w erotterdammer m )r Noodweer teistert Schiedam Stormwind jaagt water huizen Hoofdstraat in O AGENDA van Andel ROTTERDAM P. P, Roozenbeek na 45 jaar van school J. Paalman sprak over Amerikaanse musea FORTEX FOFHEX W. Metzelaar sprak over Deltaplan Schieland brak weer veel uizen af Burgerlijke stand Vogelexposities m m 5,Lapjes-truien59 bij Laines du Pingouin Plannen voor waterkering Geboren pedagoog met pensioen Petrus Veenlant in Philadelphia steunt opruim 30 jaar ervaring Van Hasseltschool wordt geopend HI J. H00GERWERF pagina 3 WOENSDAG 1 DECEMBER 1965 scbriij Z OZEMS IPÊR Gelukivensen aan mr P. van Vollenhoven (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De hevige storm heeft dinsdag in Schiedam veel schade aangericht. Het Hoofd en de Voorhaven bij de Maas liepen geheel onder water. Kolkend joeg het water de tuinen achter de huizen aan de Voorhaven binnen, overstroomde de benedenverdie pingen van een aantal woningen en steeg tot ongeveer een halve meter. De bewoners brachten het huisraad in veiligheid, maar wan neer het water is gezakt, kan pas de schade worden opgenomen, die is ontstaan aan vloeren en vloer bedekkingen. Overigens waren de bewoners reeds op alles voorbereid en had men reeds de nodige voorzieningen getroffen. Uit alle delen van de stad werd aan politie en brandweer dringend om assistentie gevraagd/Beide diensten hebben onder hoogspanning gewerkt. Boom op auto Ongelukken Yffïïdm'! en morgen PIEKER TOCH NIET LANGER f OVER SINT NICOLAASI Br'tllant-schttterend bezit voor altijd! Portret Klaverjasstrijd voor „Helpt Elkander" Schiedamse kerken bezinnen zich op verdeeldheid Studie Commissaris Rijpma spreekt voor SSV Weedt u altijd een klasse beter! Fortex UBt- wash®© vass&iemmsr hoort de laatste weken eigenlijk niet 20 veel meer over nozems «refcen. is het nozemprobleem dan Lr :o tijdelijk geweest of is het een jtte voor de storm? Merken we bijv. oudejaarsavond en -nacht weer L van deze knarten? Het antwoord deze vragen wachten we maar af, al het een feit, dat er iedere dag nog Bems te zien zijn op huil blijkbaar ij hart „stand" harende brommers. De ne brommer met nog een gekker OTr dan de andere. Vooral voor de. iria's en snackbars zijn ze niet alleen 'den, maar vooral ook te horen! Wat j! betreft zouden de omwonenden ia deze eetgelegenheden u meer kun- vertellen. Hun kinderen slaven er itt van... t, dfe j bastg tUJIJOFRIJIK rP a 7)iV u het kopje boven dit deel van [es dajV ons Aan-de-Schio-tje ineens le- 7 U moet het eigenlijk los van el- lezen, dan staat er niet rijjijofrijik „rij jij of rij ik". Dat was één van opschriftjes, die we deze week op bromfiets lazen. Ook op autoruiten je tegenwoordig dergelijke zinnen 'het is niet eens onaardig bedacht, 'nozem op wiens bromfiets we 'wel dit rijjijofrijik lazen, heeft één spreuk niet genoeg. Bij „nade- bestudering" van zijn bromfiets zijn min of meer geschrokken van de itiften, waarschuwingen en wat meer zij. Niet zozeer omdat die irijten voor iedereen leesbaar tva- maar vooral omdat het bijna on- ■elyk is ze op één en dezelfde 'mer te doen plaatsen. dan maar ineens verder te gaan: p de bumper lazen wij: „Denk om bumper... stumper". Alsof dat voldoende was, kon men ook lezen je dit lezen? Nou, dan zit je i dichtbij". Wat netter werd onze mm (want dat moet het geweest fi) met zijn verzoek: „Zet mij niet iem". Bij dit verzoek was een plaat- jeplakt waarop een heer zowat afgedrukt wordt in de trein door vee druk converserende dikke dames. Seel passend leek ons: juister naar vt vrouw: rijd voorzichtig". Dat de hrmfietsberijder ook weet dat hij afdrinken kan, maakten we op uit: Höns is water". Het „Houdt afstand" ■jm er best mee doorgaan, evenals de twee kleurenprentjes over het vakan- ieoord De Gooyer in Voorthuizen. Verder kwamen we op dezelfde brom fiets nog tegen: „Niet kakelen, eieren lengen", en ten slotte de misschien pootste waarheid van alle spreuken a waarschuwingen: „Vaders poen, moeders angst". En nu maar hopen dat teders poen goed besteed ts en dat roeier niet al te veel in angst behoeft Ie ritten k in zeri Ffier n,wt( eei .Drii ;elui sad" d ir slwi p d' twa slot (Van een medewerker) VLAARDINGEN Dinsdagavond Meld de heer W. Metzelaar, hoofdambte naar bij de RIjkswate-staat, voor de le ien van de Studiekring Vlaardingen een i'oordraeht over de Nederlandse water- touw in het algemeen en in het bijzon ier over het Deltaplan, dat is ontstaan ea de.watersnood van 1953. Terwijl de storm buiten woedde, vertel de de heer Metzelaar aan de hand van üa's, dat de Deltawerken, die in 1980 gerealiseerd zullen zijn, een maximale veiligheid garanderen. Voorts zei hij, dat Nederland zich mo- nenteel in het glaciale tijdperk bevindt Be lisbergen smelten gedeeltelijk, waar door de zeespiegel rijst. Ook heeft ons land te maken met een bodemdaling van twintig tot 25 centimeter per eeuw. Het betoog van de heer Metzelaar gaf ttn duidelijk beeld van het indrukwek kende Deltaplan. SCHIEDAM .Namens het gemeente restuur heeft burgemeester H. Roelfsema «e heer p. Van Vollenhoven telegrafisch Rink gewenst met de gunstige, uitslag van zijn doctoraal examen rechten. Tevens werd een gelukstelegram gezon den aan-de heer en mevrouw Van Vollen- Mven-de Lange. Het aantal hulpverleningen vormt een ware waslijst van de meest uiteen lopende voorvallen van stormschade. De brandweer moest bij pand 247 aan de Burgemeester Knappertlaan de stel» 1 ling vastmaken, die begon te wankelen odat het ergst werd gevreesd. Een schaftkeet van de straatmakers, die op de Havendijk door de rukwinden van zelf was gaan rijden, werd op verzoek van de bewoners van de flat aan de Maasboulevard naar een rustiger plek in veiligheid gebracht. In de Hobbemastraat vlogen losgerukte dakpannen naar beneden en beschadig den verschillende geparkeerde auto's. Bij een alleenstaande vrouw in de Ploeg- straat werd een zwiepende tv-antenne bijtijds van 'het dak gehaald. Bij het levensmiddelenbedrijf Bas van der Hey- den, Broersvest 16, sloeg de wind een grote spiegelruit van 280 bij 300 cm uit de sponningen. Op het dik van magazijn Bego op het Rubensplein dreigde een groot stuk klap perend zink naar beneden te komen. De brandweer haalde het gevaarlijke voor werp weg, voordat het op straat viel. Dit gebeurde ook met een loszittend dakluik op een flat aan de Dr. Boslaan. Bij de firma Jamin op de Hoogstraat werd eveneens een zinken plaat vastge maakt. In de Stationsstraat maakte men een dakgoot die naar beneden dreigde te komen weer in orde, terwijl het regenwa ter de woning binnengutste. Op de Stadhouderslaan ter hoogte van de Dr. Noletstichting kwam een zware boom op het dak van een aldaar gepar- keerde personenauto terecht. Het dak werd volkomen platgedrukt. De eigenaar van de personenauto, de heer C. K. uit de Mgr. Nolenslaan lag reeds in het zie kenhuis. Hij had zijn wagen reeds een week lang daar geparkeerd staan. De plantsoenendienst-verwijderde in deze omgeving nog een andere zware boom. De verkeersdienst regelde met hekken het verkeer ter plaatse. In de omgeving van de Boldervaart hadden de omwonenden véél last van water, dat huizen binnenstroomde. De eerste melding kwam binnen van de heer Van der Mark aande Kerklaan, daarna van de bewoners Kool aan de Polderweg en Hogerbrugge aan de Joppe- laan. De gemalen van de.Hoogheemraad schappen te Delft en1 Maassluis werden onmiddellijk gewaarschuwd. Ook begaven de spandraden van de bovenleiding van de spoorlijn naar Hoek van Holland het; ze moesten in allerijl door het technisch personeel van de spoorwegen worden gerepareerd. In de Overschiesestraat ter hoogte van de Over- TN de Stadhouderslaan vernielde een omvallende boom een personen auto. De wagen stond daar al een week geparkeerd: de eigenaar lag in het ziekenhuis! TIE meeste' overlast hadden de bewo- ners van de Hoofdstraat, waar de storm het water tot .kniehoogte, op zweepte: Niet voor de eerste keer overigens in: deze buurt. schiesedwarsstraat waaide een houten deur van een schutting uit zijn hengsels en kwam tegen een personenauto terecht die bestuurd werd door de 2C-jarige J.H.B. uit Vlaardingen. De wagen werd beschadigd. Verder gebeurden nog zes tien kleine aanrijdingen. SCHIEDAM Geboren: Jeroen J. 7.v J. batenberg en.'A. M. Valke; August W. zv W, Heljnen en H. M. C. Engelen; Johan- dv P. E. van Leeuwen en E. van der Sul; Jacqueline J.-M. <lv IV, L. Ci. van der ««r eh H. A.-M. de Leede. Overleden: P. Lens. 71; J. J. Bijloo. 81 »«f. Alak; H. Borgstijn. 84; J. F. Ververs, a; J. P. Ppst, 66; M. H. Stentler, 66. SCHEEDAM Geboren: Theodorus C zv T «a-ilperen en L C Damen; Johanna A dv J Sntlsinga en C L var, der Geer; Wilhelmus 'rv J S de Bree en M Gommel: Bobertus J Fr" Timmerman en R B MVerbeek; Petrus 2yP J Verteoom en T J CMarijnen Overleden: J van den Esllkmap 49; J «cude oud 10 dagen: A "W van ElswaJ-k 63: -8 Cotdenlhoflf 72 wed Voerm-ans; P J van vvrBie 7 8;J Houtman 90. Irene: Schiedamse Filmclub, kontakta- ,ond,-20. ïo'acfa)1 Gymnasium, feesta- 3jr- Soc. Belangen: Chr. Metaalbond, lubü'eumavond, 20. t.!ï5e,:.^d- Ver. van Hulsvrouwen, con tactmiddag, 14 irt.s j ®*8blad „De Rotterdammer", Schie- redactie Lange Kerkstraat 28, tel. «f <b.g.g, 115588, toestel 52, b.g.g. na r.it alleen voor redactionele aangele- ftthr i 01898 - 6619). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- ^tmteL 152400. ApotheekirGouka, Groenelaan-127, tel. "Van onze correspondent MAASSLUIS Burgemeester W. J. D. van Dijck zal woensdag 8 december om 16.00 uur in De Sluis de jubileumten toonstelling van de Vogelvereniging VogeUust openen. De aquariumvereniging De Siervis zal daar een drietal aquaria plaatsen. De hoofden der scholen zijn verzocht hun leerlingen deze expositie die tot en met 11 december duurt te laten bezoeken, VLAARDINGEN De onderlinge wed strijd, die verbonden was aan de tentoon stelling van de plaatselijke afdeling vail de Nederlandse Bond van Vogelliefheb bers, die vanavond zal worden geopend, heeft de volgende winnaars naar voren gebracht: Kampioen Kanarie EK, M. Trijselaar met Oranje Rood Brons, 89 punten, kam pioen kanarie VK, J. Suttorp met Zalm, 80 punten, kampioen parkieten. J. Henne- veld met Goudmantel Rossellas, 86 pun ten, kampioen kwartels en duifjes, L. v. d. Berg met Chin.Dwergkwartel, 86 pun ten, kampioen bastaarden, L. Moerman met Bronzeman en Bruinborst-rietvink, 89 punten,-kampioen tropische vogels, K. v. Oosten met BL Fazantje, 88 punten, kampioen insectenetende vogels, G. v. Kranen met druppeltangara, 9U punten, de boogaard viert tweede lustrum I Maak er iets goeds van. I Geef een Triumph koffer i schrijfmachine, die wij in leuke Sint Nicolaasverpak- I king zonder extra kosten, f als grandioze verrassing I thuis brengen op het door u 1 gewenste adres. Met zo'n. indrukwekkend Triumph I cadeau triomfeert u tricm- I fantelijk over alle andere I surprises. n j En dat al v.a.f 250,-koffer. ROTTERDAM De breiwoede neemt hand over hand toe, zo zou men kunnen zeggen na het bekijken van de modellen- show van Laines du Pingouin. Dat zegt men niet, want dan konden ontwerpers boos worden. Maar is nu een gebreide knickerbocker nodig? En een gehaakte cocktail-japon? Goed, een trui, een jurk, een mantelpakje of jas desnoods. Maar kleding die nu eenmaal niet is geschikt als breimodel? Als we het goed hebben zijn er alleen nog geen gebreide of ge haakte pyama's en regenmantels. Wel licht een suggesiie voor de show van volgend jaar. De truien van Laines du Pingouin zijr. niet meer slobberend. Nauw aansluitende ribbels, ook voor'mannen, voeren de bo ventoon. En dan de „lapjes-truien" vol gens het principe van de lapjesdeken. Aardig voor één jaar, maar zou men er het volgend jaar nog met evenveel ple zier naar kijken? Mooi zijn wel de gebreide japonnen, soms horizontale en vertikale ribbels, dan weer een kabel, één keer ook een effen bovendeel en geruite rok. Dan doet ook de invloed van ons aller Courrège zich gelden: heel korte vestjes, met grote biezen. Ook de heren kwamen aan hun trek op de show: ze hoeven niet ongerust- te zijn, de „stoere" truien blijven er nog wel in, zij het dan ook dat het aansluiten de meer modieus is. Gebreide vesten en polo's, en ook voor hen de lapjestrui, completeren hun garderobe. Maandag werd de show in Maassluis gegeven, dinsdag in Rotterdam. Een monteur van de gemeentelijke technische bedrijven die op de hoek van de Julianalaan en Viaardigerdijk bezig was een plastic aandaidlngsbord, dat door de storm was losgeraakt, vast te maken, verloor op een gegeven moment zijn evenwicht. De man tuimelde naar beneden en kwam via de nig van een hem assisterende politic-agent, die de lad der vasthield, in glijvlucht op het dak van d« politieauto terecht. Hij kreeg slechts een licht schrammetje aan zijn linkerhand. Een volkswagenbusje, bestuurd door de 26-jarige A. M. uit Rotterdam, die dinsdag op de kruising Parkweg-Bur gemeester Honnerlage Grethelaan geen voorrang verleende, botste tegen een personenauto bestuurd door J. H. R. die op zijn beurt de veertienjarige fiet ser J. F. aanreed. Een inzittende van de .personenauto, de 42-jarige mevrouw H.L.F.-W. liep daarbij verwoningen op en moest door de GGD naar de Dr. Noletstichting worden gebracht. Daarbij werd ook een houten paal finaal omver gereden. ROTTERDAM Schielands Hoge Zee dijk is nu tussen de Van Brienenoord- brug en Kralingseveer praktisch ontdaan van bebouwing. De laatste maanden wer den 49 panden gesloopt, alsmede Café Maaszicht dat aan de buitenzijde van de dijk staat en het houten paviljoen dat bij café ,,'t Zalmhuis" hoorde. Afgelopen zo mer is aan de binnenkant, waar de hui zen stonden, een brede en zware zand- berm aangebracht als eerste fase van de Delta-ophogingswerken. Dit deelde de dijkgraaf van het hoog heemraadschap Schieland. mr. U. G. Schilthuis, mee tijdens de dinsdag gehou den verenigde vergadering. Ook op Ca- pels grondgebied is veel bebouwing op de.dijk ontruimd en afgebroken, waarna eveneens een zware zandberm werd ge maakt. Men gaat voort met het kopen van panden elders langs de dijk. Van de 458 panden, die in totaal moeten worden verwijderd tussen de Honingerdijk en de stormvloedkering zijn er nu 371 gekocht, waarvan er 218 zijn verdwenen. Deze cijfers hebben betrekking op de binnen kant van de dijk. Ook aan de buitenzijde zullen te zijner tijd nog panden moeten sneuvelen. Schieland's technische dienst heeft plannen in voorbereiding om volgend voorjaar de dijk van de Drinkwaterlei ding tot het Toepad op definitieve hoog te te brengen. Overleg is gaande over het omleggen van een deel der waterke ring, ter plaatse van de polder De Esch. Met ingang van 1 januari is het presen tiegeld voor hoofdingelanden voor het bijwonen der bijeenkomsten van 15 op 30 gebracht. De verenigde vergadering stelde de begroting van het algemeen beheer voor 1966 vast (omslag 12 per ha) en die voor het boezembeheer (omslag 8,50 per ha). Zij ging na enige discussie akkoord met het instel len van een leningfonds. WÊÊ^miÊdéÊKBÊM. Prachtig geslepen, vurig fonkelend brillant, gevat in" een waardevolle gouden ring... Dét geelt U haar. Zinvol bewijs van Uw tijdloze genegenheid... Brillant - schitterend bezit voor altijd! <9, JUWELIER HOOGSTR164-152 BEYERLANOSELAAM 176 ROTTERDAM ROTTERDAM Over het tracee voor de te maken dijk op Deltahoogte langs de Voorhaven in Schiedam en over de plaats en de constructie van de in dit tracee te ontwerpen schutsluis is overeen stemming bereikt. Dit heeft dijkgraaf mr. U. G. Schilthuis van Schieland -dins dag in de verenigde vergadering meege deeld. Tussen de technische diensten van het rijk, de provincie, de gemeente Schiedam en Schieland is een zeer moeizaam over leg gevoerd, dat nu tot een akkoord in principe leidde.'Op korte termijn kan nu de technische dienst van Schiedam de plannen ter uitvoering van deze noodza kelijke werkzaamheden maken, aldus de heer Schilthuis. VLAARDINGEN In het kader van de feestelijkheden bij de opening van het nieuwe onderkomen van het clubhuis „De Haven" heeft een aantal ouders van clubleden dinsdagavond een modeshow verzorgd. Enkele moeders showden avondkleding en de jongste leden had den eveneens een actief aandeel in het geheel. Mevrouw Bot trad op als la dy-speaker. Het werd een. succesvolle vertoning, maar door het zeer slechte weer was.de belangstelling gering. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Maandagmiddag nam de heer P. P. Roozenbeek, Aleidastraat 10B, onderwijzer aan de Groen van Prin- stererschool (hoofd de heer B. G. Kegge) afscheid van zijn leerlingen. Hij heeft hen op hartelijke manier toegesproken en allen voor de laatste maai de hand gedrukt. Het was even een ontroerend ogen blik, want drieëndertig jaar lang heeft hij de beste jaren van zijn leven aan deze school gegeven. Lief en leed, cri sis- en oorlogsjaren maakte hij mee. In alle klassen heeft hij les gegeven. De heer Roozenbeek heeft zijn pupil len zien opgroeien tot grote mensen. Veelal herkende hij hen naderhand niet eens meer, maar zij wisten hun geliefde onderwijzer altijd- nog te herinneren. Want de heer Roozenbeek is een geboren pedagoog, die altijd zijn beroep met lief de heeft beoefend. Nu, gaat hij genieten van zijn," otium cum dignltate'", zijn wel verdiende rust. Maar eerst zal hij eind december nog officieel afscheid nemen Sint Nicolaas staat geheel tot uw dienst bfj: ,MU KANTOORINSTALIATIES 1 *VWW0IN3£M CUUNBWWSTRiA™ TEÏfOOftOim-WW (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum hield In de aula directeur J. Paalman dinsdagavond een lezing over zijn be zoek aan verscheidene musea te Washing- ton en New York, met als voornaamste thema „de nieuwe stromingen in de Ame rikaanse kunst en de presentatie van col lecties in de musea aldaar". De lezing, die werd bijgewoon door burgemeester H. Roelfsema en zijn echtgenote ,eri decommissaris van poli tie K. Rijpma, werd ondersteund door de vertoning van een aantal dia's en films. De heer Paalman bezocht o.a„- het we reldberoemde Smithonian Institute in Washington. De schenker van deze schat kamer van kunsten en wetenschappen was een rijke' Engelsman, die twee eeuwen geleden werd geboren, zijn onme telijk fortuin verdiende in de speelzalen van Europa en bij zijn overlijden, hon derdtwintig jaar geleden, al zijn gele schonk aan Amerika om ermee de instel ling te stichten, die zjn inaam zou dra gen. Het instituut beweegt zich op bijna elk levensterrein en de bezoekers kun nen er zowel de ontwikkeling van het verkeer als van de zware indüstrie vol gen. Spectaculair zijn ook de diorama's, die er opgesteld staan. Het Historisch Museum-te Washington schijnt vooral ten doel te hebben de nieuwe en jonge,Amerikanen een diepe re geestelijke verbondenheid met het Amerikaanse vaderland bij te bregen en de nationale gedachte te aktiveren. De National Galery te Washington bezit zowel grote collecties figuratieve als mo derne, abstracte-kunst. Interessant-is de aanwezigheid in het Museum of Arts te Philadelphia van een portret van de' Schiedamse burgemeester Petrus Veenlant, die rondom ,het jaar vijftienhonderd moet hebben geleefd- De opstelling in de Amerikaanse mu sea is anders -dan bij ons, namelijk grootser en pompeuzer. Om elkaar niet te storen heeft men het systeem van de mechanische rondleidingen bedacht. De bezoeker krijgt bij zijn omgang dooi de zalen een apparaat mee, dat op zijn borst hangt, voorzien van een kleine antenne. Zo gauw hij op een bepaalde afstand 'van het te bezichtigen schilderij staat, zet hij de ontvanger aan zijn oor en hij hoort duidelijk de explicatie. Hij behoeft slechts deze gemarkeerde afstand te ver laten en het geluid verstomt. Zo is Ame rika op het terrein van het museumwe zen het oude Europa in technische zin ver vooruit. Maar daarnaast mist het nieuwe we relddeel de geestelijke verworvenheden van onze eeuwenoude cultuur. En dit gemis is niet door een perfecte techniek te vervangen. Misschien was deze waar heid wel het meest ontdekkende van dit kunstzinnige en boeiende reisverhaal. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ten bate van de Oudervereniging Helpt Elkander, vereni ging voor het geestelijk gehandicapte Mnd- afdeling Schiedam-Rotterdam, hield de klaverjasvereniging van het Sin gelkwartier onder leiding-van de voorzit ter C, Huis in het gebouw Marijke aan het Broersveld een klaverjaswedstrijd, waaraan 96 personen deelnamen. Dins dagavond was de laatste van de vier speelavonden. De netto-opbrengst bleek ongeveer ƒ850 te bedragen. Dit bedrag is bestemd om komende zomer weer ten minste twee maal negentig kinderen van minder kapitaalkrachtige ouders een week naar het vakantieoord in Ameron- gen te zenden. (Van een onzer verslaggevers)' SCHIEDAM Op 5 december, de oecu menische zondag, zullen de Schiedamse kerken zich bezinnen op de kerkelijke verdeeldheid en op de bijbelse oproep tot. eenheid. In de Protestantse en Rooms-Katholieke kerken zullen predi kanten en geestelijken spreken over de zelfde tekst,, namelijk Timotheus 2: 5 en 6a „Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen". Dit is het resultaat van een gemeen schappelijk overleg tussen de oecumeni sche Raad van Kerken en vertegenwoor digers van de, Schiedamse kerken. Het betrof een voorstel van één van de leden van de raad, mevrouw Den Hoed, die er haar onbehagen over uitsprak, dat in de wekelijkse .prediking veel te weinig de bijbelse roep tot eenheid werd .gehoord. Zij stelde voor op een bepaalde zondag in het bijzonder aan deze zaak in de prediking aandacht te besteden. Dit voorstel vond algemene bijval, ook bij de afgevaardigden der diverse kerken. De oecumenische Raad diende dit voorstel daarna officieel hij de be trokken kerken in, waar het door del kerkeraden en,'of kerkbesturen algemeen werd aanvaard. van de school, die hij zo vele jaren met grote plichtsb frachting heeft gediend. Een rijk gezegend leven van stoere arbeid ligt achtér hem. Daarvan spreekt zijn levensloop, die hij ons -dezer dagen in korte trekken meedeelde. In het gezel lige salon met een kast, die uitpuilde van boeken, in zijn huis aan de Aleidastraat vertelde hij, dat zijn wieg in het Rotter damse Crooswijk heeft gestaan. Zijn va der was daar bloemist. Ook zijn grootvader had dit vak beoe fend en zijn broer en diens zoon hebben dit bedrijf naderhand voortgezet. Het is dan ook geen wonder, dat hij zo graag lange wandelingen maakt in de vrije na tuur, temidden van bloemen en planten, die hem steéds weer het wonder van Gods schone schepping verkondigen. De heer Roozenbeek werd dus in Rot terdam geboren, namelijk op de drempel van deze eeuw, op 10 november 1900. Hij heeft in feite bijna zijn gehele leven op school gegaan. Eerst natuurlijk als leer ling op de 'lagere school en toen hij later de wens te kennen gaf om onderwijzer te worden, ging hij naar de Gereformeer de vormschool. Reeds op 18-jarige leef tijd, in mei 1919, behaalde hij de onder wijzers akte. Ach, eigenlijk was hij reeds een jaar eerder klaar, maar toen was hij nog te jong en doubleerde daarom. Na enige maanden tijdelijk ais onderwijzer werk zaam te zijn geweest aan enkele scholen, kreeg hij op 1 februari 1920 zijn vaste aanstelling aan de Gereformeerde school te Berkel en Rodenrijs. In september 1921 slaagde hij voor de hoofdakte, later voor de - akten Frans en Duits. In mei 1922 werd hij onderwijzer aan de Julianaschool te Hillegersberg. Terloops vertelde de heer Roozenbeek nog, hoe moeilijk het kort na de eerste wereldoorlog was om een aa'.stellin? als onderwijzer te krijgen. Er boden zich teveel leerkrachten aan. Hij heeft wel zeventig brieven moeten schrijven, eer hij een betrekking had. Wel een heel andere tijd als tegenwoordig. Op 16 november 1932 we.-d hij ver bonden aan de Groen van Prinsterer- school aan de Singel 24 en hiermee begon dus zijn Schiedamse tijd. In 3939 kreeg de heer Roozenbeek de leiding van de ï'ianse cursus voor de hogere klassen. Daarnaast gaf hij sinds 19-58 een pr.vé-opieiding in de avonduren voor de diploma's Nederlandse, Franse en Duitse handelscorrespondentie Van 1939 af tot heden is de heer Roo zenbeek. met enige onderbrekingen, ouderling van de Gereformeerde Kerk (sedert 1944 vrijgemaakt). „Vervelen zal ik me zeker niet, want ik ben een groot liefhebber van lezen en studeren en misschien kom ik nu wel weer eens tot schrijven," zei hij ons op de eerste dap na het afscheid van zijn lange45-jarige schoolloop baan. OTRAATROOF is tegenwoordig; aan de orde van de dag in Rotterdam. Daar zal drastisch tegen moeien worden opge treden. We kunnen toch moeilijk een soort avondklok in gaan stellen, zodat fatsoen lijke mensen tot een bepaald uur over straat kunnen en daarna het gespnis de vrije hand geven. Rotterdam krijgt steeds meer een slechtere naam bü de buitenlan ders." Met deze woorden opende de of ficier van justitie bjj de rechtbank, mr. A. Wendels, gistermorgen zijn requisitoir, te gen de 25-jarige schilder F. A. D. *A. uit Aruba, de 41-jarige .kelner A. P. en de-29- jarige matroos O. R. Zij stonden terecht verdacht van beroving van een 28-jarige Griekse zeeman in ,de nacht van 10 sep tember op Katemlrerht. De officier eiste légert de Arubaan een gevangenisstraf van een jaar en negen maanden: tegen de beide anderen een jaar en zes maanden. De kel ner zou de anderen gezegd hebben dat de Griek veel geld bjj zich had, los in zijn achterzak, 's Morgens om half vijf sloegen de matroos en de kelner de Griek neer en de schilder haalde het geld uit zjjn zak. Zij namen daarna een taxi en verdeelden het geld. Elk kreeg ongeveer ƒ125. Volgens de Griek hadden de mannen veel meer geld van hem gestolen. Zelf verklaarde hjj bjj de politie ongeveer 26 a ƒ2700 en 50 Amerikaanse dollars kwijt te zjjn. De drie verdachten ontkenden dit. Z(j ontkennen ook, dat er sprake geweest was van een plan. Ook over het ontstaan van de vecht partij bestoml verschil van mening. Een van hen verklaarde, dat de Griek zelf met vechten begonnen was. De matroos zei: „Z'n gezicht beviel me niet, daarom sloeg ik hem neer." Mr. Wendels motiveerde zjjn hoge eis tegen de Arubaan uit de om standigheid, dat deze al eens tot een jaar gevangenisstraf was veroordeeld voor een soortgelijk feit. Verdedigers kwamen tot de conclusie dat van samenspanning geen. sprake was. Uitspraak over veertien dagen. DE officier van justitie hij de rechtbank, mr. A. Wendels heeft gistermorgen' een jaar en drie maanden geëist tegen de 41-jarige assisteut-lioofdadniinistrateur K. N. voor verduistering in dienstbetrekking. In oktober 1962 was hij aangesteld als assistent-hoofdadministrateur bij de Cuöp. Vooruitgang. In die functie was hjj belast met de controle op de bakkerijen via' de weekkasstaten. Verder nam hij geld mee voor de kassicres van het hoofdkantoor. Hij zag kans om in anderhalf jaar onge veer ƒ15.000 in eigen zak te steken. Om de sporen uit te wissen moest Hij in do boeken knoeien en zelf gefingeerde kas- staten maken. Motief voor zijn handelwijze kon hij de rechtbank niet vertellen. Uit spraak over veertien dagen. (Van een. medewerker) SCHIEDAM Het december-program- ma van de Schiedamse voetbalarbiters geeft te kennen dat na de spelregels, die donderdag gehouden zmïen worden door L. van Ravens, op donderdag 9 december commissaris K. Rijpma komt spreken. Reeds eerder had de heer Rijpma kon- takt met de SSV toen hij enige tijd geleden de prijzen van de spelregeltest- wedstrijden aan de junioren overhandig de. Toen werden reeds kontakten gelegd voor de lezing van volgende week don derdag. Op 16 december komt Excelsior '20, ook om de spelregels met de SSV-leden onder de loupe te nemen en op donder dag 23 december volgt dan een discus sie-avond, waarop diverse scheidsrech- tersproblemen aan de orde worden ge steld.' Al deze' bijeenkomsten worden ge houden in de kantine van de v.v. Schie dam op Harga. P. P. ROOZENBEEK schrijven? SCHIEDAM In de maand november is weer een aantal leerlingen van sport school Bishoff voor hun examen ge slaagd: Het examen werd afgenomen door. de heren H. C. de Jong en Th. Veldhoven van het Schiedamse Zwarte Banden College. De geslaagden rijn: Jeugdjudo: gele slip: Tohy Friedrich, Pieter-Jah Grinwis, Rob Jansen,' Dik Kuiters. Gele band: Mari Bosman, Ben Norder: Oranje slip: Yvonne Ballijns, Joop Troost. Groene band: Rob y. d. Westen. KORTE HOOGSTRAAT 11 a TEL. 6151 VLAARDINGEN (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De nieuwe school aan de Melis Stokelaan 55, de F.J. F. van Hasseltschool, wordt donderdag 9 decem ber officieel geopend. De school is ge bouwd voor de Vereniging voor Christe lijk Schoolonderwijs te Vlaardingen. De opening gebeurt om 20 uur. WOENSDAG 1 DECEMBER 1915 Bescherming van Trekhonden. Van- wege dc dierenbescherming zijn aan de Vischniarkt 10 bakken gedeponeerd als ligplaatsen voor dc trekhonden. Door eigenaars van honden is hedenmorgen daarvan eeD dankbaar gebruik gemaaki. Een knecht van genoemde verecniging zorgt voor het reinhouden der bakken. Griekenland en de Entente. Athene, 30 November. De mededeelingcn door Skoedoeiis gisteren aan de gezanten der Enleute-Mogendheden verstrekt, vormen feitelijk Griekenland's antwoord op den laatste:: gezamenlijken stap der Entente. Grondslag van Griekenland's antwoord is de onzijdigheid, die ten opzichte van de Entente een welwillend karakler zal blijven aannemen zoolang geen souve- reine rechten worden aangetast en geen besprekingen van militairen aard wor- den voorgeschreven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1