ek Aantal woningen staat leeg B. en W. beantwoordden vragen woningtekort H.Roelfsema legt krans bij oorlogsmonument Samenbundeling ehrist. gymnastiekverenigingen Ruim 1600 wandelaars liepen Klaproostoeht Drukbezochte receptie van ftl «i Na botsing doorgereden ttejtolteritommrr Ernstig gewonde bij autobotsing Vergadering C.M.B. voor WF-werknemers Verdienstepenning voor A. Rukshorn HBSS-kantine druk bezocht bij opening G.S.S. wint van Hermandad Intocht van Sint in Schiedam Aantal gewonden in verkeer Sprij's meubelen veertig jaar Wens van Gerei', jeugdclubs: Liberty verzorgde parcours 40-jarige begon moeilijk Jongen gewond bij botsing -uit- ■~r, «-"tebdammer Pagina j& MAANDAG 8 NOVEMBER 196S (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Indien men in een jaar tijd ongeveer 3500 wonin gen in de goedkopere „eet or kon bouwen, zou er in dit tijdvak een vrijwel normale toestand ontstaan zijn, is het antwoord van B. en W. naar aanleiding van een aantal vragen in het algemeen verslag van de begrotingscommissie ten aanzien van het huidige woning tekort in Schiedam, _Vt Misverstanden Leeg f mdaag ''pn dagelijks Juliana-herenteam klopte S.V.C./A.C. Vaardiglieidsproeven van DOK-jeugd Ledenvergadering Chr. Besturen Bond Uitgebreid program Huisvrouwen ver. Man gewond geraakt door etensbord (Van een onzer verslaggevers) Rotterdam „in het begin hebben we het vooral finan cieel wel moeilijk gehad", zei za terdag de voorzitter van district West, de heer M. P. Viool, tijdens de receptie, die in hotel Atlanta ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan van de Rotterdamse Reddingsbrigade werd gehouden. ODI handhaaft zich ijroep Auto met gebreken zonder papieren Optreden politie tegen t weewielers in CS-tunnèltje m vasiHbo< «inrDAM Een personenauto, be door J- W. uit Vlaardingon mot P^jepassagier zijn echtgenote me 4 ®Cp \y.-de J.. reed zaterdag op d< Parkweg-Burgemeester Hormer- «Ifn achteruit de laan in. ken b(j de andere zijde naderde^een per- iM»UtO. w«rd j'tAtftruidenhe^; "'Santo "bestuurd door D. J. G. uit ÜJ?Il3~ iiirol Ho ?>r»V>borvslI die wel de achteruit WT-de auto zag maar vergat naar links «Vm Er volgde een botsing tussen ^personenauto's. 1de dmJne Vlaardingse personenauto schoot et lïï ameter verder de rijbaan op en kwam :end Sn een aldaar geparkeerde vrachtauto £*hf De echtgenote van de Vlaar- do/& «ffi autobestuurder viel uit de auto 'zijn to 5ö> behalve een zware herscnschud- 4t a enkele andere verwondingen op, !r gGD haar naar het Holyzieken- iotheei komt goed. 'end hn «de het de meej Mha* biedt •Unoet b'j st zeilde stand; t beter dag t t hew (Van een onzer verslaggevers) >t 1,1 de GÜU naar nuiu nei reuiytiui Vlaardingen moest brengen. (Van een medewerker) SCHIEDAM De bij de Dok- en leer Hi r„(®aatschappij Wilton Fyenoord N.V. vocids "ten CMB-leden hebben donderdag een Tiiale ledenvergadering van de CMB het gebouw voor Christ. Soc. Belangen de Lange Haven, aanvang acht uur. Tiidens die vergadering hoopt het be- van de CMB afd. Schiedam een aan punten te bespreken betreffende de de werkomstandigheden van de le- jjk De CMB-ondernemingsraadleden le won pies op de vergadering aanwezig zijn ..ihaIa ïimnon V\£>*intw*rwrcïz>n eventuele vragen beantwoorden. SCHIEDAM De Schiedamse Gemeen- ""ip heeft de penning van verdienste 'ekend aan de heer A. Rukshooro die 33 jaar aan het Schooltuinwerk ver den te zijn geweest deze functie heeft rgelegd. Voorzitter E. A. Leenderts ;le zaterdagavond de onderscheiding tijdens een slotvergadering van de Jas der volkstuinen. De heer Rukshoorn beeft in Schiedam tie functies vervuld. Hij was o.a. de op- i-fcier van dc plaatselijke afdeling van centraal genootschap van kinderher- Mlügstehuizen en van het Schiedams Daderwijs Toneel waarvan hij jaren- n ffitj big voorzitter was. Als men het zuivere woningtekort op dit ogenblik wil bepalen, dient men tenminste rekening te houden met het bij Bureau Huisvesting inge schreven aantal inwonende gezinnen van drie of meer personen, echtparen en aanstaande echtparen, die geen zelfstandige woonruimte hebben, en met hen die zich in deze gemeente willen vestigen, omdat zij hier werk zaam zijn. Deze aantallen zijn respec tievelijk ongeveer 1100 en 1050. Er zijn hierin niet begrepen voor de eerste maal betrokken nieuwe wonin gen en woningruiien. Er zijn allerlei redenen, waarom een woning enige tijd jkan leegstaan. Vanzelfsprekend dient men daarbij te voegen het aantal van de binnen af zienbare tijd te verwachten sanerings gevallen <400) en de aanvragen van hen die in zeer onaantrekkelijke wo ningen verblijven iTOOO). Men kan daarbij nog voeg een aantal grote gezinnen, die veel te klein wonen en die men niet kan helpen, omdat er niet voldoende grote woningen vrij ko men en gebouwd worden. Op een vraag van de leden van de begrotingscommissie, hoe het puntensiel- sel bij het Bureau Huisvesting werkt. ;v.;t (van een onzer verslaggevers) antwoordden B. en W, dat de konse- kwente toepassing van het puntenstelsel wordt bemoeilijkt. Onder meer in die vele gevallen, waarbij van „doorstro ming" is; bij de toewijzing van slechte en zeer slechte woningen; bij redelijke voorkeur van eigenaren; bij verkoop, die thans ook bij vrijkomende goedkopere woningen veelvuldig voorkomt en bij toewijING VAN WONINGEN AAN HEN DIE DAARVOOR OM VERSCHILLEN- DE REDENEN VOORRANG VERKRIJ GEN. Onder de laatsten zijn nu, behalve onderwijzend personeel, politiepersoneel, rijks- en gemeentepersoneel, eveneens de bouwvakarbeiders gerangschikt. Ook het grote aantal saneringsgevallen en de gevallen van onttrekking aan de bestemming als woonruimte gaan buiten de puntenwaardering om. Een van de vele' heersende misver standen op het onoverzichtelijke ter- rein van het moeilijke en ingewikkelde huisvestingsbeleid, komt tot uiting in een vraag van de begrotingscommissie, lsn van de minimum leeftijd, waarop al leenstaanden in aanmerking komen voor een zelfstandige woning, een ver schil wordt gemaakt van vijf jaar tussen mannen en vrouwen. Deze bepaling heeft nimmer bestaan. Het stellen van deze vraag moet dan ook op een misverstand berusten. Iedere Schiedammer kan zich als aanvrager voor een woning laten inschrijven, aldus B. en W. 2e. Onrendabele koop- of huurwonin gen, die zonder voldoende huispersoneel vrijwel niet te bewonen zijn (acht wo ningen). 3e. Het zodanig slecht onderhouden zijn van woningen, dat het redelijk weer bewoonbaar maken ervan hoge bedragen vordert. Als gevolg hiervan bedanken vele kandidaten, die voor deze woningen in aanmerking komen en vergt het vin den van een liefhebber veel moeite en dus tijd, zowel van de eigenaar als van het Bureau Huisvesting. Meerdere malen worden dan kandidaten opgegeven en door de eigenaar bezocht (acht wonin- gen). 4e. Minder gangbare- onaantrekkelijke- en slechte woningen. De praktijk wijst uit, dat zelden oudere kandidaten de2e woningen accepteren, omdat zij erop rekenen, dat zij binnen niet te lange tijd voor een betere woning in aanmerking zullen komen. Dan krijgen jongere een kans (zes woningen). 5e. Wel min of meer gangbare wonin gen. echter gelegen in minder aantrekke lijke straten of buurten, (vier woningen). 6e. Tjdelijk gereserveerd geweest voor saneringsgevallen en wanbetalers (elf woningen). 7e. woningen betrokken bij erfenis kwesties, als gevolg waarvan zij enige tijd leeg staan (zeven woningen). 8e. Verschil omtrent de kandidaten tussen de eigenaar en het Bureau Huis vesting. Dit leidt echter zelden tot lang durig leegstaan (zeven woningen). Se. Dienstwoningen, die ten behoeve van nieuwe werknemers werden geres taureerd (drie woningen). B. en W. hebben omtrent het leegstaan van woningen in september van de chef van Bureau Huisvesting een uitvoerig rapport ontvangen. Hieruit bleek, dat dit probleem niet verontrustend Is. Ook ln andere gemeenten kampt men met het zelfde euvel. Vanzelfsprekend wordt ge tracht het leegstaan van woningen zoveel mogelijk te beperkten. Naar aanleiding van de vraag, hoe veel woningen gedurende de afgelo pen twaalf maanden langer dan drie maanden hebbn leeggestaan, delen B. en W. mee, dat in de periode van 1 oktober 1964 tot 1 oktober 1965 64 woningen langer dan drie maanden hebben leeggestaan. Men dient er rekening mede te houden, dat in de2e,fde periode ongeveer 1700 vrij komende woningen door het Bureau Huisvesting zijn behandeld. Er zijn hierin niet begrepen voor de eerste maai betrokken nieuwe woningen en woningruiien. Er zijn allerlei redenen, waarom een woning enige tijd kan leegstaan. SCHIEDAM Ter herdenking van de pvaUenen uit de beide wereldoorlogen *Sde zondagmorgen burgemeester H. ™iisema namens het gemeentebestuur ïn krans bij het oorlogsmonument in de £2., e' He-t was uitzonderlijk mooi "Mstweer, met een stralende zon. ■Mn klein gezelschap was bij deze jaar- •IKe plechtigheid aanwezig: onder meer jjrf? er de Commissaris van Politie. K. gemeente-secretaris mr. M. J- Arcade: Ned Ver. „De Verzamelaar", "«beurs. 19.15. r„!eneU Aquarium- en Terr.ver. Aqua- 'rina, Contactavond, 20. r'»rgf>n Necb Bond yan Vogelliefheb- "g Contactavond, 20. Aquariumver. „Tropica", dia- adavond't2()ti: ^'ec'' Gymnasium; Con- Pd D«eblad fel redactie Lange Kerkstraat 28, 'tel. K?. 115588- bestel 52, b.g.g. na ten),.* aUeen voor redactionele aangele- ™»eden 01898-6619). ii.-ffotMhap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- Kl, L3.9' tel' 152400. tie cn bezorging: Agentschap (adr. B»i»^en-„ óag. van 18.30—19,30 uur. Mi«r telefoonnummers: Alarm ïlanif «ïarm brandweer 269123, AwP'G.' en OD 269280. ban Vu Rembrandt, Rembrandt- - a!l 5b, tel. 268S55. „De Rotterdammer", Schie- Blok, wethouder W. van Schooneveld, voorzitter van de Ver. Nat. Feest- en Ge denkdagen, J. van de Griend, evenals de bestuursleden van dezelfde vereniging L. Kamp en J. Rosman, en de voorzitter en secretaris van de Ned. Ver. van Ex-Poli tieke Gevangenen J. Donkers en A, Aard- oom. Namens het Oorlogsgraven-comitè was aanwezig de heer P. J. Th. Collignon, de organisator van de Klaprooscollecte. Deze stijlvolle en sobere plechtigheid is ongeveer drie jaar na de bevrijding door 'net toenmalige comité voor sportuit- wisseling tussen de steden Wandsworth en Schiedam in het leven geroepen. Toen in 1953 het comité werd ontbonden, nam het gemeentebestuur deze taak van pië teit over. (Van een medewerker) SCHIEDAM Zaterdag was het feest voor HBSS en ODI. .toen de kantine van het nieuwe clubgebouw werd -geopend. Vooral in de laatste weken is er 'haPd gewerkt om -de kantine klaar te krijgen en na noeste 'arbeid is dat de -harde wer kers gelukt. Onofficieel gebeurde de ope ning zaterdagmiddag om .twee uur. De heer R. Klink zwaaide de scepter en bij-gestaan door een -groot aantal da- rrtesleden van HBSS iheeft men de grote drukte kunnen opvangen. De ongeveer negentig stoelen -rond de tafeltjes waren allen bezet, zodat -het er nu -al naar uit ziet, dat bij thuiswedstrijden -van HBSS 1 er plaatsen te weinig zullen zijn. Dat neemt niet weg. dat het gezellig toeven is in de nieuwe ka-n-tine, die door twee kachels goed -verwarmd is. Met snood worden de werkzaamheden aan de kleedlokalen en andere -bijgebou wen voortgezet, zodat men -bij het 40- j-arig jubileum i-n maart het hele com plex officieel in gebruik kan stellen. (Van een medewerker) SCHIEDAM Door het benutten van een strafschop heeft GSS zaterdag ver diend van het Rotterdamse Hermandad gewonnen. GTB moest aan het Vlaarding se DVO met 10 beide punten afstaan, terwijl PPSC voor de geweldige verras sing zorgde door het sterke DOTO met een 72 nederlaag naar Pernis terug te sturen (zie hiervoor onze sportpagina). In de eerste helft had GSS wel het bes te van het spel in de wedstrijd tegen Her mandad, maar toch kwam de rust met blanke stand. In de vierde minuut van de tweede helft kon midvoor Wessel de sco re openen (10) en twee minuten later werd het door Munnik zelfs 2-^0. Her mandad kwam terug (2—1), waarna GSS via een door Mookhoek benutte penalty voor 31 zorgde. De Rotterdammers be nutten daarna ook een strafschop (32), maar verder liet de voor de uitgevallen v. Beek keepende Bunte het niet komen. GTB heeft een stugge wedstrijd tegen het Vlaardingse DVO gespeeld en met 10 verloren. Het doelpunt werd in de 25ste minuut van de tweede helft ge scoord. GTB scoorde ook en wel door Sants, dóch dit doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. GTB miste Steen bergen, die de voorhoede wellicht had kunnen versterken. SCHIEDAM Het eerste herenteam van Juliana heeft een overwinning behaald op S.V.c./A C. Zij versloegen hun tegenstan ders met de cijfers: 15—7, 157 en- ik Direct na het eerste fluitsignaal nam Ju liana een flinke voorsprong. Vooral het stoppen van de Juliana- spelers was beduidend beter en zij konden daardoor gemakkelijk het initiatief behou den. Ook de gevarieerde aanval was de S.V.C.-ers te machtig. Ook het eerste damesteam liet er geen twijfel over bestaan wie de sterkste was. Zij zegevierden over V.C.K.-2 met de cijfers 35—11, 155 en 15—3. Zij zijn dus na vier competitiewedstrijden nog steeds zonder verliespunten en zij danken dit hoofdzake lijk aan hunenthousiaste en constructieve spel. Het eerste meisjesteam leed haar eerste nederlaag. Zij verloren van het Rotterdamse D.O.P. na een spannende strijd met 3—0. (Van een medewerker) SCHIEDAM Zaterdagmiddag heeft DOK opnieuw vaardigheidaproeven afge nomen, die telkens in het voor- en na jaar wonden .gehouden. Er bestond een ruime belangstelling bij de jongens en meisjes van 10 13 jaar. De proeven voor de meisjes werden afgenomen in de gymzaal aan het Frans Halsplein. Onder leiding van een groot aantal leidsters en leiders werden de vereiste proeven op brug, lange mat, evenwidhte- balk. ringen en paard afgenomen. Er werd -gewerkt in 1ste, 2de en 3de graad. De jongens van DOK kregen gelegenheid hun kunnen te demonstreren in de gym zaal aan de Tultflaan. In vlot tempo -wer den bier in drie graden oefeningen ver richt op 'het laige rek, de lange mat, brug en ringen. Het geheel stond op behoorlijk peil. In het komende halfjaar kunnen DOK'- ers van 1013 jaar zich weer verder bekwamen en proberen een hogere graad te bereiken. Tevens zullen de komende maanden benut wórd-en ter voorbereiding van de uitvoeringen op 2 en 9 maart 1956 in het Passage Theater. Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Chr. Besturen Bond houdt dinsdagavond om acht uur in Chr. Sociale Belangen een belangrijke leden vergadering. De voorzitter van de afde ling Rotterdam van de Chr.Besturen Bond, de heer H. Beenhakker, zal spre ken over het onderwerp. De structuur van de plaatselijke besturenbond. Hierbij zal hij de huidige ontwikkeling van de Rijnmondgedachte behandelen. Gezien het-feit, dat spreker ongewijfeld de vitale belangen van de christelijke werknemers-organisaties onder de loep zal nemen, verwacht het bestuur een grot opkomst van de leden. Van een onzer verslaggevers Schiedam-Sint-Nicolaas houdt zaterdag 20 november in Schiedam zijn intocht. De samenstelling var de stoet is ais volgt: Muziekxorps, 8 ruiters te paard. St Nicolaas in calèche, eer, 4-tal oude auto mobielen, een zg. ijzeren hond van gemeente-werken niet het opschrift „Op geruimd staat netjes" en het draaiorgel „De IVaterpoorter". Verder nog een aan tal Zwarte Pieten te ovet en per scooter. Vertrek van de stoet' voor de rijtoer is om 14.05 uur. Men neemt de volgende route: Hoofdstraat Hoofd Rijnstraat Nieuwe Maasstraat Middelhamisse- straat Groenelaan Willemskade Stadhouderslaan VI. de Zwijgerlaan Schoolstraat Nieuwe Haven Oranje straat Gerrit Verboonstraat Koe markt Broersvest Emmapiein Singel Oostsingel Van Swinden- straat Lorentzplein -Boerhaavelaan i Boerhaavepiêfh Rotterdamsedijk Koemarkt '^-Hoogstraat Gr.- Markt: aankomst ca. 15.15. uut. Ontvangst door de burgemeester op bet bordes van het stadhuis. Vertrek 2e deel van de rijtoer ca. 15.45 uur. Gr. Markt Ooievaarsteeg Vijgen- steeg Spinhuispad Parkweg Mgr. Nolenslaan Nieuwe Damlaan Vlaar- dingerdijk Aleidastraat Graaf Flo- risstraat Rembrandtlaan Burg. H. Gretelaan P. J. Troelstralaan Dr. Wibautplein (Wijkcentrum), aankomst ca, 16.30 uur. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De afdeling Schiedam van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen heeft deze maand nog een groot aantal aktiviteiten op het program ma: De leden kunnen op de dinsdagen 9, 16, 23 en 30 november een gymnastiek- cursus volgen in het gymnastieklokaal van de Huishoud- en Industrieschool en op de woensdagen 10 en 24 november kunnen zij 's morgens vanaf 10.15 uur in het Museum Eoymans-van Beuningen zich laten rondleiden door mevrouw Noorlander. Er is op dinsdag 16 en 30 november 's middags om 2 uur in het gebouw Irene gelegenheid om te bridgen. Dan is er op de woensdagen 10, 17, en 24 november 's middags om half twee in het gebouw Sursum Corda een cursus, waar men leert hoeden te maken. Donderdag 11 november is er een excursie naar de firma De Gruyter in 's Hertogenbosch, Men vertrekt 's morgens al vroeg, namelijk om 7.55 uur vanaf het Rubensplein, en om 8 uur vanaf het postkantoor. "Donderdag 18 november, om 2 uur 's middagn in gebouw Irene, houdt een van de leraressen van het Ned. Zuivelbureau uit Den Haag een causerie. De sinterklaasmiddag wordt op 2 decem ber gehouden. (Van een onzer verslaggever») SCHIEDAMBij het nemen vin een bocht naar rechts bótste zondagmiddag op de hoek van de Westfrahkelandse- straat Aleidastraat een motor met zij span. bestuurd door P. W. P. tegen een boom, waardoor de bestuurder en zijn duopassagiere, mejuffrouw E. -v, d. B. kwamen te wallen. Beiden werden met een hersenschudding naar het Gemeente ziekenhuis gebracht. Ben bromfiets, bestuurd door de ze ventienjarige J. H. B., ve-leende zondag morgen op de Parkwég hoek Mgr.: Nolenslaan geen voorrang aan een per sonenauto. bestuurd door B, B. De brom fietser kwam op de kap van de auto te recht en werd .met een hersenschudding naar de Dr, Noletsticfhting gébracht. De voorruit van de auto wend verbrijzeld. Ben onbekend gebleven Belgisch mo torrijtuig week zaterdag op de .Rotter damsedijk- verkeerd uit, zodat een perso nenauto, bestuurd door F. A, M„ om een aldaar rijdende tram te ontwijken zijn stuur plotseling moest omgooien. Hier door raakte 'hij een motorrijwiel be stuurd door L. v. d, B.- uit Vlaardingen. Deze kwam te vallen, en werd daarbij gewond. De GGD behandelde hem ter plaatse en bracht hem vervolgen® naar het Holyzieffcenhuis te Vlaardingen. (Van «én onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Woensdag is het veer tig jaar geleden dat de heer-B. Sprij Sr. op de zolder van een pandje aan de Kor- tedijk begon met de fabrikage en- verkoop van meubelen voor. eigen rekening. Het bedrill bestaat thans uit de N.V. B. Sprij's Hout- en Meubelindustrie en de N.V. B. Sprij's Verkoopmaatschappij, samen omyat- tend ZSC man personeel. Er zijn twee fa brieken te Vlaardingen en een te KlUndert. De- gunstijre ontwikkeling die het bedrijf voorat de laatste jaren heeft doorgemaakt maakte een forse uitbreiding noodzakelijk waarvoor de mogelijkheden noch in Vlaar dingen noch in Klundert bijzonder gunstig waren. Od het nieuwe haven- en industrie terrein te Cuijk (N.B.) is nu een groot fa briekscomplex in aanbouw waarheen reeds in oe loop van het volgend.Jaar het grooot- ste deel van de produktie zal worden 'over gebracht. Het complex omvat elf hallen en beslaat een bebouwde oppervlakte van 20.000 m2. De opening is begin 1967 ge raamd. Ter gelegenheid van het jubileum heeft het bedrijf 250.000 beschikbaar gesteld voor een verbetering van zijn pensioen regeling en voor een uitkering ineens van 40 dubbeltjes per dienstjaar (met een mi nimum van tien gulden) aan elke werk nemer. De directie (de heer B. Sprij Sr. (S4) en zijn drie zonen B„ T. en drs. J. Sprij) redpieren op maandag' 22 november van 15.30—16.00 in de toonzalen aan de West- havenkade 71 te Vlaardingen. (Van onze correspondent) PERNIS De 74-jarige L. J. Batenburg, bewoner van het bejaardentehuis „Het „Havenlicht", is zaterdag door scherven van een etensbord aan zijn rechterarm dermate gewond geraakt, dat hij naar het Zuider ziekenhuis moest worden vervoerd. Na behandeling kon hij weer naar het bejaardencentrum terugkeren. (Van een medewerker) SCHIEDAM Wanneer het aan de leden van de Gereformeerde jeugd verenigingen zon liggen, dan zou een samengaan van de Christelijke gym nastiekverenigingen Animo, DOK, Ju liana en' ODO binnen afzienbare tijd een feit kunnen worden. Dit kwam althans naar voren tijdens een zon dagmiddag gehouden bijeenkomst in de grote zaal van de Magnalia Deï- kerk, waar ongeveer zestig meisjes en jongens van Overgangsafdelingen, De Brug", „Diseussia", „Pueri Deï" en „Jonge Ranken" aanwezig waren. Zij hadden geluisterd naar het on derwerp „Christenen, ook in de spnrt'" dat werd ingeleid door de oud-secreta ris van de Christ. Sportfed. Schiedam, de heer E. Mast, die het plaatselijk verenigingsleven ook besprak en daarin stelde, dat een samenbundeling van de prot christ. verenigingen een winst punt voor de christelijke sportgedachte zou betekenen. Tijdens de bespreking wer donder meer de vraag gesteld of de vier gymnas tiekverenigingen Animo, DOK, Juliana en ODO ni.et beter samen kunnen gaan. Iets dergelijks werd over de voetbal verenigingen HBSS en PPSC voorge steld. De heer Mast antwoordde, dat het bij de voetbalclubs anders ligt dan in de gymnastieksector, omdat het wedstrijd element anders verloren zou gaan en men alleen nog maar steden wedstrijden (Van een medewerker) VLAARDINGEN Onder auspiciën van de Nederlandsche Wandelsport Bond heeft de wandelsportvereniging „Liberty" zaterdag voor de vijfde maal de Klap roos Wandeltocht gehouden. B«na 1600 wandelaars hebben genoten van het fraaie weer (al was het wat kond)-en-ln tegenstelling" tot dé vierde tocht, die vo rig jaar werd.- gehouden, hebben zich ditmaal geen moeilijkheden 'yootgëdaan. Toén bleek dat een aantal kwajongens aan hét-werk-was geweest om .de orde te verstoren. Diverse pijlen werdén -he lemaal verwijderd en een aantal wan delaars werd een andere richting .uit gestuurd. De gehele nacht van vrijdag op zaterdag werd hetuitgezette par cours goed bewaakt door leden .van „Liberty", zodat zich er ditmaal geen moeilijkheden voordédén. De netto-opbrengst komt,-ten -goede aan het Nederlandse Oorlogsgraven Comi té. dat een belangrijk aandeel had in de groepsprijzen. die beschikbaar, wa ren gesteld.; Groepen van tenminste elf personen kwamen iri hét'bézit, van'een fraaie herinnering bestaande uit een standaard met de Nederlandse, Engelse en Canadese vlag. Op de standaard staat een' kruis met-de-woorden „Voor hen dievielen",' alsmede èen klaproos. Negentien; groepen ontvingen deze her innering. .Bovendien kregen alle deel nemers. een medaille als herinnering aan.de eerste lustrum-tocht. De tocht verliep het- meest succesvol voor de w.s.v. Barendrecht, die tolde 12 km-afdeling de eerste prijs veroverde met 693 punten. VJXZ. uit Veenendgal werd-tweede met 671- punten en t Cen trum uit Rotterdam plaatste zich als der de met 663 punten. Tenslotte werd In de- ,En", vervolgde de heer Viool, „destijds moesten wij een cabine van een auto, die -we nodig hadden voor demonstra ties te water, bij een sloper kopen en uit eigen zak betalen. In Hoek van Hol land deden wij als strandbewakers ze genrijk werk om mensen die te ver in zee waren -gegaan te redden. „Wist u" aldus de heer Viool „dat wij 's morgens naar Hoek van Holland fietsten en 's avonds weer terug. Wij hadden in Rottendam aan Zee slechts de beschikking over een heel klein tentje waar wij aan EHBO moesten doen. Nu is dat wei wat veranderd, waarbij de meeste gemeenten de waar de van een Reddingsbrigade goed hl- zien en ons de nodige geldelijke.steun verlenen." Het bestuur, bestaande uit mejuffrouw Th. Bruijninekx (secretaresse) en de he ren C van Gelderen (voorzitter), J. van Oosten, W. van Smalen, L. Vos, J. de Zwaan. C. Tiji, J. Asselé én C P, J. Pie- rot moest talloze handen drukken want bijna tweehonderd bezoekers wensten heit actieve college te complimenteren. Natuurlijk waren -er ook vele sprekers. Daarbij noemen we de. voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het redden van Drenkelingen, de heer J. Weijburg, namens de Raad voor de Li chamelijke Opvoeding complimenteerde voorzitter J. Bosma. Uit Hoek van Hol land was de voorzitter van de wijkraad de heer A. Lems gekomen en voor de ereleden bracfot de heer Joh. van Munster de gelukwensen over. Er waren niet alleen mondelinge blij ken van waardering maar ook stoffelijke, waanbi.) nie<t minder dan een half dozijn stopwatches, prachtige bloemstukken en zoals bij' elk feest waren er de geschen ken die men met een cadeau onder cou vert pleegt aan te duiden. Een reden te meer om er na de receptie nog een ge zellig samenzijn aan toe te voegen, alvo rens het diner noodde. Zaterdag is er voor de leden- een feest avond in de RMèrahal ze afdeling de rij gesloten door J. K. Smit uit Alblasserdam, waarvan de tip pelaars tot 658 punten kwamen. In de 8 km-afdeling had J. K. Smit meer succes want daar werd de eerste prijs behaald met 588 punten. De Wan- delsportvereniging A. de Kreek, groep 2 uit Rotterdam volgde met 584 punten en'de derde prijs werd het eigendom van de w.s.v. W.I.K. te Vlaardingen, waarvan groep 1 tot 582 punten kwam. Groep 2 van deze véreniging plaatste -.zich als vierde met één punt minder. Öe. leden van de reserve-politie te Schie dam wandelden zich in de 20 km-afde ling naar de eerste prijs met 691 pun ten. DJ.O. uit Noordwijkerhout volgde ais tweede met 675 punten en de derde piaats werdtoegekend aan de Oranje Garde te Schiedam, dat 658 punten .ivoor zich opeiste. - De leerlingen van de openbare school te Zuldland hadden zich zo voorbeeldig gedragen, dat zij in de afdeling Bijzon dere Groepen op de 8 km-af stand de eer ste prijs veroverden met 572 punten. De korfbalvereniging „Spirit" te Vlaardin gen werd tweede met 566 punten en hier sloten leerlingen van de (hervormde) ds. A. S. Talmascbool te Vlaardingen met 562 punten de rij. In de 12 km-afdeling toonden Schie damse wandelaars zich in goede vorm. Groep 1 van de gymnastiekvereniging Juliana werd eerste met 599 punten, ge volgd door de Chr. Tedhn. Sohool met 577 punten. De padvinders van het Nin- davendel te Vlaardingen klasseerden" zich derde met 572 -punten, maar de vierde prijs ging weer naar Schiedam en wel naar groep 2 van „Juliana". Tenslotte kwam de vijfde en laatste prijs in het bezit van de wandelaars van het Klimop vendel te Vlaardingen, die zich tevreden moesten stellen met 560 punten. Dat de tocht een groot succes werd was tevens voor -een groot deel te danken aan het bestuur van „Liberty" dat mocht ondervinden dat het gezin van secretaris, de heer C. J. Oers heel wat uren (waar onder veel nachtelijke) heeft opgeofferd onn iedereen, tevreden te kunnen stellen. zou overhouden. Bij dé turnverenigin gen moot het mogelijk zijn, aldus de inleider, die meende te weten - dat bij sommige besturen de drang naar een heid ook heerst Maar de verwezelij- king daarvan zai niet gemakkelijk zijn, hetgeen op deze vergadering door de als gast aanwezige heer L. P. Isings werd beaamd. De heer Isings gewaagde van een goede samenwerking tussen dé bestaande vereniging te sprekén en wees er op, dat men abusievelijk meent, dat 95 pet. van de sport tegenwoordig uit voetbal bestaat en dat de rest er zo"n beetje bijhangt. Samenwerking tussen kerk en sport- jeugd achtte de heer Isings van groo belang. Reeds ln 1945 was men daarover reeds bezig met de toenmalige Schiedam se predikant dr. F. L. Koole (thans professor dr.) en later met de Daar Amsterdam vertrokken jeugdpredmant ds. i. Nawijn. Reeds het houden van deze vergadering was al een bewijs dat men knntakt wil zoeken en dat men daarbij ook belangstelling voor een on derwerp als sport heeft. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 53-jarige restau-, rateur A. A. Kranendonk uit de Van Oldenbarneveltstraat heeft rich zaterdag avond bij de politie beklaagd omdat eert andere auto zijn-wagen-: had aangereden op de Bergweg én dat die automobilist was doorgereden. Omdat een getuige bet nurhmrnad cbéè^cfireVeti; 'kon dé béj treffende auto aan de Zaagmolenkade worden gevonden. De auto was niet afgesloten en werd met een kraanwagen naar het politiebu reau Eendrachtsplein gebracht. Daar bleek dat de remmen niet werkten en dat de stuurinrichting niet in orde was. Eén uur later meldde zich de eigenaar, de 33-jarige F. J. C. Hij zei te zün door gereden omdat hij geen rijbewijs heeft, geen wegenbelastingkaart en omdat de auto niet verzekerd was. Hij kreeg een proces-verbaal. ROTTERDAM Van dinsdag tot en met vrijdag zal de politie bü wijze van waarschuwing op fietsen brommers, scoo ters en motoren die in de onderdoorgang bij het Centraal Station, aan de zijde van het Groothandelsgebouw, worden neer gezet, briefjes bevestigen met-de'.waar schuwing aan de eigenaars dat het plaat sen van voertuigen in de onderdoorgang verboden is. De borden die dit verbod aangeven, zijn vernieuwd en bovendien zijn er voor de duidelijkheid borden bijgeplaatst. Na deze week van waarschuwen zal met ingang van maandag 15 november corigerend worden opgetreden. De voer tuigen die er dan nog staan, krijgen een zogenaamd parkeerbriefje. De fietsen en brommers worden meegenomen maar het politiebureau waar ze tegen betaling van ƒ2.50 kunnen worden afgehaald. De politie hoopt echter dat na. dit be richt, en na de waarschuwingsweek niet verbaliserend behoeft te worden opgetre den. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Door een verdiende 52 zege op medegegadigde voor de eer ste plaats DIO, heeft ODI zich in de kop groep gehandnaafd en blijven de Schie dammers goed meedoen. Jan van Otter- loo opende de score voor ODI (0—3) mét een doorloopbaien met een ver schot bracht Jan Versteeg de stand op 0—2. Nog voor de rust kwam DIO op 12 en. na de thee zelfs op 2—2. Via een straf- worp kon- Costiek Toussaint voor 23 zorgen en even later herhaalde zich dit: 24. In de laatste minuut kon Jan Ver steeg 2—5 - aantekenen, waaidoor ODI twee kostbare punten veroverde. ODI 2 moest met 7:1 de punten aan Kwiek la ten. Zaterdag speelt ODI een uitwedstrijd tegen 't Waterschip. SCHIEDAM Het programma van de beide jeugdconcerten, dinsdagochtend om 9.30 en 11.00 uur in het Passage Theater, te geven door het Rotterdams Philharmonisch Orkest met als dirigent Franz Paul Decker, luidt als volgt: Joh. Seb. Back, concert 2 violen; Vranicki, concert 2 altviolen; Tschaikowsky, Derde deel uit symfonie nr 4; Rimsky Korsa koff, Sheherazade (fragmenten). Solisten zijn Daniël Otten en Jan .Magno Böbak-viopl en Thomas Lorand en;Tasso Adamopoulos-altviool (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM 'Op de kruising Adrianalaan-Populierenlaan is zondag morgen de zestienjarige bromfietser J. W. P. M. van Leut van de Larikslaan tegen een auto gebotst. De jongen moest met een hoofdwond en een hersenschud ding naar het St. Franciscusgasthuis wor den gebracht. MAANDAG 8 NOVEMBER 1915 t'en driedubbele oogst. Men meldt ons uit Zegveld: Als een bijzonderheid, en wat in deze streek zeker nog nooit is voorgekomen, kan worden medegedeeld, dat in den tuin van C. v. V. driemaal aardappelen rijn gerooid. De eerste wer den geoogst op 26 juni, de tweede op 26 juli. Van deze beide soorten werden toen weer poters uitgepoot, welke na weer een tamelijk gewas opleveren. Kindervoeding. De Kindervoeding Hille- en TrensvaaBmnrt en Katendrecbt heeft vorige week aan 1925 kinderen warm voedsel verstrekt. Omslag op 70-jarige leeftijd. B. en W. hebben met inachtneming van e enige overgangsbepalingen maatregelen ge troffen, waardoor ambtenaren in Ge meentedienst hij het bereiken van den "0-jarigen leeftijd, hun ontslag moeten nemen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1