Toezegging voor Nieuwjaarsrede orni Ziekenhuis vergt uitgaaf van 30 miljoen Wethouder acht appèl op regering onzinnig Wethouder Van Kinderen: aardgas toch voordeliger HOOGBOUW IN GROENOORD Voor rokers met een eigen stijl GF GFF GOLDEN FICTION W. van Schooneveld in raad: Afsluiting van Haarenlaan kon moeilijk anders FORTEX „Laat Schiedam primeur van groot samengaan" meubelen K: Stedelijk museum sluit voor restauratie Zal G.S. goedkeuring onthouden? Als SROG-tarieven zullen gelden FICTIO GOLDEN FICTION Open Deur-dienst FQRTEX weet raad met elke maat Gerefjeugd over kerk en sport Fokkelman De Stam Boterletteractie voor kerkbouw Programma In 1967 bouwteams M éi w nr. ROTTERDAMMER DINSDAG 2?- NOVESffiER .1965 in Rotterdam uitsluitend verkrijgbaar bij Nwe Binnenweg 288-294 Nwe Binnenweg 36 Mariniersweg 39-47 Meent 7a (Van een onzer verslaggevers) j5jCHIBDAM Burgemeester H. Roelfsema overweegt ernstig in zijn Nieuwjaarsrede enkele on derwerpen aan te snijden waarin hij, op grond van zijn ervaringen elders, gaat vertdllen hoe hij vindt dat men het in Schiedam doet. Vrijdagavond is hem bij de algemene hseschouwingen daar om verzocht en maandagavond heeft hij dit als antwoord gegeven. De heer Roelfsema gaf toe in de afgelopen maanden nogai voorzichtig te zijn geweest in zijn reacties naar buiten. Hij wist dat enkelen dit zelfs wat al te voorzichtig hebben ge vonden, maar een voortijdig oordeel achtte hij onjuist. Nu hierom vanuit de raad werd verzocht stelde de burgemees ter het op prijs ook die raad de eerste te laten zijn die zijn oor deel zal vernemen. OVERWINNINKJE (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het moeten ont trekken van bijna 4,5 miljoen aan de saldi-reserve om de gemeente begroting 1966 sluitend te krijgen is hoogst onbevredigend en tot op zekere hoogte ook verontrustend. Hoewel wethouder van financiën nar. P. van Bochove dit gisteravond de gemeenteraad toegaf toonde hij zich anderzijds allerminst teleur gesteld over het regeringsbeleid, en dat in tegenstelling tot de algeme ne beschouwingen van een aantal raadsleden. Mr. Van Bochove con stateerde zelfs verscheidene „plus punten" ten opzichte van „het vo rige regime!" Blokverwarming VERKEER Met het puur-witte mondstuk 1*2? I v *IS| FILTER CIGARETTES Exclusieve melanges' van pure ongesausde tabakken Rijp, vof smaak en toch zacht EEN LAURENS PRODUKT Dampende choplademdk met slagroom: origineel «tt uumi&ïtuUiifc kleedt u altijd een klasse bétert FORTEX Toto Verbetering ij pagina BURGEMEESTER GAAT ZIJN MENING ZEGGEN ittè óse te- or- er- ik- de IU- ItlS iet de us •r- Je Ch or et SCHIEDAM Wegens algehele restau ratie gaat het Stedelijk Museum onmid dellijk na Kerstmis sluiten om dan ver volgens enige maanden gesloten te blij ven Dit deelde wethouder mr. M J. M. van Kinderen maandagavond in de ge meenteraad mee naar aanleiding van een vraag die de liberale fractievoorzitter, drs. J. Houtman, vrijdagavond bij de al gemene beschouwingen had gesteld. Sprekend over de doelstelling van het museum in het algemeen meende mr. Van Kinderen, dat men met het beleid van het museum op de tot dusver ingeslagen weg moet verder gaan. Hij concludeerde, dat voor het museum in het Rijnmondgebied jn ieder geval een belangrijke taak is weggelegd. Wat de stichting van een centrum voor kunstenaars in enkele pandjes in de om geving van het Zakkendragershuisje be treft (eveneens een suggestie van de heer Houtman), daarin zag de wethouder zo veel praktische bezwaren, dat deze plan nen hem niet haalbaar leken. In januari of februari van het volgende jaar kan de raad een culturele nota van de wethouder tegemoetzien. «fdeling woninginrichting afdeling klassiek: afdeling modern en klassiek: afdeling Windsor en Oud-Hollands: officieel erkende TOP-FORM adviseurs Hij zei dat hij daarvoor nog wel wat aarzelingen zal moeten overwinnen en dat hij ook nog zoekt naar een vormge ving die achteraf niemand verdrietig zal doen zijn. Als laatste van de collegeleden ging de burgemeester gisteravond bij de voorzet ting van de begrotingsbehandeling in op de algemene beschouwingen die vrijdaga vond namens de fracties werden gehou- H. ROELFSEMA Nieuwjaarsrede den. Hij beperkte zich tot een zakelijke beantwoording der vragen. Een aardig overwmninkje voor Protes tants Schiedam kwam er bij monde van burgemeester Roelfsema uit de col legebus toen hij meedeelde dat B. en W. hebben besloten de suggestie van de heer A. Sonneveld om uitgaande dienstcorrespondentie voortaan van een aanhef en een slot te voorzien uit te voeren: „We zullen voortaan m onze correspondentie de grootst mogelijke vriendelijkheid betrachten". Met de film over Schiedam bleek het er wat rooskleuriger voor te staan dan de heer Sonneveld had gevreesd: Jan Schaper komt er nog dit jaar mee klaar, zodat in januari 1986 de eerste vertoning kan worden gehouden. Plaats en omvang van de nieuw te bouwen brandweerkazerne zijn bij B. en W. in studie. Te zijner tijd krijgt de raad hierover een aparte nota. De hui dige brandweerkazerne kan verdwij- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De financiële commissie voor de bouwplannen van de Hervormde Gemeente organiseert naast de lopende gro te verloting, waarvoor aanstaande donder dag de prijs (een televisietoestel) zal wor den uitgeloot, een boterletteractie. Deze ac tie, die reeds jaren alleen door een wiikge- meeote werd uatgevoerd, is nu uitgebreid over de gehele stad. De letters zullen op 22.erda» 4 december worden bezorgd bij een ieder die ze S J 5.90 bestelt bij een van de onderstaande adressen: D Krett. Hoofdstraat 139a, tel 267073: W. v. d Gaag, VondeUaan 13a, tel. 261687: J. A. v d. Pep- Pel, Botterdamsedijk 174c, tel 267015: ds J. ^Jansen, Fr. Haversehmidüaan 60. telef. Overigens was de wethouder er met gerust op dat Schiedam op zijn begro ting ook een goedkeuring van Gedepu teerde Staten zal krijgen. Een onlangs gevoerde, diepgaande bespreking met een deputatie van het provinciale colle ge heeft hem te verstaan gegeven dat Schiedam nog lang met voldoet aan de eisen die gesteld worden om de eigen inkomsten op te voeren. Straatbelas- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De financiële voor delen van het aardgasverbruik vallen volgens wethouder mr. M. J. M. van runderen toch wel mee. Naar aanlei- tUr'? van de bevreesdheid die vrijdag avond bij de algemene beschouwingen (Temt gaf de wethouder gisteravond een uitvoerige beschouwing over de ta neven. ei?1 ,Ee, ket gas gebruiken uitsluitend mr huishoudelijk gebruik en een gemid- ?eja veroraik van 600 m3 hebben beta ra mans ongeveer 100,per jaar en ®men bij S.RO.G. taneven 85,per War gaan betalen. Vl^nm die naast het huishoudelijke e®n kamer gaan verwarmen ~fn v°or een gelijke verwarming met aardgas en het huishoudelijk verbruik in nn„ een Jaarlijks voordeel hebben van ongeveer 90,—, wat de normale 15,— hmv gemiddeld huishoudelijk ge- "UK ea 75,voor verwarming van 5® kamer is. Er is hierbij buiten be- waouwmg gelaten de aanschaffingskos- kn van kachels. Degenen die op centrale verwarming 'jfergaan (dus die thans nog geen cen- verwarming hebben) zullen bij toe- v«Mlng va» het SJt.O.G. tarief zeer ver- rwÜr l °°k voordelen genieten. lwlS i de olieprijs, waartegen particu- «vn kunnen kopen, zeer wisselt, kan dit ®t m cijfers worden uitgedrukt, i., soort gebruikers komt echter in Broot verbruikstarief en krijgt een i k voordeel boven de reeds genoemde °o!£ v00r huishoudelijk ta- il00^6"® die reeds centrale verwar- r«E nebben en thans met olie stoken, et Xoordeel niet te berekenen, omdat de olieprijs variabel is en de ombouw kosten van olie op aardgas niet zonder meer m haar algemeenheid te berekenen zijn. De gemeente verwarmt op het ogenblik centraal de Spieringshoekflat, de Prmses vVilheJminaflat, de Vijf Sluizenflat en de flats aan de Mgr. Nolenslaan met olie. Zou de gemeente bij de huidige olie prijzen op aardgas overgaan, dan zouden voor de drie eerstgenoemde flats de prij zen per woning bijna 30,per jaar hoger komen te liggen, (Stookseizoen 1964/1965). Voor de flats aan de mrg. No lenslaan zou dit slechts 7,50 per jaar hoger zijn. De conclusie die Meruit valt te trek ken is, dat voor blokverwarming het al of niet aanwezig zgn van een voordeel afhankelijk is van de grootte van de blokken en de eventuele verlaging van de S.R.O.G.-iarieven. Dit deze vergelij king blijkt tevens, dat mede van belang is bjj blokverwarming het aantal kamers dat centraal wordt verwarmd. Bij de blokverwarming in Kethel- Groenoord zullen deze bouwkosten een minder grote rol spelen dan bij de bovengenoemde flats, omdat hier bij de aanleg met de branders geen rekening is gehouden met de omschakeling op aardgas De tanks zullen echter ver loren zijn. Voor het gasbedrijf zelf blijft de om schakeling van bovengenoemde flats van belang. Wordt er niet op aardgas om geschakeld, dan stagneert de penetratie en dan zou het niet omschakelen van de vier genoemde flats voor het bedrijf reeds een minder bruto-winst yan 15.500,— geven. MR. P. VAN BOCHOVE pluspunten ting en reinigingsrechten kunnen nog aanzienlijk omhoog en in de komende jaren, zal dat er ook van moeten, ko men. Pertinent afwijzend stond de heer Van Bochove tegenover het verzoek van de heer A, Sonneveld (Prot. Schiedam) om in Den Haag „aan de bel te trekken". Hij erkende wel de noodzaak van overleg met hogerhand, maar een. appel op de regering achtte hij „van nul en gener waarde" en „vrij onzinnig", gezien het bestaan van de raad voor gemeentefi- naiiclen met „een keur van knappe ke rels" De wethouder zegde toe in het college te willen pleiten voor een prioriteitsopga- ve van tilt te voeren werken die dan m het komend voorjaar gegeven zou kun nen worden. Enkele belangrijke objekten die daar. op vermeld zullen worden zijn oa. de bouw van een reeks rioolgemalen, de brandweerkazerne, het werkgedeelte van het nieuwe stadhuis, het ziekenhuis, een andere plaats voor de reinigingsdienst, een (gereformeerd) bejaardentehuis, een aula voor de begraafplaats, de ombouw van het aardgas, de aansluitende wegen op de Beneluxtunnel, p&rticipering in een regionale vuilverbranding (Botlek) en de sanering van de binnenstad. Het beleid zal voorts gericht zijn op het inhalen van de achterstand in het onderhoud van straten en pleinen. In verband met de bestaande personeelte- korten zal dit gedeeltelijk bij derden moeten worden ondergebracht. B. en W. staan m principe niet afwij zend tegenover het inschakelen van be paalde deskundigen op bepaalde bureaus, maar het verleden heeft wel geleerd dat dit niet altijd de aangewezen weg is en dat het in ieder geval veel geld kost. In dit verband sprak de wethouder over de nog in zijn kinderschoenen staan de bedrijfs-economische dienst, waarvan de directeur voornemens Is leidinggeven de functionarissen der verschillende afde lingen zelf met de oplossing van hun organisatieproblemen te belasten. Alleen scholing en overleg kunnen resu] teren in een grotere efficiency. Het resul taat van deze beide middelen achtte mr. Van Bochove in leder geval groter dan wanneer bals over kop een schema zou worden opgelegd. Overigens huldigde bij het standpunt dat er geen gulden moet worden uitgegeven om een fout van een dubbeltje op te sporen: nen zodra de Rijks-HBS In 1967 haar nieuwe gebouwen heeft betrokken. Zoals bekend houdt dit verband met de voorgenomen stadhuisbouw, die voor wat betreft het representatief ge deelte tot stand zal komen op de plaats waar nu de HBS staat en voor wat betreft het werkgedeelte op de plaats van de huidige brandweerkazerne. De mogelijkheid de twee plannen te ontkoppelen is bij B en W. in studie. Overigens merkte de burgemeester op dat'm het algemeen voor stadhuis bouw weinig bouwcapaciteit wordt! be schikbaar gesteld en dat reeds aange- ivende pogingen om Schiedam m de urgentie te laten opnemen tot dusver geen gunstig onthaal hebben gevon den. Voor de ziekenhuisbouw raamde de burgemeester een investering van 29 i 30 miljoen nodig. Het grootste probleem wordt straks de vaststelling van de ver- pleegprijzen die In de eerste plaats' de exploitatie van het huidige ziekenhuis gezond zullen moeten maken en daar naast ook een reële basis moeten vor men voor een gezonde exploitatie van het nieuwe ziekenhuis. Ten aanzien van het verkeer houden B. en W. zich ernstig bezig met de pro blematiek- Er is een zeer intensief over leg gaande met provinciale en rijkswa terstaat en een aantal buurgemeenten. ja water staat is oveieengekomen dat deze instantie binnenkort in Schie dam voorlichting komt geven over de wenselijkheden en mogelijkheden van oplossingen voor de diverse problemen in dit gebied. Het parkeerprobleem achtte burgsmees- ter Roelfsema in Schiedam niet zo groot A, p,andere, grotere gemeenten. Wel eist het een voortdurende aandacht. Lan delijke studiecommissies houden zich be zig met het zoeken naar oplossingen die waarschijnlijk een wijziging van de wet geving nodig zullen maken. Ook Schie dam zal het verstandigst doen te wach- band°P oplossingen m landelijk ver- De suggestie van de heer Sonneveld te Komen tot een soort circuit waarop scho lieren praktische verkeerslessen kan wor- „ff ,ge5even zal op haar uitvoerbaarheid H Sabel to(XrZOCht' 20 zegde wethouder De wethouder toonde zich weinig ge porteerd om speelplaateen bij de scho len na schooltijd voor de jeugd open te stellen, gezien de bestaande baldadig heid. Wel bestaat er een plan om in de hele stad speelveldjes aan te leggen en het is alleen om redenen van beste dingsbeperking dit jaar niet uitge voerd. Overigens zal de heer Sabel na de komende gemeenteraadsverkiezingen niet in het college terugkeren. Aan het begin va» zijn betoog merkte hij op dat hij dit jaar voor de zeventiende maai aan het begrotingsdebat deel neemt en dat* hetdit jaar ook zijn laatste keer zal zijn. i SCHIEDAM Het gemeentebestuur van Schiedam gaat binnenkort prjjson- derhaudelingen beginnen met de N.V. Eteroentum te.Maassluis over de bouw van een complex systeemhnizen (met lift er. centrale verwarming) in negen woonlagen in Groenoord-Noord. Men hoopt dat dit complex als extra contin gent zal worden toegewezen. De bouw zou begin 1967 kunnen, beginnen en in dat jaar willen B. en W. ook de totstand koming van bouwteams gerealiseerd zien. Wethouder mr. M. J. M. van Kinde ren .heeft de gemeenteraad maandag avond meegedeeld dat hij in de loop van het volgend jaar een daartoe strekkend voorstel tegemoet kan zien. Voor 1966 zal getracht worden een zo groot mogelijk aantal prémiewetwonin- gen naar de wonmgsektor overgeheveld te krijgen, zoals dit ook voor 1965 is ge luk, De mogelijkheden voor premiebouv na. 1967 zag de wethouder somber in. Reeds nu tonen beleggers weinig inte resse. Er staat een gereformeerd bejaarden huis op stapel dat B. en W. graag in de premiesektor ondergebracht zouden zien. De algeméne womngbouwstand achtte mr. Van Kinderen met onbevredigend, maar de vroeg ingevallen winter zal waarschijnlijk tot een niet onaanzienlijke achterstand gaan leiden. <V» W*i 1 CIGARETTE ^m//mmwmmiw///////n nwnw 11 t/rsM i t SCHIEDAM De algehele afsluiting van de Burg. van. Haarenlaan, die vol' gens de liberale fractieleider dis. Hout man, de verbolgenheid van de burgerij heeft opgewekt, komt ten goede aan het tijdsschema van de daar verrichte werkzaamheden. Indien men het werk in fasen uitvoerde zou het veel langer duren. Bovendien had de verkeers politie nu slechts eenmaal een schema voor het verkeer behoeveu op te zetten. Bij het werk in gedeelten zou" men telkens een nieuw verkeerssehema hebben moeten opstellen. Dit deelde wethouder "W. van Schoo neveld maandagavond by de behande ling van de begroting mee. .Bovendien gaf hij nog enige technische uitleg waarom deze wijze van werken-,wordt gevolgd. Als het weer meezit kan de aansluiting 's-GravelandsewegBran- dersweg nog dit jaar klaarkomen. De wethouder sprak eveneens over de sanering van de binnenstad. Hij zei dat de krotopruiming met zich mee brengt, dat men voor de kleine bedrijven indus trieterrein moet zoeken. Het College is inmiddels uitvoerig ingelicht door het ge meentebestuur van Dordrecht, waar men dezelfde problemen heeft. Over de ver dere uitbreidingsplannen in Kethel, zei wethouder Van Schooneveld nog, dat die van Woudhoek en Spaland thans in voor bereiding zijn. In-voorbereiding is ook-een-plan-van tien gemeenten aan de rechteroever van de Nieuwe Waterweg inzake rioolzuive ring. Het_ ie de bedoeling dat deze ge meenten in de toekomst hun rioolwater gaan spuien tussen Vlaardingen en Maas sluis in de waterweg. Sprekend over het achterstallig straat- onderhoud noemde de wethouder het een groot probleem deze in tien jaar in te halen. B. en W. zullen bezien welke stra ten in de toekomst voor asfaltering in aanmerking komen. SCHIEDAM De commissie voor het Open Deurwerk verzorgt zondag een Open Deurdienst in de Grote Kerk. In deze dienst zal voorgaan Ds. C. van der Steen. Het onderwerp is „Hoe zal ik u ont vangen naar aanleiding van Lukas 9—53. De christelijke muziekvereniging „Harpe Davids" verleent medewer king. Aanvang 17.00 uur. Korte Hoogstraat 11* TeU 6151 - Vlaardingtn (Van een medewerker) SCHIEDAM „Kerk en sport" luidde de titel, waarover de gereformeerde jeugdvereniging „De Lichtboei" zondag avond een causerie hoorde van de heer E, Mast, ond-secretarls van de Christ. Sportfedertie Schiedam (CSFC), ia de égrote zaal van de Magnalia. Deï-kerk. De belangstelling voor het onderwerp kerk en. sport was bijzonder groot. Dat bleek ook uit de zeer vele vragen, die na de causerie werden gesteld, waarna een zeer levendige bespreking volgde. Als gasten waren aanwezig de heren F. van Hoek (HBSS) en A. Heriaar (DOK) waarvan vooral laatstgenoemde veel aan de bespreking deelnam. Op een vonge bijeenkomst kwam een eventuele samenwerking tussen de vier chr. gymn. verg. DOK. Animo, Julianan en ODO ter sprake. Dit keer werd een nog grotere eenheid gezocht Gesteld werd, dat het ongetwijfeld de christe lijke sport (en kerk) ten goede zou ko men, indien een algehele samenwerking tussen alle plaatselijke prot. christelijke sportverenigingen met de kerkelijke ver enigingen mogelijk zou zijn. „Laat Schie dam dan maar eens de primeur hebben van een dergelijk groot samengaan", bracht men naar voren. Hoewel sommi gen van mening waren dat het wel goed is dat er enige rivaliteit heerst onder ling, waren de meesten het er toch over eens dat het een stap in de '--■•de rich ting zou zijn, wanneer een dcrg_.^k voor stel nog eens bewaarheid zou worden, Emge deining bracht de vraag teweeg waarom men eigenlijk lid moet zijn van een christelijke sportvereniging. De in leider stelde een wedervraag: „Waarom eigenlijk lid van een kerk? Juist om een goed voorbeeld te geven in verenigingsverband dient men bij de beoefening van een bepaalde tak van sport lid te worden van een. christelijke vereniging. Ook al merkt men soms wei nig van het predikaat christelijk, juiste dan is het zaak dat de anderen duidelijk te maken en het goede voorbeeld te ge ven Ook de toto kwam ter sprake, alsmede de beroepssport. De heer A, Heriaar out-' lokte een discussie door te steile» dit beroepssport een vies woord is. Heil is of sport, of beroep, maar dit kan nooit samengaan, aldus de beer Heriaar, die* later op de avond opmerkte dat de ker ken teveel achterblijven, wanneer „de sportverenigingen om medewerking vra gen. Ook aan het collecte rooster is hét" niet te merken dat de kerk de sport wil helpen." (applaus). vl Toch stelde de heer Mast, dat er - stelhg van enige verbetering sprake is. Op de vraag of we in dit opzicht ecu-, wig achter blijven lopen, antwoordde, hij, dat dit niet het geval is. De voet balwedstrijd tussen de Geref- kerke- raad en de Geret jeugd was daar een bewijs van, alsmede het feit dat voor deze vergadering zulk een grote be langstelling bestond (tegen, het einde voegde ook da. W. A.'Krijger zich bjj de aanwezigen). De heer Mast was. vol goede moed over de medewerking en- samenwerking ia de nabije toekomst- Beroepssport wees de inleider af in de-; zin, waarin het vandaag de dag wordt, gespeeld. Afkeuring van de toto zon-, der meer leek moeilijk, omdat „de ha-, ge heren" het daarover zelf niet eens zijn. De ene groepering wijst de toto af omdat de wedstrijden meestal op"' zondag worden gespeeld, de andere, omdat het gokken is, Zouden de wed- strijden op zaterdag worden gespeeld' dan hebben velen geen bezwaar tegen; de voetbaltoto. Eén der aanwezigen; ging zelfs zover met.te stellen dat ovcr eén, hooguit twee jaren, de- totökwestie. geen probleem meer zou zijn. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1