kerk Oosterkerk 10 -dr De Bruin 17 -dr Chr Ger Kerk Kerk Emmastr 116 9.30 ds Van Leeuwen 1-4.45 ds Van Leeuwen De Codksehool Ph de Goedestraat 162 9 en 15 ds Toorman. Ger Gem Kerk Westnieuw- land 10 en 17 ds Huisman. Rem Ger Gem Kerk Hoflaan 10.30 s Tj-alsma. Leger des Heils Gelbouw Baanstraat 10 Heiligingssamenkomst 19.30 Verlossingssa- menkornst. alsmede het steeds intensiever worden de scheepvaartverkeer hebben tot ge volg dat - de ligplaats van de Stoom vaart Maatschappij Zeeland en British Railways zeer dubieus is geworden. Sterker gezegd kan men stellen dat de huidige manier van meren van de dag en nachtdienst op Engeland een gevaar oplevert voor de scheepvaart De tijd lijkt niet ver meer dat de lijndiensten van hun vertrouwde ligplaats aan de Harwichkade moeten gaan Verdwijnen. Waar moeten die diensten dan naar toe. Ais er geen haven komt gaan ze voor Hoek van Holland verloren. Ruim honderd havenarbeiders zouden elders emplooi moeten vinden, tientallen be ambten van de kantoren eveneens. Doua ne en marechaussee zouden uit de Hoek worden teruggetrokken en als spoorweg- knooppnnt zou de Hoek geen betekenis meer hebben. Hoek van Holland zou alleen maar een woonoord worden met in de zo mermaanden enige recreatieve moge lijkheden. Of die haven er zal komen? De berichten lopen nogal uiteen, maar de heer Kleywegt heeft tamelijk posi tieve gedachten in die richting. Per soonlijk hoopt hij er in elk geval op. Wat de verlenging van de Noorderpier betreft, de heer Kleywegt ziet daarin een tijdelijke hindernis voor de recreatie. Wanneer het echter goed wordt gespeeld kan er voor Hoek van Holland een belangrijk winstpunt uitkomen. Wanneer men de verschillende factoren kan com bineren wordt de Noorderpier niet alleen een waterkering van formaat en een uitstekende toegang van de Waterweg, maar ook een toeristische attractie van formaat Het belangrijkste is echter dat de- lijndiensten voor Hoek van Holland behouden blijven. Dat is niet alleen van belang voor diegenen die er direct bij betrokken zijn. Er zijn in de Hoek ook zeer vele bedrijven die indirect belang hebben bij het behoud van deze diensten. Wind Kethel De Ark 9.30 ds Van StrienMAASSLUIS Herv Gem Grote Kerk 10 ds 14.30 ds Baas Magnalia dei Kerk 20 dr "Wind 17 prof dr Verkuyl De goede haven 10 ds Baas 17 dr De Bruin Jullanaicerk 10 prof dr Verkuyl 17 ds Baas. Chr Geref Kerk 20 leesdienst 17.30 ds Prins. Herv Geref Evang gebouw Irene 10 ds Van de Heuvel Opstandingskerk 19 ds Van de Heuvel, Leger des Heils Lange haven 27 10 heiligingsdienst 12.15 zondagsschool 18.45 openl. pred G Verboonstr -1S.30 yefiosaings- samenkomst. Vrije Chr neret Gem Tutalaan 50 10 en 16 ds LTsselstein. Oud Geref Gem Jeugdhuis, Haven 97 10 en 17 ds Luitjes. VLAARDINGEN Herv Kerk Grote Kerk ds Bends 17 ds Biesbroek Nieuwe Kerk 10 ds Van Noort 17 ds Bouterse Bethelkerk 10 d« Van Veen 19 ds Van Noort Immanuel- kerk 10 ds Stoke 19 dhr Van Lambalgen, ROZENBURG Herv Gem Immanuelkerk zangdienst Rehobothkerk 9 en 10.30 ds Biel 9 45 ds Comeider 18.30 ds Evelein D 29 ds Bouterse (HA) Ichtuskerk 10 ds Schans 945 ds Evelein. Geref Kerk 9.30 Schouten 17 dhr Westsnaas Holyziekenhuis dankstond en 18.30 ds Van Leeuwen, 9 ds De Boer Harmonie Commissie Het Geref Kerk 9.30 en 15 ds Bijkerk. Geref Woord 10.30 ds De Jong. Ger Kerk Kerk Vrijgem 9,45 en 16.15 ds Deddens. Oosterkerk 10 ds Tiemersma 17 drs Kou-HOEK VAN HOLLAND Herv Gem 10 ds wemhoven Emmauskerk 9 en 10.30 drs Wassink 10 ds Gall. Geref Kerk 10 en 17 Koirwenhoven 17 ds Swen Pniëlkerk 9 ds ds Ruitoan. Herv Evang 14 30 ds Krol 10.30 ds Aalhersberg J7 ds Tiemersma Stelwagen. Vrijz Herv 19 ds Van Maranathakerk 10 ds Lever 17 ds Krol. Hartesveldt. Meijer oogstdienst 19 ds Kalkman Herv Rusthuis 9 ds Kalkman oogstdienst Ichtus- centrum 10 30 ds Kalkman oogstdienst Jeugd- en Kinderkerk Sursum Corda 10 dhr Van de Stoep Cat lokaal Grote Kerk 10 mej Beekman Gen de Wetstraat 10 dhr Mostert. Geref Kerk Immanuelkerk 9.30 ds Dereksen 16.30 ds Aaftink Maranatha- kerk 9.30 ds Aaftink 16.30 ds Dereksen. Geref Kerk Vrijgem 8.30 en 14 30 a Van Tongeren, dajikstend. Chr Geref Kerk 9A0 «n 16.30 ds De Jong Ned Prot Bond 10.15 ds Beukman. Leger des Heils 10 heüingmgsdienst 18.45 openluchtsamen komst op de Markt 19.30 veriossinaSsamen- kornst o.l."/. majoor Wip en kap De Juencker. Bapt Gem 10 ds Bolderman 19.30 ds Van de Vlis. MAASSLUIS De directie van Key en Kramer N.V,, Nederlandse Ruberoid Maatschappij deelt mee, dat de gang van zaken in het lopende boekjaar bevredi gend is. De in 1964 sterk gestegen omzet handhaaft zich op dit niveau. De kosten stijging, kon door verschillende maatrege len voor een groot deel worde, opgevan gen. Onvoorziene omstandigheden voorbe houden verwacht men dan ook dat de resultaten over 1965 weinig zullen afwij ken van die over 1964 toen de winst toenam van 367.500 tot 866.600 en 12 procent dividend werd gedeclareerd plus vijf procent agio-aandelen, tegen tien procent plus vijf procent het jaar daar voor. Schiedam: J. van Buren, Buys Ballot singel 72-76. tel. 155050. A. Q C, Klomp, Jul. v. Stolberglaan 3, tel. 269952. W. H. F. Meijer, Swammerdamsingel 43, tei 269698. Vlaardingen: N, Warmolts, Hoflaan 37, tel. 2074. H. A. v. d. Hoeven, Emmastraat 115, tel. 3435. Maassluis: J. Collet, Zuiddijk 88, tel. 2002. Verloskundige mej. v. d. Veen, Jac. Catsstraat 24, tel. 2376, en mej. v. d Hoeven. W. jPijperplein, Maassluis West, tel. 4380. Rozenburg: H. C. y. d. Graaf, Anemo- nenlaan 2, tel. 2208. Hoek van Holland: H. J. Fokkens, Harwichweg 210, tel. 2566. TffETHOUDER voor kunstzaken (rouw mr. Zerienberg beeft in 6e van lioniirrdnz tiaar zin niet gekresen, voorstel,'de gemeentelijke kunstgebouw in één dienst, is niet afgeli imleld. Ze k dit graag gewild, want er was nogil kritiek en slaagde er in eerste instint niet in, die te weerleggen Had ik au meer tyd, zei ze in antwoord op de rep tabeie lijst vragen, dan /ou ik het alinea beter kunnen vertellen. Die tijd krügl want in de volgende raadsvergadering "kei bet voorstel nogmaals. Het punt was, de raadsvergadering om kwart over moeri zjjn geëindigd in verband met causerie van de Leidse hoogleraar pret A. Querïdo over de problemen, houdend roet de vestiging van de nu faeulteit september volgend jaar, Ea de wjjzers van de klok dit tijdstip wezen, had mejttflrouw Zeelcnberg de gen pas in eerste termijn beantwoord, voorstel had aangenomen kunnen w als de raad van de tweede termijn En dat deed de raad niet. De aoti-twol nair Worst stond er op, nogmaals het vos: te voeren, en daarmee tras voor drw< der de kans verkeken het voorstel toeh ea beetje in recordtijd af ie handelen. Mejul frouw Zeelcnberg kan zich nu in det^ mende veertien dagen voorbereiden op betere verdediging. Zq had nit de oi kingen moeten hegrijpen, dat niet iedi enthousiast is over haor plannen. En di met haar haast weerstanden opriep heter had zij gedaan als zij hei voorste! teruggenomen en gelijk met de be; die bjj de nieuwe dienst hoort, o had ingediend. De heer Worst gaf haar die hint Mejuffrouw- Zeelen-berg bleef* doof voor. TIROF. Querido heets de raadsleden een aantal belangstellenden zjjn ri gegeven op wat er allemaal moet gebn voordat de tnedi'rhc faculteit helemaal en zeilt. Uit wnt hij zei kon worden fi eludeerd, dat de offers, die voor die r «cbe fartilteit moeten worden gebracht, groter zijn dan men heeft kunnen vennoe den. De hoogleraar sprak over zoveel di zenden vierkante nieters grond, over groot aantal gehouwen, en de toebooriq moest wel duizelen. "Want hoe zit het met het bouwvolume? Moeten er, te» van de universiteitsgebouwen, andere ken onuitgevoerd blijven liggen? En welke Het is allemaal niet zo eenvoudig als professor vertelde. Wc kunnen «ma onttrekken aan de indruk, dat prof. Qaei in zijn enthousiasme een tikkeltje dreef. Vooral in zijn emotioneel getiat waarin hij uitriep, dat de Rotterd umversiteitsminded moeten worden en financiële offers dienen !e getroosten. 1 kom, professor, de Rotterdammers nooit in gebreke gebleven als op hen vom| een goede zaak een beroep werd gedasn En wat is feitelijk „universiteitsmmdecT in wezen meer den een kreet? In een infoe rnele vergadering heeft de raad zich nuf maals met de problemen rond de medischs faeulteit bezig gehouden. Eén ding is d»* opnieuw gebleken: de zaak ligt uitemuis moeilijk. De commi°sie-Vnn M abtim heeft tot opdracht de medische faculteit letterlijk uit de grond te stampen. Het gemeentel^ stuur dient ervoor te zorgen, dat alle be langen worden behartigd. Er is wijsheid nodig om het evenwicht te 'vinden. Ook is gebleken, dat de zaak nog bij lange na nit! in kannen en kruiken is. De soep staat «f maar er moeten nog allerlei kruiden Mi. Maar welke en in welke hoeveelheid? Voorts is zeker, dat het Ahoy'-complet óna januari een in-de-weg-staander is. En wet ïan? Zal de raad voor die tyd een vooreid hebben bereikt? Of gaat er toch een cnüm ontslaan in de keten van ezposiUö ZATERDAG 6 NOVEMBER 1915 (Van SCH1E1 ïvallene tfde zo Boellsem: «n krans Vantage, itrfstwee Een kle «te plei Jaren er «troma. ai Tijdelijke afwezigheid ven. Kitchener, Londen, 5 November. Officieel «'4™ bekend gemaakt d.tt gedurende how Kitcheners tijdelijke afwezigheid voo' ambtelijke aangelegenheden, mhusK' Asquith de zaken op het ministerie va» oorlog zal leiden. Onjuist is de bewering dat Kitchener zou zijn afgetreden. Herten. In de bos=chcn by Rcct'to- zwaag zijn in 5 dagen 30 herten SC Er werden er wel 100 gezien. Arcade: Ruilbeurs, bene: t 'rina, Co Pn r'tj Arcade: «a Cont Irene: "ond, 20. Wijkceni «ctavond ten boeren zjjn niet erg met deze ingenomen, die zich voeden op wei- en bouwlanden. hun,'1 -•en i Omblad '8 uur alli (eaheden I Agentscl «raat 139. Klachten te boven) fieiangrq witie 284 **8rm GG Apotheel «u 5b, t<

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 2