Parkeerschijven in binnenstad V erkeersprobleem groot aantal vragen roept op fEER OPGRAVINGEN IN HOLYWIJK AGENDA Ruim 30 duizend gulden aan prijzen Politie is geen voor jeugd van Maassluis Mor gen roept de klok ROTTERDAM I ZWARTE PIET ZEGEL pfa-expositie in itedelijk Museum dl. ChrL.T.S. komt in zicht Historie komt verder aan het licht Medische dienst J. van Gorsel werd A-scheidsrechter Het Masker speelde met vaart blijspel C.H.-raadsleden debatteerden in kiesvereniging Welfare-verkoop had gunstig resultaat Boos op stelende vriend: speelgoed kapot gebeten Mandolines klonken goed op festival ALTIJD PRIJS Werken met de mobilofoon Spaaroverschot Raiffeisenbank DfBotleriramtnrr 3V,C.R.V.-eomité houdt praatavond „Het Zuiden" speelde aardige komedie iaardingen Hoofdprijs: DAFFODIL DE LUXE 1966 bungalowtent U hebt „ALTIJD PRIJS" V ertegenwoordiger ivordl uitgewezen U965; irtTTfiRDAMMER Pagina 7 ZATERDAG 13 NOVEMBER 1965, GEN; Etna! VLAARDINGEN Binnenkort neemt het college een beslissing over het instellen van een par- keerzone in de binnenstad met beperkte parkeerduur en gebruik van parkeerschijven. De afbouw van het Liesveld- viadukt is meer een stedebouw kundig dan een verkeertechnisch probleem. De stedebouwkundige heeft dan ook opdracht gekregen om een schetsplan op korte ter mijn te ontwerpen. De basisge dachte van dit ontwerpplan be rust op verwerping van de veel omstreden lus. (Van een onzer verslaggevers) Raadhuis en politie r, Vandaag *n dagelijks CHIEDAlM indaag «t maandag '•pn dagelijks Deze twee punten springen er wel uit in het hoofdstuk verkeer van de memorie van antwoord. Onderwijs Vandaag 13 november 2e prijs 3e prijs 5 pers. ReuCasbash caravan 4 pers. André «lanet ELKE TREKKINGSDAG 1000 GULDEN AAN WAARDEBONNEN TROOSTPRIJZEN: Reep chocolade met een Vlaardings speldje. Tv- -v-'- uit v r" i c -si AM. lV»n een onzer verslaggevers) £.„mAM De tentoonstelling van Sugse Kunstenaarsgroep Nu, Gf,«a|avond in <de aula van het i.^Museum onder grote bel-ang- 2 seopenid. Ook burgemeester H «a zyn edhtgenote waren aan- in znn welkomstwoord zei direc- •V t Paalman, dat er de laatste tijd Li «roostitles waren geweest van- ihuicüge verbouwing. Hall de- L «poseren nog in het Stedelijk «Te erahcus Erich Heckel en de f^Jan Eoede, als laatsten van dit wnstfilosoot en pedagoog, verbom ?fjc Nutsacademie in Ben Haag, i Steinz hield een inleiding tot de L.rfeHinï. Hij noemde de moderne het algemeen subjectief. Ook de SJawer by zijn keuze van wat hy of Ielitk vindt, is in eerste instan- «ïwd^over1 de snode in de kunst, „Li deze een bijkomstig verschijn- 7 De heer Steinz ging verder vrij "u op het wezen van de moderne Ltentoonstelling van de tien Gro- *-kunstenaars had een catalogus van ff84®-- «inder dan zevenenzeventig num- 1 pen aantal fraaie col- ■2SSÖ, Boca. Itiad,; mo. t. 1» riet. lapfc, dm lavet, rond. -1(83 jraai-oBcier een aantal fraaie col- jino'a, druksels, (houtsneden, teke- Ia en gouadhcs. tentoonstelling duurt van 13 no- L tot 13 december a s. (Van «en onzer verslaggevers) ffilEDAM Het N.C-R.V.-Comité Jam houdt dinsdagavond om 8 uur Luw Irene een praatavond, Ds. W j uit Kethel zal het openingswoord uea waarna de directeur van de -oep'mr A, H. van de Veen bet een ander zal vertellen over het werk ieN.CRV. ir afwisseling zal men de film „Veer- 'jjar NCR V." vertonen. Aan het eind de avond zal de band worden ge- ai die de opname bevat van de zang. si te BeeSd onder leiding wan ds. H. iden Beid. tijdens de laatste vakan- op dinsdag 7 september. Deize jj is vrij toegankelijk voor de leden, ïjji een consumptie zal worden aange- sulfaat hebben geleld, De ontwikkeling naar blijvende zelfstandigheid kunnen B. en W. dan ook niet toejuichen. Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De chr. Toneelgroep „Het Zuiden" gaf vrijdagavond in ge bouw Irene een druk-bezochte toneel avond. Opgevoerd werd het biijspel tn drie bedrijven van F. H. M. Kc.it „Er woei een frisse wind" onder regie van de heer J. C. Paardekooper. „Het Zui den" speelde deze aardige komedie met veel brio en igoed samenspel. Het publiek schepte kennelijk vermaak in de verrassende verwikkelingen en de komische situaties van het overigens pre tentieloze toneel, dat natuurlijk een ge lukkig einde had. Na afloop was er een geanimeerd bal met medewerking van het Kwartet van Peet van Hees. (Van een onzer verslaggevers) [UAKDINGEN Naast de vete listen die de afgelopen zomer in Holy i ftdaan is er eind oktober weer een [domen- Het object dat nu opgegra- werd digi ten westen van de Holy- even noordelijk van de laatste op- rêtng, de Joffer Aechtenwoning. De Btewel digt op e stuk land dat zes fjen groot is en waarvan als eigenaai* rit vermeld Jacob Jansi Cock van M5JL In 1561 staat het complex be- jeven als „zes morgen wcylant met jj, lurch en boemte daerop staande" hl komt dan ook voor op een uit 1571 (erende kaart In het kaartenboek van i ösihuis te Schiedam. Daarop staat sjegeven een boerderij met twee hooi- rpn gelegen aan een oprijlaan. Op een kaart van Delfland uit 1710, rervaardigt door de landmeter Krukius, somt een boerderij voor, waarvan de spnjlaan nu nog in het terrein valt te aukennen. Aan het einde van deze laan Schiedam: D, Houlhuysen, Marconi- sat 93, tel. 268516; J. Moor, Burg. Knap- itlsan 154, tel. 269880; Ch. A. Poll, ffllaan 92, tel. 267856. Vlaardlngen: H Mulder, Hoflaan 31, tel. 2203; H, Has- Rtouwiaan 40. tel. 2081. Maassluis; E. Melchior Jr., Veerstraat 15, tel. 2108; .deskundigen mej. v. d. Veen, Jac. Cats- raat 24, tel. 2376 en mej. v. d. Hoeven, fan Pijperplem 64, Maassluis-West, 4389. Maasland: P. Noordam, Molen- ?g 1, tel. 01899-2035; veearts P. H. Klein- i. Pr Irenelaan 13. Maasland, tel, 01899 2487. Hoek van Holland: J. J. van Lonk- ijten, Jolinkstraat 2, tel. 2627. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Be Vlaardingse judo- Wdsreehter J van Gorsel, 4e dan. deed a dezer dagen met 2cs anderen examen lor A-scheldsrechter van de judofederatie, en nog een kandidaat slaagden voor diti amen, dat weid afgenomen door interna- fotle judo-scheidsrechters, waarvan er tien Nederland zijn Dt heer Van Gorsel en zijn collega zijn twee enige A-scheidsrechters van de iJB. De scheidsrechters van de aangeslo- bonden doen volgende week pas dit WAARDINGEN Bethelkerk: Avond- tel-, 19 30; Cojohonk, Westnieuwland ••achter: Bijeenkomst ICCC - jeugd- tttact, 20 -De Rotterdammer, Vlaar- ®fen, Smalle Havenstraat 11, tel. 6775 'fff 010-115588). Uitsluitend redactie- 9493 (bgg. 6619), wechten bezorging Vlaardlngen: G. "tetab, Van Beethovensmgel 147c, ®0. maand t/m vrijd. 181930, IM 1730—19 uur. belangrijke telefoonnummers Vlaardin- w Brand 4444: G.G.D. 2541. Apotheek: Van Hogendorp, Van Hogen- ■«rplaan 129a, tel. 4233. „H?0"; Schied. Jazz. Sociëteit „Guil- 'inne contactavond, 20. ®ÜkcentrumVolkstuindersvereniging i'flurlede", vergadering, 20. „De Rotterdammer", Schie- redagtie Lange Kerkstraat 28, tel. <bgg. 115588, toestel 52, bgg. na ftJk alleen voor redactionele aangele iden 01898-6619) C^a^pbap: j. v. Gogh, Dr. Zamenhof- '5?' 139, tel. 152400. "«enten bezorging: Agentschap (adr "Li ven'. dsg. van 18 30—1930 uur. ,?llangrtjke telefoonnummers: Alarm uL6 264666, alarm brandweer 269123, 7® G.G. ert G.D. 269280 S'heek: C. L. Janden, Swammerdam- tel 41, tel. 264917. waren dan ook de funderingen van twee gebouwen aanwezig, waarvan het meest oostelijke opgetrokken was uit kleine IJselsteen, Onder de gebouwen bevon den zich woonlagen die vijftiende en zestiende eeuwse scherveen bevatte. Vermoedelijk is het gebouw na ver woestingen in 1574 herbouwd. In de fundaties van het tweede gebouw waren voornamelijk stenen van een groter formaat verwerkt, die dateren van om streeks de overgang van de 15e naar de L6e eeuw. Ook kwamen kloostermoppen van ongeveer 29 centimeter voor die van rond 1300 dateren. De moppen zijn secon dair verwerkt wat er op wijst dat ze af komstig kunnen zijn van de verwoeste woontoren van de Joffer Aechtenwoning. Deze fundering zou dan ook uit de laatste helft van de zestiende eeuw dateren, waarbij puin gebruikt is van de oudere boerderij. Op grotere diepte werd ook nog veer tiende eeuws aardewerk afkomstig uit de Ardennen gevonden. Het grootste deel van de woonheuvel vertoont het beeld van een in één maal opgeworpen terp. De conclusie van deze opgravingen zou kunnen zijn dat op de plaats waar al in de dertiende eeuw bewoning was een verhoogd erf werd opgetrokken in de veertiende eeuw. Tegeen het eind van de vijftiende eeuw zette men een stenen boerderij neer die omstreeks 1574 werd verwoest en daarna herbouwd. In de achttiende of negentiende eeuw verdween de boerderij voorgoed. Het onderzoek werd gedaan door het Rijksinstituut voor oudheidkundig bodem onderzoek. Vlaardlngen gaf toestemming voor de werkzaamheden en droeg bij in de kosten. De Rotterdamss sadsarcheo- ioog, de heer C. Hoek, leidde de opgra ving. Het dagelijks toezicht was in handen van de heer Chr. de Roo van het Stedelijk Museum te Schiedam. (Van een medewerker) VLAARDINGEN - De toneeaverem- eing „Het Masker" van de Rotterdamse Ontspanningsvereniging SneUhe^ftwnj- dagaivond in de Stadsgehoorzaal op ge slaagde wijze een vervol® gebracht van het blijspel „Vogel vlieg de wereld to Een kleine indruk daarvan kregen de 3p0 L een leuk Weurenfilmpje, waarmee de bezoekers bd verrassing werden geconfronteerd, nadat het doeit vofkr d'fi ccFsts m3al open Daarop zagen allen hoe de .vogels" van vader en moeder Hapgood uiwlogen de wilde wereld en naar het onbekende Afrika. Pa heeft dan zijn zin en wil zich to alle rust aan zijn hobby gaan wijden en verheugt zich met zijn zo pas ver worven vrijheid. Daarentegen denkt zyn echtgenote er anders over; zij hoopt na melijk dat haar kinderen nog veel zullen aGÏTetee dag krijgt zij haar zin. zoals blijkt in het vervolgstuk, da. een zelf standie geheel vormt. Dat stuk „Welte rusten" betékende dan ook een vermake- iiik blijspel want natuurlijk, dat de uit gevlogen vogels met een aantal kleinere vogeltjes compleet met kinderwagens weer neerstreken op het ouderlijke nest, een landhuisje in Dorking. Het laat zich begrijpen, dat dat huisje weldra aan de kleine kant wordt en dat zidh de nodig problemen doen gelden. Da Rteiïrminiff en sfeer in ue zaai liet nietfte wensen over. Men was een avondje uit en genoot van het vlotte spel van de tien Maskeri anen, onder wieP zidh slechts twee per- sonen 'bevonden, die ook in net eerste StHket°Pgehed' stond onder leiding van Willy Ruys, de nieuwe regisseur van Het Masker. Burgemeester en wethouders vin den het verkeersvraagstuk een com plex probleem dat niet overschat hoeft te worden maar dat oo kniet onderschat mag worden. Verkeerde keuzen kunnen funeste gevolgen hebben. Het totstandkomen van di verse plannen, die het gezicht van de stad voor tientallen jaren zullen bepalen, eisen een goed over. Aan de verkeersadvlseur is opdracht gegeven een plan tot verbreding van het Emam te ontwerpen. De Marathonweg zal doorgetrokken worden tot de Ary Koplaan. Een schets voor de aansluiting van rijksweg 20 met het centrum is klaar. Ook wordt gedacht aan een verbin ding vanaf de Burg. Verkadesingel naar Schiedam, onmiddellijk ten zuiden van de rijksweg 20. Een schets voor verbete ring van de kruising bij de molen is gereed en een schets voor het kruispunt Pruissingel-Bülitonlaan is in voorberei ding. De tweede technische school in Vlaar dlngen aal een feit worden. Deze school zal een christelijke zijn, zo deelt het college mee. Het zal evenwel nog een drietal jaren duren voor deze school In bedrijf kan komen. De Rijksoverheid is namelijk degenen die in deze zaken be slist. De leergang chemische techniek zal echter niet aan de bestaande lts gegeven worden. Het college acht het niet juist te veronderstellen dat de christelijke lts hiervoor geen belangstelling zon heb ben. De jongste opbloei van de Chistelijke leeszaal en bibliotheek wordt door het dollege niet „misprijzend" benaderd maar men betreurt het dat langdurige besprekingen tot samengaan niet tot re- VISSERIJBERICHT SCHEVENINGEN riFM HAAG 13 nov Hedenmorgen waren aan de d|Lr 9 met ƒ36.180 en de Sdi.51 U60Mm kust- en spanvissers met tezamen 232.235, aan verse vis en of verse haring. Notering per kilogram: groot'ong 7,58 tot 8,20 groot middel tang 7,38 tot 8,10, klein middel toni 0,72 tot 6,30 tong 1 2,62 £>t 990 tong 2 1,72 to' 1,90, tarbot 16 tot fi 10 'tarbot 2 4 A 30 tarbot 3 3,50 tot 380' tarobf 4 3 to' 8,20 griet 1 2,50 tot 2 80, grietheil 2,00 cot 2,20. 'Notering per 40 b.ll°ST.a,?:.gr(ï,'1I^l schol 54 tot 65, klein miudel schol 45 tot 50 m'ddel schol 34 tot 37, gróót middel schelvis 26 tot 40, klein nuddel schelvis 24 tot 29, schelvis 1 20 tot 25, sche!ivis ia tot 22 wiltuig gestript 22 tot 25, Wij- hng dicht Tftot 17 middel kabeljauw 45 tot 62, kabeljauw X 35 tot 39, kabeljauw 2 28 tot 38 kabeljauw 3 19,50 tot 28. Notering per 100 kilogram: groot kabel. (Van een onzer verslaggevers) VLAAItDINGEN In de donderdag avond gehouden ledenvergadering van de Christelijk Historische kiesvereniging beantwoordden de aanwezige raadsleden vragen over Vlaardingse zaken. Uiter aard kwam daarbij de door Gedeputeer de Staten voorgestelde grenswijziging met Schiedam ter sprake. De standpun ten van voor- en tegenstanders werden nog eens naar voren gebracht De tegenstanders betreurden het stand punt van de meerderheid van de raad terwijl de voorstanders er bij bleven dat er geen zakelijke argumenten waren. Ook het verkeer kwam ter sprake. Het verkeersprobleem vraagt radicale maat regelen in Vlaardlngen. Vragen over de toestand in het Emaus en bij de molen maakten duidelijk dat de verbinding met Holy en het centrum een goed door dachte oplossing noodzakelijk maakt Aan dit vraagstuk wordt op het ogenblik ruime aandacht besteed, maar op korte termijn is nog geen oplossing te ver wachten ook al vanwege de financiële consequenties. De snelle ontwikkeling van het ver keer stelt de stad voor moeilijkheden die vroeger niet te voorzien zijn geweest, aldus de antwoorden van de raadsleden. Woningbouw, wijkorganen, recreatie en luchtverontreiniging kwamen natuurlijk ook aan de orde. De jongeren drongen aan op de steun van college en raad voor het werk van de jeugd gemeente raad. Vrij laat moest voorzitter M. Mooij de geanimeerde discussie afbreken. Hij dankte de heren H. K. van Minnen, J. Ligthart, D. Niemansverdriet, E. P. van der Veen en J. Vermeer voor hun bij drage aan het slagen van de avond. Op de groslijst van kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn de heren mr. Den Hartog, L. de Snayer en het aftredende Statenlid H. K. van Min nen geplaatst (Van een medewerker) VLAARDINGEN De plaatselijke af deling van het Nederlandse Roode Kruis heeft vrijdag met redelijk resultaat de jaarlijkse verkopmg gehouden in haar eigen gebouw aan de Emmastraat. Er is aardig wat gekocht van de grote collec tie vooiwerpen, zoals pitriekwerk, kus sens, kleedjes, speelgoedbeestjes, kettin gen en tal van andere voorwerpen, die al len werden vervaardigd door de chroni sche patiënten, onder leiding van de Welfare-vrij wiiligsters van de afdeling. Verscheidene verenigingen waren be naderd om belangstelling te tonen voor de welfare-verkoop en dit had onder meer tot gevolg dat vooral de kooplustige le den van de Vereniging van Huisvrouwen de verkoping bezochten en diverse arti kelen aanschaften. Ook was er belang stelling vanuit Schiedam, Maasland en Maassluis voor de artikelen, die zeker geschikt waren om te dienen als verjaar- dags- of Sinterklaasgeschenken. Prettig was het, dat diverse artikelen moesten worden nabesteld, zodat de bed legerige patiënten en andere gehandicap ten niet alleen een prettige afleiding hebben, maar tevens weten dat zij niet voor niets werken. Van de opbrengst van de goederen wordt weer nieuw materiaal aangeschaft, waar door het WeKare-werk kan blijven wor den voortgezet. De afdeling heeft overi gens wel het nadeel, dat haar gelxmw wat achteraf ligt en zeker niet door ieder een wordt opgemerkt. Men zou graag wil len, dat ergens in het centrum een gele genheid zou zijn waar men wellicht eer der wat aandacht kan gaan schenken aan dit belangrijke onderdeel van het werk van het Roode Kruis. De uitbreiding van het raadhuis is ge basseerd op een groei van het aantal inwoners tot 150 000. De bouwcommissie beraadt zich op het ogenblik op een pro gramma van eisen voor het raadhuis. Als de uitbreiding er komt, zal dat aan de westzijde van de Paterstraat zijn. Een mening over de juiste plaats en vorm van het objekt is nog niet te geven. Bij de uitbreidingsplannen gaat men niet uit van een definitieve concentrate van alle gemeentelijke diensten. De ko mende uitbreiding zal voornamelijk ge richt zijn op een ruimte voor het admini stratieve apparaat. De handhaving van de openbare rust en orde heeft de voortdurende aandacht van de politie. Politie en schoolhoofden beraden zich over de mogelijkheden om aan de jeugdbaladadigheid het hoofd te bieden. In vergelijking met overeenkom stige gemeenten is de sterkte van het Vlaardingse korps aan de lage kant. De burgemeester heeft dan ook al getracht om tot een versterking van het korps te komen. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM „Had je honger?" vroeg de politierechter, mr. A. Heynsius vrijdagmorgen aan de 22-jarige Ambone- se lasser J. F. D. S., uit Krimpen aan de ÏJssel. Hij kon een glimlach niet onder drukken. Want de spijs waarin S. had gebeten was niet bepaald makkelijk ver teerbaar want hij had zijn tanden gezet in plastic zwemringen, bootjes en een mandje. Waarom hij het had gedaan? „We wa ren naar een feestje geweest, en toen we terugreden hing er buiten aan een win kel plastic speelgoed. Mijn vriend wilde dat toen meenemen. Maar ik was zo boos, ik kon niet hebben dat hij die dingen zou stelen en daarom heb ik erin gebeten, ik wilde ze voor hem wegma ken", vertelde S, beminnelijk. „Dus als je boos bent ga je bijten? Ban neem je straics misschien wel de hamer", aldus de politierechter. De vriend, de achttienjarige Ambon- nees H, M., eveneens uit Krimpen had weinig te zeggen over de beweegredenen van zijn diefstal. Hij had zijn zuster en moeder meegenomen, die voor hem het woord moesten doen. „De vrouwen pra ten", zei mr. Heynsius begrijpend. De officier van justitie, mr. I. H. van der Roemer,eiste tegen beide jongens een geldboete "-van tien guld-en, een eis .waarmee de politierechter accoord "ging. „Voor tien gulden aan' gummi gege ten", voegde hij er aan toe. (Van een onze- verslaggevers) ROTTERDAM De mandoline is een zonnig instrument aat doet denken aan donkere Italianen pu warme Griekse stranden. Het is ook een blij instrument dat zich niet al te best leent voor sombe re en zwaarmoedige muziek. Het is echter niet zoetelijk Felle Russische volksmuziek en Honyaarse dansen klin ken er verrukkelijk op. Dat is vrijdaga vond in Atrium weer gebleken tijdens het jaarlijkse festival voor mandoli ne-orkesten. Zeven orkesten in verschillende groot te (tot vijftig man toe) namen aan het festival deel. De Amsterdamse mandoline- deskundige Frans van Norden heeft een kritisch rapport opgesteld. Samen met de bandopnamen zuilen op later datum de uitvoeringen van de verschillende orkes ten aan de hand van dit rapport worden besproken. Het geheel stond onder leiding van de heer H. C. Lagrand Het festival werd gehouden onder auspiciën van de Rotter damse Kunst Stichting. De deelnemende orkesten waren: Aeoli- ne oXv. S. de Ruyier; Con Brio o.l.v. Joh. A, Michels; Opbloei o.l.v. A. J. Vonk; Steeds Voorwaarts o.Lv. C. A. Ka lishoek; Gecombineerd Mandoline Orkest c.lv. C. Noordzij; Triomfo oXv. H. F. Jung en Ons Streven oXv. Frans de Vries. Over het algemeen was het muzikale peil goed. Jammer dat enkele orkesten wat de keuze van de werken betreft iets te hoog hadden gegrepen. Bij Steeds Voorwaarts, een der oudste mandoline-orkesten van Rotterdam speel de de fluit uitgesproken vals. Iets dat de overigens goede prestaties van het man doline-gedeelte, schade deed. PRIJS start de 18c Sint Nlcolaas Aktie van de gehele Vlaardingse Middenstand In elke wijk, in iedere straat en in elke zaak waar het Sint Nicolaas raambiljet voor deze .ALTIJD PRIJS" AKTIE hangt ontvangt U voor elke 50 oent die U besteedt een 50 zegels geven recht op een prijs! en tientallen specifieke prijzen voor de jeugd. Er zijn voor deze gelegenheid 7 verschillende speldjes ont worpen in 8 kleuren, dus 56 verschillende speldjes. BURGERLIJKE STAND MAASSLUIS Geobren: Patricia Mariella dv P W Sehoemaker en H M Zwagers Ondertouwd: A J M Diepstraten en C M M van Vugh; D Stigter en S A D M FoIIevoag Getrouwd: J C Edelenbos en J A van der Knaap. 4 rtV".. i' J STICHTING MIDDENSTANDS AKTIE FONDS DER VLAARDINGSE MIDDENSTANDS CENTRiL-E MAASSLUIS De gemeentepolitie stelt reeds gedurende een aantal "jaren de jeugd, In het bijzonder de verkeers- brigadiertjes, in de gelegenheid kennis te maken met het politieapparaat. Dit met het doel om tot een goede verstandhou ding te komen tussen burgers en politie onderling en de jeugd van het idee af te brengen, dat de politie gelijk te stellen Is met „een boeman". Zo ook enkele da gen geleden. (Van onze correspondent MAASLAND Oltober is voor de spaarbank een gunstige maand geworden met een spaaroverschot van ƒ81.000. De spaarders legden ƒ226.777,91 in en de bank betaalde 145.689,59 terug. Van 1 januari af zijn de spaargelden gestegen met ƒ404.000. Verleden jaar be droeg deze stijging over dezelfde periode ƒ237.000. Per 31 oktober was 3^21.988,63 aan de spaarders verschuldigd. Ruim tweehonderd zilvervlootspaar- ders hadden een tegoed van ƒ122.700. In oktober werden 59 nieuwe spaarrekenin gen geopend. ROTTERDAM De Rotterdamse vertegen woordiger J Hdie m juli met een auto en een cheque ter waarde van 8300 gulden (ge stolen van de handelmaatschappij waar hij werkte) naar het zonnige zuiden m casu Spanje vertrok, moet dit land verlaten. Op verzoek van de Rotterdamse rechtbank heeft een rechter in Barcelona H. bevolen Spanje uit te gaan. jauw 160 tot 170. Notering per 50 kilo gram: verse haring 26 tot 30, verse ma kreel 28 tot 30. Verwachte aanvoer voor maandag van de westkust 5 8 itrawlloggers en van de kust enige kotters. SCHIEDAM Herv Gem Grote Kerk 10 ds Boezcr HA, 19 intrede ds Zimmerman; Bethelkerk 10 ds Spaling; Opstandingskerk 10 ds Wissink, Vredeskerk 10 45 ds Van der Steen, Kethel De Rank 8.30 prof. dr. Scho- neveld. Dorpskerk 10 prof. dr. Sehoneveld 19 ds Van der Steen. Gerei Kerk Ooster- kerk 10 ds Nammensma 17 ds Dercksen Kethel De Ark 930 ds Kouwenhoven 14 30 ds. Couv e Magnalla Dei Kerk 10 ds Dercksen 17 ds Couvée De Goede Haven 10 ds Couvée 17 ds Krijger Julianakerk 10 ds Krijger 17 ds Nammensroa Chr Geref Kerk 9 en 15 ds Van de Ent Leger des Hells Lange Haven 27 10 heiUgingsdienst 12.15 zondagsschool 18.45 opel. pred. G. Verboon- straat 19.30 verlossingssamenkomst Vrije Chr Geref Gem: Tuinlaan 50, 10 en 16 ds IJsselstein Oud Geref Gem: Jeugdhuis, Ha ven 97, 10 en 17 ds Luitjes Herv Geref Evang: Grote Kerk 10, ds Boer Irene 18 Boener. VLAakdingen Herv Gem Grote kerk 10 ds Bouterse 17 dhr Hoogendam Nieuwe kerk 10 ds Van Zetten 17 ds Bouterse Bethelkerk 10 ds Van Noort 19 ds Van Wingerden Immanuelkerk 9 en 10 30 ds Hoorn 19 ds Hoorn (HA) Rehobothkerk 0 en 10 30 ds Van Wingerden 58 dhr Hoogen dam; Ichtuskerk 10 ds De Jong 19 ds Van Noort Gerf Kerk: Oosterkerk 10 dr Bos 18 ds Krol Emmauskerk 9 en 10 30 ds. Tie- mersma, 17 drs. Kouwenhoven Pnielkerk 9 e2.<?s Lever 17 dr Bos Maranathakerk De Bruin 19 ds Prins Ger. Gem: Kerk Westnieuwland 10 en 17 ds Huisman Chr. Ger. Gem: Dyksteeg 6 10 en 17 dhr Nijhof Rem. Ger. Gem: Kerk Hoflaan 10 30 ds Postma Leger des Heils: gebouw Baaa- straat samenkomsten 10 en 19.30 brlg. Soe verein Holyzlekenhuls 9 ds Schouten Har monie Jcugdsamenkomst 9 30 ds Van MAASSLUIS Herv Gem: Grote Kerk 10 ds Kalkman zendlngsdienst 19 ds Vogel dienst, Jeugd- en ktnderkerk Sursum Cor- 10 mevrouw Meijer Gen de Wetstraat 10 dhr Slepman Geref Kerk: Immanuëlkerk 9.30 ds Aaftink 1630 ds Duursema Marana thakerk 930 ds Duursema 1630 ds Aaftink Tongeren Chr. Geref Kerk 9.30 en 1630 ds Herv Rusthuis 9 ds Vogel zendlngsdienst 10 ds Potjer 17 ds Lever Chr. Ger. Kerk Xchtuscentrum 10 30 ds Vogel zendings- Gcref Kerk Vrijgem 8 30 n 1430 ds Van Kerk Emmastraat 10.45 en 17 ds De Bruljn Be Cockschool Ph. de Goedestraat 162 9 ds Veen. da 10 dhr Spijker CatJokaal Grote Kent Leger des Heils: 10 heiligingsdlenst 18.45 De Jong Ned Port Bond: 10 15 ds Van Os openluchtsamenkomst op de Markt, 19 30 verlossingssamenkomst o.lv. majoor Wip en kap. Juncker. MAASLAND Herv. Gem: 10 en 19 ds Keijzer Geref Kerk 10 en 1430 ds Potjer. HOEK VAN HOLLAND Herv Gem: 10 en 19 ds Wasstok Geref Kerk: 30 en 15 ds RuUman Herv Evang 1430 ds Van Dijk. Om twee uur 's middags badden zich tien jongens en meisjes van de Minister de Visserschool veerzameld voor het po litiebureau aan de Markt (jammer dat er geen onderwijzer was meegekomen!). Inspecteur Korpschef J de Jongh no digde hen in zijn kamer en heette ieder een hartelijk weikom. In het bijzonder de heer A. Vos, de cultureel ambte naar, die ook van deze gelegenheid ge bruik maakte kennis te maken met de Maassluise politie. De heer de Jongh wees de jeugd op een aantal primaire taken van de politie, zoals b.v. het handhaven van de open bare orde, rust en vceicUgheid in de ge meente, wat tot uitdrukking komt in het politie-embleem. Onder het afgebeelde wetboek en zwaard staat „Vlgilaf Ut Quiescant", wat vertaald betekent „de politie waakt, opdat de burgers gerust kunnen zijn". De verkeersbngadiertjes vervullen voor hun school een verwante functie bij de oversteekplaatsen. Na het toespraakje van de inspekteur vertoonde hoofdagent de heer H. de Jong kleurendia's. Aan de hand van deze dia's kon men zien, dat de politie op velerlei terrein werkzaam is en dat op die ma nier het ambt van politieman buitenge woon boeiend en afwisselend is. Briga dier Haakma legde uit hoe een snelheids meter werkt en trakteerde de bezoekers op een flesje limonade. Daarna bracht men een bezoek aan de rechercheur K. de With, die belast is met het onderzoek naar misdrijven en het op- spor envan. misdadigers. Hij nam van alle kinderen een vingerafdruk, die ze mee mochten nemen en zette ten slotte het gehele gezelschap op de foto. Na een leuk proefje met een gestolen portemonnaie en een bezoek aan de cel len kwam voor de jeugd bet hoogtepunt van de middag nr. het werken met de mobilofoon. De meisjes werden door bri gadier Haakma mee de stad in-genomen in het V.W. busje en de jongens bleven achter op bet hoofdbureau. Door middel van de mobilofoon onderhield men on derling kon lakt, wat dikwijls aanleiding gaf tot luid gelach. Ook de jongens wer den op hun beurt meegenomen in de V.W.-combl. AAAA/WVA(WW\AAAOA<VWV* ZATERDAG 13 NOVEMBER 1915 Churchill treedt ai. Londen, 12 No vember. Minister Churchill heeft zyn ontslag genomen. In een brief aan Asquitii zijn ontslag toelichtend zegt Churchill: Toen ik de admiraliteit vaarwel zegde, heb ik op uw verzoek er in toegestemd als Minister Zonder portefeuille deel te nemen aan *Vn arbeid van den oorlogsraad, ten einde met myn kennis over de loopende ope raties de nieuwe Ministers by te staan. Biet de wetpnschap die ik omtrent den tcgenwoordigen toestand heb, kan ik als deel van de uitvoerende macht depositie van algemcene verantwoordelijkheid voor de oorlogspolitiek niet aanvaarden, zonder meUcrdaad deel te nemen aan dc leiding en de controle. Asquith heeft geantwoord, dat bij Churchill's beslissing betreurt en de diensten die hjj heeft bewezen, ten zeerste op prys stelt. TJET is nu vrijwel zeker dat de nieuwe bussen van de RET (dé zogenaamde standuardbus waarvan de eerste in oktober 1966 in dienst komt) de nieuwe kleur combinatie: wynrood-licht grijs, zullen dragen. Het is niet uitgesloten dat reeds enkele bussen van de serie van 86 bussen, die op het ogenblik aan de RET worden afgeleverd, reeds de nieuwe toeringcar- kleuren krijgen. Toen men het ontwerp van de nieuwe standaardbus voor Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht gereed had, kwam ook de wens voor gelijke kleur naar voren in verband met eventuele weder zijdse verbuur of uitwisseling. Stads architect B. V. van den Bergh, vertegen woordigers van de vier vervoerbedrijven en dc industrieadvisenr van het carrosserie- bedrijf zijn aan de tafel gaan zitten. Er zijn tekeningen gemaakt met liefst honderd verschillende kleurcombinaties dia vol deden aan: goed zichtbaar, technisch goed (lichteeht, goede dekking), zekere mate van vuil afstotend, en architectonisch verant woord. Ook zyn vier miniatuurbussen in diverse combinaties geschilderd. Uiteinde lijk bleven de combinaties: wijnrood-grijs, geel-grijs, blauw-grys over. Twee bussen zijn even in deze kleuren (tweezijdig) gespoten. Tenslotte is eea soort verkiezing gehouden en toen kwam wijnrood-grijs er met de meeste stemmen nit. Bijzonderheid is dat geen vervoerondememing in ons land deze kleuren gebruikt. Er is toen nog wat aan gedokte-rrl (kleurscheiding op de naden tan de platen) en ten slotte is één bus in die kleur gespolen. Het was dus een soort kleuren-modeshow van bussen. De kleuren voor liet interieur zijn nog niet vastgesteld. Dat geel meer opvalt is geen aanleiding ge weest deze kleur te kiezen. De zichtbaar heid van de bus wordt 's avonds verhoogd door de felle tl-verlirhting. Bovendien neemt geel te snel vuil aan. Amsterdammers zullen de eersten zijn die de op deze wijze gespoten bussen op «traat zien. In juli 1966 worden de eerste 26 standaardbussen aan Amsterdam afgeleverd, dan volgen er zes voor Rotterdam en ten slotte 25 voor Den Haag. Hoewel de RET van plan is in de toekomst ook de bestaande bussen deze kleur te geven, zal dat niet snel gebeuren. Het spuiten van een bus kost namelijk 12Q0. En dat voor 310 bussenOok wordt bezien cf de haltepalen moeten wor den veranderd. De dienstregelingbordje* zyn niet zo erg fraai. Misschien is een heel nieuw lype haltepaal met bord nodig, aan gepast aan de nieuwe kleuren. Het is in middels wel gebleken dal vervoerbedrijven in .talryle Europese plaatsen de openbare vervoermiddelen de kleur rood hebben gegeven of in de naaste toekomst zullen geven. Voorlopig zal het vertrouwde RET- geel nog niet verdwijnen. De fraaie toering- car zal binnenkort weer zijn gele huidje terugkrijgen en dan normaal dienst gaan doen, UTRECHT Twee Marokkaanse arbei ders zijn gisteren veroordeeld tot ge vangenisstraffen van acht maanden we gens het in het bezit hebben en gebrui ken van hennep. De rechtbank bepaal de voorts da' zii over de grens moeten worden gezet. Aan de Openbare Lagere School te Dlnteloord is tot onderwijzer in tijdelij ke dienst benoemd de heer J. van Bem- mei te Bergen op Zoom. f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1