i Scheepsrecht voor scala zaken envervoer in principe akkoord 21.90 Bi Sporthalbou>tf kan nu vèörtgatkn Algehele lof voor „harde werkers" arti Overijssels orkest onder inspirerende Zinman IG nl Organisatoren zijn enthousiast Man gewond op Van Haarenlaan Jacques Klein pianosolist Burgerlijke stand Klaar-overtjes vierden feest Weer ernstige botsing A. van Leeuwen overleden brulboei Zwemfestijn scliolen in kerstvakantie P/P. Roozeiibeek (55) verlaat onderwijs Begroetingsavond ds J. W. Zimmerman Sint Nicolaas bij politiekinderen Niemv bestuur GDI (yiWi ïe resuta feu Schaakvereniging Inbrekers vingen schrale buit ,r- - G- id te LICHTBOEI UITKNIPPEN JASJE SCHIEDAM - Onder liet ge luid van twaalf klokslagen lieeft burgemeester H. Roelfsema de gemeenteraad vannacht een goe de decembermaand gewenst. Pre cies een half uur eerder had ds raad de gemeentebegroting 1966 zonder hoofdelijke stemming vast gesteld en de burgemeester was er blij om dat in de afgelopen dagen zoveel zaken in het belang der gemeente konden worden hespro- ken. Hef slot van het vierdaagse mammoetdebat heeft overigens het gezegde dat driemaal scheepsrecht is weer duidelijk bevestigd: De hoofdstuksgewijze begrotingsbe handeling, die gisteravond drie en een half uur in beslag nam, was in grote trekken een tweede herha ling van de scala van zaken die al op vorige dagen aan de orde waren geweest. ZIEKENHUIS (Van een onzer verslaggevers) ZWERFDIEREN VERWARREND SUPRA SOLID Originele Vulca-zool met speciale storm rand 8 maanden schriftelijke garantie. 'n zwart en oxblood. Voor vader en zoon in de Haten 28 t/m 46. vanaf Vervoer mSmmê, ilStlllS ÜS Geef een geschenk, dat iefs döet Dat vriendschap bewijst/dat toewij" ding verraadt. Laat bij het kiezen van een geschenk merken, dat de ontvanger iets vooru betekent Dat u de moeite hebt genomen, te kiezen. Bij Artidomo is er ruime keus in zulke originete;persoonlijke geschenken. Onze nieuwe afdeling Kunstnijverheid en Geschenken is er vól van.' Vandaag van de lie- on-. «It lee, de de ttw oe. en, V 'de ?ur i!'V ry na ;st let j et a- Ie in i- Ie ig Ie >r in (s 5t n De geref. jeugdvereniging „De Licht- toei" heeft'de laatste weken goed van -icfi doen spreken. Eerst door de door Itie vereniging georganiseerde voet- ulteedstrijd tussen de kerkeraad en ie jeugd, een wedstrijd die een grandi oos succes is geworden en enkele hon- ierden guldens in de kas deed vloeien. 0S( nadien iemand opmerkte, dat het jn feite bedroevend is dat de sport bier moest dienen om een dergelijke jeugdvereniging van geld te voorzien, Het men zoals het was. want uiteinde- lijk'.werd de .band tussen kerk en iport of kerk en sportjeugd hierdoor verstevigd. Nadien kreeg „De Lichtboei" naam door het „Eigen ho- dat momenteel op de Hoogstraat 3^8 'tot stand komt en waarover we iestijds al één en adner schreven. Weer' heeft „De Lichtboei" haar .mam in de goede sin des woords doen horen, of beter gezegd: lezen. Immers is het eerste clubblad van deze G.J.V. verschenen en de voorlopige titel daar van luidt: „De Brulboei". In dit eerste /november)-nummer wordt al heel mt gebruld ofwel geschreven. Voorzit ter Hans Apon opent de rij van schrij vers en vermeldt, dat de vereniging goed draait .en dat de samenwerking met andere verenigingen voortreffe lijk is. Natuurlijk krijgt het nieuwe eigen home ook een beurt, evenals de andere schrijvers en schrijfsters dat doen. Marijke van der Schee strijkt onze reiaktie over de kuif wanneer zij de kappen van ons artikel over het straks te openen nieuwe clubhuis die in onze bont stonden overneemt' („Zelfwerk zaamheid is groot, Gereformeerd jsiigdioerk heeft nieuw gebouw") en tervolgt dan met: ,JDeze vet gedrukte hp stond disndag 19 oktober in het kgblad „De Rotterdammer" te lezen, fig: 3 rechts bovenaan: Een artikeltje om uit te knippen en te bewaren! En m 'trots op te zijn!" Daarna schrijft Marijke één en ander over de opzet ten het clubhuis, en tegen de tijd dat ie officiële opening zal zijn hopen -we echl nog eens een kijkje te gaan ne men, De redactie van „De Brulboei" vindt liet Jasje" van het eerste blad niet mooi. Inderdaad, dat jasje is niet mooi. Maar het ligt in de bedoeling om, ie volgende, uitgave .van een. fxaai en nieuw Jasje te-voorzien, zo moge- ijk rpet harde kaft. En wanneer men, aan-ook een- betere schrijfmachine'; en betere stencilmachine en zo moge lijk papier van hetzelfde formaat weet te vinden, wel dan zal ,fle Brulboei" inderdaad een blad kunnen worden om van te brullen en.... te smullen. Maar alle begin is moeilijk, zo ook vonr ,(De Brulboei", een blad. dat ér echt wel zal komen. BEGROTING KLAAR Vooral het hoofdstuk verkeer leverde een gedetailleerde bespreking op. Het be langrijkste gegeven dat uit de bus kwam was de mededeling 'van burgemeester Roelfsema dat B; en W. de noodzaak een verkeersdeskuïidige in te schakelen (ver zoek drs. H. J. Simons (soc.) beslist nog niet inzien. Het grote verkeersprobleem hangt sa men met de plannen van rijk, provin cie en omliggende gemeenten, zodat overleg met deze organen om te komen I tot gezamenlijke oplossingen van meer waarde is dan wanneer Schiedam inci denteel deskundigen zou gaan inschake len. Voor kleinere problemen heeft men een goede verkeerscommissiei Vermoedelijk zal de RET in de route van de bus naar Kethel-Noord binnen kort ook de componistenbuurt opnemen. Om toch hèt zwembad Groenoord niet buiten de route te laten vallen over weegt men in een lus te gaan rijden. Een verzoek van de heer P. J. Beek man (kath.) de frequentie van deze busdienst op te voeren zal aan de RET-directie worden doorgegeven, maar de kans daarop achtte de burge meester gering. De heer P. Brouwer (prot.) pleitte voor een vroeger op de morgen in wer king stellen van de verkeerslichten bij het kruispunt Burg. Kanppertiaan Burg. van Haarenlaan. Zijn verzoek zal op uitvoerbaarheid worden onderzocht Met de beheerscommissie van het Ge meente-Ziekenhuis gaan B. en W. een suggestie van mejuffrouw G. Burger (Soc) opnemen om assistenten in sala riëring gelijk te stellen met GGD-artsen. Zij zag daarin een mogelijkheid het te kort aan assistenten te verkleinen. Toegekomen aan de behandeling van het hoofdstuk onderwijs drong mr, X B. Schueler (kath) aan op een 'zo groot mogelijke, spreiding van het HAVO. Wethouder H. Sabel voelde .niets voor zijn jdee .om alle leerlingen van de zesde klassen èenpsychologische test te laten ondergaan. >- De k.v.p.-fractievoorzitter kreeg wel het wethoüderlijke akkoord voor wat betreft zogenaamde „twijfelgevallen", maar in zijn algemeenheid achtte de heer Sabel de hoofden der scholen be kwaam genoeg te beoordelen voor wel ke vorm van voortgezet onderwijs de leerlingen geschikt zijn; Bijdorp, o.a, wat betreft schooltuinen. Wethouder W. Schooneveld gaf geen rechtstreeks antwoord op enkele vragen van socialistische zijde. Toen de heer M. van Harmelen (soc.) alleen maar ja cf nee wilde heren op zijn vraag of er in het komend seizoen getuind kan worden of'niet, meende de weihouder daarop geen antwoord te kun nen geven, maar zijn medecollegelid H, Sabel liet een duidelijk nee horen. De burgemeester moest toen het Salomo's oordeel uitspreken en de beantwoording der wethouders gehoord, zei hij naar net over te hellen... -Bij de Vijf Sluizen zal de vuilstort plaats op korte termijn moeten verdwij nen. maar de volkstuinders hebben daar nog anderhalf jaar speling. Wethouder Van Schooneveld zegde de heren H. C. van Ruiven (soc.) en J. Alijk (kath.) („nog 148 op de wachtlijst") toe dat naar een vervangend terrein zal worden uitge zien. Eerder op de avond sprak de heer C. P. M. Lansbergen (soc.) uitvoerig over de wateroverlast in Blijdorp, De wethou der kon een definitieve oplossing pas in het vooruitzicht stellen tegen het tijdstip waarop het nieuwe rioolgemaal Kethel en de daar geprojecteerde onderdoorgang gereed zijn. Het euvel wist de wethouder voor een belangrijk te wijten aan bepaal de eigenaren die de onhebbelijke gewoon te erop na houden de sloten met afval té verontreinigen. Overigens had hij geconstateerd dat de overlast vergeleken met verleden jaar al heel wat verbeterd is. De moge lijkheid om eerder dan het genoemde tijdstip (in 1967). een oplossing te creëren zal in B. en W. worden onder zocht. En ten slotte (het gebeurde, overigens al'vroeg op deze lange avond) voerde de heer M. Eykenaar (prot.) een interessant en .uitstekend gedocumenteerd pleidooi om in het belang van de verkeersveilig heid loslopende honden en katten (in 1S64 resp. 53 en 85 opgevangen) aan de Dierenbescherming toe te vertrouwen. V Met een verwijzing naar dé- richtlij- nen in het'nu een jaar bestaande Hon den- en kattenbeslult pleitte de heer - Eykenaar voor een aanvulling op de Een bijzonder verwarrend debat ontstond over een serie problemen in (Van onze verslaggevers) SCHIEDAM. Het zal voor de in oprichting zijnde Raad voor bejaarden zorg wel op een subsidie uitdraaien. Wet houder H. Sabel heeft de gemeenteraad gisteravond toegezegd dat wanneer deze r«d daartoe een verzoek zou indienen B. en W. bereid zijn dit in overweging te aemen en daarna een voorstel aan de temeenteraad te doen. Uiteraard zal de bejaardenzorg eerst een officiële status ooeien hebben. De wethouder deed deze toezegging naar aanleiding van een niet van senti- ment ontblote verhandeling van de so cialistische mejuffrouw G. Burger over de maaitijden verstrekking aan bejaar. den .Meals on wheels") waarvoor zij al twaalf jaar geleden zou hebben gepleit. De organisatoren zelf zijn: echter vol 'goede moed. Mevrouw J.' Poll-Schut zegt." „We starten, want dit werk leeft, ieder een spreekt erover. Eigenlijk zijn we al veel te laat, we hadden voor de winter klaar moeten zijn". Een strak omlijnde organisatie (mejuf. frouw: Burger vond dat ook beslist no dig) acht mevrouw Poll in dit stadium onmogelijk zolang de behoefte niet is gepeild en de keukens nog niet wer ken. Overigens stelt de gemeentelijke over heid wél haar apparaat ter beschikking. Mr,. G. X Roelofsen, de-directeur van de gemeentelijke dienst voor sociale zaken is secretaris van de sectie maaltij denver- strekking geworden, sinds vorige week donderdag. Meteen daarop zijn er 25 pan- nénsets besteld, waarvoor zeker zes we ken levertijd gevraagd' is. Er. wordtdus 'op beperkte schaal ge start.'De keukens van de Dr. Noletstich- ting en de Lindenhof zullen de maaltij den gaan koken. Zoals wij destijds meldden, geschiedt het vervoer door vrijwilligsters. Er zijn er voldoende en mevrouw Poll is druk doende de dames, die met hun eigen auto's rijden, te instrueren. Iedere vrij willigster hoeft slechts éénmaal per week gedurende twee uren dienst té doen. Zij kan, indien gewenst, ook sociaal contact leggen en eventuele moeilijkhe den van de bejaarde mens, bij de nodi ge instanties aanhangig maken. Uit dit alles blijkt, dat Schiedam voor het bejaardenwerk vanuit alle richtingen de handen in elkaar slaat. De Federatie Bejaardenwerk vindt een steunpunt in de gemeentelijke dienst voor Sociale za ken. Is de tijd daar, dan zal zeker een exact verzoek naar de gemeenteraad uit gaan. Is er eenmaal gestart, dan behoeft de gemeente geen „carte blanche" meer te geven. Het blijft wél de bedoeling, het ver voer met volkswagenbusjes in de toe komst te regelen, zoals ook Den Haag, Delft en Amsterdam de „tafeltje-dek-je" verzorging kennen. De UW-ster, in Schiedam de vrijwilligster, begeleidt dan de (betaalde) chauffeur. SCHIEDAM De Schiedamse Han dels en bedrljfsraad beeft koopavondei afgekondig voor de Wéék va- bër tot en met 4 december.' van 20 tot e. met 23 december én op 31 december; D ochtend- en middagsluitingen komen ic. deze weken te ycryallcn. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM Voor alle leerlingen van de zesde klassen der lagere scholen wordt dit jaar'voor het eerst een. zweme-- venement gehouden. Op dinsdag ,30 de cember kunnen 's morgens van negen tot twaalf uur de leerlingen zich met elkaar meten in een persoonlijke ontmoeting in de nummers; 25 m. vrije; slag, 2% 'm, schoolslag ën"25 m. rugslag.. Per leerling mag ten. hoogste voor twee zwemnum- mers worden ingeschreven, In de middaguren tussen twee en vier uur zullen groepjes van vier leerlingen een estafette houden. Indien er voor dé estafettegroep in de zesde 'klas niét vol doende leerlingen zijn, mogen vijfde klas- sertjes medoen; uitsluitend leérlingen uit de vijfde zijn nie otegestaan, Aan het zwemevenement werken mee de Inspecteur van het onderwijs, leer krachten, de Schiedamse Gemeenschap sectie Sport, de SBLO en de directie van het Sportfondsenbad. De inschrijving staat open via de scholen voor leerlingen, die in het bezit zijn van een zwemdiploma van de school of van de K.N.Z.B. Alle deelnemers ontvanger een herin nering aan het feest, terwijl er bij de estafette prijzen zijn voor de school, en voor bijzondere persoonlijke prestaties. Inschrijving staat open tot 1 december. (Van een medewerker) SCHIEDAM Op maandag 29 novem ber zal de heer P. P. Roozenbeek afscheid nemen als onderwijzer bij de Gereformeerde Vereniging voor School onderwijs. De" heer-Roozenbeek is thans verbonden aan de Groen van Prinste- rer-school waaraan hij meer dan dertig jaren zijn krachten heeft gegeven. Reeds op zijn achttiende jaar werd de heer Roozenbeek lidvan het christ. onderwijs. Op 10 november werd hij 65 jaar en aan het eind van deze maand zal hij zijn loopbaan bij het gereformeerd Onderwijs beëindigen. algemene politie verordening. Hij vroeg zich. af wat de politie op het ogenblik doet met de honden en -katten die op straat worden opgevangen. Hij meende dat de hokken in het politiebu reau niet aan de eisen voldoen. In dit verband bracht de woordvoer der van' Protestants Schiedam ook de precaire situatie van het (thans om financiële redenen gesloten) dierenasyl ter sprake. Indien de gemeente daar de zwerfdieren zou laten bewaren bete kent dit tevens een gemeentelijke hulp bij de exploitatie van het asyL De heer Eykenaar verwachtte dat de ze oplossing minder geld zou kosten dan wanneer de gemeente zelf voorzie ningen gaat treffen en bovendien zijn de dieren dan in goede handen. Uitbrei ding van het asyl met een dierenpénsi'-; on was nog een andere pijl op de boog van de heer Eykenaar. Burgemeester Roelfsema moest toege ven dat met. de inwerkingtreding van het Honden en kattenbesluit de zaak anders is komen te liggen dan tot dus ver. Hét bestuur van de plaatselijke dierenbescherming heeft dit B. en W. reeds .geschreven en daarbij de, toe stand van het asyl geschetst. Naar aanleiding van dit schrijven heb ben reinigingsdienst en politie intussen rapporten uitgebracht die thans bij B. en W. in studie zijn. In dit onderzoek zal een overleg met het bestuur van de die renbescherming worden betrokken. De burgemeester hoopte dat spoedig een goede oplossing uit de bus zou ko men, maar stelde intussen wel vast dat de oorsprong van hèt hele loslopende- beesienprobleem te zoeken is in het feit dat eigenaren zich yan huh verzorgende plichten ontdoen en het stond voor de heer Roelfsema niet zonder meer vast dat deze verplichtingen dan zo maar door de gemeenschap moeten worden overgenomen. M. EYKENAAR dierenbescherming (Van, een onzer verslaggevers) SCHIEDAM -Met algemene stemmen heeft de gemeenteraad woensdagavond na de vaststelling der begroting een (tweede) rente loze lening van f 326.500 toege staan aan de Stichting Sporthal Schiedam. Alle fracties spraken lo vend over dë activiteiten der or ganisatoren, maar waren er - even eens unaniem teleurgesteld over dat de bijdragen van partikulie ren en bedrijven veertig mille bes neden de raming zijn gebleven.. Namens Protestants 'Schiedam' 'ging ift K. X J. Dominicüs Breed 'op d'é zaak "iri: Hij achtte het .enerzijds zff^'.f^ufstej-j lend dat de" bouw van dé sporthal maar liefst dertig procent; hoger uitvalt dan verleden werd geraamd, en anderzijds zocht hij welke groep van de 'particulie- IR. K. J. J. DOMINICÜS geen koekoeksei (Van een medewerker) SCHIEDAM De nieuwe predikant van de Hervormde Gemeente ds. J. W. Zimmerman, heeft woensdagavond in de grote benedenzaal van de Opztandings- kerk stellig een goede indruk van zijn wijkgemeente gekregen. Daar organiseer de men een begroetingsavond, die zeer veel wijkleden hebben bezocht. De heer X de Pater sprak als voorzitter van de Commissie voor Gemeente-avonden een welkomstwoord, waarin hij de wens uit sprak dat ds. Zimmerman met zijn ge zin een goede tijd zou meemaken. De avond kreeg een muzikaal tintje, niet alleen door de samenzang van di- rerse liederen,, maar vooral door piano- ïoli van mevrouw Rermlne Langejan- \eemburg (die o.m. een pianorecital .Duitse tanze von Isidor" in een bewer- ■ing van Beethoven vertolkte). Mevrouw Vdrie Kerstens-v. Zijn droeg „Anna" van lodfried Bomans en verder werken van Annie M. G. Schmidt en Simon Carmig- gelt yoor. SCHIEDAM Kon de 69-jarige heer C. Lensveld zijn stuur niet meer houden in de storm die woensdagmiddag op de Van Haarenlaan woedde? Hoe het zij, omstreeks half twee botste hij tegen de trottoirband. De man brak rijn rechter heup en een onbekend gebleven automo bilist vervoerde hem naar de Dr. Nolet- stichting. De fites en fietstassen van de Heerlens- veld zijn spoorloos. Misschien wil degene die zich hierover ontfermde, deze terug bezorgen aan de Damlaan 194. SCHIEDAM De 4jjgjarige chef-machi nist H. L. de V. uit Moerdijk botste woensdag op het kruispunt Arie Prins- laan-Julianalaan met zijn personenauto tegen de wagen van de 42-jarige verte genwoordiger X R. B. uit Rotterdam. De heer De V. had geen voorrang ver leend. Beide; wagens werden beschadigd. Een verkeerszull werd omver gereden. Per soonlijke ongelukken deden zich niet voor. re bijdragen (bevolking, verenigingen of bedrijven) zover beneden de verwachtin gen is gebleven. Burgemeester Roelfsema vond dat wat dat laatste betreft geen oordeel mocht worden uitgesproken, maar de heer Do minicüs kreeg 'zijn antwoord van de heer B. E. Collé(comm.) die wist te vertellen dat drie grote metaalbedrij ven niet meespelen. Overigens had de heer Dominicüs bij zonder veel lof voor de vele activiteiten die rond de bouw van de sporthal wor den verricht. Hij zei: „Wij zijn onder de indruk van wat deze kleine groep harde werkers presteert en onze sympathie gaat sterk naar hen uit." Niettemin achtte de' P.S.-woordvoer- der het noodzakelijk dat de gemeente invloed krijgt in het bestuur van de sporthal. Hij wilde graag een desbetref fende clausule in de leningsvoorwaar den zien opgenomen. Uit' de beantwoording van wethouder ar. P. van Bochove bleek dat hierin reeds is voorzien. De statuten bepalen uitdrukkelijk dat de gemeente het recht heeft twee bestuursleden aan te wijzen en de gemeente zal zeker van dit recht gebruik maken. 1 - Eensuggestie van het tporthal- besluui" om twee bestuurders xran de Sèhiedamse Gemeenschap als vertégen- woordigers van de gemeente aan te wij zen achtte' de- wethouder--minder'geluk" klg: f'„We zullen daar niet zo - direct intrappen." Over dit laatste had de heer Dominicüs ook al zijn bevreemding uitgesproken. Hij voelde er weinig; voor „in dit nest van harde werkers een koekoeksei te gaan leggen". ..'NHAAf, 1 .'-3V1 fit: ILROAW 'DEN HAAG/ROITEBD>H/UTRECHT;OEVEWtER I SCHIEDAM Toen Sinterklaas zater dag zijn intree, deed in Schiedam, kon- den de kinderen van de Schiedamse poli tie niet door hunvaders worden opge tild: zij deden die»st tot nut van het algemeen. De kinderyrlënd maakte het woensdag middag, goed me; hen,'door in. gezelschap van zwarte* Pieten 111-zaal Arcade de politiekinderen met hun ouders te be groeten. De boosdoeneryes kregen een vermanend woord, de zoete;kinderen werden geprezen. Ieder.,kind de leeftij den varieerden van twee tot twaalf jaar kreeg een zak lekkers en een stuk speelgoed. SCHIEDAM Deze week bestond er een - unieke gelegenheid voor de Rijnmond-muziekliefhebbers om ken nis te maken met twee provinciale orkesten: dinsdag en woensdag concer teerde in de Rotterdamse Rivièra-hal het Brabants Orkest; het tweede con cert viel samen met een optreden van het Overijssels Philharmoniseh Orkest in het Schiedamse Passage-theater. Dit concert, dat werd gegeven in 'het raam van de uitwissellngsconcerten. van het Rotterdams Philharmonisch werd geleid door gastdirigent David Volksgebouw: Bcstuurdersbond, film avond, 20; Musis Sacrum; Bejaarden Wil ton Fijenoord. 20. Sursum Corda: Klassenavond Spierings- •hoekflat. 20. Dagbiad „De Rotterdammer", Schie damse redactie Lange Kerkstraat 28, tel. 263954 (b.g.g.) 115588, toestel 52, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangele genheden 01898-6619). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat. 139. tel.'152400. Klachten bezorging: Agentschap <adr. zie boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666. alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Van Westendorp. Parkweg 207. tel. 26 76 74. SCHBEDAM Geboren: Monique d.v. L. A. van der Kemp en A. Troost: Lucienne J d.v. G. P. Knljf en L. J. Schenau; Johanna A d.v. T. C Kars en A M. L van Keulen: Arendje F M. d.v P H de Koster en M F. A. Saez; Gerardus W. z.v. H. M van Sehen- dclen en P Blr.khofi; Regina C. d.v. M. J. de Jonge en G. Heukels; Gerda S. dv. J, V. de Rijke en S. Miedema: Fritz zN. P. J. Hörter en M. M. Her nig; Martirsus J z.v. A. Koene en A. P. Lek; Theodorus J L. z.v. T. J L. van den Berg en I M. Sörensen: Jeannette F. d.v. J. L Kel.feer en C M. Paalvast. Overleden: J. J. Graven. 65: C. Sonneveld. 60; J. van TeijliJigen, 75. wed. van Veghel; A. M. van der Vossen, 48, SOKEED AM Gebroren: Walter, zv M J van den Belg en C Mak: Caéharina E. dv H J Mocrer en w" L M Hoogerwerf, Annetta C. dv F W Ruseier en D T Scheepmaker: WUhelmina M. dv C Korporaal en A C C Frenaij: Fetronella C, dv C Korporaal en A C G H Frenaij Overleden: M Bijkerk. 94; aard, 66. G F Gottdaw- Zinman, vaste leider van het Neder lands Kamerorkest. Als solist trad op de Braziliaanse pianist Jacques Klein. 'Het concert werd op originele wijze geopend met een nog volkomen to naal werk van Anton Webern, de. Passacaglia op. 1. Dit bok instrumen taal knap geschreven werk. dat ir.ët zijn grote tegenstellingen-ongetwijfeld weet te boeien werd in een doorzichtig klankbeeld gerealiseerd door het orkest 'onder de uitstekend leidende dirigent. Het orkest bleek een accu- raai reagerend ensemble, waarbij de strijkers het meest opvielen. De bla- zersgroepen kunnen nog aan verfij ning winnen, maar daarbij moet wel rekening gehouden worden met de moeilijke akoestiek van de zaal. Het pianoconcert van Ravel genoot vervolgens een respectabele verklan king, waarbij de pianist Jacques Klein zijn technisch meesterschap demon streerde in de snelle hoekdelen. Dat hij eveneens een verzorgde aanslag heeft bleek tijdens het prachtige lyri sche Adagio assai. Het orkest heeft onder Zinman goed partij gegeven. Vermelding verdient de fraaie wijze, waarop in het eerste deel de harpsolo werd gespeeld. Na de pauze heeft de dirigent de Twentenaren geïnspireerd tot een voortdurend boeiende weergave van Schubert's onvolprezen „Negende". De blazers waren hier ook beter op dreef, zodat er een voorbeeldig samenspei werd gedemonstreerd. De expressie' ging nergens over de schreef, niets was te „zwaar." De verschillende solo- trekjes werden vol overgave gereali seerd en het geheel werd gekenmerkt door een weldadig aandoende musi- ceervreugde. Het publiek was buiten gewoon enthousiast na deze uitvoe ring, waarbij David Zinman zijn grote kwaliteiten als orkestleider overduide lijk heeft getoond. SCHIEDAM Het bestuur van ODI ls dezer dagen oprucuw samengesteld omdat D. v.d. Hoeven zjn militaire dienstplicht moest gaan vervullen. Men vond Aeda Smits bereid het bestuur te comp&teren. Het ziet er nu als volgt uit: H. Roozenbeek (voorzitter). B. Steeuwerwhoek (penningmeester). H. Verhey ('Wedstrijd setoetarts asp.). C. Toussaint (wedstrijdaalcr. junioren), J. van Otterioo (comm. van materiaal). A. Smits (,Alg. AJd.) en D. Sluimer (sekretaresse). Zaterdag neemt ODI deel aan mfcröScorf- bal in de Energiehal te Rotterdam. ROZENBURG Het bestuur van' de Hervormde school „de Rank" heeft tot hoofd voor de tweede Hervormde school benoemd de heer J. Zielstra. Deze is thans hoofd van de Christelijke lagere van der Takschool te Den Haag, De tweede hervormde school wordt ge bouwd aan de Laan van Nieuw Rozen burg, maar zal voorlopig worden gehuis vest in de zogenaamde opvangschool. SCHIEDAM Opnieuw heeft Schiedam 1 gedemonstreerdeen tegenstander te zijn waarmee terdege TvkeninggehOLiden Kan .worden. R.S.R. Ivoren Tor-;n 1 I-ed een 7—3 nederlaag. Voor Schiedam Mieen fraaie prest .tltie. "V M-, Ook Schiedam 2 heeft het tegen Pion-Rot terdam Zuid 2 niet onverdiensteiijk gedaan en kwam met - een -voorlopige score van 44 - Schiedam 3 trad naar buiten om Spangen 8. te.bekampen-. jHier elKdigde he strijd:itt de i eerste zittingi-ai onbeslüt,"5—5. -• *-" De persoonlijke resultaten -waren: Schiedam .1—RS.R. rvoren Toren 1: wi-' naars: C. Landsbergen. J; Huizer, A. Noorde- graaf. H. Planken. N. v. Grevenbroek en A Moleman. Remise: C. K. Karmanny en X Stalhte. Verliezers: J. de" Bmyn en F. ,v. d. Heuvel. Totaal 73. Pion Rotterdam Zuftf 2—Schiedam 2: win naars: C. Vrijland. W. de Bruin en J. C. 'Hölzken, Remise: H. Hukshoom en G; H. den Uul. Verliezers: D. Dekker, C. A. den Uyï en F. G. Maas.' Totaal voorlopig 'Spangen «-^Schiedacv S: winnaars: M. Her- sbach, A. Scheele en P. J. Weeda. Remise: F.; G. Maas, J. P. v. Leüsden en S. Koster. Verliezers: J. v. Grootvold, A. y. Etten en C. V. Noordennen. Totaal 55. SPXJK3ENISSEZaterdagavond -18 decern- bcr zal het ShelUdameskoor en het Shell- mannenkoor 'onder leiding van dt-,Haagse dirkente 'Rla Borgmeljer om - acüt een kerstconcert geven in de Borp^erk; n«t- to-optorengst vaii/dit concert 'komt ten jfoede aan de - restauratie van IJcrpskerka Aan.0; dit concert zullen ongeveer 120 personen deel nemen. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM Woensdagxmddagihiel- det: 125 verkeersbrigadieirtjes. gerecru- teerd uit de vijfde en zesde klassen der lagere scholen, een feestelijke bijeen komst in gebouw Musis Sacrum. De com missaris van politie de heer K. Rijpma sprak een hartelijk welkomstwoord.Hij bedankte de. brigadiertjes voor (hetgeen ze reeds hadden gedaan. Hij moedigde hen aan op de ingeslagen weg voort te gaan. Vervolgens werden enige leuke kinder films vertoond, die van- Stan Laurel en Oliver Hardy oogstte veèl succes bij het jeugdig publiek. De kinderen gingen met een zak vol snoep, fel begeerde speldjes en gezelschapsspelen naar huis. Van het politiepersoneel gaven hoofdin-' spec te ur Willems van Bever en, brigadier Bouman en de hoofdagenten Van. Reste ren en van Duivenvoorde blijk van hun, belangstelling. Van de scholen - waren aanwezig de heren M. van Akkeren hoofd van de St, Martinusschool, en H. Siemons, hoofd van de Oranje Nassau- school. SCHIEDAM In de kantine (van de houthandel Van der Eist Co. aan de Buitenha ven wegis. vannacht-ingebroken. De inbrekers verschaften zich toegang door hét openbreken van een raampje. De laden van bureaus weiden open gebroken - en kasten doorzocht.1 De opbrengst van alle moeite was gering: de buit bleek te bestaan uit een doos siga ren *n pakjes sigaretten, j SCHIEDAM In rijn woning aan de Mgr. Notenslaan.is woensdagmiddag plot seling; overleden, de: heer A. van Leeu wen, bekend Schiedams middenstander, die zich actief heeft bewogen op het terrein van de melkhandel-, Hij werd 51 jaar. De heer Van Leeuwen was jarenlang voorzitter van Orfenvde algemene or ganisatie van Schiedamse melkhandela ren en van de r.k,- melkhandelarenver- eniglng St Jan. Hij was, tevens voorzit ter van ds commissie van bijstand voor de melkhandel voor de Beneden-Maas en lid van de commissie tot sanering yan de melkhandel. De begrafenis geschiedt vrijdagmorgen om 10.30 uur yanuit de kerk aan de Mg: Nolensiaxm. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1