Oude auto s geen probleem meer Eerste wrakkenpers Hollaiuiia jersey, deux-pièces Zwitserland MEDDENS ROTTERDAM JUWELIER SLUIS Geref. Ouders vereniging zoekt naar nieuwe wegen TYPISTE - w sSCHIE Gekreun, geknars gepiep Ir. Dijkshoorn reed lading schroot, weg GEMEENTE SCHIEDAM F0RTEX Houten schuur totaal verbrand DB INTERNATIONAAL SYSTEEM TAFELS N.C.R.V. hield druk bezochte praatavond steunt opruim 30 jaar ervaring Vrouw met auto tegen tram Jaarvergadering in Magnolia Oorzaak schade in Westland nog onbekend eovan Ierland «te io-l to-i :jeï; j» JLlOj""" cS@n Ouden. BOÜTTOÏÏK CITKOff Verlovingsringen festival 1975" Grote ruit viel op straat kapot ROTTERDAMMER Pagina ,3 WOENSDAG-17 NOVEMBER 1965 :M [GEN I )r-. op: k-: )Z [GEN II EGEN III Speciaal voor Meddens gemaafct: Als u even kunt, ga dan nu naar Meddens. U ziet ze al in de etalage: juweeltjes in jersey - zuiver wollen deux-piè-, ces, in de allermooiste en meest modieuze kleuren die er zijn. Effen kleuren- in lichte en donkere nuances, in zachte en felle tinten. Zo'n ruime, rijk geschakeerde collectie vindt u zelden bij elkaar in één modehuis. En 2eker niet voor zo'n opvallende prijs: -t -ti c> Maar deze deux-pièces zijn ook speciaal voor Meddens gemaakt, in Zwitserland. Perfect afgewerkt, met speelse variaties in de modellen, bijzonder goede pasvorm- in de maten 38 tot en met 48. Met Sint Nicolaas zo dicht in de buurt wilde Meddens eens een unieke aanbieding doen. De verkoop begint morgenochtend. H00GERWERF (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In de Maasstad behoeven autowrakken geen probleem meer te zijn, althans technisch niet. Wat er allemaal moet gebeuren voor een autowrak dat op straat staat cok officieel als zodanig mag worden beschouwd en door een gemeentedienst mag worden weggevoerd, is een andere zaak. Kringloop exclusieve accessoires voor auto en automobilist. OVER HET SIERAAD VOOR DE VROUW EY GOUD OF ZILVER kleedt u altijd een klasse betér! Eigenaar niet verzekerd Kijk in onze nieuwe afdeling verlovingsringen. Vnndaae en morgen en dagelijks UBt- JJN eks jke :en 'er- ver ■rig ige l) f)£ moet dat nu? Reeds eerder schret'«n \ce, dat het niet onmoge- 1 dat in de naaste toekomst onze en pleinen er slecht aan toe Lzijn waarbij de voetgangers zul- %uikêlen over allerlei gevaarlijke stenheden in het wegdek en de '«bestuurders het gevoel zullen krij- c„ een glijbaan met golvingen te L in dit geval niet zo'n doodge- vrolijk kermisbaantje, maar op nel meer spectaculaire hob- 4e-bobbelbaan van Rijk, provincie 'ierneente. Bij een langdurige re elieve kredietbeperking, het voor- wleese begrip voor bezuiniging in iern gewaad, zullen alle openbare ,,n in ons overbevolkt vaderland jreigd worden door verwaarlozing, eenvoudig ontoelaatbaar, omdat ondoelmatige infrastructuur de ■jtschappelijke en economische -jslagen van de moderne cultuur- jt aantast en ondermijnt. openbare wegen moeten niet 'goed worden onderhouden, ze moeten daarenboven perma- !t vernieuwing ondergaan, en aange- worden aan een zich dynamisch tikkelend verkeer. Het aantal ,o's groeit dagelijks zienderogen, jieens ons nationaal bevolkingscij- 50- fill' ÏLri rtD en je-,V ie jè,> ie, le S-'; ►p.- n. r-'* ,11E consumptiemaatschappij wil iich steeds meer omringen van •üróche verbruiksartikelen, die het r»s vergemakkelijken en veraange- f,m. Begrijpelijkerwijs moet dus i ie groei van onze economie hier- it gelijke tred houden. Anders krij tje narigheid en ongelukken. Herkan men gebruiken het Bijbel- i«rd, dat als één lid lijdt, alle leden lm, zoals we dat bij het menselijk •sim kennen, en vindt de Christe I-sociale gedachte haar uitgangs- wat precies het tegenovergestel- is als wat Marx bedoelt. Voor tin-onderhoud van straten en plei- is een bedrag van f 150.000 uitge- iken, staat er in het algemeen ver- 5 van het onderzoek der gem'eente- potirtg voor 1966. Hoeveel denkt men nodig te hebben ii totale ontstane achterstand in te lm, vragen de raadsleden, waarop en W. antwoorden: de achterstand kl onderhoud is ontstaan, doordat verhoging van de jaarlijkse onder- wlspost sedert lang geen gelijke i heeft gehouden met de loon- en ijlstijgingen, de invoering van de ijfazgse werkweek, de toename van t mkeer en de uitbreiding van het fffliteienz.. _;t '00TS heeft ook vooral in de ketste jaren de overspannen leiimarkt 'een remmende invloed kt onderhoud gehad bij de ge- jrdineerde werken met andere dien- n en bedrijven, welke eveneens met 'z problemen te kampen hadden, h achterstand in het onderhoud is <r globaal te ramen óp een bedrag a ten minste f 2.500.000. Door voortdurende coördinatie en rairtg wordt in samenwerking met it bedrijven het tnaxi- wï haalbare nagestreefd, foor 1967 en volgende jaren zal wr,.een drastische verhoging van 'onierhoudspost nodig zijn. 8e laatste zin behelst slechts een n of meer zakelijke conclusie van t college. Geen zinnig' mens zal het indeel durven beweren. Een ander K ti evenwel: hoe zal het in 1967 en anta met 's lands financiën staan? een oud gesegde luidt: de hoop ver- 'o' n ^amP> tenzij men voorspoed (It: Deze laatste is er gelukkig nog. fve kunnen voorlopig in hoop blij- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De "wrakken- pers werkt.' Onder een veel voud van niet te definiëren gelui den wordt een auto in elkaar ge stampt en versnipperd- Een grote poliepgrijper pakt het carcas-en legt het op de pers (boven links). Vervolgens drukt hét deksel (op de rechter foto in geopende toe stand te zien) de auto met een kracht van 120 ton plat. Dan komt van rechts een schuif met een kracht van eveneens 120 ton die de auto vervormd tot een langwer pig vierkant pakketje (foto rechts). Dit alles- gaat gepaard met ge kreun. geknars en gepiep. De ma chinist hoeft 'daarvoor maar een enkele knop in te drukken en de hydraulische persen, aangedreven door twee motoren van elk hon derd pk. doen de rest. De laatste bewerking (foto links onder) is dat een mes met een kracht van 365 ton het „autobrood je" in plakjes snijdt die via een lopende band worden afgevoerd. Met vijf slagen per minuut en per auto 25 tot dertig* slagen wordt een complete auto tot schroot ge knipt De machine rust op een, funde ring waarvoor dertien heipalen van ieder 23 meter moesten wor den geheid. De installatie weegt 360.000 kg. De hete installatie zal worden voltooid met een vijf tons kraan die nog in aanbouw is bij Hensen. Het is een brugkraam met een vlucht van 37 meter. Amsterdam Heiligeweg 11-17 Rotterdam Lijnbaan 54 Den Haag Hofweg 11 Arnhem Jansbinnensingel 25 Nijmegen Broerstraat 15 (Van een onze r verslaggevers) KANTOOR INSTALLATIES *■*—5—301 C*I£*8U(CSTiUATIUtieP3CM&-Wi.»U SCHIEDAM De Ned. Chr. Radio vereniging hield dinsdagavond in het gebouw Irene een praatavend, waarvoor vrij veel belangstelling was. De hervorm de predikant ds. W Vons uit Keihei sprak een kort openingswoord en prees de aanwezigen dat ze de kou hadden getrotseerd om zich" op deze avond te laten inlichten over het werk van de N.C.R.V. Mensen, die met geen stok naar de kerk zijn te krijgen, luisteren soms naar een stichtelijk woord en lied door de radio, aldus spreker. Daarna hield mr. A. H. van de Veen, directeur van de omroep een interessante causerie, waarbij hij zowel de historische ontwikkeling als enkele toekomstperspec tieven van de N.C.R.V. schetste. Hij ging ook uitvoerig in op de samenstelling van de programma's en beklemtoonde even eens het verschil tussen de televisie, die de aandacht van de kijker helemaal opeist en de radio, waarbij de luisteraar nog wel iets anders kan doen, bijv. de dames handwerken. Duidelijk toonde spreker aan het gro-, te verschil tussen de radioprogramma's van de dertiger jaren en die van thans. De leden ontvinger in de pauze een gratis consumptie. Velen maakten ge bruik van de gelegenheid om vragen, te stellen, waarvan de antwoorden een ver helderend resultaat hadden. In sterke mate aansprekend, vooral in cultuurhistorisch opzicht, was de film Veertig jaar N.C.R.V die na de pauze werd vertoond, en waarin onder meer vele herinneringen uit da vijftien jaren vóór de Tweede "Wereldoorlog de revue passeerden: Een wereld, die voorgoed voorbij is, met een andere levensstijl dan de onze! Dijkshoorn vertelde dat de pers aan de Waalhaven de helft van de jaarlijkse duizend Rotterdamse autowrakken zal te verwerken krijgen: De andere vijfhon derd gaan naar de concurrent die de wrakken op een andere wijze ver werkt. Hollandia-directeur J. Th. van Donse laar stelde duidcliijk dat er om de machi ne geheel rendabel te kunnen maken er nog te weinig wrakken zijn. Hij meende echter dat over-vijf jaar als er een zeer groot aanbod zal komen de pers fuU-ti- me in bedrijf is. Misschien is er dan wel een nieuwe machine ontwikkeld die be ter is aangepast aan de Europese behoef te dan de grote Amerikaanse wrakkenmo- Iens die soms tot tien miljoen gulden kosten. Voor de kleinere Amerikaanse centra zijn deze machines ook te groot. Het apparaat van Hollandia zal voorlopig worden „bijgevoed" met ander knip werk. Hoewel de machine speciaal gecon strueerd is voor auto's kan hij ook ande re diensten bewijzen. Maar auto's er worden er jaarlijks in ons land een kwart miljoen afgedankt blijven de hoofdzaak. Bij Hollandia-Waalhaven N.V. (Si- mons-Katendrecht) is sinds enigeda gen een Amerikaanse wrakkenpers 750.000) enig in zijn soort in Euro pa druk bezig met het vouwen, persen en in kleine stukjes hakken van wat eens glanzende snelheidsmonsters wa ren, ïn weinige ogenblikken rest van een sutocarcas waaruit slechts gedemon teerd zijn: motor, bekleding, en de niet- metalen delen als ban::, r. en accu's, en dat „in goeden doen" vier meter lang, "twee meter hoog en anderhalve meter breed was, een hoopje roestig ijzer dat in één kraangreep of in enkele kruiwa gens kan worden afgevoerd naar de staalfabrieken.. Via talrijke omwegen komt er van hetzelfde staal dan enige tijd later weer een auto. Deze kringloop bewijst het belang van schroot als grondstof voor staalfabrieken": Ook dat de auto's in de totale schrootle- veranties een belangrijk aandeel heb ben, namelijk 10 tot 12,5 procent. Dinsdag is deze wrakkenpers officieel in gebruik gesteld. Roteb-directeur, ir. D. Dijkshoorn deed dat door een deel van het schroot van een auto in een kruiwa gen mee te nemen. De Roteb zal namelijk een belangrijke leverancier van autowrakken worden. Ir. De heer Donselaar liet duidelijk uitkomen dat hij het optreden van de overheid erg dualistisch vindt. Men be strijdt de wrakken die het landschap (autokerkhoven) ontsieren en parkeer plaatsen en de openbare weg blokke ren, maar liefst ziet men de schrootbe- drijven ver van de bevolkingscentra en is het afbranden van de wrakken (nodig om doelmatig te kunnen wer ken) verboden in verband met lucht verontreiniging. De heer Donselaar stelde dat verplaat sing van dergelijke bedrijven economisch sche niet verantwoord Is. De transport- ten worden veel te hoog tegenover de opbrengst per auto, namelijk niet meer dan 45. Hij verwacht dan ook geen aanvoer van wrakken uit het buitenland. In vele landen is'er research bezig op'dit gebied. Er mogen namelijk, voor een goede staalkwaliteit geen non-ferro metalen (zoals koper, lood, tin enz. in schroot blijven). Hoewel de aanvoer van wrak ken via politie en Roteb gaat kunnen ook particulieren (eigenaars) hun wrakken aanbieden. Ze krijgen een geringe vergoeding. Overigens ver wacht het bedrijf honderdduizend wrak ken per jaar te krijgen. OTTERDAM De 50-jarige me vrouw B. Zetveld-Martin uit de Van C it tersstraat is dinsdagmorgen met een pijn lijke schouder naar het Dijkzigtzieken- nuis gebracht. Op de kruising Nieuwe Binnenweg-Heemraacfsingel botste zij met haar auto tegen een tram van lijn 17, doordat ze deze niet had gezien. De auto werd zwaar beschadigd en moest worden weggesleept. De tram werd aan de voorzijde vrij ernstig be schadigd. vraagt u voorlichting bij VAN HOGENDORPLAAN 13 (bij Pontiacklok) Telefoon 5193 Vlaardingen. Coolsingel4 Tel.127344 Bij de GEMEENTEPOLITIE SCHIEDAM kan worden geplaatst een Het bezit van een Mulo-diploma strekt tot aanbeveling. Salaris afhankelijk van leeftijd en opleiding. Sollicitaties, gericht aan de Burgemeester van Schiedam, worden ingewacht bij de Commissaris van Politie, Lange Nieuwstraat 55, Schiedam. DEN HAAG Minister Biesheuvel (landbouw en visserij) acht het treffen van eventuele schikkingen voor de scha de aan gewassen in het Westland aan gericht tijdens de „smog" in de week van 4 oktober in eerste instantie een zaak van het georganiseerde tuinbouwbedrijfs leven enerzijds en de desbetreffende in dustrieën anderzijds. De schade is waar schijnlijk toegebracht door een mengsel van gassen, afkomstig van verschillende industrieën in het Waterweggebied en in de hand gewerkt door de atmosferische omstandigheden. Het is thans niet moge lijk exact aan te geven of en zo ja welke industrieën verantwoordelijk moeten worden gesteld. De bewindsman deelt dit mede in ant woord op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid P. C. Elfferich (a.r.). Maatregelen om herhaling te voorkomen zijn afhankelijk van de nog vast te stel len oorzaak (oorzaken) en van de oplos sing van het gehele vraagstuk van de luchtverontreiniging in dit gebied. De raad inzake de luchtverontreiniging be studeert de invloed van de luchtveront reiniging op planten. Korte Hoogstraat 11a telefoon 6151 VLAARDINGEN (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een houten schuur tje achter het pand Van Leeuwen- hoeckstraat 50b, behorend aan de heer P. G. J. Oomen, ging dinsdagavond bij een brand geheel in vlammen op. Dc eigenaar was kort tevoren nog in het schuurtje geweest. Er stond daar een brandende oliekachel, die waarschijn lijk niet goed heeft gefunctioneerd. Het schuurtje met alles wat erin was, brand de totaal af. De brandweer verleende assistentie onder leiding van de heren J. C. Putter en J. Rademaker. De schade bedroeg 1500. Dc eigenaar was niet verzekerd. Ook het schuurtje ernaast, op nummer 48a, van de heer J. Guis, kreeg een scha de van ongeveer 200. Ook deze eige naar was niet verzekerd. Een hevige rookontwikkeling ont stond dinsdagmorgen boven de schoor steen van een pand aan de Stricklede- weg 23 toebehorend aan de N.V. Noote- boom. Bij het openzetten van de olieka chel was er te veel toevoer van olie in het kanaal terecht gekomen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Gereformeerde Oudersvereniging hield dinsdagavond in een der kleinere zalen van de Mag. nalia Dei-kerk haar jaarvergadering onder leiding van de voorzitter, de heer P. Liebeek. Uit het verslag van de secretaris, de heer G. H. Veen bleek, dat de vereniging reeds in 1910 is opgericht;. In de vijfenvijftig jaar van baar be staan is cr veel in het maatschappelijk teven veranderd. Het verslag noemde enkele voorbeel den: In gereformeerde kringen be schouwt men tegenwoordig volkomen verantwoord het beoefenen van sport, het hijwonen van een manifestatie van kunst (toneelvereniging Geron)het be zoeken van een film (Céfa) en het dan sen wordt niet meer in dezelfde mate afgewezen als een halve eeuw geleden. De doelstellingen zijn evenwel dezelf de gebleven, maar de aanpak van het huidige jeugdwerk is heel anders dan vroeger. Tegenwoordig spreekt men trou wens van vormingswerk. Het vorige jaar bestonden er nog 15 jeugdclubs. Thans zijn het er 13. De meis jesclub „De Brug" en de jongensclub „De Rots" werden opgelost in de over gangsafdeling „Pueri Dei". Ongeveer 160 jongens en meisjes bezoeken op het ogen blik de clubs, wat minder is dan verle den jaar. In Zuid, Kethel en Nieuwiand doen de clubs het goed, in west minder en in oost is er helemaal geen club. Het bestuur houdt zich ernstig bezig met nieuwe wegen en nieuwe methoden te zoeken om doeltreffende propaganua (10 jaar vóór op de tijd) U vindt er een fraaie kollektie UJNBAAN 50 te maken onder de jongens en meisjes van 12 tot 16 jaar. Wat leidsters en leiders betreft zit de vereniging tharis aan de goede kant, evenzo is het met de zaalruimte. Dit vindt vooral haar oorzaak door de spreiding der bijeenkomsten. Siuds kort vormt de gemeente Schie dam een zelfstandig rayon in het cen trum voor gereformeerd jeugdwerk, afde ling Zuid-Holland-zuid. Namens Schie dam heeft de secretaris zitting in het bestuur van deze afdeling. Het jaarfeest in januari j.l. was een volledig succes, evenals de drie zomerkampen, die dit jaar voor het eerst werden georgani seerd. Het volgend jaar hoopt men weer met drie groepen te gaan. De voorberei dingen hiervoor zijn reeds begonnen, even als voor het tweetal jaarfeesten, die in het verschiet liggen. In het bestuur werden benoemd mej J. M. van der Ree en T. N. A. van Est. Na de pauze sprak de heer H. J. Spoor maker, voorzitter van het. centrum voor gereformeerd jeugdwerk, afdeling Zuid- Holland-zuid. Irene: KNPTP, algemene vergadering, 20. Chr. Soc. Belangen: Chr. Metaalbond, vergadering, 20; Ver. Nat. Feest- en Ge denkdagen, 20. Magnalia Dei-kerk: Ned. Chr. Vrou wenbond, afd. Schiedam-Nieuwlahd, le denvergadering. 20. Geref. Jeugdhuis: Ned. Chr. Vrouwen bond, afd. Schiedam-centrum, ledenver gadering, 20. Musis Sacrum: Willy en Willeke Alber- ti Show, feestavond, 20. Sursum Corda: N.V. Palthe, kontakt- avond, 20. Irene: Wijkgemeente (herv.) V, toneel avond, 20; NJÉ.G.E., vergadering, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- damse redactie Lange Kerkstraat 28. tel. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, bg.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangele genheden 01898-6619). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.3019.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269280 Apotheek: C. L. Janden, Swammerdam- singel 41, tel. 261917. T)E RAAD is maandagavond begonnen. met de commissoriale behandeling van de ontwerp-begroting 1966 cn aan het eind van deze eerste bijeenkomst rees dc vraag: Moeten we zo doorgaap? Het was namelijk een lange vergadering. Begonnen om acht uur duurde zij tot een ktvartier'na midder nacht met een koffiepauze van slechts tien minuten. De nu "gevolgde wijze van be grotingsbehandeling is, huiselijk gezegd, vorig jaar ingesteld om tijd te sparen. Het 'was de bedoeling, dat in de vergaderingen van de commissies de nïet-principiêle "punten in een spel van vraag" en antwoord: - zouden worden behandeld, waarna de) eigenlijke behandeling van de begroting- in een paar dagen zon kunnen worden afgedaan. Dat theorie en praktijk veel ver schillen bleek gisteravond. Er werd lang gediscussieerd over-liet onderdeel Politie van het hoofdstuk Algemeen Be heer, naar de mening van de socialistische fractie-voorzitter te lang. Helemaal gelijk had hij natuurlijk niet. In deze stad en in deze tijd staat de politie in het middel- punt van de belongstelling. En al verdient zij het, dat haar een goed hart wordt toegedragen, daarom kunnen er best vragen zijn. Over bepaalde zaken wordt slechts - eenmaal per jaar gesproken en dat mag dan wel uitvoerig. Het is de taak van de raadsleden zich goed te informeren om een degelijk gefundeerd oordeel te krijgen. Een betere gelegenheid dan die geboden in de kring van desknndigen, dóet zich niet voor. Kortheid is altijd aan te bevelen, maar het mag er niet toe leiden, dat te vluchtig en te gemakkelijk over ernstige vraag stukken wordt beengelopen. Zo'n kortheid zou de commissoriale vergaderingen degra deren tot onbelangrijke bijeenkomsten. De pacifistische fractie-voorzitster ging op een andere dan de raadsstoel zitten, toen zij kritiek leverde op de gemeentelijke ver ordening en de strafmaatregelen ten aan zien van taxi-chanffeurs. Dat was erg dom van baar en het bekwam haar ook slecht. De voorzitter trok nogal fel van leer en bracht in enkele seconden een zaak in de openbaarheid die niet zo fraai is.' De pacifisle had beier iiaar mond kunnen bonden. Op dc publieke tribune zaten toch geen chauffeurs, die haar konden beluiatc- ren. Van het propaganda-specchje, dat ge kruid was met de saus van een de pacifiste geliefde groepering, bleef niets over. De pacifiste was er helemaal beduusd van. De voorzitter wilde dat ook weer niet en als pleister op de wonde, vertelde hij haar, dat hij haar toch wel een aardig raadslid - vond. Toen kon zij niet anders doei) dan de voorzitter vertellen, dat ook hij wet aardig was. We behben een aardige raad, vindt u niet, burgemeester?: Een ruit van ongeveer 90 bij 60 cm viel dinsdagmorgen van een van de ver diepingen van een pand naast de HEMA aan de Rotterdamsedijk 272c naar bene- den. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. want toevallig passeer de op dat ogenblik geen enkele voetgan- ger. -- WOENSDAG 17 NOVEMBER 1915 Een olifant op hol. Gistermorgen werden 4 olifanten, welke in het Casino te Rotterdam „gewerkt" hadden, uit hun stat aan de Aert van Nesstraat naar de Hugo de Crootstrnal geleid. Op den Coolsingcl schrikte' een der dieren, trapte de ketting stuk, waarmede twee zijner pooten onderling verbonden wa ren en stapte regelrecht in de richting van het in aanbouw zijnde raadhuis, zonder cenige attentie te schenken aan de voor het terrein geplaatste prikkel draadversperring, welke afknapte. Het gelukte echter spoedig aan de begelei der, den dikhuidigen snuiter te pakken cn in het gelid terug te brengen. Er geen gebrek aan bekijks, v/ant 't liep naar négen uur."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1