0en vooral een Philips met zon Je techniek is goed De prijs is goed odel Is goed De service is goed Tarief voor mjn.-koeriers COCKTAIL ZIJDE 95 75 Wordt CCO nieuw leven ingeblazen? Zacht weer veroorzaakt vergiftiging 1 Tarief voor „woord"-koeriers speciale vérkoop M4t Laat dus uw nieuwe radio een Philips met FM zijn. Op grond van genoemde feiten. Om de grote keus. Om de geruststellende zekerheid: uw merk van service en vertrouwen koninklijk bont bedorven door brand Jongeman al vier dagen spoorloos Overwegbomen te vroeg open [ILL CCO Beraad Berging Panagathos voorlopig gestaakt De Gaulle bemoeit zich met Barka's verdwijning DE ROTTERDAMMER Als uw radio deze FM-drukknop mistmist u de gezellige uitzendingen van Hilversum 3 en bovendien de betere weergave van Hilversum 1 en 2 over FM. 1PF5 &L --*V v, ifi*'.* wt- Het afgebeelde toestel is een van de 54 Philips typen (in 89 uitvoeringen). „All transistor" lichtnet-radio met extra voordelen. Twee luidsprekers. Vier goifgebieden, w.o. FM Co.m. Hilversum 1,2 en 3). Afm. 20x57x14 cm. Auto's, Rijwielen, Motoren Te kuur Radio, Televisie, Grammofoon aangeboden Te huur AUTO'S ZONDER CHAUFFEUR Muziek' instrumenten Personeel gevraagd Lessen Te koop aangeboden Voordelige Aanbiedingen Te koop gevraagd DIVERSEN PERZISCHE TAPIJTEN Te hunr gevraagd Onroerend goed Herhaling is de toverkracht van de rekiame Het weer In Europa J te latt ch. naa Vit en Pap?na 4 MAANDAG 8 NOVEMREp V 7aarom elke Philips radio 2o n goede koop is V'f-v kk* v, w pTl - *'-<■ ■*- WA» C rit» v4JN '4 J '4> MV^ vvc* <6«V 4v<v /£{y^/Sv<-\fc .-v k.t/-s X v-v* «s >- VS V -.yvA- S1513 •~F*ï s\ N s v' CCv\ vA - 1 tot 10 woorden f 1.25. Elke 1 tot 5 woorden meer: f 0.60 Voor advertenties onder nummer 25 ct extra. Bewijsnummers alleen op verzoek (kosten 20 et). Losper mm 0.25 Bij kontrake van: 500 rn.ni. 1000 m.m, 2500 m.m. 21 ct 20 et 18 ct m.m. koeriers kunnen worden gezet over 1 kolom (4 cm br»®dl of 2 kolommen (8 m breed). Maximum lettertype: 10, 12, 18 pnt (Spartan). LINSCHOTEN Caravans Verkoop verbuur KOOP NOG VÓÓR DE PRIJSVERHOGING Ook occasions. RIJKSWEG OVERSCHXE ROTTERDAM, Telefoon 010 24 08.85. Ro 106 (adelt 1964, 23 000 km 4150 -, Ford 60 Custcmline 6 eyl. Chrysler '64, 33 000 km. VW. '59 met linnen kap en diverse andere merken. Firma Huyk- ïloot, Hordijk 280, R'dam, tel 193243 tot 22 uur geopend. Ook saterdag*, Ro 6 Autosloperij A. Visser Zn N.V. Ommoordseweg 43, R'dam- 14. Tel (010) 200118 vr. te koop; Schade-auto's van 1858 1965. Zéér hoge prijzen I Rutase keuze onderdelen voorradig. Na IS uur: (010) 301238—.184500. Bo.8 feed- van af Autoverzekeringen, De koopste van Nederland f 71,-. WA 248,-. All-risk, is voordeliger dan S 4000,- boete Bel „Eureka", tel. 070-664443, Ro 6 Te koop Ford Cortina 1963, In prima etaat met radio. Prijs i 2950,—. Km-staaü 50 000 Tel 23 87 11 Ro 6 UITKNIPPEN BH BEWAREN TELEVISIE REPARATIE Is uw T.V. stuk? BEL DAN RADIO ANORO. U wordt bij ons snel en billijk geholpen. Wij repareren leder merk doch wij zijn specialisten voor Philips, Anstona. Erres en Loewe-Opta. Wij repareren ook voor de N.A,V.O.-verz, Bel dus 17 74 71, Putseiaan 129, R'dam-Zuid. Ro 107 Aristona-televlsie. Huur uw T.V. m r.v,k. voor f 25 p. mnd Radio Tax, MiddeUandplein 19. R'dam, tel. {01») 23 71 19. Ro.? 4-5-6 per». Ook Samba busjes en bestelwagens. Garage Davos, Qitdesnstraai 8-14, Rotterdam. Telefoon 13,87.44 na S uur Telefoon 11.69.08- 15.49.58. Ro 110 Huur met recht van koop Aristona 4-sporen bandrecorder v a S 25 p mnd zonder eerste aanbetaling. Tijdelijk gratis band met muziek. Fa .7 van Urk, Nieuwe Binnenweg 339, R'dam, Tel. (010) Z3 43 22. Ro 7 Elektronisch orgel aangeboden, 2 klavieren, moderne kast. Fr. 1 600.-. Van cfe' Mijlen. Zijde windestraat 33 b, R'dam-West. Ro S Baby-piano's! Piano In huur met recht van koop zonder eerste betaling 975 of 'II per maand. Ruime keus, V>I( jaar garantie. Fa. .T, van Brit, Westersingel 42—44, R'dam» tel (0101 135025. Ko.7 5® am V.W.V soulier chauf feur, 6 pen busjes. Open en gesl. bestelauto's en luxe V.W. Nu ook Opel Rekord Caravan en Ops' Kadett '64. Garage A.V.O. Xetelaarstr. 9 bij de Baan. Tel. 133450—248862. Van Bokelweg 2, Schiedam, achter het Station. Tel, 150940. Ho.10 Zeer aantrekkelijk loon ver dienen meisjes van 15 jaar en ouder, die zi.h aanmelden voor de tnodtaette-hpleiding bij Lagemann Scholtens, confectie-ateliers: OostzeedJJk 212d, tel. 112418. R02 10 volle uren anturij!es 47,30. Losse lessen 6,50. Fonkel nieuwe lesauto's. Gediplomeer de instructeurs'. Bondsautonj- school „De Centrale". Aanme!- dingsadres: Schermlaan 23A, R'dam, Tel 258739. Ho 1 Huishoudelijk!; hulp gevraagd voor de vrijdagmorgen. Mevr. y. SluUs, Nootdeindseweg 8. Berkel. Ro 2 Gevraagd met spoed bezorger voor reklamedrukweric. Schie- reck, Stetenweg 112. Tel, $48824. Ro 2 Ik ga weer naer Nel!; van der Meer voor een hoed. Noordmo- lenstraat ff. Te). 281369. Ook voor paraplu's en bruidssluiers. Ro.5 Nog enkele dagen inschrijven tegen reclametarief: 10 lesuren 37,30 door gediplomeerde in structeurs. Thuis halen en brengen. Auto- en Scooterrij- scho Ahoy, Mariniersweg 65, tel. lï 84.60—14.35 93. Ho 1 V combinatie! van 398 voor 37# schoonheidsfoutjes, was machines 109, lentrifuges 119; wasautomaten 595. Stolk-Zonen, Stadhoudersweg 51e. TeL 285574. Ro5 Gebruikt® dingen omzetten in geld. Velen deden het met een .koerier. Merkwaardige erva ringen. Noem «en redelijke prijs f» de koerier, dat werkt verbluffend goed. Schriftelijk of telefonisch opgeven aan ons kantoor. Ro.17 Te koop antieke kast (secre taire). Noordeindseweg 8, Ber- kei. Telefoon 2360, Ro5 f Tt; koop gevraagd, antiek, oudé schilderijen. Beschadiging geen bezwaar, TeL 184618» R©4 .V OP ABONNEMENT TE HUUR. Nadere inlichtingen tel Rotterdam (010) 138774 dagelijks van 2 tot 4 uur. g0 214 Kraamverzorglng thuis tan wéér worden aangevraagd. Het Groene Kruis heeft voos' direct kraamverzorgsters beschikbaar. Aanvragen Schiekacte 93» tel. 287160. Ro 14 Bankstellen» slaapbanken en andere meubelen.' Vraag cata logus, „De Specialist", Heem- raadsstngel 251. Tel 23 9938. Toonktunen: Benthuizerstr. 28 Noordsingel 60-62. Ro.H Tankers kantoor mach hand. Nwe. Binnenweg 258 (hk Claes de Vrieselaan naast spaarbank) is en blijft toch hel voordeligst en meest aanbevolen adres voor alle merken kantoorma. chines. Tel 234981—246930 Ro 14 Kun stgebitteareparaties. Ie klas werk «nder volledige ga rantie. Billijks tarieven. U kunt er op wachten. Instituut „Dentilia", Hoogstraat 40 tel. 126010. R'dam. Ro.14 Nu of nooit! Wasmachines. Langzaamwasser v.a. lal ook Miele; Snelwasser v - 90. Waanders, alléén geves tigd Ruilstraat 4-8-8. Tel. 255828. Ro.14 Maak pelf! van wat u niet meer gebruikt, plaats een koe rier. De ervaring leert dat u er dan het meeste voor krijgt. Veelal bent u het binnen een dag kwijt. Noem een (redelij ke) pnjs Sn de koerier. Dat werkt het beste. Bel, 115S88 en vraag naar toestel 50. Ro,14 Probeer het eens met een koerier. U zou niet de eerst® zijn die toch een hulp vindt voor de huishouding, of toch een woongelegenheid op het spoor komt. of toch een ge bruikte goede fiets ontdekt. Probeer het eens. plaats een koerier. En groter wordt uw kans ah; u het twee of drie keer achtereen doet bijvoor beeld met een dag er tussen. Ro.14 Jong echtpaar zoekt per 1 jan, gem. wocinr. kookgeL te R'dam of air. omgeving. Br. onder nr. 3535, bureau van dit blad. Ro 9 Beleggingspandje te koop ge- vrasgis in Rotterdam of Schie dam. Uitsl van part. Directe afwikkeling 4 contant, Br. let ter A Rotterdamsche kantoor boekhandel, Frits Ruysstraat 22. Ro.16 Al brandt hat maagzuur nog zo fel sen RISP-tabletje blust het wel. Ro.14 Hl 30 jaren werden reeds tien duizenden bedden door Hen- driksea zeer voordelig gerepa reerd. Vraag prijs. Oostplein 5L naast Vrije Volk, tel, J.S1S92, Ro.14 Profiteer van een aanbieding feestelijke cocktailzijde voor uiterst lage prijzen. U kiest uit een enorme sortering - brocaat. fagonnés en JacquardsTalloze prachtige dessins, en zowel lichte ais stemmige tinten. Als speciale verkoop voor uniek lage prijzen: Normaol 8.5Q - 9.75 Normaal 12.75-15,75 6 9 Cê^uo t' jpF UW MODEHUIS i'iïi »m niwu f (Vervolg van pag. 1) De tegenstanders hanteerden als be langrijkste argument de vrees dat door toelating van de vakcentrales het karakter van de consumentenbond als onafhankelijke organisatie van indivi duele leden zou worden aangetast. Door de beslissing van de Nederland se Consumentenbond is de positie van de Stichting Consumenten Contact Or gaan versterkt. Het lag nl. in de bedoe ling van de vakcentrales, indien zij tot de N.C.B zouden worden toegelaten, deze overkoepelende organisatie (waar van ook de consumentenbond, de natio nale Contactcommissie voor gezinsbe- langen en Co-oP Nederland deel uit maken) te verlaten, waarna handha ving van het CCO weinig zin meer zon hebben gehad. Het CCO is door gebrek aan geld middelen nooit goed van de grond ge komen en de vakcentrales waren hui verig nog meer financiën in dit orgaan te steken dan de ƒ36.000, die thans per jaar betaald worden (NVV 15.000, NKV 12.000 en CNV ƒ9.000). Als leden van de Ned. consu mentenbond zouden de vakcentrales samen slechts 30.000 per jaar aan contributie behoeven op te brengen, waarvoor zij dan bovendien een sterke re invloed op de consumentenvoorlich ting zouden verkrijgen dan via het CCO ooit mogelijk is geweest. De con sumentenbond werkt namelijk met een budget van rond 1 miljoen. De drie' vakcentrales zullen zich nu op korte termijn beraden op de nu te ondernemen stappen. CNV-secretaris drs. J. Boersma zei ons dat de vakbe weging twee mogelijkheden heeft. De plannen tot liquidatie van het CCO zouden kunnen worden doorgezet, waarna de vakcentrales hun activitei ten op het gebied van de belangenbe hartiging der consumenten zouden kunnen beperken tot de Commissie Consumenten Aangelegenheden van de Sociaal-Economische Haad, waarin zij drie zetels bezetten. De andere mo gelijkheid is: handhaving van het CCO met als consequentie een aanzien lijke financiële versterking van dit o- verlegorgaan, waarbij rekening kan worden gehouden met het"feit, dat een aantal activiteiten van het CCO reeds enige tijd door de overheid wordt ge subsidieerd. De heer Boersma gaf voorshands aan een versterkte CCO de voorkeur, omdat het toch wel een belangrijk platform is voor overleg tussen organi saties, die nauw bij het consumenten belang betrokken zijn. De neiging om het CCO nieuw leven in te blazen is bij de drie vakcentrales echter niet even groot. Al heeft de Ned. Consumentenbond clan zaterdag de deur voor de vakcen trales gesloten gehouden, de bonds raad sprak zich wel uit voor goede samenwerking op het gebied, van de belangenbehartiging van de consu ment o.m. in het Consumenten Con tact Orgaan, UT HECHT Bjj jen brand hier zijn gisternacht enkele honderden kost bare bontmantels door waterschade volkomen waardeloos geworden. Een militaire met bont gevoerde jas van prins Bemhard werd licht be schadigd, maar naar een mantel van prinses Beatrix wordt: tussen de vele kletsnatte creaties die in mod derplassen op de grond liggen nog naarstig gezocht. De brand brak uit bij de firma Laros, een cartonnagebedrijf, dat een ver dieping heeft gehuurd van de op slagplaats var; Chiotakis* pelterijen (hofleverancier). De mantels waren voor ruim negentig procent eigendom van derden in binnen- en buitenland die hun bezit in bewaring hadden gegeven voor reparaties of veranderingen. De schade wordt geraamd op een half miljoen gulden,. AMSTERDAM Bergingswerk zaamheden van het vrachtschip Fana. gathos (vorige week gestrand op het Barn-rif bij Ameland) zijn voorlook gestaakt. Het is op drie plaatsen gebro- ken. De werkzaamheden voortzetten is zinloos, zegt men. WAMEL Hier wordt Gerrit A. J M. van Rossurn (18) sinds 5 november vermist. Hij is vrijdag van huis ge gaan op weg naar de autobus, die hem naar Utrecht ïou brengen voor keu ring voor militaire dienst. Gerrit is een sülle, teruggetrokken jongen, I zich zenuwachtig had gemaakt voor de militaire keuring, zegt men bij de Van Rosstüns. HENGELO Hier redek gisteravond luidsprekers door woonwijken em Inwoners op het gavaar van kolen- stnpvergiftiging te wijzen. Plotseling ongewoon zachte weer en de heersende windrichting zijn oor zaak van geweest, dat er veel geval len van kolendampvergiftiging voor kwamen. In de loop van de middag kregen dienstdoende artsen en het Roads Kruis in Hengelo en ook in Ensche de het druk met verlenen van hulp aan mensen, die bewusteloos of j onwel waren geworden. Vooral bejaarden bleken tot de slachtoffers te behoren. In Enschede kwam mevrouw Dietewig (85) door kolendampvergiftiging om. PARUS President De Gaulle heeft zich persoonlijk belast met het onder zoek naar d< mysterieuze verdwijning van de linkse Marokkaanse leider Ben Barks, Koning Hassan en Barka's moe der zuilen op de hoogte worden gehou den. Intussen heeft de politie een 'weeds man gearresteerd. Het Is «en 29-jarige student, AI GahlS el Mahi, die als tussen persoon uit de Franse onderwereld zou zijn opgetreden om Barka In handen krijgen. UTRECHT Bil de (met de haad bediende) overweg m de Udenhoutsewe? vlak bij het station Olsterwijk ia zater dag consternatie ontstaan, doordat w ovarwegwachter de bomen te vroeg Mil geopend. Omstreeks kwart over drie passers» daar vlak na elkaar twee treinen; «en Uit de richt ing Tilburg die om 15.14 uur ui Olsterwijk moet aankomen, en sen a teg< 1 <- richting die om 15.12 uffl uit Oisterwijk vertrekt. Toen de trein uit Tilburg veilig en wel de overweg wat gepasseerd, vergat de wachter de tweede trein en deed de bomen weer op® Een automobilist die 2ich midden op se overweg van hei gevaar bewust werft slaagde erin, z(jr wagenachteruit wee' van de overweg af te rijden. De mac™' nist zag overigens ook op tijd dat er ie» niet klopte en bracht zijn. trein <)1 voor de overweg tot stilstand. Den Helder onbew. 13 Ypenburg onbew. 17 Vlissingen 1. bew. 15 Belde h. bew. 12 De Bilt 1. bew. 10 Twente zw. bew. 17 Eindhoven onbew. 19 Zuid-Limb. 1. bew. 19 Kopenh. regen 8 Londen geh. bew. 13 Amsterdam onbew. 16 Brussel onbew. 18 Luxemb. mist 15 Parijs zw. bew. 17 Nice onbew. 20 Frankfort geh. bew. 21 München regen 13 Zürlch mist 8 Genève mist 9 Locarno mist 15 Wenen motregen 4 tosbruck regen 17 Rome zw, bew. 21 Madrid zw. bew. 12 MaUorca bew» 22 max.temp. ae'J$' gisteren t t t 01 0 0 0 0 01 i 0 os o 0 SS 3 0 1 0 si 0,1 0 s T4ï K lijk zitt Hel li, huh tea kwi blij te i F«i bom bers In «VOJ Cl Terg Ch Coin Irt fr{ 20. Sa 18 ui eenfe Ag siraa to He 1 Bei ïoliti «lam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 2