Schiedamse Sinterklaas kwam per stoomboot MANNEN TE W\TER BIJ REDDINGSPOGING AGENDA Centrum meest urgent bij stadsontwikkeling m LAATSTE VLËETL06GERS WEG GROTERE OPENBAARHEID VAN DE PUBLIEKE ZAAK BOTTEBDAM Feestelijke stemming op Grote Markt t? w flerv. bejaardenhuis vordert goed Met boeket voor jarige mevrouw Roelfsema Weer beroep voor ds. J. Couvée Jongen (6) gleed van walkant „De 01de Kotte" geopend Tweede lustrum smalfilmclub Zeelui slaags bij Swarttouw Schade 20.000 bij zolderbrand eovanieriand Auto tegen tram: twee gewonden Aandacht voor prioriteitenlijst Burgerlijke stand Geen goed woord voor cultureel beleid Eerenteam Juliana speelde met succes Gelijkspel N.O.A.D. tegen Treffers 2 <mdnne Bonte stoet Verlanglijst Ziekenradio bracht aardig Sinterklaasprogram S. BARENDREGT KRITISEERT BURGEMEESTER Gezin onwel door kolendamp ,yerlovingsrmgen festival 1975" Zes havenarbeiders bij botsing gewond Ds. J. W. Zimmerman hield „tweede intree imsrm®*A&& zmmm I9i .cbOTTEBDAMMER Pagina 3 MAANDAG 22 NOVEMBER 1%5 SCHIEDAM Ondanks het gure weer was er zaterdagmiddag aan het Hoofd toch bijzonder veel belangstelling voor de aankomst van Sint-Nicolaas en zijn gevolg. Trappelend van ongeduld en waar schijnlijk ook van kou stonden de vele kinderen, van wie de meesten met hun ouders, te wachten. Het bekende draaiorgel „De Water poorter" zorgde daarbij voor de nodige muzikale afleiding. etï I pn dagelijks Tot slot zong onder leiding van de tienjarige Jantje Scholte, (Boy- lestraat 99) jong en oud Zie ginds komt de stoomboot. Na afloop werd de Sint, om was uit te bla zen op het Stadhuis genodigd, want er volgde nog het tweede gedeelte van de feestrit, namelijk over de Parkweg door Nieuwland en het oude Westen. Rijnmond Kijk in onze nieuwe afdeling U vindt er een grote variatie verlovingsringen met loupe zuivere briilant ülf- MAANDAG 22 NOVEMBER 1915 bouw van hst Hervormd Bejaarden- J in Kethel-Groenoord vordert snel iHoenkort zal het hoogste punt worden •wikt De kou van de laatste dagen «inert het optimisme van het bestuur »r stichting Bejaardentehuizen niet: als Ming Winter niet te veel invloed heeft ',~edio 1966 het tehuis opengesteld unnen worden. Er komt plaats voor 130 iifènstaanden en dertien echtparen. Om ïradigden te kunnen selecteren heeft ;f bestuur aanmeldingsformulieren be- kkbaar op de volgende adressen: Ker- Getn püik Bureau, L. Kerkstraat 35; Bureau >de Stichting voor Gezondheidszorg -9 Maatschappelijk Werk, Lange Haven 5Kt L en yoor Kethel in De Rank, op n,tWt 'Jeasdagmiddag 24 november van 2 tot Protft uur en op dezelfde tijd op woensdag 1 «>t lay. gember. fid!» Dit geldt ook voor hen die zich reeds ick Ésoonlijk of schriftelijk opgaven, j, ne pensionprijs is nog met vastgesteld. ,V~5- u formulieren moeten vóór 31 decem- a worden gezonden naar het secreta- n m Mi van de Stichting Bejaardentehuizen, wd dj. gtgsingel 15, Schiedam. 1 «dwt Wit at vn» te Inc. ud be. Gefer». com« SCHIEDAM De herenteams van Ju- iifis- om'hébben de afgelopen week voor hu oïele goede resultaten gezorgd. Vooral I0ge van Juliana 2 op Libanon '50 ni rT' met ere worden .vermeld. b«arf jjgren 1 ging op bezoek bij Zandivliet-2 BMWtjL Haag, In de slecht geoutilleerde li can de Haagweg. waar bovendien dt van de acht lampen defect waren, rjs goed spel onmogelijk. Juliana won jedreigd met 30, slechts in de twee- set was er van enige strijd sprake. De ïsianden waren: 715, 1517 en 515 De beste prestatie van deze week werd .«ieverd door Heren-2 dat Libanon '50 wist te kloppen. Vooral in 'taktisch zicht waren de Schiedammers beter, de eerste set leek het er aanvankelijk jerminst op dat Juliana zou gaan win- !Sn In een oogwenk keken zij tegen een _0 achterstand aan. Zij wisten, deze iditcrstand op fraaie wijze weg te wer- :eü en zelfs met 1510 te winnen. De rtette set was echter met 15—10 voor ;t~"£ fie Lïbanezen en de strijd was weer vol- pAvtlbnien open. Het zelfverzekerd Juliana Kleef de situatie meesten en won daarna m* fde twee resterende sets met achtereen- D rc'tgens 15—8 en 1512. Door deze zege cddjfj Leem' de ploeg thans een zeer goede oedie jptests in op de ranglijst, veel 1 Heren 3 speelde gelijk tegen St. Paul 3 aanvankelijk met 2—0 adhter te heb- jên gestaan. De eerste competitiewed- liinjd van Heren 4 eindigde eveneens in «n gelijkspel. Zij slaagde er in koploper tme Out te bedwingen. Een grote teleurstelling was de neder- :a% van Dames 1 tegen Shell. Er zat :;en enkel ver tend in de Julia na-p!oeg, mnn Anneke Schaap overigens uitat e- iend werd vervangen door juniorspeel- Jer Rietje Brouwer. Meisjes-jmoren-A tenslotte won zonder r de fnceite met 30 van het B-team. i ge '(Hang I uwe. enelflfc n'ïjr.ea 1 slis, 'egers- sa on oliefo retmd gd op icimi id de na et - Hfl, 'ding I lel idrjjf aroa etn ued iniitg m is iHen acht, Om ongeveer kwart over twee be gonnen de sirenes van de omliggende boten hevig te loeien en de kinderen hard te juichen, want de Goedheilig- man was in aantocht. Zijn aankomst geschiedde overigens heel wat minder plechtig dan in vroegere jaren, toen hij heel langzaam in een groot schip, ongetwijfeld zo uit Spanje, kwam aan varen en vervolgens statig, over de loopplank aan land schreed. Voordat hij dan was weggereden, duurde dat meestal een hele tijd. Er kwam inder daad altijd veel omstandig ceremonieel bij te pas. Maar de tijden zijn veranderd. En alles gaat sneller. Bovendien was het bitter koud en hier zo vlak by de Maas had de wind vrij spel. De aloude Kindervriend arriveerde in een pietepeuterig bootje, de Haven dienst II, dat beslist niet zeewaardig was. Het ranke vaartuigje pufte, vlug (Van een onzer verslaggevers) gen door burgemeester Roelfsema die m gezelschap was van zijn echtgenote. Ook de commissaris van politie K. Rijpma was aanwezig, alsmede de voorzitter van de Schiedamse Gemeen schap, de heer E. A. Leenderts. De laatste had trouwens vanaf het begin het gehele evenement bijgewoond. als een watervlo, over het water en gleed vanuit de Maas komend in snel tempo de Voorhaven in. Het passeerde een verbaasde en juichende menigte, op wie deze wel blijde, maar geenszins plechtige „in comste" een lachwekkend effekt had. Men gierde eenvoudig van de pret. Halverwege de haven maakte het bootje nog een plotselinge draai, waar door de Sint met zjjn niet minder dan vijftien dicht-opeengepakte Zwarte Pieten moeite had zich staande te houden, en legde vervolgens aan. Na tuurlijk zonder loopplank, Het hele gezelschap sprong op kwieke wijze en zonder veel omhaal op de walkant, waarna de Sint zich ijlings in zijn open calèche begaf. Al gauw zette de stoet zich in beweging, acfcternagegaan door een grote menig te kinderen, ouders en belangstel lenden. ■SCHIEDAM Voor de tweede maal in korte tijd heeft ds. J. Couvée een be roep ontvangen. Nadat hij begin van deze maand bedankte voor Slikkerveer is hij thans beroepen bij de Gerefor meerde Kerk van Voorburg. Het beroep is zondagavond uitgebracht in de vaka- ture dr. J. M. Vlijm, die in december 1964 naar Leiden vertrok voor het werk onder de studerenden. Ds, Couvée (44) staat sinds 8 maart 1959 in Schiedam. t op- j dan j gaan j niet I ran j iprt- j kan j niet j esth j ten- s rein j «al- wj] Ta ider (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De zesjarige B. v. d. Spoel uit de Gordonstraat speelde zater- |dag langs de kant van de Korte Haven, id uit en viel in het water. Op het lulpgeroep van enige kameraadjes sprong 3S-jarige garagehouder A. Staat, wo und Grote Markt 33, gekleed in het ijs koude water om de jongen te redden. De lieer Bokhorst, eigenaar van de mande- zkerij aan de Korte Haven, gleed even- i bet water in, toen hij de drenkelin- een lange stok trachtte toe te ste- Twee andere mannen wisten tenslot te de drie drenkelingen door handtoe- reiking op het droge te brengen. De redders waren C. L. Posthoorn uit de Vlaardingerstraat 9 en F. Manse van de Tienhovensekade 490 te Rotterdam. In een café aan de Vlaardingerstraat reeft men de natte kleren van de zesja- "le gedroogd. De heer Staat werd in de fckerij van de heer Scheffers van dro- [e kleren voorzien. Door de gladheid kwam zonaag- icrgen in de Mgr. Nolenslaan de zeven- Karige heer G. J. v. Zwol uit Dordrecht ie vallen en brak daarbij zijn linker-on- lerbeen. De GGD bracht hem naar het ïemeenteziekenhuis waar hij ter behan- leiiag werd opgenomen. Een Ford-busje, bestuurd door de lerügj'ange A. J., die met een snelheid 'an 65 4 70 km reed en niet helemaal luchter was, botste zondagmiddag op de iwammerdamsingel tegen de achterzijde in het rijwiel van de zeventienjarige iaat» erker E. A. R. Deze werd tegen de raomut van de auto geslingerd. Het iiachtoffer moest-ter behandeling naar iet Gemeenteziekenhuis worden opgeno- oea, Aangezien alle ruiten waren bevro- tm van de personenauto, bestuurd door de 23-jarige mejuffrouw P. A. M. van B„ waardoor zij geen zicht had, botste het voertuig zaterdagnacht op de Huis te Riviereweg tegen een lichtmast en kwam daar tot stilstand. De autobestuurster kreeg een bloedneus en raakte flink overstuur. Verder liep het ongeluk goed af. Door de gladheid gleed zaterdag morgen de 61-jarige voetganger mevrouw J. A, L.-Z. uit de Idenburghstraat 68 uit en kwam met haar hoofd op het trottoir terecht. De GGD bracht haar naar het Gemeenteziekenhuis, waar zij ter behan deling werd opgenomen. SCHIEDAM De bromfietser L, P. S. uit Vlaardingen reed zaterdag op de hoek Burgemeester KnappertlaanSt. Lidui- naplein tegen een verkeerspaal aan, die afbrak terwijl zijn bromfiets zwaar werd beschadigd. Het ongeluk werd veroor zaakt door een personenauto, bestuurd door de negentienjarige monteur J. A. N. uit Vlaardingen, die geen voorrang ver leende en van achteren tegen de brom fiets aanreed. SCHIEDAM Zaterdag ging het Noad- &m naar Hoelofarendsveenom daar weners 2 te ontmoeten. De gasten hadden aog geen wedstrijd verloren. Het behaalde wipte spel is daarom voor de Schie- vf1?*2 verdienstelijke prestatie. rreeK Suttorp boekte twee overwin ningen, Daan v. d. Oever en Nico Allmen- «nger ieder één. Belangrijk was de J*®°e Partijhet dubbelspel, ook al om- Treffersdubbel D. v. d. Meer J.'.JV Xwn. nog ongeslagen was. Het Noad- S16 SuttorpAllmendinger speelde ?rter «en briljant dubbelspel dat over tuigend door onze stadgenoten werd ge- f®nen met de cijfers 21-11 en 21-16. dit resultaat en mede omdat kop- vriir ,"p een Pint verspeelde tegen tÜ' j l't Noad op de tweede plaats P® ranglijst en blijkt tevens dat Noad 21 Up, Treffers 2, DDC 1 en TOV 1 „,f?n hevige strijd gewikkeld zijn om de «mg van de afdeling. Stadhuis: Raadszitting, 20. ün, |t>dhuis: Raadszitting, 20. r-f~t n Westhuis: Ned. Ver. van Ex-Pol. tvangenen, ledenvergadering, 20. fcl>5'5la<3, •>,)e Rotterdammer", Schie- S.e redactie Lange Kerkstraat 28. tel (t!£-g. 115588, toestel 52, bg.g. na nJhïü a'reen voor redactionele aangele- «joeden 03898-6619) itra£?!ï?l?hap: J v Dogh, Dr. Zamenhof- Ki J39. tel. 152400. üoi?? bezorging: Agentschap (adr. aebowajj1 dag. van 1830-1930 uur. inmu telefoonnummers: Alarm alarm brandweer 269123, G-G. en G.D 269280. ^.^*26 73 7?° We£tendorp' Parbweg SCHIEDAM Vrijdagavond werd in het pand Singel 88a, tegenover de par keerplaats, de jeugdtaveerne „De Olde Kotte" geopend. Tientallen jongens en meisjes zagen belangstellend toe, toen Koos de Kapper (78) gestoken in een Ada'majack met zijn onafscheidelijke alpinopet op het lint doorknipte. Daarna hing de eigenaar, de heer W. "Westbroek (op klompen) Koos een ketting met scheerkwast om. Koos hield vervolgens een op rijm gezette openingsrede waarin hij de lof trompet stak over „zijn geestverwant' en het middeleeuws gebouw". Hij ver welkomde de jeugd, die hij „de stuive lingen" noemde. - De heer West broek heeft op de valreep van de gemeente Verlof B gekregen. Van 's middags twaalf tot 's avonds twaalf uur is De Olde Kotte geopend voor het jeugdig publiek. Er worden alleen koffie en frisdranken geschonken. Voorheen verkocht het echtpaar Westbroek in het achterpand ijs. Met medewerking van de jeugd maakten zij er een intiem verblijf van, met muurschilderingen, wit geverf de melkgussen, rodetegels op de vloer en een snorrend potkacheltje. Er is in eon klein hoekje gelegenheid voor scha ken, dammen enz. De heer Westbroek leerde zijn vrouw- in een soortgelijke gelegenheid kennen. Toen ontstond bij hem het-idee, een intieme gelegenheid te scheppen waar de jeugd elkaar kan ontmoeten in een kasie Boerenhoeve. Er was voor dit jeugd-orrtvangcentrum meteen een grote belangstelling van Schiedamse jongeren. Een bescheiden ju- ke-box is het enige vermaakapparaat. Een bonte en kleurige stoet volgde de acht keurig-uitgedoste herauten te paard. Sint Nicolaas, omzwermd door vele Zwarte Pieten, die met hun grap pen en grollen goed in vorm waren, vormde natuurlijk, vriendelijk wuivend vanuit zijn calèche, het hoogtepunt van de optocht. Geheel in stijl was ook de escorte van de zes Zwarte Pieten op een scooter, allen leden van de Vespa- club. Het muziekkorps van Gusto speelde onderweg vrolijke melodieën. Aardig waren ook de enkele oude auto's die meereden, ware antieke „meubelstukken" uit het Engeland van de Vrolijke Twintiger Jaren, met als kontrast een ouderwetse sjees, een dos-a-dos, voortgetrokken door een rustige viervoeter. Gemeentewerken had deze gelegen heid te baat genomen om het publiek te wijzen op de noodzakelijkheid van schone straten en liet een zogenaamde ijzeren hond, beladen met blinkende vuilnisemmers, met het opschrift „op geruimd staat netjes", meerijden. De route ging door Schiedam-Zuid, via de Stadhouderslaan door de drukke binnenstad naar het oosten van de stad en vandaar over de Koe markt en Hoogstraat, die in deze don kere dagen op sfeervolle wijze is ge ïllumineerd, naar de Grote Markt, waar men om kwart over drie aan kwam. Ook hier had zich een grote, enthou siaste menigte verzameld. Leden van het muziekkorps St. Ambrosius zorg den er voor een feestelijke Sint Nico- laasstemming. Sint Nicolaas werd op het bordes van het stadhuis ontvan- In zijn toespraak tot de burgemees ter beklemtoonde de Sint een aantal wensen en verlangens, die alle in het stedelijk vlak lagen, zoals het nieuwe Stadhuis, de Sporthal en het culturele leven in de stad. Wat het laatste be treft, brak hij een lans voor de Schie damse kunstenaars (de Sint zelf bleek als artistieke vrije tijdsbesteding de toneelkunst te beoefenen). Hij overhandigde de eerste burger van Schiedam een boterletter. Zich richtend tot mevrouw Roelf sema zei hij: „Sint Nicolaas ziet alles, hoort aïïes en weet alles en daarom moge ik u dit boeket bloe men overhandigen, vanwege uw ver jaardag". Een jongetje, dat ongemerkt het bordes was opgekomen en al die tijd zenuwachtig aan het gewaad van de Sint had staan frommelen, werd daar na omhooggehesen voor de microfoon, waar hij een Sinter klaas-vers je mocht opgeven. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ook de kinderen in het ziekenhuis kónden zaterdagmiddag de komst van Sint-Nicolaas meemaken. Hiervoor had de Ziekenomroep Schiedam gezorgd. Er waren twee reportageposten gevestigd: een voor de aankomst van de, aaK111M1 Sint op het Hoofd by Total-Nederland, Hoofdstraat 2 en een voor de ontvangst - voorzitter van de socialistische (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer S. Baren- van de Goedheiligman door de burge meester op de Grote Markt. Hier was de reportagepost in het stadhuis gevestigd. Drie jongelui verzorgden deze aardige uitzendingCorry en Joop hadden de presentatie en Jos deed dienst als tech nicus Joop kondigde het programma als volgt aan„Op een wat ongebruikelijke tijd gaat u nu luisteren naar het programma van de Ziekenomroep Schiedam" en Corry zei„Vanmiddag is ons programma in Sinterklaasstemming, want de Sint komt vandaag in Schiedam". En Joop weer „Om U van deze aankomst iets mee te laten beleven, schakelen we vanmiddag om ongeveer vijf over twee over naar onze verslaggevers op het Hoofd te Schie dam". De omroep draaide op de2e middag sreen klassieke platen, dit in verband met het meeluisteren van de kinderen in het ziekenhuis. Om kwart voor vijf was de uitzending afgelopen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Tegelyk met de viering van het tweede lustrum hield de Smal- Cilmclub De Driehoek zaterdagavond in het gebouw Irene haar jaarlijkse film avond. Ondanks het koude weer was de belangstelling bijzonder groot. Na een kort openingswoord door -de voorzitter, de heer A. Bezemer vertoonde men acht tien verschillende smalfilms van de le den. Tevens maakte men op deze avond de uitslag bekend van -de filmwedstrijd 1965: Klasse 1 (geroutineerden), Ie prijs (wisselbeker) A. Vroklage met „Geluid in de nacht" (16 mm.); 2e prijs, A. Vroklage met „Prijs der zee" (16 mm.). Klasse II (gevorderden), le prijs (wisselbeker) W. Timmers met „De oppas" (8 mm.); 2e prijs. A. Schot met „De schoenen" <8 mm.). Klasse HI( Ijeginners) le prijs (wisselbeker), S. Sprang met ,,'t Autootje" (8 mm2e prijs N. Custers met „Diefje" (8 mm.). Smalfilmers, die lid willen worden van de Smalfiïmclub De Driehoek, kunnen zich aanmelden bij de secretaris, de heer Joh. M. N. Adriaanse, Franselaan 162 C, raadsfraktle was de eerste die vanmid dag zijn algemene beschouwingen gaf op de begroting van 196S. In een kompacte rede gaf de heer Barendregt in drie pun ten aan waaraan volgens zijn fraktte het gemeentebestuur aandacht moet beste den. In grote lijnen gaat het om een goed geplande stadsontwikkeling, een meegroeien van de gemeentelijke dien sten en het treffen van de noodzakelijke maatregelen voor een grotere stad. De heer Barendregt sloot zich aan bij de mening van het college dat de sane ringsplannen voorrang hebben. Daarbij moet verder worden gekeken dan de sa nering van Transvaalbuurt en omgeving. De bevolking van de binnenstad is voor al belangrijk. De aandacht moet nu op Wat de stadsontwikkeling betrof 2ou hij graag zien dat er aandacht aan de parkeergelegenheid in de binnenstad wordt besteed voor het te laat is. Het nieuwe gedeelte van het stadhuis moet een functioneel gebouw worden. Dat hoeft niet gekoppeld te worden aan de groei naar 150.000 inwoners, als het maar berekend is op de groei van het over- heids apparaat dat ook zonder de groei van inwonertal steeds uitbreidt. De heer Barendregt bepleitte de oprich ting van informatiecentra waar idereen over alle dingen die de gemeente betref fen inlichtingen kan krijgen. Het bureau voor sociaal toerisme achtte hij een stap in de goede richting. De groei van de stad geschiedt voorna melijk in Holy. Spreker wilde graag ho ren wat er nu in voorbereiding is en wat het tempo van uitvoering van de plan nen hier is. „Ook de arbeidsgelegenheid in deze wijk moet in het oog gehouden worden", aldus de heer Barendregt Hij drong aan op een snelle instelling van de sport- en recreatieraad. Nu de Rijnmond op een groot gebied invloed op de gemeenten zal gaan uit oefenen is het belangrijk de moeilijke zaken die de gemeente niet alleen kan oplossen te delegeren. .Andersom zal aan Rijnmondbesluiten, als ze goed zijn, snel uitvoering moeten worden gegeven, aldus de heer Barendregt Een harde noot kraakte de heer Ba rendregt nog over de gang van zaken bij de opening van het Holyziekenhnis. het feit dat een groot aantal gasten (Van onze correspondent) ROZENBURG Zaterdagnacht ont stond op het terrein van Frans Swart touw een stevige vechtpartij tussen enkele Duitse schepelingen. De man nen, die nogal wat geestrijk vocht hadden genoten, kregen onenigheid en besloten de zaak uit te vechten. Een van hen werd een hersenschudding geslagen, waardoor de anderen enigs zins ontnuchterden. De politie zorgde voor een verdere ontnuchtering. 9 Eerder inn de nacht ontstond op hetzelfde terrein een bedrijfsongeval. De heer J. H. uit Breda, die een zware baal op de schouder droeg, struikelde over een elektriciteitskabel. Een ge broken knie. De man werd naar een raadpleegde arts constateerde een ge- ziekenhuis gebracht. ROTTERDAM Bij een brand op de zolderverdieping van het pand Van Ol- denbarneveltstraat 150 d is zaterdag avond voor 20.000 schade aangericht. De brand ontstond toen een Spanjaard, die daar een kamer in huur had, een petroleumkachtel omver liep. Hij rende naar beneden, waar de hoofdbewoonster, mevrouw A. W. van Eek. met een vriendin naar de televisie (juist begon het programma Brandpunt) keek. De vriendin belde de brandweer, die verscheen met de eenheden 309, 311 en 312, deA 12, M 2, N1 en de ladderwa gen 2. Van half negen tot half twaalf is men met de blussing bezig geweest, met drie hogedrukstralen en met gebruik van persluchtmaskers. De gehele zolder met inboedel is verbrand, terwijl ook brand schade werd aangericht aan het plafond van kamer en keuken op de tweede etage. De leiding had allereerst onderbrand meester A. Th. v. d. Heiden, later ad- j unct-hoo'dbrandmeester H. Dekker, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Zondagmorgen is het gezin van de 56-jarige stucadoor P. Mul der uit de Adriën Mildersstraat, bestaan de uit zijn 49-jarige echtgenote en twee dochters van 15 en 16 jaar, onwel ge worden door de aanwezigheid van een te sterke concentratie koohnonoxyde. Het gehele gezin werd voor onderzoek naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. La f? vi-'- T)E aankomst van de Spaanse eer- waarde per Havendienst II in de Voorhaven te Schiedam, (10 jaar vóór op da tijd) LIJNBAAN 50 (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Vanmorgen vroeg zijn zes personen gewond bij een aan rijding tussen een busje en een tram van lijn 6 in de Haagse Van der Ven- nestraat. De bestuurder van het busje, de 29-jarige C. "W., gaf geen voor rang. Evenals de andere inzittenden, de 21-jarige F. v. K„ de 25-jarige J. Joh., de 30-jarige J. C. van L„ de 34- jarige H. K. en de 27-jarige J. S., werd hij gewond. Vier personen kon den na behandeling in een ziekenhuis naar huis gaan; de andere twee moes ten worden opgenomen. Allen waren Rotterdamse havenarbeiders. ROTTERDAM Op de West Kruiska de botste zaterdagavond een personenau to tegen een wagen van lijn 15. De be stuurder van de auto, de negentienjarige chauffeur A. L. H. Mangelaars uit de Car- nissestraat, klaagde over pijn in de borst, de verkoopster P. B. Molenaar uit Leid schendam had beenwonden en klaagde over duizeligheid en hoofdpijn. Beiden zijn naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. De auto was zwaar beschadigd, het tram verkeer had een half uur vertraging. ROTTERDAM Een personenauto reed zaterdagmiddag op de kruising Ave- lingVondelingenvveg tegen een locomo tief van de N.S. De bestuurder van de auto had de locomotief niet horen aanko men. De wagen werd aan de rechter voor zijde zwaar beschadigd. De linker voor bumper van de loc. werd ontzet. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De laatste vijf vleetloggers die Vlaardingen nog rijk was zijn thans voor de sloop verkocht. Het zijn de motorloggers VL 70, VL 78, VL 7», VL 85 ep VL 89. De schepen hebben dit jaar al niet meer aan de visserij deelgenomen. Het verlies van de laatste vleetloggers betekent de afsluiting van een periode waarin deze vorm van visserij eeuwenlang werd uitgevoerd, soms wel met 150 of meer Vlaardingse schepen. De Vlaardingse vissersvloot telt thans nog zeventien treilers, waarvan er twee behoren tot de naar Scheveningen verplaatste rederij Verboon. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer G. Dros- man voorzitter van de liberale raadsfrac tie heeft vanmiddag voor de laatste maal zijn algemene beschouwingen gehouden. Aan het eind van zijn rede deelde hij mee dat hij na de verkiezingen niet in de raad zal terugkeren. De heer Dorsman meende dat de pre caire financiële positie niet zo veel pro blemen onuitgevoerd liet, dat men moet leven onder de doem dat Vlaardingen enrstig tegenover haar inwoners tekort schiet. Hij voerde een pleidooi voor een gezamelijke aanpak van allerlei verhogin gen van belastingen en tarieven en rech ten. Dat komt een overzichtelijkheid voor de raad ten goede. Het voortdurend uitbreiden van het ge meentelijke apparaat maakt een gemeen telijke coordinator noodzakelijk. Deze man zou het beheer moeten hebben van de organisatie en de systemen. Spreker hoopte ook op inzage van het rapport over het effieiency-onderzoek, dat enige jaren geleden is ingesteld. Bij de krappe geldsituatie wees de heer Dorsman nog eens op de belang rijkheid van de prioriteitenlijst. De heer Dorsman is een voorstander van zoveel mogelijk openbaarheid van de publieke zaak. Gesprekken tussen col lege en raad over belangrijke problemen moeten in het openbaar worden gehou den. Ook de commissievergaderingen zou den openbaar moeten zijn. Inschakeling van goedwillende bur gers bij zoveel mogelijk activiteiten vond spreker een noodzaak om contact tussen bevolking en gemeente te verbe teren. De verkeersproblematiek kreeg van de liberale woordvoerder ruime aandacht. Vorral de onhoudbare toestand op de Pruissingel-Van Beethovensingel was spreker een doorn in het oog. Hij bepleit te een goede aanpak van deze zaak. De heer Dorsman zag graag een moti vering van de klachten van de Vereni ging ter bestrijding van Luchtverontreini ging. SCHIEDAM Geboren: Maria G. d v. G. C van Kersen en T L van der Schoor: Cornells J z v M Gerkema en A Kegel: Martinus FA z v M F Weber en J. van Osch. Karin dv. H. M G Steens en J M. Simons: Theodora LM d v. W P. van der Waterlaat en H J. G. Heijmans Overleden: C Hazebroek. 71; A. Bogerd. 75 wed van Kok: W. van Grootveld, 62; C. Helman, 70; L. Lips. 73 jr. Wat de stadsontwikkeling betreft vond spreker dat er woningen gebouwd moe ten worden met toekomstwaarde en niet alleen als onderdak. Hij drong dan ook aan op een woningbehoefte-onderzoek. De heer Dorsman hoopte ten slotte dat het college ook in de toekomst het beleid op studies zal willen funderen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Een van de zaken die de fractievoorzitters vanmiddag bij de aanvang van de begrotingsbehande ling hoog zat was het gevoerde beleid met betrekking tot culturele zaken. De heren S. Barendregt (soc.), EJP. van der Veen (prot.) en G. Dorsman (lib.) had den weinig goeds over deze materie te zeggen. Zij konden zich niet aan de indruk onttrekken dat de betrokken wet houder niet stond te trappelen van onge duld naar een onderzoek van de culture le behoeften van Vlaardingen, zoals de heer Dorsman het uitdrukte. De commissie die voor dit onderzoek werd ingesteld is geïnstalleerd in de cember 1964, een half jaar na de tot standkoming van de Commissie. Na een half jaar stagneerde het werk In de commissie ad hoe. Gevraagde be sprekingen met de wethouder werden niet beantwoord. Dit heeft tot gevolg gehad dat de vijf raadsleden ontslag uit de commissie hebben gevraagd. De heer Van der Veen betreurde het dat het college pas na het ontslag van de raadsleden iets is gaan ondernemen. „Waarom heeft het college de vijf leden niet eens geraadpleegd over de bezwa ren?" De heer Barendregt vroeg zich af waar om er niet normaal aan verzoeken van de raad kan worden voldaan inplaats dat er eerst grof geschut moet worden ge bruikt. De heer Dorsman zag de moeilijk heden in het feit dat de wethouder van culturele zaken zijn stempel op het werk wilde drukken, terwijl de commissie als commissie wilde werken. Hij had dan ook geen goed woord voor de hele gang van zaken over. De heer van der Veen was blij dat in de laatste commissievergadering het be leid werd omgebogen. Hij hoopte dat er nu spoedig een rapport ter tafel zou komen. toen had moeten wachten tot het stich tingsbestuur en het college kwamen op dagen zat hem nog hoog. Hij wilde dit daarom nor eens naar voren brengen- Hij vroeg het college dit ook aan het stichtingsbestuur mee te delen. „Mis schien kan dat gebeuren als u toch informaties inwint over de begroting van 1966. Het bestuur moet die begroting tijdig indienen de gemeente draait op voor niet onbelangrijke tekorten. Als het college vindt dat daarover niet gezeurd moet worden wilde spreker dit tóch maar doen. „Als de gemeenschap zo'n objekt in beheer geeft is het minste toch wel dat men de begroting op tijd indient", aldus de socialistische woordvoerder. Gegriefd voelde de heer Barendregt zich ook over de opmerkingen die de burgemeester bij de opening van het zie kenhuis gemaakt had over de voormalige minister van volksgezondheid de heer J. Suurhoff. In een rede op schrift behoort zoiets niet voor te kómen". De heer Barendregt ging nog eens in op het werk van het college. Het slepend blijven van zaken vond hij kwalijk. „Als er iets dat de raad wil, niet kan worden uitgevoerd, akkoord, maar als we het erover eens zijn dat er iets moet gebeu ren, dan móét er ook iets gebeuren". De Pv.d.A-Fractievoorzitter stelde de burge meester voor het contakt met de-raad en zijn commissies weer eens onderwerp van gesprek te maken in het college. HPEGEN 1980 zal Rotterdam voor zijn woningbouw buiten de gemeentegren zen moeten gaan kijken. In de stad zelf zal dan geen grond meer beschikbaar zjjn. Rot terdam zal dan nog meer werkstad zjjn geworden dan nu. Velen zonden dan bjjv. kunnen worden ondergebracht op Goerec- Overflakkee of in de Alblasserwaard. Wet houder mr. H. Bavinck van openbare wer ken stelde dit vrijdagmiddag tijdens de be handeling van zjjn beleidsnota, nadat hjj had verteld welke mogelijkheden - er mo menteel nog liggen. Dit jaar, aldns de wet houder, zal nog begonnen worden met de bouw van de eerste van de 10.000 in Om moord geplande woningen. Over drie jaar moet het gebied ten oosten daarvan, Zeven kamp genaamd, in ontwikkeling komen (6000 woningen) en vervolgens Prinsenland (eveneens 6000). Dit gebied zal vermoede lijk het laatste zjjn waarop gebouwd kan worden binnen de Rotterdamse grenzen. Over de groei van Hoogvliet, waarover mevrouw ir. A. Knypcrsëstruyk (lib.) en de heer L. den Adel (soe.) zich nogal on gerust maakten, vertelde de heer Bavinck dat daar énlgszinfr de1 Vnart uit is" De vraag naar hnizen is netrekkeljjk gering, wellicht door de afstand tot Rotterdam. Spjjkenis«e groeit door zijn gunstiger ligging in de Botlek harder. Het laaggelegen gebied in KralingseVeer zal op den duur worden vol gespoten van bedrijven. Er bestaat grote behoefte aan bedrjjfsgrond in Rotterdam. Ir. P. Boersma (ch) verwonderde er zich. over dat er vanwege'het overstromingsge vaar bjj dijkdoorbraak daar wel mensen mogen werken, maar niet wonen. Over de samenwerking met Capelle a. d. IJssel op het gebied van de woningbouw kon de heer Bavinck weinig meer zeggen dan dat die moeilijk is. Capelle werkt wat traag, maar dat is begrijpelijk, omdat het wil we ten waar het nu eigenlijk aan toe is, aldus de wethouder. Mogeljjk dat Rijmnood een oplossing gaat bieden. Liever had de wet houder dat een objectief team de zaak eens zou bekijken. Op de naamborden in enkele straten van Alexanders tad die genoemd zijn naar verzetsstrijders, zal gezet worden wie deze mensen waren- Dr. F. J. Krop (cl# had deze wens te kennen gegeven. Teven* pleitte hij voor een definitieve vormgeving" van de executiekruisen in de stad, maar wethouder Bavinck zei hem dat bij B. en W. de gedachte leeft ze te laten weghalen als het verzetsmonument voltooid is. Ver heugd was de heer Krop met de medede ling die de wethouder deed over het be schikbaar stellen van ruimte op de hoek Statenweg/Bentincklaan ten behoeve van de bouw van een Joods bejaardentehuis. Jarenlang heeft de Joodse gemeenschap voor een dergelijk tehuis gewerkt. SCHIEDAM Ds. J. W. Zimmerman hield zondagmorgen in de Opstandings- kerk „een tweede intree", zoals hij het noemde, voor zijn wijkgemeente met de boodschap en het bevel: „Zegt de kinde ren van Schiedam, dat zij voorttrekken". De kerk was tot de laatste plaats bezet. Op woensdag 24 november wordt de wijkgemeente in de gelegenheid gestéld, in de benedenzaal der Opstandingskerk met ds. en mevrouw kennis te maken. De avond begint om 20.15 uur en zal een gevarieerd en gezellig karakter heb ben. Duitschland. en de vrede. De „Ham burger Volkszeitung" schrijft: „Het is zeker, dat alle volken den vrede wenschen, met inbegrip van het Duitsche volk. Als Duitschland alleen met Frank rijk en Engeland een schikking had te treffen, zon het niet onmogelijk zjjn door middel van ruilingen en ver goedingen, vrede te sluiten, zonder dat toekomstige verwikkelingen te vreezen waren; maar ook Rusland is er, dat, ondanks de groole verliezen die het ge leden heeft, zich met een verbazing wekkende snelheid herstelt. Duitschland moet partij trekken van zjjn gnnstigen toestand, om vredes onderhandelingen aan te knoopen. Als bet dit oogenblik voorbij laat gaan, zal het le laat zijn". Opmerkelijk is, dat de Duitsche cen suur deze beschouwing heeft laten ver schijnen. m y*' ■■<- - '-j -A -'lp-j-,'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1