en afgesloten Algemene fortex FORTEX aané^schif n Burgemeester wil de charme Verlangen AGENDA J Al in de tijd van Christiaan fluygens... VLAER KOL Communist eiste stemming RAAD TORPEDEERT KERKBOUWPLAN Nota over grondpólitieh Prioriteitennota komt voor saneringsplannen GEEF EER RUTTIG ST. NIC0LMS- CDEAÜ steunt op ruim 30 jaar ervaring bekeken L. Lips, ere-lid D.O.K., begraven Notaris A. Hoek krijg1 eervol ontslag kijk Onwel en overleden XJw rekening draagt em naam hij Vlaer &Kol KRITISCH 1 ^psseiend ëucTcesbij Scbiedams volïeybaï Slippartijen kleedt u altijd een klasse beter! Fortex UITVERKOCHT I UITVERKOCHT II VERVANGER ZITPLAATSEN (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De gemeente raad gaat vanavond beginnen aan de boofdstoksgewqze behandeling van de begroting voor 1966. Na de replieken van de fractiewoord voerders zijn gisteravond de al gemene beschouwingen afgesloten met de beantwoording in tweede instantie van het college. De scala van essentiële zaken en vooral van details werd opnieuw van vele zij den belicht, maar nieuwe gezichts punten kwamen hoegenaamd niet meer naar voren. Een humaan aspect in het zakelijke, hier en daar wat politiek getinte, geheel was de lof die wethouder B. Sabel van alle fracties mocht incasseren voor zijn beleid. Hij oogstte datnaar aanleiding van zijn mededeling van maandagavond dat hij na de verkiezingen niet in het college zal terugkeren. De heer Sabel toonde zich zeer erkentelijk voor de niting van deze gevoelens. Vandaag t>n moraen en dagelijks SPEELPLAATSEN GEEN SPROOKJES (1629-1692) tas-, natuur- m sterrenkundige ...deed Vlaer Kol (van 1691) bankzaken. Dat is misschien wel interessant Maar onze huidige cliënten vinden het belangrijker,, dat Vlaer 8t Kol is uitgegroeid tot een eigentijds en efficiënt bankbedrijf. Een bedrijf, dat ook uw zaken behandelt alsof het die van henzelf warendirect en persoonlijk. Geen wonder dat men zegt: bankgiro, buitenlands betalingsverkeer, kredietverlening, effecten, vermogensbeheer, beleggingsadviezen, belasting-aangiften, spaarrekeningen, reisdeviezen, assurantiën, deposito, open en gestoten bewaarneming, safeloketten, handelsvoorlichting. Utrecht Oude Gracht 158, tel. 26351.* Rotterdam, Coolsinge! 75, tel. 120126. Bilthoven. Juiianaiaan 4, tel. 2571/72. IJsselstein, Kloosterstraat 7, tel. 2195. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Met negentien tegen vijftién stemmen heeft de gemeenteraad een voorstel van B. en W. tot het aanbrengen van een kleine wijziging in het (reeds gro tendeels gerealiseerde) uitbrei dingsplan in onderdelen Dr. Za- menhofstraat verworpen. De raad torpedeerde daarmee het plan van de Vergadering van Gelovi gen voor de totstandkoming van haar vergaderruimte. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het ligt in de be doeling van B. en W. een priori teiten nota op te stellen voor de uitvoering van de diverse sane ringsplannen. Het is niet te ver wachten dat de Gorzen het eerst voor sanering in aanmerking ko men. Veel eerder zal dat het ge val zijn met die gebieden waarin de gemeente reeds veel panden in eigendom heeft. Bevolkingsdichtheid Liever speeltuin daz is het 'M rrji DOE-HET-ZELF-HULPMATERIALEN 5 VERKOOPPUNTEN Stroom van bracht maar weinig nieuws KORTE HOOGSTRAAT 11a TEL. 6151 VLAARDINGEN [)E gereformeerde kerk aan de Burg. Kmppertlaan (Julianakerk) was Mdugmiddag wuitverkochtAlle pMseti waren bezet, zowel beneden ils op de drie grote galerijen, iets Wt is jaren niet is gebeurd, zelfs niet bij intree- of afscheidsdienst. De oor aak fan deze buitengewoon grote mkmst is gemakkelijk te vinden, trant niemand minder dan dr. Okke Jager ging voor. Zijn naam was aan gekondigd in het-: Gereformeerd Kerkblad van Schiedam en dat was witteende voor een „uitverkocht kis". AF we wilden of niet, we moesten u bij deze Okke-Jager-dienst den- tai aan een voorval van enkele weken geleden in Den Haag. Daar ilond in ons zusterblad de Nieuwe Hiagse Courant 's zaterdags een be richt afgedrukt, dat afkomstig zou :ijn non mevrouw Eringa. echtgenote m de Haagse predikant ds. S. Eringa, die volgens het bericht ziek rou zijn. In zijn plaats zou voor ma... ir.-O. Jager. De Haagse Ge borneerde Kerk (die 1600 plaatsen telde) was die zondagmorgen ook „uitverkocht" en ook daar moesten stoelen worden bijgezet. Groot was de verwondering van de ruim 1600 toe- borders toen de ziek gewaande ds. tanga de kansel betrad en begon wet: .Beste broeders en zusters, zoals liet ben ik niet dr. Okke Jager, mar uw eigen predikant Sieben Erin- ;65. Wie de „ziekmeldingsbrief" had geschreven was niet bekend, maar in teler geval niet mevrouw Eringa, cok al was daarmee ondertekend. ERD de aangekondigde dr. Okke Jager in bovenvermelde kerk- Mesjf dus vervangen door ds. S. witga, in de Vrijg. Geref. Kerk woest zondag ook een predikant ver engen worden. Aangekondigd was <jat prof. c. Veenhof van Kampen zou toorgcan. Deze bleek evenwel ziek te *vnen de telefoon was toen erg ge- n1®. In de morgendienst ging ds. ■JfJt Deursen (Barendrecht en zelf «-Schiedammer) voor en 's mid- s\?-s u- van Tongeren van Maas- "ler Been ten onrechte aange- Migae predikant (professor zefs) .-Z'ar een volkomen eerlijke zaak. i ens> rïs- v. Deursen deelde reeds morgens de veranderingen mee van- v ie kansel. jpf om er nu helemaal een Oecume- J2* ,Aan-de-Schie-tje" van te «en tot slot een bericht dat we in M Roeper" van de Oud-Katholieke tegenkwamen. In de Oud- thoheke Kerk aan de Dam was - maand een dienst, die min of t>»u ens betekende waar een be- Ste ff™eenfe'id voortaan komt te wüde een nieuwe rang- lür 3 *nste^e71 en wie het eerst mo» ZC^ voortaan op de eerste rij hap j en» on zo vervolgens rij ,.J- enz. Zou men daar zo helemaal vooraan zitten? De heer Sabel ging nog wat dieper in op wat hij maandagavond summier had opgemerkt over het woonwagenkamp. Het is de bedoeling in samenwerking met de gemeenten Vlaardingen en Maassluis tot enige verbeteringen te komen, die overigens deze winter wel niet meer uitgevoerd zullen kunnen worden. Dit werk zal gebeuren in afwachting van een nieuwe wet waarbij regionale kampen zullen worden aangewezen. Ge- (Van een onzer verslag geefsters) SCHIEDAM De kinderen van kapitein B. F. J. van den Hoek, van het Leger des Heils, zagena hun vurig verlangen ver vuld sneeuw in Schiedam! Zij hebben dan ook met hun- ouders vijf jaar in de Britse kroonko lonie Hong Kong gewoond en zijn nu met verlof bij de groot ouders in de Graaf Florisstraat 73. Kapitein Van den Hoek ver langt ook vurig: dat hij vóór Kerstmis crp weg is naar een zendingsterrein. Zal het Suri name worden, waar de ouders van de kapiteine gepioneerd hebben? Of Zuid-Afrika? Of wacht hem weer het werk on der de Chinese vluchtelingen iv Hang Kong, vlak naast het bamboegordijn? Het hoofdkwartier in Londen neemt de beslissing, waarop het echtpaar van Van den Hoek wacht. Door het hele land hebben zij tijdens hun verlof verteld van hun werk. Pers, radio en tele visie werkten mee om hst werk onder de berooide vluchtelingen uit het communistische China te verbreiden.Voor hen, die niet tot het Leger des Heils behoren, hebben zij nu een dia-avond be legd in de grote zaal van hel wijkcentrum op' het Dr. Wibaut- plein, die vrijdag zal worden gehouden. Ontroerende beelden zullen worden vertoond van hele gezinnen die 's nachts in kartonnen, dozen langs de straat slapen, en van de vele hutjes der vluchtelingen op de heu vels. Een tape met Chinse gelui den en commentaar van kapi teine en kapitein Van den Hoek zullen niet ontbreken. De avond draagt een besloten karakter, maar wie belangstelling heeft kan nog wel een plaatsje krij gen. Stadhuis: Gemeenteraad,.20. Volksgebouw: Filmavond bestuurders- bond, 20. Musis Sacrum: Filmavond bejaarden Wilton Fijenoord. Dagblad ,J»e Rotterfammer", Schie- daxnse redactie Lange Kerkstraat 28, teL 263954 (b.g.g.) 115588, toestel 52, b.g.g. na 18 uur alleen voor- redactionele aangele genheden 01898-8619). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139. tel. 352400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 1830—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm notitie 264666. alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Van Westendorp, Parkweg 207. tel. 26 7674. H. SABEL vast bedankt zien de ligging en de geringe opper vlakte van het Schiedamse kamp ver wachtte de heer Sabel niet dat dit kamp als zodanig zal worden aange merkt. De speelpaatsen waarover de wethou der in eerste instantie in antwoord op vragen van de heer A. Sonneveld (prot.) had gesproken zullen door de gehele stad (gedeeltelijk verhard) worden aange legd. Het is de bedoeling dat alle scholen ervan gaan profiteren. Het raadsvoorstel zou er al geweest zijn .als de financiële toestand wat rooskleuriger was geweest Niet helemaal gerust bleek de wethouder over de plannen van de raad voor be jaardenzorg (in oprichting) met betrek king tot het thuisbezorgen van warme maaltijden aan bejaarden. Drs. H. Hout man (lib) had daarover vragen ge steld. Hoewel de heer Sabel het getoonde partiknliere initiatief toejuichte voorzag hij moeilijkheden met het vervoer. Op het ogenblik, geschiedt alles op basis van vrijwilligheid en is er van een financieel probleem nog geen sprake, maar er wordt nu al over gesproken dat er in de toekomst beroepsvervoer nodig zal zijn en dan komt er zeker wel een financieel probleem. „Het lijkt aliemaaal wel aardig, maar het zal In ieder geval nodig zijn dit allemaal strak te organiseren" atdus de heer Sabel. De heer Sonneveld had er vrede mee dat wethouder mr. P. van Boehove liet verzoek dat hij namens Protestants Schie dam. deed om in Den Haag ,.aan de bel te trekken" categorisch van de hand heeft gewezen. Uit de beantwoording van de wethouder was hem duidelijk geworden dat met hetzelfde doel wêl voortdurend overleg met hogere organen zal worden verpleegd en hij achtte dit volkomen in de geest van wat hij had bedoeld. Dat B. en W. zijn suggestie om uitgaan de dienstcorrespondentie voortaan van een aanhef en een slot te voorzien heb ben overgenomen was voor hem uiter aard bijzonderd verblijdend. Hij stelde vast dat de gemeente Schiedam hiermee beslist „een goeie beurt" zal maken, en besloot zijn repliek dan ook geheel in stijl met een „Ik verzoek n wel te willen aanvaarden de gevoelens van onze gene genheid en welgemeende hoogachtig".. Wethouder mr. M. J. van Kinderen kwam voor alle duidelijkheid nog maar eens terug op zijn onthullingen over de vermoedelijke aarógasprijzen. Om geen sprookjes in öe wereld te laten komen beklemtoonde hij dat de berekeningen die hij maandagavond had voorgescho teld alléén de voordelen aantonen die voor de gebruikers zullen ontstaan indien de gemeente erin slaagt de zoge naamde SROG-tarieven in te voeren. Daar wordt overigens ernstig naar ge streefd. De vraag van de heer Sonneveld of het voor de gemeente wel aantrekke lijk zal blijven het gas te distribueren beantwoordde de wethouder bevesti gend. „Schiedam is als distribu tie-eenheid een exploitabel geheel en er zal niemand zijn die het goedkoper kan". Sprekend over de woningbouw zei de heer Van Kinderen dat het niet onmogelijk is dat bij de toewijzingen der contingenten voor premiebouw in 1966 enigszins rekening zal worden ge houden met de gestegen rentevoet Mis schien kan dat te zijner tijd voor enige opluchting zorgen, maar vooralsnog achtte de wethouder het verstandig de ongerustheid over de premiebouw nog maar even te blijven dragen. Hij verze kerde de raad dat het beleid hoofdzake lijk gericht blijft op zoveel mogelijk woningwetbouw. Burgemeester H. Roelfsema trok slechts, mede om des tijds wille, enkele zeer grote lijnen. Hij zegde o.a. toe dat B. en W. ten aanzien van Rijnmond in voorkomende gevallen graag ook actief zullen optreden. De pogingen die enkele raadsleden had den aangewend om meer bijzonderheden aan de weet te komen over een eventue le „ontkoppeling" van de plaroen voor de stadhuis- en brandweerkarzemebouw zijn gestrand. De burgemeester zei in dit verband: „Ais alles bij u bekend was, dan zou een deel van de charme van deze algemene beschouwingen verdwe nen zijn". En met dit (diplomatieke) antwoord rondde de heer Roelfsema de hoofdmoot van de begrotingsbehandeling afl SCHIEDAM De 65-jarige corveeër G. Fulp uit Rotterdam werd dinsdagmid dag onwel toen hij in de Prof. Kamer ling Onneslaan op de tus stond te wach ten om voor een behandeling aan zijn gescheurde duim naar het ziekenhuis te gaan. De GGD bracht hem erheen er. bij aankomst bleek hij te zijn overleden. De man was hartpatiënt. Bankten anno ROTTERDAM .Weena 10 (Hiltón Ho-elf Kwalijk T~)E meerderheid van de Schiedamse ge- mëenteraad is erin geslaagd een kleine groep van Bijbelgetrouwe christenen eens flink te dwarsbomen. Een kwalijk staaltje van communistiseh-socialistisch-Iiberale sa menwerking! Men had dus bljjlcbaar liever een speelplaats (alweer een .speelplaats) erl>(j dan een kerkje. Weliswaar heeft de wethouder van ge meentewerken duidelijk gesteld dat het in de bedoeling ligt ook in het Oosten en zelfs door de gehele stad openbare speel plaatsen aan te leggen, maar nee, uitgere kend op deze plaats moest er natuurlijk ook één komen. Het was enigs zins spylig dat ir. K. J. J Do- minicus van Pro testants Schie dam, die in de commmissiever- gaderingen zijn aandeel leverde aan de totstand koming van het gunstige advies aan B. en W., door persoonlijke omstandigheden de vergadering niet tot dit wel zeer bittere eind heelt kumten uitzitten. In dat geval zou hij ongetwijfeld een duidelijk positief geluid hebben laten horen. De heer J. J. Alijk van de K.V.P. heeft dat nog wêl gedaan. Niet dat dit o-verigens veel gewicht in de schaal zou hebben gelegd: De socialisten hadden hun houding bepaald en niemand bad daaraan nog wat kunnen'veranderen. En de liberalen deden dapper mee! Uiteraard gebeurt er nu helemaal niets, want verwerping van het voorstel berekent nog geenszins de lotstandkomin van een speelplaats. Een kwalijke zaak! AMSTERDAM- Rokin-120 Filiaal Hilton "Hotel. Het voorstel was een van de normale agendapunten die tussen de begrotingsbe handeling door aan de orde wórden ge steld. De meeste van deze voorstellen werden bij hamerslag aangenomen en de resterende komen naar verwachting van avond in behandeling. De in de Dr. Zamenhofstraat geprojec teerde bebouwing is op een enkele uitzondering na tot stand gekomen ove reenkomstig het uitbreidingsplan. Om dit plan aan te passen aan de intussen Dit betoogde wethouder W. van Schooneveld dinsdagavond in de gemeen teraad in antwoord op vragen van drs. J. H. Simons (soc.). De heer Simons had het antwoord van de wethouder in eerste itistantie nogal summier gevonden, maar ten slotte kreeg hij een concrete opening van zaken. Het rapport dat het ETI over Kethel heeft opgesteld zal in openbaarheid worden gebracht zodra bekend is wel ke teams het daar te creëren weinkel- centrum gaan bezetten. Overigens herinnerde de wethouder de sodalis tische'Lractievoorzibter eraan dat de maquette over Kethel daar al eens tentoongesteld heeft gestaan toen de heer Fledderus een lezing hield voor de P.v.d.A. .een avond die ook verscheidene belangstellenden van andere politieke richtingen hebben bij gewoond. Desgevraagd zei de heer Van Schoone veld dat de bebouwingsdichtheid in Nieuwland thans 147 woningen per hec tare bedraagt. Voor Groenoord is dit 103 woningen per hectare. In hoeverre aan de plannen voor een zwembad in Schiedam-Zuid yoorrang kan worden bestaande toestand en daarbij tevens tegemoet te komen aan de verlangens van de Vergadering van Gelovigen voor (Je bouw van een vergaderruimte en een kantoor dat zou aansluiten, op het woongebouw aan de Dieselstraat diende een herziening van het uitbrei dingsplan te worden vastgesteld. Drs. J. H. Simons (soc.) maakte tegen het voorstel ernstige bezwaren kenbaar. Hij bepleitte sterk de desbetreffende grond liever voor een openbare kinder speelplaats te bestemmen. Namens burgeraeeste en wethouders verdedigde wethouder W. van Schoone veld het voorstel. Hij voerde daarbij aan dat ook om stedebouwkundige redenen aan de vergaderruimte-voorkeur moet worden verleend. De heer Simons hand haafde echter zijn standpunt Burgemeester II. Roelfsema gaf de raad hierop in overweging het-voorstel voorlopig aan te houden om het in een volgende vergadering opnieuw aan de orde te stellen. De heer B. E. Collé (comm.) wilde nier echter niets van weten en eiste hoofdelijke stemming, met het vermelde resultaat. Tegen het voorstel stemden alle leden van de socialistische en libera le fracties, alsmede communist Collè. (Van een medewerker) SCHIEDAM Bijzonder groot was de belangstelling maandagmiddag op de Algemene Begraafplaats bij de teraarde bestelling van de heer Leendert Lips, in leven ere-lid van de christelijke gymnas tiekvereniging D.OK, die vorige week plotseling op 73-jarige leeftijd over leed. Ds. A. Hoffman, hervormd predikant, leidde de auladienst. De directeur van de N.V. Brceuwwerkfabriek, de heer C. Bijl, sprak met waardering over de over ledene, die jarenlang een leidende func tie in dit bedrijf heeft gehad. Verder werd de CJV vertegenwoordigd door de heer Zonneveld, die eveneens enkele woorden sprak. De voorzitter van D.OK., de heer B. van Dam, vroeg eveneens het woord, want de heer Lips heeft zijn voetsporen bij D.O.K. duidelijk gezet en ware pio niersarbeid verricht. Het bestuur van D.OK was onder meer vertegenwoor digd door de heren X van Noortwljk, X F. Veraart, B. van Dam en A. Herlaar ais technisch leider. Mevrouw C. Koel- man-Teeuw en enkele andere ere-leden van D.OK waren eveneens aanwezig om- de laatste eer aan de. overledene te bewij zen. De heer X Brusse, schoonzoon van de familie Lips, sprak enkele woorden van dank voor de getoonde belangstel ling. W. VAN SCHOONEVELD prioriteiten verleend zal in B. en W. worden be zien. De vraag of Schiedam bij de uitgifte van gronden erfpacht of verkoop moet toe passen bleek nog niet helemaal uitge maakt. In hoofdzaak worden de gron den in erfpacht uitgegeven, maar als het gemeentebelan meer bij verkoop is gebaat zal men daarvoor kiezen. De wethouder zegde toe te zijner tijd het gehele probleem van de grondultgifte middels een nota aan de raad aan de orde te zullen stellen. 4) SCHIEDAM De Vaardigheidswed strijden, die DOK afgelopen zaterdag uitstelde i.vm. het overlijden van het DOK-erelid de heer L. Lips, zijn opnieuw vastgesteld voor zaterdag. De DOK-leden die hieraan zouden dec Ine men worden op de afgesproken tijd en plaats verwacht ROZENBURG Uit de hervormde Westerkerk, die reeds geruime tijd on gebruikt staat en op de slopershamer wacht, zijn tijdens het weekeinde alle pijpen van het kerkorgel gestolen. De pijpen zijn ruw van het instrument af gerukt Deze diefstal betekent een ernstige schadepost voor de kerkvoogdij, die getracht heeft een koper voor het or gel te vinden- Zonder de pijpen heeft het instrument geen waarde. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De heer 'A. Hoek zal op 18'april 'van het vólgend jaa'r de zeventig jarige leeftijd berèiken. Ih verband daar mee is hem op zijn verzoek bij Konink lijk. Besluit met ingang van 1 mei 1966 eervol- ontslag verleend als notaris te Schiedam. --*x De heer Hoek "is van 1931 tot 1941 en van 1949 tot september 1962 lid van de Schiedamse gemeenteraad 'geweest- voor de Anti/Revolutionaire -Partij en heeft daarnaast tal van functies in het openba re leven bekleed. Hij was o.a. Hd van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en hoofdingeland van - hei: hoogheemraad schap Schieland. Hij- vervulde vele func-, ties voor de Gereformeerde Kerk. De heer Hoek is officier in de orde van QranJe-NassatL SCHIEDAM De teams-, van da Schiedamse Volleybal Club hebben in vorige week'met wisselend succes ge speeld. Dames 1 heeft het zeer moeiljjk ge had tégen het Haagse Scorpio. Aanvan kelijk, namen de Schiedamse dames het te gemakkelijk op, maar in de beide laatste sets-toonden zij hun overwicht: 2—3. Setstanden: 15—7, 6—15, 15—10, 9—15 en 5^-15- Dames 2 speelde Weer tegen het derde team en zegevierde 'ook ditmaal met 30. Dames 4, nog steeds onge slagen, wist in .de'. uitwedstrijd 'tegen het sterke DRL één-puntje té bemach tigen, 22. Een mooi succes voor dit zestal Meisjes A speelde eveneens ge lijk. 2—2, tegen AMVJ A. Het- eerste herenteam moest mét 3—2 het onderspit deivèn tegen KML 2. Vooral tegen het slot liet de con ditie-van de Schiedammers nog te wensen over. Setstanden 10—15, 16— 14, 1315, 15—8 en 15—3. Heren 4 speelde 2—^2 tegen Concordia 6, -heren 5 won opnieuw, met 3—^1'van Libanon 6 en beren 6 speelde weer eens ge lijk 2) tegen Spirit 1. De junioren- teams wonnen en verloren. Jongens A klopte DVO A met 3—0, Jongens B verloor met 3—0 van Lekkerkerk. SCHIEDAM—Door de gladheid van de weg ontstonden gisteravond enkele aanrijdingen. Op de Parkweg slipte de 18-jarige ambtenaar F. J. N. Z. met zijn bromfiets. Zijn duopassagier e, de 18-jarI- ge steno-typiste M. H. W. kreeg een pijn lijke linker knie. Zij werd ter plaatse door de GGD verbonden. -v;.:.: v SCHIEDAM De christelijke gym nastiek vereniging O.D.O. organiseert za terdag van twee tot vijf uur een fflmmid- dag in gebouw Irene. Vertoond worden enkele komische films en "voornamelijk de, jeugdige bezoekers .worden, op deze-'- middag verwacht Ook nlet-leden zijn welkom, want zij kunnen tegen vergoe ding van het inschrijfgeld .voor nieuwe! leden, de films komen zien. .-.As-t-Pï ;''>ï~0z verf van do- 'vakman Random SL-NkoUu aprookt man ma» w drvfc «var VERF an BE HANG, hoawal da Sn» aan man ma» vamcainsan it. Ja tan» nooi» wat an 1 Maar aan mooi gavuldo fcunitichüdonlus» ia aan fijs cadoaul Of aan ipieraam mat achlldantlnntn baipannart. Pancolan, Jokanpapier, Ideur an tchaliboaVen. Klauipotlodan, kleurkrijt. B.v. C 1 zalfbouwmaubalan van hoga kwalitai» en In aon ruim» sortering. Leg- en hangfceiten vanaf éS,—, Bouwpakket voor^ bloementafel. Org, teakhout «net mozaiekstenen. Todhtstrlp.' Tomado«wandrekken. PlakpUstic em. enz. VAN N.V. DE GOEDE HOEK 1 Da Kraan, Eandrachtttraa» 29. Tal.'2735. 2 Varftanfrum, Koag- ttraa» 48. Tal 41 S3. 3 Da Goada Haak, Ftorta da VijfdalMn 134. TaL 8210 (Waitwijk). 4 K!aurkU«{ar,Hagtndarplaan 101«, (Spaai» wijk). 3 Palat (Holywijk). Cadeau» waar u-jarao.phnltr-air».batafiT.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1