lieuwesluis erst moet tegen de vlakte Rotterdammers en dan pas verhuizen jj'f gemeenten \noeten grond afstaan m Helft van Beukelsbrug geplaatst R 'damseballonnen Europa zwerven in Herv. IJsselmonde sluit zich aan bij R'dain-Ziiid Drie kerken gaan samen bouwen Twee mannen vingen met lokvogels vier vinken mmm Jan Brandwijk besloot orgelprisma concerten 1 msT v..: sg^i - ISS li Firma schonk drank zonder vergunning Van 1000 nu 247 retour Na uitgebreid overleg: m Jongens zaten drie uur -in lift Minder auto's in binnenstad „Licht in kroten", tegen boom: vier weken cel -Verlovingsmigen festival 1975" eo van Ierland Ook vrouw aan verwondingen overleden GROTE SERIE INBRAKEN EN DIEFSTALLEN 751 J'll a 'f:l In maart open - Hf ÏR I9d tdvttERPAMMER Pagina 3 MAANDAG 15 NOVEMBER 1965. (ftn-'een onzer verslaggevers) jgEUWESLUIS Rotterdam at straks in oppervlakte en iffónertal groeien. Wat de grond agaat definitief, wat de mensen ajfgft slechts tijdelijk. Drieën- .finiig'nonderd hectare en acht- onderd mensen worden Rotter- j0is. Het waren de laatste ont kende puzzelstukjes die het tlekgebied als Rotterdamse ,nd hebben volgelegd. Vijf ge uten zullen tol moeten betalen de uitdijing naar het westen is de Maasstad in de jaren vijftig begonnen. Rozenburg, Heen tot Geervliet, Spijkenisse en Wrtewaal worden gekortwiekt. f» 2 yï m j «pig - ip - llÉf ssiisi ONGERIEF HART Kijk in onze nieuwe afdeling (10 jaar vóór op da did) Snaar onze laatste aanwinst [mode! „Brigitte". Een topper! ROTTERDAM Met het vierde concert zaterdagavond door Jan Brandwijk in de Nieuwe Oosterkerk gegeven, is de reeks concerten die bedoelde een over zicht te geven van de diverse orgelcomposdtievormen (uiter aard in vogelvlucht) onder de naam „Orgelprisma 1965" afge sloten. Ongeluk bij Den Hoorn ;f;| li4,:- f I> Tweede Kamer heeft beslist, de taste Kamer zal weldra volgen. Men sft .ja" gezegd omdat de belangen i Rotterdam, verbonden aan het be ar en beheer van dit haven- en IjiiStiiegebied (dat een eenheid "rmt) deïe grenswijzigingen nu een- aai eisen. De voor het vijftal plaat- ja belangrijke aderlating werd zon- fer discussie aangenomen.... h de Kamer dus geen woord over se zaak maar in secretariën, wonin- j en winkels spreken mensen die er klaag bij hebben, wel degelijk over jkt verhuizing". Het is dan ook heel wat als er een ïiuk van een gemeente wordt afge haald. Be grote verliezer in dit spel is Rozenburg, dat 1085 hectare met ruim 500 mensen aan Rotterdam moet af staan. Heenvliet mist straks 166 hecta re en 300 inwoners van de buurtschap Nieuwesluis, Spijkenisse. Geervliet en Zwartewaai raken resp. 794, 250 en an derhalve hectare kwijt en géén men sen, De Botlekgrond in deze drie ge meenten is onbewoond. Tot voor kort wanden hier en daar nog wel wat keren, maar die zijn vroegtijdig ver trokken toen ze hoorden dat op hun akkers en weiden over enkele jaren tahrieken zouden staan. Want het kwijtrake n van huis en 'grond weegt voor deze aan dor p en Breek gehechte mensen heel zwaar. Ge- siaehten lang hebben ze op veilige af- rtand van de grote stad geleefde n ge rukt, maar de na-oorlogse jaren hebben sarin steeds meer verandering gebracht. Aas de horzon kwamen olietanks, haven kranen en fabrieksschoorstenen steeds dichterbij. Ens moest het gebeuren. EENS, en dat is nu niet ver af meer, zal ook Nieuwesluis er aan moeten geloven. Eeuwenlang heerste er in dat koekje van de gemeente Heenvliet, aan de noordelijke ingang van het Voornseka- sai, rast Tot aan het laatste kwart van Je vorige eeuw passeerden de schepen die van of naar Rotterdam voeren daar een sluis. Dat bracht grote bedrijvigheid nee. Maar toen kwam de Nieuwe Water- veg en werden steeds minder en steeds kleinere schepen in de sluis toegelaten. Decennia achtereen heeft Nieuwes luis wat verzonken en mijmerend over het verleden in het vlakke land geiegen, alsof het vergeten was. Op geschrikt werd de buurtschap toen in de kleine woninkjes enke jaren teiug het bericht doordrong dat NIEUWESLUIS TEGEN DE VLAK TE ZAL MOETEN, PLAATS ZAL MOETEN MAKEN VOOR DE IN- DUSTRI. 7P Wel weten de mees- Dat verdwijnen van Nieuwesluis is nog utijd het gesprek van de dag. Het feit dat Nieuweslnizers worden om de over jaag; wat gemakkelijker te doen verlo pen, interesseert hen niet zo veel. Dat ze weg moeten, dit is wat ze bezig hondt. Heenvliet heelt inmiddels verzocht de grenswijziging pas door te voeren als de verhuizing «en feit is. Ave zijn er allemaal door gedupeerd", ferielt café houder J.A. van Ingen aan ?yOG altijd liggen er schepen in Nieuwesluis, maar tang zal het niet meer duren. De industrie rukt op. Aan de horizon de silo's van de GEM in de Botlek. de tapkast van „De Watergeus", „wat moeten de mensen die jaren geleden een huisje kochten nu met veertien-, vijftien duizend gulden doe. Dat krijgen- ze er voor. Laat voor dat bedrag ergens anders eens wat zetten. Je bent nergens". In zijn zaak ordt dagelijks over de grote verhuizing gepraat. Maar dan bij na altijd nog in het vage, want de N. uwesïuizers welen-nog niet precies waar ze straks aan toe zijn." Dat de sloop van Nieuwesluis definitief door gaat, dat hebben we nog nooit gehoord. Ook over de prijs die we krijgen, valt niks te zeggen. Toch zou ik wel eens iets willen weten, ik moet toch aan later denken. En ik ben heus niet de enige hier die er zo over denkt", ver telt Van Ingen. Hij en de andere ho pen dat hun nieuwe gemeentebestuur, dat Rotterdam er wat spoed achter zal zetten. Van Ingen: „Maar als Rotter dam net zo stilzwijgend is als Heen vliet, dan is het niet best". tijd van gaan is aangebroken, zullen worden ondergebracht. Als Rotter dammers zal het merendeel dan weer voor de tweede maal in hun leven Heenvlieter worden, want in het dorp worden namelijk tachting woningen speciaal gebouwd voor de mensen die in de buurt willen blij ven. Voor de vele) bejaarden komt een aparte groep buizen. VAN het opgedrongen Rotterdammer schap zullen de Nieuwesluizers onge twijfeld meer ongerief dan gemak onder vinden. Gemeentelijke zaken zullen na melijk aan de Rotterdamse Coolsingel moeten worden afgedaan. Voor geboorte, huwelijk en overlijden moet men (heel waarschijnlijk) naar de stad. Velen ho pen nog dat ze bij een tijdelijke hulpse- cretarie of misschien zelfs in Heenvliet voor deze dingen kunnen blijven, maar QLXJ1SWACHTER Lugtenburg: ,Jloe plaatsing zou een grote achteruitgang be- zoals het er on dit moment uitziet, zal O lang nog?" tekenen. ïèto*?- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De eerste klap van de Beukelsbrug kwam zaterdagochtend legen een uur of tien netjes op z'n plaats. Zoals men weet, is dat gevaarte vrijdag aangevoerd. Omdat er in het nauwe water van de Delfshavense Schie bij de spoorbrug geen drijvende bokken kunnen manoevreren, is de klap op een drijvende vijzelinrichting geplaatst Za terdagochtend is deze installatie ingeva ren. In de loop van deze week zal men de brugklap koppelen aan de draaias en de ballastkist en het is de bedoeling dat eind deze week de halve brug om hoog gaat. In die stand blijft de zaak voorlopig staan, het loopwerk moet nog worden ingebouwd. Zaterdag over een week komt de twee de brug klap, die, net als bij de Van Brienenoordbrug, naast de eerste komt te liggen. De montage daarvan zal op dezelfde manier geschieden als nu is ge beurd. Het is de bedoeling dat de Beukelsbrug in maart voor het wegverkeer wordt opengesteld. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een handelsfirma heeft zich schuldig gemaakt aan het slij ten van sterke drank zonder vergunning in boeveelheden beneden de tien liter. Rechercheurs van het bureau bijzondere wett waren achter deze overtreding ge komen. Uit het onderzoek bleek dat in de af gelopen negen maanden de firma zich aan ruim honderd gevallen heeft schul dig gemaakt. (Van een onzer verslaggevers) "D OTTERDAM Van de duizend ballonnen die op 14 juli tijdens de aktie „Stadhuisplein-Bezem-Schoon" werden opgelaten, zijn 247 kaartjes retour gekomen. Het heeft enige weken geduurd voordat dit aantal per post in Rotterdam arriveerde. Bijna een kwart van de kaartjes geretour neerd kan een enorm succes worden genoemd. De ballonnen zijn gevonden in heel Nederland, in Noordwest-Duitsland (28), Denemarken (8), Zweden (6). Finland (2) en Ierland (1). Met behulp van de Duitse, Deense, Zweedse en Finse consu laten werd uitgezocht welke ballonnen het verst waren, gekomen. De 93 prijswiimaartjes krijgen woens dag 17 november op het Stadhuisplein hun prijzen. Sint Nicoïaas reikt om twee uur die dag de hoofdprijzen uit. Jan Slotboom uit de Van Speykstraat en Wim Maas uit de Schietbaanstraat krijgen een horloge; hun ballonnen land den in de Finse plaatsen Lahti en Kyro Heiinsue. Nelly verkerk uit de Volma- rïjnstraat zal een kindernaaimachine ontvangen omdat haar ballon in Tranas (Zweden) terecht kwam. De vierde prijs (schoenenbon) krijgt Marga Poos uit de Zwarte Paardenstraat met een baUonlandïng in Kallo-Kïpplan in Zweden. Een taart (vijfde prijs) is voor Jeannette Bemoster uit de Sint Mariastraat. Haar ballon haalde Statta- kra-Hauand in Zweden.. Zes kinderen krjjgen woensdag om vijf uur een kinderdiner bij Erasmus en 82 andere kinderen kunnen hun prijzen afhalen bij diverse winkeliers aan het Stadhuisplein. Ook alle niet-prjjswin- naars krijgen een kleine attentie. Iedereen die een kaartje retourneerde heeft reeds een aandenken ontvangen namens het Comité „Opgeruimd Staat Netjes". ROTTERDAM De bijbellezing die voor woensdag door de Gereformeerde Gemeente Boezemsingel was aangekon digd, gaat door omstandigheden niet door. zoals het er op dit moment uitziet, zal men de reis naar Rotterdam moeten ma ken en die is vanuit die hoek van Voor' ne-Putten nu niet bepaald gemakkelijk en sneL Aan het openbare vervoer .valt daar nog wel iets aan te doen. Nieuwesluis zal aan andere, moderner tijden moeten gaan wennen. Er zal een bres geslagen worden in het dorpse ka rakter. lederee kent- iedereen, de tijd is er, zo niet blijven stilstaan, dan toch heel langzaam gegaan. Sluiswachter Lugtenburg en zijn knecht bijvoorbeeld moeten nog al tijd met de hand de sluis openen en sluiten. Hun wachthuisje, aan dè voet van het smalle bruggetje over het kanaal, is het vanzelfsprekende middelpunt van de buurtschap. Lug tenburg weet veel („als de mensen een kies moeten laten trekken, ko men ze 't eèrst in de wacht vertel len"), maar ook niet alles. Ook hij kan geen datum noemen waarop hij voor het laatst in Nieuwesluis als rijkswaterstaat-ambtenaar zal zijn. „Toch verwacht -ik dat het binnen twee jaar gepiept is", meent hij. Een eindje voorbij de sluis, meer het kanaal in, zal een dam komen. De scheep vaart zal dan in de vaarweg die eens voor Rotterdam vüa levensbelang was, geheel worden stilgelegd. De sluis zal worden gesloopt en vermoedelijk ergens andere weer worden gebouwd en ge bruikt. DAN is de buurtschap zijn hart, d sluis die eens nieuw was en voor de naamgeving zorgde, kwijt. Dan is weer een typisch, stukje oud Holland gesneu veld, op één herinnering aan vroeger dagen na Dat is het kleine kasteel De Oliphant, aan de rand van Nieuwesluis. Onlangs heeft de Kroon beslist dat dat historische stukje Nieuwesluis mag blij ven staan. Maar dan niet in een omge ving van grasland en boomgroepen. Ron dom zullen zakelijke industrieën verrij zen, die veel van de romantiek die bij zo'n bouwwerk hoort, wegnemen. De Oliphant dateert uit 1592 en werd gebouwd in opdracht van een zekere Cor nells Coolwijk, naar wie ook een polder ing is genoemd. Het. kasteeltje ziet er keurig onderhousen uit en sloop of ver- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het is de bedoe ling, dat de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam, de Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam en de Remon strants-Gereformeerde Gemeente in de Prins Alexandeipolder gezamenlijk een kerk zullen bouwen. De kerkeraden dezer drie gemeenten hebben gezamenlijk de dienst van stads ontwikkeling verzocht, voor deze kerk een terrein te reserveren. Vanzelfsprekend is er niet alleen spra ke van een kerk. het project omvat een volledig kerkelijk centrum met ruimten voor jeugdwerk, vergaderingen en voor alle kerkelijke werk. Zoals men weet heeft de gemeente Rotterdam het plan, in de Prins A- lexanderpolder voorlopig een semi-per- manent wijkgebouw te stichten. De drie kerkeraden hebben de gemeente verzocht, in dat wijkgebouw ruimten te mogen huren voor hun kerkelijke werk en er voorlopig, zolang de ge meenschappelijke kerk nog niet kan worden gebouwd, er kerkdiensten te mogen houden. Als alternatief zouden, als het gemeen telijke wijkgebied geen mogelijkheden biedt, eerst een noodkerk willen bouwen, die later door de definitieve kerk kan worden vervangen. Driemaal heeft dit echter gedreigd. Omstreeks 1910, toen de eigenaar er af wilde en de Bond Heemschut op het laatste moment erger kon voorkomen en de tweede maal tijdens de oorlog, toen de Duitsers het "Wilden vernielen. Maar ook dat is niet doorgegaan. De laatste jaren was er eveneens sprake van slopen ten behoeve van de indus trie, maar uiteindelijk is er uit histo risch oogpunt gezien een gunstige be slissing gevallen. Het hlijft overeind, al zal het van een Heenvliets nu een Rotterdams kasteel worden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In de Hervorm de Gemeente IJsselmonde is na veel overleg en discussie de beslissing gevallen: nadat reeds in juli de Her vormde Gemeenten Charlois, Feijen- oord, Heijplaat en Rotterdam-Vree wijk een verzoek hebben gericht tot de classis Rotterdam-Zuid om tot één gemeente te worden samengevoegd, heeft nu ook de centrale 'kerkeraad van IJsselmonde de classis verzocht, zich bij deze te vormen gemeente te mogen aansluiten,. „.Het is. de bedoeling dat de nieuwe Hervormde - Gemeente Rotterdam-Zul waarin dus nu vijf gemeenten samen gaan, per 1 januari wordt gevormd. Daarmee wordt Rotterdam-Zuid de grootste gemeente van Rotterdam. De nu gevallen beslissing heeft princi piële betekenis. De opzet van de ty- pisch-Usselmondse kerkelijke instellin gen, zoals het beheer van de Hervormde Begraafplaats aan de Benedenrijweg en de bestemming van de KAHIJ, de kerk- bouwactie hervormd IJsselmonde, is nog een punt van bespreking. Daarover zullen straks de nieuwe ker keraad en het nieuwe college van kerk voogden van de te stichten gemeente Rot- JJET kasteeltje De Oliphant (1592) mag blijven staan. terdam-Zuid beslissingen moeten ne men. men. Zoals men weet biedt de KAHIJ de IJsselmondse lidmaten de gelegen heid-persoonlijk bij te dragen, in de kosten van de in Reijeroord in aan bouw zijnde Pelgrimskerk en de in de Stadionwijk in aanbouw zijnde Hoek- steenkerk. t ROTTERDAM Een 12- en een 13-jarige jongen hebben zaterdag drie uur in een lift opgesloten ge zeten. Omstreeks elf uur waren ze in een onbewaakt ogenblik in de lift van Slavenburg's Bank aan de Coolsingel gestapt De buitendeur was vermoedelijk die morgen door een employé van een boven in het gebouw gevestigd kantoor open gelaten. Door onoordeelkundige bedie ning kon de lift niet tot de be gane grond zakken, terwijl de liftdeuren niet open konden. Om streeks twee uur heeft de brand weer de jongens bevrijd. - hangt er rond een van de twee sluizen van de buurtschap uwuwesluis. ROTTERDAM Tot ongeveer half dmw z.a'crdag is in verband met de j 111 ^et centrum de zogenaamde 5 "agrcgeling van kracht geweest (af- ,,van Oldenbarneveltstraat tussen i»rel Doormanstraat en Coolsingel). Budo aantai auto's was minder dan op i-, ®1® zaterdagen en het geheel verliep or<ie. De parkeerplaats aan de °!!>t Jacobspiaats was vol. werd bijzonder gelet op verkeerd t»,L jen- De Politie is 107 maal verbali serend opgetreden. OOTTERDAM H de 37-iariee (Van een onzer verslaggevers) Aan de Vondelingenweg zijn zaterdagmorgen aangehouden de 37-jarige bouwvakarbeider J. C. T. en zijn 33-jarige collega J. P. v, Z. In hun onmiddellijke omgeving werden twee kooitjes, elk met een distelvink (z.g. lokvogel), een kooitje met vier distelvinken en een aantal lijmstokken aangetroffen. De distelvinken waren kennelijk pas gevangen. Aanvankelijk ontkenden de mannen iets met de vogels te maken te hebben, maar aan het bureau De Slinge bekenden ze met de lokvogels en lijmstokken de vinken te hebben gevangen. Er is tegen hen proces-verbaal opgemaakt. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „Licht in de kroten, opgewekte stemming, stond een beetje te wiebelen. Vertelde dat hij voor het eerst met de politie meereed". Met deze woor den schetste vanmorgen een agent-voor de politierechter, mr. A. Heijnsius, de toestand waarin hïi op de avond van 27 augustus de 27-jarige cafetariahouder G. P. uit Gouda had aangetroffen bij de Boezembocht. Naast een gehavende boom en een vernielde auto. Daar was hij uit de bocht gevlogen. Op die avond had hij zichzelf op een kig was dat de bevalling van zün vrouw biertje getrakteerd, omdat hij zo geluk- goed was verlopen. Maar bij een was het niet gebleven. Van Gouda reed hij naar Rotterdam, waar tenslottee een boom de pleziermaker in de weg stond. „Arme boom", zei mr. Heijnsius vanmorgen. „We zijn in Rotterdam al zo arm aan groen. U moet die boom zeker vergoe den", informeerde hij. Dat bleek het ge val te zün. De boom kostte 280, Ook van de auto was niets heel gebleven. Mr. Heijnsius vonniste conform de eis van de officier vier weken gevangenis straf en ontzegging yoor de duur van anderhalf jaar. UJNBAAN SO Dit concert dat specimen gaf van de vorm „Thema met variaties" in werken van Sweelmck, Pachelbel, Joh. Seb. Bach, Flor Peeters en Hendrik Andries- sen, waar tussendoor een improvisatie in partitavorm van de concertgever klonk, is zowel door programtnakeus als uitvoe ring een waardige afsluiting geworden. De vier variaties over Psalm 116 van Jan Pieterszoon Sweelinck leidden via een Partita over „Freu' dich sehr, o mei- ne Seele" (melodie Ps. 42) van Pachelbel naar het hoogtepunt van het programma: Johann Sebastian Bachs beroemde Passa- caglia. Deze grandioze schepping, die in haar twintig prachtig met elkaar versmel tende delen, gevolgd door een geniale fuga over de eerste vier maten van het thema, begeleid door twee contrasubjec ten ftegenthema's) bevat zowat alle toen maals gebruikelijke variatievormen er. kan als de vervolmaking van de Passa- cagliavorm worden beschouwd. Het hoofdthema is ontleend aan de Grego riaanse communio voor de tiende zondag na Pinksteren, het eerst door André Rai- son, later door Bach. Jan Brandwijk heeft zowel registratief als speeltechnisch deze briljant van de orgelliteratuur alle recht doen wederva ren, evenals de beide voorafgaande wer ken. Met zijn Improvisatie in partitavorm over Psalm 4 heeft Brandwijk bewezen niet alleen een uitstekende concertorga nist maar ook een kundige improvisator te zijn. Met een Partita over „Alles is an Gottes Segen" van de Belgische orga nist-componist Flor Peeters en een Sona ta da Chiesa die onze landgenoo-t Hendrik Andriessen in 1927 schreef werd het pro gramma besloten. Vooral de Finale van laatstgenoemd werk, (dat uit een thema met vijf varia ties en finale bestaat) genoot een machti ge vertolking. Deze nu afgesloten reeks bood een prachtige gelegenheid praktisch kennis te maken met de vormen van de orgelli teratuur. W. P. VERHEUL ROTTERDAM Mr. E. J. Offerhaus, voorzitter van de bouwvereniging Patri monium, zal donderdagmiddag de eerste paal slaan voor een complex van 236 een gezinswoningen op de Zalmplaat in de gemeente Poortugaal. Het Aannemingsbedrijf Joost G. Mak te Rotterdam bouwt deze huizen in op dracht der gemeente Rotterdam. Het is de bedoeling, dat de gemeente deze wo ningen na gereedkomen overdraagt aan de Bouwvereniging Patrimonium. Dit complex is het tweede dat op de Zalmplaat in aanbouw wordt genomen. Het eerste is eveneens van Patrimonium. DELFT In het gasthuis- te Delft is vandaag overleden mevr. C. Paauwe Bergambacht uit De Lier. Zij werd vo rige week woensdag ernstig gewond bij een ongeluk op de provinciale weg Delft- De 'Lier naben Den Hoorn.Mevrouw Paauwe zat-op de duo van de bromfiets - van haar man, de heer L. Paauwe* die naast zijn vader, de 60-jarige heer Jac. Paauwe uit De Lier, eveneens op een bromfiets gezeten, reed. Zij werden aan gereden door een bestelauto uit 's-Hee- renberg. - De heer Paauwe sr. was op slag dood. Zijn zoon en schoondochter werden ern stig gewond naar het ziekenhuis in Delft overgebracht HEEMSTEDE Vanmorgen -is de 32- jarige mevrouw A. van Kooten—van Looij uit Driehuis (gem. Velsen) op het weste lijke gedeelte van de Heemsteedse Dreef in Heemstede door onbekende oorzaak met haar auto tegen een lichtmast ge reden. Aan de gevolgen van inwsndige kneuzingen is zij overleden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De afgelopen -dagen is er op diverse plaatsen ingebroken en gestolen. In het weekeinde is op de zevende etage van een pand aan de GoudsesingeL m de woning van een 49-jarige xnaat- schappelijk werkster, uit een bureau een- geldkistje met 300 en 1200 Belgische ftanks ontvreemd. Men kwam binnen coor het verbreken van een ruit. De afgelopen.^ nacht zijn inbrekers bin- nengeweest bij een fabriek in machi ne-onderdelen aan de Industrieweg. Ruimten werden doorzocht en bureaula den opengebroken. Er is niets wegge haald. Bij een juwelier m de Lijnbaan is een grote etalageruit ingegooid. Er worden twee gouden schakelarmbanden (waarde 1200) gestolen. Door verbreking van een ruit is men in de nacht van vrijoag op zaterdag bin nengekomen bij een expeditiekantoor aan de Vierhavenstrast. Bureaus en kas ten werden opengebroken. Zes gulden kleingeld wordt vermist. Men heeft een fauteuil door een ruit gegooid. Uit de kantine in dit pand werden een autopech- lamp, tien pakjes shag en tien repen chocolade weggehaald. Bij een fabriek van scheepsverven aan dezelfde straat is men ook binnen geweest, maar daar wordt niets vermist Bij een ander be drijf, eveneens aan de Vierhavenstraat, werden bureaus opengebroken; ook hier was geen buit te balei.. Dat laatste geldt ook voor een school aan de Mathenesserdijk, waar men door het forceren van een deur is binnengeko men. Uit een pensionkamer van een 20-jari- ge buffetjuffrouw uit de Ochterveld- straat zijn twee spaarbankboekjes met resp. tegoeden van 480 en 410 wegge haald. Ook werd mg 200 gulden meege- nomen. Uit de auto van een 35-jarige inspek- teur servicedienst is dit weekeinde door verbreking van een prrtierraam een tran sistor-radiotoestel weggehaald (waarde 170). tl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1