met Dura, maar geen huizen in 2de serie I Nood-supermarkt komt weldra in Maassluis-W. AGENDA en uit de hemel O Helena Rubinstein Verkoop kerkenspeldjes voor bouw hobbyruimte Voordeur stond open: 235,- gestolen e BOTTERDAM 5CHIE ZiktrA Doortrekkingvan riaweg klaar Burgerlijke stand „Verlovingsringen festival 1975" DESIREE V xovanieriand Jeugdpaspoorters naar Schouwburg NCVB-afdelingen ver en Helinium bekeek Peutingerkaart Actie wijkgemeente Immanuëlkerk m DcJIaticriiammrr [cMerkes KANTOORMEUBELEN Bromfietser gewond bij autobotsing Hogere inleg Bij Spaarbank A° *20 KRITISCH BEKEKEN favoriet in de ff kleine klasse Garage Van Dalen N.V. RIJKEN ede LANGE Jubilarissen bij N.V. Sprij N.C.V.B. sprak over leven in Suriname HOOGERWERf -uit TEURÜNGS igCHEOLOGIE I ARCHEOLOGIE II (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De gemeente Schiedam is met de N.V. Dura- Coignet tot overeenstemming ge komen over het sluiten van een tweede mantelcontract, waarbij de mogelijkheid is opengelaten, dat de gemeente zich als opdracht- MEESTERWERKEN VAN 2 TOT A Vandaag p" morgen ••en dagelijks Kijk in onze nieuwe afdeling (10 jaar vóór op de tijd) U vindt er een fraaie kollektie verlovingsringen geefster kan laten vervangen door een andere gemeente. 55 55 (Vervolg van pag. 1) v.a. 4650,— Uitsluitend klassieke 1 gramofoonplaten maar dan ook alle! mgÊkaïi haar overgelufcï schoonheidspreparaten-van ook ta A% 6.95 9.50-15.25 Verbluffend PIEKER TOCH NIET LANGER OVER SINT NICOLAAS! Li jmg-gg at wsBBsr OPVOUWBARE PARAPLU'S voor dames v.a, 33.- voor heren v.a. 39.75 p I nu en dan vinden we nog wcl eens wat in de bodem van en Ham de gemeente Schiedam,, als roeringen can het grijze verleden, uwu' dan o°k op zichzelf niet zo Wonderlijk, dat dezer dagen een li leden van de Archeologische cJkaroep Helinium, die is aangeslo- hjj de Archeologische Gemeen 'J V00r Nederland, een bijzonder ÏMrijke vondst hebben gedaan bij r'uitgraven van een nieuwe vuilnis- lnh(its voor de gemeente aan de Fdctenees. De leden ontdekten bij m veldverkenninq ov dit terrein een J,!o! recht-opstonnde in de grond wiiaafste Palen- Hiertussen was een kmstttn geplaatst. In de nabijheid lm 'noet vroeger een kreek heb- n „eiegen. Men vond een aantal 'derven en vrij nauwkeurig kon -men I de hand hiervan vaststellen, uit aiite tijd za afkomstig waren. Héli- ;OT meent, dat deze vondst minstens miiuizend jaar oud is. Dat betekent ,'jdat ze uit het begin van de Christelijke jaartelling stamt. Er moet l jie prille schemering van nnze véi'rlandse historie toch nop vrü i—e' -enten in deze moerassige gebieden Hebben, gewoond. boomstam was hol en mensen handen hebben hem oo nauwkeu rige'manier in tviee gelijke helften pfsplitst. Daarna heeft men de ene nut, die van nature open was, goed lichtgemaakt en de helften weer op elkaar geplaatst. Dit deed men met atijjen en tussen de boomstam en !t:e twijgen dreven onze voorouders tiggen. Bovendien bevestigde men n plankje aan een van de uiteinden :ln de bovenzijde. Dat plankje stak A even over derand van de boom- Urn en vormde een soort kleine vork ur in de zq. tanden enkele gaten Men. Waarschijnlijk heeft men hier Hen met een oer-oude duikersluis. surbij het vorkje als draaipunt van a kien fungeerde. Ongetwijfeld bii hoge waterstand de klep tegen li opening van de boomstam gedrukt n deze afgesloten. Zo gauw de druk ran het water wegviel, opende de' klep neb en werd het watèr weggevoerd. Pi! dere vondst blijkt opnieuw, dat fee voorouders reeds technici en n'.erbouwkundigen in de dop waren w dat ze met hun verstand reeds logisch konden redeneren. De aanleg us er dus reeds. Aan de historie was iet gegeven deze verder te ontwikke len. (Van een onzer verslasgevers) SCHIEDAM Binnenkort vermoe delijk met ingang van 21 november zal de doortrekking van de Olympiaweg in het Harga Sportpark naar de Hargalaan zijn voltooid, -waardoor een belangrijke verbetering in de verkeersregeling bij de thuiswedstrijden van. HDVS en SW kan worden verwezenlijkt. Van die datum af zal de politie het autoverkeer komende van de Sportpark- brug via de Hargalaan naar de Olympia weg leiden. Daar worden de auto's ge parkeerd op het eerste parkeerterrein rechts (trainingsveld van SW) en zo nodig op de beide yolgende parkeerter reinen. Na afloop van de wedstrijd worden de autos langs dezelfde weg teruggeleid in de richting van de Sportparkbrug. Voor de wielrijders en voetgangers geldt deze regeling niet. 7ij zullen het veld langs de „oude" route kunnen bereiken, dus via do Sport laan. Het voordeel van deze regeling is, dat do voetgangers niet meer door de auto's zullen worden gehinderd en dat de auto's na afloop van de wedstrijd niet meer behoeven te wachten, totdat de voetgan gers het veld hebben verlaten. De nieuwe regeling kan alleen slagen, indien stipt de hand wordt gehouden aan net wachtverbod op de Olympiaweg. Dit geldt speciaal voor de voertuigen van s"PP°ïjers van de verenigingen SVDPW - HBSS - Martinït - Schiedamse Boys - ODI en "Wilton-Fijenoord. De besturen van HDVS, SW en de hierboven genoemde verenigingen wor den verzocht via hun cluborgaan hun leden van het vorenstaande in kennis te stellen. HORLOGES Wbhkmww RMa.rwu (Van een onzer verslaggevers) SC HIEDAM/VL AARDINGEN fasslais-Wcst krijgt een noodwinkcl- supermarkt van de Coöp Nieuwe Wa terweg:. Tijdens de donderdagavond in OI*t. (01898)- 3697 SCHIEDAM Geboren: Jeannine d v K Recede en M Brand; Rihana A d v L H va» ucnen G van de Weteringe Buys: Ernst zv r H K Bökenkamp en E Ringelberg; John n, Koedoot en C H Sommer; Jacobus H "an der Bee en A Oosterwijk. Ondertrouwd: G Blom, 20 en C M J P wuyters. 19; J Bosch. 26 en C M van der teen, 21; a J Kerklaan, 27 en M A Heljster, Si J J S de Kievlth. 23 en H C Koeling. 19; 5W1 van Krogten, 26 en A M Beukers. 23; J,M van Leeuwen, 31 en E M de Goey. 21; J der Meer, 24 en J J W Sorber. 22: W Rolenaar, 26 en A P van der Most, 25; A M Hooijen, 25 en C A van 't Zeilde, 24; A Gmsenhergh, 23 en N Planken, 21; K J W *1, 20 en A H Kuil. 18; T Vermeij. 22 en M, Lange. 19; J T Tromp. 24 en M (twiey, 28; VV Breugem, 23 en N van der *Wden. 22. Gttrunwd: H C Meycr, 24 en C van der ifi1',18: J M H B van der Knaap. 24 en ?,,,7 L Debers. 21; J van Diejen. 22 en C J «ling, 19; G van Stijn, 21 en Y V van der uu, 18; G Jurgens. 25 en M J C de Gouw, a; 1J M Dalmcijer, 22 en J Paulus, 23; P A JKooae, 23 en w Limburg, 21; A J Nuiten. Hartmans, 20; J Dirkzwager, 20 'en c Bergvelt. 18; G E Meijer, 24 en M uteians, 19; J A A Cloosterman. 54 en W schoenmakers. 52: H C van Waalwijk van •f™.en U E Poot. 24. .""rieden; W Gosselaar 83; B E Brink. 75: 5_J L Kester, 71, -wed Olstboorn; A ï?eJberth. 45 echtge van De Water: H van «Ik 79, wed Gerritsen. Stadhuis: raadsvergadering. 20. Bond van Oud-Strijders: feest pond. 20. èS1*'' Jeugdhuis: Chr. Leesbiblio- biüening, 15-17. I..5 ontvangst Sint-Nicolaas, 15-15 uwe: Pr. Ircneschool U.L.O. A Kon- SimT10 20> Filmclub Driehoek", "bióvond, 20. Ci». Soc. Belangen; Advent Gemeen- Tu',!;ontaktavond, 20- ivolj; Schied. Jazz Sociëteit „Guillau- hyeetikomst, 20.30. ,,De Rotterdammer", Schie- radactie Lange Kerkstraat 28, tel. <b.g.g. 115588. toestel 52, b.g.g. na tmkïï alleen voor redactionele aangele- Rnkeden 01893-6619) llri»ap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- SLrn9' tel" "2400. >iéXelï Bezorging: Agentschap (adr. dag. van 18.30—19.30 uur. MOi» lEVi56 telefoonnummers: Alarm slaJi84666, alarm brandweer 269123, en G.D. 269280 hii oJt:^Van Westendorp, Parkweg Zo 76 74* gebouw Triangel te Vlaardingen ge houden jaarvergadering van de Coöp heeft voorzitter A. M. van der Wel meegedeeld dat B. en W- van Maas- sluis hiervoor toestemming hebben verleend. De vestiging van deze nood winkel betekent een uitkomst voor de pioniers in deze nieuwe woonwijk. De ledenvergadering was de eerste na de fusie van de coöperaties te Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Uit het jaarverslag bleek dat aard rijkskundige overwegingen hebben geleid tot een gebiedsruil met de Coöperatie Vooruitgang te Rotterdam. De coöperatie DES (Schiedam) heeft het werkgebied in Overschie waar vijftig jaar een Schiedamse coöp-win- kel was gevestigd aan Rotterdam overgedragen. Daartegenover ging de Maassluisè winkel over van Rotter dam naar de Vlaardings-Schïedamse combinatie, i": Het ledental van de Coöp Nieuwe Waterweg is:in het verslagjaar geste gen van 12.200 tot 12.758. Het aantal personeelsleden bedraagt 270. Uit het financieel verslag bleek een gemiddelde omzetstijging van zeven procent. In geld uitgedrukt was dit 700.000, waardoor het boekjaar kon worden afgesloten met een omzet van 11.700.000. Hoewel de bruto-winst iets. toenam was dit niet voldoende om de geste gen kosten te kunnen opvangen. Aan de leden zal een .bedrag van. vier gulden per winstaandeel worden uit gekeerd. Hiermee zal een bedrag van vier miljoen gulden gemoeid-zijn. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een botsing tussen een personenauto, bestuurd door de 21-jarige O. A. H. V. uit Vlaardingen en een bromfiets, bestuurd door H. S. notntsod donderdagavond op de kruising Rubens plein - Rembrandtlaan omdat de autobe stuurder geen voorrang verleende aan de van rechtskomende bromfietser. De laatste kwam te vallen en moest met een hersenschudding naar de Dr. Noletstichting worden gebracht. LIJNBAAN 50 Er bestaat tussen elf gemeenten In het Waterweggebied Inzake de woning bouw op verscheidene punten samen werking. Een belangrijk onderdeel be treft de verdeling, van het door de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid toegewezen streekcon- tingent. Daarin diende te worden on dergebracht een jaarlijks aantal, van tweeduizend industrieel te bonwen wo ningen. Een gedeelte van dit bouwvolume is reeds gedurende enige jaren gereser veerd voor de produktie van de in de agglomeratie gevestigde woningfabriek van Dura-Coignet N.V. Deze vennoot schap lévert sinds de oprichting van haar bedrijf in 1959 uitsluitend in dê wonings- ektor aan de gemeentelijke opdrachtge vers, Na een eerste serie van rond driedui zend woningen, bestemd voor zes ge meenten, aangeduid als de „Maasmond- groep", en inmiddels'uitgebreid met een deelwerk voor Rozenburg is een complex in uitvoering genomen op de (van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In de afgelopen maand werd bij de Spaarbank Anno 1820 te Schiedam ƒ2.190.644,13 ingelegd en ƒ1.994.183.69 terugbetaald, resulterend dus in eén inlegoverschot van 196,460,44. Over oktober 1964 werd een hoger inleg- excedent, nl. van ƒ299.334,58, geregi streerd. De periode van 1 januari - 31 oktober is daarentegen in totaal met een inleg overschot van ƒ3.607.506,61 aanmerkelijk gunstiger dan dezelfde periode van 1964 (overschot ƒ3.069.77,26). Het tegoed van inleggers bedroeg op 31 oktober 1965 52.750.881.01 (31 oktober 1964 ƒ47.280.768,25), het aantal inleggers 55.544 (31 oktober 1964 43.555). De met de afzonderlijke diensten tot nu toe in 1965 bereikte resultaten zijn alle beter dan die van hetzelfde tijdvak in 1964, Met de spaarbusjes werd ge spaard ƒ310.418,11 (v.j. ƒ274.002,25). via de bedrijven ƒ169.943.75 (v.j. ƒ164.570.75) door middel van de afhaaldienst f 720.238 (v.i. 691.887). Eind oktober 1965 waren de spaargcl den en de reserves voor 29.8 miljoen belegd in effecten, voor 9,2 miljoen in hypotheken en voor 14.8 miljoen in onderhandse leningen, aan gemeenten e.d. De onbelegde middelen bedroegen ruim ƒ4 miljoen gulden. M VLAARDrNGEN De onlangs oogerich ta jeugdsociëteit „Club Salut Les Diables" organiseert zaterdag 20 december ln Zaal Excelsior een'avond ir.et yele attracties. Sint Nicolaas zal een bezoek brengen aan de club. er wordt een Zwarte Pietenbal gehou den en bovendien komt het orkest ..The Atlantics". Kaarten, voor deze Jèugdaktiviteit zijn verkrijgbaar bij N. Zonne, Van Wesem- bekestraat 189. tel. 4509; T. Beets, Klaproos straat 24a; F. v. d. Ven. Parallelweg 106d. teL 6981. IP VLAARDINGEN Zaterdagmorgen om 11 uur zal de heer E. P. van der Veen het verbouwde bedrijfspand van het Automo bielbedrijf P. A. van der Kooij openen. Het bedrijf dat in Vlaardingen diverse vestigin gen heeft zal binnenkort ook een bedrijf in Maassluis stichten. •t MAASSLUIS De bazar ten bate van het interieur van het Gereformeerde Bejaar dentehuis heeft haar poorten eeooend In de lokalen van De Sluis aan de G. A. Bredero- laan. Een groot aantal nuttige en luxe voorwerpen, levensmiddelen, handwerken en speelgoed zijn op de bazar aanwezig. Men kan in De Sluis tot en met zaterdagavond terecht. Hierin zag hij dat de boodschappen gelijk hadden. Daarom zag hij af van het tuindersbedrijf. S. had een andere tuin der aangewezen om het bedrijf te kopen. Deze had echter geen geld. De „Knecht des Heren" zei dat. het bedrijf maar voor de helft van de waarde verkocht mocht worden. Na aftrek van de op het bedrijf rustende hypotheek bleef voor het eernte tuindersgezin niet veei meer over. De nieuwe eigenaar moest links en edits lenen om aan de koopsom te komen. Na alle narigheid moest hij van S., die zelf in het tuindershuis wilde gaan .wonen, ook nog de verbouwing van het huis betalen. Bovendien kwam later ook de inventaris en zelfs een dure auto voor zijn rekening. Ook dit gezin kwam daar door diep in de schulden te zitten. Met verscheidene vrouwelijke „getui gen" knoopte S. naar aanleiding van de hemelse boodschappen een verhouding aan. S. heeft bekend dat alles, op leugen en bedrog berustte. De deken van het bisdom Rotter dam verklaarde dat de kerkelijke overheid wel van het bestaan van het zogenaamde „devotie-oord" op de hoogte" was, maar dat mén zich steeds bewust van het geval gedis- tancieerd had, omdat men aan de verhalen geen waarde wilde toeke nnen en de verschijningen niet als serieus beschouwde. 'Dat er echter zoveel kwaad door geschied was, had men niet vermoed. TAE brief van i)e Vereniging tegen Lueiit- verontreiniging aan Gedeputeerde Siaten is er weer eens een bewijs van dot de Hinderwet in de praktijk bedroevend slecht functioneert. Het commentaar dat B. en V. op de brief hebben gegeven geeft wel enige verklaring van het lange uit blijven van de vergunningen, maar deze verklaring is nog geenszins bevredigend. Hoeveel moei lijke faktoren ook in het spel mogen zijn, bet blijft een kwa lijk verteerbare zaak dat de Delta Chemie, die nu vijf jaar bestaat, nog al tijd. zonder de wettelijk voorgeschreven vergunning werkt. En dal te meer daar in deze vijf jaar de stand (juist van de kunst- mestproduktie) bepaald niet minder is ge worden. Daarom is bet goed dat de Vereniging weer eens aan de bel heeft getrokken. Dat die bel op een Haagse deur zit is niet zo vreemd als men de verstandhouding lussen de Vereniging en het Vlaardingse gemeen tebestuur kent! Zalmplaat te Poortugaal voor rekening van de gemeente Rotterdam. Dit laatste bouwwerk dient te worden gezien als een aanzet voor een tweede serie door Dura-Coignet N.V. te bouwen woningen. Men is overeengekomen, dat voor de eerste serie woningen geldende winstde ling ook op de tweede serie van toepas sing is, in dier voege, dat als 'basis voor de berekening daarvan zal worden uitge gaan van de nacalculatie voor de in totaal 6.000 woningen. Met het oog hierop 2ullen de gemeen ten, die aan de eerste serie deelnemen, maar niet als partij in het onderhavige contract optreden,die contract eveneens dienen te ondertekenen. De financl Ie consequenties van dit contract voor Schiedam bestaan hierin, dat voor het bejekenen van de eventuele overwinst de nacalculaties van het eerste en het tweede contract worden gecombi neerd. Met andere woordn, wanneer de tweede serie woningen waaraan Schiedam niet deelneemt een over winst opleverd, die groter is dan het te verwachten verlies op de eerste serie (waaraan Schiedam wel heeft deelgeno men) deelt Schiedam mee in het batig saldo. Aangezien een eventueel nadelig saldo te allen tijde ten laste van de aannemer blijft, is het nieuwe contract op dit punt voordelig voor de gemeente Schiedam C.S. BUTS BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon «18988700 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor houders van een Schiedams Cultureel Jeugdpaspoort is het van heden af mogelijk, ook tegen gereduceerd tarief, de voorstellingen in de Rotterdamse Schouwburg bij te wo nen. De reductie, die door Rotterdam aan jeugdpaspoorters wordt gegeven, be draagt yoor de toneelvoorstellingen 59 procent yan de normale toegangsprijzen. Voor de voorstellingen van ballet is de toegangsprijs in de regel ƒ2. Kaartver koop geschiedt uitsluitend aan de kassa van de Schouwburg. Kaarten zijn ver krijgbaar en het plaatsbespreken is mo gelijk twee dagen voor de betrokken voorstelling. De Jeugdraad hoopt, dat nu nog meer jongeren zich van een C.J.P. gaan voor zien en dat de jongeren, die thans nog een Rotterdams jeugdpaspoort bezitten, in de toekomst zullen overgaan naar het Schiedamse C.J.P., waardoor ze ook aan de in Schiedam te houden culturele evenementen gaan deelnemen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Ned. .Christen Vrouwenbond afdeling Nieuwland hield donderdagavond in de Magnalia Dei-kerk een ledenvergadering. Na een kort wel komstwoord -door de presidente, me vrouw M. Valkenburg-Gerritse, sprak mevrouw M. Marijs-Visser te 's-Graven- hage over het onderwerp „De Jehovah- getuigen en wij". De Kerstwijding wordt dit jaar op dinsdag.21 december gehouden. De afdeling Centrum hield donderdag avond in het Gereformeerde Jeugdhuis een ledenvergadering. In haar openings woord deelde de presidente, mejuffrouw D. van Apeldoorn, mede. dat de spreek ster van deze avond, mevrouw C. J. Ooms-Vinchers door ziekte was verhin derd te komen. De boekbespreking „Al- lah's wondertuin" kon daarom niet door gaan. De dames Verkade vertelden nu een reisverhaal over Noorwegen en Lapland aan de hand van fraaie dia's. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn de kerstavond op 17 december a s. en de jaarvergadering op 24 januari 1966. JÊÊ I 18 52 KORTE LIJNBAAN 28, ROTTERDAM (Van een medewerker) VLAARDINGEN In de bovenzaal van de Harmonie heeft de archaeologi- sche Werkgemeenschap voor Nederland, werkgroep „Helinium" een instructieve bijeenkomst gehouden waarbij ir. T. Edelman een causerie hield over het Nederlandse gedeelte van De Peutinger kaart. Deze kaart is door de Romeinen sa mengesteld en geeft de loop van een tweetal, voor de Romeinen belangrijke wegen weer. De rij versterkingen, die de Romeinen langs de Rijn hadden aange legd. hadden een grote betekenis voor de verdediging van het Romeinse rijk tegen indringers die er ten noorden van woon den. Het gebied ten noorden daarvan, werd beheerst door de Friezen, die over het algemeen niet vriendschappelijk te genover de Romeinen stonden. Door de noordelijke weg werden de Bataven in de Betuwe afgesloten van hun bondgenoten. Deze weg diende hoofdzakelijk als militaire weg, terwijl de zuidelijke weg meer als handelsweg dienst deed. De noordelijke weg liep van Brittenburg aan de Rijn bij Katwijk langs de Rijn via Noviomagi (Nijmegen) naar het zuiden. De zuidelijke, weg liep van hetzelfde Brittenburg langs Maasdam via Nijmegen naar het zuiden. De heer Edelman vertelde dat Dij Maasdam naar alle waarschijnlijkheid het fort Tablis lag. Hij opperde de mogelijkheid dat deze naam fout opgete kend zou'kunnen zijn. want zet men voor de T een S en voor de B een H, dan krijgt men sahlis, hetgeen betekent IJsr sel; bij Maasdam lig', de IJsseL aldus ir. Edelman. De moeilijkheid van de kaart is, dat men hem niet kan vergelijken met een andere kaart. Wanneer men nu van een bepaalde plek een bepaalde gedachte heeft moet de archeoloog het. bewijzen. Echter is dit niet altijd mogelijk. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In de kantine van B. Sprij's Meubel- en Houtindustrie en B. Sprij's Verkoopmaatschappij worden maandag zes medewerkers geuldigd die 25 jaar bij de zaak werken. De jubilarissen zijn de heren H. de Wir.ter, W. Boerdam, P. de Groot, H. Woensdregt, J. Wapenaar es A. C. Cot ter berghe. 3 voorbeelden uit een 30 lal mogelijkheden Apple Blossom TALC POEDER van Helena Rubinstein niet zo maar een toilet- poeder doch: een aureool van heilzame werking en Helena Rubinstein's FOAM BATH in 2 aparte geuren. Een aantal weelde-baden ln bUzonder aantrekke lijke verpakking Compiote Apple Blossom verrassing EAU de RUBINSTEIN en LUXE ZEEP in gelijke verheven parfu- merlng. compleet' 14.25 (ook ln het exotische „Noa-Noa" verkrijgbaar). (Van een medewerker) VLAARDINGEN De hervormde wijkgemeente Immanuëlkerk beijvert zich reeds geroimte tijd om de lokalitei ten uit te breiden met een. hobbyruimte. In 1962 werd deze kerk ook-verbouwd, maar er was toen geen 'geld genoeg beschikbaar om de geplande bouw van een - hobbyruimte .uit te voeren. Deze ruhntq zal-tevens bestemd worden voor heV;bestaande jeugdcltlbwerk in "de Bab- bcrspolder. ■■jfHW' .In deze grote stadswijk: zijn weinig zalen beschikbaar en mede door "de geriefelijke keuken, die.-.bij; tal van verenigingen zeer in trek is, wordt de grote zaal van het kerkgebouw in veel gevallen afgestaan voor het houden van vergaderingen, recepties, filmavonden enz. Het eigen clubwerk is daardoor meer malen. in het gedrang gekomen en om daaraan het hoofd te bieden, gaan de verlangens uit naar een behoorlijke ruimte waar men een bepaalde hobby kan beoefenen. Daar is heel wat geld voor nodig jen de bouwcommissie van de Immanuëlkerk heeft al diverse acties ondernomen om wat kapitaal bijeen te krijgen. Enkele duizenden guldens heeft men reeds in kas, maar er moet nog flink worden aangepakt wil men in het voorjaar van 1967 met de bouw kunnen beginnen, zoals in de bedoeling ligt De speldjesrage is nog steeds van dien aard, dat de commissie besloot om een dergelijke aktie te organiseren. Inmiddels is hier en daar de „markt" al afgetast en het resultaat was verbluffend want met (Van onze correspondent) ROZENBURG De niet zet.- talrijke leden, die woensdagavond het slechte weer durfden trotseren om de vergade ring van de Nederlandse' Christen Vrou wen Bond te bezoeken, kunnen terugzien op een interessante avond. De vice-pre- isdente mevrouw C. van Dam-Vos open de de vergadering, waarna mevrouw D. v. d. Meiden-Coolsma uit Dordrecht haar voordracht „Vrouwenleven in Suriname" hield. Zij vertelde onder meer dat de vrou wen in de West een zeer belangrijke plaats innemen; vrijwel iedere vrouw werkt in een beroep en huisvrouwen zonder meer zijn een welhaast onbekend verschijnsel. De kinderen worden zonder uitzondering allen gedoopt, hetgeen een groot feest betekent. Ook het doen van openbare belijdenis des geloofs is een belangrijk familiefeest. Een typisch ver schijnsel is het dat extra aandacht wordt geschonken aan het bereiken van een leeftijd, lie een vijfjarige periode afsluit, bijvoorbeeld 35 jaar en 40 jaar. Ook dit geeft aanleiding tot een groot feest, waar de predikant altijd aanwezig is. Dit alles gaf, verlucht met r"a's, een interessant beeld van het leven in dit vruchtbr e, kleurige stukje koninkrijk in de West". (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De voordeur van het pand aan de 's-Gravezandestraat 21 b stond gisteravond uitnodigend open, terwijl de bewoner van het huis afwezig was. Deze nonchalance Is de eigenaar van de woning duur komen te staan. Onbevoegden trokken naar binnen en gingen op onderzoek uit. Na de gehele woning te hebben doorzocht ontvreemdde de inbrekers uit de slaap kamer een bedrag van 235. Bovendien werd een aantal kwitanties mee genomen. tientallen tegelijk werden de speldjes verkocht.- Op de speldjes staan de afbeeldingen van de 'zes hervormde Vlaardingse kerken, namelijk, de Betbelkerk, Grote Kerk, Ichthuskerk, Immanuëlkerk, Nie uwe Kerk .en Rehobothkerk, Van de speldjes zijn diverse combinaties moge- lijk. Iedere „kerk" wordt verkocht in de Kleuren rood/.blauw, zwart en goud kleurig..-In/totaal zijn. er dus 24 ver schillende speldjes. Hoe de niéuwe - ruimte er zal gaan uitzien is nog niet bekend, wel staat vast dat deze komt op de plaats waar zich nu de fietsenstalling van dê kerk bevindt Verder ligt het in de bedoeling dat de bouw met eigen „krachten zal worden uitgevoerd. Morgen zullen i enkele honderden kin deren op stap gaan met de series, alsmede bestelbiljetten voor nabestellin gen enz. De fraaie speldjes zijn verder o.a verkrijgbaar bij de volgende adressen; M, Rodenburg,- Van Aerssenstraat 44c; K Roos, Goudenregenstraat 28; O. Rosen- daal. Van Hogendorplaan 189d, tel. 9053; P. wapenaar, Pompenburgsingel 44, teL 3057 en P. de Zeeuw, Boterbloemstraat 21, teL 1018., Maak er iets goeds van. Geef een Triumph koffer schrijfmachine, die wij in leuke Sint Nicolaasverpak- king zonder extra kosten, als grandioze verrassing thuis brengen op het door u gewenste adres. Met zo'n Indrukwekkend Triumph cadeau triomfeert u triom fantelijk over alle andere surprises. I En dat ai v.a.f 250,-ff£„ Sint Nicolaas staat geheel tot uw dienst bij: KANTOORIN??Aci.ATIES AAAV3WGCT CUUKSUaaSmMTO TOEFOONOtan VRIJDAG 19 NOVEMBER 1915 Gecombineerde teelt. Men meldt ons uil Oudewater; De heer 'A. Donker te Niéuw-Vennep, die reeds meer deze staaltjes gaf van zijn kant om van een zelfden akker per jaar meer dan eens le oogsten, heeft dit jaar op een akker, waar vroege aardappelen gerooid waren, jonge bietenplantjes gepoot, met het ge volg, dat hij thans een flinke opbrengst aan bieten beeft. Deze merkwaardige gecombineerde teelt mag van bijzonder belang lieelen, vooral voor den bezitter van een kleinen tuin, die naast aard appelen zndnende nog wintervocr kan tcelen voor een of meer geiten, die hoe langer hoe meer gehouden worden. Diefstal van kisten met kaarsen. Van den wal aan de Oosterkade zijn 17 kis ten met kaarsen ontvreemd welke met den motorboot IJsel X uit Gouda waren aangevoerd. npiFAALF MAANDEN' gevangenisstraf met aftrektcnarcan twee voorwaardelijk donderdagmorgen de eis van de officier met een próefrijd van drie jaar, dat was van justitief rnr. A. JFendels, tegejt de 34-jarige classificeerderdé B.. dié b'jj: 3 september hij Willon-Fijenoord in Schie dam de vnnrman C. Bakker met een mes in in huik stuk. 'De classificeerder .teas, 's middags een café ingedoken en kwam 's avonds dronken aart boord van bet schip,' waar hij tétcerkgestcld. tras. Hij eiste- van dé, voorman, dat deze tijd zou schrijven vanaf, het moment, dat hij aan boord gekomen lees. De voorman 'voelde daur niets voor, „Ga jij-maar naai huis, en kom over 24 uur ntnar eens terug als je opgeknapt bent", zo. zei .hij', tegen de classificeerder.' Collega's zagen toen dat De IS. eerst met zijn linker knie de voorman in de buik schopte en hem gelijktijdig met een mei. stak. heeft g"htk gehad", zei vanmorgenJ de president, mr. A. Ro'Jolles. „Deze rnarv had levensgevaarlijk getoond kunnen zijn." Het bleek dat het mes het buikvlies had beschadigd. In het rapport van het conj. sullnhebureau teas getvezen op de mogelijki heid, dat De !S. verkeerde in een pathologi sche roes. De off icier wees deze veronder stelling van de hand. Uil hét feit, dat de classificeerder het schip zonder moeite dé' steile '.rap tras op. en afgegaan, bleek, dat hij nog teel hij zijn positieven teas. Ook de verklaring die hij aflegde bij zijn aanhou ding, ,.ik heb iets slechts gedaan", tvees hierop. De verdediger, mr. A. Beer ens, zag de oorzaak in de omstandigheid, dat De B. die van hel platteland komt zich hier niet thuis voelt. Bij vlagen zoekt hij zijn heil in de drank. Hij vroeg een zo kort mogelijke straf. Uitspraak over veertien dagen, A, WF.NDELS, 'officier van justitie bij de rechtbank, heeft een justitiële proefballon, opgelaten om de poslchcque- ect girodienst te vrijwaren voor straffeloos misbruik van .het instituut von de zoge naamde kaschequesZoals bekend voerde in het najaar vorig jaar de dienst déze mogelijkheid in om het geldverkeer wat soepeler te loten lopen. Om de rekening- zijn? endels meende van teel. Te- houder jodnt de procedure ver. s*"* ..Je rekeninghouder met e' onmiddellijk zijn geld krij- „tjn tetgoed toereikend is. Dat laatste is niet .controleerbaar cu daaront venenchtte de dienst bij de invoering'hier van ook wel moeilijkheden. Of tegen mis bruik strafrechterlijke sancties mogelijk zij" Mr. Wendels meende van wel. Te recht stond de 22-jarige varend electromoiujl. teut B. J. A. A. ;V., die op 16 november bij een ambtenaar ran de PTT een kas cheque verzilverde van f450, tencijl zijn tegoed f3 bedroeg. Mr. Wend els kicam aan. de hand van enige gevallen uit de juris- prudent tie tot de conclusie, dol vervolging mogelijk is op -grond van oplichting. AanA' twee zaken moet hierbij worden voldaans listige kunstgrepen (invullen, overhandigend legitimeren, tekenen) en hel aannemen van ,'- een valse hoedanigheid. (N.deedzich voor tils een goede rekeninghouder). Hij achtte - oplichting bewezen en eiste een geldboete van /7.ï of vijftien dagen. Uitspraak over 14 dagen. WeAVVVSAA/VVVSA'SiVVWVV knin» specialist alndv 1930 WESTEHSINGELSt/oRUNHOTïl.-n'DAM-TEt.lSUee C VLAARDINGEN -' De Automaatschappif Vink opent vandaag een nieuwbedrijf in/ Vlaardingen. Deze dealer van Amerikaanse' en Duitse Fords Is gevestigd aan, de Socnda-: laan. Ter gelegenheid van de opening is er vandaag en morgen een show van de nieuwste modellen van dit merk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1