Ie «Mi werkers in de sport (21) uur per in dienst Sporthal 9 agenda Man redt bewusteloze chauffeur uit water H. Kramer secretaris emene stemmen m Met rug tegen de muur FORTEX FORTEX AANItËöéCHIE Frenkel Frank waarschuwde toneelbezoeker Brand op de Eerahaven Dak van hal dit jaar nog dicht Na 21 maal dat een voor bsm rlï" CNVers voorgelicht over Bondsstructuur Inbraak pastorieën f 1000 gestolen Vrachtwagen reed in Schie r Eervol ontslag L. J. Mostert Metselaar valt vier meter heetman 2 Woningwetliuizen Maassluis-West krijgen liften Meisje (15) bijt aanrander die wilde zoenen steunt opruim 30 jaar ervaring 9rJ5ottm1mxtmrr -ult- 965 m? ROTTERDAMMER Pagina .3 WOENSDAG 10 NOVEMBER" I96S bi- pn daaeUjltx Nieuwe straatnamen in „Het Lage Land" 'j V I-K Tip voor geschenk-ontdekkers: DOK opent afdeling, in Schiedam-Zuid Weedt u altijd een klasse betert 'JForièX'"''?-:,:'. i teg «ter. sjon. rimi. lm- "ttige K. op SU1- Mil- tetts >da- :he) uur dat lie- uit- het pij- an- ork oe- 'g«- os- iie- ens r kunnen niet zeggen, dat dc over heid, in casu het gemeentebe- jjiitjr van Schiedam, geen oog heeft toer de culturele ontwikkeling in onze ltdMaar 00^ hierbij speelt krediet- Iwerking een belangrijke rol. Natuur lijk moet ons bestaan ook in cultureel opzicht leefbaar zijn, maar daarnaast L er zoveel andere, meer materiële Jken, die op korte termijn opgelost noeten icorden, al ware het alleen cmr woningbouw en openbare wer- ien. Dat (le culturele problemen daar- (juor jn de knel dreigen te komen, lipt coor dc hand. Het gemeentebestuur zit irt! niet stil, maar de leden van het college van B. en W zijn nog steeds jecs alchimisten, die geld kunnen taa ien. Dat kan alleen het bedrijfsleven, door zoveel mogelijk te produceren f;i door een zo groot mogelijke afzet nn riin prod akten, uiteraard tegen rendabele prijzen. Als deze moderne i'ichimist faalt, zitten we allemaal in ie boot. Het is'slechts jammer, dat jete eenvoudige economische waor- heid zo weinig wordt bepreven. Zo ïwen we medio januari 196S waar schijnlijk de indiening van de cultu rele nota door B. en W. verwachten. TIET czvloitatie-tekort van het Ste lt delijk museum blijkt .zeer aan- fenlijk te zijn toegenomen", zoals in ie Begrotingscommissie wordt gesteld, mna de vraag volgt, of het College enig inzicht kan geven in de toekomst plannen met betrekking tot het Mu seum. B. en W. antwoorden hierop, dat tij de vaststelling van de raadsbeslui ten van 27 april 1J162 en 22 juli 1963 erover gesproken is, fiat na de vol tcoiing van. de restauratie van de lin kervleugel het museum een groter ex ploitatietekort zou opleveren. h'v deze exploitatie in 1966 hear be jag zal krijgen, vindt dit zijn weerslag ra. door een raming voor personeels uitbreiding op de begroting van 1966. Bij de verhoging van de budgetten m ie.'aktiviteiten van het museum is ui toegaan, dat het minimaal over deze bedragen zal moeten beschikken om tentoonstellingen te organiseren en de ie erken van talentvolle, jonge knuste- «cri aan te kopen. Slechts op deze ïijzezal men jaar voor jaar de hooote mdeze bedragen moeten vaststellen m de hand van de ontwikkelingen, :i- zich op dit vlak voordoen. Overigens zal de restauratie van de ankervleugel van het museum waar schijnlijk nog dit jcinr gereed komen. Je gerestaureerde kelder zal als ex positieruimte worden gebruikt, der- kim] niet als representatief ont- rengstcentrum van het bedrijfsleven olds koffiekelder, zoals enkele raads- Itiéit vroegen. S:_het fraaie orgel in de Aula [krijgt een goede opknapbeurt. fa voerde reeds besprekingen met ebt orgelbouwer over deze restaura- B: en W. vertrouwen erov,' dat de kntehoerkzaamheden nog dit jaar of inliet begin pan 1966 zullen beginnen, watrkhijnlijk zal in de restauratie kotten van het orgel voor 50 pet. door 'd Rijk en voor 10 pet. door de pro- mde worden gesubsidieerd. Aange- wm zal het ongetwijfeld klinken in ie oren van talrijke Schiedamse leden ten ée gemeentelijke ovenbare biblio theek en leeszaal, dat B. en W. er niet ten denken hier'het snoeimes ie ge bruiken. De bibliotheek heeft een zo- mige plaats in het culturele leven nm Schiedam ingenomen, dat het Col lege ni et bereid is de omvang van haar werkzaamheden in te perken. Terloops tl hterby opgemerkt, dat het tekort slechts f728.- hoger is geraamd dan het vonge jaar. Dit ais antwoord op een vraag van ie begrotingscommissie of het naar de mening pan het College nog verant woord, is op deze wijze door te gaan, Saen het vermoedelijke verliessaldo Mtt.de openbare bibliotheek en of op punt mogelijk is te bezuinigen. Was M de Engelse filosoof Thomas Car- W mot, die gezegd heeft: „Een ver- tamelmg boeken is de ware hogeschool m onze dagen." onkosten-budgetten van deze 'irrkdijk democratische universiteit Jog mm nooit tornen. Dit zou een Westelijke achteruitgang voor brede sgert yan de bevolking betekenen. i z}jn er nog wel andere minder be- MgryJce.-onkostenposten op de ge meentebegroting om er het mes in te tttten. SCHIEDAM Een militair is 24 uur per dag in dienst van het leger en van een journalist kan gezegd wor- den, dat hij 24 uur per dag in dienst is van zijn krant. Maar nu we het over de harde werkers in de sport hebben, mag gesteld worden, dat Cor Bolmers 24 uur per dag in dienst is van de Sporthal Schiedam. Hij is de toekomstige jeugdige directeur van de sporthal, waaraan iedere dag hard wordt gewerkt om zo mogelijk voor de jaarwisseling het dak dicht te hebben, zodat men in januari, februa- (Van een medewerker) SCHIEDAM Vandaag publice ren ice ons 21ste artikel „Harde werkers in de sport". Op 22 jitni ran dit janr zijn u f er mee begonnen en vandaag besluiten ive deze reeks. We waren van mening dat ul deze men sen tvrl eens in het zonnetje gezet mochten worden, ook al kostte hel bij allen veel moeite om hen nnn h'.'t praten te krijgen. Bescheidenheid siert immers de mens, ook de sport mens. Daarom ronden toe het op zijn plants de re mensen er voor één keertje „liit te lichten' en hen in onze rubriek in hel licht van sport- schijnwerpers te plaatsen. We hebben lui tg niet alle harde werkers in de sport geïnterviewd, Er zijn er veel hl-ver. We moest i neen greep doen en hebben die zo eerlijk, mogelijk gedaan. Ook hebben we daarbij rekening gehouden met de plaatse lijke sportverenigingen en hel aantal leden dnnrvrin. Met deze artikelenreeks trachtten toe te bewijzen dat Schiedam nog genoeg sportmensen telt, die bereid zijn veel voor hun vereniging of hun tuk van sport te doen. Wij hopen dal vele anderen, die tot nog toe passief lid waren, hieraan een voorbeeld mochten nemen. De sportverenigin gen hebben hen to hard nodig. 5^ Vanmorgen vroeg reed Iril m n?sewe® bij de molen de 22- tfn van uh Hoek van Holland met 3é"n£t^?ne,n?uto tegen een verkeerszuil. zonder richting aan te geven i'Sï"8 was veranderd. Hij zou hier in geraakt moeten rerr"tien en in een slip W'erd geheel vernield. Persoonlijke plukken deden zich niet voor. "idnas '«rgldel-ing.^O.1"^"1 SChied' Jeugdraad' ComactfvSnd® 20 nge"FotocIub' fe Se,rv' Jeugdclub. Filmavond, 20. j Schied. Filmkring, vergadering, Hei-kerk: Siso-bazar, 14.30 1 mttrspn 4'adering, 20la"8en: Chr' Metaalbond' U9S3(hl!foDei"kerk: Siso-bazar, 14.30— hm«bla„j "De Rotterdammer", Schie- i&lïg e Lange Kerkstraat 28, tel. 8 uur,fg' 115588. toestel 52, b.g.g. na tnksé.t n?™,,voor redactionele aangele- A.! ?n.01898-6619). toaa-lifo ,a?: J- v- Gogh, Dr. Zamenhof- Kl 'i3,9' tei- 152400. havl^ bezorging: Agentschap (adr. B&Ldag.' -v?o 18.30-19.30 uur. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De meeste leden van de protestants-christelijke vakorganisa ties weten bitter weinig van de structuur en de taken van de christelijke besturen bonden. Vandaar dat men de heer H. Beenhakker uit Rotterdam had uitgeno digd .dinsdagavond in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen hierover te spre ken. De voorzitter van de Schiedamse Chr. Besturen Bond. de heer L. van Pelt, leid de deze vergadering. Aan de hand van een duidelijk structuur-schema van het CNV op een flanelbord gaf de spreker een uitvoerige verhandeling over het on derwerp met zijn vele organisatorische facetten. Teneinde, misverstanden op te helderen, deelde de heer Beenhakker mee, dat het CNV niet boven de bonden staat, maar dat het een landelijke vakcentrale is, waarin alle bondsbesturen hun eigen werk inbrengen. In de samenvatting van zijn betoog noemde spreker het zeer teleur stellend. dat de vrouwen in de Vrouwen bond van de prot. chr. vakbeweging ver stek laten gaan, terwijl de vrouw, in het hedendaagse produktieproces toch een steeds grotere plaats gaat innemen. Bij de rondvraag zei de voormalige voorzitter van de Schiedamse Chr. Be sturen Bond, de heer P. J. Stam, die van 1952 tot 1962 deze functie bekleedde, dat de autonomie van de besturenbonden in feite te gering is. Hij meende, dat, daar door de animo voor de arbeid bij de be stuursleden gedrukt wordt. In het alge meen stelde de heer Stam, dat de huidige getrapte hiërarchie met het oog opde ontwikkeling van het sociaal-conomisch bestel aan vernieuwing toe is. Hoewel de heer Beenhakker in eerste instantie het hiermee eens bleek te zijn, voelde deze toch meer voor een vernieuwing langs lijnen van geleidelijkheid. ri, maart en april 19G6 de hal kan afwerken. Immers ligt het in de be doeling om eind aprul de sporthal officieel te openen en vanaf dat mo ment zal Cor Bolmers officiëel de directeur ervan zijn. Dat neemt niet weg. dat hij al maan denlang iedere dag werk voor de sport hal doet. Eerst bij de diverse akties die werden gevoerd, later bij het 'slaan van de eerste paal en de laatste maanden bij de bouw van de sporthal op het terrein achter het Bad Groenoord, rechts over de Sportparkbrug. De stalen constructie is gereed, de spanten zitten op de juiste plaats, de bijgebouwen kan worden door gewerkt, dan moet de streeldatum haal baar zijn. vVan januari 1966 of zal weer een beroep worden gedaan op de leden van de diverse sportverenigingen. Cor Bol mers vertrouwt er op. dat alle toezeggin gen waar gemaakt zullen worden. Hij hoopt op de zaterdagen een beroep op die harde-werkers-in-desport te doen. zodat men gezamchjk de sporthal op tijd gereec^zal krijgen. De lange zijde van de sporthal heeft aan de kant van de Sportparkbrug niet alleen kleedlokalen, maar ook berg plaatsen voor de diverse toestelldn. Ook de kantife zal aan die zijde worden gebouwd. Wanneer dit alles jegen-en-winddicht" is dan kan „het laatste duwtje" pas goed gegeven wor den. Overdags is de heer Bolmers bij de bouwwerkzaamheden te vinden, dit vooral ook omdat hij dan tevens voor „bouwkundig opzichter" speelt. Uiter aard worden ddar kosten mee ge spaard. s' Avonds zijn er nog zóveel administratieve zaken te regelen, dat hij ook dan bezig is met de sporthal, waar sportlievend Schiedam velé ja ren lang reikhalzend naar heeft uitge zien. Bedriegen de voortekenen niet, dan zal eind april 196 6de opening plaats vinden. mits...de vorst geen roet in het eten zal gooien. „Krijgen we bijvoor beeld twee maanden vorst, dan sta ik niet in voor eind april" aldus de heer Bolmers, die evenwel hoopt dat dat wei zal meevallen. Over de financiële situatie is momen teel weinig positeifs te zeggen. De sporthal gaat ongeveer een miljoen gulden kosten, diverse schenkingen werden gedaan, enkele leningen wer den aangedaan, terwijl bovendien nog enkele akties lopen. (Er zijn bijb. nog steeds sporthal-speldjes te koop o.a. bij de WV-Schiedam). Wel wees de heer Bolmers er op, dat de f 50.000 die de „Stichtivg Sporthal Schiedam" enkele weken ge leden van de Ned. Sportfederatie NSFheeft gekregen, een halve kwijtschelding was van de. „ton" die men reeds eerder had geleend. Velen waren van mening dat de heren Bol mers en Th. Janse enkele weken geleden „even" in Amsterdam bij de NSF 50.000 zijn wezen halen. Dat was niet het geval. Men had reeds eerder f 100.000 als lening ontvangen en daarvan werd de helft kwijtge scholden. De lening zou eerst in de loop der jaren terugbetaald' worden. Dat neemt niet weg, dat Cor Bolmers zeer dankbaar voor. deze geste van de NSF en dat hij ook zeer is ingenomen met de geweldige medewerking van het schiedamse bedrijfsleven. Zonder al die medewerking én van de ongeveer zestig plaatselijke verenigin gen, én van het bedrijfsleven zou de sporthal er nooit komen. Met die mede werking rekent de toekomstige directeur van de Sporthal Schiedam er op, dat in mei 1966 de hal voor velen open zal staan. Een op vraag is nog met hoeveel man personeel men gaat draaien. Dit hangt voor een groot deel af van de bezetting en het is vrijwel zeker, dat men met een gering aantal vaste krachten (misschien drie) gaat starten, zo nodig aangevuld met „los personeel". Maar vóór die opening zal er nog hard gewerkt moeten worden, ook door de harde-werker-in-de- sport: Col Bolmers. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM B en W hebben besloten een aantal nieuwe straten in de wijk „Het Lage Land" (Prins Aiexander- polder) van een naam te voorzien. De volgende namen 2ïjn bekendgemaakt: Viervant straat, Vinckenbrinkstraat t avrestraat, Huslystraat, Van Noren- burchweg, Michelangelostraat, Romano- hof, Tibaiidipad, Tattistraat, Prins Alex- anderlaan, Albertistraat, Dosiostraat. SCHIEDAM In twee r.k. pastories is dinsdag ingebroken. In de r.k. pastorie in N"oord-Kethel verschaften onbevoegden zich toegang tot de benedenverdieping, waar zij de keufcen en de kamers aan een nauwlet tend onderzoek onderwierpen, zonder even wel iets van hun gading te vinden. In de r.k. pastorie van tie St. Liduinakerk aan de Nieuwe Haven hadden de inbrekers meer succes. Hier kwamen zij aan de achter kant dc warande via de tuin binnen en wisten de spagnolets van de achterdeur op te wippen, waardoor zij zich toegang ver schaften tot de eerste verdieping. - In de la van een dressoir vonden zij een sleutelbos en maakten met een sleutel de kluis van de deken pastoor open, waar zij de som van 1000 ontvreemdden, terwijl zij ook de portefeuille van. de deken in het voorbijgaan bij zich staken. T\E 37-jarige veehouder J. de Zeeuw roeit na het ongeluk met zijn boot naar de overkant. „Ik ben in het water gesprongen, nadat de zoon van de chauffeur zich uit de ka-bine worstelde en schreeuwde „help,- help, mijn vader kan niet .zwemmen", vertelde de heer De Zeeuw. - (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAMDinsdagmiddag raak te op de Overschieseweg ter hoggte van de Parallelweg een vrachtauto te w.iter, bestuurd door de 41-jarige koopman A. B. v.d. H. Mevrouw E. Zeeuw-Laberijn, wonend aan de overkant van liet water verdwijnen. Zij riep haar echtgenoot, de- 37-jarige Zeeuw. Die begaf zich ijlings met zijn roeiboot naar de zinkende auto. De zoen van de bestuurder, de achttienjarige Frans v.d. H. was inmid dels aan de rechterzijde van de auto uit de cabine gekropen en ook de bestuurder zelf had zich op de een of andere manier uit de auto weten te werken. Hij ging evenwel driemaal kopje onder, waarna hij na de derde maal onder water bleef. De heer.„De. Zeeuw sprong gekleed uit de roeiboot in het water en kon de bewusteloze man nog net op bet laatste ogenblik grijpen, waarna hij met hem naar de walkant zwom. Hier wachtte de negentien jarige P. P. Kooper, wonend aan de Noord vest, de beide mannen op terwijl hij tot aan zijn middel in het water stond. De zoon van de bestuurder had zich op eigen gelegenheid op het droge weten te brengen. De drenkeling kwam gelukkig spoedig bij. De GGD bracht vader' en zoon naar het Gemeenteziekenhuis, waar eerstgenoemde ter observatie werd vast gehouden. De zoon kon haar huis gaan. Het ongeluk was veroorzaakt doordat de stabilisatorstang en het veerblad van de vrachtauto waren gebroken, zodat de auto was gaan slingeren en uit zijn koers was geraakt. MAASLAND De collecte ten bate van /Il?30eoptellJk sehandicaPt„e klad bracht hij werkzaam ter gemeentesecretarie van Capelle aan den IJssel, eerst als hoofd commies, later als referendaris. Per 1 augustus 1963 keerde hij terug naar Maas sluis waar hij sindsdien als referendaris' en loeo-seeretaris werkzaam is. De heer Kramer is getrouwd en heeft vier kinderen. Hij is lidmaat van de Her vormde Gemeente en behoort tot de CHU. De raad benoemde verder de heer J. M. Brinkman, commies le klas ter secretarie, tot .bezoldigd ambtenaar van de burger lijke stand. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS De gemeenteraad heeft gisteravond met algemene stemmen de heer H. Kramer benoemd tot gemeente secretaris met ingang van 14 januari 1966. Hij volgt de heer L. J. Mostert op die met ingang van dezelfde datum op eigen ver zoek ontslag heeft gekregen.' Namens de gehele raad betuigde de heer J. van Hartingsveldt (a,r.) er zijn instem ming mee dat dit onsiag onder dankzeg ging voor de veie en gewichtige diensten Maassluis een lange reeks van jaren, be wezen, op de meest eervolle wijze werd verleend. De heer Kramer (40) begon zijn ambte lijke loopbaan in juni 1949 als klerk bij de afdeling algemene zaken van de Rot terdamse gemeentesecretarie. Daarvoor diende hij als reserve-officier de konink lijke luchtmacht. Hij maakte in Indonesië de politionele actie mee en werd in fe bruari 1949 zwaar gewond bij de bewa king van een vliegveld bij Djakarta. Na zijn repatriëring begon hij aan de studie voor het diploma Gemeente-admi nistratie I, dat hij in 1952 behaalde, waar op een bevordering tot adjunct-commies volgde. Op 16 maart 1955 volgde zijn be noeming tot adjunct-commies le klas te Putten (G.). Na het behalen van het di ploma Gemeente-financiën werd de heer Kramer per 1 januari 1957 commies te Maaassluis, later werd hij hoofdcommies. Van maart 1961 tot augustus 1963 was f Van een. onzer verslaggevers) ROTTERDAM Dinsdagavond is de 53- jarige metselaar M. Bultendijte uit de Wa penstraat van bijna vier meter in een be tonnen tank van de Graarvsilomaatschappij aan de Brielselaan gevallen Het ongeluk gebeurde toen hij bij het aanbrengen van platen board even een potlood wilde pakken. Hij verloor toen zijn evenwicht. Het slachtoffer is met een hersenschud ding in het Zui der ziekenhuis opgenomen. ga eens voor anker bij Heetman! U vindt er een zilveren vloot vanberoem- .de historische schepen. Geschenken die het hart veroveren van iedereen die belangstelt in de roemrijke romanti sche geschiedenis van de scheepvaart! in diverse grootten van af 38.- edeisteenkundige f.g.a, diamantexpert g.i.a, LIJNBAAN 32tel. 116670 filiaal: oostzeedijk t55-.t57,rotterdam (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De afdeling Vlaar- dingen van de Nederlandse Vereniging tot bescherming van Dieren zit in moei lijkheden. Het dierenasiel aan de Van der Linden van de Heuvelweg moet weg. De gemeente heeft de grond waarop het ge- TIET Vlaardingse dierenasyl met de rug tegen de muur. «litie fSofe telefoonnummers: Alarm la-Tri r-5- 3' alarm brandweer 2G9123. AtothlS' en 9D' 269280. hn Rembrandt, aa 5b, tel. 268855. Rembrandt- houwtje staat nodig voor de uitbreiding van de Energiebedrijven. De dierenbescherming heeft wel een nieuw terrein toegewezen gekregen. Meer dan een zelfs' in de loop der tijd maar al deze plaatsen voldeden niet aan de eisen die gesteld mogen worden. Het laatste terrein is nu aan de Broekweg tegenover de boerderij van Hoogendam vlak bij dc vuilnisbelt. Deze plaats is voor de die renbescherming onaanvaardbaar. Ook het hoofdbestuur van de dieren bescherming heeft dit terrein afgekeurd. Een eerste vereiste voor een goed die rentehuis is hygiëne en die is door de aanwezigheid van ratten op de vuilnis belt ver te zoeken. Bovendien is er een schietbaan gepland aan de Broekweg zodat de nodige rust ontbreekt. Juist honden, die veel in pen sion gegeven worden, zijn allergisch voor lawaai, zodat geen mens zijn huisdier meer in pension geeft als het eenmaal zover is. Dc voorzitter van de dierenbescher ming in Vlaardingen de heer F. Boer én zijn medebestuurders zien dan ook niet wat er nu moet gebeuren als de gemeen te blijft bijhaar plannen. De heer Boer vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente niet van tevoren heeft geweten dat ze het terrein in het Oranjepark nodig zou hebben. Men kon de boerderij van Hoogendam aan de Broekweg krijgen voor ten hoog ste tien jaar. Dat zou de dierenbescher ming dan op ƒ40.000 komen te staan aan verbouwingskosten. Dat vond men on verantwoord. Een terrein aan de Indus trieweg kwam niet in aanmerking van wege de sterke luchtverontreiniging. Een plan om op de padvindersboerderij on dergebracht te worden leek eerst aardig, maar bij nader inzien bleek er te weinig ruimte tussen het dierentehuis en de troephuizen van de padvinders. De dierenbescherming is toen zelf maar gaan zoeken. Men ontwierp een plan voor een asiel en een ruimte voor pen- siondieren. Daarbij maakte men meteen een plan voor een kinderboerderij een heemtuin en een hertenkamp. De inven taris voor die boerderij en dat herten kamp bezit de vereniging. Ais eerste plaats dacht men aan de zandplaats aan de Hogelaan in het Hof. Hierop heeft de vereniging nog haar hoop gevestigd. In juli 1964 kreeg de vereniging bericht dat men direkt weg moest uit het Oranje park. Dankzjj ingrijpen van de raad zit men er echter nog steeds. De raad heeft in 1964 bij de begroting ook aangedrongen op een geschikt terrein. Op 4 oktober 1965 kreeg de vereniging te horen dat een terrein was gevonden. Dat is dan de plaats bij de vuilnisbelt. „Wij hebben een plan voor het Hof', zegt de heer Boer. „Dat is een goed plan." De vrees dat het complex het karakter van het Hof zal aantasten vindt het be stuur ongegrond. Het Vlaardingse tehuis staat in het land aangeschreven als een der heste op dit gehied. Begrijpelijk wil men die naam handhaven, maar men voelt zich nu met de rug tegen de muur gedrukt. HOEK VAN HOLLAND Donderdag 18 november bestaat er in het Groene Kruisge- bouw weer gelegenheid tot inenting tegen diphterie. kinkhoest, tetanus en polio van half drie.tot drie uur. HOEK VAN HOLLAND De vorige week gehouden collecte ten bate van de NOVIB heeft een bedrag van 1184,10 opgebracht. Het comité dankt alle gevers voor dit fraaie resultaat. (Van een medewerker) SCHIEDAM^— Het thans mer dan vijf tig afdelingen tellende DOK komt weer terug in Schicdam-Zuid. Voorheen heeft DOK in het schoollokaal aan de Dwars straat reeds diverse afdelingen gehad, maar die school werd intussen voor de sloop bestemd en de daad werd bij het woord gevoegd. Intussen heeft DOK het nieuwe gymnastieklokaal, dataan de Dwarsstraat weer werd opgebouwd,, toe gewezen gekregen en het aktieve bestuur heeft meteen een propaganda-actie in Schiedam-Zuid gevoerd. DOK komt dus weer terug in Schiedam- Zuid en de volgende nieuwe afdelingen zullen worden geopend: jongens en meis jes van 5-7 jaar, meisjes van 8-9 jaar, jongnes van 8-9 jaar en meisjes van 10-11 jaar deze afdelingen zijn vandaag, woens dag, begonnen eh voorts iedere woens dagmiddag van 13.30-17.30 uur. Bovendien startte maandag een afde ling „Huisvrouwen" van 20.15 tot 21.45 uur. Dames vanaf 17 jaar kunnen voorts maandagavonds in de Tuinlaan terecht van 19.3021.00 üur. Degenen,'die ritmi sche gymnastiek willen beoefenen kun nen dinsdagavonds van 20.00—21.15 uur terecht in de zaal van de Willem de Zwij ger-Ulo in de St. Liduïnastraat (ingang Thomas a Kempisstraat). Voor kleuters heeft DOK ook moge lijkheden en wel op woensdagmiddag van 13.4514.45 in de zaal aan de Prins Fred. Hendrikstraat. Bij mejuffrouw C. Ver kade, Groenelaan 81- zijn voor Schiedam- Zuid-bewoners allé. gewenste inlichtin gen verkrijgbaar. -- (Van een onzer verslaggevers): MAASSLUIS De 540 galerij-wonin gen in vier lagen op onderbouw in Maassluis-West, die men* in september begon te bouwen volgens het systeem van de N.V. Elementum, zullen een liftin- stallatie krijgen. Ook de in gBa&& in de Drjkpolder aan te vangen bouw van 333 woningen krijgen een dergelijke voorzie ning.. Bij elk blok van 54 woningen zal een liftschacht in een constructie van beton worden gebouwd. De lift heeft een capa citeit voor acht personen1 eh een1 laadver mogen van zeshonderd kilogram. In het bijzonder voor oudere mensen, voor wie het traplopen moeilijkheden oplevert is deze voorziening van veel.blang, Het college van B. en W; van Maass luis had onlangs een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden om "te komen tot het plaatsen van liften.In'nauw overleg met de ministeriële instantie van de volkshuisvesting en de ruimtelijke orde ning en de aannemer werd onlangs over het plaatsen van de liften volledig ove reenstemming bereikt. (Van een medewerker) GEN Jammer, dat er zoè wemis belangstelling was voor de eau- sene van Dimitri FrenkeLFrank, die gis- teravond In de Hannonie voor ongeveer 40 person en werdgehouden. 1 ZélJ; schrèctf de37,-Jarige An^terdara->: mer dit toe aan he tv.-progranuna, dat, heel goed zou vzijn. Op prettige, wijze, maar Keiaas dikwtfls plecht velban-V □aar, 'gaf hij „20 'waarschTiwingeir vobr toneelbezoekers; en - 20 raadgevingen^aan toekomstige tonèelschryyers'V;,.-.' x De'*40 punten''Had'1 hij alle óp papier staan, maar „de uitleg ervan vertelde hij op boeiende wijze met hier en daar eenV- vleugje humor er in verwerkt. Dimitri Frenkel Frank, die toneelstuk ken en televisiestukken schrijft en zich de laatste tijd ook bezighoudt met tvl- regie, was niet mals in'zijn raadgevingen en waarschuwingen, die hij overigens alle voor zijn eigen rekening neemt Hij stelde, dat toneelbezoek altijd moet worden be- S aihouwd als een persoonlijke relatie en dat toeschouwers theatertalent dienen te hebben om het effect van. een. opvoering te kunnen begrijpen. Na de pauze was er gelegenheid om té3!/ discussiëren, waarbij de -Amsterdammer advies gaf hoe men een toneelstuk kan leren schrijven. De bijeenkomst was de tweede in hét kader van de Hippo-' Campus-serie van de StadsgehcorzaaL 5 RIDDERKERK Een 15-jarig meisje dat werd lastig gevallen door een onbe kend gebleven man, heeft dinsdagavond laat de aanrander op de vlucht weten te jagen. Het meisje werd aangesproken op de tweede verbindingsweg bij Ridder kerk, waar zij fietste. Een bromfietser met een donkere jas kwam naast;haar rijden en zei haar te willen thuisbrengen. Ook eiste de man een zoen. In plaats van een zoen beet het meisje de aanrander heftig in het gezicht. Toen daarop een auto passeerde begon zij te gillen, waarop de bromfietser hais-over- kop op de vlucht sloeg. Jammer genoeg werd het voorval pas' na enige uren bij de politie gemeld, zodat naspeuringen omtrent de identiteit van de aanrander vruchteloos bleken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Dinsdagavond is brand uitgebroken aan boord van het 6172 ton me tende schip Eemhaven van de Gebroeders Van Uden uit Rotterdam dal bij Van Nie- velt-Goudriaan in Perais ligt. Het vuur ontstond door vonken bü 1 as- werkzaamheden in een hoeveelheid stuw- hout op het tussendek. De brandweer had het vuur r snel onder de knie. De schade bleef bepeitkt tot het stuwhout en vijf hou ten luiken. Er werd bij de blussing van perslucht maskers gebruik gemaakt. De blussing ge schiedde met vier stralen van het eigen bedrijf. Uitgerukt waren: G 2, K 6, eenheid 712. A 9, M l, de Vliegende Patrouille en de blusboot Havendienst 12. Hoofd brandmeester P. J. van Kesteren had de leiding. KORTE HOOGSTRAAT 11a TEL. 6151 VLAARDINGEN ■WOENSDAG 10 NOVEMBER 1915 Een zeehond in den Rijn. De vorige week werd te Ravenswaay op de rivier een zeehond gezien. Hij zat op .een zandplaat arliler een kribbe en bleef zooi an g zitten, tot twee schippers heir, op 10 meter afstand waren genaderh- Toefl ging hij te water. Een dag of vier later is hy ook té Rhenem in dén Rijn gezien. Het is zeker een bijzonderheid; dat deze zeehond zoo ver de rivier is opgezwommen. r Schoolkinderen onthaald. Dc heer en mevrouw Piet Leis hebbenhij hun 25- jarig huwelijksfeest aan alle kinderen der openbare en bijzondere scholen in Albiasserdam een recht prettige dag bezorgd. Dc leerlingen der 5e en 6e klasse werden in de „Harmonie" ruim schoots onthaald, .terwijl de overige leer-, lingen in de schoolgebouwen werden ge- -trakteerd. Ci: \-.i[

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1