'j ad °fl m i Sportverenigingen contact tijdens houden vorst Hal straks voor velen zeer welkom Ds. Couvée reikt prijzen uit bij wedstrijden DOK FORTEX AGENDA drunoft y Jeugdleider M. Verkade gaat in Zeiidingsdieiist Diploma voor 127 jongelui Geslaagd zwemfeest Sportfondsenhad m boekhouder INENTING DE ROTTERDAMMER Tekenend Late drukte in Rehoboth-ulo FORTEX weet raad met elke maat Filinmiddag ODO druk bezocht Drie gewonden bij botsing Afscheid in Ar ent Framzkapel Vrouw gewond bij oversteken Kerstzangavond DclT o üm^mnmrr Kerk-tv uitgeloot Juliana had weinig moeite met Punch Adspirant-koper met auto sloot in Sinterklaasmiddag voor Dilettantjes55 Jeugd onder zestien ook proces-verbaal J. Paalman over kunst in Amerika assistent een gezellige krant Zeelui gooien ruit van slijterij in Noad hield tweede plaats op ranglijst I96f ROTTERDAMMER Pagina MAANDAG 29 NOVEMBER 1965 LH (Van een medewerker) SCHIEDAM Hoe was het kontakt tijdens 'de strenge vorst periode bij de leden van de plaatselijke protestants-christelijke sportverenigingen? Ondervindt men veel hinder van de „winter" en gaat de band verloren? Zal de komst van de sporthal straks in dit opzicht uitkomst bieden? Gaan onze verenigingen in de toekomst wel of geen gebruik maken van de sporthal? Deze en meerdere vragen stelden we zaterdag: aan diverse clubbestuur ders en over de hele linie genomen bleek wel, dat het kontakt binnen verenigingsverband goed bewaard blijft en dat de meeste clubs inder daad van de sporthal gebruik hopen te gaan maken. Natuurlijk spelen diverse faktoren dan een rol, zoals de indeling van de sporthal, de kos ten van het gebruik ervan, de tijden waarop men de sporthal zal kunnen huren, enz. Veldsport Winnaars De namen van de hoogstgeklasseer- den bij de dames en heren zullen Usorden bijgegraveerd in de fraaie kleedt u altijd een klasse beter! FORTEX Gymnastiek Vandaag ks Zaalvoetbal Al met al „boeren" onze ver enigingen dus ook tijdens de wintermaanden best en blijft het kontakt goed bewaard. En dat de sporthal eind april welkom is bleek ook uit de gesprekken, die we met de verenigingsbestuurders hadden. Een bewijs temeer, dat het verenigingsleven in Schiedam niet stil ligt. Sieraden die tikken Geslaagden WILTON-FIJ E NOORD N.V. vraagt, in verband melde uitbreiding van werk zaamheden als gevolg van de fusie met de Bronswerk-groep voor haar Afdeling Hoofd boekhouding TEGEN DIFTERIE •KINKHOEST •TETANUS-KINDERVERLAM MING EN TEGEN POKKEN. Organisatie Aangezocht Uit et St Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM „In Schiedam .het begonnen", aldus kapelaan rh.jM Naastepad, lid van een Liidvertakte, in Schiedam be- tenie familie, waar hvzeif twee nnr heeft gestaan. We lezen het ia zijn öoefc "l'et scharlaken k«i5i 'kapelaan begon met een £2 mne groep mensen waarmee «3 fj; godsdienstoefeningen hield Jet de nadruk op „oefenen". richtj Loms-katholieken verdiepten - %h met elkaar in schriftlezin gen gebeden, gezangen en psal- Iwh De traditie van schriftle- rina'en gezangen is het nobelste M de reformatie aan Rome te Heden heeft", aldus Tom Naas- teoad, de dichter en vnend van j, w'rm Barnard. Dezelfde Tom Naastepad dicht te Gezang 102 uit de proefbundel lat vorige week enkele malen laar de radio ten gehore is ge- bmcht. De melodie is afkomstig mn Calv'jn, de tekst van een fjc kapelaan! Dat kan allemaal m 1965! Het is ook tekenend dat m Oud-Mathenesse, kerkelijk Schiedam en burgerlijk Rotter dam, gisteren op de eerste Ad ventszondag een gezamenluke kerkdienst van rooms-katholie- ken en hervormden werd gehou den. Deze adventsdienst werd opgeluisterd door de beide kerk koren. Ds. C. van der Steen leidde de liturgie, pastoor Vlon der hield de prediking. Er ivas goede belangstelling. aa{( Jatte fcede n lij Eisi. sislj beat. ases. nneii 4 op aas. :n 2j M mei «i Tïi! dtis »?te ïoot. wed eend verd a de SCHIEDAM Ten kantore van Nota- tis Schaberg is de trekking gehouden raar de prijs in de tweede serie van de erlotmg die de financiële commissie mor de bouwplannen van de Hervormde Gemeente organiseert De prijs, een tele visietoestel ter waarde van duizend gul den is gevallen op lot no 2 58 94. De edükkige bezitter of bezitster van dit irinnende lot kan zich melden bij de tfcretaris van de FIBQCO de heer W. v iGaag, Vondellaan 13a, tel. 261687. De loten voor de derde serie, met wéér t® serie prijs van duizend gulden, zijn ij de medewerksters en medewerker» verkrijgbaar evenals bij het secretariaat na giro no. 55850Q. Verder is het ook van belang welke tak van sport men beoefent, want niet alle verenigingen gebruiken een sport veld. Toch waren de antwoorden op onze vragen zo Interessant, dat we een goede kijk krijgen op de situatie bij onze verenigingen. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met het feit, dat we slechts persoonlijke meningen hoorden en dat het dus geen „bestuursbesluiten" Beginnen we bij de clubs, die veld sport beoefenen, dan zijn dat natuurlijk de verenigingen die 's winters het meest hinder ondervinden van de vorstperio den. Neem een club als ODI, dat soms wekenlang niet aan het korfballen toe komt wegens de slechte gesteldheid van de terreinen. We hebben aan ODI- bestuurder B Sleeuwenhoek (die bij ODI reeds de bijnaam van Bas Boter letter kreeg i.v.m. de boterletteraktie) hiernaar gevraagd en kregen te horen, dat ODI het kontakt zo goed mogelijk tracht te bewaren. Men doet dat m aree wooraen (jeref.) zijn toespr de prijsuitreiking 1 strijden van DOK. (Van een medewerker) SCHIEDAM „Grote waardering heb Ik voor het werk dat DOK in onze stad mg doen. Met veel genoegen beb ik dan ook de uitnodiging van uw bestuur, deze avond met u te besluiten, aanvaard". Met deze woorden opende ds. J. Couvée toespraak voorafgaande aan bij de onderlinge wed strijden Dentallen dames en heren hebben bi eraan zaterdagavond deelgenomen in de gymnastiekzaal van de Rehoboth-ULO mh de Tuinlaan. Raasde buiten een krachtige storm, binnen werd m alle rust en stilte uiterst geconcentreerd gewerkt. Nu en dan een ontlading van de tastbare spanning door een spontaan applaus voor getoonde oefeningen. Onder vaardige leiding van een gedeel te der technische staf onder supervisie van de heer A. Herlaar werd het pro gramma op de diverse onderdelen afge werkt, waarbij bleek dat DOK over enkele turners en turnsters beschikt die op een uitstekend niveau stijlvolle oefe ningen kunnen opbouwen en uitvoeren. De wedstrijden bestonden voor de dames uit: ringen, brug, lange mat, evenwichtsbalk en paardspringen. Bij de heren: ringen (stilhangend), brug, rek stok, lange mat en paardspringen. De jury werd gevormd door enkele oudgedienden, de heren J. van Noort- wijk, K. J. Tanis, J. Bouman, het echt paar Dorp-van 't Hof uit Pijnacker, en de beer P, Zwaneveld 3de jaars-leerling van de Chr. Academie voor Lich, Op voeding te Arnhem. Aan de hand van waarderingstabellen werd de zwaarte der oefening vastge steld, verder werd de uitvoering en beheersing van de getoonde oefenstof naar waarde bepaald. Eerst over half twaalf was het zover dat ds. Couvée de prijswinnaars bekend ken maken. Voordien had de voorzitter van DOK, de heer B, van Dam, dank gebracht aan alle medewerkers. „II zult zich misschien afvragen wat doet een dominee hier, temidden van gymnasten. Ik heb groot respect voor wat in uw vereniging wordt gedaan. Nameljjk het in teamverband spelender wijs aanleren van bewegingsvaardig- heid. Onmisbaar voor een goede har monie tussen de geest en het lichaam, de totale mens", aldus ds. Couvée. Jtl KORTE HOOGSTRAAT 1T TEL «151 - V1AARDINGEN de hervormde Jeugdraad schonk bi] het 50-jarig beker die aan DOK jubileum. Deze beker heeft een plaats gekre gen in de prijzenkast in gebouw de Jeugdhaven, het vergadercentrum van DOK. Ook deze prijzenkast is een jubileumgeschenk van de Chr. Sport Federatie Schiedam. Een kleinere beker werd voor de eerste prijswinnaars een blijvend aandenken, alsmede een diploma en cadeaubon die ook de overige win naars ten deel viel. Mevr. J. Herlaar-Winkelman werd eerste bij de dames eerste graad met 107,9 punten; tweede mej. E. van Ravens met 104JS pnt, derde mej. G. Groenewegen, 98,S pnt. In de tweede graad 1. Y. Bezemer met 80,3 pnt, 2. R. van Dam met 78,9 pnt, 3. M. v. d. Knaap met 69 ,2 pnt. Dames derde graad: 1. mej. A. Leemvenstein, 2. mej. J. Duifhuizen, 3. mevr. A. Vmk. Bij de heren werd Aat van Tilborg no. 1 met 112,4 pnt in de eerste graad, gevolgd door Kees Noomen met 105 pnt,_ derde werd Carel van Hartings- vela. Tweede graad: 1. J. Dirksen. Derde graad: 1. B. van Dam, 2. R. Brouwer, 3. D. v. d. Zwan. deze "periode met het vieren van het Sinterklaasfeest, zoals zaterdag voor de jeugdige leden en w januari 1966 wordt de jaarvergadering gevolgd door een feestavond voor de oudere leden. De leden bewaren het kontakt ook door het voeren van akties, zoals koffie, boterletters, oud-papier, enz. Helaas blijkt daarbij, dat sommige leden het wel geloven en vooral van de zijde der ouders verwacht het ODI-bestuur vol doende medewerking en. vooral inzicht, dat dezie akties nodig zijn. ODI moet immers een bedrag van 6000 bijeenbrengen om straks mee te kannen betalen In de kosten voor de nieuwe kantine en kleedlokalen op Har- ga. Het ziet er overigens wel naar uit, dat men daarin zal slagen, maar dan mag de aktlviteit niet verslappen. Verder blijft de band bestendigd door spelregelavonden en doordat de leden ook een bezoek aan de kantme op Harga brengen, ook al heeft HBSS daar ook de kontaktbij eenkomsten. Die spelregelavonden worden thuis gegeven en intussen zal een plattegrond van een korfbalveld gemaakt worden waardoor ihet spelregelonderricht interessanter zal worden en begrijpelijk toegelicht. t De turnverenigingen hebben hun win- terprogramma uiteraard zo gepland, dat men niet al te veel afhankelijk is van het groene veld. ODO zocht het zaterdag middag in zaal Irene, Juliana zocht ook de turnzaal op (ook al was dat voor volleybal). Ammo uit Kethel komt straks met de onderlinge wedstrijden en vaar- digheidsproeven voor de dag en DOK was daar zaterdagavond ai mee bezig. Toch zijn deze vier plaatselijke chr. gymnastiekvereniging afhankelijk van de weersomstandigheden. Men houdt regel matig demonstratiemarsen en verder neemt men meer dan eens deel aan massale bijeenkomsten m onze stad. Juliana had zaterdagavond juist een 3—0 zege op Punch achter de rug, toen mevrouw N. Soeters-Scheurkogel ons vertelde, dat Juliana wekelijks in de diverse zalen de band binnen de vereni ging hecht houdt. Zo komt deze week voor de kinderen het Sintnicolaasfeest. Intussen is onlangs ook een drum band bij Juliana opgericht en er zijn reeds 18 leden, die wekelijks o.l.v. de heer C. v.d. Marei uit Vldardingen oefenen. Wat het gebruik van de sporthal be treft, heeft Juliana momenteel geen hoge verwachtingen en grote wensen. Men is tevreden met de huidige zaalindeling en vooral de zaal aan de Thomas a Kem- pisstraat is erg gezellig en houdt de zaak intiem. Zolang de situatie ongewijzigd blijft hoopt men te blijven in de zalen waar men nu zit en zal het huren v sporthal vrijwel zeker met nodig zijn. Tenzij natuurlijk voor festiviteiten, maar dat is een zaak aparat Dat geldt ook voor Animo dat tevreden is met het gebruik van het lokaal van de Kdh, Julian aschöol in Kethel err mogeüjk alleen bij grote'ultvoeringenCde heer P. H. Kegel is behalve bestuurslid van Animo ook secretaris van het Zuiderge west van het KNCGV) en demonstraties. Het is niet uitgesloten dat Animo in de toekomst nog eens gebruik zal maken van de sporthal. Dat hangt voor een groot deel af van de mogelijkheden, aldus de heer Kegel, die daarbij vooral denkt aan het plaatsen van de benodigde SaBïïZpAM Het Gersto Jierenteam van Juliana heeft aan liet Delftse Punch geen al te lastige tegenstander gehad Zij stonden hun tegenstanders geen enkele set toe. De eerste en de tweede set werden met ruira verschil, t.w. met 15-8, gewonnen. De Schiedammers waren op leder spelen derdeel heter. Vooral de pass foleek, in tegenstelling tot vroeger, uitstekend ver zorgd. Slechts in de derde eet Stonden de bezoekers Oange tijd goed partij geven omdat de Jtiliana-spelers het wat kalmer aan gingen doen. De strijd ging gelijk op tot Bi—il2 maar toen drukte Juliana definitief door. Een paar flitsende aanvallen brachten de stand op 15—42 Dank zij des» 3—0 overwinning blijver, de Schiedammers bij d« koplopers behoren met een achterstand van slechts 2 punten op de leider. In de wedstrijd Juiiana-2 tegen AMVJ/ KLVC-2 was het krachtsverschil zo mogelijk nog groter. Juliana won de eerste set met 15- 5. kreeg in de 2e set even een terugslag maar won desondanks met 15-11 en stond in de 3e set de tegenstander zei fa niet meer dan 4 punten toe. Juliana -2 blijft door deze zege tweede in het algemeen klassement. Voor het 4e herenteam was het een minder prettige week. Deze ploeg kwam 2x in het veld maar verloor belde keren met 3-0. Jongens-A deed het beter en klopte Spivo met 15—2, 15—6 en 15—7. Ook het eerstte melsiesteam zorgde voor «en leuk resultaat Dit ploegje bleek duidelijk de meerdere van S.V.C. ad.-A, De setstanderen waren 15—5, 15—12, 15—Meisjes-B tenslotte gaf goede partij msar kon niet verhinderen dat <DKL-a met 3—1 won. Suraum Corda: Jaarvergadering ss.v. Demos, 20. Irene: KNMTP, bloemschikken, 20; Musis Sacrum: Bejaardenmiddag Wil ton Feijenoord, 1330; Sursum Corda: St. Nicolaasaivond damesreisvereruging, DVO, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- damse redactie Lange Kerkstraat 28, tel. 263954 (b.gg.) 115588, toestel 52, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangele genheden 01898-6619). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zwaenhef- straat 139, tel 152400. Apotheek: Gouka, Groenelaan 127, tel. 263035. toestellen bij een massale bijeenkomst. Kan men geen redelijk aantal toestellen aanbrengen, dan heeft het weini gzin de sportzaal te huren. Rest nog de voetbalclubs. PPSC be steedt de vrije zaterdagen. Xdoor algehele afgelasting) nog met regelmatig met het organiseren van kontaktmiddagen, snaar wanneer te voren bekend is dat het gehele programma afgelast Is, dan wor den todh veelal in De Bron gezéllige middagen georganiseerd. Aldus bewaart PPSC het kontakt Wat het gebruik van de sporthal betreft vertelde gemeenteraadslid en trouwe ppsc-medewerker BH. Collé (bij PPSC gewoon Ef), dat wellicht zaalvoetbal mogelijk is in de sporthal. Wanneer directeur Cor Bolmers een aantrekkelijk programma weet vat te stellen (bijv. zaterdag- tegen zondag amateurs) dan zal zaalvoetbal best aantrekken mi rendabel genaakt kun nen worden. Zo denkt ook HBSS-sekretaris G.KA. de Geus er over. HBSS en PPSC nemen regelmatig deel aan de zaalvoetbalcompe- tities, die ons dagblad organiseerde en ook HBSS voelt veel voor zaalvoetbal wedstrijden in de sporthal, mist finan cieel mogelijk. Wat het bewaren van de onderlinge band bij HBSS betreft: dat dit wel goed, aldus Bep de Geus. Nagenoeg iedere zaterdag is de nieuwe kantine open en daarnaast zijn er meerdere k ontaktbij eenkomsten. Woensdagmid dag om drie uur bijv. komt Sint Nicolaas voor de HBSS-kleintjes en in december volgt ook voor de oudere leden een speciale kontaktbij eenkomst. Dat kontakt blijft ook bewaard zij het in kleinere kring door de bouwwerkzaamheden, want deze week hoopt men de puien van de kleedloka len te stellen. In maart wil men alles klaar hebben. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vrijdagnacht werd de politie gewaarschuwd dat er op de Schiedamseweg naast de zich aldaar be vindende consumptietent een bestelauto in de sloot lag. Het bleek dat de eigenaar, L. J. C, v. d. W. uit Den Haag, bezig was geweest met het verkope van het voertuig, doch de adspirant-koper had pech gehad met het proberen van zijn koopje en was ermee in de sloot gereden, waarna hij de auto had laten liggen. Nadat de auto uit de' sloot was gehaald, heeft de zoon van de- eigenaar de auto weggehaald. In de nacht van vrijdag op zaterdag bracht de politie naar. het hoofdbureau -aan- de Lange Nieuwstrsafdë 38-jarige autobestuurder 'JI S. S. -uit' Rotterdam. Hij was kennelijk onder invloed, bij het nemen van een bocht op de Lorentzlaan tegen een verkeerspaal aangereden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Jeugd Toneelvereniging De Dilettantjes hield zaterdagmiddag in het gebouw Tivoli voor tweehonderdvijftig kinderen een St. Nicolaasmiddag, die werd geopend door de secretaris, en heer J. B. H. Beinlng. Het jeugdige publiek zong al gauw een aantal Sinterklaasversjes onder leiding van Dickie Verschoor. Onder regie van mevrouw R. Dett- meyer-Kamp werd door de kleine toneel spelers een aardig toneelspel opgevoerd. Bij de ontknoping verscheen de Sint met twee Zwarte Pieten ten tonele, waarna verschillende Dilettantjes een versje zon gen of declameerden. De secretaris deel de op deze middag nog mee, dat het 12)4 jarig bestaan eind februari voor leden en donateurs zal worden gevierd. Natuurlijk weisen de kinderen in de pauze getrac- teend en kregen ze tot slot een verrassing bij het naar huisgaan. burcerlÏÏke stand SCHIEDAM Geboren: Jacobus C. z v. H J. Meijster en A C Bos, Rudolf z v. F. Ouwen-dijk en N. G Tettelaar, Éa dv. L.W. B. Springer en J. Bakkers, Johannes P. ff. z.v. J jE,N. de Kuyper en MiB. Bakkes, Theodora J M. d.v. G van Gogh C M. L Rensman Monique dv. F. Veldhoven en H Erkers Overlden: Jff. M. van Til, oud 3 jaar, P. Spelt, 18. (Van een medewerker) SCHIEDAM De christelijke gymnas tiek vereniging, ODO heeft er reeds een Smt-Nicolaasfeest opzitten. Het bestuur verzorgde zaterdag in gebouw Irene een filmmiddag voor de leden en ook niet- leden waren welkom. In totaal hebben ongeveer 75 kinderen hiervan geprofiteerd en zij werden ver rast door de komst ven de Sint in eigen persoon, vergezeld van twee zwarte Pie ten. Bij de aanvang was door de heer K. Kapteijn in zijn openingswoord aange kondigd, dat Sinterklaas niet kon komen, zodat dit een dubbele verrassing voor de kinderen was. Tevoren werden films van Stan Laurel en Olivier Hardy en van Popey ver toond. Tijdens de pauze ontvingen de kinderen een traktatie. Dat de Sinterklaasliedjes nog lang niet uit de tijd zijn hebben de aanwezigen bewezen, want uit volle borst zongen zij bet ene na het andere lied. De voorzitter van ODO, de heer J. C, Brand sprak een slotwoord op de geslaagde en druk bezochte kindermiddag. 6 eis van een dameshorloge is, dat het. behalve pröcösch, ook een streling voor het oog moet zijn Deze kombinatie vindt Tj zeker bij Bruncht Met gouden armband reeds va. f 217.5G In de bekende merken WINKELCENTRUM - BINNENWEG 45 TELEFOON H.66.15 - RflTTERGAM, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zaterdagavond botste de achttienjarige bankwerker D. A. M. «d de Burgemeester Honneriage Grethe- laan met zijn personenauto tegen een •tilstaande vrachtwagen. De autobestuur der kreeg een hersenschudding en liep een shock op. Zij broer, de zeventienja rige C. J. A. M., en de negentienjarige mejuffrouw B. T. uit Rotterdam kregen eveneens een hersenschudding en snij- wonden. De GGD bracht het drietal naar de Dr. Noletshcbting. Na de behandeling kon M. naar huis terugkeren. De botsing is vermoedelijk ontstaan door het slechte uitzicht, yer- oorzaakt door zware slagregens. De storm veroorzaakte zaterdagavond op verscheidene plaatsen schade. Bij het bloemenmagazijn van de Firma D, J. van Vooren aan de Rotterdamse dijk sloeg de wind een raam uit het kozijn. Twee schoorstenen van een pand aan de Nic. Beetsstraat 6 vielen om en kwamen terecht op het dak van de bakkerij van de heer L. v. d. Akker. De schade bedraagt ongeveer vijfhonderd den. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Jeugdige verkeersover- treders onder de 16 jaar krijgen volgens een recente wijziging in het wetboek van strafrecht voortaan een proces-verbaal Zij zullen dan met hun ouders voor de wees niet de organisator, maar houd ook kantonrechter moeten verschijnen. I de preek. Ik noem het geen toespraak. Ik (Van een onzer verslaggeefsters) Maarten Verkade verlaat Schiedam. Zondagmorgen nam hij afscheid van ,,zijn' 'jeugd, de jongelui van de jeugd- kerk Arent Franszkapel. Deze jeugdkerk is een schakel tussen de zondagsschool en de .grote" kerkdienst. Ruim twaalf jaren geleden kreeg de heer Verkade van wijkgemeente V de opdracht diensten van de jeugdkerk te gaan leiden. We startten in het lokaal van de Stephensonstraat op 11 januari 1953, zegt hij. „Het gekke is, dat ik er helemaal niets voor voelde. De ouders moeten zich van de godsdienstige opvoe ding niet af maken door hun kinderen ergens héén te sturen. Zij moeten deze opvoeding allereerst zelf ter hand ne men. Er zou in de gezinnen hardop uit de Bijbel moeten worden gelezen en gebe den, samen met de kinderen Kinderen horen ook in de .grote" kerkdienst! Ik ben wel eens jaloers, als ik vanuit mijn flat in de Nolenslaan hele gezinnen naar de Magnalfe Oerkerk zie trekken. Waarom ik het dan wél deed? Wel, de gemeenten is het zout der aarde, een stad op een berg. Het is een voorrecht tot de gemeente te behoren. Dat aan de jonge ren mee geven in de tijd dat ze en moeilijke fase van hun leven doormaken, was een heerlijke taak." De jeugdkerk heet Arent Franszkapel naar de man die in 1565 reeds het evangelie in de Grote Kerk verkondigde. De diensten werden later gehouden in de aula van de Kohnstammschool op het Lorenzplem. „Nee, ik was geen kerke- raadslid. Het was wél een officiële kerk dienst. In iedere dienst is een ouderling en diaken-van-dienst aanwezig, anders gaat de jeugdkerk niet door. Zes maal per jaar gaa'. een predikant voor. Het was opdracht van de kerkeraad: SCHIEDAM - De heer J.Paalman, directeur van het Stedelijk Museum, za morgenavond (dinsdag) in de aula van het museum eèn-lezing houden over zijn bezoek aan verschillende musea in Wash ington en New York. Het accent van de lezing zal vallen op de nieuwe stromin gen m de Amerikaanse kunst en de presentatie van collecties in de musea. Het gesprokene zal worden gecomple teerd met vertoningen van dia's en -film* De avond begint om 20.00 uur. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij het oversteken van het rijwielpad werd zondagavond op de Rotterdamsadijk nabij de Singel de 64- jarige voetgangster mevrouw J. G. -B. aangereden door een bromfiets, bestuurd door de zeventienjarige V. J. G. uit Vlaardingen, Met een hersenschudding en verwondingen in het gelaat en aan de rechter onderarm werd zij door de GGD naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. Omdat hij tijdens het rijedn een «igaret opstak, raakte in de nacht v-an zaterdag op zondag de 20-jarige chauf feur L. C. uit Rotterdam de macht "over het stuur kwijt en botste hij op het Rubensplein tegen een verkeerspaal op de rotonde. De paal werd verbogen en de voorzijde Van de auto ernstig beschadigd Dezelfde nacht kwam de autobestuur der zelf op het hoofdbureau van politie aan de Lange Nieuwstraat zijn ongeval melden. SCHIEDAM,In een tot de laatste plaats bezet Sportfondsenbad hebben 127 jeugdige Schiedananertjes zaterdag een KNZB-diplcma behaald bij de Schiedamse Vrij willige Brigade tot het redden van drenkelingen. Het aantal dit jaar uitgereikte diploma's kwam hiermee op 348, maar er volgen nog examens op 15" en 22 december. Brigadeleden gaven een demonstratie reddend zwemmen. Ook werd een in teressante demonstratie met de duik- kabme uitgevoerd. Hierin hamen twee jeugdleden, Loes Breedveld en Martin de Reuver, plaats. De kabine bleef ruim acht minuten onder -water. Secretaris Koopmanschap hield met het tweetal contact door middel van een mi crofoon en gaf intussen een uiteenzetting waarin tot uiting kwam dat men een te water geraakte auto nog een redelijke kans maakt op tijdelijke redding. Na acht minuten gingen Luci Woutersen en Freerk Kars te water om het tweetal uit de kabine te bevrijden. De zeventigjarige mevrouw F. W. van Os-Groenewegen demonstreerde vervol gens enkele zwemslagen en bewees daar mee dat men ook op oudere leeftijd nog kan leren zwemmen. Herman Bouman en K&rel van Bemmel oogstten ten slotte, als clown verkleed, daverende lachsalvo's met hun potsierlijke sprongen en grim- massen. De officials mejuffrouw G. Keijzer en de heer A. T. Keijzer en de heer A. van Waas, zwemleraar hts de SRB, namen de examens ai. Voor Zwemproef slaagden: Gretha var. Buren, Ted Hol], Koos Bnhjn, Hans Wetstepn, Wim van Hoof, Etly Jasper, Willy Vijfwinkel. Ans Rebers, George Schrumpf. Chris Hanndt, Hans Lepalr. Greta Dekker, Kees Goudappel, Laura Plek. Bertua van der Harg, Kien, Kouwenhoven. Anjo van der Mast. Lla Schmltt, Hernia Witte, Ronny Wetsteen, Rita van der Jagt, Mar) a Lansbergen, Lenie Lieberik. Peter de Jong, Nellie Petersen. Ans Maissan. Rob Kruijsse, Betty Broersma, Anneke van der Leije, SCHIEDAM Deze zal o.a.worden belast met werkzaamhe den verband houdende met hef rekening-cou rant-verkeer tussen de werkmaatschappijen en met een gedeelte van de crediteuren-admini stratie. Vereisten: (M)ULO of gelijkwaardige opleiding Praktijkdipicma boekhouden Leeftijd niet ouder don 25 jaar Sol licitatie te richten aan bovengenoemde maatschap pij, postbus 22 te Schiedam. Voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk onderhoud kunt U zich ook telefonisch met ons inverbindingstellen:telefoon (010) 269200, toestel 3072. Op donderdag Z december 1S65 van 130—2.— uur nm. zal er ten huize van de Vlaardingse artsen gelegenheid wnrden gegeven voor kosteloze inenting tegen pokken voor kinderen, die de leeftijd van twee Jaar nog niet hebben bereikt; tegen difterie - kinkhoest - tetanus - kinderverlamming voor geborenen in 1960 of later. Aan kinderen, die een half jaar geleden driemaal werden lngeent tegen difterie - kinkhoest - tetanus - kinderver lamming, moet nog een vierde Injectie worden gegeven om de verkregen Immuniteit voor een aantal jaten te besten digen. Men kan zich zonder voorafgaande aanmelding ver voegen bij de hulsarts, waarbij het oranje inentingsboekje moet worden overgelegd. Ouders, die hun kinderen geboren in 1960 en 1961 volledig lieten inenten tegen, difterie - kinkhoest - tetanus en tegen kinderverlamming, worden er aan herinnerd, dat deze kinderen nu voor een herinenting in aanmerking komen. Hierdoor wordt de immuniteit weer verlengd. Deze herin enting vindt plaats door gebruik van een gemengd vaccin tegen de genoemde ziekten. Door de huisarts zal bon 5 uit het oranje mentingsboekje worden ingenomen. JKEN GOEDE SFEER TOOR ADVERTENTIES! Henme van Hoof. Tonny Bijl. Albert May, Johnny Huët, Marietta Braakhuis, José Schulze, Abraham Witherg, Yvonne van Dijk, Wan Mulder, Willy Sart», Jacobus Maastricht, Joke Salari, Carla Vermeijden, Ronny van der Touw, Nanny Bons, Tin- neke van der Harg, Emmy Hoffman. Peter Groeneweg, Mary Volk, Marianne van der Kuil, Ingrió Corvelein, Marianne Bezemer, Heimie Sonueveïd. Johnny Dekker, Hennie Verhooeckx. Nelleke Vendeibos. Cor Brók- llng, Eüy Roos, Hans Bons, Nelke van der Vliet. Preddy Meerhof, Ansje Frersksen. Lia Brussé, Leen de Baat, Gerda Panis, Aagje Ostermeljer, Ans Crone. Martin van Westen, Berry de Baay, Berrie van Gtondelle, Rudie van Beek, Corrie Metz, Gonr.y van Dijk, Karei van der Berg, Marietje Jansen, Jan Heus en Carla Onderdeiinden. Voor het examen Diploma Geoefend Zwemmer slaagden: Henny de Veld, Martine van Noort, Dinie van Aken, Babs Esbach, Anke Boers, Anita Vermeijden, Ttené Sakko, Bené Klaassen, Marianne Hettinga. Adri Harte, Jan de Bruin, Kees Bosdijk, Ruud van de Mee berg, Nelly Krabbendam, Basje van Oor schot, Margriet de Mos, Nicoline van Stra ten, Ferdinand Versteeg, Coen Sengere, Corry Janse, Maija de Vries, Marijke Els- hout, José Feelders, Herman Schouwenburg, Diek Sprong, Ineke Kramers, Rob van Brekel, Paulus Nesse, Heieen de Mos, Bené van der Klink, Wim van Duijn, Sjaak van der ZouwenJoke Akkerman, Helma Pot hof, Come Hertog, Lla Vermeulen, Eily van Eek, Ria Degenaar, Elly Meulstee, Anja Steenbergen, Robert Vermeulen. Rudo van Leeuwaarden, Peter Vooys, Peter HUz, Betty van Veen, Paul van Stralen, Wlnrivan der Heijden, Kitty van Heijst cn Ad de Mos. SCHIEDAM Woensdag 15 december wordt in de Grote of Sintjanskerk een advents- en kerstzangavond gehouden. De kerk zal verwarmd worden en de toe gang is vrij. Medewerking verlenen het Schiedams Christelijk Mannenkoor oXv, de dirigent, J, van der Ree. het kerkkoor van de Grote Kerk onder leiding van de cantor-organist Jaeq. P. Bekkers en d« Christelijke muziekvereniging „Harpt Davids" onder leiding van haar directeus A. L. Glotzbach. De avond vangt aan oa 80.00 uur. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zaterdagavond verzocht de fülaanhoudster van de slijterij aan de Lange Kerkstraat - Hoek Broersveld de politie om assistentie, omdat twee jeug dige opvarenden voor het Noorse m.s. Osthav, liggende aan de werf De Nieuwe Waterweg, een spiegelruit ter grootte van 150 bij 320 centimeter van haar slijterij hadden ingegooid. De heer A. J. T. wist beide zeelieden, die onder invloed verkeerden, op he Broersveld zolang vast te houden totdat de politie was gearriveerd. Deze nam beide jongelui mee naar het bureau aan de Lange Nieuwstraat. SCHIEDAM NOAD dat zelf de afge lopen week niet behoefde te spelen, is op de tweeda plaats van de ranglijst gebjeveu. Treffers 2 dat deze positie ln had kunnen nemen verloor onverwachts van Gossima 2 cn bo«kte hiermee zijn eerste nederlaag Het Rotterdamse 21 Up blijft aan de leiding maar moet voor de eerste helft van de competitie met nog twee belagers af zien te rekenen en dat zijn N.O.A.D. en Treffers 2. N DAJ. moet eerst op 11 december Gossima 3 uit Voorburg nog ln de Beurs ontmoeten en sluit de eerste helft van de competitie af met de uitwedstrijd ln het afeltenniscentrum te Rotterdam tegen 21 Up. De stand is op het moment (achtereenvol gens aantallen gespeelde wedstrijden en. behaalde punten) 21 Up 1 6 11. N.OAD. 8 9, Treffer» 2 6 8, DJD.C. 16 8, T.O.V, 6 8, Germinal 1 T 6, Gossima 2 7 8, Elan 2 6 8, Favoriet 16 8. Uit de uitslagen blijkt tevens dat N O.AD de enige Is die een 10—0 zege heeft behaald op Elan 2 en dat de enige nederlaag die T.O.V. heeft geleden van N.OA.D. afkomstig is. T.O.V. daarentegen is tot nu toe het enige team dat 21 Up een'puntje heeft afgesnoept spreek niet met anakdotes of populaire verhaaltjes, of zo. Je hoeft heus niet met vrome smoesjes aan te komen bij de 13- jarige, die zegt het midden in je ge zicht. Ik ben er zó van verrukt dat het me heel wat kost om het neer te leggen De jeugdkerk staat onder een bestma van vijf leden. Zij houden zelf de collecte, die ze afdragen aan de diaken van dienst. Zij maken het rooster op, en maken de aula gereed voor de dienst. Een aparte liturgie vraagt u? Nee, litur gie bedrijven daar houd ik niet van. Het is vaak meer een mooi vinden wat anderen doen, zonder dat men weet hoe dat elders gegroeid is. In de jeugdkerk hebben we tijden van zeer grote bloei meegemaakt. Vooral toen wij nog in de Oosterstraat woonden en de jongelui vaak kwamen oplopen om wat na te praten, of zo maar een kopje koffie kwam balen We hadden diensten die wel door honderd jongeren werden bezocht. Velen van hen hadden ouders, die zélf de kerk niet bezochten. Als je dan in de Grote Kerk die jongelui weer terugzag, was dat een grote vreugde voor me. Het probleem van de jeugdkerk is de overgang naar de grote gemeente." Sinds 15 september werkt Maarten Verkade als dlslrictssecretaris van de zending voor de provincies Groningen, Friesland en Drente, Een enorm district, Waar hij voorlopig bezig js het met kennismaken met predikanten en kerke raden. De heer Verkade woont op kamers ia Assen, en tijdens ons gesprek in zijn woonkamer had hij zijn kleine mollige dochter van een paar maanden op schoot en de zoon van drie aan zijn knie staan. Papa was een weekend thuis, en dat was feest! Het huis in Roden in de kop vaa Drente wordt klaar gemaakt en de fami lie Verkade hoopt, mogelijk dit jaar nog, te vertrekken. Ds. A. Hoffman zal zijn dochter, schoonzoon en de kleinkinderen missen. Maar, zei hij ons, ze hebben daar meer buitenlicht en speelruimte dan in Schiedam, en dat gunik ze graag" Heeft de heer Verkade gesolliciteerd naar Oegstgeest? „Nee, ik ben aangezocht voor dit werk", vertelt hij. Eerder was hij werkzaam bij het Consultatiebureau alcoholisme. Ach, je groeit in dit werk, lacht hij en hij knuffelt zijn dochter. Vroeger was ik lid van de Jonge Kerk, voorzitter van de Jeugddienstcommissie, Werker in de CJMV en voor Liefde en Vrede in Vlaardingen. Ik heb aarzelend ■ja" gezegd. Maar ik moet zeggen, dat het heel verfrissend is te weten en uit te dragen, dat de gemeente van Jezus Christus de hele wereld omspant. Je in het werk van de zending verdie pen, daarover te spreken, op gemeente avonden, al gaat dat over het zaaien van spercieboontjes of de lectuuracties in Afrika, doet je de rijkdom, van de Heer beseffen. En dadrom afscheid in Schie dam, want het werk is overal! De heer Verkade is gehecht aan Schie dam, het oude Schiedam in. het bijzonder waar zijn familie al jaren woont Hij houdt van Piet Paaltjes, en huivert tegelijk van de tragiek m het leven van deze vrijzinnige Hervormde predikant Francois Haverschmidt. „U moet het boekje eens lezen: de domenee en zijn worgengel" zegt hij met klem. Zijn blik glijdt langs de grote boekenkast die een hele want vult en waarin actuele pockets en zware lectuur broederlijk naast elkaar staan. In de hal op de kast staat een .Mozes", aan de muur Luther: aan die man heb ik mijn naam en nog veel méér te danken" wijst de heer Ver kade. Mevrouw, die onderwijzeres wag; helpt onderwijl de kinderen naar bed en glimlacht wijs. Zij is -de rustige achter grond waartegen het onstuimige leven van haar man zich afspeelt, Ook zij zal Schiedam missen. Voor het vertrek heb ben ze heel wat mooie dia's van Schie dam geschoten en ln het hoge noorden zuilen die straks vast en zeker nog dikwijls worden bekeken en de nodige herinneringen worden opgehaald. Wie de opvolger van de jeugdkerk- leiding wordt? Dat is een zaak van de kerkeraad, zegt Maarten Verkade! MAANDAG 29 NOVEMBER 1915 Een productieve geit. Een hoer, die 50 L. beunen en een geit te koop had, zond ter opname de volgende adver tentie* TE KOOP: Een mooie geit, gevende daags 6 L. melk en 59 L, brui ne boontjes. Zat Joffre aftreden? De Parïjsthe correspondent van de JN'alionallidende"; van Kopenhagen, maakt gewag van Xet gerucht, dat Joffre bestemd is om voor- zifter van den .oorlogsraad der Entente te worden en dus zal aftreden als opper- c bevelhebber vta het Fransche leger. Als opvolger worden genoemd de 'generaals Fock en Detain, Ki&< -t.y

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1