voor mr nen ROTTERDAM form meubelen Trudy Drescher met werken hij Wiegman Twee bokken aan 't werk bij lichten van Evenaar Hotel Rijnmond aanwinst voor Horeca-seetor Hopperzuiger gaat te water Sportiviteiten in Schiedam Opmerkelijke expositie Stond patrijspoort open FORTEX Aweet raad met elke maat Zeelui vierden oude iaar Donderdag officiële opening DrÜoReriUxmntrr Rotterdam uitsluitend verkrijgbaar fbkkelman De Stam Beide eerste teams SVC zegevierden TSF herstelt zich in t af eltennisstr i j d ,n BEr jrotterdammek pagina 3 DINSDAG 30 NOVEMBER 1963 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Riant en royaal wacht de villa aan de Arij Prins laan hoek Julianalaan op de komst van de familie Marijnen. Zoals wij reeds vorige week hebben ge meld heeft mr. V. G. M. Marijnen, voorzitter van de Rijnmondraad, dit markante pand onlangs voor eigen bewoning aangekocht. Nwe Binnenweg 288-294 Mariniersweg 39-47 afdeling Windsor en Oud-Hollands: Meent 7a Tekeningen kleedt u altijd een klasse beter! Fortex •>n rrurnen en daaeliiks ^OTTERDAM Weena 10 (Hilton Motel?- AMSTERDAM: Rok in 120 V/ Filiaal Hilton Hotel (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij de werf Gusto zal vrijdagmiddag een nieuwe sleephopper- zuigerte water worden gelaten. Het vaar tuig is bij Gusto Gebouwd voor rekening van de China National Machinery atti Export Corporation te Peking. In aanwezigheid van de heer Li-en- chou, charge d'affaires van de Chinese volksrepubliek, zal mevrouw J. F. Bax- Sehreiner. echtgenote van eer, der direc teuren van de werf „De Klop" van de Internationale Handels Combinatie Hol land de doopplechtigheid verrichten. Het schip is een zeewaardig bagger- vaartuig van honderd meter lang, dat al varende de te verzetten grond opzuigt met twee zuigbuizen. De hopperzuiger biedt accommodatie aan 55 man perso neel. O In de nacht van zondag op maandag was het verzamelgebouw Zuid het doel punt van een inbreker. Bij een zaak in ijzerwaren en gereedschap verdwenen wat gebruiksvoorwerpen en enig gereed schap. (Van een medewerker) O SCHIEDAM Woensdagmiddag om drie uur organiseert HBSS in de nieuwe kantine op Harga een Sint Nicolaasmid- dag voor de kinderen van de leden. De Sint zelf hoopt in eigen persoon aanwe zig te zijn. Vrijdagavond vertrekt de oud-voorzit ter van PPSC, Martien Koovman voor enkele maanden naar het buitenland. Hij brengt daar een bezoek aan zijn kinde ren, zoals we enige tijd geleden reeds meldden. Het vliegtuig vertrekt om 18.00 uur vanaf Zestienhoven en verscheidene PPSC-leden zijn van plan om hall zes op Zestienhoven te zijn om zo hun ere voorzitter Kooyman een goede reis toe te wuiven. Het Schooltaleltennistoumooi zal ook dit jaar weer worden gehouden en wel tijdens de kerstvakantie. Op maandag 27 en dinsdag 28 december wordt dit tradi tionele tournooi gehouden. Inschrijving en deelname Is mogelijk voor jongens en meisjes die een Schiedamse school be zoeken boven het g.l.o. De inschrijving geschiedt via de school. Mochten er scholen zijn waar inschrijving niet moge lijk is. dan kan men zich wenden tot de heer J. D. Degreef, Vlaardingerdijk 344, tel. 263462; J. Th. Clazing, Troelstralaan 21, tel. 263692; W. A. de Raay, Laurens Costerstraat 31b, tel. 265848. Op dinsdag 8 december worden bij Animo in Kethel de vaardigheidsproeven afgelegd door,de jeugdleden van 10-16 jaar. Zaterdag 11 december volgen dan de onderlinge wedstrijden voor dames en heren. O De koffie-actie loopt bij ODI ten einde. De heer B. Sleeuwenhoek heeft nog enkele 2-kiloblikken die nog aan de man gebracht moeten worden (prijs 12.50). Adres: Oranjestraat 29. Het aan tal boterletters dat ODI t.g.v. de vijfde december heeft verkocht is thans dicht bij de 600 gekomen. O Ook HBSS voert een boierletter-actie en de heren voetballers verkochten er tot en met maandagavond zo'n kleine 300. Woensdagavond organiseert HBSS (na de Sinterklaasmiddag voor de kinderen) een klaverjasconcours met gratis deelname. Dit alles in de kantine op Harga. De witte villa is in 1931 gebouwd naar een ontwerp van het toenmalige architectenbureau Brinkman en Van der Vlugt te Rotterdam. Opdracht gever was de heer M. de Bruijn, die 53 jaar lang directeur van de. N.V. Van Nelle was. In 1931 verwisselde deze zijn woning aan de Rotterdamse Spoorsingel voor de villa. Toen de nu overleden heer De Bruyn vier jaar geleden naar Woer den vertrok, verkocht hij zijn huis aan de heer II. Melchers, die tot zolang aan de Holyweg in Vlaardin- gen had gewoond. De heer Melchers is verleden jaar overleden en me vrouw Melchers is de huidige, be woonster. Het huis heeft alleen reeds gelijk vloers vier grote kamérs. Op de twee de etage bevindt zich een royale bil jartkamer.' Na de benoeming van mr. Marijnen tot voorzitter van het nieuwe .bestuurs lichaam liet JhetvKoonpiobleem zich aanvankelijwgJgjPg aanzien, maar met deze aankooÏTln het fraaiste deel van de tweede Rijnmondstad is een zeer geschikte oplossing tot stand ge komen. De familie Marijnen is voorne mens omstreeks volgend jaar mei naar Schiedam te verhuizen. de kop, de vorm van de ogen en oogkassen, is vervuld van de verbijste ring en verwondering; zij ervaart bij het denken en dromen van haar moeder. Het portret van haar broertje is gesi tueerd in een ruimte. De figuur dirigeert als het ware de brokken ruimte, die de tekenres abakent. Prachtig heeft zij de armen en handen expressie gegeven. De manier waarop zij de handen heeft behandeld accentueert de belde helften van het gelaat op merkwaardige wijze. Men ervaart in de tekeningen een sterk in bezit nemen van de ruimte, die voor de toeschouwer dwingend wordt opge bouwd op het tot kleur en ruimte gebrcht papier. Deze tentoonstelling is tot en met 15 december in de Passage te bezichtigen. SCHIEDAM Sinds enige tijd zijn in de Galerie Wiegman enige opmerkelijke plastieken te bewonderen ran de 19-jarige Trudy Drescherleerlinge van de decora tieve afdeling van de Rotterdamse Academie van Beeldende Kunsten en Technische Welschappen. Zij observeert op bijzonder voldragen wijze de dieren, die men zo vindt in onze sloten. De interesse voor salamanders, kik kers en padden is al op zeer jeugdige leeftijd bij haar bewust geworden. In kleine opstellen vertelt zij ls elfjarige van haar vondsten en waarnemingen, die zij illustreerde met gevoelige teke ningen. Trudy Drescher heeft de dieren die haar belangstelling hebben met de ogen afgetast en sinds een jaar heeft zij hen met begrip voor het monumentale in chamotte-klei geboetseerd. De wijze van werken, het hol opbouwen van de vorm, leent zich bijzonder goed voor de manier waarop zij de dingen ondergaat. Zij voelt zowel de binnen- als de buitenvorm en bouwt plastieken op, die overtuigen door de kracht van haar plastisch vermogen. Door openingen op te nemen in de huid wijst zij op de spanning van een achter poot, waar deze zich an het lichaam opbouwt Men voelt in het modeleren van de klei het stromen van de krachten, die worden verleend aan dit funktionele onderdeel van het kikkerlichaam. Door het opbouwen van de oogkassen sugge reert zij het glazige, vochtige van de oogboL Zij gaat verder en bouwt ook in chmotte-klei heel subtiel een kluit kik kerdril. Men voelt, dat zij vormt om de volumen heen. Juist hier wordt heel duidelijk dat haar beleving in de andere materialen op dezelfde manier geschiedt afdeling woninginrichting; afdeling klassiek; Nwe Binnenweg 36 afdeling modern en klassiek: officieel erkende TOP-FORM adviseurs SCHIEDAM Zowel dames 1 als heren 1 van de Schiedamse Volleybal Club hebben vorige week punten in de wacht gesleept. Dames X leverde een bijzondere prestatie door het nog ongeslagen ZVC to eigen huis met 2—3 te koppen. De twee eerste sets •toonden een weifelend SVC, maar toen de Schiedamse meisjes merktendat zij beslist drie laatste sets verdiena voor hunr ekening. niet de minderen van deze ex-hoofdklasser Ststanden15—10, 15—11, U—15, 11—15 en waren, zetten zij. alles oo alles en namen de U—IS. Ook de heren 1 won met 32 en wel vah het Zwijmd rechtse Delta. Het was geen fraaie wedstrijd en slechts in de eerste en laatste sets speelden de Schiedammers vol uit: 15—7, 12—15, 15—10, 11—15 en 15—2. Dames 4 kreeg helaas de eerste nederlaag te slikken. Op het nippertje werd met 13 van een beier AMVJ 3 verloren. Meisjes A verloor toet 03 van Juliana A en won met 30 van DHL B. Heren 2 speelde 2—2 tegen Concordia 3 na enkele misgrepen van de scheidsrechter. Heren 3 verloor met 30 van het leidende CVV 1 en beren 4 speelde 22 tegen Hermandad 1. Het vijfde herenteam zege vierde wederom, ditmaal met 31 over Spirit 1. Heren 6 verloor kansloos met 30 van ZVC 2. De jongensteams waren vrij. fAN;de uitleen-posten nam vooral die in het Gemeente-Ziekenhuis bij ander toe. Werden er het vorige jaar oktober 266 romans en 10 studieboe ken uitgeleend, dit jaar stegen deze getallen tot respectievelijk 545 (dus meer dan het dubbele) en 82 (het Khtvoudl). Wel een bewijs dat de „tijdelijk uitgeschakelde" mens zijn gedwongen rusttijd weet te benutten. De lectuurvoorziening aan bejaar den en patiënten in het Zonnehuis meg in oktober 395 romans en 55 studieboeken, tegen het vorigè jaar oktober respectievelijk 193 en 42. In Huize Haverschmidt, waar in oktober voor het eerst een post werd eeoestigd, lieten, zich al dadelijk 19 btwoners als lid inschrijven, die met elkaar gedurende deze maand 87 boe ken leenden. Door samenvoeging van_ het ge meenschappelijk boekenbezit van de gemeente-filialen en de r.k.-filialen deeg het aantal in totaal ter beschik king staande boeken in de filialen tot 30.136. In de Centrale Bibliotheek op de lange Haven zijn. 34.525 banden aan- «ezifl en in de Centrale Jeugdbiblio theek aan de Westmolenstraat 8.430 .jeugdboeken. In totaal dus 73.091 boe ken tegen 53.238 in oktober 1954. Het aantal leden steeg in de Centra le Bibliotheek aan de Lange Haven in is maand augustus met 65, in septem ber met 105, in oktober met 112. De uitlening werd hier dan ook belang rijk drukker, wat voornamelijk is te den in de toename van het aantal jtter uitgeleende studieboeken met oijtta duizend meer dan in oktober 3004 (het totaal aantal uitleningen tttts hier in oktober 1954 11.065 en in oktober 1965 12.019.) Ten slotte is het heel goed merk- otsr, dat de middelbare scholen de teerlingen opwekken voor hun litera- tuttrlijsten de bibliotheken te raad- Plegen. Eerst na liet zien van haar plastieken kan men izchbeter in het wezen van haar tekeningen inleven. Men ziet in de lndschappen hoe het oppervlak golft en ook als zodanig wordt ondergaan. De struktuur wordt verrijkt door de vegeta tie. In de tekening van het meertje voelt men het land als een huid, nu eens dun dan weer dik, die zelfs onder het water oppervlak schijnt door te lopen. De getekende of liever geschreven portretten laten op indringende wijze zien hoe Trudy de gezichten van haar familieleden verwerkt. Het portret vn de moeder is dramatisch bewogen. De taal, .die spreekt uit de houding van Graaf is maandag geruime tijd met het takelwerk bezig geweest, maar zij kon dit karwei nog niet tot een geslaagd eind brengen. Vanmiddag hing de Eve naar in de takels van de Europa, die - het schip niet verder boven water kreeg. Inmiddels is bij de belanghebbenden de vraag gerezen of de Evenaar inderdaad lek is geslagen. Men acht het namelijk niet onmogelijk dat het schip is volge lopen door een openstaande patrijs poort. De juiste toedracht van het gebeurde zal uiteraard eerst kunnen worden vastgesteld zodra het schip is gelicht. De bok Kondor zou vanmorgen assisten tie komen verlenen, maar door de sterke storm is vertraging opgetreden. Men verwacht de tweede bok nu vanmiddag omstreeks half drie in de Koningin Wilhelminahaven. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De berging van de vorige week dinsdagavond in de Konin gin Wilhelminahaven gezonken Evenaar zit tegen. In de loop van de middag zou de grote bok Kondor van het Rotterdam se bagger- en transportbedrijf N.V. de Graaf naar Vlaardlngen komen om het werk voort te zetten, nadat de bok Europa van deze maatschappij het kar wei niet kon klaren. De ongeveer 350 meter metende Eve naar zonk, zoals gemeld, dinsdagavond acht meter van de wal in de Koningin Wilhelminahaven, nadat het schip reeds in de Nieuwe Waterweg ter hoogte van Verolme Rozenburg slagzij had gemaakt. De twee runners hadden het uit Duitsland komende vaartuig tijdig kunnen verlaten. De grote bok Europa van de N.V. De KORTE HOOGSTRAAT 11a VLAARDINGEN SCHIEDAM In de thuiswedstrijd tegen P.V.A. 1 heeft T.S.F. 1 zich overtuigend hersteld van de misstappen, die Wigmans en de zijnen de laatste weken maakten: door het behalen van een 82 zege toonden zij, in eik geval te willen behoren tot de kopgroep ook al zijn de kampioenskansen door de twee geleden nederlagen bijzonder klein geworden. Met acht punten uit zes wedstrijden neemt T.S.F. 1 nu de vierde plaats op de ranglijst in in de tweede klasse E. T.S.F. 2 moet (thuis) tegen Milksteamers 4 wel een volkomen off-day hebben gehad, anders was een 3—7 nederlaag niet mogelijk geweest. Beter resultaat was weggelegd voor T.S.F. 4. Dat versloeg V.B.P, 3 in het Rotterdamse Tafeltenniscentrum met 82 en daar naaste concurrent Stadhuis 6 bovendien met 37 tegen T.B.S.M. 6 ten onder ging. hebben Zuidgeest c.s. nu een comfortabele voorsprong van vier punten op ranglijst nummer twee. T.S.F. 5 blijft in de vierde klas A de drie leiders op één punt volgen, dank zij een 82 overwinning op S.V.A. 5. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Mandagmorgen ver loor een vrachtauto op de hoek Boter- straat-Broersvest een vat met zoute ha ring. Dit vat viel uit elkaar en in een ommezien spartelden honderden haringen over het wegdek. De gemeentereiniging ruimde zo spoe dig mogelijk de glibberige massa op. Op de Burgemeester Honnerlag Gre- thelan verloor een vrachtauto, bestuurd door de chauffeur J. A. V. uit Alphen aijd Rijn waarscijnlijk door niet goed stouwen van de lading, twintig tenen segmenten, die in duizend stukken op het wegdek vielen. Ook hier zorgde de ruiming. SCHIEDAM Drie jeugdige opvaren den van de Duitse boot, de Fairwin, liggend op de werf Wilton-Fijenoord, die waarschijnlijk reeds het oude jaar in hun hoofd hadden, staken maandagnacht om twee uur op de Koemarkt vuurwerk af, zogenaaamde Japanse kanonschoten, die tot ver in de omtrek hoorbaar waren. De politie die op het geluid afkwam, nam de zeelieden, mee naar het politiebu reau, waarna ze na enige tijd naar hun schip konden terugkeren. /«•irf/inrr Musis Sacrum: Wilton-Fijenoord, Be- jaarden-feestmiddag, 13.30. Sursum Corda: Damesreisver. D.V.O.: St. Nicolaasavond, 20. Aula Stedelijk Museum: Ver. Vrienden Sted. Museum, lezing 20. Irene: K.N.M.T.P., Bloemschikken, 20, Arcade: Soc. Rijksloodsen. St. Nico- Irene: Pers. Ver. Vegla, St. Nicolaas- mSurasum4Corda: N.V. Plathe, St. Nico- laasmiddag, 14. Chr. Soc. Belangen: Chr, Metaalbond, ■jubileumavond, 20. TIvoII: Sted. Gymnasium, feestavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- damse redactie Lange Kerkstraat 28, tel. 263954 (b.g.g, 115588, toestel 52, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangele genheden 01898-6619. Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- hofstraat 139, tel. 152400. Apotheek: Gouka, Groenelaan 127, tel. 268035. heid ligt gelijkvloers en is geopend van 's avonds acht uur tot drie uur 's nachts. Gedurende de Sinterklaasweek maken hier onder meer hun debuut het Italiaan se huisorkest Igerlo, het zo juist uit Amerika teruggekeerde duo Lilly en Leo Kok en het trio Hellenique in versterkte bezetting. De leiding van het nieuwe hotel-café Rijnmond berust bij twee bekende Rot terdamse horeca-exploitanten, de heren van der Pluym. De situering van dit groots-opgezette vermaakcentrum mag bijzonder goed worden genoemd, vooral met het oog op de toekomstige stede- bouwkundige ontwikkeling van Schie dam, die in deze richting zal gaan. Tegenwoordig hangt het succes van elk nieuw opgezet horecabedrijf voor een groot deel af van de verkeerstechnische mogelijkheden ter plaatse. „Rijnmond" heeft dan ook een flinke parkeergelegen- hid en het complex ligt op een snijpunt van de grote verkeerswegen, waarbij niet vergeten mag worden de openstelling van de Benelux-tunnel in de naaste toekomst. (Van een onzer verslaggegevers) SCHIEDAM Het hotel-café-restau rant Rijnmond aan het Nieuwlandplein 12 wordt donderdagmiddag officieel ge opend. Het horeca-complex grenst aan het nieuwe pand van het automobielbe drijf Van Gorp N.V.. Het hotelgedeelte, waar oorspronkelijk 34 bedden zouden komen, telt thans 52 bedden, wat een mooie aanwinst voor de Schiedamse ho- telaccomodatie betekent. Dit nieuwe horecabedrijf beschikt over een aantal kegelbanen, feestzalen, vergaderzalen en ruimten, zowel voor privé- als voor zakelijke conferenties. De huidig oppervlakte van ret com plex wordt tegen einde januari a.s. vergroot met 182 vierkante meter met de bedoeling er nog enkele zalen in te richten voor diners en vergaderingen in meer besloten kring, het geheel wordt voltooid met de gedistingeerde nachtclub Cosmopoliet, waar enkele malen per week befaamde orkesten zullen optreden. Deze gelegen- I DINSDAG 30 NOVEMBER 1915 Rookende schoolkinderen. Nu ook te Dordrecht gebleken is, dat het rooken onder de jeugd zulke afmetingen aan- genomen heeft, dat beteugeling daarvan hoogst noodzakelijk is, wordt het ge- wensclit geacht er de aandacht op te i vestigen, dat er reeds een gemeente in ons land is, nl. Velsen, waar bij Ver- I ordening is bepaald, dat nan leerplicli- tigc kinderen het rooken in het publiek verboden is. Zelfs mogen zij niet de ta- i hak of sigaren in een winkel halen, al moet het heeten, dat deze voor onderen gekocht worden. Het is te hopen, dut vele gemeenten, dit afdoend middel, nl. het ntaken eener Verordening, zullen navolgen. 1<A/WWWWVWWWWVW< Ba?.!:.' idffiS&Miait<

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1