DE SPAARBRIEVEN Freulle Wttewaall jaar Kamerlid 20 Streekplan voor Haagse agglomeratie aanvaard Bonn werkt meer samen met Londen K.V.P. BLAAST STOOM AF Voetbalprogramma week opgeschoven? Nieuwe burgemeesters in Dordrecht en Delft t TELEVISIE C0UZY jst Financieel Weekverzicht Koerspeil zakt in P.J.C.R. Ier Nederlandse schepen op Noord-Vietnam Belangen van tuinbouw geschaad Communisten nu Indolieem leed verlies TALSPASSKY WEER REMISE TIJS verpletterde Rotterdam i. 5 ■pE rotterdammer Pagina 3 ZlTERDlG 20 Nö\?EMBËR Wk ,V, PEN HAAG Freule mr. C. W. I. Wttewaall van Stoetwegen, lid van de CHU-fractie in de Twee de Kamer, brak vandaag het record voor vrouwelijke parle mentsleden. Zij is dan twintig jaar Kamerlid, kt was aanleiding voor het fractie bestuur en de leden van de parle mentaire pers om haar gistermorgen r in haar kleine, gezellige Haagse flat ffgaan feliciteren. „Het is toch niets bijzonders", vend de jubilaresse, „er mannen, die er dertig, veertig m zitten". Niet bekend AMSTERDAM De effecten- M zsêu Ypenburg Hoogvliet hield tot laatst vol Poging mislukt de nieuwste modellen van alle BETERE MERKENJNNöT.U SU te MfDDELLANDSTR. 72 _AfeRTVtN&&§T6AAT-33 Brabant-Zeeland Is Vondeling enige vriend van de belastingbetaler Woede blijft Voor partijleden Te enthousiast 3,^1 V1, ?Vj \&23 ,e\»erS Ie. »hn« erdt ion. elen o. •anr >ESi KEN HAAG Vier Nederlandse sche- i ge „Hollands Diep", de „Sambas", Saaaiw" en de „Keerkring", alle van "KPM hebben ra de afgelopen jaren ^genomen aan het scheepvaartverkeer ^0ord-Vietnam De eerste drie sche- avoeren in charter, deze charters zijn insea beëindigd en met hernieuwd De wkring", die voor eigen rekening 1 ge KPM voer, is in november 1964 l(!r bet laatst m Noord-Vietnam ge- L Sinds mei 1965 hebben geen van a noch andere Nederlandse schepen ^Vietnamese havens aangedaan jor zover bekend, hebben de viei sche- j gocn strategische goederen naar iDid-Vietnam vervoerd Minister Luns aitenlandse zaken) deelt dit mede m itwóord op schriftelijke vragen van het «de-Kamerlid Goedhart (soc Oo 1$ jum heeft de Nederlandse rege- de Nederlandse reders ingelicht een Amerikaans verzoek tot beemdi- J van de scheepvaart onder Neder- idse vlag op Noord-Vietnam. Sindsdien a geen Nederlands schip meer in ^Vietnamese havens geweest. beurs sceptisch over f f If vrees voor aanbod van stocks daalde de koers der aandelen van 445 tot 428 pet., echt een teken des tijds! Een andere houthandel, Bonteko ning Aukes deelde echter mede, dat 1965 een moeilijk jaar voor de hout handel is en wel speciaal voor de handel in buitenlands gezaagd naald hout. De voorraden in Nederland zijn ajn bar het werd haar snel duidelijk ge- akt, dat het vrouwelijke parlements- dat allerwegen als „de freule" een i leer bijzondere plaats inneemt, ook in saren trouwe dienst aan de democratie I een uitzonderlijke positie verworven beeft Mr H. Beemink huldigde de se- icretaresse en vice-voorzitster van zijn factie in warme bewoordingen „U be nadert uw taak, zoals een vrouw dat Uoet, maar toch met de nodige nuchter heid en zakelijkheid", zo zei hij. Hij taande haar hartelijk meeleven, de [plezierige collegiale omgang en haar voortdurend streven om de goede ver- j standhouding te bevorderen Veel dank jbracht hij de jubilaresse voor de wijze, jwsarop zij de fractie in de vraagstuk ken rond de huwelijken van de Prm- jssssen heeft gediend. freule Wttewaall vond het „ongeloof lijk leuk" dat zoveel aandacht aan dit Jjubileum wordt geschonken. Zij zal [het echter op de dag zelf niet vieren, omdat zij bij het huwelijk van een E nichtje dat „ergens in de verte trouwt" [hoet zyn flikkende, dat zij in 1945 met knikken- I de kmeen m het noodparlement zitting I nam. Velen hadden er bij de eerste ver- tangen nadien weinig fiducie in, dat Jaj als zesde op de CHU-lijst gekozen zou worden. Iemand troostte haar „dat het ook wel leuk zou zyn om zich oud- hd van de Kamer te kunnen noemen" en goede vrienden zeiden „dat haal je nooit" Het had trouwens weinig ge scheeld of freule V/ttewaal was nooit op de eerste lijst gekomen. Een weinig geestdriftige nep in de vergadering: „Wij kennen-die dame niet", maar het oud-lid, de heer Krol, riep „Wij nemen de freule" en anderen vielen hem by. „En zo onderging ik voor het eerst die wonderlijke gewaarwording, dat ik op de verkiezingsdag moest zeggen, dat anderen over mijn lot zouden beslissen", zo vertelde de freule Zij verheelde niet, dat in het begin „mijn wilde optreden ontzetting verwekte', maar kon toch met vreugde constateren, dat deson danks erni goede samenwerking en ver- standhoKJmg zijn gegroeid Freule Wttewaal van Stoetwegen ontving veel bloemen en geschenken, o a. een automatische koffiekan. „In koffie-' zetten ben ik slecht, maar nu kan ik jullie een lekker kopje gaan schenken", kondigde zij stralend aan. beurs toonde deze week geen her- -j stel van het vertrouwen en het Tf/l O' ITOYCiOV fl T koerspeil zakte nog wat verder tltzl CXI in. De onzekerheid over de toe- komstige loonvorming in ons land h gebleven hetgeen een kostbare bevordert een afwachtende hou- !n_?u_„de,_regermS gedwongen wordt ScferiS directie verwacht voor de eigen onder neming ongeveer onveranderde resul taten over 1965. De koers der aandelen daalde van 230 tot 225 pet. De Industrie Zutfen deelde mede, dat de resultaten over de eerste 9 maanden des jaars beter zijn dan v j„ maar desondanks daalde de koers der aandelen van 755 tot 560 pet. Het lijkt wel, alsof de markt immuun is voor gunstige berichten! Kip Kampeerwagens N.V. berichtte, dat men in onderhandeling is over de verkoop der onderneming, waaruit een bod op de aandelen zou kunnen voort vloeien. Er is nog geen definitieve be slissing gevallen, zodat men ter beurze moet raden naar het concern, dat straks zal zeggen „Kip, ik heb je!" De koers der aandelen Kip ging omhoog van 151 tot 180 pet. De Walvischvaart kwam met een verslag voor de dag, waarin bijzonder heden zijn opgenomen over de ver koop van de Willem Barendsz naar Zuid-Afrika. De walvisvaar! is voor Nederland nu definitief verloren ge gaan, misschien uit historisch oogpunt jammer, maar een succesnummet is de walvisvaart niet geweest. De aandeel houders zullen nu binnenkort een te rugbetaling ontvangen van 80 pet. m contanten, terwijl er dan nog een deel der activa overblijft m de vorm van walvisjagers, réparatiewerkplaats in Kaapstad en een paar panden ginds. Misschien komt er later nog wel een 20 pet. uit de bus voor de aandeelhou ders. Deze week steeg de koers der aandelen van 90 tot 93 pet In het tussentijds bericht van de Be- leggingsmij. Interunie wordt medege deeld, dat de aand. Holland-Amerika Lijn 275.000 nom.) verkocht zijn, terwij] ook uit het pakket Kon. Boot en Van Nievelt Goudriaan een deel is verkocht. Het is merkwaardig deze li- tgiidatie van scheepvaartwaarden op te merken, nu een andere grote beleg gingsmij, Robeco, eerder berichtte juist posten scheepvaart te hebben bij- gekocht wegens de erg lage koers- stand. Men ziet hieruit, dat „de geleer den" het niet altijd met elkaar eens zijn. Interessant in het bericht der Interunie is ook de mededeling, dst de marktsituaties aanleiding hebben gege ven bij het beleggingsbeleid de nodige voorzichtigheid te betrachten. Men heeft grote bedragen liquide middelen- aangehouden in afwachting der verde re ontwikkeling. De 6 pet. Woniffgbauwïening Bank voor Ned. Gengeenten 1957 noteerde gisteren 99 7/8 pet., terwijl de nieuwe 6 pet. emissie tegen pari (maar zonder provisiekosten) wordt aangeboden. Van de zijde van het publiek komen er nogal inschrijvingen op de emissie binnen. ding bij de kopers. Internatio naal ondervond onze beurs geen steun, noch van de continentale noch van de Amerikaanse centra. De nieuwe belastingvoorstellen van minister Vondeling en het vasthouden aan de uitgifte van belastingspaarbrieven werden ter beurze met scepticisme ont vangen. De Soc. econ. raad heeft in het half jaarlijkse r mort geconcludeerd, dat, hoewel de economische vooruitzichten voor 1966 niet ongunstig zijn, er niette min een aantal factoren zijn, die tot voorzichtigheid stemmen. Ten aanzien van het voortgezette herstel der beta lingsbalans bestaan er vrij veel onze kerheden, zegt de S.E.R. en de werkge vers in de Raad zijn van mening, dat de geraamde exportstijging van 12 pet. te optimistisch is, daarin gesteund door enkele Kroouleden, Van deze zienswijze der SER. heeft de beurs kennis genomen en zij is in haar mening gesterkt, dat voorlopig „uitkijken de boodschap" is. Ook al met het oog op de onzekerheid over de loonvorming, daar de SJG.R, niet tot een eensluidend advies kon komen eenbeslissing te nemen. Ook de jongste belastingvoorstellen van minister Vondeling zijn op de beurs met sceptisisme ontvangen. De accijns op benzine wordt met met één cent, maar met twee cent per liter verhoogd, de omzetbelasting op textiel en schoeisel gaat gedeeltelijk en een jaar later door, terwijl de vennoot schapsbelasting ook een gemakkelijk object voor een minister van financien is, als er „gaten" moeten worden ge dicht. Ondanks de veelvuldig uitgebrachte kritiek op de belastingspaarbrieven, handhaaft minister Vondeling zijn plan tot uitgifte. De fiscus „geeft en neemt", enerzijds geeft hij een kleine verlaging der inkomstenbelasting, maar de Staat houdt het geld geduren de vijf jaren vast. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Onze internationale aandelen had den opnieuw te lijden van Ameri kaans aanbod, dat moeizaam opgeno men werd. Zo daalde Philips van 119 tot ƒ116 en Unilever van ƒ122 tot ruim 118. De koers/winstverhouding van deze aandelen is bepaald gunstig te noemen, maar wat baat dat, als Amerika voortgaat om materiaal «f te stoten en de opbrengst te beleggen m Amerikaanse aandelen? Dit is de keer zijde van de medaille. Eerst heeft Amerika veel Europese waarden tegen stijgende koersen gekocht, nu komt een deel daarvan terug tegen lagere prijzen. Zolang de Amerikaanse econo mie voor de Amerikanen meer kansen blijft bieden da die van de E.EG.- landen, kan men verwachten, dat liqui daties van materiaal van tijd tot tijd de overhand hebben. Of het moest zijn, dat de economische vooruitzich ten in West-Europa een opvallende verbetering zouden laten zien. Maar daar ziet bet op het ogenblik niet naar uit. Een ongunstige koersontwikkeling kejnmerkte ook A.K.U., welk fonds ■feil 383 tc* 367 pet. terugliep, slot kwam iets ïhoger. Olies daalden van ƒ152 tot ƒ149,50, K.L.M. liep terug van 242,50 tot 226, ondanks de mooie kwartaalcijfers. De lokale afdelingen op de beurs waren ook niet Optimistisch gestemd., Zo zagen we eert. Kon. Zout-Ketjen' door buitenlands aanbod teruglopen van 810 tot 760 pet, maar gisteren volgde een koersherstel tot 775 pet Toch is de klap flink aangekomen, don derdag bijv. 35 punten tegelijk. Houthandel Jongeneel heeft medege deeld, dat de gang van zaken geduren de 1965 tot dusver gunstig is geweest. Het ligt in de bedoeling om over dit boekjaar een onveranderd dividend van 15 pet. voor te stellen en daar naast een agiobonus van 25 pet. uit te reiken. Een mooi bericht, maar uit |De diende van de Vietnamese I oorlog blijkt ook weer uit deze I foto. Een moeder en haar twee Sieraderen zitten m een gat in I «et niemandsland- tussen de lt~ |mes van de regeringstroepen en Ne Vietconp Zij zijn alle drie peiaond. De guerrilla's namen Ne stad Hiep Due, maar moesten Ne heuvel die de stad beheerst I meer pnjsgeven. Herhaalde luaitualien van de regeringstroe pen op de stad bleven zonder resultaat. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Na uitvoerige debat ten en stemmingen over verscheidene amendementen zijn de Provinciale Sta ten van Zuid-Holland gistermiddag akkoord gegaan met het streekplan Haagse Agglomeratie. Slechts op een paar onderdelen hebben zij de grote lijnen, waarlangs het Haagse streekge- bied zich zal moeten ontwikkelen anders getrokken dan Gedeputeerde Staten dat hadden gedaan in hun ontwei p'an. In afwijking van het ontwerp beslo ten de Provinvicale Staten een uitbrei dingsmogelijkheid te geven aan Stomp- wijk bij Leidschendam, meer kassen- y 07, V bouw toe te staan bij het dorp Pijn- acker en een stuk grond ten noorden van dit dorp te reserveren als groenge bied. Deze afwijkingen hadden de Provin ciale Staten in amendement neerge legd. Totaal werden er regen amende menten ingediend. Er was een motie, ingediend door de heer S. J. van den Bergh (lib.) uit Wassenaar. Zij behelsde de opheffing of verplaatsing van het vliegveld Ypenburg. De motie ver wierf de algemene instemming van de Provinciale Staten. Overigens heeft mr. H. van Riel, lid van Gede puteerde Staten gisteren duidelijk gezegd, dat hij het vliegveld nog lang niet ziet verdwijnen. De ihilitaire autoriteiten, altijd erg vriendelijk en beleefd, hebben nog nooit laten blijken dat ze bereid zijn een verplaatsing van het vlieg veld Ypenburg te overwegen, aldus de heer "Van Riel. Zonder enig enthousiasme zei hij de leden van Prov. Staten toe, wel weer te willen gaan praten. Maar uit ervaring kan ik u zeggen, dat het niet gemakke lijk zal zijn een positief resultaat te 1 bereiken. En dan druk ik mij nog bescheiden uit, aldus de heer Van Riel. De heer Van Riel moest toegeven, dat met het Haagse streekplan de be langen van de land- en tuinbouw zwaar geraakt worden. Maar volgens hem kan het niet anders. Dit lid van G.S. deelde verder nog mee, dat ongeveer vier- tot vijfdui zend bewoners van de Haagse agglo meratie in Gouda zullen kunnen wor den gehuisvest. Zeker niet meer, zo zei hij, omdat Gouda mogelijkheden over moet houden om eventuele ver dergaande ontwikkelingen in het Rot terdamse streekgebied te kunnen opvangen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Met dertien tegen vier stemmen is gisteravond ln het stad huis besloten tot toelating van het „Alge meen Nederlands Jeugd Verbond' (ideeel verbonden met de CPN) tot het Politiek Jongeren Contact Rotterdam. Het was de vierde keer sinds de oprich ting van het PJC te Rotterdam in 1948, dat het ANJV verzocht om toegelaten te worden. De voorsteromers stelden zich op het standpunt, dat de democratie beter tot zijn recht komt, als de communisten in het gesprek betrokken worden. speciaal handschoenen, magazijn JU, 3B©e<«, rotterdam: karei doormanstraat 294 den haag 'venestraat 3 DEN HAAG Indoheem N.V. de houdstermaatschappij van de fusiepart ners Indgla en Van der Herin heeft in het derde kwartaal 1965 een verlies gele den van 333.000, zo blijkt uit een tussen tijds bericht. De resultaten hebben in de eerste drie kwartalen van 1965 een voort durende teruggang vertoond: nettowinst le kwartaal ƒ1.23 miljoen, 2e kwartaal nettowinst ƒ739.000 en 3e kwartaal ver lies ƒ333 000. Be omzetten over het vierde kwartaal bevinden zich, volgens de raad van be stuur op een belangrijk hoger niveau dan in het derde kwartaal, zodat over dit kwartaal een positief resultaat zal wor den behaald. De winst over 1965 zal echter achterblijven bij die over 1964. LONDEN West-Duitsland en Engeland zullen voortaan nauwer met elkaar samenwerken door middel van veelvuldiger overleg op ministerieel ni veau. Dit is het resultaat van de besprekin gen die minister Schroder van buiten landse zaken gisteren gehad heeft met zijn Britse collega Stewart. Zoals be kend is de Westduitse bewindsman m Londen cm te pogen de verhouding tussen de Bondsrepubliek en Engeland te verbeteren. Minister Stewart zqu bij het ge sprek getracht hebben, Schroder ervan te overtuigen, dat een verdedigingssy steem voor de NAO gebaseerd op het Britse plan voor de vorming van een Atlantische kernmacht de beste oplos sing biedt voor het probleem van ae verdeling van de verantwoordelijk heid voor het gebruik van kernwapens in NAVO-verband. Stewart heeft voorts Bondskanselier Erhard uitgeno digd volgend jaar een bezoek aan Engeland te brengen. PvdA-voorzitter dr. J. G. H. Tans (53 jaar, rooms, onder- wijs-expert) gelooft niet in een kabinetscrisis. In een inter view met pater-journalist Van Hees zegt hij in De Nieuwe Li nie van deze week: „Je kunt in zes maanden niet tweemaal een kabinets-crisis hebben. Dat weet de PvdA, dat weet ook de KVP". Dr. Tans slaat de spijker op de kop. Met zijn uitspraak re lativeert hij afdoende de crisis geruchten waarvan de Haagse lucht dezer dagen weer vol is. Het is lekkere leesstof, al die verhalen over een kabinet dat wankelt aan de rand van de afgrond, over spanningen bin nen en buiten de Trèveszaal, over een dreigende staatsse cretaris, maar bij gebrek aan fantasie houden we ons toch maar liever bij de werkelijk heidszin van de PvdA voor zitter. Zeker, het kan volgende week, als de Kamer minister Vondeling's herziene dekkingsplan bespreekt, wel gaan spannen. Er kan een eind komen aan de politieke bliksemcar rière van de veelbelovende staatsse cretaris van financiën dr. Hoefna- ROTTERDAM De weersontwikkelingen van de laatste twaalf uur hebben het waarschijnlijk gemaakt, dat ook alle zondagvoetbal voor dit weekend zal worden afgelast. Voor het geval de KNVB in de loop van vandaag of anders morgen vroeg mocht beslissen behalve het zondagamateur- ook het betaalde voetbal in zijn geheel af te gelasten, zal het gehele wedstógdprogramma, dat voor zaterdag en zondag was vastgesteld, een week worden opgeschoven. Voor het zaterdagvoetbal wordt daarbjj dan de restrictie gemaakt, >dat clubs die een speler moeten afstaan aan een van de vier'districtselftallen, een verzoek kunnen indienen tot uitstel van hun competitiewedstrijd. Mocht er evenwel geen algehele af gelasting komen, dan zal het beschei den inhaalprogramma dat voor 27 no vember is vastgesteld van kracht blij ven. Een grote uitbreiding moet in ver band met de afdelingsprograimma's als onmogelijk worden beschouwd. Intussen heeft het actieve bestuur van Hoogvliet gisteren nog alles ge daan om de jubileum-wedstrijd van Daan Sluimer, Hoogvliet-SSS, alsnog te laten doorgahn. Het veld bleek rede lijk bespeelbaar en vandaar dat na overleg met SSS en de scheidsrechter contact werd gezocht met competitie- leider J. v. d. Mejjde die bij wijze van De dochter van secretcCris-gene- raal Oe Thant van de Ver. Na ties, mevrouw Tin Myin U, verwelkomde prinses Margaret toen deze een bezoek bracht aan het hoofdkwartier van de Ver. Naties in Nesw York. DEN HAAG Tot burgemees ter van Dordrecht is benoemd mr. J. J. van der Lee, nu werk zaam in Brussel. Delft krjjgt als burgemeester mr. J. M. Rave- sloot, nu burgemeester van Al melo. Beide benoemingen gaan in op 1 januari van het volgend jaar. De nieuwe burgemeester van Dor- hoge uitzondering er in toestemde de wedstrijd HoogvlietSSS te laten doorgaan ondanks het feit dat alle voetbal officieel was afgelast Als overweging gold dat het bestuur van Hoogvliet vele weken lang zicih tijd noch moeite heeft gespaard om alles voor te bereiden. Afgesproken werd evenwel, dat het veld vanmorgen tussen half elf en elf uur aan een gron dige inspectie zou worden onderwor pen. Hoewel bij het ter perse gaan van deze editie nog geen definitief be sluit was gevallen, moet worden aan genomen dat de poging van Hoogvliet is mislukt. Regen en ijzei maakten voetbal volslagen onmogelijk. Dankzij de ontembare actiedrang van de heer A. de Jong uit Raams- donkveer zou vanmiddag op het veld van TSC in Oosterhout de woensdag in Roosdenaal afgelaste selectiewed strijd BrabantZeeland worden ge speeld om te komen tot een zo sterk mogelijk Zuidelijk districts-team. De wedstrijd zou om half dne beginnen, maar of arbiter Drop uit Sprang- Capelle inderdaad beeft kunnen laten spelen, vai-t te betwijfelen. TIFLIS De achtste partij in de finale van het kandidatentoernooi tussen de Russische grootmeesters Tal en Spasski is vrijdag m remise geemdigd. Bij de 25ste zet bood Spasski, die met wit speelde, remise aan, wat door Tal werd geaccepteerd. De stand na acht partijen is drecht is thans directeur voor alge mene zaken by het directoraat- generaal ontwikkeling van landen overzee bij de Europese Economi sche Gemeenschap te Brussel. Hij vervult deze functie reeds sedert juli 1958. De heer Van der der Lee werd op 5 februari 1918 in Rotterdam gebo ren. Hij is lid van de Partij van de Arbeid. De nieuwe b'.—gemeester van Delft heeft reeds grote ervaring in het besturen van een gemeente. Hy is burgemeester van Almelo smds 1946. Mr. Ravesloc1 werd op 28 oktober 1907 geboren. Hij behoort tot de Christe- lijk-Historische Unie. TILBURG Voor de nationale ijs- hockeycompetitie werd vrijdag in Tilburg gespeeld de ontmoeting HJ S—Rotterdam. TIJS zegevierde met 20—0 (7—0, 8—0, 5—0). DEN HAAG De Tweede Kamerle den. Joekes en Portheine (beiden lib.) hebben minister Vondeling (financien) vragen gesteld over de rede, die prof. dr. W. Drees Jr., directeur van de rijks begroting, deze week m Rotterdam heeft gehouden. Dr, Drees zei toen o m„Nu is de mi nister van financien vrijwel de enige vriend van de belastingbetaler, omdat hij de man is, die voortdurend probeert de uitgaven af te remmen". De liberale afgevaardigden willen weten of de heer Drees de opvattingen van de minister weergaf en of de opmerking een afspie geling is van de huidige situatie in ons land, die voldoet aan de eis van strikte politieke objectiviteit, die men van een ambtenaar mag verwachten AMSTERDAM Univ. v.,.Amster. Gepromov. tot doet. in de wisk. en natuurw.: H. J". Hoenders. Promotor was: prof. dr. H. Gerding. gels, die per se niet zonder duurdere kleren en schoenen het jaar 1967 wil binnenstappen. Er zal uiterst behoedzaam, moeten worden ge schipperd om te voorkomen dat over 120 miljoen gulden een soort gelijke rampzalige ruzie ontstaat als eind I960 over 2500 woningwet woningen. Maar de uitslag staat bij voor baat vast- er komt géén kabinetscri sis. Het kabinet dan wel de rege ringspartijen gaan door de kmeen, of er komt naar goed vaderlands gebruik een compromis, dat de familie Cals in het Catshuis houdt en de koninklijke wintersportplan- nen veilig stelt. Er komt geen cri sis, omdat er eenvoudig geen alter natief is. Een KVP-AR- of P v d A.-A R.-minderheidskabmet is - even ondenkbaar als een herstel van de rechts-liberale samenwer king. Er komt geen crisis zolang het radio- en t.v.-vraagstuk niet de finitief is geregeld Is al dat crisisachtige gepraat en gedoe rond het veelbesproken dek- kmgsplan dan een schijnvertoning? Niet helemaal. De boze woorden van de KVP, die de crisisstemming voornamelijk hebben veroorzaakt, zijn echt. De Lucas-vleugel van de katholieke Kamerfractie voelt zich zwaar genomen en eist op hoge toon minder lastenverzwaringen en drastischer bezuinigingen. Maar de zakelijk-politieke bezwaren van de KVP tegen het program-Vondeling zouden zonder de affaïre-Neder- horst nooit zo'n sterk accent heb ben gekregen. De heren Schmelzer en Aalberse worden nog elke dag overstroomd met brieven van bo zen partijleden, die niet kunnen be grijpen dat de PvdA na Neder- horst's schandelijke aanval op De Quav nog in het kabinet zit. De woede van de KVP over „de brief" duurt voort en keert zich' nu indi- rekt tegen minister Vondeling en diens voorstellen. Dat gebeurt nu en dan zelfs op een persoonlijke manier. Als KVP-voorzitter mr. P. J. M. Aalber se ifa een intervieuw met het Alge- meen Handelsblad zegt: „Mensen als Vondeling hebben zo sterk het air van de-mensen-die-het-weten", dan is dat dezelfde stijl van op-de-man-spelen als oppositïelei- der-in-spe mr. Toxopeusvolgde - toen hij mr. Cals ongeschikt voor J het premierschap verklaarde omdat deze al te nadrukkelijk aan zijn „image" zou bouwen en al te veel interrumpeert tijdens Kamerdebat- - ten. Dit soort subjectieve kritiek (die men n.b. de heer Nederhorst heeft verweten) ligt beneden het - niveau van een gen tleman-politi- cus. Mr. Aalberse, die sinds 1963 m de Kamer zit, moet daar z'n mai denspeech nog 1 houden. Niemand die 'm dat kwalijk neemt, maar moet hij dan mensen die het spits afbijten gaan verwijten dat ze te veel air hebben en de politieke bo- dy-builder uithangen? Maar goed, de KVP-leiding zit moeilijk. Ze moet de club bij elkaar houden, - d.w.z. in eigen kring bezwerend optreden tegenover de i socialisten- vreters, de briefschrijvers over Ne derhorst, de bezuinigingsfanatici en de textiel- en schoeiselfabri kanten uit Brabant. Anders draait de partij in de soep. Dat is de achtergrond van de stoere taal die mr. Aalberse vorige week zaterdag in Utrecht bezigde. Het was taal voor inwendig ge bruik. Kabinet noch PvdA zullen er erg van onder de indruk zijn gekomen, want ze weten dat de KVP nu even stoom moet afblazen. Als er wérkelijk een crisis in de lucht zou zitten, een crisis die de KVP niet wil omdat ze daarmee haar beste mensen het bos in zou sturen, dan had mr, Aalberse zich in zijn Utrechtse rede en in het Handelsblad heel wat genuanceer der uitgedrukt. De wetenschap dat er géén crisis zal komen, gaf hem nu de vrijheid zijn gemoed te luch ten. Het maakte de stemming nog wat geprikkelder, maar verder kon het geen kwaad. Had het kabinet deze spanningen om het financiële beleid kunnen voorkomen? Stellig. Het kabinet heeft zich lelijk op de verhoudin gen in de Kamer verkeken. Het is al te enthousiast van start gegaan. Het had, toen het de begroting sa menstelde, behoorlijk moeten „af checken" welk uitgavenpeil en vooral welke dekkingsmaatregelen al dan niet aanvaardbaar zouden zijn voor de regeringspartijen. Een globale indruk was al voldoende ge weest. Dan waren pijnlijke verras singen, zoals nu met de omzetbelas ting op textiel en schoeisel, voorko men. Maar premier Cals begon pas over „gemeen overleg met de Sta- ten-Generaal" te praten toen het kwaad al was gesticht. Wat daarna gebeurde, had met een stabiel rege ringsbeleid weinig meer te maken. Er werden haastig wat bezuinigin- gen bij elkaar geïmproviseerd (te weinig, vindt de Kamer), maar het nieuwe dekkingsplan bleef als maar in het vage. Het continueren van de onzekerheid was een psycho logische blunder. De indruk werd nu gewekt, dat er een onzekere, weifelmoedige ploeg aan het werk was, die een deel van de eigen ver antwoordelijkheid naar de Kamer wilde afschuiven. De komende week krijgt het kabinet de kans te bewiizen dat het niet alleen regeert bij de gratie- vati- het°£eërëk aan flfematievBB--

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1